Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen"

Transkript

1 άναϊσθησις άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet νάρκωσις å gi søvn til noen ναρκάειν (bedøve, stivne); νάρκη (lammelse, sløvhet) Narkose: rus, indusert av droger (alkohol, opium, koka tobakk, eter ) Anestesiavdelingen

2 1. Introduksjon Fysiologi, farmakodynamikk og farmakokinetikk hos barn under 1 år skiller seg veldig fra større barn eller voksne. Anestesier hos barn utgjør mindre enn 10% av alle anestesier. Kun en brøkdel av disse er hos barn under 1 år. krever spesiell teoretisk kunnskap, manuelle ferdigheter og erfaring! krever spesielt utstyr og logistikk! krever høy kvalitet! 2. Anatomi og fysiologi 2.1. Proporsjoner Stort hode, stor abdomen, liten thorax og små extremiteter er typisk for nyfødte. Forholdet mellom overflate og vekt er 3 ganger større enn hos voksne. Alder Overflate (m 2 ) Vekt (kg) Lengde (cm) Nyfødt 0,2 3, år 0, år 0, år 1, Både vekt og overflate brukes til doseberegning av medikamenter. Overflate (m 2 ) = Lengde (cm) x vekt (kg) Nyre Nyrefunksjonen utvikler seg i løpet av det første året. Glomulær filtrasjon er liten hos nyfødte og oppnår verdier som hos voksne (ref. overflate) ved 1-års alderen. Dette har ingen stor betydning for medikamentdoseringen bortsett fra hovedsakelig renalt filtrerte stoffer som aminoglykosider og man doserer etter kg som hos voksne. Pga. stort fordelingsvolum trenger barn ofte større doser per kg enn voksne. Se doseringstabell. Andre aspekter: Lavere terskel for glukosuri Stor utskifting av vann; et spedbarn mister inntil 10% vann per døgn uten væsketilførsel. Premature trenger mer natrium (redusert reabsorpsjon), normalisert ved termin. V.06a 10/2012 Side 1 PHT 2/2003

3 2.3. Lever Nyfødte har en stor lever (4% kroppsvekt), men noen funksjoner som konjugasjon og acetylering modner ila. av 2 til 3 måneder. Ved korte inngrep spiller dette en underordnet rolle, men noen medikamenter har en annen farmakokinetikk hos de yngste: Rocuronium betydelig lengre virkningstid Morfin økt halveringstid (prematur 10, nyfødt 7, senere 3 timer) Diazepam betydelig økt halveringstid (prematur 75, nyfødt 31, senere 18 timer) Theophyllin annen metabolisme, forlenget eliminasjon 2.4. Vann og elektrolytter TBW TBM ECW ICW Total Body Water Total Body Mass Extra Cellular Water Intracellular Water TBW 76% - 46% TBM Maximal at birth declines progressivly with age ECW 20% adults, 40% infants Male 200 ml/kg Female 150 ml/kg ICW 80% adults, 60% infants Male 450 ml/kg Female 400 ml/kg extravascular (interstitial) Neonate ca. 300 ml/kg Male 165 ml/kg Female 120 ml/kg intravascular (blood volume) Neonate 80 ml/kg Male ml/kg Female ml/kg Plasma volume Red cell volume 40% av kroppsvannet befinner seg ekstracellulært, hos spedbarn reduseres dette senere til halvparten. Den intracellulære andelen øker parallelt med muskelmassen. Det kolloidosmotiske trykket er noe lavere hos småbarn (16 19 mmhg, senere 25 mmhg). Spedbarn drikker 1/6 av kroppsvekten daglig, voksne 1/20. Ved feber stiger væskebehovet med 10% per grad feber. Væsketap Urinproduksjon: 70 ml/kg x d Perspiratio insensibilis: 45 ml/kg x d (hud: 30 mg/kg x d, luftveier: 15 ml/kg x d) Usynlige tap (åpen thorax, åpen abdomen) kan være ekstremt høye! Dehydrering Tap av kroppsvekt 5 % 10 % 15 % Hud blek grå grå marmorert Hudfold stående stående Øye lett innsunket sterkt innsunket sterkt innsunket Bevissthet normalt redusert Urin lite oliguri Blodtrykk normalt normalt lavt V.06a 10/2012 Side 2 PHT 2/2003

4 Elektrolyttbehov Natrium Kalium 2 4 mmol/kg x d 2 3 mmol/kg x d Hyperkalemi må behandles raskt: Calcium-Sandoz 9 mg Ca 2+ /ml (tilsvarer 0,225 mmol/ml Ca 2+ ) Calciumklorid (CaCl 2 ) 1 mmol/ml (2 ml + 8 ml NaCl gir 0,2 mmol/ml Ca 2+ ) 1 2 ml/kg langsomt i.v. 1 2 ml/kg langsomt i.v Nervesystem Blod-hjerne-barrieren er ikke utviklet ved fødselen. Hjernen er ekstremt følsom (for eksempel nevrotoksisitet ved hyberbilirubinemi hos nyfødte). Barorefleksene er svake: ingen frekvensøkning ved hypovolemi hos nyfødt og spedbarn. Respirasjonsregulering er umoden hos nyfødte. Premature har ofte (30-90%) en periodisk respirasjon med delvis langvarige apnoeperioder. Tidligere premature til uke 55 post conceptionem må observeres til neste dag etter anestesi grunnet apnoerisiko! 2.6. Termoregulering Nyfødte har intakt varmeregulering, men trenger mye mer energi enn større barn for å opprettholde konstant kroppstemperatur. I tillegg er de utsatt for større varmetap (stor overflate, tynn hud, perspiratio). Varmeproduksjonen hos nyfødte skjer i hovedsak metabolsk i det brune fettet (non-shivering thermogenesis). Prosessen krever mye O 2! Postoperativ shivering kun hos eldre barn (ca. fra 6 år) Varme bevarende tiltak Ikke fjern for mye klær Dekk over hodet til småbarn (thermolue) Steril oppdekning umiddelbart etter huddesinfeksjon Aktiv tilførsel av varme (varme pledd, WarmTouch etc.) Barn < 10 kg kan legges på varmematta og dekkes med folie Sirkelsystem med lav flow Varme infusjoner har ingen effekt (lange slanger, lav infusjonshastighet) Øke romtemperatur Nøytral omgivelsestemperatur (min. O 2 -forbruk) Kritisk temperatur Voksne 28 ºC 1 ºC Nyfødte 32 ºC 23 ºC Premature 34 ºC 28 ºC V.06a 10/2012 Side 3 PHT 2/2003

5 3. Luftveier og lunger 3.1. Larynx Larynx står høyt hos småbarn. Stor tunge, stor U-formet epiglottis og stort bakhode krever en annen leiring enn hos større barn eller voksne. Polstring under skuldrene sørger for nøytralposisjon. Maskeventilasjon er enklest i nøytralposisjon med lett åpnet munn. Ved ekstrem retrofleksjon i nakke vil tungen obstruere luftveiene Direkte laryngoskopi Rette blad (f.eks Miller) er ofte bedre hos barn under ett år enn bøyde (MacIntosh). Uansett hvilket blad man bruker må man føre inn bladet med stor forsiktighet! Hos nyfødte kan det være fordelaktig å føre bladet forsiktig inn i hypopharynx og identifisere strukturene i det man trekker bladet sakte tilbake. Trachea er trangest i høyde med ringbrusken (cricoid). Barn < 6 8 år bør intuberes med tube uten cuff. Riktig tubestørrelse: Lett lekkasje ved trykk > cm H 2 O. Cuff må alltid fylles med luft bruk cufftrykkmåler! 3.3. Laryngospasme Laryngospasme er et fenomen hos barn og unge voksne. Patofysiologien er ukjent. Ekstubasjon i for lett narkose øker faren for spasme. Den oppstår omtrent aldri ved ekstubasjon i dyp anestesi eller ved ekstubasjon av våkne barn. Profylaktiske tiltak Ingen manipulasjon i lett anestesi (for eksempel svelgtube, brå forandringer av leie) Larynxmaske istedenfor tube, hvis mulig Mulige metoder for ekstubasjon: o La barnet våkne i sideleie, sug sekret fra svelget, assistert inspirasjon, ekstubasjon synkront med ekspirasjon. o Sug svelg og evt. ventrikkel, ekstubasjon i dyp anestesi (sideleie), evt. forsiktig kjevetak, la barnet våkne. o Konverter til LMA i dyp anestesi og avslutt som vanlig. Identifiser risikofaktorer: o Barn < 1 år o Operasjon i luftveiene o Snørrete/hostende barn o Skrikende barn o Uerfarent anestesipersonell o Røykende foreldre V.06a 10/2012 Side 4 PHT 2/2003

6 Behandling av laryngospasme Forsiktig kjevetak og kontinuerlig positiv luftveistrykk (20 30 cm H 2 O, 100% O 2 ) Unngå for høyt trykk luft i ventrikkel forverrer situasjonen betydelig! Fordyp anestesi (Propofol / Thiopental) Intubasjon og relaksasjon (Mivacurium / Succinylcholin) er ytterst sjeldent nødvendig! 3.4. Bronchospasme Bronchospasme rammer både barn og voksne. De samme risikofaktorer som er beskrevet under laryngospasme gjelder også for bronchospasme. Det oppstår oftest ved for lett anestesi, men sees også i sammenheng med aspirasjon eller anafylaksi. Behandling av bronchospasme Vurder anestesidybde og fordyp anestesi ved for lett anestesi (Propofol, anestesigass). Vurder andre årsaker Medikamentell broncholytisk behandling av alvorlig bronchospasme: o Adrenalin (ved mistanke om anafylaksi) 10 µg/kg i.v. (i.m.) o Terbutalin (Bricanyl ) 1,5 µg/kg i.v. (langsomt) o Ketamin (Ketalar ) kan vurderes 0,5 2,0 mg/kg o Teophyllin (Aminophyllin ) 0,46 mg/kg i.v. (langsomt) o Hydrokortison (Solu-Cortef ) 10 mg/kg i.v. (kan dempe senreaksjoner) o Adrenalin-inhalasjon inntil 0,4 mg/kg, maksimal totaldose 5 mg Ved anafylaktisk sjokk eller kramper gjelder de vanlige behandlingsprinsippene Kontraindikasjoner for elektive inngrep Redusert almenntilstand Feber > 38,5 ºC Produktiv hoste Hyperreaktiv luftvei: Økt risiko for bronchospasme eller laryngospasme. Individuell vurdering av snørrete barn. Barn til ØNH-kirurgi er ofte kronisk tett i nesen og det er lite meningsfylt å vente på bedring Trachea Trachea hos nyfødte er ca. 4 cm lang, hos 4-åringer ca. 6 cm og 11 cm hos voksne. Med andre ord kreves nøyaktighet i forhold til tubeleie og fiksering av både tube og hode for å unngå tubedislokasjon (ekstubasjon eller bronchial intubasjon)! Det er vanskelig å oppdage bronchial eller oesophageal intubasjon med auskultasjon hos nyfødte og småbarn! V.06a 10/2012 Side 5 PHT 2/2003

7 Lungevolumina Nyfødte og småbarn har stor mage og små lunger. FRC er liten: 30 ml/kg. Closing Capacity > FRC. Dette øker risiko for hypoxemi og atelektase! Prematur uke 30 Terminbarn Voksen FRC (ml/kg) VT (ml/kg) O 2 -forbruk (ml/kg min) Compliance (ml/cm H 2 O kg) 1-1,2 1,3 1,4 Alveolær diameter (µm) Ingen barneanestesi uten PEEP (3-5 cm H 2 O)!!! Uregelmessig respirasjon / ventilasjon i innledningsfasen eller luftinsufflasjon i ventrikkelen fører raskt til atelektaser og alvorlige oxygeneringsproblemer! 3.7. O 2 -forbruk O 2 -forbruk og CO 2 -produksjon er dobbelt så stor hos småbarn sammenlignet med hos voksne. Liten O 2 -reserve, stor forbruk og liten FRC er årsak til lav apnoe-toleranse. Den perifert målte SpO 2 (finger, tå) faller med noen sekunder forsinkelse i forhold til den sentrale. Tidlig intervensjon er viktig. Vær oppmerksom og reager før saturasjonen faller! V.06a 10/2012 Side 6 PHT 2/2003

8 4. Hjerte og sirkulasjon 4.1. Myocard Barn har mindre antall kontraktile elementer enn voksne (nyfødte 30%, voksne 60%). Hjertets minuttvolum (MV) er avhengig av frekvens siden slagvolumet blir relativ konstant. Bradycardi tolereres dårlig, tachycardi godt. Et nyfødt barn tolererer 240/min uten fall i MV. Barn har som regel også de med medfødte hjertefeil et friskt myocard. VF er ekstremt sjelden. Initial rytme ved sirkulasjonsstans er asystoli. Hyppigste årsak er hypoxemi! 4.2. Hjertefrekvens Bradycardi- og tachycardibegrepet er ikke entydig definert hos barn. Hjertefrekvens < 1 år 1 2 år 2 5 år 5 12 år > 12 år /min /min /min /min /min Ved bradycardi: utelukk hypoxemi!!! Deretter leter man etter andre årsaker: Rask injeksjon av Alfentanil / Fentanyl / Remifentanil Vagal stimulasjon (typiske eksempler): o ØNH: åpning av munnsperre o ØYE: oculocardial refleks o KIR: peritoneal irritasjon 4.3. Blodtrykk Prematur Terminbarn 1 år Pubertet 50/30 mmhg 70/50 mmhg 95/65 mmhg 120/80 mmhg Systolisk blodtrykk < 1 år 1 2 år 2 5 år 5 12 år > 12 år mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg Blodtrykket måles oscillometrisk (NIBP). V.06a 10/2012 Side 7 PHT 2/2003

9 5. Barneanestesi ved De fleste anestesier hos barn på gjennomføres på ØNH. I tillegg opereres barn på sentraloperasjon H2 og hos tannlegen på F2. Anestesiutstyret på ØNH er beregnet til barn, mens man på H2 og F2 må hente utstyr når barn skal opereres. Utstyr til barneanestesi er samlet i barnebordet. På barneborde ligger også permen som innholder alle relevante prosedyrer. Det er veldig viktig at barnebordet kontrolleres regelmessig og nøye. Den skal til enhver tid være klar til bruk og innholdet skal stemme overens med innholdslisten! 6. Praktisk gjennomføring 6.1. Intravenøs tilgang Vasofix Certo (B.Braun) 24G (0,7 x 19 mm) til enkle operasjoner. Ved forventet væsketap velger man en større venekanyle. Ved behov brukes treveiskran med tynn og myk slange på 10 til 15 cm (f.eks. BD Connecta REF ). Unngå tilbakeslagsventil direkte ved kanylen grunnet økt risiko for knekk eller dekanylering! 6.2. Varmetap (ref. pkt. 2.6 og 2.7) Mykt teppe, lue til spedbarn. Aktiv varmetilførsel ved langvarige operasjoner (for eksempel operasjoner i mellomøret) forutsetter kontinuerlig sentral temperaturmåling (oesophagussonde, blæretemperatur). Ved korte inngrep er øretemperatur tilstrekkelig (ikke behov ved korte ØNH-inngrep) Luftvei Masker og svelgtuber i forskjellige typer og størrelser må være lett tilgjengelig. Tuber: Standardtube eller RAE (Ring, Adair & Elwyn)-tube? Behov for andre spesialtuber? Tubediameter: Barnets alder + 4 = ID 4 Alltid en størrelse mindre og en større i beredskap!!! Tuber med cuff 1 mm mindre. Cufftrykk: maks. 20 cm H 2 O Tubeleie (orienterende oversikt) Oral Nasal 1000 g 7 cm 8 cm 2000 g 8 cm 9 cm 3000 g 9 cm 10 cm (Alder/2) + 12 cm (Alder/2) + 15 cm Kontroller tubeleie nøyaktig (auskultasjon, CO 2, røntgen thorax)! V.06a 10/2012 Side 8 PHT 2/2003

10 Larynxmasker # Pasient Maks. luft 1 Spedbarn til 5 kg 4 ml 1½ Småbarn 5-10 kg 7 ml 2 Barn kg 10 ml 2½ Barn kg 14 ml 3 Ungdom kg 20 ml Cufftrykk: maks. 60 cm H 2 O 6.4. Laryngoskopi Barnehåndtak, krumme blad (MacIntosh) og i tillegg rette blad (Paed, Miller, Foregger) til småbarn. Magills tang, mandreng og gel må være tilgjengelig Narkosesystem Standardsirkelsystem med ventil (APL-ventil [Adjustable Pressure Limitation]) til manuell og maskinell ventilasjon. Halvåpne systemer (f. eks. Toronto-system) finner man på Namdals Museet. Standardinnstilling: trykk-kontrollert, PEEP 4 cm H 2 O. Trykket bør helst ikke overstige 20 cm H 2 O verken ved manuell eller maskinell ventilasjon. Standard slangesett er egnet ned til 7-8 kg kroppsvekt. Til mindre barn benyttes barnesirkel type Ulm uten filter ved Y-stykket, kun filter ved ekspirasjonsport. Kroppsvekt Anestesisystem Slangesett Standard: fra ca 7-8 kg oppover Sirkel med APL-ventil Standard Alternativt ved langvarige operasjoner hos små barn: opp til 15 kg Sirkel med APL-ventil Barnesirkel Type Ulm Flow: Av sikkerhetsmessige hensyn benyttes ikke flow < 1 l/min dog helst ikke > 3 l/min Filter (eksempel) Datex-Ohmeda Deadspace Motstand Tidalvolum Voksne Uni-Filter/S 35 ml 1,2 cm H 2 60 l/min Min. 200 ml Barn HMEF ml 1,5 cm H 2 30 l/min 120 ml til 500 ml Barn HMEF Mini 21 ml 1,4 cm H 2 30 l/min 60 ml til 500 ml Barnefilter til barn 20 kg Ingen filter ved Y-stykket under 7 kg 6.7. Medikamenter Opioider, anestesimidler, muskelrelaksantia og lokalanestestika trekkes opp etter forventet behov. Se tabell for dosering og eventuell fortynning. Boksen med akuttmedikamentene skal alltid sjekkes før man begynner en anestesi. Boksen skal være lett tilgjengelig. Det skal alltid være nok reservemedikamenter på anestesibordet. V.06a 10/2012 Side 9 PHT 2/2003

11 6.8. Monitorering Monitoreringens omfang er avhengig av type operasjon og operasjonens varighet. Pulsoxymetri Alltid! Kapnograf Prekordialt stetoskop Barn under 1 år og alltid når thorax tildekkes. EKG Kan etableres etter innledning på indikasjon ved korte Blodtrykk inngrep, alltid ved store/lengre operasjoner Temperatur Alltid ved store/lengre inngrep og aktiv varmetilførsel Perioperativ væskebehandling (kun ved store/langvarige inngrep) = Basalbehov + preoperativ deficit + intraoperative tap Ved korte inngrep uten væsketap og normal fastetid kan perioperativ væskeinfusjon unnlates. Basalt væskebehov: regel: < 10 kg 4 ml/kg x h 100 ml/kg x d kg 2 ml/kg x h 50 ml/kg x d > 20 kg 1 ml/kg x h 25 ml/kg x d Basalbehovet dekkes med Ringer acetat med glukose 1%: Oppskrift: Ringer acetat 490 ml tilsettes glukose 50% (500 mg/ml) 10 ml Ringer acetat 49 ml tilsettes glukose 50% (500 mg/ml) 1 ml Ringer acetat til erstatning av deficit og tap. Kolloider skal ikke gis til barn Blodvolum: Premature Nyfødte (Små)barn Voksne Blodvolum Hematokrit Hemoglobin 100 ml/kg ml/kg 55% 75% HbF 30% ved 3 mnd. alder 80 ml/kg 35% ved 6 mnd. alder 100% HbA ved 6 mnd. alder ml/kg Blodtap 10% erstattes med Ringer acetat % erstattes med Ringer acetat eller blod. > 20% erstattes med blod Innledning Intravenøs innledning foretrekkes, alternativt kan man innlede med maske hos fastende barn ved elektiv kirurgi. Se egen prosedyre Anestesi til ikke fastende barn. V.06a 10/2012 Side 10 PHT 2/2003

12 6.13. Vedlikehold Gassanestesi Balansert anestesi TIVA SIVA Flow 1-3 l/min Maks. 20 cm H 2 O inspirasjonstrykk! Intermitterende injeksjoner ved korte inngrep, ellers kontinuerlig infusjon med sprøytepumpe(r) Avslutning Tøm ventrikkelen og fjern sonden. Ekstuber i sideleie og med overtrykk i ekspirasjonsfasen. Larynxmasken kan bli liggende til barnet våkner, evt. fjernes overtrykket når barnet puster selv. V.06a 10/2012 Side 11 PHT 2/2003

13 7. Kjekt å huske WETFAG W Weight 0 12 mnd. 0,5 x alder (mnd.) år 2 x alder (år) år 3 x alder (år) + 7 E Energy 4 J/kg T Tube Alder / F Fluid 20 ml/kg (alvorlig syke barn) 10 ml/kg (traume) A Adrenalin 10 µg/kg G Glucose 10% 2 ml/kg A Airway B Breathing C Circulation D Don t E Ever F Forget G Glucose V.06a 10/2012 Side 12 PHT 2/2003

Innhold. Generell del. Sykehuset Namsos. Sykehuset Namsos. Anestesiavdeling Anestesi til barn. 7. Praktisk gjennomføring

Innhold. Generell del. Sykehuset Namsos. Sykehuset Namsos. Anestesiavdeling Anestesi til barn. 7. Praktisk gjennomføring Innhold Generell del 1. Introduksjon 2. Anatomi og fysiologi 2.1. Proporsjoner 2.2. Nyre 2.3. Lever 2.4. Vann og elektrolytter 2.5. Nervesystem 2.6. Termoregulering 2.7. Varmebevarende tiltak 3. Luftveier

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

Det alvorlig syke barn. Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK

Det alvorlig syke barn. Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK Det alvorlig syke barn Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK Hva er spesielt med barn Størrelse og variasjon med alder. Alle medikamenter doseres i forhold til vekt. Vekt 1-10 år =2(alder

Detaljer

Noen betraktninger. Og tips

Noen betraktninger. Og tips Grunnlaget/bakgrunnen, hva sies konkret? - erfaring oppbygget gjennom mange år i tjenesten hvor redningsmannen hele tiden har fylt denne funksjonen - nasjonal standard for redningsmenn - norsk standard

Detaljer

Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010

Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010 Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010 Kneartroskopi Pasienten ligger i ryggleie. Generell anestesi i form av TIVA ved hjelp av remifentanil og propofol. Alternativt kan spinalanestesi

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Sykeligheten og dødeligheten blant barn og unge er svært

Detaljer

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvorfor dør barn? Under 1 år Missdannelser 24% Krybbedød 20% Infeksjoner 19% Trauma 4% Kreft 2% Hvorfor dør barn? 5-14 år Trauma

Detaljer

Luftvegshåndtering - Barn

Luftvegshåndtering - Barn Luftvegshåndtering - Barn DET 10. KURS I BARNEANESTESI TROMSØ 27. 29. JANUAR 2012. Overlege Bård Rannestad Anestesi- og Operasjonsavdelingen Intensivavdelingen Luftambulansetjenesten Universitetssykehuset

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX 1:MEDIKAMENTER VED ANAFYLAKSI/ALLERGISK SJOKK DEL 1 OG 2 2:MEDIKAMENTER VED ASTMA-ANFALL 3:ASTMA VURDERING OG INHALASJONSBEHANDLING 4:MEDIKAMENTER VED HJERTEINFARKT 5:MEDIKAMENTER

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr 1 Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr Ny/utsatt eksamen, 28. august 2002 Oppgave 1 (30 poeng) En multitraumatisert kvinne på 23 år kommer inn med

Detaljer

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER INNHOLDSFORTEGNELSE Hva kan tilsettes?... 4 5 Hva kan blandes?.... 4 5 Hva er foretrukket infusjonsvæske?... 4 5 Hva er innholdet i infusjonsvæskene?.... 6 7 Hvor

Detaljer

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14 PROSEDYRESMERTER Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14 Emner Forberedelse til prosedyren Ulike barn/ulike foreldre

Detaljer

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09 Akutt hjertesvikt Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 Bakgrunn Prevalens 2%, sterkt økende med alder 15-40% av pas. i med. avdeling har hjertesvikt

Detaljer

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i sykepleie Kull : S08 Emnekode/ navn/ namn : BSS3E Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus

Detaljer

Luftveishåndtering. Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF

Luftveishåndtering. Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF Luftveishåndtering Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF Målsetting Kunne hovedtrekkene i regulering av respirasjonen Kunne identifisere ulike hovedtyper av luftveisproblem

Detaljer

Retningslinjer for for smertebehandling. smertebehandling. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken

Retningslinjer for for smertebehandling. smertebehandling. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Retningslinjer for for smertebehandling av nyfødte av nyfødte barn barn smertebehandling Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Retningslinjer for smertebehandling av nyfødte

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

Anestesi til overvektige gravide 26.

Anestesi til overvektige gravide 26. Anestesi til overvektige gravide 26. november 2015 BRITT IREN SKEIDE SEKSJONSOVERLEGE ANESTESI, KK/ØYE Gravid + overvektig = alvorlig nedsatt fysiologisk reserve Graviditet og overvekt Fysiologiske forandringer

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Fødsel utenfor sykehus

Fødsel utenfor sykehus Fødsel utenfor sykehus Berit Haug Jordmor St. Olavs Hospital /Sykehuset Levanger 12.09.08 Normal fødsel Ett barn i hodeleie, uke 37 42 Forløsning Tiltak ved sprekt barn / slapt barn Apgar score Avnavling?

Detaljer

Akutt sykdom hos barn Svikt i vitale funksjoner

Akutt sykdom hos barn Svikt i vitale funksjoner Akutt sykdom hos barn Svikt i vitale funksjoner Ulf Wike Ljungblad APLS instruktør Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Disposisjon Respirasjonssvikt Viktigste symptomer på ulike tilstander Felles akuttbehandling

Detaljer

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Case 1 Skulder operasjon Beach-leie. TIVA laryngs maske Ca. midt under operasjonen begynte det at bli vanskeligere at ventilere pasienten. Operasjonen ble avbrutt

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Sykdommer og tilstander hos barn. Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg

Sykdommer og tilstander hos barn. Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Sykdommer og tilstander hos barn Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Sykdommer og tilstander Fødsel nyfødt barn i ambulansen Astmaanfall Bronkiolitt Kramper Sepsis og meningitt Anafylaksi

Detaljer

Oppfølging av barn med trakeostomi

Oppfølging av barn med trakeostomi Oppfølging av barn med trakeostomi Spesialsykepleier Randi S. Salvesen Barn intensiv St.Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Hva er trakeostomi? Hull på halsen Kirurgisk inngrep som utføres

Detaljer

Praktiske råd ved trakeostomi hos barn

Praktiske råd ved trakeostomi hos barn Praktiske råd ved trakeostomi hos barn Versjon: 2.0 side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Standardisert pasientforløp: 1 INNLEDNING... 3 2 KANYLER... 4 2.1 KANYLEMATERIALE... 5 2.2 KANYLE MED ELLER UTEN CUFF...

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

MASKINELL VENTILASJON AV BARN I ANESTESI

MASKINELL VENTILASJON AV BARN I ANESTESI MASKINELL VENTILASJON AV BARN I ANESTESI Tord Loe ALNS Fagkongress 08.09.2014 Definisjoner Prematur < 37 gestasjonsuke Meget lav fødselsvekt < 1500 g Ekstremt lav fødselsvekt < 1000 g Ex-prematurt barn

Detaljer

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon?

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? Kristian Lexow, overlege Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Eldar Søreide NRR NRR 2008 2010 Hva redder liv og hjerneceller når hjertet har stoppet?

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

Heparin 5.000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Heparin 5.000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Heparin 5.000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Heparinnatrium tilsvarende heparin 5000 IE. For hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie ALLTID TILSTEDE... EDISON ALLTID TILSTEDE... Brosjyren er utarbeidet av: Høgskolelektor Randi Grønseth, Videreutdanningen i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo Avdelingssykepleier Nina Bøhle Cheetham, Nyfødtintensiv,

Detaljer

POSTOPERATIV KVALME OG OPPKAST

POSTOPERATIV KVALME OG OPPKAST POSTOPERATIV KVALME Hvordan kan anestesisykepleieren bidra til å forebygge postoperativ kvalme og oppkast? OG OPPKAST Harald Murstad Oktober 2008 Hvorfor bruker vi tid på dette? POKO er en preoperativ

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Mottak av det kritisk syke barn. Overlege Ole Bjørn Kittang Barnesenteret Sørlandet sykehus Kristiansand

Mottak av det kritisk syke barn. Overlege Ole Bjørn Kittang Barnesenteret Sørlandet sykehus Kristiansand Mottak av det kritisk syke barn Overlege Ole Bjørn Kittang Barnesenteret Sørlandet sykehus Kristiansand Dødsfall blant barn 1-17 år 2004 Årsak Antall Totalt 190 Infeksjoner 6 Medfødte misdannelser 19 Kreft

Detaljer

Gyldig fra: 18.06.2009

Gyldig fra: 18.06.2009 Sertifisering og dokumentasjon av kunnskapsnivå COUGH ASSIST og manuell hostestøtte Kunnskapskrav Avdelingsnr: 15071, 15072, 15074 Avdelingsnavn: Akuttdivisjonen (int2, PO, int3) Dokument-ID: - Første

Detaljer

«Vondt, eller bare litt ubehagelig» Anestesisykepleie ved sedasjon før og nå

«Vondt, eller bare litt ubehagelig» Anestesisykepleie ved sedasjon før og nå «Vondt, eller bare litt ubehagelig» Anestesisykepleie ved sedasjon før og nå Ellen Lunde, Thomas Lie, og Egil Bekkhus* Sykehuset Østfold HF Anestesiavdelingen Høgskolen i Østfold AAIO* 2007 I mine øyne

Detaljer

Tidlig gjenkjenning av alvorlig syke barn

Tidlig gjenkjenning av alvorlig syke barn Tidlig gjenkjenning av alvorlig syke barn Marianne Nordhov Overlege / Stipendiat Barne- og Ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord Norge Barneanestesikurs 30. Januar 2010 Veiledere: www.barnelegeforeningen.no

Detaljer

Larynxmaske eller endotracheal tube for adenotosillectomi?

Larynxmaske eller endotracheal tube for adenotosillectomi? Larynxmaske eller endotracheal tube for adenotosillectomi? Samarbeidsprosjekt: - Anestesi - Intensiv / oppvåkning - ØNH Hensikt: - Sikker luftveishåndtering - Bedre smerte- og kvalmebehandling - Effektiv

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Bjarkøymodellen Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Bjarkøy kommune, Troms Ivar Aaraas, prof. UiT

Detaljer

Postoperativ epidural smertebehandling voksne Generelt Anestesi

Postoperativ epidural smertebehandling voksne Generelt Anestesi Postoperativ epidural smertebehandling voksne Generelt Anestesi Retningslinje for Anestesiavdelingen, St Olavs Hospital. Gjelder fra 18.10.2012 utgår 18.10.2017. Hensikt og omfang Retningslinjen skal bidra

Detaljer

Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet. Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø

Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet. Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø Tidlig hjemreise 4 timer etter fødsel? 8 timer? 12 timer? 24 timer? Normalt forløp Undersøkt

Detaljer

Underventilering Diagnostikk og behandling

Underventilering Diagnostikk og behandling Underventilering Diagnostikk og behandling Sigurd Aarrestad Lungemedisinsk avdeling Ullevål Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Haukeland sirr@uus.no Underventilering Diagnostikk

Detaljer

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Spesialfysioterapeut Sarah Wilberg 2011 Pasientgruppene jeg forholder meg til i denne forelesning Sykehus pasienter som ikke har alvorlige kroniske

Detaljer

Anestesi til traumepasienten. Nils Oddvar Skaga Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Anestesi til traumepasienten. Nils Oddvar Skaga Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Anestesi til traumepasienten Nils Oddvar Skaga Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Innhold sentrale punkter i oksygenkaskaden indikasjon for intubasjon anestesigjennomføring ved

Detaljer

Godkjent av: Avd.o.lege K.Danielsen Avd.leder B.Skeie

Godkjent av: Avd.o.lege K.Danielsen Avd.leder B.Skeie Sist endret: Revisjon Side 1 1.0 Hensikt Hensikten er å redde liv ved så raskt som mulig å stabilisere pasienten respiratorisk og sirkulatorisk, samt gi de nødvendige medikamenter. Målet er at nødvendige

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Hjärtstopp Före och e0er ROSC. Gunnar Farstad 2013

Hjärtstopp Före och e0er ROSC. Gunnar Farstad 2013 Hjärtstopp Före och e0er ROSC Gunnar Farstad 2013 Hva skal man med anestesiologer? Vitenskap sier at kun Fdlig oppstart av skikkelige brystkompresjoner og Fdlig defibrillering gir entydig økt overlevelse

Detaljer

Spesialsykepleier/Barn Jane Storå

Spesialsykepleier/Barn Jane Storå Spesialsykepleier/Barn Jane Storå Å få næring via mage tarmsystemet (200/300 m2) er best for kroppen. Fordøyelse /Absorpsjon av næring / væske. Eliminasjon av visse avfallsprodukter Sekresjon av hormoner

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING Modul 4 Læremål Forstå årsaker til sirkulasjonssvikt Kunne identifisere symptomer på sirkulasjonssvikt.

Detaljer

Larynxtube - en god back-up og et godt luftveishjelpemiddel pre- og intrahospitalt

Larynxtube - en god back-up og et godt luftveishjelpemiddel pre- og intrahospitalt Larynxtube - en god back-up og et godt luftveishjelpemiddel pre- og intrahospitalt Bjørn Magnar Bjerkan Anestesisykepleier Hammerfest Sykehus Helse Finnmark Tradisjonell problemstilling 2 Helse Finnmark

Detaljer

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig?

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Johan Ræder Avd for Anestesiologi Oslo Universitets sykehus, Ullevål Oslo mail: johan.rader@medisin.uio.no «Vi har fått henvist en pasient til dagkirurgi

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER Modul 6 Læremål Kunne mistenke hode-/rygg-/skade på bakgrunn av skademekanisme. Kunne hindre forverring av hode-/rygg-/nakkeskade.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling.

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling. 1. LEGEMIDLETS NAVN Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid Infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dekstran 70, 60 mg/ml 3. LEGEMIDDELFORM Infusjonsvæske, oppløsning 4. KLINISKE

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus PEG, gastrostomiport/-tube Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus Gjennomgang av: PEG Indikasjoner Retnings-linjer og indikasjoner for PEG Forberedelser

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

Sedastart vet. 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt

Sedastart vet. 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Sedastart vet. 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Medetomidin (tilsv. 1,00 mg medetomidinhydroklorid)

Detaljer

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 PARENTERAL ERNÆRING Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 Valg av parenteral ernæringsløsning Velge det produkt som sykehuset har LIS (legemiddelinnkjøp)

Detaljer

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter Margrethe von Tangen LiS, Anestesi-og intensiv avdelingen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 1 Dagens temaer ASA klassifikasjon Vurdering

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Hestens saltbehov og væskebalanse

Hestens saltbehov og væskebalanse Hestens saltbehov og væskebalanse Veterinær Kristin Brækken Fagsjef hest FKA Vann er viktigere enn du tror. Hestens væskebalanse påvirker både helse og prestasjoner. Du kan gjøre mye for hesten ved å tilby

Detaljer

Kort om Kongsberg sykehus

Kort om Kongsberg sykehus 03.10.15 Intensivtransport, bruk av sjekklister Vestreviken HF, Kongsberg sykehus Ved intensivsykepleiere Jørn Ravnås og Henning Hallerud 1 Kort om Kongsberg sykehus 275 år med sykehus i Kongsberg Pr.tid

Detaljer

Hemodynamikk. Olav Stokland. OS. Hemodynamikk 16

Hemodynamikk. Olav Stokland. OS. Hemodynamikk 16 Hemodynamikk Olav Stokland Hjerte- sirkulasjonssystemet Karsystemet Compliance Autoregulering Motstand Pre-afterload, inotropi, hjertefrekvens, lusitropi Frank-Starling kurve/mekanisme Evaluering av trykk

Detaljer

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling Blodgasser 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius Likevekten Metabolismen gir produksjon av syre i kroppen ph må likevel holdes konstant Kroppen må kvitte seg med syre Lunger: CO2 utskilles Nyrer:

Detaljer

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect... Dine utfordringer Hver dag utføres utallige prosedyrer i arbeidet med en

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT 1 Det å bli Trakeostomert/kanylebærer/kanylebruker medfører en ny livssituasjon. Tilstanden kan medføre visse utfordringer. Målet med denne informasjonen

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden CISPLATIN - ETOPOSID Dokumentansvarlig: Nina Helbekkmo Dokumentnummer: PR3418 Godkjent av: Ulf Aasebø Gyldig for: Lungemedisinsk avdeling UNN Indikasjon: Småcellet lungecarsinom, begrenset sykdom. Kurativt

Detaljer

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Hvordan skal kortene brukes? Årlig samling i kompetansenettverket for legemidler til barn Solstrand 15.november 2011 J01D C02 CEFUROKSIM Cefuroxim,

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : Sykepleie 2/ Sjukepleie 2 Utdanning Kull : Institutt for Sykepleie/ Institutt for Sjukepleie : S07 Eksamensdato

Detaljer

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Det kan være flere riktige svar i hver oppgave. Pretesten besvares og medbringes til kurset. Oppgave 1

Detaljer

Hemostatisk nødkirurgi

Hemostatisk nødkirurgi Hemostatisk nødkirurgi «Damage control surgery» Siri Lereim Storli Anestesisykepleier, St Olavs Hospital Massiv blødning Alvorlig skadde pasienter som står i fare for å dø Massiv blødning Fortsatt fremste

Detaljer

Patient Blood Management (PBM)

Patient Blood Management (PBM) Patient Blood Management Bedre pasientbehandling med riktig bruk av blodprodukter og alternativer til transfusjon Norunn Ulvahaug Fagansvarlig bioingeniør Patient Blood Management (PBM) Definisjon: Evidensbasert

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i sykepleie/sjukepleie Kull Emnekode/-navn/-namn : GRSD09 : BSD6C - Medisinsk og kirurgisk sykepleie/medisinsk og

Detaljer

1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2 mg noradrenalintartrat tilsvarende 1 mg noradrenalin.

1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2 mg noradrenalintartrat tilsvarende 1 mg noradrenalin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Noradrenalin Abcur 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2 mg noradrenalintartrat

Detaljer

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA TRANSPORTFØDSEL: Hvordan ivareta mor og barn? Hilde Søraa Jordmor, fødestua i Alta Ulla Lindkvist Intensivsykepleier v/luftambulansen, Helse Finnmark 24.03.2010

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

NEONATAL SYKEPLEIEDAG Bodø 7. November 2006

NEONATAL SYKEPLEIEDAG Bodø 7. November 2006 NEONATAL SYKEPLEIEDAG Bodø 7. November 2006 Lise B. Lønning, Haukeland Universitetssjukehus Tove M. Norland, Stavanger Universitetssjukehus Problemstilling: Hvordan kan nyfødtsykepleieren redusere risikoen

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer