Årsplan For. Ellingsøy barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage"

Transkript

1 Årsplan For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: Fellesrom: Personalet/Trådløs:

2 Ellingsøy barnehage Pedagogisk prinsipp: Aktive og inkluderende barn og voksne gir trygghet og glede. Ellingsøy barnehage er en kommunal barnehage og ligger på Hoffland, ytterst på Ellingsøya. Barnehagen ligger bak barne- og ungdomsskolen i Grønebelgvegen 1. Barnehagen åpnet 1.januar Vi har et stort og flott uteområde som gir rom for variert leik og ulike aktiviteter. Med skogen, Kverveaksla, Kverve, fjøra, lekeplasser og ballbinge helt i nærheten har barnehagen en unik beliggenhet i forhold til barnas muligheter til allsidig utfoldelse. I barnehagen har vi 93 plasser, fordelt på 5 barnegrupper. Ett- og toåringene går på egne avdelinger, mens barna fra tre til fem år er delt i aldersblandede grupper. Gruppene heter: Småbarnsavdelingene heter Silda og Makrellen. Storbarnsavdelingene heter Torsken, Hysa og Seien. Navnene på avdelingene og gruppene gjenspeiler nærmiljøet på øya. Storbarnsgruppene har ikke avdelingsrom, men veksler på å bruke de ulike rommene i barnehagen. Barna fra 3-5 år benytter hver uke atelier, kjøkken, fellesrom, leserom, grillhytta og har turdag. Grillhytta ligger idyllisk til i en egen skog ved siden av barnehagen. Området har stor grillhytte med bålplass, her er klatretre, barna bygger hytte og de får kjennskap til knivbruk og saging. Grillhytta blir brukt like mye sommer som vinter. En herlig plass å være En dag i uka lager gruppene et varmt måltid. Det kan være bakverk eller middag, og de velger selv om de ønsker å lage maten i grillhytta eller på kjøkkenet. En dag i uka er 5 åringene samlet i førskolegruppe. Der får de delta i ulike førskoleaktiviteter og være sammen med dem som de skal starte på skolen sammen med. I barnehagen har vi lang tradisjon på å sette poteter. Det er førskolegruppa som har ansvaret for dette. Om våren setter barna poteter, de hjelper til å stelle åkeren gjennom sommeren og de tar opp potetene til høsten. Alltid spennende å se hva vi finner I tillegg til åkeren setter barna også noen andre grønnsaker som f.eks. gulrøtter og erter. Etter at innhøstingen er over, lager 5-åringene til høstfest for hele barnehagen. 2

3 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Ellingsøy barnehages pedagogiske prinsipp Aktive og inkluderende barn og voksne gir trygghet og glede. Vi arbeider for at Ellingsøy barnehage skal oppleves som et trygt sted å være. Det enkelte barn skal oppleve å bli sett på som et spesielt og unikt menneske. De voksne er inkluderende, aktive, støttende og oppmuntrende, og er gode forbilder for barna. I vår barnehage er humor og glede viktig. Vi har et miljø preget av åpenhet og entusiasme. 3

4 2. Omsorg og lek, læring og danning. 2.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1, første ledd) 2.2 Barnehagens planer for omsorg og lek, læring og danning Omsorg Ved Ellingsøy barnehage skal barna møte et personale som er omsorgsfulle, lydhøre, har nærhet til barna, og vilje til et godt samspill med barna. Vi mener at det vil styrke barnets muligheter til å gi og ta i mot omsorg, og legge grunnlag for utvikling av god sosial kompetanse. Vi vil at god omsorg skal gjennomsyre vårt daglige arbeid med barna. Barna skal også lære å vise omsorg for hverandre. Derfor er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller og legger til rette for at barna skal kunne gi hverandre omsorg, som for eksempel trøste hverandre og hjelpe hverandre og lære hverandre ferdigheter Lek Barn leker fordi det er lystbetont og gir mening. Leken er spontan. Å leke er en del av det å være barn. Vårt mål er at alle barn i vår barnehage har en venn å leke med, samt at barna skal mestre ulike måter å komme med i lek. Å holdes utenfor det fellesskapet de andre er en del av, å ikke få være med å leke oppleves vondt for små barn. Vennskap med andre barn er viktig, og derfor prioriterer vi mye frilek der voksne kan veksle mellom å være observatør, medspiller eller hjelper. Ved å være deltakende og engasjerte i barnas lek, kan vi lære barna ulike måter å komme med i leken. Vi kommer med forslag som stimulerer og viderefører leken. Vi legger vekt på å gi barna tid og rom til å utvikle leken, og vi sørger for et variert leketilbud Læring Barn er aktive, kompetente og ressurssterke individer. Barnehagedagen skal knytte bånd mellom barnehagen og hjemmet. Vi mener at førskolebarn lærer ved selv å være aktive. Barn må få se, ta på, lukte, smake og gjøre sine egne erfaringer. I denne læringsprosessen vil vi være voksne som hører og ser sammen med dem, som de kan utdype tanker med og som møter dem med anerkjennelse og oppmuntring. Dette gjør vi ved å gi barna gode opplevelser ute og inne, gi dem tid og rom for spørsmål, og vi undrer oss sammen med dem Danning Vi ser på danning som oppdragelse til demokrati. Danning er en livslang prosess, og kan ikke måles. Det handler om en prosess der barnet utvikler evne til å reflektere over egne handlinger. Vi i barnehagen må arbeide med det fysiske og psykiske miljøet som barna møter. Møtene mellom barn/barn, voksen/barn, voksen/voksen må være preget av respekt og åpenhet mot hverandre. Barnehagen må være preget av menneskelig likeverd, solidaritet, likestilling og åndsfrihet. Hvilke valg vi gjør vil være med i 4

5 danningsprosessen. Slik barnas hjem preger barna vil også våre valg her i barnehagen ha betydning. I barnehagen ønsker vi å bidra til danning ved å legge vekt på at barna opplever utfordringer, mestring og glede i hverdagen. Vi legger til rette for at barna skal få trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn, og formidle gode verdier og holdninger. 2.3 Sosial kompetanse Kari Lamer har definert «sosial kompetanse» slik; «De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som barn trenger for å mestre de miljøer de oppholder seg i». Slik vi ser det, handler sosial kompetanse om å være i stand til å samhandle positivt med andre barn og voksne. Barnehagen har en viktig rolle i barns utvikling av sosial kompetanse. Vi ønsker å bidra til at barna blir selvstendige, samtidig som de tar hensyn til andre. Dette gjør vi ved å la barna påvirke sin egen hverdag, og vi gjør dem bevisste på at de valg de tar også påvirker andre. I følge rammeplanen, er sosial kompetanse ikke medfødt, og utvikles ikke av seg selv. Det blir derfor vår oppgave å sørge for at barna lærer hvordan de skal opptre i ulike situasjoner. Vi jobber aktivt for å ha et anerkjennende og inkluderende miljø i barnehagen. Vi er bevisste på å oppmuntre og hjelpe barna til å finne alternative løsninger og muligheter. For å utvikle sosial kompetanse er det viktig at barna opplever seg selv som respekterte og betydningsfulle. Det er derfor viktig at alle barn får positiv respons fra menneskene rundt seg. Vi legger derfor vekt på å gi barna ros, anerkjennelse og oppmuntring i hverdagen. Vi legger vekt på å gi barna oppgaver som de mestrer, gi dem utfordringer som de må strekke seg etter, og vi legger til rette for situasjoner som gir muligheter til et godt voksen-barn samspill. Eksempel på dette er: Garderobe og stellesituasjoner, det å være ordensmann og få dekke bordet, samt bruke humor og glede i hverdagen. 2.4 Språklig kompetanse Språket består både av tale og kroppslige uttrykk. Språket er personlig og identitetsdannende og betyr mye for hvordan omverden oppfatter deg. For barna er personalet viktige språklige forbilder og tilretteleggere for opplevelser og erfaringer som barna kan knytte språket til. De voksne vet at de er språklige forbilder og vi forsøker derfor bevisst å legge til rette for den gode samtalen mellom voksen og barn i barnehagen. Barna utvikler sine språklige ferdigheter gjennom samspill med andre, lek, tilrettelagte aktiviteter, høytlesing, samtaler, humor, lek med språket osv. Barna skal få erfaring med å snakke både i stor og liten gruppe. Språkutvikling og begrepstrening er fokusområde her i barnehagen. I hverdagen arbeider vi med språk med alle barna. Vi utnytter dagligdagse hendelser til språkutvikling. Vi er bevisste på å benevne tingene riktig. Eksempel på dette er: Her er den blå jakka di, eller kan du sende meg primen, vær så snill. Bøker, høytlesing, sang, rim og regler er viktige virkemiddel for å utvikle barnas språklige kompetanse. 5

6 2.4.1 Tegn-til-tale Vår erfaring er at tegn-til-tale er noe alle barn kan ha nytte av i språkutviklingen. Vi bruker derfor dette som et supplement til det verbale språket. Tegn er også god støtte i arbeidet med de barna som skal lære seg norsk som andrespråk. Noen i personalgruppen har kurs i tegn-til-tale, og vi jobber for å bli stadig bedre i bruken av dette. De mest grunnleggende tegnene henger på veggen i barnehagen. Vi synger sanger med tegn, og vi prøver å bruke tegnene aktivt til alle barn Tras TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. De pedagogiske lederne har et spesielt ansvar for å oppdage mulige avvik i barnas språkutvikling. Dette kan f.eks gjelde uttalevansker og/eller vansker med språkforståelsen. Det blir da fylt ut et Tras-skjema som så tas opp på en foreldresamtale, der en så kan diskutere med foreldrene om vi eventuelt skal henvise barnet til logoped. 3. Innhold 3.1 Barnehageloven Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Ellingsøy barnehages innhold i år Rammeplan for barnehagen inneholder følgende 7 fagområder som barnehagen skal arbeide med; Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form. Alle fagområdene er en naturlig del av hverdagen i barnehagen, men hvert år vil vi fordype oss spesielt i ett av dem. I år velger vi å fordype oss i fagområdet «Natur, miljø og teknikk». Utfyllende informasjon om de andre fagområdene finnes i rammeplanen. 6

7 3.2.1 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 38) Vårt mål for arbeidet med fagområdet «Natur, miljø og teknikk», er: å gi barna naturopplevelser la de oppleve glede over og innsikt i natur og samspillet i naturen innsikt og erfaring i grunnleggende naturvern å gi barna erfaring med hvordan teknikk kan brukes, både i lek og hverdagslivet. Vi tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og individuelle forutsetninger. Sammen med barna iakttar vi og undrer oss over fenomener i naturen og teknologien. Vi inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. Vi vil bruke barnehagens nærmiljø til å studere og lære om dyr, insekt, fisk, fugler, planter og trær. Gjennom vårt arbeid videreutvikler vi barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Vi lar barna oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 3.3 Dokumentasjon Dokumentasjon av barnehagens virksomhet er en måte å gi foreldrene informasjon om barnas aktiviteter, interesser og læreprosesser på. Dokumentasjonen oppleves som et nyttig redskap for personalet i forhold til vurdering og forbedring. Dokumentasjon danner grunnlag for personalets refleksjon over praksis. Vi dokumenterer i form av bilder, månedsbrev og utstillinger av barnas arbeid. Dokumentasjonen skal medvirke til at kvaliteten på barnas opphold i barnehagen er i fokus. Dokumentasjon skal sikre at barnehagens planer for det pedagogiske arbeidet gjennomføres i praksis, og den skal medvirke til økt bevissthet rundt det praktiskpedagogiske arbeidet i barnehagen. Eksempel på dokumentasjon i vår barnehage er: Foto fra turer, bursdagsfeiringer og andre store og små begivenheter. Det er de produkta som barna lager, og barnas permer. Alle barna har permer som følger dem gjennom alle årene i barnehagen. Her setter vi inn bilder, tegninger etc. På tavlene i garderobene henger vi opp foto og informasjonsskriv. Etter hvert kommer dette til å bli vist på den nye, flotte flatskjermen vår. I begynnelsen av hver måned sender de pedagogiske lederne ut månedsbrev og månedsplan til foresatte i sin gruppe. Her informeres det om hva som ble gjort i måneden som gikk, samt hva som skal foregå i kommende måned. 7

8 3.4 Markering av lokale kulturbegivenheter Høsttakkefest i kirka. Kirkevandring i adventstida 3.5 Tradisjoner Høstfest for barna. I regi av førskolegruppa. Brannvernuke. Uke 38. Bamsefest (vi feirer alle verdens bamsers fødselsdag 27.oktober) Nissefest og nissemarsj Luciafrokost Karneval/fastelavn Fiskeuke Markering av barnehagedagen Påskelunsj for barna Prøvetog. Siste hverdag før 17.mai 17.mai deltar vi i barnetoget på Ellingsøya Sommerfest Bursdagsfeiring 4 Vurdering Vurdering er viktig for å sikre en god kvalitet på barnehagens arbeid. Gjennom barnehageåret vurderer vi fortløpende alt som skjer i barnehagen. Samspillet barna i mellom, mellom barna og personalet, og personalet imellom observeres og vurderes. Faglige og pedagogiske opplegg vurderes både fortløpende og etter endt periode. Vi ser på hva som fungerte bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Dette bruker vi til videre planlegging. På en slik måte kan vi bli enda bedre. Vurdering og evaluering skjer både skriftlig og muntlig. Dette foregår på gruppemøte, ledermøter, personalmøter og planleggingsdager. På gruppemøtene er det personalet i de aktuelle gruppene som er deltakere. På ledermøter deltar barnehagens fem pedagoger samt virksomhetsleder. På personalmøter og planleggingsdager deltar hele personalgruppen. Brukerundersøkelse blant foreldra i barnehagen holdes jevnlig. Svarene her legges til grunn for å få en best mulig kvalitet på arbeidet i barnehagen. 5 Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 8

9 5.2 Barnehagens planer for medvirkning For oss kommer barns medvirkning til uttrykk ved at vi er tilstede sammen med barna i hverdagen. Med det mener vi at vi gjennom observasjoner, samtale, lek og andre felles aktiviteter skaper en fortrolighet og blir kjent med barnas ønsker og synspunkt. Ved å være aktivt sammen med barna, og ved å gi dem rom og tid, legger vi til rette for at barna blir hørt og tatt på alvor med sine meninger. Gjennom aktiv tilstedeværelse og anerkjennelse av barna gir vi dem medvirkning. Vi unngår å legge for detaljerte planer da dette også gir rom for barnas ønsker. Dersom et eller flere barn plutselig interesserer seg spesielt for et tema er det medvirkning å kunne ta seg tid til å finne ut mer om dette sammen med en voksen. 6 Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) 6.2 Barnehagens planer for overgang barnehage - barneskole For å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig for det enkelte barn, samarbeides det tett mellom barnehagene og skolene på Ellingsøya. Der det er nødvendig med utvidet samarbeid mellom barnehage og skole, legges det til rette for det. I førskolegruppen jobber vi spesielt med skoleforberedende aktiviteter, og legger vekt på språk- og begrepstrening. Alle 5-åringene besøker 5-åringene i de andre barnehagene her på øya, og de inviteres på besøk til skolen de skal gå på. Slik legger vi til rette for at barna opplever at det er sammenheng mellom barnehage og skole. De blir kjent med skolene og de andre 5- åringene, og opplever disse som kjente og trygge. Dette ønsker vi skal føre til at de får en positiv avslutning på barnehagetiden og gleder seg til å begynne på skole. 6.3 Samarbeidsorgan For å få et best mulig helhetlig tilbud til det beste for barnet har barnehagen et godt samarbeid med andre institusjoner og tjenester. PPT Barneverntjenesten Helsestasjon Grunnskole Ungdomsskole (arbeidsuke for elever) Videregående skole (praksisplass for elever) Høyskole (Praksisplass for studenter ved førskolelærerutdanningen) 9

10 6.4 Foreldremedvirkning Det er foreldrene som kjenner sitt barn best. God kontakt mellom hjem og barnehage er derfor viktig for å skape trygghet for barna. Vi ønsker en daglig kontakt med foreldrene i bringe/hentesituasjonen. Det er viktig å skape gjensidig tillit, slik at vi kan snakke om det som angår barnet. Det er viktig at vi får informasjon om plutselige forandringer i barnets liv, for eksempel flytting, dødsfall, skilsmisse etc. Dette er ting som kan påvirke barnet, og da er det greit at vi vet om det. Det er imidlertid viktig at ting ikke sies over hodet på barnet. Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer. En til to ganger pr. år innkalles det til foreldresamtale angående det enkelte barn. Dersom noen ønsker samtale med oss utover dette, ber vi om at dere tar kontakt. Dersom det er noe angående barnet vi trenger å ta opp med dere, kaller vi inn til samtale. Foreldrene sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd, samarbeidsutvalg, foreldremøter og brukerundersøkelser. Foreldremøtene gjennomføres både som fellesmøter med alle foreldre tilstede og ved gruppevise møter. I tillegg til ett felles foreldremøte for alle foreldre, har vi hver høst et eget foreldremøte for foreldre som er ny i barnehagen. Her informeres det om barnehagen som virksomhet, hva foreldrene kan forvente av oss, og hva vi forventer av dem. Det blir god tid til samtale og spørsmål Barnehagens foreldreråd består av alle foreldrene. Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) består av foreldrerepresentanter og representanter fra personalet. Styrer er eiers representant. Hver måned sender hver enkelt gruppe ut månedsplaner og månedsbrev. Hvert år deles det ut årsplan. 7.0 Praktiske opplysninger 7.1 Mat i barnehagen I barnehagen har vi smørelunsj 4 dager pr. uke. Dette er en del av barnehagens pedagogiske opplegg, og de får smøre sin egen mat. Alle barnegruppene har varmmat en gang i uka. Ofte lages den i grillhytta. Frukt og melk får barna hver dag. Yoghurt serveres en gang pr. uke. Vi tilbyr knekkebrød og/eller skiver i tillegg til frukt hver dag. Barnas bursdager feieres med juice til drikke og bedre pålegg enn ellers. I samlingen denne dagen er det bursdagsbarnet som er i fokus Kostpenger i de kommunale barnehagene Det er vedtatt en felles ordning for kostpenger i de kommunale barnehagene i Ålesund. Ellingsøy barnehage har valgt følgende ordning: Servering av et lunsjmåltid pr. dag + frukt + melk + litt ekstra godt ved bursdagsfeiringer. De av barna som spiser frokost på barnehagen må ha med denne selv. 10

11 7.3 Sykdom/fri Dersom barnet er sykt eller har fri, gi oss beskjed så tidlig som mulig. Barnet skal ikke være i barnehagen med feber, smittsomme barnesykdommer, oppkast/diarè m.m. Feber: Barn med feber skal ikke være i barnehagen. Kommunelegen anbefaler èn feberfri dag før barna kommer i barnehagen igjen. Diaré og oppkast: Da dette er veldig smittsomt, henstiller vi til at barnet da holdes hjemme i 48 timer etter at diare/oppkast er stoppet. NB: Ta hensyn til barnets almenntilstand før det kommer tilbake til barnehagen etter sykdom. For å begrense smitte er vi i barnehagen bevisste på å ha god håndhygiene. Vi henger opp oppslag på ytterdøren når det går smittsomme sykdommer i barnehagen. Vi viser ellers til oppslag fra Kommuneoverlegen angående sykdom. 7.4 Levering og henting av barn Ved levering: Følg alltid barnet inn, og sikre deg at en av de ansatte har sett at barnet er kommet. Frem til kl står det en ansatt og «krysser inn» barna fra alle gruppene. Etter dette må dere sørge for at noen har sett dere før dere går igjen. Det samme gjelder ved henting. Gi oss beskjed dersom barnet skal hentes av andre enn foresatte (eller de som står på lista over hvem som kan hente). Vi er pliktige til å holde barnet igjen til dere har gitt deres tillatelse til at andre enn dere henter. Parker ikke foran porten eller i rundkjøringen, men på parkeringsplassen. Slå av motoren på bilen når dere henter og bringer barna. Lukk alltid porten. 7.5 Hvem ringer vi? Om dere av en eller annen grunn er utilgjengelig for oss, gi oss da tlf. nr. til en annen vi kan kontakte om barnet skulle bli sykt, skade seg etc. 7.6 Merking av tøy Alt tøy må merkes med navn. Også sokker, truser etc. NB: Oppgi alltid nye telefonnummer til barnehagen. 11

12 8.0 Barnehagens åpningstid, planleggingsdager, ferier m.v. 8.1 Barnehagens dagsrytme Barnehagen åpner Frokost. («Frokostrommet» er åpent fra ) Frileik Aktiviteter ute/ inne Bleieskift/håndvask Samling Lunsj /m håndvask 12--à Sovetid /uteleik Fruktmåltid /m håndvask Bleieskift Frileik ute/inne Barnehagen stenger Måltider og sovetider tilpasser vi slik at dette blir best mulig for barna. 8.2 Barnehagens åpningstider Barnehagen er åpen alle hverdager fra klokka Barnas oppholdstid er maksimum 9 timer pr. dag. Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen holder mest sannsynlig sommerstengt i ukene 28, 29 og 30 i Ferieavvikling for barna Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra1. aug til 31.juli 2015). Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Den 4. uken kan deles opp i enkelt dager. Barnehagen skal ha beskjed i godt tid før disse dagene tas ut. 8.4 Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Barnehagen prøver så langt som mulig å tilpasse disse til skolens planleggingsdager. Den første planleggingsdagen dette året er 15. august. Det blir også en planleggingsdag den 02.januar Vi har enda ikke satt noen dato for de tre resterende planleggingsdagene. Vi gir dere beskjed i god tid. Planleggingsdagene godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. 12

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer