Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 7/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. PS 54/14 Tittel Referatsaker PS 55/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 56/14 Rapport om finansforvaltning pr PS 57/14 PS 58/14 PS 59/14 PS 60/14 PS 61/14 PS 62/14 PS 63/14 Tertialrapport : Økonomi, personalforvaltning og måloppnåelse Tjenestepensjon - bytte av pensjonsleverandør Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern Møtereglement for folkevalgte organ Strategisk havneplan Longyearbyen havn - revisjon Lagerbygg - Longyearbyen lokalstyre Lokalstyrevalget Én- eller to-dagers valg? - Informasjon fra lokalstyreleder og administrasjonssjef Informasjonsaker: - Statsbudsjettet 2015 Svalbardbudsjettet - Samhandlingsavtale med lokale myndigheter i NUUK, Grønland Side 2

3 PS 54/14 Referatsaker RS 19/14 Protokoll fra møte i Teknisk utvalg den RS 20/14 Protokoll fra møte i Partssammensatt utvalg den RS 21/14 Protokoll fra møte i Partssammensatt utvalg den RS 22/14 Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den RS 23/14 Protokoll fra møte i Valgstyret den PS 55/14 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Marit Virkesdal Rapport om finansforvaltning pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 42/ Lokalstyret 56/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Anbefaling: Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Saksopplysninger: Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre med foretak ble vedtatt av lokalstyret i juni Finansreglementet bygger på Forskrift om kommuners finansforvaltning. I sak 4/14 i lokalstyrets møte godkjente lokalstyret at finansreglementets punkt 6.1 og 6.2 kan avvikes, slik at innskudd i hovedbankforbindelse og innskudd i andre banker kan være hhv 300 mill kr og 40 mill kr. Finansreglementet sier bl.a. at administrasjonssjefen i fbm tertialrapportering samt ved årets utgang skal legge fram en rapport for lokalstyret som viser status for lokalstyrets finansforvaltning. Vedlagt følger rapporten pr Vurdering: Vedlegg: 1 Rapport om finansforvaltning pr Side 4

5 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Marit Virkesdal Tertialrapport : Økonomi, personalforvaltning og måloppnåelse Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 43/ Lokalstyret 57/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet, nøkkeltall vedr personalforvaltning og rapportene om driftsregnskapet, driftsprosjekter og investeringsprosjekter pr tas til orientering. Budsjettkorrigeringer og føringer for avslutning av årsregnskapet 2014 vedtas som foreslått i vedlagte dokument. Lokalstyret vedtar å ta opp lån på kr til Fendring Bykaia og kr til Kaidekke og kulvert Bykaia. Lånene avdras over 20 år. Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Anbefaling: Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet, nøkkeltall vedr personalforvaltning og rapportene om driftsregnskapet, driftsprosjekter og investeringsprosjekter pr tas til orientering. Budsjettkorrigeringer og føringer for avslutning av årsregnskapet 2014 vedtas som foreslått i vedlagte dokument. Lokalstyret vedtar å ta opp lån på kr til Fendring Bykaia og kr til Kaidekke og kulvert Bykaia. Lånene avdras over 20 år. Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Saksopplysninger: Se vedlagte dokument. Vurdering: Side 18

6 2014/324-3 Side 2 av 2 Vedlegg: 1 Tertialrapport : Økonomi, personalforvaltning og måloppnåelse Side 19

7 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Belinda Brendlien Tjenestepensjon - bytte av pensjonsleverandør Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Partssammensatt utvalg 2/ Lokalstyret 58/ Partssammensatt utvalgs behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Partssammensatt utvalgs innstilling Longyearbyen lokalstyre velger Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som pensjonsleverandør fra 1. januar 2015 basert på tilbud datert 10. september Anbefaling: Longyearbyen lokalstyre velger Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som pensjonsleverandør fra 1. januar 2015 basert på tilbud datert 10. september Saksopplysninger: Longyearbyen lokalstyre (LL) benytter DNB Livsforsikring ASA (DNB) som leverandør av tjenestepensjonsordning for alle ansatte i Longyearbyen lokalstyre foruten pedagogisk personale i grunnskole/videregående skole som er medlem i Statens pensjonskasse (SPK). DNB besluttet i juni 2013 å avvikle sin satsing på offentlige tjenestepensjonsprodukter. Som følge av dette må LL avslutte kundeforholdet og finne ny ordning for tjenestepensjon for sine ansatte. Etter avtale med Tillitsmannsutvalget (TMU) ble det 10. desember 2013 sendt søknad til SPK med forespørsel om medlemskap i SPK for alle ansatte i LL. Søknaden ble innvilget av SPK, men Arbeidsog sosialdepartementet avslo søknaden. Begrunnelse for avslaget var at den virksomhet LL driver er av utpreget lokal art, og LL har nærmere tilknytning til kommunesektoren enn staten. Det har de siste årene vært kun tre aktuelle tilbydere i markedet for offentlig tjenestepensjon. Dette er Storebrand Livsforsikring AS, DNB Livsforsikring AS og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Storebrand og DNB har besluttet å avvikle satsingen på offentlig tjenestepensjon. KLP vil dermed bli enerådende på det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Som følge av dette har LL to valg. Det ene er å opprette egen pensjonskasse, det andre er å flytte tjenestepensjonen til KLP. Siden DNB og Storebrand legger ned sin virksomhet på området offentlig tjenestepensjon, har mange kommuner og bedrifter flyttet sin pensjonsordning til KLP. De fleste kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor har inngått avtale om offentlig tjenestepensjon for sine ansatte hos KLP. I følge informasjon innhentet fra KLP, flyttet 42 kommuner med tilhørende kommunale virksomheter til KLP Det flyttet i tillegg en del bedrifter. Side 57

8 2014/643-3 Side 2 av flyttet 16 kommuner med tilhørende kommunale virksomheter og over 100 bedrifter til KLP. Tromsø kommune, Bærum kommune og Asker kommune har vedtatt å etablere egne pensjonskasser. Disse har henholdsvis 2, 4,6 og 1,2 milliarder kroner i fond/pensjonsmidler. Vestvågøy kommune og Vågan kommune gjorde en pensjonskassevurdering tidligere i år, men konkluderte med at flere forhold talte mot opprettelse av egen pensjonskasse. Disse kommunene har cirka 500 millioner kroner hver i fond/pensjonsmidler. LL har per 1. september 2014 cirka 44 millioner kroner i pensjonsmidler i DNB. I følge tall innhentet fra DNB, finnes det ikke mange små pensjonskasser med kapital mellom 30 og 100 millioner kroner. Saken vedrørende bytte av pensjonsleverandør ble tatt opp med PU i møte 26. august 2014, og PU sa seg enig i administrasjonssjefens anbefaling: «LL utreder ikke egen pensjonskasse. Det jobbes for å flytte den offentlige tjenestepensjonen fra DNB til KLP fra Ansattes representanter deltar i arbeidet i hht hovedtariffavtalens bestemmelser. Lokalstyret fatter endelig beslutning om overføring av offentlig tjenestepensjon til KLP i oktober- eller novembermøtet.» Det er viktig å understreke at valg av pensjonsleverandør ikke påvirker størrelsen på pensjonen til medlemmene av pensjonsordningen. De ansatte har sine tariff-festede rettigheter og vil ha krav på pensjon uavhengig av hvem LL velger som leverandør, eller om LL organiserer egen pensjonskasse. Lokalstyreleder vil inngå i den ordinære pensjonsordningen. 60-års-pensjonsordningen vil fortsatt forvaltes av DNB. Vurdering: Da både DNB og Storebrand trekker seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon, er KLP eneste leverandør av offentlig tjenestepensjon. Som følge av dette må LL avslutte kundeforholdet med DNB og finne ny ordning for tjenestepensjon for ansatte i LL. LL har to alternative muligheter: Velge KLP som ny leverandør av offentlig tjenestepensjon Opprette egen pensjonskasse Etter anbefaling fra administrasjonssjefen, sa PU i møte 26. august 2014 seg enig i at Longyearbyen lokalstyre ikke utreder egen pensjonskasse, men at det jobbes for å flytte den offentlige tjenestepensjonen fra DNB til KLP fra 1. januar KLP er derfor bedt om å levere tilbud. Tilbud er mottatt fra KLP 10. september Egenkapital KLP er et gjensidig selskap som er eid av kundene. Dette medfører at man ved inntreden som kunde, også må stille til disposisjon egenkapital i selskapet. Kravet til egenkapitalinnskudd er beregnet til 2,64 % av premiereservene og er for LL estimert til cirka kroner. Egenkapitalinnskuddet som skal innbetales ved etablering av kundeforholdet i KLP, vil være noe høyere grunnet endring i premiereserve fra beregningsdato til flyttetidspunkt 1. januar Dersom LL skulle opprettet egen pensjonskasse, ville det også vært krav om egenkapital. Motivet for å etablere egen pensjonskasse vil i mange tilfeller være å ta noe større risiko for å oppnå større avkastning. Dette vil sannsynligvis kreve en høyere kapitaldekning enn kapitalkravet i KLP. I følge artikkel i Kommunal-rapport.no foreligger det flere private pensjonskasser som gir høyere avkastning enn KLP, men det må samtidig påregnes høyere finansiell risiko enn dagens finansreglement legger opp til. Ifølge tall pensjonskassene har levert til Kommunal-Rapport.no er KLP slått av 17 av 23 selvstendige kasser med sin halvårlige avkastning på 3,6 prosent for første halvår Sett over lang tid klarer KLP seg bedre. I perioden er selskapet på 10. plass av 17 pensjonskasser Side 58

9 2014/643-3 Side 3 av 3 og livselskap som Kommunal-Rapport.no har statistikk for så langt tilbake i tid. Dette viser at egen pensjonskasse kan gi høyere avkastning enn KLP, men det må også påregnes høyere risiko. Egen pensjonskasse krever også betydelige ressurser for oppbygging av kompetanse både ved etablering av kassen og i forbindelse med løpende drift av kassen. I tillegg til egenkapitalinnskudd ved etablering av kundeforholdet, har kunder i KLP en plikt til å innbetale egenkapital når det er behov for dette. Årlig egenkapitalinnskudd har de siste årene vært på 0,3 % av premiereserven. Ved en eventuell flytting fra KLP vil kundene normalt få tilbakebetalt en andel av samlet tilskudd i KLP. LL har per opparbeidet premiefond på ,91 kroner hos nåværende pensjonsleverandør som kan overføres ny leverandør. Dette premiefondet kan ikke benyttes til innbetaling av egenkapital, men kan brukes til å innbetale fremtidig pensjonspremie. Egenkapitalinnskuddet kan finansieres ved bruk av investeringsfond og skal betales sommeren Dette vil bli tatt med i budsjettforslaget for Premiereserve Ved flytting av pensjonsordningen skal det regnes reservekrav i mottagende pensjonsinnretning (KLP). Dette reservekravet kan avvike fra oppsparte reserver i avgivende selskap (DNB). Erfaring fra pågående flytteprosesser tilsier at det normalt ikke er vesentlige forskjeller mellom avgivende selskap og mottakende selskap med hensyn til premiereserve, men oppreservering for langt liv og selskapenes tilpasninger kan gi forskjeller. KLP opplyser at siden de ikke har mottatt data fra DNB som muliggjør reserveberegninger gjør de oppmerksom på at det kan forekomme avvik. DNB har likevel opplyst at deres premiefond og tilleggsavsetninger er på et nivå som minimerer sannsynligheten for ekstra innbetaling, samt at praksis viser at det er samsvar mellom det mottakende selskap (KLP) krever og det som avgivende selskap (DNB) overfører. Premiereserven i DNB vurderes derfor å være tilstrekkelig til å dekke reservekravet i KLP. Vedlegg: 1 DNB Livsforsikring ASA avvikler sin satsning på offentlige tjenestepensjonsprodukter 2 Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende avslag på søknad om opptak i Statens pensjonskasse 3 Tilbud fra KLP 4 Møtereferat drøftingsmøte pensjon Andre vedlegg (ikke vedlagt): 1 Vedlegg til tilbud fra KLP: Erklæring Overføringsavtalen 2 Vedlegg til tilbud fra KLP: Overføringsavtalen - Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter 3 Vedlegg til tilbud fra KLP: Vedtekter offentlig tjenestepensjon i KLP 4 Vedlegg til tilbud fra KLP: Etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP 5 Vedlegg til tilbud fra KLP: Forsikringsvilkår offentlig tjenestepensjon KLP 6 Vedlegg til tilbud fra KLP: Vedrørende etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP Side 59

10 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE v/daglig leder Postboks LONGYEARBYEN Bergen, 7. juni 2013 Vår ref.: Deres ref.: DNB LivsforsikringASA avviklersin satsningpå offentligetjenestepensjonsprodukter DNB LivsforsikringASA beslutteti styremøte 5. juni 2013 en avviklingav vårt forretningsområdefor offentligtjenestepensjonsprodukter.beslutningenomfatter alle forsikredeoffentligepensjonsløsningerfor både kommunerog foretak. Endelig beslutningom avviklingfattes av representantskapet19. juni Bakgrunnenfor beslutningener de stadig strammere krav og reguleringeri bank- og forsikringsbransjeni kombinasjonmed den krevende konkurransesituasjoneninnenforoffentligtjenestepensj.onsprodukter. Etter mange års arbeid er det fortsatt ikke anbudspliktinnen offentligtjenestepensjon-,dette gjør at det sterktvoksende offentligetjenestepensjonsmarkedetbare i begrenset grad er tilgjengeligfor private aktører. Med slike rammebetingelserer det krevende å oppnå lønnsom drift,og derfor har vi nå besluttet å ikke videreføre satsingen på offentligetjenestepensjonsprodukter. Medlemmene av pensjonsordningen,enten de er aktive eller pensjonisterskal ikke merke noe til - avviklingen. DNB LivsforsikringASA er opptattav å ivareta våre kunder og gode leveranser også i den gjenværende tiden av kundeforholdetinnen offentligpensjon, ogvi vil gjøre vårt ytterstefor å gjøre en overgangtil ny leverandør så smidigsom mulig. En representantfra DNB LivsforsikringASA vil ta kontaktfor å avtale videre prosessfor avviklingav den offentligetjenestepensjonsavtalenmed oss. Dere kan selvfølgeligogså kontakteoss ved behov for umiddelbareavklaringer. Vi håper du som mottaker av denne informasjonenvil informere øvrige personer i egen organisasjonsom bør ha kjennskaptil beslutningen. Vennlig hilsen DNB LivsforsikringASA nders Skjævestad Administrerendedirektør DNI3 LIVSFORSIKRING ASA FORRETNINGSADRESSE DNB LIV KUNDESENTEB. DNB LIV KUNDESENTER P.b.7500, 5020 Bergen Person: Bedrift: Bankgiro: Tlf: / Faks: Tlf: 05225/ Faks: Foretaksregisteret: Besoksadresse: NO NIVA Folke Bernadottes vei 40 kundesenter.bedrift.livtadnb.no Fyllingsdalen Tlf: / Faks: Side 60

11 STATENS PENSJONSKASSE Mottatt 0 4.JUN.2014 DET KONGELIGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEM Statens pensjonskasse Postboks 5364 Majorstuen 0304 OSLO Deres ref 13/ Vår ref 14/1791 Dato Z Søknad om opptak i Statens pensjonskasse - Longyearbyen lokalstyre Vi viser til brev fra Statens pensjonskasse 11. april Brevet gjelder søknad om medlemskap i Statens pensjonskasse for ansatte i Longyearbyen lokalstyre. Longyearbyen lokalstyre er opprettet i medhold av Svalbardloven. Det følger av loven at lokalstyret har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret har i dag ansvaret for produksjon, distribusjon, drift og vedlikehold av strøm og fiernvarme (produsert av kullkraftverket), vann, avløp, renovasjon, vei og bygninger. Videre tjenester innenfor brannforebygging og brannberedskap, havnedrift, arealplanlegging, oppmålingstjenester, byggesaksbehandling, barnevern, helseråd, skjenkebevillinger, transportloyver, fordeling av overskuddet fra Nordpolet AS, grunnskole, videregående skole, skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring for fremmedspråklige, barnehager, ungdomsklubb, kulturtilbud, kino, galleri og idrettshall. Gjeldende retningslinjer for hvem som skal kunne tilbys medlemskap i Statens pensjonskasse er blant annet basert på Stortingets behandling av St.meld. nr. 33 ( ). Av disse retningslinjene går det frem at Statens pensjonskasse fortrinnsvis skal være en pensjonskasse for ansatte i staten, og i undervisnings- og forskningssektoren. Det fremgår videre at innlemmelse av stillinger i private virksomheter ikke bør skje med mindre det foreligger helt spesielle grunner for det. Lokalstyret er omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området, og har i dag kommunal tjenestepensjonsordning i DnB. Den virksomhet som lokalstyret driver er av utpreget lokal art, og har etter Arbeids- og sosialdepartementets oppfatning nærmere tilknytning til kommunesektoren enn staten. Det kan i denne sammenheng også vises til at virksomheten er plassert under Kommuneforvaltningen i Brønnøysundregistrene. Departementet finner på Postadresse Konloradresse Telefon* Pensjonsavdelingen Saksbehandler Postboks 8019 Dep Møllergata Kjersti Karine Sørurn NO-0030 Oslo Org no http Side 61

12 denne bakgrunn å måtte avslå søknad om opptak i Statens pensjonskasse lokalstyre. for Longyearbyen Si en Fremmergå.f.) avdelingsdirektør jersti Karine Sørum rådgiver Side 2 Side 62

13 Side 63

14 Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av avgivende selskap per Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke om avsatte reserver er tilstrekkelige til å dekke de reservekrav KLP stiller. Ved flytting leverer nåværende leverandør data i FNO-format i tråd med gjeldende bransjeavtale som muliggjør sammenligning. Normalt er det ikke store forskjeller mellom KLPs reservekrav og avsatte reserver hos nåværende leverandør. Det kan allikevel forekomme. Vi legger til grunn at premiefondsmidler og tilleggsavsetninger vil være tilstrekkelig til å dekke eventuelle forskjeller uten at det skal medføre ekstra innbetaling fra dere. KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Vi har her beregnet likviditetsmessig belastning ved plassering av pensjonsordningen i KLP, samt hva egenkapitaltilskuddet vil utgjøre. Endringer frem til flyttetidspunkt vil påvirke størrelsene. Vi har ikke kunnet stille pris på rentegarantipremie, men lagt til grunn snitt betraktninger for egne kunder. Dette kan avvike for dere. Premie og tilskuddssatser for 2015 Premie og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlag 2015 i kroner i pst Årlig forsikringspremie ,70 % Termintillegg ,17 % Forsikringsrelatert administrasjonstillegg ,28 % Finansrelatert administrasjonstillegg ,12 % Administrasjonsreservepremie ,18 % Sum premie ,45 % Tilskudd Bruttogaranti ,27 % Tilskudd Tidligpensjon (85 års-regel og AFP 65-66) ,06 % Tilskudd AFP ,00 % Tilskudd Overføringsavtalens Sikringsordning ,050 % Kontingent til Pensjonskontoret ,007 % Estimert reguleringspremie (% av premiereserve) ,80 % Estimert rentegaranti (% av premiereserv forutsatt 2% tilleggsavsetning) ,41 % Sum premie og tilskuddssatser / % pensjonsgrunnlag (inkl ansattes 2%) ,60 % Estimert egenkapitalinnskudd ,64 % Bergeningsforutsetninger (opplyst fra avgivende selskap) Pensjonsgrunnlag pr Premiereserver pr Side 64

15 Utfyllende kommentarer til de respektive elementene i premie/tilskuddsmatrise: AFP 62-64/Tidligpensjon Satsene for AFP og Tidligpensjon er kun relevante for de kunder som er med på utjevning av disse kostnadene. Oppgitt sats gjelder for 100 % utjevning. Ved 100 % selvrisiko belastes de faktiske pensjonsutgiftene direkte. Overføringsavtalen/sikringsordningen For 2015 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjons-grunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene. Reguleringspremie Reguleringspremien antas å bli lavere for 2015 enn for Reguleringspremien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning av folketrygdens grunnbeløp. Til grunn for vårt anslag ligger en forventet årslønnsvekst på 3,5 % i Dette er basert på Statistisk Sentralbyrås og Norges Banks vurdering av utsiktene til lønnsvekst i Det avgjørende for reguleringspremien er imidlertid ikke årslønnsveksten, men nivålønnsveksten. Dvs. økningen i lønn fra 1.1 til det aktuelle året. Det er relativt store overheng fra 2014 til Dette trekker nivålønnsveksten og dermed reguleringspremien ned. Redusert grunnlagsrente fra 2015 trekker imidlertid reguleringspremien opp, slik at forskjellen fra 2014 til 2015 blir mindre enn den ellers ville blitt. Hva lønnsveksten faktisk blir er alltid usikkert og den faktiske reguleringspremien kan bli høyere eller lavere enn vårt anslag. Ulike scenarioer for nivålønnsveksten og alternative anslag for reguleringspremie 2015 finner du på Rentegarantipremie Rentegarantipremie er prisen KLP tar for å garantere minimumsavkastning. Den beregnes individuelt for hver kunde hvor valg av kapitalforvaltning og nivå for tilleggsavsetninger er avgjørende. I beregningen har vi lagt til grunn 2% tilleggsavsetninger. Ut fra de opplysninger vi har mottatt fra avgivendeselskap er det pt. ikke mulig å beregne rentegarantipremie for dere. Premien avhenger av hvor mye tilleggsavsetninger dere har når dere blir kunde i KLP. For å illustrere dette vil rentegarantipremie for balansert portefølje kunne variere fra 0,23 til 1,06 % avhengig av nivået på tilleggsavsetninger. Ved svak buffersituasjon kan man velge moderat portefølje. Da vil rentegarantipremie kunne variere fra 0,14 til 0,75%. Egenkapitaltilskudd KLP er et gjensidig forsikringsselskap. Den iboende vekst i selskapets pensjonsordninger krever egenkapitalbygging og denne kapitalbyggingen skjer med basis i selskapets egen inntjening. Gjensidighetsformen betyr at selskapets kunder er selskapets eiere og når selskapets egenkapital bygges opp øker også verdien av kundenes eierandel i selskapet. Som kunde i KLP må det innbetales egenkapital. Kravet til egenkapitaltilskudd for nye kunder er estimert til 2,64 % av premiereservene. I tillegg har det de siste årene vært et årlig egenkapitaltilskudd på 0,3 % av premiereserven. 2 Side 65

16 Innbetaling av egenkapitaltilskudd er å ansees som en investering som gir avkastning. Det er ikke anledning til å benytte midler fra tilleggsavsetninger eller premiefond til innbetaling av egenkapital. Kapitalforvaltning Vi har i vedlagte ikke foretatt reserveberegninger, men det kan likevel være av interesse hvordan KLP har forvaltet kundens og selskapets midler. Forvaltningsstrategien i KLP er utformet med utgangspunkt i vår målsetning om effektiv bruk av selskapets risikokapasitet. Det legges derfor like stor vekt på at det ikke skal tas for liten risiko som at det ikke skal tas for stor risiko i finansforvaltningen. Risikokapasiteten i KLP skal utnyttes slik at vi kan sikre en forutsigbar, konkurransedyktig og god langsiktig avkastning til kundene. Avkastning Avkastingen i KLP blir i sin helhet tilbakeført til kundene enten i form av tilbakeført overskudd til premiefond eller avsatt som buffer. Det har aldri vært inntektsbortfall til eksterne eiere slik som det er med en annen eierform, eksempelvis et aksjeselskap Bokført avkastning 1,0 6,4 5,1 4,5 5,0 6,4 Verdijustert avkastning -3,0 7,7 7,5 3,2 6,7 6,7 Investeringsstrategi En sentral målsetning i den strategiske aktivaallokeringsprosessen er å sikre at resultatene ikke svinger for mye fra år til år. Med dette som utgangspunkt blir porteføljen sammensatt på en slik måte at diversifiseringseffekten (d.v.s. spredning på aktivaklasser med ulik risikoeksponering) maksimeres. KLP har handlingsregler for omløpsporteføljen som skal sikre at fastsatte inntektsmål nås. Inntektsmålet fastsettes på bakgrunn av målsetting om soliditet ved utgangen av perioden, slik at selskapet også skal ha risikokapasitet i "neste periode. Handlingsregelen er dynamisk ved at eksponeringen i aksjer eller andre aktiva med forventet høy risiko og tilsvarende inntjeningspotensialet økes etter hvert som soliditeten styrkes. Når soliditeten svekkes, tilsier handlingsregelen at KLP reduserer risikoen i porteføljen. Handlingsregelen bidrar dermed til å redusere belastningen på bufferkapital en i nedgangsperioder og til å beskytte eierkapitalen. Avkastning egenkapitaltilskudd Avkastningen på all egenkapital forvaltes i selskapsporteføljen, og avkastning på egenkapitaltilskuddet tilføres selskapets kunder. KLP har en investeringsprofil på selskapsporteføljen som gir en stabil, god avkastning Avkastning egenkapital* 2,1 4,8 3,6 2,8 3,2 n/a Pengemarkedsrente 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 n/a Meravkastning -4,1 2,3 1,1-0,1 1,0 n/a *Avkastning EK-tilskudd tilført premiefond 3 Side 66

17 Samfunnsansvarlige investeringer KLP ønsker gjennom en ansvarlig og åpen forretningsdrift å bidra til en bedre verden. Vårt samfunnsengasjement preger vår kapital- og eiendomsforvaltning. Både som arbeidsgiver, eier og investor skal vi opptre etisk, inkluderende og i et forebyggende perspektiv. Dette innebærer at vi ikke investerer i selskaper som er til skade for mennesker og miljø. Våre etiske retningslinjer konkretiserer og sikrer at vi opptrer ansvarlig i forhold til vårt verdigrunnlag og at vi ivaretar våre finansielle interesser gjennom god eierskapsutøvelse. Aktivt eierskap gjennom Dialog med selskaper når vi avdekker at det i deres forretningsdrift forekommer brudd på retningslinjene om ansvarlig forretningsdrift. Ekskludering fra KLPs investeringsunivers. Bruk av stemmerett aktivt i selskaper vi har investert i for å påvirke til sunn forretningsdrift. Samarbeider med andre investorer for å påvirke selskaper til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I tillegg ekskluderes tobakksprodusenter og selskaper som produserer våpen, som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Forøvrig legger vi også de samme retningslinjer som Statens pensjonsfond til grunn og utelukker samtlige selskaper som er utelukket fra pensjonsfondet fra våre investeringsunivers. KLP Listen Rapport som publiseres to ganger årlig om hvordan KLP etterlever målsettingene på området. Rapporten inneholder en oppdatert liste over ekskluderte selskaper med begrunnelse for utelukkelsen. KLP er det eneste livsforsikringsselskapet i Norge som praktiserer slik åpenhet om vår investeringsstrategi, våre valg og handlinger. Service KLP har over 65 års erfaring med offentlige pensjonsordninger. Som spesialist på offentlig tjenestepensjon har vi kommet langt i å utvikle kostnadseffektive rutiner og har de laveste administrasjonskostnadene. Som et ledd i dette arbeidet kan vi nå tilby våre kunder å foreta medlemsregistrering og pensjonsberegning via internett. Kunde- og Salgsleder har ansvaret for den daglige oppfølging og bistand, arrangere kurs og møter, samt bistå med budsjettering og opplæring av nøkkelpersonell. Det arrangeres en rekke bedriftskurs høsten Se gjerne våre nettsider fore mer informasjon og påmelding. Vårt kundesenter kan også kontaktes på telefon På våre nettsider har dere som arbeidsgiver tilgang til egen "Kundeside" og de ansatte vil ha tilgang til "Min Side." Her er all nødvendig informasjon om pensjonsforholdet tilgjengelig for brukeren. Tilbud utover pensjonsområdet ligger også enkelt tilgjengelig både for ansatte og bedriften på våre nettsider. I den påfølgende dialog finner vi frem til hvordan og hvilke behov og ønsker dere har i KLP. Se gjerne våre nettsider klp.no eventuelt vedlagte link for mer informasjon: Side 67

18 Møtereferat Til:Pensjonsutvalg Deres referanse: Vår referanse: 2014/ Saksbehandler: Dato: Tid: 25.9 og Møteleder: Tommy Pedersen Sted: Næringsbygget Referent: Tommy Pedersen Møtenr./år: 1/2014 Saksliste: 1. Flytting av offentlig tjenestepensjon fra DNB Livsforsikring AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) I henhold til HTA (Hovedtariffavtalen) for KS område er det ført drøftinger etter avtalens Kap 2, , vedrørende flytting av offentlig tjenestepensjonsordning fra DNB til KLP. Etter gjennomførte drøftinger stiller pensjonsutvalget v/ tillitsvalgte seg bak anbefalingen om at Longyearbyen lokalstyre velger Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som pensjonsleverandør fra 1. januar 2015 basert på tilbud datert 10. september Tommy Pedersen Vigdis Foss Kjell Hauso Personalsjef (kst.) Fagforbundet Dnmf Side 68

19 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Svein Olav Ween Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Lokalstyret 59/ Kontrollutvalgets anbefaling: 1. Lokalstyret viser til rapporten og oppsummeringen med konklusjoner som er gjort: Barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak er med enkelte unntak i tråd med krav og anbefalinger i regelverk/retningslinjer. Barne- og familietjenesten har et internkontrollsystem som i stor grad, men ikke fullt ut er i henhold til krav i regelverket. Med unntak av mangelfull forankring i overordnet planverk, har Longyearbyen lokalstyre et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området. 2. Lokalstyret ber administrasjonssjefen vurdere de avvik som er framkommet i rapporten, og iverksette nødvendige tiltak. 3. Lokalstyret ber administrasjonssjefen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak lokalstyret ev. vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for ev. å imøtekomme mangler som framkommer i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til Saksopplysninger: Kontrollutvalget vedtok i møte den , sak 14/12, bestilling av forvaltningsrevisjon med fokus på forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barnevernstjenesten i Longyearbyen lokalstyre. Den ferdige rapporten, som er utarbeidet av KomRev Nord, ble behandlet av kontrollutvalget den Saken er oversendt til lokalstyret for videre behandling. Det vises til vedlagte utskrift av sak 12/2014 m/vedlegg. Vedlagt følger også kopi av brev, dat , med tilbakemelding fra administrasjonssjefen om hvilke vurderinger som er gjort for å imøtekomme mangler som framkommer i forvaltningsrevisjonsrapporten. Vedlegg: 1 Saksprotokoll med vedlegg Kontrollutvalget sak 12/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern 2 Tilbakemelding Kontrollutvalgssak 12/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern 3 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern (Eget vedlegg/dokument) Side 69

20 Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre 12/ Bjørn-Harald Christensen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERN Innstilling til v e d t a k: Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt v e d t a k: 1. Lokalstyret viser til rapporten og oppsummeringen med konklusjoner som er gjort: Barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak er med enkelte unntak i tråd med krav og anbefalinger i regelverk/retningslinjer. Barne- og familietjenesten har et internkontrollsystem som i stor grad, men ikke fullt ut er i henhold til krav i regelverket. Med unntak av mangelfull forankring i overordnet planverk, har Longyearbyen lokalstyre et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området. 2. Lokalstyret ber administrasjonssjefen vurdere de avvik som er framkommet i rapporten, samt vurdere om det er grunnlag for videre tiltak. 3. Lokalstyret ber administrasjonssjefen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak lokalstyret ev. vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for ev. å imøtekomme mangler som framkommer i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til Saken gjelder: Rapportering fra KomRev NORD etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern Side 70

21 2 B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssakene 14/13 og 30/13 Saksutredning: Kontrollutvalget fattet i møte den 25. april 2013, under behandling av sak 14/12, vedtak om å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barnevernstjenesten, basert på et forslag til bestilling fra K-Sekretariatet. Overordnet prosjektskisse ble senere oversendt medlemmene på e-post og godkjent, men presisert at undersøkelsen også måtte gjelde ungdom helt opp til 18 år, og som senere er bekreftet av revisjonen ville bli innarbeidet i prosjektet, jf. kontrollutvlagssak 30/13. Rapporten foreligger nå fra revisor, jf. vedlegg Problemstillingene i prosjektet som søkes besvart er som følger: 1. Er barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak i tråd med krav i regelverk/retningslinjer? 2. Har barne- og familietjeneten internkontrollsystem iht. krav i regelverket? 3. Er Longyearbyen lokalstyres system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området? Revisjonens konklusjon på bakgrunn av funn og vurderinger i prosjektet framgår i rapportens kapittel 9 og er som følger: Barne- og familietjenesten mottok 20 bekymringsmeldinger i 2013, en økning på ti meldinger fra Longyearbyen lokalstyre har søkt Fylkesmannen i Troms om midler til ny saksbehandlerstilling på bakgrunn av at antallet saker øker og at tjenesten er sårbar med kun én ansatt. Barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak er med enkelte unntak i tråd med krav og anbefalinger i regelverk/retningslinjer. Vår konklusjon er basert på gjennomgang av 17 bekymringsmeldinger og fire saksmapper til barn med vedtak om hjelpetiltak. Vi har undersøkt flere punkter knyttet til saksbehandling og krav til formalia og har påpekt enkelte mangler. Barne- og familietjenesten har et internkontrollsystem som i stor grad, men ikke fullt ut er i henhold til krav i regelverket. Med unntak av mangelfull forankring i overordnet planverk, er vår konklusjon at Longyearbyen lokalstyre har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området. Vår undersøkelse viser at Longyearbyen lokalstyre og barneverntjenesten følger nøye med i de forhold barn lever under, og gjennomfører en rekke tiltak som kan bidra til å avdekke og forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Barneverntjenesten samarbeider med aktører som er sentrale i forebyggende arbeid blant annet i tverrfaglig team. Side 71

22 3 I henhold til kontrollutvalgsforskriftens 12 skal utvalget påse at lokalstyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporten følges opp. Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette til lokalstyrett. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får tilbakemelding fra administrasjonen med en fastsatt tidsfrist om hvilke tiltak denne har iverksatt. Finnsnes, den 2. mai 2014 Bjørn-Harald Christensen (s) daglig leder/rådgiver Side 72

23 K-Sekretariatet IKS Postboks TROMSØ Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Anne Jahre Tilbakemelding Kontrollutvalgsak 12/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern Etter nøye gjennomgang av revisjonsrapporten gir administrasjonssjefen følgende tilbakemelding om hvilke vurderinger som er gjort for å imøtekomme mangler fremkommet i forvaltnings- revisjonsrapport barnevern fra KomRev NORD. 1. Barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak er med enkelte unntak i tråd med krav og anbefalinger i regelverk/retningslinjer. a) I revisors vurdering påpekes det at i ett av fire vedtak manglet det opplysninger om klage adgang, klagefrist, hvem som er klageinnstans og om retten til å se sakens dokumenter. Barne- og familietjenesten legger nå dette inn i rutinene for vedtak at det også i samtykkebaserte tiltak skal opplyses om klage adgang, klagefrist, hvem som er klageinnstans og om retten til å se sakens dokumenter. b) Revisor vurderer at barne- og famlietjenesten i all hovedsak følger nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene jfr,bvl 4-5. Samtaler med barnet er lagt inn som fast rutine etter lovendring fra juni Barne- og familietjenesten har et internkontrollsystem som i stor grad, men ikke fullt ut er i henhold til krav i regelverket. a) Det vises til at Barne- og familietjenesten delvis oppfyller kravene i internkontrollforskriften 4 bokstav c,d,g og h og kravet i 5. Longyearbyen lokalstyre innfører kvalitet systemet TQM denne høsten og Barne- og familietjenesten interkontrollsystem legges inn i TQM. I den forbindelse nedfelles rutiner og prosedyrer på de lovkravene vi evt. ikke har fra før, vil bli utarbeidet. Hele internkontrollsystemet blir reviderert. 3. Med unntak av mangelfull forankring i overordnet planverk, har Longyearbyen lokalstyre et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på området. a) Det forebyggende arbeidet blant barn og unge vil bli tatt med i rullering av Lokalsamfunnsplanen. Side 73

24 2013/857-8 Side 2 av 2 Med vennlig hilsen Unn Martinsen sektorsjef oppvekst og kultur Anne Jahre enhetsleder barn og unge Brevet er elektronisk godkjent av leder. Kopi til: Svein Olav Ween Side 74

25 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Svein Olav Ween Møtereglement for folkevalgte organ Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 44/ Lokalstyret 60/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Lokalstyret vedtar «Møtereglement for folkevalgte organ i Longyearbyen lokalstyre» i h.h.t. vedlagte forslag. Anbefaling: Lokalstyret vedtar «Møtereglement for folkevalgte organ i Longyearbyen lokalstyre» i h.h.t. vedlagte forslag. Saksopplysninger: I h.h.t. 6 i Forskrift om saksbehandlingsregler for Longyearbyen lokalstyre og om de folkevalgtes rettigheter og plikter (saksbehandlingsforskriften) skal folkevalgte organ behandle saker og treffe sine vedtak i møter. Lokalstyret selv fastsetter ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i de folkevalgte organene, jfr. 12 i saksbehandlingsforskriften. Lokalstyret og administrasjonsutvalget har også tidligere hatt egne reglement (se under «Politikk» på LLs nettside). Disse ble vedtatt i henholdsvis 2002 og 2005, men har ikke blitt revidert siden da. Dette, sammen med at det er etablert en ny politisk organisasjonsmodell, gjør at det er behov for en revidering og oppdatering av reglementene. Administrasjonssjefen har derfor utarbeidet et forslag til nytt møtereglement. Møtereglementet regulerer saksbehandling og møtevirksomhet i de folkevalgte organene i Longyearbyen lokalstyre. Reglene i Svalbardloven, saksbehandlingsforskriften, forvaltningslova, offentleglova og andre lover gjelder også for virksomheten i de folkevalgte organene, og det er forsøkt tatt hensyn til disse i det nye reglementet. Ved eventuell motstrid mellom reglementet og aktuelle lover gjelder likevel loven foran bestemmelsene i reglementet. Vurdering: Administrasjonssjefen foreslår at det gamle reglementene for lokalstyret og administrasjonsutvalget slås sammen til et nytt felles møtereglement: «Møtereglement for folkevalgte organ i Longyearbyen Side 75

26 2014/715-3 Side 2 av 2 lokalstyre», da dette vil være mer hensiktsmessig enn å ha egne reglement for hvert utvalg. Det nye reglementet er derfor ment også å skulle gjelde for møter i oppvekst- og kulturutvalget, teknisk utvalg, partssammensatt utvalg, valgstyret og evt. andre utvalg så langt det passer. Det nye reglementet bygger på hovedtrekkene i de gamle, men er oppdatert i forhold til endringer i lover, forskrifter, delegasjoner, organisering mv. I arbeidet med det nye møtereglementet er det også sett på tilsvarende reglementer i noen kommuner på fastlandet. Administrasjonssjefen har også funnet det hensiktsmessig å ta inn retningslinjene for offentlig spørretid som et eget vedlegg til møtereglementet. Det er ikke foreslått endringer i disse retningslinjene. Vedlegg: 1 Møtereglement for folkevalgte organer i Longyearbyen lokalstyre (forslag) Andre vedlegg (ikke vedlagt) (Se: 1 Reglement for lokalstyret (vedtatt 2002) 2 Reglement for administrasjonsutvalget (vedtatt 2005) Side 76

27 Møtereglement for folkevalgte organ i Longyearbyen lokalstyre Vedtatt dato. Saksnr.: PS /14 I Side 77

28 Innholdsfortegnelse 1. Formål og virkeområde Forberedelse av saker til møtene Innkalling til møter Møteplikt, forfall og innkalling av varamedlemmer Gjennomføring av møter Møteoffentlighet Lukking av møter Møteleder Administrasjonens deltakelse Ekstern deltakelse Taushetsplikt Møtets åpning Rekkefølgen for behandling av sakene Spørsmål og orienteringer Redegjørelse for saken Inhabilitet Ordskiftet Taletid (lokalstyret) Avslutning av ordskiftet Forslag Avstemming Stemmemåten Forespørsler interpellasjoner (lokalstyret) Mottagelse av utsendinger, grupper m.v Protokoll/møtebok Anmodning om protokolltilførsel Klage, anke og lovlighetskontroll Klagebehandling og anmodning om ny behandling Mindretallsanke Krav om lokalstyrebehandling Lovlighetskontroll Betinget delegasjon i hastesaker Spørretidsordning Administrasjonens oppgaver Folkevalgtes innsyn i saksdokumenter mv Gyldighet og endringer/ajourhold Ikrafttredelse Vedlegg...10 Retningslinjer for offentlig spørretid ved lokalstyrets møter...11 I Side 78

29 Versjonnr. Utarbeidet av Faglig godkjent System-godkjent Sist revidert - Dato 01 SOW Lokalstyresak PS /14 II Side 79

30 1. Formål og virkeområde Folkevalgte organ behandler saker og treffer sine vedtak i møter, jfr. 6 i Forskrift om saksbehandlingsregler for Longyearbyen lokalstyre og om de folkevalgtes rettigheter og plikter (saksbehandlingsforskriften.) I henhold til 12 i saksbehandlingsforskriften fastsetter lokalstyret selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. Dette reglementet regulerer saksbehandling og møtevirksomhet i de folkevalgte organene i Longyearbyen lokalstyre. Reglene i Svalbardloven, saksbehandlingsforskriften, forvaltningslova, offentleglova og andre lover gjelder også for virksomheten i de folkevalgte organene. Ved eventuell motstrid mellom dette reglementet og aktuelle lover gjelder loven foran bestemmelsene i reglementet. Reglementet gjelder for lokalstyret, administrasjonsutvalget (AU), teknisk utvalg (TU), oppvekst- og kulturutvalget (OKU) partssammensatt administrasjonsutvalg (PU) og eventuelt andre politiske utvalg så langt det passer. 2. Forberedelse av saker til møtene Saksforberedelsen i Longyearbyen lokalstyre skal bygge på prinsippet om fullført saksbehandling. I henhold til Svalbardloven 39, er det administrasjonssjefens ansvar å påse at de saker som legges frem for politisk behandling er tilfredsstillende utredet. Samtlige saker som fremlegges for lokalstyret og utvalgene skal som hovedregel inneholde forslag til vedtak. Forslag til vedtak fremmes av administrasjonssjefen eller av det organ som har innstillingsrett. Følgende organer har innstillingsrett i saker som skal behandles av lokalstyret: Administrasjonsutvalget i økonomiplan, årsbudsjett og alle saker som ikke faller innenfor andre organers ansvarsområder. Teknisk utvalg - innenfor utvalgets ansvarsområde Oppvekst- og kulturutvalget innenfor utvalgets ansvarsområde Kontrollutvalget innenfor utvalgets ansvarsområde Ad hoc-komiteer har ikke innstillingsrett. 3. Innkalling til møter Møter holdes i henhold til fastsatt møteplan som vedtas av organet selv eller av lokalstyret. I tillegg kan det holdes møter når lederen finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Lederen av lokalstyret/utvalget innkaller til møte, både gjennom utsendt innkalling og gjennom offentlig kunngjøring. Innkallingen og kunngjøringen skal være i samsvar med saksbehandlingsforskriftens krav, og inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, samt saksliste (kun lokalstyret) og opplysninger om hvor saksdokumenter, som ikke er unntatt offentlighet, er tilgjengelige for allmennheten. 1 Side 80

31 Innkalling og saksdokumenter skal sendes ut senest 7 dager før møtet til lokalstyrets/utvalgets medlemmer og de tre første varamedlemmene fra hver partigruppe. Saker om økonomiplan og årsbudsjett skal sendes ut til lokalstyret senest 14 dager på forhånd, unntatt saker om endringer i økonomiplan og årsbudsjett. Innkalling og saksliste skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig med at disse sendes lokalstyrets/utvalgets medlemmer. Saker underlagt taushetsplikt: Dokumentene deles vanligvis ut på møtet og samles inn og makuleres etter møtet. 4. Møteplikt, forfall og innkalling av varamedlemmer Den som er valgt til medlem av lokalstyret og andre utvalg plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Som gyldig forfall regnes tjenestereiser, spesielle arbeidsforhold, sykdom og vektige velferdsgrunner. Forfall meldes uten opphold til lederen v/politisk sekretær eller Infotorget sammen med forfallsgrunn. Har medlemmer forfall til et møte, innkalles varamedlemmer så vidt mulig i den nummerorden de er valgt enten fra enkeltpartier eller grupper. Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra om dette til lederen slik at varamedlem kan innkalles. Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i lokalstyret/utvalget, kan vedkommende ikke fratre før påbegynt sak er ferdigbehandlet eller varamedlem har tiltrådt. Inhabilitet Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningslovens kap. II, med de særregler som framgår av 14 i saksbehandlingsforskriften. Medlem eller varamedlem skal snarest mulig melde ifra til leder der det er grunn til å anta at en kan være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem kan innkalles. Se for øvrig pkt Gjennomføring av møter Lokalstyret og utvalgene behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Det kan bare treffes vedtak når minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 5.1 Møteoffentlighet Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter Svalbardlovens 37, jf. kommunelovens 31. Møteleder skal etter anmodning gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet. 5.2 Lukking av møter Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan foretas dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette 2 Side 81

32 foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller lokalstyret/utvalget vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Lokalstyret selv kan av hensyn til personvern gi bestemmelser om at møtene i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører. Lokalstyret selv kan også ellers, når det er nødvendig på grunn av et bestemt angitt forhold ved den særskilte sak eller sakstype, bestemme at møtene i andre organer skal holdes for lukkede dører, når organet selv ikke skal fatte vedtak i saken. Vedtak om at et møte, eller behandlingen av en sak, skal foregå for lukkede dører skal føres i protokollen og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. 5.3 Møteleder Lokalstyrets/utvalgets møter ledes av leder/nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Møtelederen skal lede møtet på en ryddig måte slik at det ikke oppstår misforståelser eller blir skapt usikkerhet omkring ordlyd i organets vedtak. For øvrig skal møteleder sørge for at møtet foregår i verdige og ordnede former. 5.4 Administrasjonens deltakelse Administrasjonssjefen har, personlig eller ved en av sine ansatte, etter Svalbardlovens 39 møte- og talerett i lokalstyret og utvalgene. Leder av lokalstyret/utvalget og administrasjonssjefen kan også bli enige om at en tjenestemann/- kvinne skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. Disse har ikke anledning til å delta i selve forhandlingene. Tilsvarende gjelder også for andre som har deltatt i administrasjonens saksforberedelse av en sak. 5.5 Ekstern deltakelse Leder av lokalstyret kan videre invitere representanter for virksomheter, organisasjoner etc. og andre til møter i lokalstyret for å gi orienteringer om saker av allmenn interesse. Slike orienteringer bør fortrinnsvis holdes i forkant av at møtet i lokalstyret settes. 5.6 Taushetsplikt Vedtar lokalstyret/utvalget å behandle en sak for lukkede dører, plikter medlemmer og eventuelt andre møtedeltagere så langt annet ikke blir bestemt, å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres. (Jf. Svalbardlovens 37, kommunelovens 31, forvaltningslovens 13 og bestemmelser gitt i ulike særlover). Taushetsplikten varer til annet er bestemt eller inntil de hensyn som har bevirket vedtaket har bortfalt. Alle møtedeltagere skal ha avgitt taushetsløfte. 5.7 Møtets åpning Møtet skal starte på det berammede tidspunktet, og det begynner med at møtelederen registrerer møtende medlemmer og varamedlemmer ved navneopprop. Møtelederen erklærer møtet for lovlig satt dersom det lov-/forskriftsmessige minsteantall er tilstede, og de formelle sider vedrørende innkalling og saksliste er godkjent. Fra lovlig møte er satt og til dets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for et kortere eller lengre tidsrom uten at dette er klarert med møtelederen. 3 Side 82

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden Møteinnkalling Konstituerende møte i lokalstyret for perioden 2015 2019 Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 Møteleder: Sekretær: Svein Jonny Albrigtsen Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Møtereglement for folkevalgte organ i Longyearbyen lokalstyre. Vedtatt dato , sak 60/14. Saksnr.: 2014/715

Møtereglement for folkevalgte organ i Longyearbyen lokalstyre. Vedtatt dato , sak 60/14. Saksnr.: 2014/715 Møtereglement for folkevalgte organ i Longyearbyen lokalstyre Vedtatt dato 14.10.2014, sak 60/14 Saksnr.: 2014/715 I Innholdsfortegnelse 1. Formål og virkeområde... 1 2. Forberedelse av saker til møtene...

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja Rødøy kommune Saksdokument side 1 K-sak 22/2014 Sakens hjemmelgrunnlag: Saksbehandler: L.T.Rådal Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja SKIFTE AV PENSJONSSELSKAP Bakgrunn: Den generelle pensjonsordningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Ordfører

Detaljer

Endring av godtgjørelsesreglementet

Endring av godtgjørelsesreglementet Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/343-10-082 Svein Olav Ween 13.11.2015 Endring av godtgjørelsesreglementet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 41/15 24.11.2015 Lokalstyret 15.12.2015

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 25.08.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget Aon Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget 12.September 2013 Sammendrag Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Aon. Farsund kommune Notat

Aon. Farsund kommune Notat Aon Farsund kommune Notat 23.September 2013 Sammendrag Farsund kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB i juni 2013 varslet at de ville trekke seg fra

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS.

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS. Arkivsak: 201204904-33 FYLKESRÅDMANNEN: 27. SEPTEMBER 2013 Fylkesrådmannen forslo på møtet i fylkesutvalet 26. september å ta ut avsnittet i innstillinga om å gje fylkesutvalet fullmakt til å fastsetje

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad 11. September 2013 Tromsø kommune Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad Økonomisk sammenligning Kilde: saksfremlegg 3 Konklusjon Kilde: rapport datert 16. mai 2013 4 Demografi et øyeblikksbilde

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, møterom Galileo Møtedato: 28.11.2013 Varighet: 1230-1415 Møteleder: Sekretær: Svein Jonny Albrigtsen Bjørn-Harald Christensen Faste

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00 Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00 Til behandling: Saksliste nr. 092/14-094/14 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 21.2.2012 Varighet: 0900-1125 Møteleder: Sekretær: Jon Sandmo Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 11.02.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer