Apropi. frin Ironbridge Gorge och numrets klassiker, Hugues dz Vzines text om mtseets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Apropi. frin Ironbridge Gorge och numrets klassiker, Hugues dz Vzines text om mtseets"

Transkript

1 NoRDlsK MusrioLo(i um efrer sina minga, fcir svenska museers internationella kontakter si berydelsefulla, tjinsteir. Hon valde att lita det celebrera ekomuseets 25-irs.iubileum och kunde koppla det till Ekomuseum Bergslagens tioirsfirande. Nigra av seminariebidragen har samlats i numrets borjan: Ulla l{eding Olofsons egen iterblick foljs av Kenneth Hudsons personliga reflexion om hur ekomuseitanken hade kunnat 6 faste pi nigon helt annan plats, Hugues de Varines, nyckelpersonen, tankar kring begreppets uweckling, Orjan Hamrins och Eua Bergdahl.s iterblick resp. framitblick pi den skandinaviska ekomuseivarianten i Bergslagen. Ansluter 96r 'dven Dauid dz Haazs nuldgesbeskrivning frin Ironbridge Gorge och numrets klassiker, Hugues dz Vzines text om mtseets sociala dimension. John Aage Gjesm.tm kompletterar med en omfattande bibliografi. Eko-tankarna lyfts diirefter till en hiigre teoretisk nivi av Per Rdberg, som plliderar ftir en mera djuplodande museologi. Om Museumshojskolens museologiska fdrelesningar erinrar Hans Christian Gullaus, Vibeke Petersens och Beate Sydhoffs bidrag. De bida senare brottas med de museala f6ljderna av det samtida konstbegreppet. Ett tema som ocksi Inger Lise Christie ta,ngerar i sin redogdrelse f6r Norsk Folkemuseums mirkliga utstallning'med egin hand', som stiker uttryck fiir en ny syn pi folkkonstens natur. Tie originalbidrag avshstar - Aimo Mikkinens om Leninmuseet i Tampere, Ritua Wares om Finlands Nationalmuseum s, mt Dzuid Hophini museihistoriska studie om en kunglig dansk naturalisesamling. Med numret firar iven Nordish Museologi ett osynligt jubileum. Frin ftirsta numret 1993 har mer in sidor text publicerats! En fiirteckning iiver de frra irgingarnas innehill finns pil s Per-()no Agren Apropi konst(musei)begrcppets problematik svarar Bildmuscets(!) i Umei chefgiiran (larlsson si hdr pi cn enkit om konstbegreppet i tidskriften Konstpetspektiu: Ibland tinkcr jag att det votc bra om begreppct konst f<irsvann fiir en tid; det bctyder nu allt eller intct. Nir ordct iterkommer, cfter en tid i karant:in, ska det fitrbehellas sedana fiirtrtade och hisnande uttryck irv visucll, litterdr, verbal, musikalisk eller annan art som gdr oss andliisa, upplyfta, engageradc... ska "Konst, di enbarr vara en kvalitetsbestdmning och inte sjdlvklarr synonymt med bildkonst. L)i kommcr dct att visa sig att vi naturligtvis kan urskilja verkliga konstverk igallerier och muscer, mcn ibland ocl<si i t.cx. iournalistik och varfiir inre i uuderhillningsbranschcn?

2 N()RDIsK MLrsr,()L()(ir , 5. Trr-rrnAoE, porb]udet Produktionen av vir nordiska tidskrift fdrutsitter numera fungerande moderniteter som och telefax fdr samarbetet inom redakt,iirsgruppen. En ltirdagskvilll i slutfasen av arbetet med ftireliggande nummer, di en svit texter skulle siindas till Norge, skimrar mot uppkopplaren i Umei den al,visande texten AccEsS DENIED pa skdrmen - inte den vanligare venligare LINE BUSY som ber kunden vinta pi en ledig linje. Det st,iidcentrum (sic!) som finns fijr de frin den elektroniska gemenskapen uwisade ir naturligwis stangt under helgen. Finns nigon obetald riikning, nigot fdrandrat password, nigra oupp!,llda krav pi den internet-beroende som forklaring? Annu forefaller dock faxen fungera som livlina mot yttervdrlden - men tidigt pi sdndagsmorgonen ger den ifrin sig en del ovana pip - pip som sinder oroliga ilningar genom apparatens alltmer fumlige betjiinare. En hiistlig resa fiirbi nigra svenska museer avslojar att entriavgifter snarr er mera regel dn undantag - en annan variant av 'access denied'. Den barnsliga drijmmen om den fria tillgingen till kulturarvet, som var ett ledmotiv i diskussionen om museernas roll i 1970-talets kulturpolitik, bleknar alltmer. I Sverige har under iret stiftelsen som form f,iir egande och drift av museer ifrigasatts och aktiebolagsformen aktualiserats. I en allt hirdare samhiillsekonomi vill politiker skiuta det direkta ansvaret ftir kulturverksamheten ifrin sig. Man anar motivet: ett aktiebolag kan pi ett brutalare s6tt dimensionera intrides-, anvindar- och konsultationsavgifter; bestdllar- och uppdragsformer for kulturverksamheten hiigrar. Kulturridet skriver visserligen till kulturdepartementet klokr, men sannolikt maktl,iist, i frigan om lensmuseernas bolagisering: "Aktiebolagslagens regelsystem skymmer verkligheten., Man kunde skriva uavgiftsbeliigger oundvikligen verkligheten,. Biblioteken har hotats med lagstiftning om de inltir lineavgifter. En l,tirdagseftermiddag, i trdngseln bland ett stadsbiblioteks lintagare, ir det fiirstieligt att det kliar i fingrarna pi kommunekonomer. Minniskans egendomliga bendgenhet att fasta avseende vid 10-talsmystiken och obewingliga lust att jubilera kan inbjuda till nyttiga historiska minnesstunder. Si i viras, n1r Riksutstiillningars Ulla Keding Olofsson fick stiilla dll ett dnsk seminari-

3 N()Rl)rsK Mt sl ()r()at l(.)r)6.2, KnrNc RrrcsurstArr-NTNGARS SE,MINARIE,R OCH EKOMUSE,IBEGREPPE,T Ulk Keding Olofson Nt)r jag pensionerades hbsten 1995 efer 28 dr pd Rihsutstiillningar erbji)ds jag ett auslutande "ijnskeseminarium, - kring ualfitt timne. Jag trinkte dd tillbaha pd alla mtinniskor ocb limnen som passerat reoy i de seminarier som arrangerats sedan 1970+alet i samarbete med holleger inom och utom Rihsutstiillningar. Det har uarit iimnen som utstiillningsform, konstniirers och arhitehters meduerhan i uxtiillningsarbete, barnuerhsttider arbetsplatsmuseen forskningsinformation, samarbete med folhbildningsorganisationen Rihsutstlillningars roll i honstliuet och saensk kuhurpolitih och inte minst regelbundet dterkommande rapporter Jidn andra liind.ers utstallningsliu. Meduerhande har uarit bdde medarbetare uid Rihsutstallningar suensha kolleger frdn olika uerhsamhetsomrdden ocb intresanta personligheter frdn andra liinder som Kanada, USA, Franhrike, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Danmark, Pahistan. Snart utkristalliserade sig ett drnnc sorrr jag under minga ir hade tillfille an folja pi n:ira hill, ett emne och ett begrepp som fortfarande ir aktuellt och under utveckling, nimligen ekomuseibegreppet. Jag borjade skissa pi uppl?iggning och medverkande, fick klartecken frin Riksutstillningars ledning och kontaktade olika personer. Det visade sig att jag rikat pricka in ett dubbeljubileum - ekomuseibegreppets 25 Lr och Ekomuseum Bergslaeens L0 ir! Ddrmed kunde detta semrnariim i god Riksutstdllningstradition ocksi bli ett samarrangemang - idctta fall med Ekomuseum Bergslagen. Ner jag biirjade pi Riksutstdlln ingar 1967 blev min fijrsta uppgift att undersijka museernas pedagogiska arbete och utveckla fijrsijken med utstillningen som leromedel. I sarnband med ctt arbetssammantrdde i Strasbourg, pi Europaridet, chr en bok orn museipedagogik fi;rbereddes, fick jag hiira att en Unesco-anknuten organisation, ICOM. muscernas inrernationella organisation, fdrberedde en stor konfcrcns om muscrrnas roll iundervisrringen

4 Ut.r '\ Kl l)ln(; OLoFss()N viren 1968 i Sovietunionen. ICOM hade vid denna rid sanska [i medlemmar i Sverige, frdmst niuseichefer. Genom att en av dessa chefer fick forhinder isista stund, lyckades )ag f3 medverka och informerade di om den pigiende svenska museiutredningen (MUS 65) och Riksutstillningars fijrsijksverksamhet, bl.a. pi skolomridet. Denna lcom-konferens med 81 deltagare frin 18 liinder gav en mycket god inblick i hur museernas undervisningsverksamhet sis ut i olika delar av verlden. I min rappori som publicerades av Skol- <iverstyrelsen (PM frin SO 1969:2) beskrev jag bl.a. den uppsiikande verksamhet med museibussar, som bedrevs i Nigeria och Indien. Jag sig en intressant tendens i museernas vixande samarbete med grupper utanfiir museerna - hrare, sociologer, psykologer, massmedia. I konferensen deltog ICOMs tidigare direktiir, Georges Henri Rivitre och och den divarande Hugues de Varine. Den senare betonade sdrskilt att museernas anvindbarhet i undervisningen kunde bli deras riddning i framtiden, sirskilt i minga unga stater. Det gillde att fl myndigheterna att rnse att museer var en samh:illelig niidvdndighet. ICOMs vart tredje ir iterkommande generalkonfe rens hi;lls l97l i Frankrike pi temat umuseet i minniskans tjiinst idag och i moreon. Museets roll fiir undervisning och kultur, (,The museum in the service of man today and tomorrow, ICOM 1972). Jag blev ombedd att fungera som koordinator, dvs. hilla kontakt med alla fiiredrasshillare ftrre och under konferensen sami skriva en sammanfattning. Denna konferens, som hiills i Paris och Grenoble. blev minnesvdrd, med hlftiga diskussioner bide kring ICOMs arbetsformer och brist pi demokrati och kring inledarnas fiiredrag. Bo Lagercrantz refererade idagens Nyheter under rubriken Suarta museer och uita: Filoso6proGssorn Stanislas Adotevi frin Dahomey hatar musccr och vill minst av allr grunda nya sidana. Museerna :ir till f<ir att hilla de gamla myterna vid liv. Man pistirr sig vilja bilda minniskorna men hillcr dern istillct borta frin d.rgens problenr. --- De breda Iagren, som hittills ignorerats av musciminnen. miste ges andra modellcr In den klassiska antikerr och reniissansen. f)essa modeller har Frankrike redan isina kulrrrrhus. Sidana dynamiska centra ftjr fblkbildningen och en akriv kommunikation miinniskorna emellan vill mal ha iiven iafiika. Bo Lagercrantz refererar ocksi en annan av debatttjrerna, afro-amerikanen John Kinard, chef fiir Anacostia Neighbourhood Museum i Y/ashington: Museer kan cndast fungera i dcn min det iignar sig r'rt mlnniskans villkor idag och i rrorgon. Kinard har redan fcirvcrkligar morgondagcns grannskapscenter i Anacosrias fblkrika negerslum is7ashington. Dlr bor nigra hundlr tuscn svarta och tre ginger si mlnga rittor. RA'l S blcv drrmed rmnct for Kinards nrest uppmirksarnmadc utstiillning hittills. Det var under denna konferens, der det traditionella museibegreppet ifrigasattes, som termen e/comuseum h<irdes fiirsta gingen offentligt. Det var ndr den franske miljdministern Poujade hiilsade alla konferensdeltagare vilkomna till Dijon, diir vi stannade ftjr lunch under en tigresa frin Paris till Grenoble. Ordet uekomuseumu hade nigra minader tidigare skapats av Hugues de Varine. Ett fiirsta exempel pi vad ett sidant eko-

5 llk()\ru\l,rbt r\'t l,rspt.(itar A\. RrKslr'r \'t ALL\t\(;A museum skulle kunna innebdra bi;rjade vdxa fram i vistra Frankrike, ndra vindistrikten i Bourgogne, i kommunen Le Creusot-MontceauJes-Mines. Det beskrevs i Unescos tidskrift Museum (1973:4) av Hugues de Varine som A Jragmented' museum - ett fragmentariserat museum, ett experiment, ett helt nytt museibegrepp. Museeet skapades med aktiv hjdlp frin lokalbefolkningen och var avsett fiir dem. Begreppet blev mycket omdiskuterat redan frin bilrjan. Avsikten var att det kontinuerligt skulle utvecklas. Riviire gav der stindigt en provisorisk definition. azr dlfnition y'uolutiue. I samband med arbetet inom ICOM fick jag i mars 1974 miijlighet att besiika Le Creusot. lmin rapport fisrer iag mig sdrskilr vid atr lokala grupper giort egna utstillningar i alla tinkbara lokaler. Jag slogs av likheten med Riksutstdllningars projekt Cirhlar giir egna utsttillningar och regionala verksamhet uppe i Skellefteomridet. Jag itersig ocksi med glidie material frin Riksutstdllningar. En mexikansk praktikant i Lc Creusot, Yolanda Ramos Galicia, hade gjort ett studiebesijk hos oss i Stockholm och Fitt med sig idder och material, bl.a. Iidutstlllningarna Antihens hdh och Vdr bubur, samt nigra satser utstdllningsskirmar. Museets chef Marcel Evrard var intresserad av fortsatt samarbete med Riksutstdllningar. Intresset f<ir ICOM vixte i Sverige under dessa ir, sdrskilt fiir det utvecklingsarbete som bedrevs inom kommittin fiir undervisning och utitriktad verksamhet, Crra. I september 1976 hitlls en stor internationell konf rens i Vdsterbotten pi inbjudan av ldnsmuseet i Umei och lcom- Ceca, vars sekretariat denna period skiittes av Riksutstdllningar. 'lemat var Museets roller i en decentraliserad kuburpolitih. Inledningsanf<iranden h<ills av bl.a. utbildningsminister Bertil Zachrisson, ICOMs generalsekreterare Luis Monreal och divarande landsantikvarien Per-Uno Agren. Syfrer med konferenscn v.rr -dels att genom en rundresa i ldnet ge si konkreta upplevelser som miijligt av det lokala och resionala arbete som bedrevs inom Vdsterbo-tten i samarbcte med skolor, folkbildning, hembygclsrcirelse och andra kulturorganisationer, dels att lita inbjudna ftirelisare ge ytterligare exempel frin olika hill i vdrlden pi furnyelse av regionalt och lokalt museisamarbete. Exempel gavs frin Mexiko, Nige ria, Norge, Iran, Osttyskland och Sverige, med presentation av Riksutstillningars uppsiikandc verksamhet och utstdllninsen ]ndustriarbetarnas historia i Hallttahalmmar. Slutligen presenterades exemplet Le Creusot av Hugues de Varinc, The museum in the Jburth dimension. Erfarenheterna frin denna konferens spreds vidare dels genom en samling miniaffischer, som deltagarna utformat gruppvis, dels genom artiklar i Suenshd Museer (1976:2), Unescos Museum (1976:4) och lcom-cecas ridskrift lcom-education ( ). Fiir att utnvttia nervaron av alla museipersonligheter, som passerade Stockholm pi v:ig till Umei, inb.jod Riksutstdllningar till ett seminarium, om bl.a. ekomuseibegreppev The Non-Exhibition, med Hugues de Varine som inledare. Fdr dem som stannade nigra dagar efter konferensen i Vlsterbotten erbjdd Riksutstiillningar mdjligheren att lyssna pi Kenneth Hudson, som presenterade sin nya, dnnu ej utkomna 6ok, Museums for the 1980 s. A suruey of world trends, med fdrord av Ceorges Henri Rivitre. I denna bok, som skrevs pi uppdrag av Unesco, ger fiirfattaren ett

6 ULLA Kt,l)tNc OI of\s()n afrikanskt cxempel pi begreppet ekomuseum. n.imligen Bagamoyo i Tanzania var ocksi det i.r di Kenneth Hudson med stijd av Europaridet och ICOM startade EMYA - det europeiska muse ipriset. Priser och hedersomndmnanden ges till nya museer, som visar samhillsansvar och pionjiranda, fcir att medverka till stdrre publicitet kring museiaktiviteter. Alla museer som anmiler sig som kandidater till priset presenteras varje ir i en illustrerad broschyr pi engelska och franska. Priset delades ut fairsra gengen 1977 och gick di till Ironbridge Gorge Museum, a remarkable open air museum of industrial archaeology, with many historic rnonuments in its care. Som ledamot av prisjuryn besiike jag museet och skrev en kort rapport senare, fiir information till alla intresserade. Vissa paralleller med Le Creusot kunde dras, men olikheterna var stora, och termen ekomuseum anvindes inte heller ftir lronbridge. De egentliga ekomuseerna kom att uppmirksammas cn hel del i fortsittningen i samband med museipriset. Ar 1978 fick Le Creusot hedersomnimnan de och 1979 gick fdrstapriset rill ekomuseet i Camargue utanfiir Arles i Sydfrankrike. Riksutstlllningar gav di ut en frllig, illustrerad dokumentation fiir att informera svenska kolleger om detta nya ekomuseum. Samtidigt var vi minga som med intresse och ibland viss undran foljde urvecklingen i Le Creusot. Jag fick tillfalle att gtira ett iterbes<ik der i mars 1979 och konstaterar i min rapport att Marcel Evrard fiircf-cill ha kluvn.r krndor infor alla de framgiing.rr han mijrr. Det kan ha sina problern att pliitsligr linna sig arbcta inrcdvind, nlr man vant sig vici nrotsatscn. Jag sig di ocksi en vandringsutstillning som Eva Persson, tj:instledig frin Riksutstillningar, gjort ftir ekomuseet. Hon beskrev sina erfarenheter i artikeln Allas museum (Form 1978:8): nl Le Creusot ftirstir jag att jag tillhtir en fitraldrad museigeneration,. Texten kompletterad med bl.a. kartor sammanstdlldes pi Riksutstiillningar till ett informatronshdfte, som slndes ut till olika intrcsscnrcr. I en efterskrift refererar Eva Persson en diskussion med tiinstemin ile Creusot, som kom henne att undra: nvart ir Ekomuseet pi vigi> Det internationella intresset ltir ekomuseet i Le Creusot var stort och studiebesiiken, inte minst frin Sverige, var tdta. Ner Franska institutet i Stockholm, som under nigra ir hade en mycket aktiv ledning, sijkte samarbete med Riksutstdllningar, foll det sig diirfiir naturligt art arrangera ett seminarium (som alltid iippet fiir alla intresserade) kring Le Creusot. Mathilde Scalbert, bitrldande chef fiir Le Creusot, inbjiids att tala om Museet utan samlingar Ecomusle Le Creusot, i - erfarenheter fin april Viren 1984 publicerades rapport n Ehomuseum Vdsterbergslagen av Dalarnas museum, och dermed dokumenterades att ekomuseitankarna slagir rot isverige som en vidareutvecklins av friluftsmuseibegreppet. Fiirebilderna Ironbridge Gorge och Le Creusot beskrivs i denna rapport som bakgrund till det ftirslag om en utveckling av den regionala verksamheten som rapporten f?ir fram. Dar framgir att Mathilde Scalbert besijkt tdnkta objekr i Vesterbergslagen och rapporten fiiresli.r fortsarta tdta kontakter fiir erfarenhetsutbyte med Le Creusot. Det planerade ekomuseet sig ocksi m<ij-

7 E.K()vusLtBrcRr-tPEl At ursplclal AV RlKSUTS IiI LNINcAR ligheterna till samarbete med Riksutstiillningar. Mars 1983 invigdes en vandringsutx.dllning Johan Ahlbach - arbetex rnilzre, producerad av Dalarnas museum och Riksutstillningar. Utstdllningen, som Ytsades pi 26 platser i Sverige, kom sedan att placeras i Ahlbackssalen pi Smediebackens bibliotek. Ner slutligen Ekomuseum Bergslagen iippnades 1986, var det uwidgat frin wi till sju kommuner i Dalarna och Vastmanland. Som kandidat till det europeiska 1989 presenterades muse ipriset - EMYA - museet pi fitliande siitt av Kenneth Hudson: Thc Bergslagcn Econruseunr, embracing a largc and beauriful area of central Swedcn, takes off roughly where the illfarcd but excremely important expertmcnt at Le Creusot in ljrance ended- Thc idca thar a whole region can be presented as an indrrstrial museum is full of interesriug possibilities and Bergslagen has made full usc of its opporrunrtres. Det var minga starka kandidater detta ir' daribland fem svenska, och fiirsta pris gick till Sundsvalls museum. Ekomuseum Bergslaqen fick ett hedersom ndmnande. O"ch lkomuseibegreppet har fortsatt att utvecklas, inte minst i Bergslagen. Det har hillits en serie seminarier i Bergslagen, med fiirelisare frin olika hill i virlden, ddr ekomuseitankarna analyserats. Den som en ging prdglade ordet, Hugues de Varine, medverkade t.ex. sommaren 1994 och talade om Araet - en halh till en lokah ftranhrad och lokalt firualrad utucchling och han sdger sig numera friredra arr anvdnda te rmen Communiry museum - samhellsmuseum - i stillet fi;r ekomuseum. Avsikten med tvidagarsseminariet -Fraz Burgundy to Bergslagen var att diskutera denna utveckling och allt vad den kan innebdra f<ir framtiden. NOT The paper was writtcn as an introduction to the senina.r f:ron Burgundy to Bergslagcn, the Grcwth and Deuelapment of the Ercmuse*m Contept dtring 25 Yzars, May 3O-3t,1996. 'l'he seminar is tully covcrtd in RiksuxtiillningaL SUMMARY 'l'he international deuelopmext ol tbe zcomusetm concept at rtfectel b1 Rihsuxtnllningat UIla Keding Olofsson who had served Rikutstlllningar for 23 years from the very start of rhe insrirure, was grantcd rhc opporrunity to organlse a serninar according to her own wishes when shc reti_ red in Before then she had been resporrsiblc for the scrics of international seminars which had takcn place at Riksursrlllningar in SlocLholm from 1973 and onwards. A complete list of the seminars and topics is addcd to rhe texr which she hcrself offered as an introductiol ro the seminar in her honour. lt took place on May 30 and 3l 199f). The ecomuseum conccpt was essentially brought to atrention in Sweden chrough thc seminars. Mrs Olofsson had attended rhe 1971 gencral conference of ICOM in Grenotrle, whcre thc word ecomuseum was introduced. She lists the occasions on which the de"elopment of the ecomuseum-movcment' later called the new maeolog, was reflected in seminars and visirs by people cngaged in ecomuseum projects. Of special interest is the fact that Mrs M.rrhildc S".rlbcrr, Vice ljirecro- oflc f Ierr\ot $r' an invited guest to a seminar in 1983, where she spoke rbour The nuteun wihonr,ollcrtion, - expr enrcs of Econusle Le Crezrar, and thar in the following year the idca of a Swedish equivalent,

8 Ul.t A KLI)tNc ()t ()l,sson Ekomaseum Bogslagen, was launched and publishcd in the form of a repott flrom Dalarna's Museum, Falun. 'l'his is one examplc of what Riksutstallningar and its i (ernarional seminars havc meadt for the introduction of indovators irnd new thinking inro lhe muscum field in Swcden and Scanclinavia. Shc also recalls how thc insciture workcd closely with t)alarna's Museum ro support and participate in the renewal of the cultural acrion of rhe muscum, which was lcd by Erik Hofrin and Orjan Hamrin, and to makc the experiencc known in other parts ofsweden. There was however 'r long way to go before Ehomrsexm llcrgslagen was officially inaugurated in 1086 rnirh.cven mrrniiiprlirie' in rwo iounrie'. I)alarna and V:srmanland, as partners. Thus in 1996 the ecomuseum concept celebrared its 25th annivcrsary and Ekomuscum Bcrgslagen irs l0ch. 'Ihe idea o{ the seminar was to discuss reccnr rhinking abotrt ecomuscums and combinc it wich an excur'ion (u Berg\lagerr ro 'rujy ongoing rcrivities ind parricipatc in rhe anniversary celcbracions- Ulla Keding Olofnn joincd Rihnanllningar n 1967 afier ten yars as a tcather. She worhed there in unriout.apa.iti$ until her rctirement in She has sat on the gorcrning boar* of tuo national uu*ums anl warhed intcrn.ition/11/l in ICOM sinrc She has abo seraed as a member ofthejury for the [urcpean Maseum ofthe Year Award, EMYA, Adr: Idangatan 14. S-t13 45 Stockholm F4x +46,8-3440t9 RI KS Ll TSTA L LN I N GA R'S I N TERNATI ONAL SEMINARS 1973, 1993 Riksutstiillningar ('fhe Swedish 1'ravelling Exhibitions) has regularly organized seminars with discussions on different aspects ofexhibirions and new developments in the cultural sector. For about 20 years these seminars h ave been organizrd hy Ulk Keding Olofson in cct-operacion with colleagu s Jean l)aoitre from France presented rhe ICOM- CECA project Kits, small porrable exhibitions Renle Marcousl rcported on projects which she was carrying our with some British muscums, schools and TV: Through pleasure th y create. t97 6 Hagu.s d? Valinc, former director of ICOM: The Non-Exhibition, with examples lrom l,e Creusot. Lxis Monreal, sccrctary general ot' ICOM, introduced a discussion under the heading oficom needs us - do we need ICOM? Kenneth Huzlson, English museum consultanr, introduced his forrhcoming book Museums for the 1980s by speaking on Museums - the Living, the Dying and the Dead. t977 Thlrlse Dexrie-Heymarr from MusCes Royaux d'art ct d'histoire in Brussels spoke about Museum workshops for children Ve discussed The rcles of ICOM's international specialized comrnittees on the international and natiohal levels wirh Paulette Oltina and Anne Rafin, the ICOM l)ocunrenration Centre in Paris. Patrich O'Byrne, member of ICOM's Inr rnaronal Commirtee for Architecaure and Museum Techni, ques, spoke :bouc Museum programmarion The 1978 winner ofrhe European Museum ofthe Year Award, Schloss Rheydt Museum in FRC, presented by the Dircctor Mfi Eu.i Briiet. Reseatch, Exhibition and Action - Three Pillars of

9 lkom Ust,t lr ti(irtttf.t A f lirsrlrcr A l AV RlKSur5t Al.l.\ NcAk Museum Educarion, thesis prcscntecl by,42lrras Kntz, Diplom l'adagog, Marburg, in co-operation with rhe Coerhe lnstirlrr. Museums aod local population - participation and integration A Portuguese-Swedish cr-rltural exchadge projeci prcscnted by the mcmbers of rhe Ponuguese working group Museus-UNIISCO, Prr Uno Agren an l, Cijran Carbson. l9lt0 RandeLs Museum ofoultural History - a Danish provincial muscum:rncl irs exhibition policy, presetletl bv Bjon Stiitul nd Guri Dyb*nd. l9{t I How can old buildings be adapted for museum usage? Discussion irtroduced by the llnglish nruscunr consrrltant Kenn eth H ud:on New trends in museum cxhibition design. Presen tltion ofthe candiclatcs fbr rhe 1981 European Museum ofthe Ye.rr Aw:rrd and discussion ofthe r,rlc. pl.rycj by rn'r.rurrr sr.rtf. de'ignen, rni'r'. educ:rtors and the pr.rl>lic. Designing large travclling exhibitions. /raz l)dl'icr. tltitcit.rnd Jc'ignrr rt C(-1, (incc Ponrpidou, prcscntcd thc production ol the exhibirion.l)own to F,arth - Dcs Architccturcs de terre' The Museum without collettionr cxpcricn.c'.rt I'l-comusie Creusor-Mon!c au-les Mincs, France, prcsented hy Mathilde Scnlbert, Depty llirecror. Oo'operarion with lnstitut Frangais. Atelier des Enfants. l.)ani?le Giraudy, f-ornrer head ol rhc Children's Vorkshop ac Centrc l)ompidou prcserrred rhe Vorkshop and its progr:rorme. (loopcration with Instirur I:ranqais. Thc F-ducarional Service Skoletjenesten, a regional rnuseum sen,ice for [)anish schools presentetl by thc heatl of rhe service 'l-age Hoyer Htwt r 9ll4 Oral tradition and culture in Mali, prcscnrcd by Alphn Oanar Konare, Vice l'resident of ICOM, former Minisrer ofculture. and Birgit Ahesson, Swcdish choreographer and author. Activities at the Karachi Grammar School plesen- Led, try Stclla Jafi, hcadmasrer, Kindergartcn dcpt. Karachi Grammar School, Pakistan. r 985 Art Education in Canada - the Saskatchcwen Experience presentecl by Brenda Baku Visual Arts Coordinaror, Sask.rtchcwan Arts Counciis. r 986 Cultural Development in Africa. Alec Canpbel/, f)ireccor, I'he National Muscum and Art Gallery of Borsrvana, Gaboronc, on the extension of rhe nruscunr. uhich is rhc largc.r derclupnrenr proje. r within rhe culrurrl field supporterl by SIDA, rhe Swcdish lntern.rrion.rl Dcvelopmcnt auth.rriry. Museum Exbibition Desigt - Three British Voices: K, nq l lful"oq: Honesry and dishonesty in new European museum design. In co-opcration with thc British Council. Roger S. Miles, Prblic Scrvices, Natural History Museum, London: Desigoing for the generar public. Margaret Hall, Head of l)esign, British Museum, introduced her new book On Display - A Design Grammar for Museum Exhibitions. tt)1t7 Kenneth Hudson introduced his new book Museums of Influence. Itnlian architect Gae Aulentl interviewed Lry art criric Ingeln Lind on her exhibition design ar Musde d'orsay in Paris and Palazzo Grassi in Venice. In <.'.oper:rr iorr wirlr ric It.rli.rn Cultur.rl ln'rirurc. Totniku Sola, Dircctor of rhc Muscunr l)ocunrcnrariorr t i nrre ZagrcL. YugoJ.rvir, on National museum documentation centres - corn r stones of an internation:rl network? Pourquoi un Salon de la Mus6ologiei Frencn- Swcdish seminar at the Centre Culturcl Suidois in Paris, in connection wirh the first nsalon de Ia Musiologie" (MNES), in co'operation with the Swcdish Nacir-'nal Cr-rmrninee of ICOM Sus,tnne Pertrt, l(--()m Dorumenrari')n ( enrre: Modern Information Technology - exemples of possibilities for development and co-operatron.

10 ULLA KIDrNG OLOFSSoN Words in Exhibitions, introducedlly DoxaU Hornc, Chairman of Australia Council, and lfujzrr de Varine, head of rhe French Institute, Lisbon Le Kaldidoscope s'ouvre, an exhibirion on mathematics and art, French-Swedish seminar at che (-enrre Cuhurel Suidoi' in Paris. wirh /ar4rr, Perar, Head ofthe French ICOM commirre, thc secretary of ICEE Johanne Landry,la Villerte, and the hesd ofcss, Carl Henrih Svenstedt. I'h. D. Rosemary Sassoaz; Handwriting in Sweden ar the Llrerhiigskolan in Linkitping. in.onnecrion with rhe exhibicion "Scrawls and Frills, Seminar The Art Machine with Ken Baynet Professor in Design at Loughborough tiniu.'.;ty. t993 Beware ofthe anthropologies! They are making museum specimens ofyou (afrer Derek Valcoa). Discussion about che ways in which we exhibit rhe culture ofother peopl es. lnttoduction by Jacques Hainard, l)irector of Musde d'ethnographie, NeuchXtel, Swizerland, and Tsitsi Dangatembga, author from Zimbabwe. In coopcration with SIDA. Fighting harred of foreigners and racism in Sweden. Can exhibitions be an eflicient tool? Inrroduction by FrazCoie lyattctman, Direcror of the Ecomuseum in Fresnes, outside Paris, as well as Swedish organizcrs of cxhibitions and immigranrs. Co-operarion with Nordiska museet and The Swedish lmmigrarion Insritucc. Excellence and Equity: Education end the Public Dimension of Museums. Bonnie Pitman, Director ofthe University Art Museum, Berkeley, USA, inrroduced a discussion about rhe future role of mus ums in educarion. Co-operacion with the Dcparcmcnt for museology at rhe Umei university. Museums and the Electronic Highway. George F MacDonald, Direcror ofthe Canadian Museum of Civilization in Quibec, Canada, spoke abour rhe difficulties to presenr the growing number ofmuseum objccts in traditional exhibirions. Co-operation with Statens Historiska Museum in Stockholm. Stochholm, May 1996, Eaa Agneskog

11 N()Rr)rsK Muslr()r()(ir , s. I l-19 Ecotr,tus E,UMS B E,coME MORE REALISTIC Kennetb Hudson You are all familiar with the philosophical notion that nothing exists until and unless there is a word to describe and define it. Let us suppose, for language and yours had no uord for 'tueather'. Ve would all haue zxperienced instance, that my sunshine, rain, frost, snow and uind, and ue would hnow that these conditions came and uent, but we should only be able to thinh of tbem as separate phenomena' aithout an! general concept, expressed by the term'rueatlter', to bind them togethel 4s natural happenings beyond human control. The presence of the uord'weather'in tbe language changes our attitude to its indiuidual components. They are all 'weather', so that we are able to haae u.,eatlter forecasts and weather re?orts, instead of merely rain forecasts and snou retorts. 'fhe same consideration applies to so many fcatures of our lives. Our thinking is sharpened and focused by the arrival of a new word. Until the 1960s, there were only derelict factories, old railway stations and disused canals and few people took the slightest interest in thern. And then the term 'industrial archaeology' was invented. Almost overnight this mass of crumbling buildings and rusting machines became important historical material, deserving preservation and careful study. A new academic discipline came into being. A label had made people notice and value what had previously been regarded as eyesores and junk. The coining of the word 'eco-museum' in the 1960s had a very similar effect, and since it was first used in France, in the form of icomusie', it is generally assumed that the ecomuseum was a French invention. ln a sense this is true - the word compelled and encouraged people to look at a certain kind of historical evidence in a different way. But the achievement of Hugues de Varine and Georges Henri Riviire was not to create what existed in and around Le Creusor, but to act as irs impresarios. Once they had, so to speak, rhrown their warm and loving arms around this scatter of old industrial buildings and brought it to life by baptising ir as 'an eco-museum', it became permanently upgraded and worthy of scholarly and oflicial attention. It acquired a personaliry and an allure.

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Disorder in Urban Public Space: Resistance or Crime? Economic Crime, Organised Crime and Corruption

Disorder in Urban Public Space: Resistance or Crime? Economic Crime, Organised Crime and Corruption Disorder in Urban Public Space: Resistance or Crime? Economic Crime, Organised Crime and Corruption NSfK:s 50th Research Seminar Forssa, Finland 2008 Scandinavian Research Council for Criminology 1 Nordisk

Detaljer

Redaktør: Per Arneberg. Læring i dialog på nettet

Redaktør: Per Arneberg. Læring i dialog på nettet Redaktør: Per Arneberg Læring i dialog på nettet SOFFs skriftserie 1/2003 1. utgave, 1. opplag 2003 Utgiver: SOFF Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning Universitetet i Tromsø N-9037 Tromsø

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

ANNUAL REPORT 2005. Shaping the media of tomorrow. Today

ANNUAL REPORT 2005. Shaping the media of tomorrow. Today ANNUAL REPORT 2005 Shaping the media of tomorrow. Today ii Schibsted Annual Report 2005 // MDNA/Business Area Report MDNA/Business Area Reoport // Schibsted Annual Report 2005 1 Almost three million Norwegians

Detaljer

The Fuzzy Front End of Innovation

The Fuzzy Front End of Innovation NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, June 08 The Fuzzy Front End of Innovation Hearing the Voice Of Customer on Credit Cards Steffen Ryengen Supervisor: Herbjørn Nysveen Department of Strategy and Management

Detaljer

Annual Report / Annual Report / Årsrapport 2008

Annual Report / Annual Report / Årsrapport 2008 2008 Annual Report / Årsrapport 1 aladdin in brief CONTENT 3 Aladdin in brief 4 Values and business ethics 5 Letter from the CEO 6 Business description 12 Health, safety and environment at Aladdin 13 Corporate

Detaljer

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 12 Redaksjon: Sven-Erik Holgersen Siw Graabræk Nielsen NMH-publikasjoner 2011:2 Nordisk musikkpedagogisk forskning.

Detaljer

Ovr MUSEER och KYRKoR

Ovr MUSEER och KYRKoR Ovr MUSEER och KYRKoR Museer liknas vid kyrkor, de har med sin sakralisering av de sk6naste och yppersta resultaten av manniskans formf6rmiga tivertagit kyrkans civiliserande roll i en profan tid. Betraktandet

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for NYTT OM NAMN Meldingsblad for Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no) Vidar Haslum (vidar.haslum@uis.no) Redaksjonssekretær:

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

A D i p l o m a t i c H o m e

A D i p l o m a t i c H o m e A Diplomatic Home A Diplomatic Home Published by the Embassy of the United States of America, Oslo 2 The National Museum of Art, Architecture and Design 3 The National Museum of Art, Architecture and

Detaljer

This thesis is a study of how to design and introduce computer support in co-present

This thesis is a study of how to design and introduce computer support in co-present Abstract This thesis is a study of how to design and introduce computer support in co-present collaborative creativity. Creativity is an important skill in today s knowledge based society. There has been

Detaljer

Årsrapport 2007. Annual Report 2007

Årsrapport 2007. Annual Report 2007 Annual Report 2007 Årsrapport 2007 Annual Report 2007 1 Annual Report 2007 3 Aladdin in brief 4 Values and business ethics 5 Letter from the CEO 6 Business description 16 Health, safety and environment

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009

THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009 THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009 The Long and Winding Road Lennon McCartney The Knowledge Promotion is the latest Norwegian reform in the 10-year compulsory school and in upper secondary

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

NIKU 1994 1999 Kulturminneforskningens. mangfold. Grete Gundhus, Elisabeth Seip og Eli Ulriksen (red.) NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

NIKU 1994 1999 Kulturminneforskningens. mangfold. Grete Gundhus, Elisabeth Seip og Eli Ulriksen (red.) NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU 1994 1999 Kulturminneforskningens mangfold Grete Gundhus, Elisabeth Seip og Eli Ulriksen (red.) NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning Gundhus, G., Seip, E. & Ulriksen, E. (red). 1999. NIKU

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer