TILSYNSRAPPORT VEDTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT VEDTAK"

Transkript

1 Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2013/ 2251 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik -Toten ved styrets leder Østre Totenveg GJØVIK TILSYNSRAPPORT VEDTAK STYRETS ANSVAR FOR RETT OG NØDVENDIG KOMPETANSE I VIRKSOMHETEN Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik - Toten Org. nr Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E- post: Internett: Org.nr.: NO Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av Innledning Tema for tilsynet: Styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse i virksomheten Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapporten Kort om Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik -Toten Rett og nødvendig kompetanse hos undervisningspersonalet Rettslige krav Utdann ingsdirektoratets observasjoner og vurderinger Skolebasert vurdering Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Tilstandsrapport Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Oppsummering og konklusjon Oppsummering Varsel om pålegg om retting Oppfølgning av tilsynsresultatene krav om erklæring om at lovbruddene er rettet Klageadgang

3 Side 3 av Innledning Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskott (privatskoleloven) av 4. juli 2003 nr. 84, jf. 7-2 første ledd. 1 Det rettslige grunnlaget for tilsynet er privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i denne og forutsetningene i den enkelte skoles godkjenning i forbindelse med tillatt øvre elevtall og utdanningsprogram. Rettslige plikter etter annen lovgiving og reg elverk kontrolleres i den grad privatskoleloven, forskriftene til denne eller skolens godkjenning henviser til det. Dersom det under tilsynet avdekkes forhold i strid med de rettslige kravene som stilles til skolen, kan Utdanningsdirektoratet reagere på dette i henhold til privatskolelovens reaksjonsbestemmelse 7-2a. Mulige reaksjoner etter denne bestemmelsen er pålegg om retting, tilbakeholdelse av statstilskudd, tilbakekreving av statstilskudd og tilbaketrekking av skolens godkjenning. Utdanningsdirek toratets tilsyn med private skoler er offentlig myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I denne rapporten pres enteres Utdanningsd irektoratets vurderinger og konklusjoner i forbindelse med det tilsynet som er ført med Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik - Toten heretter omtalt som skolen eller Steinerskolen Gjøvik -Toten i perioden fra og med 13. mars 2013 til og med dags dato. 1.1 Tema fo r tilsynet: Styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse i virksomheten Privatskoleloven åpner for at private aktører kan gi barn og unge tilbud om grunnopplæring som et alternativ til det ordinære offentlige opplæringstilbudet. Forutsetningen for å vær e innehaver av godkjenningen og for å motta statstilskudd er at skolen drives i samsvar med de krav som er fastsatt i privatskoleloven, i forskrifter gitt i medhold av loven eller i individuelle godkjenninger gitt av Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdir ektoratet kontrollerer at de private skolene som mottar statstilskudd, drives i samsvar med de krav som er fastsatt i eller i medhold av privatskoleloven. Følgende tema og rettsregler er kontrollert i dette tilsynet: Styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse, jf. privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav i, herunder: o Kompetansekrav til undervisningspersonalet ved ansettelse, jf. privatskoleloven I loven er tilsynsmyndighet gitt til Kunnskapsdepartementet. Departementet har delegert denne myndigheten til Utdanningsdirektoratet.

4 Side 4 av 17 o Krav om spesialkompetanse relatert til den pedagogiske retningen, jf. privatskoleloven 2-1. Sko lebasert vurdering, jf. forskrift til privatskoleloven 2-1. Tilstandsrapport, jf. privatskoleloven 5-2 annet og tredje ledd. Hovedtema for dette tilsynet er styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse i virksomheten. Kompetanse og motivasjon hos lærerne er en faktor som påvirker elevprestasjonene i stor grad. For å oppnå kvalitetsutvikling i skolen er det nødvendig at den enkelte skole både rekrutterer kompetente, engasjerte og motiverte lærere, og at skolene klarer å holde på og videreutvikle perso nalressursene. Det er med hjemmel i privatskoleloven fastsatt krav til hvilken kompetanse som skal kreves ved ansettelser. For private skoler godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, er det i tillegg krav til at skolene skal ha tilstrekkelig kompetanse innenfor den pedagogiske retningen skolen er godkjent innenfor. For at en skole til enhver tid skal ha rett og nødvendig kompetanse i sin virksomhet, er det nødvendig at skolen systematisk vurderer egen kompetanse og behovet for annen eller ytt erligere kompetanse opp i mot kvalitetsmålene for skolen, herunder elevenes læringsresultat. Videre er det avgjørende at disse vurderingene følges opp med tiltak der det avdekkes slikt behov. Styret er etter forskrift til privatskoleloven 2-1 ansvarlig for at skolen jevnlig vurderer i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å oppnå de målene som er fastsatt i den læreplanen skolen har fått godkjent etter privatskoleloven 2-3. I tillegg er styret etter privatskoleloven 5-2 ansvarlig for at det utarbeides rapport om tilstanden (tilstandsrapport) i skolen når det gjelder læringsresultat, frafall og læringsmiljø, og at styret drøfter denne rapporten. I dette tilsynet har vi særlig sett på om vurderinger i tilstandsrapport og skolebasert vurdering er sett i sammenheng med kompetansen hos undervisningspersonalet. Forhold som ikke nevnes i denne rapporten har ikke blitt vurdert av Utdanningsdirektoratet. Tilsynet er avgrenset av Utdanningsdirektoratets metode for skriftlig tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Steinerskolen Gjøvik -Toten ble åpnet gjennom brev 13. mars Skolen ble i brevet pålagt å legge fram ulik type dokumentasjon for Utdanningsdirektoratet. En foreløpig tilsynsrapport ble sendt styret I den presenterte Utdanningsdirektoratet sine foreløpige vurderinge r og konklusjoner. Styret kunne kommentere på innholdet i den foreløpige rapporten. Utdanningsdirektoratet mottok styrets tilbakemelding I de tilfeller Utdanningsdirektoratet konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som et lovstridig forhold. Lovstridig forhold følges opp av pålegg om retting, eller andre reaksjoner etter privatskoleloven 7-2a.

5 Side 5 av 17 - Med lovstridige forhold menes forhold som er i strid med krav som følger av privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i loven og krav som stilles i skolens godkjenning. - Med pålegg menes rettslig bindende krav til skolen om å foreta visse endringer for å rette opp det lovstridige forholdet. I egenskap av å være øverste organ etter privatskoleloven er det skolens styre som er adressat for eventuelle pålegg som gis i tilsynet Om tilsynsrapporten Tilsynsrapporten, som nå oversendes skolen, er utformet blant annet på bakgrunn av opplysninger som framkommer i: - innsendt dokumentasjon fra styret/skolen (se oversikt i vedl egg 1) - data fra Brønnøysundregistrene Tilsynsrapporten har status som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 første ledd. Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Se mer om klageadga ng og regler for dette i kapittel 6.3 nedenfor.

6 Side 6 av 17 2 Kort om Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik - Toten Steinerskolen Gjøvik -Toten er lokalisert i Gjøvik kommune i Oppland fylke. Skolen ble første gang godkjent som tilskudd sberettiget i Skolen er godkjent etter privatskoleloven 2-1 andre ledd bokstav b på grunnlaget «anerkjend pedagogisk retning». Skolen er per i dag godkjent for inntil 90 elever. Per 1. oktober 2012 hadde skolen til sammen 80 elever, fordelt på 1. til 10. trinn. Foruten kontroll av skolens årsregnskap har ikke Utdanningsdirektoratet tidligere ført tilsyn med skolen. 3 Rett og nødvendig kompetanse hos undervisningspersonalet 3.1 Rettslige krav Det er flere bestemmelser i privatskoleloven som skal sikre rett og nødvendig kompetanse hos undervisningspersonalet ved private skoler. Nedenfor er en kort redegjørelse for bestemmelser om kompetanse som inngår i dette tilsynet. Styrets ansvar Det følger av privatskoleloven 5-1 annet ledd bokstav i) at skolens styre skal sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten. Videre skal styret ha et system som gir blant annet undervisningspersonale ved skolen mulighet til nødvendig kompetanseutvikling. Dette er viktig for å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen, og for at personalet skal kunne holde seg orienterte om og være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet. Bestemmelsen viser at det er styret som har ansvaret for kompetanseutviklingen i skolen. Dette gjelder både etter - og videreutdan ning av det pedagogiske personalet. Bestemmelsen har to hovedformål. For det første skal den sikre at skolen til en hver tid har tilstrekkelig kompetanse. For det andre skal kravet sikre at undervisningspersonell gis mulighet til kompetanseutvikling. Mulig het for kompetanseutvikling anses å bidra til å gi og opprettholde motivasjon hos personalet, noe som i tillegg til kompetanse er en viktig faktor for elevprestasjon. For at styret skal kunne sørge for rett og nødvendig kompetanse må styret ha oversikt ov er hvilken kompetanse undervisningspersonalet i skolen har. Videre må styret ha foretatt en vurdering av hvilken kompetanse det er behov for i deres skolevirksomhet. For å sikre en riktig vurdering av skolens behov, samt å sikre at undervisningspersonalet gis mulighet til

7 Side 7 av 17 kompetanseutvikling, må det innhentes synspunkter fra undervisningspersonalet i denne vurderingsprosessen. Styret må ha en systematisk tilnærming til vurderingen av behovet for kompetanseutvikling. Der vurderingen av skolens kompetanse avdekker et behov for ytterligere kompetanse, må styret vedta planer for kompetanseutvikling. Det er dessuten styret som er ansvarlig for at vedtatte kompetanseutviklingstiltak gjennomføres. Krav ved ansettelse Det følger av privatskoleloven 4-2 første og annet ledd at kompetansekravene fastsatt i 10-1 i opplæringsloven med tilhørende forskrift gjelder for undervisningspersonalet ved skoler godkjent etter privatskoleloven. Med hjemmel i 4-2 tredje ledd er det adgang til å fastsette alternative kompetan sekrav for undervisningspersonalet i skoler godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning. Det er ikke fastsatt alternative krav for skoler godkjent på grunnlag av montessoripedagogikk. Det følger av 4-2 annet ledd at det bare kan ansettes søkere som ikke tilfredsstiller kompetansekravene, dersom det ikke finnes søkere som oppfyller disse kravene. Søkere som ikke oppfyller kompetansekravene, kan dessuten bare tilsettes midlertidig. Med mindre en kortere tilsettingsperiode er avtalt, følger det av privatskoleloven at en midlertidig tilsetting varer til og med 31. juli. Krav til spesialkompetanse For skoler godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, gjelder det i tillegg til kompetansekravet i privatskoleloven 4-2, et krav om spesialkom petanse relatert til den pedagogiske retningen. Kravet til spesialkompetanse utledes av privatskoleloven 2-1 og Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet et eget rundskriv om spesialkompetan se for undervisningspersonalet i montessoriskoler, rundskriv Kravet til skoler som er godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, er at minst 50 prosent av undervisningspersonalet må ha spesialkompetanse innen montessoripedagogikk. Krave t relaterer seg til stillingsprosent for undervisningspersonalet, ikke til antall ansatte som har spesialkompetanse. For montessorigrunnskoler kan andelen på 50 prosent bestå av en skjønnsmessig vurdering av om lag 10 prosent, hvor forhold som blant annet intensjonsavtaler om utdanning, realkompetanse under fem års varighet, mentorordninger, pedagogiske veiledere og internopplæring kan vurderes. Kravet til spesialkompetanse innebærer at minimum 40 prosent av undervisningspersonale (beregnet ut fra stillin gsprosent) må ha videreutdanning i montessoripedagogikk eller realkompetanse på minimum fem år. Videreutdanningen må være gjennomført ved NOKUTgodkjente utdanningsinstitusjoner for å kunne regnes som spesialkompetanse innen montessoripedagogikk. Andre ane rkjente etterutdanninger kan også vurderes som tellende spesialkompetanse. Utdanningen må ha et omfang på minimum 60 studiepoeng, eller tilsvarende ett års varighet.

8 Side 8 av Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratet har mott att utfylte egenvurderingsskjemaer fra skolens styre, ledelse n og lærergruppa, samt en redegjørelse fra styret om hvordan undervisningspersonalets synspunkter innhentes i styrets vurdering av behovet for kompetanseutvikling. Videre har Utdanningsdirektoratet mottatt redegjørelse for hvordan styrets kompetanseutviklingsplaner gjøres tilgjengelig for undervisningspersonalet. Skolen har også sendt inn dokumentasjon som viser deres system for kompetanseutvikling, stillingsinstrukser, styre protokoller som viser styrets arbeid med kompetanse, samt ansettelsesavtaler og stillingsutlysninger for de siste fem år. Steinerskolen Gjøvik -Toten har videre lagt frem en oversikt over skolens pedagogisk ansatte med navn, stillingsprosent, om stillinge n er fast eller midlertidig, samt oversikt over faglig og pedagogisk kompetanse og relevant yrkeserfaring. I tillegg har vi mottatt dokumentasjon på godkjent utdanning for Karin Karlstad Nicolaysen, samt kopi av et notat fra Steinerhøyskolens lovgruppe og et brev fra Utdannings - og forskningdepartementet. Styrets ansvar Egenvurderingsskjemaene viser at styret årlig diskuterer behovet for kompetanseutvikling, blant annet gjennom utviklingen av kompetanseoversikten og kompetansehevingsplanen. Dette bekreft es av styreprotokoller. I følge egenvurderingsskjemaene inn hentes undervisningspersonalets synspunkter i vurderingen av skolens kompetanse. Dette bekreftes av styrets redegjørelse, der det går frem at kompetansehevingstilbud blir tatt opp i ukentlige kollegiemøter og i medarbeidersamtaler med daglig leder/rektor. Skolens undervisningspersonale oppgir i egenvurderingsskjemaet at de har tilgang til informasjon om styrets kompetanseplaner. Skolens kompetanseutv iklingsplan fokuserer bare på skolens behov for spesialkompetanse i steinerpedagogikk. Den inneholder et anslag av hvor stor prosentandel som har, har påbegynt eller søkes til steinerpedagogisk kompetanse, hvem som er i videreutdanning og hvem som er i etterutdanning. Kompetan seutviklingsplanen viser også hvilke utviklingstiltak som planlegges og når. Skolen viser til at de følger Steinerskoleforbundets utdanningsplaner og kurstilbud for å innhente kunnskap om den siste utviklingen i skolen og samfunnet. Utover dette vurderes ikke videreutdanning i kompetansehevingsplanen. Skolen har gjort rede for at arbeidet med kompetanse er videre enn dette. For eksempel er flere lærere oppmeldt til videreutdanning eller PPU. Utdanningsdirektoratet kan imidlertid ikke se at styret er delta kende i dette arbeidet. Styrets redegjørelse for ko mpe tanseutvikling beskriver bare arbeidet med steinerpedagogikk, og det går heller ikke frem av styreprotokollene at arbeidet har vært videre.

9 Side 9 av 17 Sett i sammenheng med at flere av de fast ansatte mangler fag lig og/eller pedagogisk kompetanse, kan Utdanningsdirektoratet ikke se at kompetanseutviklingsplanen dekker skolens behov for videreutvikling av lærernes kompetanse. Krav ved ansettelse Stillingsutlysningene som Utdanningsdirektoratet har gjennomgått, viser at Steinerskolen Gjøvik -Toten har stilt krav om godkjent lærerkompetanse. Likevel viser oversikten at skolen har ansatt tre personer i fast stilling som ikke oppfyller kravet i privatskoleloven 4-2 første og annet ledd jf. opplæringsloven 10-1 m ed tilhørende forskrift. Disse tre personene mangler praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Det er også én som også mangler kompetanse innen relevante fag. Skolen har i sin tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten lagt ved et brev fra Utdannings - og forsknin gsdepartementet, datert Brevet gjelder godkjenning av alternative kompetansekrav for steinerskolene etter friskoleloven. Dette brevet relaterer seg imidlertid ikke til dagens regelverk. Det ble i 2007 foretatt flere endringer i fris koleloven. Krav til kompetanse reguler es nå av privatskoleloven 4-2 første og annet ledd jf. opplæringsloven 10-1 jf. forskrift til opplæringsloven 14-1 og Brevet fra 2004 kan derfor ikke legges til grunn som gjeldende rett. Skolen har også lagt ved et notat fra advokat Bjørn Brodwall i Steinerhøyskolens lovgruppe. Notatet gjelder ansettelsesprosessen ved steinerskoler. Utdanningsdirektoratet kan ikke se at dette notatet fraviker fra Utdanningsdirektoratets forståelse av priva tskolelovens regler for krav til ansettelse. Krav til spesialkompetanse Utdanningsdirektoratet har mottatt en oversikt over faglig og pedagogisk kompetanse til det pedagogiske personalet ved skolen. Det fremgår her at over 70 prosent av de ansatte har enten mer enn fem års realkompetanse fra en steinerskole eller tilstrekkelig utdanning i steinerpedagogikk. Steinerskole n Gjøvik -Toten oppfyller kravet til spesialkompetanse, jf. privatskoleloven 2-1. Oppsummering og konklusjon Styret ved Steinerskolen Gjøvik -Toten har en systematisk tilnærming til vurderingen av behovet for kompetanseutvikling, gjennom deres kompetanseutviklingsplan som behandles av styret årlig. Planen dekker imidlertid ikke hele skolens behov for kompetanse. Utdanningsdirektoratet konkluderer derfor med at styret ved Steinerskolen Gjøvik -Toten ikke vedtar kompetanseutviklingsplaner ved behov. Dette er i strid med privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav i.

10 Side 10 av 17 Skolen har ansatt flere personer i fast stillin g som ikke fyller regelverkets kompetansekrav. Dette er i strid med privatskoleloven 4-2 første og annet ledd jf. opplæringsloven 10-1 med tilhørende forskrift. 4 Skolebasert vurdering 4.1 Rettslige krav Det er fastsatt i forskrift til privatskoleloven 2-1 at skolene jevnlig skal vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de målene som er fastsatt i den læreplanen skolen har fåt t godkjent etter privatskoleloven 2-3. Et av formålene m ed skolebasert vurdering er å sette fokus på skolens utviklingspotensial. I tillegg er skolens vurdering av egen virksomhet opp i mot målene i læreplanen, et relevant grunnlag for styrets tilstandsrapport. Det er styret som er ansvarlig for at den skoleba serte vurderingen gjennomføres i tråd med forskriftens krav. For at styret skal kunne sikre at skolen vurderer egen virksomhet opp i mot målene i læreplanen, må det være etablert en rutine for hvordan og når den skolebaserte vurderingen skal foretas. Rutin en må sikre at den skolebaserte vurderingen foretas jevnlig, og som et minimum må frekvensen for vurderingen være satt i system. Den skolebaserte vurderingen må inneholde både kartlegging og analyse. Dette innebærer for det første at skolen må ha foretatt en vurdering av hvilke kilder som kan gi informasjon om oppnåelse av kompetansemålene i læreplanen. Deretter må det vurderes hva kilden/informasjonen indikerer når det gjelder gradene av måloppnåelse. Analysen må knytte informasjonen og vurderingen opp i mot skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæring. Det må altså reflekteres rundt hva som er årsaken til både tilfredsstillende og eventuelt utilfredsstillende måloppnåelse. For at den skolebaserte vurderingen skal gi et godt grunnla g for utvikling, er det nødvendig med tilstrekkelig medvirkning og involvering fra undervisningspersonalet. Særlig nå det gjelder vurderingen av årsak til eventuell utilfredsstillende måloppnåelse, er synspunkter fra undervisningspersonalet nødvendig. Det er viktig at den skolebaserte vurderingen knyttes tett opp til gjennomføringen av opplæringen, og det er lærerne som har førstehånds kunnskap om dette. For vurderingen av kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i forbindelse med tilrettelegging for elever med særlig behov, må skolen foreta denne vurderingen på forsvarlig faglig grunnlag. Dette kan skolen gjøre f.eks. gjennom å innhente vurdering fra PPT.

11 Side 11 av Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratet har mottatt utfylte egenvurderingsskjemaer fra skolens styre, ledelsen og lærergruppa. I tillegg har skolen sendt inn gjeldende plan for skolebasert vurdering, steinerskolens kvalitetsutviklingsplan, samt skolens gjeldende planer. Vi har også mottatt dokumentasjon som viser hvordan læringsmålene planlegges, gjennomføres og vurderes i praksis. Ledelsen og styret ved Steinerskolen Gjøvik -Toten oppgir i egenvurderingsskjemaet at de er kjent med hvilke kompetansemål som er fastsatt i læreplanen som skolen har fått godkjent etter privatskoleloven 2-3. De viser til at det er gjennomført kurs i regi av Steinerskoleforbundet og at skolen har en kompetansehevingsplan. Skolen har gjort rede for sitt system for skolebasert vurdering. Det fremgår av redegjørelsen at skolen har utarbeidet en kvalitetsplan. Styret har delegert utformingen av denne til pedagogisk gruppe. Planen inneholder en del elementer for skolebasert vurdering, slik som kartlegging av elevenes ferdigheter, vurdering av periodeplaner, pedagogisk utviklingsarbeid og utvikling av kompetanse, men planen er ikke utfylt av skolen. Ut ifra kvalitetsplanen har skolen utarbeidet et skjema med obligatoriske tiltak, som skal fylles ut av pedagogisk gruppe. Skjemaet viser at skolen har foretatt en vurdering av hvilke kilder (nasjonale prøver, kartleggingsprøver, eksamen etc.) som skal gi informasjon om målene i læreplanen er nådd. Skolen har sendt inn to eksempler på hvordan læringsmålene planlegges, gjennomf øres og vurderes i praksis. Denne dokumentasjonen viser at lærerne gjør en vurdering av hva som fungerer og ikke, men Utdanningsdirektoratet finner det ikke dokumentert at evalueringene bygger på skolens resultater når det gjelder oppnåelse av målene i lær eplanen. Skolen opplyser at de ønsker å gi en rapportering av evalueringene til styret hvert halvår, men det går ikke frem av styreprotokollene at dette er gjort til nå. Utdanningsdirektoratet kan derfor ikke se at skolen foretar vurderinger av organiser ingen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen opp mot de funn de har gjort vedrørende måloppnåelse. Oppsummering og konklusjon Steinerskolen Gjøvik Toten har oversikt over hvilke mål som er fastsatt i den læreplanen skolen er godkjent for. Skolen har ikke tilfredsstillende rutiner for hvordan og når den skolebaserte vurderingen skal foretas. Skolen har vurdert hvilke kilder som skal gi informasjon om i hvilken grad målene som er fastsatt i læreplanen er nådd. Skolen bruker ikke denne informasjonen til å vurdere egen m åloppnåelse eller som grunnlag for evalueringe r av organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen. Skolen kan heller ikke dokumentere at de foretar vurderinger av organiseringen, tilretteleggingen og gjen nomføringen av opplæringen opp mot de funn de har gjort.

12 Side 12 av 17 På denne bakgrunn finner Utdanningsdirektoratet at kravene til skolebasert vurdering i forskrift til privatskoleloven 2-1 ikke er oppfylt i skolens virksomhet. 5 Tilstandsrapport 5.1 Rettsl ige krav Det følger av privatskoleloven 5-2 tredje ledd at styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i gjeldende lover og forskrifter og forutsetningene for godkjenningen, blir oppfylt. Styret skal ha et forsvarlig system for å følg e opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i 7-2 tredje ledd. Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i skolen knyttet til læringsresu ltat, frafall og læringsmiljø. Det er videre fastsatt i privatskoleloven 5-2 annet ledd, bokstav i) at styret skal drøfte den årlige tilstandsrapporten. Kravet til at det skal utarbeides en tilstandsrapport ble tatt inn i privatskoleloven og opplæringslo ven som en oppfølging av St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen for å tydeliggjøre skoleeiers ansvar for kvaliteten i opplæringen. Formålet med utarbeidelse av en tilstandsrapport er at skolene skal iverksette tiltak der det avdekkes behov for det. Det fremgår av forarbeidene til privatskoleloven 2 at den informasjonen som er påkrevet å inkludere i rapporten, er informasjon som skoleeier kan finne på skoleporten/udir.no. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal for tilstandsrapporten som er ment å gjøre utarbeidelsen av tilstandsrapporten enklere for skoleeierne. Det er imidlertid ikke obligatorisk å bruke denne malen. Kravet til tilstandsrapport er ikke ment å begrense omfanget av styrets forsvarlige system for vurdering og oppfølging av kravene i privatskoleloven for øvrig. Utarbeidelse av tilstandsrapport vil ikke være tilstrekkelig til å oppfylle kravet til forsvarlig system. For å oppfylle kravet til tilstandsrapport i privatskoleloven 5-2 må det utarbeides en tilstandsrapport årlig. Tilstan dsrapporten må vise resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger som er gjort tilgjengelig for skolene via Skoleporten. I rapporten må skolene ha inkludert tall og indikatorer knyttet til de tre kvalitetsmålene: læringsresultat, frafall og læringsmiljø. I tillegg må det i rapporten reflekteres rundt betydningen av og årsaken til resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene. Resultatene må knyttes opp mot skolens virksomhet. For å oppfylle kravet til drøftelse av tilstandsrapporten i styret, må styret motta tilstandsrapporten årlig. Styret må deretter ha en reell drøfting av tilstandsrapporten, og vurdere behov for tiltak på bakgrunn av rapporten. Dersom bestemmelsen skal oppnå sin hensikt om at tiltak skal iverksettes der det avdekkes behov for dette, er det nødvendig at styret ikke bare drøfte resultatene og vurderingen av disse, men at styret også bruker denne informasjonen til å vurdere om det er behov for tiltak. Dersom det vurderes at det er behov for tiltak, er det styrets ansvar å sørge for at tiltakene gjennomføres. 2 Ot.prp. nr. 55 ( ) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

13 Side 13 av Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratet har mottatt utfylte egenvurderingsskjemaer fra skolens styre, ledelsen og lærergruppa. I tillegg har skolen sendt inn tilstandsrapporter fra de to siste årene, samt styrereferater som viser styrets arbeid med tilstandsrapportene. Steinerskolen Gjøvik -Toten utarbei der årlig en tilstandsrapport. Rapporten har først en kort innledning om hensikten med å utarbeide en slik rapport. Videre omtales læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Rapporten har tatt inn en kort tekst om læringsresultater, men viser ikke til konkrete tall eller vurderinger. Det er heller ikke gjort noen vurdering av hva skolen kan gjøre for å bli bedre. Tilstandsrapporten e er etter Utdanningsdirektoratets vurdering, mangelfull e. Rapporten e viser ikke resu ltater fra nasjonale kvalitetsvurderinger eller skolens vurdering av disse. Skolen viser til at Steinerskole forbundet har søkt om fritak fra dette kravet, men denne søknaden er blitt av slått av Utdanningsdirektoratet. Steinerskolen Gjøvik -Toten må derfor etterleve privatskoleloven s bestemmelse på dette punktet. Styreprotokollene som Utdanningsdirektoratet har mottatt viser at styret ikke mottar tilstandsrapporten årlig. Styret har mottatt tilstandsrapport i Etter dette er det ikke dokumentert at rap porten har blitt behandlet av styret før i april Det går frem av styreprotokollen fra styremøte i april 2013 at tilstandsrapporten er gjennomgått og godkjent. Det fremgår ikke eksplisitt at det er vurdert og iverksatt tiltak på bakgrunn av rapporten e. Utdanningsdirektoratet legger imidlertid til grunn at tiltak ble vurdert og forventer at nødvendige tiltak vil bli iverksatt. Oppsummering og konklusjon Steinerskolen Gjøvik -Toten utarbeider årlig en tilstandsrapport, men innholdet i denne er ikke i samsvar med kravene i privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Rapportene viser ikke til resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger eller skolens vurdering av disse resultatene. Utdanningsdirektoratet har videre ikke funnet det dokumentert at t ilstandsrapporten legges frem og drøftes av styret årlig ettersom dette ikke skjedde i 2011 eller Dette var brudd på privatskoleloven. Ettersom tilstandsrapporten er styrebehandlet i 2013 legger Utdanningsdirektoratet imidlertid til grunn at også framtidige tilstandsrapporter vil styrebehandles i tråd med privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav k. 6 Oppsummering og konklusjon 6.1 Oppsummering Nedenfor er en oppsummering av Utdanningsdirektoratets vurderinger og konklusjoner relatert til de krav ene som har vært gjenstand for kontroll i tilsynet. Styret ved Steinerskolen Gjøvik -Toten vedtar en kompetanseutviklingsplan som behandles av styret årlig. Planen dekker imidlertid ikke hele skolens behov for kompetanse.

14 Side 14 av 17 Skolen må vurdere behovet for økt kompetanse også på andre områder enn det steinerpedagogiske. Kompetanseutviklingsplanen oppfyller derfor ikke kravene i privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav i. Skolen har ansatt flere personer i fast stilling som ikke fyller kompetansekravene i privatskoleloven 4-2 første og annet ledd jf. opplæringsloven 10-1 med tilhørende forskrift. Skolen har oversikt over hvilke mål som er fastsatt i den læreplanen de er godkjent for, men har ikke gode nok rutiner for skolebasert vurdering. Skolen har vurdert hvilke kilder som skal gi informasjon om i hvilken grad målene som er fastsatt i læreplanen er nådd, men bruker ikke informasjonen til å vurdere måloppnåelse av læreplanen. Skolen foretar heller ikke vurderinger av organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen opp i mot de funn de har gjort. Utdanningsdirektoratet anser derfor at kravene i forskrift til privatskoleloven 2-1 ikke er oppfylt. Steinerskolen Gjøvik -Toten utarbeider årlig en tilstandsrapport, men innholdet i rapporten oppfyller ikke kravene i privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Tilstandsrapporten har heller ikke vært lagt fram og drøftet av styret på årlig basis. I 2011 og 2012 ble tilstandsrapporten ikke behandlet av styret. Ettersom tilstandsrapporten er sty rebehandlet i 2013 legger Utdanningsdirektoratet til grunn at også framtidige tilstandsrapporter vil styrebehandles i tråd med privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav k.

15 Side 15 av Varsel om pålegg om retting Utdanningsdirektoratet gir med hjemmel i privatskoleloven 7-2a første ledd følgende pålegg: 1. Styret skal sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten, og ha et system som gir undervisningspersonale ved skolen mulighet til nødvendig kompetanseutvikling, jf. privatsko leloven 5-2 annet ledd bokstav i. Dette innebærer at: a. Styret må sørge for å ha en systematisk tilnærming til vurdering av faglig kompetanse og praktisk pedagogisk utdanning. b. Styret må sørge for at alle pedagogisk ansette som ansettes i fast stilling op pfyller lovens krav til kompetanse, både når det gjelder krav til praktisk pedagogisk utdanning og krav til utdanning i relevante fag. 2. Styret skal sørge at skolen jevnlig vurderer i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæ ringen bidrar til å nå de målene som er fastsatt i læreplanen for steinerskolene jf. forskrift til privatskoleloven 2-3. Dette innebærer at: a. Styret må sørge for at skolen bruker informasjonen fra kildene (nasjonale prøver, kartleggingsprøver, eksamen et c.) til å vurdere oppnåelse av målene i læreplanen. b. Styret må sørge for at skolen foretar vurderinger av organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen opp mot de funn de har gjort vedrørende måloppnåelse. 3. Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i gjeldende lover og forskrifter, og forutsetningene for godkjenningen blir oppfylt. Styret skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger etter 5-2 tre dje ledd. Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i skolen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø jf. privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i skolen jf. privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav k. Dette innebærer at: a. Styret må sørge for at tilstandsrapporten viser resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger. b. Styret må sørge for at tilstandsrapporten viser skolens vurdering av resultatene fra nasjonale kvalitetsvurderinger. c. Styret må sørge for at tilstandsrapporten viser tall og indikatorer knyttet til læringsresultat.

16 Side 16 av Oppfølgning av tilsynsresultatene krav om erklæring om at lovbruddene er rettet Tiltak for å rette lovbruddene skal iv erksettes umiddelbart. Når påleggene er oppfylt skal styret ved Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik -Toten bekrefte dette ved en erklæring til Utdanningsdirektoratet. Frist for å send e inn slik erklæring vil være Dersom senere tilsyn avdekker at ilagte pålegg ikke er rettet, vil Utdanningsdirektoratet kunne anvende reaksjoner etter den til enhver tid gjeldende reaksjonsbestemmelse. 6.4 Klageadgang Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Kunnskapsdepartementet. En eventuell klage skal sendes til Utdanningsdirektoratet innen tre uker etter at vedtaket er kommet fram til styret, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Om utforming av klage vises det til forvaltningsloven 32. Med hilsen Bente Barton Dahlberg avdelingsdirektør Anita Tøien Johansen rådgiver Dok umentet er elektronisk godkjent Vedlegg: Oversikt over innsendt dokumentasjon

17 Side 17 av 17 Vedlegg: Oversikt over innsendt dokumentasjon - Utfylte egenmeldinger fra lærerkollegiet, ledelsen ved skolen og styret - Tilstandsrapporter fra 2011 og Styreprotokoller som viser styrets behandling av kompetanse fra 2011 til i dag - Gjeldende stillingsbeskrivelser for lærerpersonell - Gjeldende kompetanseplan og oversikt over ansattes kompetan se - Gjeldende plan for skolebasert vurdering. Utskrift fra styreplan - Steinerskolens kvalitetsutviklingsplan - Skolens gjeldende planer - Kopier av stillingsutlysninger de fem siste år - Tilsettingsavtaler siste fem år - Oversikt over alle pedagogisk ansatte med: o o navn, stillingsprosent, o om stillingen er fast eller midlertidig, o oversikt over faglig kompetanse, pedagogisk kompetanse og relevant yrkeserfaring. Herunder informasjon om fag, studiested og studiepoeng. - Styreprotokoller som viser styrets arbeid med ti lstandsrapporter for de siste to år - Redegjørelse fra styret for hvordan undervisningspersonalet får tilgang til informasjon om styrets kompetanseutviklingsplaner. - Redegjørelse for, og eventuell dokumentasjon på, hvordan undervisningspersonalets synspunkter innhentes i styrets vurdering av behovet for kompetanseutvikling.

TILSYNSRAPPORT S T Y R E T S A N S V A R F O R R E T T O G N Ø D V E N D I G K O M P E T A N S E I V I R K S O M H E T E N

TILSYNSRAPPORT S T Y R E T S A N S V A R F O R R E T T O G N Ø D V E N D I G K O M P E T A N S E I V I R K S O M H E T E N Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: 31.5.2013 Deres dato: 30.4.2013 Vår referanse: 2013/2247 Deres referanse: Toten Montessoriskole ved styrets leder Kolbulinna 991 2847 KOLBU TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT.

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT. Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.08.2017 2017/3514 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Bærum Montessoriskole ved styrets leder Ballerud Alle 1 1363 HØVIK TILSYNSRAPPORT Spesialkompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT

VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 02.09.2013 2013/2746 Deres dato: Deres referanse: Helgen Montessoriskolelag ved styrets leder Skiensvegen 386 3830 Ulefoss VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 24.01.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4069 Deres referanse: Ulnes Montessoriskole SA ved styrets leder 2918 ULNES ENDELIG TILSYNSRAPPORT Ulnes Montessoriskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 20.01.2014 2013/5613 Deres dato: Deres referanse: 01.10.2013 Uldals videregående skole AS ved styrets leder Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 15.01.2014 2013/5983 Deres dato: Deres referanse: Hop videregående ved styrets leder Askvegen 264 5307 Ask skole AS ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK SKOLENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 03.11.2014 2014/3599 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Indre Østfold ved styrets leder Romsveien 10 1815 Askim TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 04.05.2017 2016/7567 Deres dato: Deres referanse: Montessoriskolen i Stavanger AS ved styrets leder Skipsbyggergata 19a 4077 HUNDVÅG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 28.02.2014 2013/5992 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Snåsa Montessoriskole ved styrets leder Agle 7760 Snåsa Sa ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/349 Deres dato: Deres referanse: Stiftinga Venabygd Grendeskule ved styrets leder 2632 Venabygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Stiftinga

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 18.12.2014 2014/5153 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Asker ved styrets leder Nesvangen 10 1394 Nesbru TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5993 Deres dato: Deres referanse: 18.12.2013 Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/Eidsvoll ved styrets leder Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 20.12.2011 Deres dato: 18.10.2011 Vår referanse: 2011/4073 Deres referanse: Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3140 Deres dato: Deres referanse: Ørsnes Privatskole ved styrets leder Sjøveien 9 8310 Kabelvåg TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 11.12.2013 2013/3152 Deres dato: Deres referanse: 28.10.2013 Stiftelsen Steinerskolen i Ås ved styrets leder Haugerudveien 25 1430 Ås ENDELIG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr. Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 06.05.2014 2014/491 Lukas videregående ved styrets leder Vikhov 7560 Vikhammer skole AS TILSYNSRAPPORT Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3139 Deres dato: Deres referanse: Eidskog Montessoriskole ved styrets leder Skillingmarkvegen 110 2233 Vestmarka Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT STYRETS ANSVAR FOR RETT OG NØDVENDIG KOMPETANSE I VIRKSOMHETEN. Steinerskolen på Rotvoll. Org. nr

TILSYNSRAPPORT STYRETS ANSVAR FOR RETT OG NØDVENDIG KOMPETANSE I VIRKSOMHETEN. Steinerskolen på Rotvoll. Org. nr Saksbehandler : Susanne Sollie Vår dato : 02.04.2013 Deres dato : 29.01.2013 Vår referanse : 2012/ 6110 Deres referanse : Steinerskolen på Rotvoll TILSYNSRAPPORT STYRETS ANSVAR FOR RETT OG NØDVENDIG KOMPETANSE

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 17.03.2014 2013/5567 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse 20.11.2013 ved styrets leder Hoffsjef Løvenskiolds

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler : Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato : Vår referanse : 02.07.2014 2014/346 Deres dato : Deres referanse : Oppdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 134 7341 Oppdal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 29.04.2014 2014/348 Deres dato: Deres referanse: St Sunniva skole ved styrets leder Akersveien 4 0177 Oslo TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Forvaltningstilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3141 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 13.02.2014 2013/5990 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Kristen videregående skole Nordland ved styrets leder Postboks 133 8701 Nesna ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 07.05.2014 2013/3153 Deres dato: Deres referanse: 05.03.2014 Steinerskolen i Trondheim ved styrets leder Mellomila 1-5 7018 Trondheim

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2905 Deres dato: Deres referanse: Seiersborg videregående skole AS ved styrets leder Postboks 33 1662 Rolvsøy TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Alta Kristne Grunnskole BA ved styrets leder Mikkelholmen ALTA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Alta Kristne Grunnskole BA ved styrets leder Mikkelholmen ALTA Saksbehandler: Linn Kvinge Alta Kristne Grunnskole BA ved styrets leder Mikkelholmen 10 9514 ALTA Vår dato: 02.08.2012 Deres dato: 02.07.2012 Vår referanse: 2012/1637 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Alta

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 07.07.2014 2014/3134 Deres dato: Deres referanse: Kvs -Bygland AS ved styrets leder 4745 Bygland TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 12.02.2014 2013/5615 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 279 4576 Lyngdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 23.06.2014 2014/1417 Deres dato: Deres referanse: Natur videregående ved styrets leder Strømsveien 323a 1081 Oslo skole TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Buen Kristne Skole ved styrets leder Buen MOSS

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Buen Kristne Skole ved styrets leder Buen MOSS Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 21.12.2011 Deres dato: 24.08.2011 Vår referanse: 2011/4064 Deres referanse: Buen Kristne Skole ved styrets leder Buen 7 1528 MOSS TILSYNSRAPPORT Buen Kristne

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 14.08.2014 2014/2906 Deres dato: Deres referanse: Flatanger Montessori Sa ved styrets leder V/rektor Sørflatanger 7770 Flatanger TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/1334 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Davinci Montessoriskole ved styrets leder Postboks 43 Minde 5821 BERGEN TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 11.04.2014 2014/43 Deres dato: Deres referanse: Vennesla Musikkgymnas ved styrets leder Vikeland 4700 Vennesla AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 11.03.2014 2013/5611 Deres dato: Deres referanse: 09.12.2013 Stiftelsen Lillehammer Steinerskole ved styrets leder Heimtunvegen 36 2608

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 25.06.2014 2014/1326 Deres dato: Deres referanse: Molde Friskole ved styrets leder Ingebriktvegen 11 6410 Molde TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund Vår saksbehandler: Susanne Sollie Vår dato: 14.08.2012 Deres dato: 07.08.2012 Vår referanse: 2012/1170 Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2904 Deres dato: Deres referanse: Tyrifjord videregående skole ved styrets leder Tyrifjordveien 25 3530 Røyse TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 22.10.2014 2014/4871 Deres dato: Deres referanse: Løkken Verk Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2 7331 Løkken Verk Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Cecilie Geelmuyden Vår dato: Vår referanse: 10.06.2016 2015/6852 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten ved styrets leder Østre Totenveg 14 2816 GJØVIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1649 Deres referanse: Unn Silje Brattsveen Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 10.06.2014 2014/1304 Deres dato: Deres referanse: Åse og Omegn Privatskolelag ved styrets leder Åse 8484 Risøyhamn TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.05.2016 2015/6845 Deres dato: Deres referanse: Bleik og Omegn Montessori Skolelag ved styrets leder Skoleveien 19 8481 BLEIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3601 Deres dato: Deres referanse: Rudolf Steinerskolen ved styrets leder Kantarellveien 10 1476 Rasta Lørenskog TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 23.09.2014 2014/3277 Deres dato: Deres referanse: Norges Toppidrettsgymnas ved styrets leder Postboks 134 1319 Bekkestua Geilo AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 08.04.2014 2013/5612 Deres dato: Deres referanse: 06.03.2014 Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen

Detaljer

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Saksbehandler: Sigurd Holen/tilsynsavdelingen Vår dato: 28.05.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1393 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6848 Deres dato: Deres referanse: Grenland Kristne skole ved styrets leder Gulsetvegen 81 3718 SKIEN TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 28.11.2016 2016/4365 Deres dato: Deres referanse: Lørenskog Friskole ved styrets leder Postboks 185 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Moe Skole Org.nr Moe skole Ved styret leder Moveien SANDEFJORD

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Moe Skole Org.nr Moe skole Ved styret leder Moveien SANDEFJORD Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 31.01.2012 Deres dato: 13.01.2012 Vår referanse: 2011/4072 Deres referanse: Moe skole Ved styret leder Moveien 78 3221 SANDEFJORD TILSYNSRAPPORT Moe Skole Org.nr.989

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/94 Deres dato: Deres referanse: Grunnskolen Oslo Kristne Senter ved styrets leder Trondheimsveien 50g 2007 KJELLER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 23.09.2014 2014/3600 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Oslo Øst ved styrets leder Solv 113 1162 Oslo TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Elihu kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 186 3166 TOLVSRØD

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Elihu kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 186 3166 TOLVSRØD Saksbehandler: Linn Kvinge Elihu kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 186 3166 TOLVSRØD Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 23.08.2012 Vår referanse: 2012/1640 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Elihu

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/95 Deres dato: Deres referanse: Nord-Dønna Montessoriforening ved styrets leder Stavseng 8820 DØNNA TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Saksbehandler: Kari Anne Sørvik E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår dato: 23.03.2012 Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6846 Deres dato: Deres referanse: Drøbak Montessori skole AS ved styrets leder Osloveien 27 1440 DRØBAK TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler E-post: post@udir.no Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning der de frittstående grunn- og videregående skolene skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Org. nr. 935411785. Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.03.2014 2013/4877

TILSYNSRAPPORT. Org. nr. 935411785. Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.03.2014 2013/4877 Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.03.2014 2013/4877 Deres dato: Deres referanse: 27.02.2014 Folkehøgskolen 69 Grader Nord ved styrets leder Sand 9056 Mortenhals TILSYNSRAPPORT

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/610 Deres referanse: Private videregående skoler i Norge og i Utlandet Elevtelling 1. april 2013 for private videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Gamleveien skole ved styrets leder Postboks 419 4379 EGERSUND

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Gamleveien skole ved styrets leder Postboks 419 4379 EGERSUND Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 10.09.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1636 Deres referanse: Gamleveien skole ved styrets leder Postboks 419 4379 EGERSUND TILSYNSRAPPORT Gamleveien

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer