Årsplan for Jøa Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Jøa Barnehage"

Transkript

1 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget

2 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Om årsplanen: Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. Denne skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Vi har en årsplan i barnehagen og i tillegg vil det lages tema/månedsplaner for de ulike månedene. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen, dette gir foreldrene en reell mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Barnehagens planer har to viktige funksjoner: Den er et arbeidsdokument for de ansatte. Den er et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene, og videre arbeid med andre planer. Den skal gi konkret og profesjonell informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og arbeid til eier, brukere og tilsynsmyndighet. Årsplanen tar utgangspunkt i: Barnehageloven Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til Barnehageloven) Fosnes kommunes barnehagevedtekter Styreren har det faglige ansvaret for årsplanens innhold. Planen skal godkjennes av samarbeidsutvalget. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og livslang læring. Informasjon om barnehagen Kontaktinformasjon Adresse: Jøa Barnehage, 7856 Jøa Telefon: Avdeling Styrer Mailadresse: 2

3 Årets satsningsområder I Jøa barnehage arbeider vi mye med sosial kompetanse i hverdagen. Dette ønsker vi å jobbe videre med i dette barnehageåret. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner, ta hensyn, vise omsorg for andre og å utvikle et godt muntlig språk. I Jøa barnehage har vi en stor gruppe småbarn og flere fremmedspråklige barn, arbeidet med sosial kompetanse og språk vil derfor bli ekstra viktig i vår hverdag. Barn som mestrer de sosiale ferdighetene som kreves i samspill med andre får oftere positive tilbakemeldinger og opplever seg selv som mer kompetente. Å oppleve seg selv som mestrende/ kompetent er den beste motivasjonen for å møte nye utfordringer i lek, læring og samspill med andre barn og voksne. Årets tema er: FARGER Vi vil jobbe med farger gjennom hele barnehageåret, og med det skal barna bli kjent med fargene, skape farger selv, bruke farger i aktiviteter, se/finne farger rundt oss både inne og ute, spise ulike farger, og se hvordan fargene forandrer seg i takt med naturens årstider. Vårt verdigrunnlag: Barn, voksne og foreldre skal hver dag oppleve å bli sett, hørt og forstått! 3

4 Dagsrytmen i Jøa barnehage Høst 2014 Tidspunkt 07:00 Barnehagen åpner Tidligvakta møter barn og foreldre i garderoben. Gi/ta imot beskjeder. Vi har fokus på å skape en god leveringssituasjon for små og store. 08:30 Frokost Vi spiser matpakken vår til frokost fra , har barna spist hjemme er dette måltidet naturligvis valgfritt. Kommer barnet etter kl regner vi med at barnet har spist hjemme, neste måltid blir da lunsj. 08:50 SFO Vi følger SFO barna til skolen 09:00 Frileik Barna får leke med det de ønsker, både bordaktiviteter som tegning, puslespill, bøker, og leik med lego, dyr, tog bane, madrassrom osv. 10:00 Aktivitet Tilrettelagte aktiviteter/ frileik, vi jobber med aktiviteter til de ulike temaene vi har hver måned. Deler barna i grupper etter alder. 11:15 Ryddetid Barn og voksne rydder avdelingen. De voksne er modeller for barna, og organiserer ryddinga. To barn er ordensbarn hver dag, de roper opp de andre barna til vasking av hender, dekker bordet, og roper opp barna til lunsj. 11:30 Mat/lunsj Matpakkemåltid alle dager bortsett fra mandag, da spiser vi enten smøremåltid eller varmmat til dette måltidet. Barn og voksne sitter sammen og spiser, trivsel rundt bordet er viktig Barna får frukt/grønnsaker når vi er ferdige med å spise. De minste barna spiser litt etter behov, men de fleste spiser sammen med de andre barna til dette måltidet, og legger seg etter hvert som de blir ferdige. Vi steller og legger de minste, de sover ute i vogn. 12:15/12:30 Samlingsstund En voksen har samlingsstund med barna. (Deler gruppa etter behov) Vi synger, leser bøker, snakker om de temaene vi jobber med. 12:30/12:45 Påkledning/toalettrunde Etter samlinga går alle barna på do, vi skifter bleier på de som bruker det Påkledning i garderoben, vi kler på oss klær etter vær og årstid. Fokus på at barna skal prøve selv, bli selvstendige og mestre å kle på seg selv 12:45 Utelek Vi er ute hver dag, er været fint går vi også ut på formiddagen (evt. spiser ute) Frileik og fysisk aktivitet i uterommet er viktig! 14:00 Frukt/drikke Barna får frukt/grønnsaker, dette måltidet blir som oftest spist ute. Barna har drikkeflasker med vann stående ute hele utetiden, og kan drikke når de har behov for det. 15:30 Rydding/Inneleik Vi starter oppryddingen av utelekene, er været dårlig (Høst/Vinter) går vi inn, ellers er vi ute til barnehagen stenger. 16:30 Barnehagen stenger Barnehagen stenger kl Personalet prøver så langt det er mulig å følge barn og foreldre i garderoben i hentesituasjonen, gi/ta imot beskjeder 4

5 Foreldresamarbeid Samarbeidet mellom foreldre/foresatte og barnehagen er grunnleggende for å oppnå gode vilkår for barnehagelovens formålsparagraf: barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. ( 2). Mål - At foreldrene opplever å bli hørt - At foreldrene opplever en trygg barnehage - At foreldrene får den informasjonen de føler de har behov for Dette ønsker vi å gjøre gjennom: - Daglig kontakt mellom foreldre og ansatte i bringe/ hente situasjoner. - Dokumentasjon som blir hengt opp - Whiteboardtavlen der dagen i dag blir skrevet - Foreldresamtaler som en får tilbud om to ganger i året. - Foreldremøter og samarbeidsutvalget. - Foreldrekaffe og andre tilstelninger Dersom foreldre har spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i barnehagen er du/dere velkommen til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med pedagogisk leder eller med styrer. Det er foreldrene som har hovedansvar for barnas oppdragelse, så det er viktig for oss at vi har et nært samarbeid med dere foreldre, og kan tilby en hverdag som i størst mulig grad er i samråd med deres ønsker for hvordan deres barns barndom skal være. Det er også viktig for oss å ha mulighet til å komme i kontakt med dere. Dette gjøres ved oppslag, brev og pr. telefon. Dersom du endrer telefonnr eller adresse er det derfor nødvendig at vi får informasjon om dette. 5

6 Når barna blir syke Vi har faste regler i barnehagen når det gjelder sykdom. Om barnet har fått omgangssyke må foreldrene holde barnet hjemme i 48 timer etter siste oppkast eller diaré for å hindre videre smitte. Ved feber skal foreldre holde barnet hjemme en feberfri dag (24 t.). Dette er anbefalninger fra folkehelsedirektoratet. Det er viktig med en god og åpen dialog mellom hjem og barnehage når barnet er sykt. Vi har alle barnets velferd i fokus. Det er ønskelig at foreldre melder ifra om sykdom og fravær, da dette er viktig informasjon for barnehagen. Fagområdene Fagområdene er vide læringsfelt som går over i hverandre, derfor vil en barnehage alltid arbeide tverrfaglig. Barnehagens fagområder er: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Natur, miljø og teknikk - Antall, rom og form Vi i Jøa barnehage skal sikre at barna gjennom ulike aktiviteter, opplevelser og prosjekter skal arbeide med de ulike 7 fagområdene. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et og samme prosjekt, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi dem utfordringer med utgangspunkt i deres egne interesser, kunnskaper og ferdigheter. 6

7 Barns medvirking Barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3 Som rammeplanen uttrykker det, så skal barna ha rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det er personalets ansvar å lytte til barnets uttrykksmåter, både det kroppslig og det språklig. Barns medvirkning krever tid og rom, der samtale og det å lytte er viktig. Leken er barnas uttrykksform og vi som voksne skal være forsiktig med å overstyre og kontrollere leken. I leken gir barn uttrykk for hva de er opptatt av og hvem de liker å være sammen med. Voksne med et aktivt blikk i forhold til leken vil fange opp disse sporene og legge til rette for at barna får muligheten til og utforske og leke videre rundt sine interesseområder. Barna skal få oppleve et miljø hvor de har muligheten til å gi uttrykk for hva de ønsker både kroppslig og verbalt og voksne som imøtekommer dem på en anerkjennende måte. I den siste tiden har temaet mobbing i barnehagen kommet mer på dagsorden gjennom ulik forskning som har blitt gjennomført. Vi er bevisste rundt temaet og vil ha fokus på å jobbe forebyggende mot mobbing. Danning gjennom omsorg, lek og læring Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Begrepet danning kan vel sammenlignes med begrepet oppdragelse, Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis og ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Gjennom oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. (Rammeplanen kap. 2.1) I Jøa barnehage har vi som mål at barnas opphold i barnehagen skal gi de en god start på livet. Der de voksnes mangfold og ressurser vil være med på å ruste dem videre til ulike utfordringer som livet bringer med seg. Barnehagen er en 7

8 arena der barn får erfaring og opplevelse i å delta i et større fellesskap. Dette er med på å gi barna kunnskap de tar med seg i videre læring i livet. Vi i barnhagen har et stort ansvar for hva barna får med seg videre i sin ryggsekk. Dokumentasjon og vurdering Barnehagen som virksomhet skal dokumenteres og vurderes. Formålet med å evaluere og vurdere virksomheten er å utvikle kvaliteten som igjen vil komme barna til gode. Dermed har personalet et ansvar for å bringe barnas syn inn i evalueringsforaene. Ulike evalueringsfora som blir benyttet i barnehagen er pedagogiske ledermøter, personalmøter og planleggingsdager. Observasjoner, bilder, tegninger, malerier osv er dokumentasjon på hva vi gjør i barnehagen. Denne dokumentasjonen forteller oss om hva vi har gjort. Slik dokumentasjon vil dere tidvis finne på veggene i barnehagen. Ved å ta utgangspunkt i dokumentasjonen og gjøre den til gjenstand for refleksjon blir det til en pedagogisk dokumentasjon. Den vil da kunne fortelle oss mye om prosessen som skjer, hva barna er opptatt av og hvorfor. Altså skal pedagogisk dokumentasjon hjelpe oss i å se og forstå hva som skjer slik at vi kan planlegge, endre eller videreutvikle oss videre ut i fra det vi finner. Dokumentasjon og vurdering vil være en rettesnor i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen. Sikkerhet i barnehagen Disse retningslinjene er laget for å kunne ivareta barna, og for å kunne skape et godt miljø for både barn og voksne i barnehagen. - Parkering skal foregå på parkeringsplassen, IKKE på veien. - Motoren skal være slått av ved henting og levering av barna. - Kjør forsiktig utenfor barnehagen og skolen, vi har myke trafikanter. - Porten skal til enhver tid være lukket. Barna har ikke lov til å åpne portene selv. - Gi alltid beskjed til personalet når du leverer eller henter barnet ditt. - Gi alltid beskjed om barnet ditt skal hentes av andre enn foreldrene. 8

9 Samarbeid barnehage skole Vi er opptatt av å skape et bra samarbeid mellom barnehagen og skolen. Førskolegruppa vår er samlet på førskolerommet annenhver uke. Målet med det er at barna knytter nære bånd til hverandre gjennom lek, skoleforberedende aktiviteter og andre aktiviteter som er spesielle for førskolegruppen. SFO er lokalisert i barnehagen, og det blir derfor naturlig å knytte førskolebarna litt ekstra opp mot SFO barna, på felles turer og i dagliglivet i barnehagen. Med skoleforberedende aktiviteter i barnehagen mener vi: - Gi barna erfaringer med tall og bokstaver - Øve blyantferdigheter gjennom tegning samt å utforske skriftspråket - Bruk av IKT - Månedlig samarbeid med skolen og 1.klassen, der vi besøker hverandre - Selvstendighet i forhold til påkledning, ansvar for egen sekk/saker. Tradisjoner i Jøa barnehage - I august/september er vi med på joggedagen sammen med skolen, da går vi minst 2km og samler gjennom det inn penger til en god sak. - I oktober jobber vi med Forut aksjonen, da blir det foreldrekaffe med salg av Forut produkter og mat. Inntektene går til Forut. - I desember har vi nissegrøtfest i barnehagen. 1.klassen blir invitert og både små og store får nisseluer på. - I desember har vi julegudstjeneste og krybbevandring i kirken, barnehage og skole er med og synger å dramatiserer juleevangeliet. - I februar har vi karneval for alle i barnehagen. I år blir det en fargerik fest - I påsken deltar de eldste på påskevandring i kirken, og vi har påskelunsj for barna i barnehagen.. - I mars markerer vi barnehagedagen, åpent for alle! - I juni har vi førskolefest, en avslutningsfest for førskolebarn og foreldre. Vi har også en stor sommerfest for alle sammen før vi tar ferie, med litt aktivitet, mat og moro. 9

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer