Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder. Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder. Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder"

Transkript

1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder Natriumvalproat Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger. ADVARSEL Valproat kan medføre medfødte skader og problemer i tidlig fase av barnets utvikling dersom det brukes under graviditet. Dersom du er en kvinne i fruktbar alder må du bruke en sikker prevensjonsmetode under behandlingen. Legen din vil diskutere dette med deg, men du skal også følge rådene i avsnitt 2 av dette pakningsvedlegget. Informer legen din straks dersom du blir gravid eller tror at du kan være gravid. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. Hva Orfiril long depotgranulat er og hva det brukes mot 2. Hva du må vite før du bruker Orfiril long depotgranulat 3. Hvordan du bruker Orfiril long depotgranulat 4. Mulige bivirkninger 5. Hvordan du oppbevarer Orfiril long depotgranulat 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 1. Hva Orfiril long depotgranulat er og hva det brukes mot Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Orfiril long depotgranulat er et legemiddel som brukes i behandling av epileptiske anfall (antiepileptisk legemiddel) og mani. Det leveres som long depotgranulat til oral bruk (dvs. inntak gjennom munnen). Orfiril long depotgranulat brukes ved behandling av: epileptiske anfall (ulike typer generaliserte anfall og partielle anfall). mani, som betyr at du kan føle deg svært begeistret, oppstemt, opphisset, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani oppstår som en del av en sykdom som kalles bipolar lidelse. Orfiril long depotgranulat kan brukes dersom litium ikke kan brukes. 2. Hva du må vite før du bruker Orfiril long depotgranulat Bruk ikke Orfiril long depotgranulat: dersom du er allergisk ovenfor natriumvalproat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). dersom du har eller tidligere har hatt leversykdom og/eller har alvorlige problemer med leveren eller bukspyttkjertelen. dersom det er leversykdom i familien din. dersom søsken har dødd av leversykdom under behandling med natriumvalproat. dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og utskillelse av porfyriner (røde, jernfrie fargestoffer i blodet) i urinen eller avføringen. hvis du har forstyrrelser i blodets evne til a koagulere (levre seg) som gir økt fare for blødning. hvis du er gravid og behandling med Orfiril long depotgranulat ikke er helt nødvendig. 1/7

2 Dersom du har en genfeil som forårsaker en mitokondriesykdom (f.eks. Alpers Huttenlochers syndrom) Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med lege før du bruker Orfiril long depotgranulat dersom den gis til spedbarn og småbarn, spesielt hvis flere antiepileptika må gis samtidig. dersom den gis til barn og ungdom med flere funksjonshemminger og alvorlige typer epilepsi. dersom du lider av benmargsskade. dersom du har en sjelden, arvelig enzymmangelsykdom. dersom du har nyresykdom. dersom du har redusert mengde protein i blodet. dersom du har en sykdom i immunsystemet som heter systemisk lupus erythematosus. Dersom du får symptomer som økt anfallshyppighet, generell sykdomsfølelse, nedsatt matlyst, kvalme brekninger, magesmerter, ødem og sløvhet må du kontakte legen din. Dette gjelder spesielt hos barn under de første månedene av behandlingen. dersom du får uventede blødninger i slimhinnene eller har lett for å få blåmerker må du informere legen din om dette. Hvis du vet at det er en genfeil i familien din som forårsaker en mitokondriesykdom. Behandling med Orfiril long depotgranulat krever nøye oppfølging med regelmessige blodprøver for kontroll av blodplater, lever og bukspyttkjertelfunksjon. Det er viktig at du går til disse kontrollene. Det gjelder spesielt i begynnelsen av behandlingen, og før operasjoner, eller inngrep hos tannlege. Orfiril long depotgranulat kan føre til økte ammoniumnivåer i blodet (se også avsnitt 4 Mulige bivirkninger). Du skal kontakte legen din hvis du får symptomer som f.eks. manglende interesse for et emosjonelt, sosialt liv eller manglende interesse for fysisk aktivitet, søvnighet, oppkast, lavt blodtrykk eller forverring av epilepsi. Som med andre antiepileptika kan enkelte pasienter oppleve forverring av krampeanfall med Orfiril long depotgranulat. Du bør ikke slutte brått med medisineringen, da risiko for anfall kan øke Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som natriumvalproat har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig. Ved behandlingsstart kan kroppsvekten din øke. Sjekk vekten din regelmessig. Rådfør deg med legen din angående mulige tiltak. Rådfør deg med legen hvis noen av punktene ovenfor gjelder deg, selv om det var på et tidligere tidspunkt. Barn og ungdom Barn og ungdom under 18 år: Orfiril long depotgranulat bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år for behandling av mani. Andre legemidler og Orfiril long depotgranulat Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av andre legemidler på Orfiril long depotgranulat: Effekten av Orfiril long depotgranulat kan svekkes dersom den brukes sammen med andre legemidler som: antiepileptika (fenobarbital, fenytoin og karbamazepin) meflokin (brukes til å forebygge malaria) rifampicin (antibiotika som brukes til å behandle tuberkulose) karbapenemer (antibiotika som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner). Kombinasjonen av natriumvalproat og karbapenemer bør unngås fordi det kan sette ned virkningen av natriumvalproat. Effekten av Orfiril long depotgranulat kan forsterkes dersom den brukes sammen med andre legemidler som: felbamat (antiepileptisk middel) acetylsalisylsyre (middel mot smerte eller feber) cimetidin (mot magesår) fluoksetin (mot depresjon) erytromycin (et antibiotikum) Effekt av Orfiril long depotgranulat på andre legemidler: Orfiril long depotgranulat kan forsterke effekten av andre legemidler som: andre antiepileptika (fenobarbital, primidon, fenytoin, lamotrigin, felbamat, etosuksimid og karbamazepin) warfarin (blodfortynnende middel) acetylsalisylsyre (middel mot smerte eller feber) nimodipin (brukes til å øke blodomløpet i hjernen) 2/7

3 zidovudin (brukes mot visse virus) barbiturater (sovetabletter) benzodiazepiner (sovetabletter, f.eks. diazepam, lorazepam, klonazepam) antidepressive midler og legemidler som brukes i behandling av psykose Dersom det tas sammen med litium kan konsentrasjonen av begge legemidlene i blodet påvirkes. I enkelte tilfeller har samtidig administrasjon av valproat og topiramat blitt forbundet med økte nivåer av ammonium i blodet (hyperammonemi) med og uten organisk hjernesykdom (encefalopati). Samtidig bruk av antibiotika som inneholder pivalinsyre (pivmecillinam, pivampicillin) bør unngås på grunn av risikoen for reduserte nivåer av et stoff som er viktig for energimetabolismen (karnitin) i serum og muskeldepotene dine. Det er mulig at andre legemidler som kan skade leveren, blant annet alkohol, kan øke risikoen for leverskade sammen med natriumvalproat. Orfiril long depotgranulat kan påvirke nivået av kodein i blodet. Forstyrrelser av laboratorietester: Hvis du er diabetiker og i utgangspunktet skal ha ketoacidose (en tilstand med for mye syre i blodet), kan Orfiril long forårsake positive resultater på urintester for denne tilstanden, selv om du ikke har denne tilstanden. Inntak av Orfiril long depotgranulat sammen med alkohol Bruk ikke alkohol sammen med Orfiril long depotgranulat. Graviditet, amming og fertilitet Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Viktige råd til kvinner Valproat kan være skadelig for ufødte barn når det tas av en kvinne under graviditet. Valproat innebærer en risiko dersom det tas under graviditet. Jo høyere dose, jo høyere risiko, men enhver dose innebærer en risiko. Det kan medføre alvorlige medfødte skader og kan påvirke barnets utvikling mens det vokser. Medfødte skader som har blitt rapportert omfatter spina bifida (når ryggraden ikke er riktig utviklet) og misdannelser i ansikt, hodeskalle, hjerte, nyrer, urinveier, kjønnsorganer, armer og ben. Dersom du bruker valproat under graviditet, har du høyere risiko enn andre kvinner for å få et barn med medfødte skader som krever medisinsk behandling. Fordi valproat har blitt brukt i mange år, er det kjent at ca. 10 av 100 barn født av kvinner som bruker valproat vil ha medfødte skader, sammenlignet med 2 3 av 100 barn født av kvinner som ikke har epilepsi. Det anslås at inntil % av barn under skolepliktig alder med mødre som tok valproat under graviditet, kan få utviklingsproblemer i tidlig barndom. Rammede barn kan være sene til å gå og prate, mindre intellektuelt kompetente enn andre barn og ha språk og hukommelsesvansker. Autismerelaterte forstyrrelser blir oftere diagnostisert hos barn eksponert for valproat, og det er visse holdepunkter for at de kan være mer utsatt for å utvikle symptomer på hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD). Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, skal legen foreskrive valproat til deg kun dersom ingen ting annet virker. Før forskrivning av dette legemidlet til deg, skal legen ha forklart hva som kan skje med barnet ditt dersom du blir gravid mens du bruker valproat. Dersom du siden bestemmer deg for at du ønsker å få barn, skal du ikke slutte å ta medisinen din før du har diskutert det med legen din og dere er blitt enige om en plan for å bytte til et annet legemiddel, hvis dette er mulig. Rådfør deg med legen om å ta folat mens du prøver å bli gravid. Folat kan redusere den generelle risikoen for spina bifida og tidlig abort som foreligger i alle svangerskap. Det er imidlertid lite sannsynlig at det vil redusere risikoen for medfødte skader forbundet med valproatbruk. FØRSTE FORSKRIVNING Dersom dette er første gang du får foreskrevet valproat, skal legen ha forklart risikoen for et ufødt barn dersom du blir gravid. Når du kommer i fruktbar alder må du sørge for at du bruker en sikker prevensjonsmetode under behandlingen. Rådfør deg med lege eller helsesøster dersom du trenger råd om prevensjon. Sørg for at du bruker en sikker prevensjonsmetode. Informer legen din straks dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid. FORTSATT BEHANDLING OG DU PRØVER IKKE Å BLI GRAVID Dersom du fortsetter med behandling med valproat, men ikke planlegger å bli gravid, skal du sørge for at du bruker en sikker prevensjonsmetode. Rådfør deg med lege eller helsesøster dersom du trenger råd om prevensjon. 3/7

4 Sørg for at du bruker en sikker prevensjonsmetode. Informer legen din straks dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid. FORTSATT BEHANDLING OG DU VURDERER Å PRØVE Å BLI GRAVID Dersom du fortsetter med behandling med valproat, og har tenkt å prøve å bli gravid, må du ikke slutte å bruke verken valproat eller prevensjonen din før du har diskutert dette med legen din. Du skal rådføre deg med legen din i god tid før du blir gravid, slik at du kan iversette flere tiltak for at din graviditet skal bli så enkel som mulig og eventuell risiko for deg og det ufødte barnet skal reduseres så mye som mulig. Legen kan velge å endre dosen av valproat eller bytte til et annet legemiddel før du prøver å bli gravid. Dersom du blir gravid vil du bli overvåket svært grundig både for behandlingen av sykdomstilstanden din og for å sjekke hvordan ditt ufødte barn utvikler seg. Rådfør deg med legen din om å ta folat mens du prøver å bli gravid. Folat kan redusere den generelle risikoen for spina bifida og tidlig abort som foreligger i alle svangerskap. Det er imidlertid lite sannsynlig at det vil redusere risikoen for medfødte skader forbundet med valproatbruk. Slutt ikke med prevensjonen din før du har rådført deg med legen din og dere har laget en plan som sikrer at din epilepsi/bipolare lidelse holdes under kontroll og risikoen for barnet reduseres. Informer legen din straks du vet eller tror at du kan være gravid. IKKE PLANLAGT GRAVIDITET UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING Barn født av mødre som har brukt valproat har alvorlig risiko for medfødte skader og utviklingsproblemer som kan medføre alvorlig funksjonshemming. Kontakt legen din umiddelbart dersom du bruker valproat og tror at du er gravid eller kan være gravid. Slutt ikke å bruke medisinen din før legen ber deg gjøre det. Rådfør deg med legen din om å ta folat. Folat kan redusere den generelle risikoen for spina bifida og tidlig abort som foreligger i alle svangerskap. Det er imidlertid lite sannsynlig at det vil redusere risikoen for medfødte skader forbundet med valproatbruk. Informer legen din straks du vet eller tror at du kan være gravid. Slutt ikke å bruke valproat hvis ikke legen din ber deg gjøre det. Sørg for at du leser pasientheftet og signerer skjema om kjennskap til risiko som legen din eller apoteket skal gi deg og diskutere med deg. Amming Orfiril long depotgranulat skilles ut i morsmelk, og det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Orfiril long depotgranulat skal ikke brukes under amming. Rådfør deg derfor med lege dersom du ammer. Fertilitet Det er mulig at Orfiril long depotgranulat kan påvirke sædkvaliteten og lede til redusert fertilitet hos menn. I de få tilfellene som hittil er funnet ble sædkvaliteten og fertiliteten normalisert ved bytte til et annet legemiddel. Rådfør deg med lege hvis partneren din har problemer med å bli gravid. Kjøring og bruk av maskiner Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege. Under behandling med natriumvalproat kan reaksjonstiden påvirkes. Du bør ta dette i betraktning når økt oppmerksomhet kreves, som ved bilkjøring og bruk av maskiner. Videre avgjørelse tas av legen, avhengig av hvordan du reagerer på legemidlet og doseringen du bruker. Orfiril long depotgranulat inneholder natrium Orfiril long 500 mg depotgranulat inneholder 3 mmol (69,0 mg) natrium pr. dose. Orfiril long 1000 mg depotgranulat inneholder 6 mmol (137,9 mg) natrium pr. dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett. 3. Hvordan du bruker Orfiril long depotgranulat Legen har bestemt doseringen som er best for deg. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Behandling med Orfiril long depotgranulat skal startes og overvåkes av en lege som er spesialist innen behandling av epilepsi eller bipolare lidelser. Doseringsbehovet varierer etter alder og vekt, og legen vil justere dosen din individuelt for å oppnå tilfredsstillende anfallskontroll. Epilepsi: 4/7

5 Dosen tilpasses individuelt, avhengig av den terapeutiske effekten hos hver pasient. Hvis du kun skal bruke Orfiril long depotgranulat mot epilepsi, så vil legen øke dosen din over 3 7 dager til en dose på ca.10 mg/kg kroppsvekt/døgn. Deretter vil legen, om nødvendig, øke dosen ytterligere inntil den mest effektive dosen oppnås. Hvis du får Orfiril long depotgranulat i kombinasjon med andre legemidler mot epilepsi, vil legen øke dosen din gradvis over 3 7 dager til en dose på ca. 20 mg/kg kroppsvekt/døgn. Deretter vil legen, om nødvendig, øke dosen ytterligere inntil den mest effektive dosen oppnås. Den daglige dosen gis fordelt på 1 2 doser. Mani: Den daglige dosen bestemmes og monitoreres individuelt av legen din. Startdose: Den anbefalte startdosen er 750 mg. Gjennomsnittlig daglig dose: Vanligvis anbefales en daglig dose på mellom 1000 mg og 2000 mg. Behandlingskontroll: Det er viktig at du har en tilstrekkelig høy konsentrasjon av Orfiril long depotgranulat i blodet slik at sykdommen din holdes under kontroll. Dette vil legen sjekke ved å ta jevnlige blodprøver av deg. Disse blodprøvene vil vanligvis tas om morgenen før du har spist eller tatt medisinen din. I tillegg vil legen foreta andre undersøkelser av blodet ditt og kontrollere at din lever og bukspyttkjertel fungerer som de skal. Hvis du har blåmerker eller økt blødningstendens, vil legen din foreta spesielle undersøkelser av blodet ditt. Legen vil informere deg nærmere om alt dette. Hvis du behandles for epilepsi og opplever symptomer som tretthet, kvalme, hodepine, ufrivillige rykninger i øyet (såkalt nystagmus) eller usikker gange, så må du si fra til legen umiddelbart. Dette kan være tegn på at dosen din er for høy og at legen må justere den. Bruksmåte: Depotgranulatet bør tas med rikelig væske (f.eks. et glass mineralvann) eller røres ut i bløt mat eller drikke. Dette anbefales spesielt hvis du har svelgevansker. Granulatkornene må ikke knuses eller tygges, da dette ødelegger den spesielle depoteffekten. Matinntak påvirker ikke opptaket av depotgranulatet i kroppen, så Orfiril long depotgranulat kan tas med eller uten mat. Dersom du tar for mye av Orfiril long depotgranulat: Kontakt lege eller apotek umiddelbart dersom du kan ha tatt for mye Orfiril long depotgranulat. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: ) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har flere spørsmål om bruken av dette legemidlet. Dersom du har glemt å ta Orfiril long depotgranulat: Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Dersom du avbryter behandling med Orfiril long depotgranulat: Dersom du ønsker å ta en pause i behandlingen, må du snakke med legen først. Du må ikke slutte å ta legemidlet uten først å rådføre deg med legen, ellers kan du risikere at behandlingen ikke virker og anfallene kommer tilbake. 4. Mulige bivirkninger Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligste bivirkningene er gastrointestinale effekter som forekommer hos ca. 20 % av pasientene. Disse effektene er vanligvis forbigående. Dersom anfallshyppigheten øker eller du føler deg svak, mister matlysten, blir kvalm og kaster opp gjentatte ganger, får magesmerter uten kjent grunn, hevelse i bena eller andre deler av kroppen, manglende interesse for et emosjonelt, sosialt liv eller manglende interesse for fysisk aktivitet, bevissthetsforstyrrelser med forvirring, rastløshet eller bevegelsesforstyrrelser, kan dette være tegn på leverskade eller bukspyttkjertelskade (som er mindre vanlig). Du bør informere legen umiddelbart dersom du får slike tegn. Barn bør følges nøye for slike kliniske tegn. Svært vanlige bivirkninger (rammer flere enn 1 av 10 pasienter) er: smerte i mage tarm kanalen kvalme oppkast Vanlige bivirkninger (rammer 1 til 10 av 100 pasienter) er: forandringer i blodprøver (reduksjon i antall blodplater og hvite blodlegemer) vektøkning (risikofaktor for polycystisk sykdom i eggstokkene, en tilstand som medfører dannelse av cyster av 5/7

6 forskjellig størrelse i eggstokkene) eller vekttap, økning eller tap av matlyst søvnighet ustøhet en brennende, prikkende eller kløende følelse i huden, uten en tydelig fysisk årsak (parestesi) diaré forbigående hårtap, avfarging eller krølling av håret bortfall av menstruasjonen (amenoré) økte ammoniumnivåer i blodet forandringer i leverprøver Mindre vanlige bivirkninger (rammer 1 til 10 av 1000 pasienter) er: blødning bevissthet (letargi) tap av bevisstheten (i noen tilfeller sammen med økt anfallshyppighet) Sjeldne bivirkninger (rammer 1 til 10 av pasienter) er: økt mengde mannlig kjønnshormon (hyperandrogenisme) økte nivåer av insulin lave nivåer av enkelte proteiner i blodet (IGF I) hevelse i bena og/eller armene irritabilitet, hallusinasjoner, forvirring hodepine hyperaktivitet ukoordinerte bevegelser (ataksi), ujevne muskelbevegelser nedsatt våkenhet (stupor) økt spyttproduksjon betennelse i bukspyttkjertelen nedsatt leverfunksjon inkludert leversvikt hudutslett immunsykdommer i huden (blant annet overfølsomhetsreaksjoner, erythema multiforme, lupus erythematosus) betennelse i blodkarene lav kroppstemperatur polycystisk sykdom i eggstokkene, en tilstand som medfører dannelse av cyster av forskjellig størrelse i eggstokkene infertilitet hos menn menstruasjonssmerte som forstyrrer dine daglige aktiviteter (dysmenoré) Svært sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av pasienter) er: benmargsforstyrrelser koagulasjonsforstyrrelser, forlenget blødningstid, forandringer i blodet (nedsatt antall av visse typer blodceller, anemi, hemming av rød blodcelleutvikling) mentale forstyrrelser og andre forstyrrelser i hjernefunksjonen stive muskler, nedsatt bevegelsesevne, muskelskjelving (ekstrapyramidale bivirkninger, f.eks. parkinsonisme) demens med krymping av hjernen nedsatt hørsel og øresus (tinnitus) alvorlige hudblemmer og slimhinnereaksjoner (Stevens Johnsons syndrom, Lyells syndrom) nyreproblemer (Fanconis syndrom) sengevæting hos barn unormale funksjonsprøver i skjoldbruskkjertelen lave natriumnivåer i blodet Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): sløvhet et syndrom med tilbakeholdelse av vann i blodet og redusert urinproduksjon (SIADH) et syndrom bestående av legemiddelutslett, forstørrede lymfeknuter, feber og mulig involvering av andre organer (DRESS syndrom) væske rundt lungene (eosinofil pleural effusjon) alvorlig mangel av enkelte blodceller (agranulocytose) hevelse i ansiktet, munnen, tungen eller andre kroppsdeler som kan forårsake pustebesvær (angioødem) allergiske reaksjoner forverring av krampeanfall unormal spermproduksjon (med redusert spermtall og/eller aktivitet) kraftig hårvekst i ansiktet og på kroppen hos kvinner (kalt hirsutisme, som kan skyldes polycystisk sykdom i 6/7

7 eggstokkene, en tilstand som medfører dannelse av cyster av forskjellig størrelse i eggstokkene) nyresvikt, betennelse i nyrevev, nedsatt nyrefunksjon bensykdommer inkludert osteopeni (redusert bentetthet) og osteoporose (benskjørhet) og brudd har blitt rapportert. Rådfør deg med legen din eller apotek hvis du får langtidsbehandling med antiepileptisk medisin, tidligere har hatt osteoporose eller bruker steroider. Dersom du opplever noen av de følgende tegn eller andre uvanlige tegn, kontakt legen umiddelbart: unormal blødning eller en tendens til å få blåmerker lettere enn vanlig, magesmerter, ustøhet, problemer med balansen, forvirring, hallusinasjoner, humørendringer, alvorlige hudutslett, ujevne muskelbevegelser, nedsatt våkenhet, søvnighet eller andre psykiske forstyrrelser. Melding av bivirkninger Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 5. Hvordan du oppbevarer Orfiril long depotgranulat Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen. Hold pakningen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Anv. før. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordandu skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon Sammensetning av Orfiril long depotgranulat Virkestoff er natriumvalproat. 1 pakke inneholder 500 mg eller 1000 mg natriumvalproat. Andre innholdsstoffer er kalsiumstearat, metylert kolloidal vannfri silika, ammoniummetakrylat kopolymer type B, etylcellulose, dibutylsebacat, oljesyre,sorbinsyre, natriumhydroksid. Hvordan Orfiril long depotgranulat ser ut og innholdet i pakningen Orfiril long 500 mg depotgranulat består av hvite depotkapselgranulater. Orfiril long 1000 mg depotgranulat består av hvite depotkapselgranulater. Beholdere med 50, 100 eller 200 doseposer er tilgjengelige. Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D Hamburg Tyskland For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen. Desitin Pharma AS Niels Leuchesv.99 N 1359 Eiksmarka Tel.: Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert Ordforklaringer til teksten 7/7

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Circadin 2 mg depottablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin Hjelpestoff med kjent effekt: Hver depottablett

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer