VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN"

Transkript

1 VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007

2 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten, særlig pga. et stort interstitielt væskevolum. Etterhvert avtar totalvann mot voksen verdi på 60% ved at særlig ECV-andelen avtar mot voksen verdi på 20%. Blodvolumet utgjør ca. 8% av vekten eller 80 ml/kg hos spedbarn 1/2-1 år gamle (premature 90 ml/kg, fullbårne nyfødte 85 ml/kg, >1år 75 ml/kg, voksne 70 ml/kg). Normale Hb-verdier: Nyfødte ca. 18 gram/100 ml. Deretter raskt fall i løpet av de første uker til ca. 10 gram/100 ml ved 3 måneders alder, senere langsom stigning til g/100 ml ved 1 års alder og videre mot voksen verdi ved 10 års alder. Hemoglobinet er frem til ca. 6 måneders alder hovedsakelig av fetal type som har høyere oksygenaffinitet enn voksent Hb, og derved ikke så lett avgir oksygen i vevene. Dette samt høyt oksygenforbruk fører til at de minste spedbarna tåler hypoksemi dårlig. Normal blodglukose for nyfødte/spedbarn: ca. 3 mmol/l, altså lavere enn for voksne. Normalt blodtrykk for nyfødte: systolisk ca. 65 mm Hg, for 1-åring: ca. 95 mm Hg. Normal pulsfrekvens for nyfødte: ca 140. Normal timediurese for barn: ca. 1 ml/kg/time (litt i overkant av voksen verdi). Fra 1 ukes alder og opp til ca. 6 måneder er diuresen gjerne ca. 2 ml/kg/time. Normal kreatininverdi: µmol/l (lavere enn hos voksne pga. mye mindre muskelmasse) SPEDBARN/SMÅBARN HAR: - stor kroppsoverflate i forhold til vekt - høy metabolisme/høyt oksygenforbruk/ høy CO 2 -produksjon pr. kg vekt - høy respirasjonsfrekvens/respiratorisk minuttvolum Dette fører til: meget høyt fordampningstap fra hud/respirasjon rask utvikling av alvorlig dehydrering ved manglende/dårlig væskeinntak, særlig ved samtidig feber og patologisk væsketap (brekninger, diare) Premature og små spedbarn er truet av: - hypoglykemi (alltid gi glukose i.v. hvis peroral/sondetilførsel ikke er aktuelt) - hypokalsemi - hypotermi (pakke barnet godt inn, varme infusjonsvæsken før infusjon) NORMALBEHOV PR. KG OG DØGN: ALDER 1 uke - 1 år 1-6 år 6-15 år voksen

3 3 VANN, ml Na +, mmol 2,5 2 1,5 1 K +, mmol 2 1,5 1 0,5 Man ser at små barn faktisk har ca. dobbelt så stort saltbehov pr. kg som voksne, men de har enda flere ganger større vannbehov pr. kg. slik at de for basal vedlikeholdsbehandling skal ha relativt saltfattige glukoseoppløsninger, men i mye større volumer pr. kg enn voksne! GROVREGEL VEDR. VÆSKEBEHOV FOR SMÅBARN: For de første 10 kg: For de neste 10 kg opp til 20 kg: For de neste 10 kg opp til 30 kg: 100 ml/kg/døgn (ca. 4 ml/kg/time) + 50 ml/kg/døgn (ca. 2 ml/kg/time) + 25 ml/kg/døgn (ca. 1 ml/kg/time) Alternativt kan man anføre følgende ca.-verdier for totalt væskebehov pr. kg og time: spedbarn: 1 år: 15 år: voksen: 6 ml/kg/time 4 ml/kg/time 2 ml/kg/time 1,5 ml/kg/time Lavere behov i første leveuke, dels pga. ECV-overskudd og dels pga. umodne glomeruli og lav filtrasjon/diurese: 1. og 2. døgn: ca. ½ behov (av 150 ml/kg/døgn) 3. og 4. døgn: ca. 2 / 3 behov «5. og 6. døgn: ca. ¾ behov «Fra 1 ukes alder og opp til ca. 6 måneders alder har nyrene fortsatt dårlig utviklet tubulusfunksjon med lav konsentreringsevne og tendens til høy diurese og stort salt- og vanntap via nyrene, dette er mye av årsaken til det spesielt høye elektrolytt- og vannbehov i denne perioden. Premature og dysmature > 1 ukes alder har meget stort behov: ml/kg/døgn! Generelt gjelder det at ved feber vil totalt væskebehov øke med ca. 10% pr. grad temperaturøkning Eksempel på normalbehov: 1-åring, 10 kg: vann 100 ml/kg/døgn x 10 = 1000 ml/døgn = 40 ml/time = 4 ml/kg/time Na + 2,5 mmol x 10 = 25 mmol K + 2 mmol x 10 = 20 mmol Kan f.eks. gis som glukose 50 mg/ml 1000 ml tilsatt: NaCl mmol KCl 20 mmol Det kan være litt forvirrende at infusjonsbehov angis både som ml/kg/døgn, ml/kg/time, og totalt antall ml for det aktuelle barn pr. døgn eller pr. time!

4 KLINISK BEDØMMELSE AV DEHYDRERING HOS SPEDBARN/SMÅBARN : 4 VÆSKETAP SYMPTOMER/TEGN MILD 50 ml/kg slapphet, nedsatt turgor, tørr munn MODERAT ml/kg + innsunken fontanelle, svak puls, takykardi, oliguri ALVORLIG ml/kg + fjern/comatøs, innsunkne øyne, kald marmorert hud, ikke følbar puls, lavt/umålbart BT, takypnoe, anuri Ved rehydreringsbehandling vil barnet altså trenge å få erstattet deficitten ( ml/kg avhengig av alvorlighetsgrad) i tillegg til det løpende basalbehovet! ISOOSMOLAL DEHYDRERING med ca. normal plasma-na + (tap av salt og vann, særlig ved diare) medfører at væsken i sin helhet tapes fra ECV. Man får da mye raskere utvikling av hypovolemi og sjokk enn ved hyperosmolal dehydrering med høy plasma-na + (tap av kun vann ved dårlig inntak/feber), der vanntapet fordeles på alle kroppens væskerom. Ved ISOOSMOLAL DEHYDRERING (eks.: diare, væsketap ved større inngrep) samt BLØDNING er det viktig også hos barn å bruke væsker med høyt saltinnhold: NaCl 154 mmol/l, Ringer-acetat, albumin 40 el. 50 mg/ml (4-5%) i NaCl, Voluven «Vedlikeholdsvæsker» (glukoseoppløsninger med lavt saltinnhold) er svært lite effektive ved hypovolemi, og rask infusjon kan gi hyperglykemi samt farlig hyponatremi med hjerneødem! Ved alvorlig hypovolemi og sjokk kan man gi Ringer-acetat ml/kg raskt intravenøst, evt. gjentatt! Ved diare tapes mye K +. Man vil ved dehydrering og oliguri likevel ikke tilsette KCl til infusjonsvæsken før diuresen er kommet igang ved tilførsel av ren NaCl eller Ringer-acetat. KCl bør for øvrig ikke gis raskere enn ca. 0,5 mmol/kg/time. Ved HYPEROSMOLAL DEHYDRERING (særlig ved manglende væskeinntak og feber) har barnet høy plasma Na + > 150 mmol/liter. Barnet trenger da egentlig å få erstattet vanntapet med saltfritt vann (i form av i.v. glukoseoppløsning), men rask senkning av plasma Na + med saltfattige glukoseoppløsninger kan føre til hjerneødem og være farlig! Derfor startes behandlingen også ved hyperosmolal dehydrering med saltoppløsning (Ringer-acetat), hvorpå det foretas en langsom etterkorreksjon over dager med glukose 50 mg/ml tilsatt litt NaCl, f.eks mmol/l, slik at den høye plasma Na + normaliseres over 3-4 døgn.

5 VÆSKEBEHANDLING UNDER ANESTESI/OPERASJON: Større preoperative væsketap/ udekkede behov bør erstattes med i.v. væske før anestesistart! 1. Vedlikeholdsbehandling for dekning av løpende normalbehov (fordampning,diurese) kan skje med glukose 50 mg/ml tilsatt NaCl 40 mmol/l eller «barneblanding» = Salidex (svak glukose-nacl som inneholder glukose 35 mg/ml - NaCl 50 mmol/l), 2-6 ml/kg/time, mest for spedbarn. Rehydrex er en lignende væske som også kan brukes. Hvis barnet har fastet i flere timer, og behovet for disse timer ikke er dekket med intravenøs væske preoperativt, må denne deficitten dekkes med væske som kommer i tillegg til ovenstående. Eksempel: 1-åring, 10 kg, fastet i 5 timer. Preoperativ væskedeficitt: 4 ml/kg/time x 10 kg x 5 timer = 200 ml ekstra behov. Dette kan f.eks. dekkes ved å doble infusjonshastigheten for dette barnet fra normalt 4 til 8 ml/kg/time i de første 5 timer under/etter operasjonen, slik at det forsømte tas igjen. Ved så rask infusjon vil «vedlikeholdsvæsker» inneholde for lite natrium og for mye glukose, slik at noe av den ekstra infusjonsmengden bør gis som Ringer-acetat. 2. Erstatning av væsketap pga. operasjonen (ekstra fordampning/vevsødem/eksudasjon) med Ringeracetat 2-10 ml/kg/time, mest ved store inngrep, evt. brukes albumin mg/ml i NaCl eller Voluven som en del av denne væsketilførsel. Det er nå blitt mer vanlig at man kun gir Ringer-acetat/Voluven under større operasjoner, f.eks. laparotomier. Man gir da gjerne gjerne Ringer-acetat ca. 20 ml/kg den første timen, og deretter ca. 10 ml/kg/time. Vedlikeholdsbehandling for dekning av løpende normalbehov (med saltsvak glukoseløsning) utsettes til den postoperative fase som for voksne. Unntak er premature, dysmature, spedbarn av diabetiske mødre samt spedbarn/småbarn som får TPN. Disse grupper bør bør ha litt glukosetilførsel intraoperativt for å unngå hypoglykemi. 3. Ved BLODTAP må dette erstattes med ekstra Ringer-acetat/Voluven som kommer i tillegg til behovene under 1. og 2! Ved bruk av Ringer-acetat må det gis ca. 4 x mer enn det tapte blodvolum, idet kun ca.¼ forblir intravaskulært! Dekning av større blodtap med kun Ringer-acetat vil således påføre barnet et betydelig interstitielt ødem. Ved blodtap > 30% av blodvolumet bør det gis erytrocyttkonsentrat (SAG). Er Hb-verdien lav (ses ofte i første leveår) bør det gis erytrocyttkonsentrat ved blodtap > 20 % av blodvolumet. Postoperativ Hb på 8-9 g/ 100 ml kan aksepteres under forutsetning av adekvat væske-substitusjon (normovolemisk hemodilusjon). Erytrocyttkonsentrat vil etter få dagers oppbevaring ha et betydelig høyere kaliuminnhold enn normal plasma-k +. Ved større bloderstatning til småbarn bør derfor erytrocyttkonsentratet være maksimalt 3 dager gammelt. 5 FASTETIDER FØR ANESTESI/OPERASJON: Klare væsker (uten fett/protein): 2 timer Morsmelk: 3 timer Melk/morsmelkerstatning: 4 timer Fast føde: 5-6 timer

6 6 TOTAL PARENTERAL ERNÆRING FOR SPEDBARN (summarisk oversikt) Spedbarn har (pga. høy metabolisme samt kroppsveksten) stort behov for: ENERGI ca. 400 kj/kg/døgn (3-4 x voksenbehov) AMINOSYRER ca. 2 gram/kg/døgn 2 x «GLUKOSE ca. 12 gram/kg/døgn 4 x «FETT ca. 4 gram/kg/døgn 2-3 x «Ca ++ ca. 0,6 mmol/kg/døgn 6 x «Mg ++ ca. 0,2 mmol/kg/døgn 4 x «FOSFAT ca. 1 mmol/kg/døgn 6 x «VAMINOLAC er en aminosyreblanding for nyfødte/spedbarn, med en aminosyresammensetning som ligner den man har i morsmelk. PEDAMIX TPN-blanding består av Vaminolac/glukose/elektrolytter (Ped-el) og tilsettes Peditrace som er en blanding av sporelementer. Dette gis parallelt med INTRALIPID 200 mg/ml tilsatt vitaminer (Soluvit og Vitalipid Infant). Eksempel for spedbarn på 3 kg: PEDAMIX m/ Peditrace INTRALIPID 200 mg/ml SUM: 120 ml/kg/døgn = 360 ml/døgn = 15 ml/time 20 ml/kg/døgn = 60 ml/døgn = 2,5 ml/time 420 ml = 17,5 ml/time

7 7 HYPOVOLEMI: NEDSATT SIRKULERENDE (INTRAVASKULÆRT) VOLUM BLODVOLUM ØKNING VED TILFØRSEL AV TAP AV 1000 ML GIR REDUKSJON 1000 ML RENT «FRITT» VANN 80 ML (8%) GLUKOSE 50 MG/ML ELLER 120 MG/ML SALT +VANN 250 ML (25%) RINGER-ACETAT SOM I ECV NaCl 154 MMOL/L PLASMA 1000 ML MACRODEX, VOLU- (100 %) VEN, HAEMACCEL ALBUMIN 5% i NaCl BLOD 1000 ML 2 ENHETER SAG + (100%) 2 ENH. OCTAPLAS + OKSYGEN- TRANSPORT! DET BLIR PR. TAPT VOLUM VÆSKE ALVORLIGERE HYPOVOLEMI JO MER SALT OG PLASMAPROTEIN SOM TAPES MED VÆSKEN! MOTSATT ER VÆSKER MER EFFEKTIVE MOT HYPOVOLEMI JO MER SALT OG MAKROMOLEKYLER DE INNEHOLDER!

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Vedlegg til sykehusets prosedyre: Prøver til nyfødtscreening HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Retningslinjer for utfylling av rekvisisjon, blodprøvetaking, forsendelse av prøver og behandling av

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Emner 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Tallerkenmodellen Å finne en god måltidsrytme- og måltidssammensetning kan være

Detaljer

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon.

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Forord De nye blandekortene erstatter blandetabellene i Norsk Barnelegeforening (NBF) sin Legemiddelveileder. Endringen av format

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Dette er et undervisningsopplegg for unge idrettsutøvere som tar for seg mange ulike temaer innen idrettsernæring. Tanken er at du som lærer/trener/foreldre

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS Hva er idrettsernæring? Anstrengt forhold til mat, spiseforstyrr elser Riktig timing av måltider Kosthold som - gir optimalt

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

Mat for spedbarn råd og oppskrifter

Mat for spedbarn råd og oppskrifter mat for spedbarn Mat for spedbarn råd og oppskrifter Utgitt av Helsedirektoratet, Postadresse: Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 200 50 Faks: 24 16 30

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer