Årsplan For. Ellingsøy barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage"

Transkript

1 Årsplan For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: Fellesrom: Personalet/Trådløs:

2 Ellingsøy barnehage Pedagogisk prinsipp: Aktive og inkluderende barn og voksne gir trygghet og glede. Ellingsøy barnehage er en kommunal barnehage og ligger på Hoffland, ytterst på Ellingsøya. Barnehagen ligger bak barne- og ungdomsskolen i Grønebelgvegen 1. Barnehagen åpnet 1.januar Vi har et stort og flott uteområde som gir rom for variert leik og ulike aktiviteter. Med skogen, Kverveaksla, Kverve, fjøra, lekeplasser og ballbinge helt i nærheten har barnehagen en unik beliggenhet i forhold til barnas muligheter til allsidig utfoldelse. I barnehagen har vi 93 plasser, fordelt på 5 barnegrupper. Ett- og toåringene går på egne avdelinger, mens barna fra tre til fem år er delt i aldersblandede grupper. Gruppene heter: Småbarnsavdelingene heter Silda og Makrellen. Storbarnsavdelingene heter Torsken, Hysa og Seien. Navnene på avdelingene og gruppene gjenspeiler nærmiljøet på øya. Storbarnsgruppene har ikke avdelingsrom, men veksler på å bruke de ulike rommene i barnehagen. Barna fra 3-5 år benytter hver uke atelier, kjøkken, fellesrom, leserom, grillhytta og har turdag. Grillhytta ligger idyllisk til i en egen skog ved siden av barnehagen. Området har stor grillhytte med bålplass, her er klatretre, barna bygger hytte og de får kjennskap til knivbruk og saging. Grillhytta blir brukt like mye sommer som vinter. En herlig plass å være En dag i uka lager gruppene et varmt måltid. Det kan være bakverk eller middag, og de velger selv om de ønsker å lage maten i grillhytta eller på kjøkkenet. En dag i uka er 5 åringene samlet i førskolegruppe. Der får de delta i ulike førskoleaktiviteter og være sammen med dem som de skal starte på skolen sammen med. I barnehagen har vi lang tradisjon på å sette poteter. Det er førskolegruppa som har ansvaret for dette. Om våren setter barna poteter, de hjelper til å stelle åkeren gjennom sommeren og de tar opp potetene til høsten. Alltid spennende å se hva vi finner I tillegg til åkeren setter barna også noen andre grønnsaker som f.eks. gulrøtter og erter. Etter at innhøstingen er over, lager 5-åringene til høstfest for hele barnehagen. 2

3 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Ellingsøy barnehages pedagogiske prinsipp Aktive og inkluderende barn og voksne gir trygghet og glede. Vi arbeider for at Ellingsøy barnehage skal oppleves som et trygt sted å være. Det enkelte barn skal oppleve å bli sett på som et spesielt og unikt menneske. De voksne er inkluderende, aktive, støttende og oppmuntrende, og er gode forbilder for barna. I vår barnehage er humor og glede viktig. Vi har et miljø preget av åpenhet og entusiasme. 3

4 2. Omsorg og lek, læring og danning. 2.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1, første ledd) 2.2 Barnehagens planer for omsorg og lek, læring og danning Omsorg Ved Ellingsøy barnehage skal barna møte et personale som er omsorgsfulle, lydhøre, har nærhet til barna, og vilje til et godt samspill med barna. Vi mener at det vil styrke barnets muligheter til å gi og ta i mot omsorg, og legge grunnlag for utvikling av god sosial kompetanse. Vi vil at god omsorg skal gjennomsyre vårt daglige arbeid med barna. Barna skal også lære å vise omsorg for hverandre. Derfor er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller og legger til rette for at barna skal kunne gi hverandre omsorg, som for eksempel trøste hverandre og hjelpe hverandre og lære hverandre ferdigheter Lek Barn leker fordi det er lystbetont og gir mening. Leken er spontan. Å leke er en del av det å være barn. Vårt mål er at alle barn i vår barnehage har en venn å leke med, samt at barna skal mestre ulike måter å komme med i lek. Å holdes utenfor det fellesskapet de andre er en del av, å ikke få være med å leke oppleves vondt for små barn. Vennskap med andre barn er viktig, og derfor prioriterer vi mye frilek der voksne kan veksle mellom å være observatør, medspiller eller hjelper. Ved å være deltakende og engasjerte i barnas lek, kan vi lære barna ulike måter å komme med i leken. Vi kommer med forslag som stimulerer og viderefører leken. Vi legger vekt på å gi barna tid og rom til å utvikle leken, og vi sørger for et variert leketilbud Læring Barn er aktive, kompetente og ressurssterke individer. Barnehagedagen skal knytte bånd mellom barnehagen og hjemmet. Vi mener at førskolebarn lærer ved selv å være aktive. Barn må få se, ta på, lukte, smake og gjøre sine egne erfaringer. I denne læringsprosessen vil vi være voksne som hører og ser sammen med dem, som de kan utdype tanker med og som møter dem med anerkjennelse og oppmuntring. Dette gjør vi ved å gi barna gode opplevelser ute og inne, gi dem tid og rom for spørsmål, og vi undrer oss sammen med dem Danning Vi ser på danning som oppdragelse til demokrati. Danning er en livslang prosess, og kan ikke måles. Det handler om en prosess der barnet utvikler evne til å reflektere over egne handlinger. Vi i barnehagen må arbeide med det fysiske og psykiske miljøet som barna møter. Møtene mellom barn/barn, voksen/barn, voksen/voksen må være preget av respekt og åpenhet mot hverandre. Barnehagen må være preget av menneskelig likeverd, solidaritet, likestilling og åndsfrihet. Hvilke valg vi gjør vil være med i 4

5 danningsprosessen. Slik barnas hjem preger barna vil også våre valg her i barnehagen ha betydning. I barnehagen ønsker vi å bidra til danning ved å legge vekt på at barna opplever utfordringer, mestring og glede i hverdagen. Vi legger til rette for at barna skal få trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn, og formidle gode verdier og holdninger. 2.3 Sosial kompetanse Kari Lamer har definert «sosial kompetanse» slik; «De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som barn trenger for å mestre de miljøer de oppholder seg i». Slik vi ser det, handler sosial kompetanse om å være i stand til å samhandle positivt med andre barn og voksne. Barnehagen har en viktig rolle i barns utvikling av sosial kompetanse. Vi ønsker å bidra til at barna blir selvstendige, samtidig som de tar hensyn til andre. Dette gjør vi ved å la barna påvirke sin egen hverdag, og vi gjør dem bevisste på at de valg de tar også påvirker andre. I følge rammeplanen, er sosial kompetanse ikke medfødt, og utvikles ikke av seg selv. Det blir derfor vår oppgave å sørge for at barna lærer hvordan de skal opptre i ulike situasjoner. Vi jobber aktivt for å ha et anerkjennende og inkluderende miljø i barnehagen. Vi er bevisste på å oppmuntre og hjelpe barna til å finne alternative løsninger og muligheter. For å utvikle sosial kompetanse er det viktig at barna opplever seg selv som respekterte og betydningsfulle. Det er derfor viktig at alle barn får positiv respons fra menneskene rundt seg. Vi legger derfor vekt på å gi barna ros, anerkjennelse og oppmuntring i hverdagen. Vi legger vekt på å gi barna oppgaver som de mestrer, gi dem utfordringer som de må strekke seg etter, og vi legger til rette for situasjoner som gir muligheter til et godt voksen-barn samspill. Eksempel på dette er: Garderobe og stellesituasjoner, det å være ordensmann og få dekke bordet, samt bruke humor og glede i hverdagen. 2.4 Språklig kompetanse Språket består både av tale og kroppslige uttrykk. Språket er personlig og identitetsdannende og betyr mye for hvordan omverden oppfatter deg. For barna er personalet viktige språklige forbilder og tilretteleggere for opplevelser og erfaringer som barna kan knytte språket til. De voksne vet at de er språklige forbilder og vi forsøker derfor bevisst å legge til rette for den gode samtalen mellom voksen og barn i barnehagen. Barna utvikler sine språklige ferdigheter gjennom samspill med andre, lek, tilrettelagte aktiviteter, høytlesing, samtaler, humor, lek med språket osv. Barna skal få erfaring med å snakke både i stor og liten gruppe. Språkutvikling og begrepstrening er fokusområde her i barnehagen. I hverdagen arbeider vi med språk med alle barna. Vi utnytter dagligdagse hendelser til språkutvikling. Vi er bevisste på å benevne tingene riktig. Eksempel på dette er: Her er den blå jakka di, eller kan du sende meg primen, vær så snill. Bøker, høytlesing, sang, rim og regler er viktige virkemiddel for å utvikle barnas språklige kompetanse. 5

6 2.4.1 Tegn-til-tale Vår erfaring er at tegn-til-tale er noe alle barn kan ha nytte av i språkutviklingen. Vi bruker derfor dette som et supplement til det verbale språket. Tegn er også god støtte i arbeidet med de barna som skal lære seg norsk som andrespråk. Noen i personalgruppen har kurs i tegn-til-tale, og vi jobber for å bli stadig bedre i bruken av dette. De mest grunnleggende tegnene henger på veggen i barnehagen. Vi synger sanger med tegn, og vi prøver å bruke tegnene aktivt til alle barn Tras TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. De pedagogiske lederne har et spesielt ansvar for å oppdage mulige avvik i barnas språkutvikling. Dette kan f.eks gjelde uttalevansker og/eller vansker med språkforståelsen. Det blir da fylt ut et Tras-skjema som så tas opp på en foreldresamtale, der en så kan diskutere med foreldrene om vi eventuelt skal henvise barnet til logoped. 3. Innhold 3.1 Barnehageloven Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Ellingsøy barnehages innhold i år Rammeplan for barnehagen inneholder følgende 7 fagområder som barnehagen skal arbeide med; Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form. Alle fagområdene er en naturlig del av hverdagen i barnehagen, men hvert år vil vi fordype oss spesielt i ett av dem. I år velger vi å fordype oss i fagområdet «Natur, miljø og teknikk». Utfyllende informasjon om de andre fagområdene finnes i rammeplanen. 6

7 3.2.1 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 38) Vårt mål for arbeidet med fagområdet «Natur, miljø og teknikk», er: å gi barna naturopplevelser la de oppleve glede over og innsikt i natur og samspillet i naturen innsikt og erfaring i grunnleggende naturvern å gi barna erfaring med hvordan teknikk kan brukes, både i lek og hverdagslivet. Vi tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og individuelle forutsetninger. Sammen med barna iakttar vi og undrer oss over fenomener i naturen og teknologien. Vi inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. Vi vil bruke barnehagens nærmiljø til å studere og lære om dyr, insekt, fisk, fugler, planter og trær. Gjennom vårt arbeid videreutvikler vi barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Vi lar barna oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 3.3 Dokumentasjon Dokumentasjon av barnehagens virksomhet er en måte å gi foreldrene informasjon om barnas aktiviteter, interesser og læreprosesser på. Dokumentasjonen oppleves som et nyttig redskap for personalet i forhold til vurdering og forbedring. Dokumentasjon danner grunnlag for personalets refleksjon over praksis. Vi dokumenterer i form av bilder, månedsbrev og utstillinger av barnas arbeid. Dokumentasjonen skal medvirke til at kvaliteten på barnas opphold i barnehagen er i fokus. Dokumentasjon skal sikre at barnehagens planer for det pedagogiske arbeidet gjennomføres i praksis, og den skal medvirke til økt bevissthet rundt det praktiskpedagogiske arbeidet i barnehagen. Eksempel på dokumentasjon i vår barnehage er: Foto fra turer, bursdagsfeiringer og andre store og små begivenheter. Det er de produkta som barna lager, og barnas permer. Alle barna har permer som følger dem gjennom alle årene i barnehagen. Her setter vi inn bilder, tegninger etc. På tavlene i garderobene henger vi opp foto og informasjonsskriv. Etter hvert kommer dette til å bli vist på den nye, flotte flatskjermen vår. I begynnelsen av hver måned sender de pedagogiske lederne ut månedsbrev og månedsplan til foresatte i sin gruppe. Her informeres det om hva som ble gjort i måneden som gikk, samt hva som skal foregå i kommende måned. 7

8 3.4 Markering av lokale kulturbegivenheter Høsttakkefest i kirka. Kirkevandring i adventstida 3.5 Tradisjoner Høstfest for barna. I regi av førskolegruppa. Brannvernuke. Uke 38. Bamsefest (vi feirer alle verdens bamsers fødselsdag 27.oktober) Nissefest og nissemarsj Luciafrokost Karneval/fastelavn Fiskeuke Markering av barnehagedagen Påskelunsj for barna Prøvetog. Siste hverdag før 17.mai 17.mai deltar vi i barnetoget på Ellingsøya Sommerfest Bursdagsfeiring 4 Vurdering Vurdering er viktig for å sikre en god kvalitet på barnehagens arbeid. Gjennom barnehageåret vurderer vi fortløpende alt som skjer i barnehagen. Samspillet barna i mellom, mellom barna og personalet, og personalet imellom observeres og vurderes. Faglige og pedagogiske opplegg vurderes både fortløpende og etter endt periode. Vi ser på hva som fungerte bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Dette bruker vi til videre planlegging. På en slik måte kan vi bli enda bedre. Vurdering og evaluering skjer både skriftlig og muntlig. Dette foregår på gruppemøte, ledermøter, personalmøter og planleggingsdager. På gruppemøtene er det personalet i de aktuelle gruppene som er deltakere. På ledermøter deltar barnehagens fem pedagoger samt virksomhetsleder. På personalmøter og planleggingsdager deltar hele personalgruppen. Brukerundersøkelse blant foreldra i barnehagen holdes jevnlig. Svarene her legges til grunn for å få en best mulig kvalitet på arbeidet i barnehagen. 5 Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 8

9 5.2 Barnehagens planer for medvirkning For oss kommer barns medvirkning til uttrykk ved at vi er tilstede sammen med barna i hverdagen. Med det mener vi at vi gjennom observasjoner, samtale, lek og andre felles aktiviteter skaper en fortrolighet og blir kjent med barnas ønsker og synspunkt. Ved å være aktivt sammen med barna, og ved å gi dem rom og tid, legger vi til rette for at barna blir hørt og tatt på alvor med sine meninger. Gjennom aktiv tilstedeværelse og anerkjennelse av barna gir vi dem medvirkning. Vi unngår å legge for detaljerte planer da dette også gir rom for barnas ønsker. Dersom et eller flere barn plutselig interesserer seg spesielt for et tema er det medvirkning å kunne ta seg tid til å finne ut mer om dette sammen med en voksen. 6 Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) 6.2 Barnehagens planer for overgang barnehage - barneskole For å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig for det enkelte barn, samarbeides det tett mellom barnehagene og skolene på Ellingsøya. Der det er nødvendig med utvidet samarbeid mellom barnehage og skole, legges det til rette for det. I førskolegruppen jobber vi spesielt med skoleforberedende aktiviteter, og legger vekt på språk- og begrepstrening. Alle 5-åringene besøker 5-åringene i de andre barnehagene her på øya, og de inviteres på besøk til skolen de skal gå på. Slik legger vi til rette for at barna opplever at det er sammenheng mellom barnehage og skole. De blir kjent med skolene og de andre 5- åringene, og opplever disse som kjente og trygge. Dette ønsker vi skal føre til at de får en positiv avslutning på barnehagetiden og gleder seg til å begynne på skole. 6.3 Samarbeidsorgan For å få et best mulig helhetlig tilbud til det beste for barnet har barnehagen et godt samarbeid med andre institusjoner og tjenester. PPT Barneverntjenesten Helsestasjon Grunnskole Ungdomsskole (arbeidsuke for elever) Videregående skole (praksisplass for elever) Høyskole (Praksisplass for studenter ved førskolelærerutdanningen) 9

10 6.4 Foreldremedvirkning Det er foreldrene som kjenner sitt barn best. God kontakt mellom hjem og barnehage er derfor viktig for å skape trygghet for barna. Vi ønsker en daglig kontakt med foreldrene i bringe/hentesituasjonen. Det er viktig å skape gjensidig tillit, slik at vi kan snakke om det som angår barnet. Det er viktig at vi får informasjon om plutselige forandringer i barnets liv, for eksempel flytting, dødsfall, skilsmisse etc. Dette er ting som kan påvirke barnet, og da er det greit at vi vet om det. Det er imidlertid viktig at ting ikke sies over hodet på barnet. Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer. En til to ganger pr. år innkalles det til foreldresamtale angående det enkelte barn. Dersom noen ønsker samtale med oss utover dette, ber vi om at dere tar kontakt. Dersom det er noe angående barnet vi trenger å ta opp med dere, kaller vi inn til samtale. Foreldrene sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd, samarbeidsutvalg, foreldremøter og brukerundersøkelser. Foreldremøtene gjennomføres både som fellesmøter med alle foreldre tilstede og ved gruppevise møter. I tillegg til ett felles foreldremøte for alle foreldre, har vi hver høst et eget foreldremøte for foreldre som er ny i barnehagen. Her informeres det om barnehagen som virksomhet, hva foreldrene kan forvente av oss, og hva vi forventer av dem. Det blir god tid til samtale og spørsmål Barnehagens foreldreråd består av alle foreldrene. Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) består av foreldrerepresentanter og representanter fra personalet. Styrer er eiers representant. Hver måned sender hver enkelt gruppe ut månedsplaner og månedsbrev. Hvert år deles det ut årsplan. 7.0 Praktiske opplysninger 7.1 Mat i barnehagen I barnehagen har vi smørelunsj 4 dager pr. uke. Dette er en del av barnehagens pedagogiske opplegg, og de får smøre sin egen mat. Alle barnegruppene har varmmat en gang i uka. Ofte lages den i grillhytta. Frukt og melk får barna hver dag. Yoghurt serveres en gang pr. uke. Vi tilbyr knekkebrød og/eller skiver i tillegg til frukt hver dag. Barnas bursdager feieres med juice til drikke og bedre pålegg enn ellers. I samlingen denne dagen er det bursdagsbarnet som er i fokus Kostpenger i de kommunale barnehagene Det er vedtatt en felles ordning for kostpenger i de kommunale barnehagene i Ålesund. Ellingsøy barnehage har valgt følgende ordning: Servering av et lunsjmåltid pr. dag + frukt + melk + litt ekstra godt ved bursdagsfeiringer. De av barna som spiser frokost på barnehagen må ha med denne selv. 10

11 7.3 Sykdom/fri Dersom barnet er sykt eller har fri, gi oss beskjed så tidlig som mulig. Barnet skal ikke være i barnehagen med feber, smittsomme barnesykdommer, oppkast/diarè m.m. Feber: Barn med feber skal ikke være i barnehagen. Kommunelegen anbefaler èn feberfri dag før barna kommer i barnehagen igjen. Diaré og oppkast: Da dette er veldig smittsomt, henstiller vi til at barnet da holdes hjemme i 48 timer etter at diare/oppkast er stoppet. NB: Ta hensyn til barnets almenntilstand før det kommer tilbake til barnehagen etter sykdom. For å begrense smitte er vi i barnehagen bevisste på å ha god håndhygiene. Vi henger opp oppslag på ytterdøren når det går smittsomme sykdommer i barnehagen. Vi viser ellers til oppslag fra Kommuneoverlegen angående sykdom. 7.4 Levering og henting av barn Ved levering: Følg alltid barnet inn, og sikre deg at en av de ansatte har sett at barnet er kommet. Frem til kl står det en ansatt og «krysser inn» barna fra alle gruppene. Etter dette må dere sørge for at noen har sett dere før dere går igjen. Det samme gjelder ved henting. Gi oss beskjed dersom barnet skal hentes av andre enn foresatte (eller de som står på lista over hvem som kan hente). Vi er pliktige til å holde barnet igjen til dere har gitt deres tillatelse til at andre enn dere henter. Parker ikke foran porten eller i rundkjøringen, men på parkeringsplassen. Slå av motoren på bilen når dere henter og bringer barna. Lukk alltid porten. 7.5 Hvem ringer vi? Om dere av en eller annen grunn er utilgjengelig for oss, gi oss da tlf. nr. til en annen vi kan kontakte om barnet skulle bli sykt, skade seg etc. 7.6 Merking av tøy Alt tøy må merkes med navn. Også sokker, truser etc. NB: Oppgi alltid nye telefonnummer til barnehagen. 11

12 8.0 Barnehagens åpningstid, planleggingsdager, ferier m.v. 8.1 Barnehagens dagsrytme Barnehagen åpner Frokost. («Frokostrommet» er åpent fra ) Frileik Aktiviteter ute/ inne Bleieskift/håndvask Samling Lunsj /m håndvask 12--à Sovetid /uteleik Fruktmåltid /m håndvask Bleieskift Frileik ute/inne Barnehagen stenger Måltider og sovetider tilpasser vi slik at dette blir best mulig for barna. 8.2 Barnehagens åpningstider Barnehagen er åpen alle hverdager fra klokka Barnas oppholdstid er maksimum 9 timer pr. dag. Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen holder mest sannsynlig sommerstengt i ukene 28, 29 og 30 i Ferieavvikling for barna Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra1. aug til 31.juli 2015). Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Den 4. uken kan deles opp i enkelt dager. Barnehagen skal ha beskjed i godt tid før disse dagene tas ut. 8.4 Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Barnehagen prøver så langt som mulig å tilpasse disse til skolens planleggingsdager. Den første planleggingsdagen dette året er 15. august. Det blir også en planleggingsdag den 02.januar Vi har enda ikke satt noen dato for de tre resterende planleggingsdagene. Vi gir dere beskjed i god tid. Planleggingsdagene godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. 12

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2013-2014. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2013-2014. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2013-2014 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan 2016. side 1 03.12.15

Årsplan 2016. side 1 03.12.15 Årsplan 2016 side 1 03.12.15 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 Måltrosten barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie Lahn

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE

STORVOLLEN BARNEHAGE STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2018 [Skriv inn tekst] En god start for resten av livet En god start for resten av livet Innhold 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer