APSPLAN LISCONAPNEHME (1m02 SKAPC2 CIGOD1 1421wG5milAIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APSPLAN LISCONAPNEHME. 2013-2011 11(1m02 SKAPC2 CIGOD1 1421wG5milAIL"

Transkript

1 APSPLAN LISCONAPNEHME (1m02 SKAPC2 CIGOD1 1421wG5milAIL

2 Personal Eier: Lise Merethe Ekeland. Pedagogisk leder: Inger Johanne Frøise. Barne og ungdomsarbeider: Lisbeth Martens. Assistent: Hege Aga Bakken. Foreldrerepresentant: Janet Bjelland. Lisebo Barnehage: Mobil nr: Mobil nr: Mobil Nr : Mobil nr: Mobil nr : Mobil nr : Vikarer i barnehagen: Lene, Tine og Nina Sitat om barn. Der hvor det er barn, der er den gylne tid (Lioncl Kaufmann) Barn er en trøst i alderdommen og hjelper deg også til å nå den fortere (Lis Byrdal ) Barn fyller et hjem mcd fred - når de sover. (Gunilla Dahlgren )

3 Primærkontakt MÅL: En primærkontakt er en voksen som har et" spesielt øye til barnet". Ved å dele barnegruppen mellom de ansatte, sikrer vi at alle barna blir sett. I Lisebo blir barnet tildelt en prirmerkontakt nar det begynner i barnehagen for forste gang og denne følger barnet helt frem til skolestart. (Det skje at det blir forandringer underveis, men da er det til barnets beste, f.eks visst det er barn med spesielle behov og at det barnet blir fulgt opp av en av de andre ansatte). I tilvenningsperioden er primærkontakten veldig viktig, da den har ansvaret for barnets inntreden i barnegruppen. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet, og hjelpe barnet til å fungere sammen med de andre barna i barnegruppen. Primærkontakten har ansvar for foreldresamtalen. METODE: Primærkontakten skal i løpet av dagen, inne og ute, ha positiv kontakt med sine primærbam. Primærkontakten skal: prate/leke med, oppmuntre, gi utfordringer og ekstra oppmerksomhet. Barnet skal føle at en voksen bryr seg ekstra mye om det. Primærkontakten skal sorge for god kontakt, kommunikasjon og samarbeid med foreldrene til alle sine primærbarn. Hege Lise Lisbeth PRIMÆRBARN Hege: Marita, Olivia, Johan og Cassandra Lise: Victoria, Sofia, Tomine og Adrian Lisbeth: Ernilie, Patrick og Marielle

4 Del 1. Barnehanens formal o verdi runnlan. Lov o ramme lanen. Lov om barnehager og rammeplanen er fundamentet i all vår pedagogiske drift. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og arbeidsoppgaver. Den er vårt viktigste redskap i planlegging av barnehagehverdagen, og gir oss forpliktende rammer og arbeide etter. Alle barnehager er underlagt Lov om barnehager. Denne loven slar fast at vi skal gi barna gode utviklings og aktivitets muligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal også gi oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Dette er barnehagens overordnet mål. Vurdering. Gjennom barnehagearet skal styrer, forskolelærer og andre ansatte ha jevnlig vurdcring av barnehagen arbeid. Dette gjøre ved at personalet har mnd moter hvor vi vurderer tema; personalets innsats og barnas utbytte. Vi vurderer ogsa barnehagens rutiner og hverdagsaktiviteter. Målet med vurdering at man onsker progresjon og stadig bli bedre. forhold til vurdering av barnets utvikling bruker vi observasjonsskjema. (TRAS. Spraklig utvikling, M10 matematikk og ALLE MED sosial og emosjonell utvikling). Økt kom etanse. Vi øker hvor kompetanse glennom deltagelse på kurs i regi av kommunen og deltagelse på andre kurs som er relevante for vårt satsnings og utviklings fokus. Hvert andre år har vi 1. Hjelp kurs. Planleggingsdager er også en viktig del for å oke vår faglige kunnskap og kompetanse. Barneha ens verdi runnla "Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utvilding og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. (Loy av 5. Mai 1995 nr 19 )

5 Mål. Målet med barnehageåret er at barna skal trives og ha en trygg og innholdsrik hverdag. Hvordan sikre dette målet? Barna må få opplevelse, bli sett og hort Videre må barna ft. ny kunnskap og erfaringer. Dette sjekker vi opp i forhold til de oppgaver og temaer som står nevnt i denne arsplanen under tema for hver mnd. Modellen for de 7 ulike fagområdene er tydelig i forhold til hva vi skal gjore, og setter samtidig krav til at aktivitetene blir gjennomfort. Barnas rett til medvirkina. "Barn i barnehagen har rett til å uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse, i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet."(barnehageloven 3) I vår barnehage sikres dette gjennom daglige samtaler hvor personalet er lydhore over det barnet sier. Eks vi kan være ute lengre enn planlagt/eller gå inn for om barna ytrer onsker om det. Vi kan fordype oss i ct tema om barna fenges eller vi kan raskt ga videre om et tema ikke fenger. Barnas fri lek er også i stor grad selvbestemt, innefor regler om sosial aksept og aksepterte leketema. De minste harna har medvirkning på sin barnhagedag gjennom sine foresatte og gjennom utrykk for sovn og mat. (barnet gråter og blir hort og tolket ) Vur rhkven skai elkn'e huivr ( V(11 (1

6 - Dokumentas'on Definisjon: Synliggjoring av praksis "dele med andre og fortelle en faglig historic" Årsplanen er utarbeidet ut fra barnehageloven og rammeplanen. Her vil dere kunne finne dokumentasjon/ informasjon om bhg. Maneds plan Hver mnd. Vil foresatte få månedsplan for kommende mnd. Denne tar utgangspunkt i arsplanen. I denne planen vil vi tydelig vise til rammeplanens 7 fagområder og det kommer tydelig frem barnehagens satsningsområde. Foresatte vil her få informasjon og en beskrivelse av hva vi skal jobbe med og hvordan vi vil jobbe kommende mnd. Aktiviteter som vi være med, sanger vi skal synge, eventyr vi skal lese ete. Planen cr ment som en hjlp til dere foreldre slik at dere lett kan del i ditt barns barnehagehverdag. Andre dokumentasjon metoder er observasjonsskjema som dere vil fa fremlagt under foreldresamtale. lle ulike skjemaene er: Tras (Språkutvikling) MIO (matematisk forståelse) Alle med (Sosial og emosjonell utvikling) Videre har vi avviksskjema, samtykkeskjema og evalueringsskjema Barnehagen deltar på livredningskurs/forstehjelpskurs hvert år Alt av innsamlet opplysninger vil bli brukt hensiktsmessig. Foresatte kan se skjema som er fylt ut på sitt barn. Hensikten mcd de ulike skjemaer som blir fylt ut på barna er få et innblikk i barnets utvikling og modemet. Foresatte kan reservere seg mot at observasjonsskjema. Ved overgang til skole kan man med samtykke fra foresatte gi skolen innsyn i observasjoner som er gjort, om det er behov. 11Slårer den riktige alderen gifte seg? "Når jeg er ferdig i barnehagen" (Martin 5 år )

7 A =bc Nærntiljo og samfunn Antall. rom og fortn. Kropp bevegelse oz heise II li, religion og Nailu. religi m ogti Iosofl. Spnik teltst og kommunikasjon. Kunst, kultur og, kreativitet De 7 facromradene. Nærmiljo og samfunn. Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet,samt bidra til at barna moter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Antall, rom og form. Barnehagen skal gjennom lek,eksperimentering og hverdagsaktiviteter hjelpe barna med utviklingen av den matematiske kompetansc, samt oppmuntre og legge til rette for barnas egen utforsking. Kropp, bevegelse og helse. 1 lopet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, fysiske cgenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barnehagen skal bidra til varierte fysiske aktiviteter bade utc og inne. Etikk, religion og filosofi. Barnchagen skal reflekter og respektere mangfoldet i barnehagen, samtidig som vi skal ta vare på verdier og tradisjoner som cr i den kristne kulturarven. Fagområdet etikk, religion og filosofi er med på å prege våre holdninger til hvordan vi oppfatter verden og mennesker. Natur, miljo og teknikk. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til nature, gi dem en forstaelse av samspillet i naturen og mellom mennesker og naturc. Videre skal vi gi dem forståelse av skiftningene i naturen, de ulike arstidene og været som skifter. Kommunikasjon, sprak og tekst. Variert og rik språkstimulering tidelig i barnas liv vil være avgjorende for deres spraklig utvikling. Erfaring som er viktige cr ; samtale om opplevelse, tanker og folelscr. Erfaring med tekstsprnket omfatter; fortelling, dikt, rim, regler og sanger. Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen skal gi barna mulighet til a oppleve kunst, kultur og sely å utrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler: Billedkunst, kunsthåndverk,musikk, språk, litteratur, dans og drama, arkitektur, film og design.

8 nk befir. r 11 Del 2. Informas on 111toreldre. Foreldresamarbod Dagsrytme Barnehagen åpner. Rolig lek. Barna har med niste, drikke holder bhg Aktiviteter. Turer eller lek. (Tur da er aår vi kl 09.30, visst ikke annet står på mnd planen) Vi er tilbake til på turdager Samlingstund. Innholder tema arheid, sanger, rim hoytlesning eller fakta formidling Lunsj. (Tur dager har barna med niste og drikke. star på mnd planen) Lek ute Frukt måltid/ knekkebrod Lek ute eller inne Barnehagen stenger Kjernetid er fra kl til kl (Innenfor dette tidsrommet, foregår aktiviteter turer etc) Vi vil ha hesk.ed om harnet ikke kommer i barneha en send 'erne en sms til barneha en llags rytmen utgjor grunnstammen i vår harnehagehverdag. I de ulike hverdagssituasjonene ligger læring på ulike utvildingsområder. Selvstendighetstrening, sosial trening, intellektuell trening, sansetrening og språktrening.!de menneskene som er mest hovne, er de som har allergi. (Kari 7 år)

9 Sykdom Når barnet begynner i barnehagen vil dere få utlevert et skriv av oss, som kommunelegen i Sogne kommune har skrevet. Dette innholder opplysninger om sykdom, sykdomstegn og hvor lenge barnet skal holdes borte fra barnehagen ved de ulike sykdommer. Vi i barnehagen legger stor vekt på forebyggende smittevern. Smittsomme sykdommer forekommer ofte hos barn. Små barn er ikke i stand til å unnga at andre blir smittet når de er syke. Vi onsker at færrest mulig av barna skal bli smittet når det oppstar sykdom. Derfor legger vi vekt på: God håndhygiene hos barn og pen;onale, regelmessig rengjoring av leker og forholder oss til kommunelegens retningslinjer for smittevern ved sykdom. Vi viser til skriv fra kommunelegen og ber om at barnet ved: Omgangsyke barnet skal ikke i barnehagen for det er gatt 48 timer siden sist oppkast/ Feber. Barnet skal ikke i barnchagen ved feber. Feber regnes ved temperaturer over 37,5 om morgenen og om kvelden. Barnet kommer tilbake når det er feberfritt og god almenntilstand. Vi anbefaler en feberfri dag hjemme. Ovekatarr. Ved mild oyekatarr kan barnet komme i barnehagen. Ved kraftig oyekatarr med rik pussdannelse bor barnet holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt. Foresatte ma avgjore om barnet må til lege. Far barnet behandling kan det komme i barnehagen nar behandling er påbegynt og allmenntilstanden er god. - rbet er aldri ok å kysse en gutt. De bare slever på en. Delfor har jeg sluttet med det (Jeanette 10 år )

10 Foreldresammarbeid o foreldremeedvirknino For a sikre samarbeidet med barnas hjem. skal hver barnehage ha et lbreldrerad og et samarbeidsutvalg. Foreldreradet består av barnas foresatte. Dette rådet skal l'remme foresattes felles interesser og bidra til et samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. slik at det blir et godt barnehagemiljo. Barnehageeier skal sorge for at saker av viktighet forelegges threldreradet og samarbeidsutvalget. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalget) Foreldresama rheid Foreldrene til barna i barnehagen skal være trygge for al deres barn blir sett og hort. Det er viktig med uformell kontakt ved hente og bringe situasjoner. Foreldresamtaler har vi hver host i November. den pa varen er frivillig. Det er også mulig for Ihreldrene og be om samtaler utover dette. Barnehagen kan også kalle inn til ekstra foreldresannale ved behov. Foreldrene kan komme med onsker eller melde om barnets behm. Det jelder eks. hehm lbr SONn mover oppsatte sovender. mat (grunnet allergier eller religion.fflarnehage personale er der for barnet og threldrene. vi onsker a Lerelvdhore. l3amehagen har i samarbeid med foreldrene ansvar for barnets utvikling og trivsel.

11 Forventnin er til foreldrene Barnehagen onsker at dere tar kontakt når: Barnet er sykt eller tar Når barnet blir leveruhentet utenfor barnehagens kjernetid Dersom fbresatte blir forhindret i å hente etter barnehagens oppsatte stengetid. Endringer i bjemmet. Dersom andre enn forcsatte skal hente barnet. Vi ønsker videre at foresatte: Foreldremøte Ser til at barnet har det tøy det trenger i forhold til årstider og at det alltid er nok skifte toy i harnehagen. Lese gjennom informasjon skriv fra bamehagen. Gir Barnehagen innspill om dere ønsker endringer. Vi ønsker at dere foreldre er åpne og imøtekommende Åpen dialog i hente og bringe situasjoner. mot ansatte og andre foresatte. Barnehagen har foreldremøte i Oktober. Her blir årsplanen diskutert og foreldre kan komme med innspill til denne. Videre vil det bli utdelt relevant informasjon om barnehagen. Dette er ogsa et forum for drofting av spørsmål og problemstillinger fra foresatte. Barnehagens foreldrerepresentant vil bli valgt, dennes navn og tlf nr vil bli ført inn i arsplanen.

12 Foreldremedvirknin. Ditt barn. Utrykk for barnets individuelle behov. Som foresatt er det du som kjenner barnet best (mat søvn stimulering, grensesetting, etc.) Gi utrykk for hva du som foresatt mener cr viktig for ditt barn. Sorg for at ditt barn har nødvendig tøy slik at barnet ikke blir hemmet i sin motoriske utvikling. (Ulike årstider, ulike behov.) Barneha en som arena for for lærin oa sosial samhandlina. Foresatte som deltar aktivt i utformine av årsplanen. Personale ytrer onske om at foresatte deltar aktivt i tilstelning av sosiale aktiviteter. Foresatte som aktivt folger med på barnehagens dokumentasjon av satsningsområde og tema arbeid. Del 3. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi har som mål: Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehage dagen. Vi ønsker at det enkelte barn skal bli sett og hørt. Personalet skal være forutsigbare og gi nærhet og varme. Barnet skal oppleve at det får oppgaver som det mestrer. Barnet skal få bidra i barnehage dagen og lære å ta hensyn til andre mennesker.

13 Lek Leken er en viktig læringsarena. Den er frivillig og lystbetont, samt stimulerer fantasien og språket. Leken kan også være problemløsende og hjelpe bamet til å mestre. samt bearbeide inntrykk fra omverden. Gjennom leken kan barnet få uttrykt sin identitet og selvfølelse. Derfor ønsker vi å legge til rette for lek i barnehagen. En oppgave som er viktig de voksne er å ai inntrykk som kan inspirere til lek. Det er også viktig de voksne er observante og hjelper de barna som ikke kommer inn i leken. JEG gam /15.12T 7gJ HKES4..C.4:_trLysTgE J Ea 14ØRE IKKE s4a% Er. Sea aw4 14Aapte L WgT KKE Alr InagT HAN sec, UA k. Læring Vi ønsker å legge til rette slik at lærer gjennom a bruke sine sanser, gj dem erfaring oa opplevelse. Samspillet mellom voksne og bam air gode vilkår for læring. Det du kan sammen med en annen i dag kan du gjore alene i morgen. (Den kultuhistoriske skole) De voksne må vise interesse, omsorg, anerkjennelse for å stimulere til et miljo som gir gode vilkår for undring og læring. Barnet må få oppgaver som stimulerer til lærinu. Bamehagen må gi oppgaver som også gir barnet erfaring med datamaskin og lbtoapparat. Barnehagen som kulturarena. Barnehagen skal gi barna kjennskap til nasjonale og lokale kulturverdier. Barna skal også fa innblikk i andre kulturer, samt få holdninger som gir respekt for andres levemåter og utseende.

14 Sosial kompetanse Vi onsker at barna skal samhandle med andre barn i ulike situasjoner. Barna skal utvikle ferdigheter som hjelper dem i lek med andre barn. Gjennom leken utvikler barna en selvoppfatning og egen sosial identitet. I lek handler det om hevde sin mening, samtidig som man kan samarbeide med andre. Personalet er rollemodeller. og gjennom egen væremåte bidrar vi til barns læring og sosiale ferdigheter. Barnehagen har en viktig rolle nar det gjelder forebygging av problem adferd og mobbing. 1 forhold til mobbing har vi null toleranse. (egen folderkommer) Oppdragelse Vi har som mål: Gi barna sosialkompetanse(se punkt over) Grensesetting. Lære hotlighet. Omsorg for andre. Bordskikk. (sitte fint, vente på tur, være hyggelig mot hverandre. )

15 Danning. Bamehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor danning. omsorg. lek og kuring star sentralt. I bamehagen er samhandlings prosser i lek og læring og det å ta hensyn til hverandre. forutsetning for barnets danning. Danning handler om a fa et aktivt bevisst forhold til omgivelsene og retlektere over det en gjor i samspill med andre. krfor er danning en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barna ma fa utfordringer. muligheter til a utvikle kunnskaper og krdigheter og stotte for og handle omsorushillt ou gjore etisk begrunnede valg. Gjennom utforskning ou samtale om verden og fenomener skaffer barn seg kunnskap og innsikt pa mange omrader. Danning er en kontinuerlig prosess som er tett sammenvevd med og danner grunnlaget for omsorg, lek og læring.

16 Overgang barnehage skole. Vi jobber med skoleforberedende stoff. Språklig bevissthet. Matematikk. Gjennomgang av alfabetet. Trafikk opplæring. Forskning/eksperimentering. IKT Selvstendighets trening. Barnet skal ha deltatt på disse aktivitetene i bamehagens førskolearbeide, det er ikke alle barn som mestrer alle punkt som nevnt over. BARNERNg e *SKOLE TRAS (Tidlig registrering av språkutvikring i daglig samspill) Tras, sammen med Alle med og Mio er observasjon skjema som brukes for å gi oss en rettesnor hvordan barnet ligger i utvikfing. Områder som da kartlegges er språk, sosiale og matematiske ferdigheter.

17 AUGUST Tema. Vi leker sammen Hovedsatsningsområde. Lek Fuuler.(denne mnd konsentrer vi oss om lek ) Vi innlemmer alle syv fagområdene i rammeplanen under hvert mnd tema. Nærmiljø og samfunn. Vi gjør oss kjent med barnehagens leker, ute og inne. Voksne leker sammen med barna og viser hvordan lekene brukes. Kunst, kultur og kreativitet. Barna får kjennskap til barnehagens formings materiale. Kommunikasjon, språk og tekst. Vi snakker med barna om hva vi liker å leke med, og hvor kjekt det er for alle å få delta i leken. Antall, rom og form. Vi spiller spill, teller brikker og snakker om hvor mange man kan /må være i de ulike spillene. Etikk, religion og filosofi. Vi snakker om og viser barna hvor viktig det er å inkludere alle i leken Natur, miljø og teknikk. Barna får oppleve andre former for lek i naturen. Vi leker med det vi finner i naturen. Den voksne er med og gir ideer. Kropp, bevegelse og helse. Barnehagen ønsker å gi barna nye motoriske utfordringer i naturen og på lekeplassen

18 SEPTEMBER Hovedsatsningsområde. Lek. Fugler. Tema. Blåmeis git Nærmiljø og samfunn. Hvor lever den ( Sør Norge trives i Løvskog) Kunst, kultur og kreativitet. Vi ser på bilder av kjøtt meis. Klipper, limer og maler. Kommunikasjon, språk og tekst. Fakta om kjøtt meis. Voksne forteller, og skriver ned kunnskap barna har. Lærer sangleken tløy en liten blå fugl. Antall, rom og form. Vi måler opp og viser barna på en tommestokk hvor stor fuglen er (ca 12 cm) Sammenligner med barnas høyde. Etikk, religion og filosofi. Hva er viktig for å ta vare på fuglene. Vi henger ut meise boller til fuglene. Natur, miljø og teknikk. Hvordan er løvskogen som blåmeisen trives i. Forskjell på løv og bar skog. Kropp, bevegelse og helse. På tur i skog og mark. Ser etter blå meis

19 Oktober Hovedsatsningsområde. Lek. Fugler. Tema. Linerle Nærmiljø og samfunn. Er det Linerle i nærmiljøet? Kunst, kultur og kreativitet. Vi finner bilde av Linerla klipper, limer og maler. Kan vi leke fugler. Fuglemor med unger.. Kommunikasjon, språk og tekst. Finner fakta om Linerla på nettet. Barna forteller det de har tillært seg. Den voksne skriver det ned. Vi leker at vi er fugler. Barna kan fortelle hva de trenger i leken sin. (teppe, kasse, musikk, etc ) Antall, rom og form. Sammenligner form og størrelse Linerla kontra Blåmeisen. Hvem er størst, minst. Spesielle kjennetegn. Etikk, religion og filosofi. Hvordan kan vi ta vare på Linerla. Hvorfor kan fuglen fly? Natur, miljø og teknikk. Hvor lever Linerla? Hvilke steder bygger den rede? Kropp, bevegelse og helse. Ut i naturen og hør om vi hører fugler synger og hvilke fugler vi kan få sett.

20 November Hovedsatsnings område. Lek. Fugler Tema. Dompap. Juleforberedelser. Nærmiljø og samfunn. Vi lager julekort. Klistrer og limer. Det typisk norske julekort med dompap Kunst, kultur og kreativitet. Vi lager de første julegavene. Kommunikasjon, språk og tekst. Vi forfatter tekst til julekort. Til og Fra. Fakta om Dompapen Antall, rom og form. Planlegger til hvem vi skal lage gaver og hvor mange gaver vi da må lage. Etikk, religion og filosofi. Tanker rundt tiden frem mot jul. Natur, Miljø og teknikk. Forandringer i naturen. Vi lager mat til småfuglene. Kropp, bevegelse og helse. Aktivitet i gym sal og svømmehall. Håper på snø

21 Desem ber e. i 1 i Hovedsatsningsområde. Lek. Fugler. Tema. Jul og julenek til fuglene. Nærmiljø og samfunn. Nasjonale tradisjoner. Kakemenn og pepperkaker. Mat til fuglene. Kunst, kultur og kreativitet. Julepynt og julegaver Kommunikasjon, språk og tekst. Julebudskapet. Bøker om jul og nisser. Julesanger Antall, rom og form. Hvor mange fugler får vi på besøk. Store eller små fugler. Etikk, religion og filosofi. Vi tilosoferer rundt julebudskapet. Natur, miljø og teknikk. Hvem kommer på besøk i juleneket. Vi observerer fuglene. Kropp, bevegelse og helse. Håper julesnøen er kommet. Aktivitet i akebakken.

22 Januar. Hovedsatsningsområde. Lek. Fugler Tema. Vinter lek. Husk å gi fuglene mat. Nærmiljø og samfunn. Snø gjør det vanskelig for fuglene å skaffe mat. Hva gir vi fuglene nå. Barna skal få bli glad i den norske vinteren. Mange aktiviteter utendørs. Kunst, kultur og kreativitet. Vi maler snø mann. Felles vinterbilde. Klippe og lim.(samle bilder fra ukeblad, data) Kommunikasjon, språk og tekst. Vinter sanger. Eventyr om vinteren Antall, rom og form. Vi lager store og små snaaller, Hvor mange trenger vi for å bygge en snølykt. Etikk, religion og filosofi. Hvorfor kommer det snø? Natur, miljø og teknikk. Tiner snø. Fryser vannet og tiner det igjen. Bruker forstørrelsesglass. Hva ser vi i isen. Kropp, bevegelse og helse. Gym sal. Svømmehall. Håper på masse snø med mulighet for å ake. Opp og ned.

23 Februar. Hovedsatsningsområde. Lek og fugler. Tema. Lek og karnev al Nærnilljø og samfunn. Tradisjon i barnehagen karneval. Kunst, kultur og kreativitet. Vi lager svarte katter og karnevalmaske. Kommunikasjon, språk og tekst. Karneval sanger. Samtaler med barna om hvordan vi vil feire karneval. Hva ønsker de. Antall, rom og form. Vi dekorer karneval maskene med rundinger, ovaler, firkanter og trekanter. Etikk, religion og filosofi. Hva kan vi gjøre for at alle skal ha det gøy på karneval? En voksne skriver ned barnas tanker. Natur, miljø og teknikk. Barna får finne bilder og ideer til karneval på PC. Printer ut bilder. Laminere karnevalmasker. Kropp, bevegelse og helse. Gymsal, svommehall og mye ute i vinter Norge.

24 Mars Hovedsatsningsområde. Lek og fugler. Tema. Spettmeis. Vårleker Nærmiljo og samfunn Besoke Lekeplasser i Kristiansand, Mandal og Nærmiljoet Kunst, kultur og kreativitet. Klippe, lime, lage plakater av Spettmeisen. Male, tegne Kommunikasjon, språk og tekst. Fakta om Spettmeisen vi bruker data. Lære sangen Alle fugler Antall, rom og form. Telle hvor mange fugler vi har lært om. Måle opp storrelse pa de ulike fuglene. Hvem cr storst minst. Etikk, religion og filosofi. Ilvorfor er det viktig å ta varc på fuglene. Hva kan vi gjore for fuglene. Natur, miljo og teknikk. Ilva skal vi tenke på nar vi er ute i naturen. Hva med rester etter maten vi spiscr på tur. Er det noe vi kan ligge igjen? Kropp, bevegelse og helse. Leke hiov en liten blafugl som vi lærte i host. Leke gjemsel. Klatre i trær. Tur er topp.

25 April al~ D n store skorn Hovedsatsnings område. Lek. Fugler Tema. Kråke. Fuglerede. Ulven står på lur. Påske Nærmiljø og samfunn. Vi ser om vi scr fuglerede i nærmiljøet. Påsketradisjoner Kunst, kultur og kreativitet. Vi klipper og limer. Maler og tegner bilder av kråker. Påskepynt Kommunikasjon, språk og tekst. Eventyret om Kråka Knas. Alle fugler Antall, rom og fonn. Hvilke form er det på egga som de ulike fuglene legger. Er det ulike størrelser på dem. Tegne dem i rett størrelse. (voksen hjelper) Etikk, religion og filosofi. Må vi ta spesielle hensyn i skogen om våren? Hvortbr? Enkel fremstilling av påskebudskapet. Natur, Miljø og teknikk. Utforske skogen se etter vårtegn. Kropp, bevegelse og helse Lære leken Ulven står på lur med sin lange hale

26 Mai Hovedsatsnings område. Lek. Fugler Tema. 17 mai. 17 mai leker Ntenniljø og samfunn. Det norske flagg. Flagg fra andre nasjoner som er representert i barnehagen. Kunst, kultur og kreativitet. De største barna farger flagget. De minste klipper limer blomster, røde hvite og blå. Kommunikasjon, språk og tekst. Vi synger Ja vi elsker. Snakker om hvorfor vi feirer 17 mai. Antall, rom og form. Formen på flagget. Etikk, religion og filosofi. Hvorfor er vi glad i landet vårt. Hvordan har andre barn i andre land det. Natur, Miljø og teknikk. Hvordan ser det ut om våren kontra høst og vinter. Skifter fargene. Fuglesang. Kropp, bevegelse og helse. Sykkelløp. Potet på skei. Kaste ball på blikk bokser.

27 Juni Hovedsatsnings område. Lek. Fugler Tema. Sommer og sol Nærmiljø og samfunn. Vi besøker badestrender Kunst, kultur og kreativitet. Vi tegner paradis i uteområdet. Kommunikasjon, språk og tekst. Vi snakker om hva fuglene heter som synger i trærne. Antall, rom og form. Formen på solen. Form på blomster, fugler og insekter. Etikk, religion og filosofi. Vi undrer oss over hvorfor det er sol om sommeren og snø om vinteren Natur, Miljø og teknikk. Fine turer til stranden. Samler skjell og pinner i strandkanten. Kropp, bevegelse og helse. Lærer om hvor viktig det er å beskytte huden mot solen. Masse bevegelse og lek i sanden og sjøen

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Furuveien familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Mary Ann Magnusson som er assistent i 100% stilling,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer