Presentasjon av nedgravde avfallscontainere for Grenlandskommunene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av nedgravde avfallscontainere for Grenlandskommunene"

Transkript

1 Presentasjon av nedgravde avfallscontainere for Grenlandskommunene Flåtten Panorama Renovasjonssamarbeidet for Grenlandskommunene (RiG) har inngått en rammeavtale for levering av nedgravde avfallscontainere. Dette er en presentasjon av disse.

2 Innholdsfortegnelse Kort om nedgravde avfallscontainere Vedlegg 1: Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Vedlegg 2: Presentasjon fra produsent med teknisk informasjon Vedlegg 3: Teknisk underlag betongkum Vedlegg 4: Bilder fra installasjoner

3 Kort om nedgravde avfallscontainere/ «dypoppsamlere» En dypoppsamler er en stålcontainer senket ned i en betongkum, som i sin tur er gravd ned under bakken. Stålcontaineren har en innkastsøyle på toppen, med forskjellige typer åpning avhengig av beregnet bruk/avfallstype. Det er flere fordeler med denne typen avfallscontainere, sammenliknet med tradisjonelle stålcontainere og avfallsbeholdere: Estetiske, langt mindre skjemmende Praktiske, enkle i bruk Støysvake, spesielt ved glass/metall innsamling Luktsvake, lavere temperatur gir mindre lukt Tilgangskontroll, låst for andre enn registrert brukere ved behov Tilgjengelige, universell utforming for alle brukere Oversiktlige, nivåkontroll med varsling

4

5 RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012

6 Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER Ansvarsforhold/ eierskap Kommunenes ansvar Utbyggerens ansvar Brukers ansvar Overtagelse Økonomi Investeringskostnader Driftskostnader Gebyrberegning Tekniske krav Størrelse Plassering Grunnforhold Avstander Sikring Elektronikk Varmekabler 7 Side 2 av 7

7 Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE Dagens løsning for oppsamling av husholdningsavfall, baserer seg på bruk av plastbeholdere på hjul og stålcontainere. Begge løsninger er arealkrevende og kan oppfattes som skjemmende, spesielt i byen og tilliggende områder, hvor det er knapphet på arealer og oppsamlingsenhetene kan oppleves å påvirke estetikken på en uønsket måte. På denne bakgrunn ble det igangsatt et arbeid for å vurdere alternative løsninger for oppsamling av avfall og da løsninger som er egnet i tettbebygde områder med knapphet på arealer. Dypoppsamling av avfall er en løsning som etter hvert har fått anvendelse i mange byer. Systemet innebærer at avfallscontaineren er plassert i en nedgravd yttercontainer under bakken. Avfallet i containeren tømmes via en bunnluke ved hjelp av renovasjonsbil med kran. Over bakken står et brukervennlig innkast som kan utstyres med adgangskontroll. Se bilde: Hensikten med disse retningslinjene er å klargjøre vilkår og krav som stilles med tanke på: Ansvarsforhold/ eierskap - kommunens ansvar - utbyggers ansvar - brukers ansvar - overtagelse Økonomi - investeringskostnader - driftskostnader - gebyrberegning Tekniske krav - plassering - grunnforhold - avstander - sikring - elektronikk Side 3 av 7

8 Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER Nedgravde avfallscontainere er et system med nedgravde yttercontainere, innercontainere med bunntømming, og tømming av avfallet med renovasjonsbil med kran. Containerne skal ha mulighet for tilgangskontroll (identifikasjonssystem) og automatisk måling av fyllingsgrad. Containerne kan graves ned både i områder med løsmasser og områder med fast fjell der systemet er egnet. Containerne kan også graves ned i nærheten av sjø/ vann, slik at den nedre delen befinner seg under havnivå/ grunnvannstand. Formålet med innføring av nedgravde avfallscontainere er å tilby løsninger som har følgende fordeler: plassbesparende/ effektiv arealbruk bedre estetikk enn ved tradisjonelle løsninger bedre hygiene med redusert fare for luktplager minimerer forsøpling rundt beholderne enkel betjening høy sikkerhet 3 RETNINGSLINJER Følgende vilkår og krav gjelder ved etablering av nedgravde avfallscontainere. 3.1 Ansvarsforhold/ eierskap Ved utplassering av nedgravd avfallscontainer i borettslag, sameier og lignende er utbygger eier av anlegget ved installering. Kommunen overtar eierskapet i drift. Ved utplassering av nedgravd avfallscontainer til allmenn benyttelse i det offentlige rom, er kommunene eier både ved installering og i drift Kommunenes ansvar Ivareta rammeavtale med leverandør av nedgravde avfallscontainere. Foreta bestilling av nedgravde avfallscontainere. Anvise plassering av nedgravde avfallscontainere dersom disse plasseres i det offentlige rom Fastsette adgangskontroll- løsning, eventuell dispensasjon fra krav om dette. Legge opp til fast tømmefrekvens ut i fra mengder og behov. Dimensjonere containerens størrelse Avtale om drift av elektronikk og dataløsning Utbyggerens ansvar Inngå avtale med kommunen om nedgravd renovasjonsløsning Organisere graving for nedsetting av nedgravde avfallscontainere, etter anvisning fra kommunen, inkludert nødvendige tillatelser. Ivareta planlegging av øvrig utemiljø tilknyttet de nedgravde avfallscontainerne. Side 4 av 7

9 Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Brukers ansvar Ivareta ansvaret for renholdet rundt de nedgravde avfallscontainerne. Ivareta ansvaret for snørydding rundt de nedgravde avfallscontainerne. Utstyret må kunne tømmes like greit på vinterstid som om sommeren. Dette stiller krav til løsningen for overgangssonen mellom indre og ytre container. For å eliminere is/ snø- hindringer i forbindelse med tømming med kran av indre container, stilles det krav til varmekabler rundt plattform allerede ved installering Overtagelse Utbygger står for finansiering og installering av nedgravde beholdere. Eierskapet går over til kommunen når anlegget er ferdig. Kommunen overtar da ansvaret for all videre drift, vedlikehold og fornyelse av de nedgravde avfallscontainerne. Eier/ bruker blir ansvarlig for omgivelsene rundt de nedgravde containerne. 3.2 Økonomi Investeringskostnader Borettslag og sameier som ønsker nedgravde avfallscontainere må selv finansiere førstegangsinvesteringene. I eksisterende byområder med enkeltabonnenter kan kommunen initiere og finansiere etableringen av de nedgravde beholderne Kommunens ansvar Kjøretøy for tømming av nedgravde avfallscontainere Administrativ dataprogramvare Adgangsbrikker til abonnentene Avtale om drift av elektronikk og dataløsning i undergrunnscontainere Utbyggers ansvar Graving av grop til yttercontainer Transport av containere fra kommunalt lager, samt kostnader forbundet med innbygging av containeren. Utstyrskostnader - yttercontainer - innercontainer - innkastenhet - software montert på innkastet - nivåmåler i innercontainer - varmekabler Sikring av beholderne mot påkjøring og parkering (eks pullerter eller opphøyet kantstein) Driftskostnader Kommunens ansvar Generelt vedlikehold av yttercontainer Vedlikehold av eventuelle tillegg til standardløsning Tømming av avfallet Renhold av både yttercontainer, innercontainer og innkast Side 5 av 7

10 Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Generell vedlikehold og utskifting av deler for hele systemet, unntatt yttercontainer Bytting av batterier Skader på yttercontainer ved tømming Eier/ brukers ansvar Tapte ID- brikker, samt ekstra sett med brikker. Kostnader forbundet med renholdet rundt de nedgravde avfallscontainerne, samt snørydding Gebyrberegning For sameier og borettslag som benytter seg av løsningen med nedgravd avfallscontainer, vil abonnentene tilknyttet ordningen avkreves et årsgebyr som tilsvarer et renovasjonsabonnement med 80 liters restavfallsdunk. Gebyrberegningen baserer seg på en tømmefrekvens hvor beholderen blir tømt 52 ganger i året. Ved flere tømminger enn 52 pr år vil sameiet/ borettslaget bli fakturert for antall ekstra tømminger x enhetsprisen for tømming. Der kommunale gebyrer faktureres den enkelte leilighetsinnhaver, fordeles tilleggskostnaden jevnt mellom disse. 3.3 Tekniske krav Størrelse Størrelsen på de nedgravde avfallscontainerne vil variere ut i fra estimert avfallsmengde. Kommunen har ansvaret for dimensjonering av størrelsen på de nedgravde containerne. Det vil i hovedsak bli benyttet 5 m³ containere Plassering De nedgravde containerne skal, såframt det er mulig, plasseres på privat grunn. Eventuell plassering i det offentlige rom skal anvises av kommunen. De nedgravde containerne skal plasseres og vedlikeholdes slik at tømming kan foretas i henhold til kommunenes renovasjonsforskrifter. Utbygger må innhente de nødvendige tillatelsene fra kommunen med hensyn til arealdisponering og graving Grunnforhold Containerne kan graves ned både i området med løsmasser og områder med fast fjell der systemet er egnet. Containerne kan også graves ned i nærheten av sjø/ vann, slik at den nedre delen befinner seg under havnivå/ grunnvannstand. Ved fare for høy grunnvannstand, må en sikre at ikke containerne flyter opp Avstander Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 meter. Ytterkant av container skal plasseres minimum 1,5 meter fra vegg eller andre konstruksjoner som kan skades under tømming av containeren. Containerens krokfeste anbefales maksimalt 3,0 meter fra kjørbar vei, absolutt grense 5,0 meter. Anbefalt gåavstand fra hovedinngang/ boenhet til nedgravd container er 75 meter. Side 6 av 7

11 Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Sikring Containerne og utstyret må sikres mot parkering og påkjøring av biler Omgivelsene må være utformet slik at ikke overflatevann ledes inn mot den nedgravde enheten Elektronikk Alle nedgravde avfallscontainere skal kunne utstyres med følgende utstyr: Elektronikk for måling av fyllingsgrad i innercontainer Enhet for trådløs dataoverføring Adgangskontroll på innkastenheten Varmekabler For å eliminere is/ snø- hindringer i forbindelse med tømming med kran av indre container stilles det krav til varmekabler rundt plattform allerede ved installering. Side 7 av 7

12

13 Villiger nedgravde containere modell Lugano Det nedgravde avfallssystemet er bygget som et modulært system = Betongkum Sikkerhetsgulv Container Innkastsøyle Komplett enhet med toppramme Side 1 av 26

14 Modell Lugano Symmetrisk plassering på plattform Kinshofer Mushroom/2-Krok Søyletype Lugano Toppramme betongkum Med dreneringsåpninger for drenering av overvann fra plattform. Oppsamlingscontainer CU 200 C 5m 3 CU 200 B 4m 3 CU 200 A 3m 3 Mushroom eller 2-krok tømmesystem for bunntømming med to-delt bunnluke (to klaffer) Tømmesystem Kinshofer Mushroom eller 2-Krok Plattform Passerbar med lett kjøretøy opp til 500 kg Sikkerhetsgulv Securomat Type 18 Gangbar med vekt opp til max. 170 kg Betongelement CU 200 C 5m3 CU 200 B 4m3 CU 200 A 3m3 Symmetrisk søyleplassering på plattform Rammeverket under plattformdekke av aluminium er standardisert og tilpasset innkastsøyler av typen Lugano 65/70, 115/120 og 170. Plattformdekke er montert og skrudd fast med flathodede bolter. Innkastsøylen er plassert i senter av plattformen. Oppsamlingscontainer fylles fra midten, som gir bedre fyllingsgrad enn containere med asymmetrisk plassert søyle. Plattformdekke har 2 grader helling utover fra midten, noe som sikrer god avrenning av overvann. Søylens innvendige konstruksjon tillater montering av alle standard systemer for elektronisk måling av fyllingsgrad. Søylen er plassert i senter av plattformen. Sentrert innkast og fylling av container gir bedre utnyttelse av containervolumet og høyere fyllingsgrad. Fyllingsgrad med symmetrisk søyleplassering er ca 90% Side 2 av 26

15 Fleksibelt byggesystem Søyle med Kinshofer mushroom eller 2-Krok Plattformdekke: Aluminium antiskli 5/7 mm Stål galvanisert 3/5 mm Sand hardcourt 3 mm Gummigranulat, trau 20 mm Forberedt for stein, asphalt eller fiberbetong, trau 28 mm Senterramme med oppkant som hindre vanninntrenging Plattformramme Stål, galvanisert Oppsamlingscontainer Løfteramme og løftestag 2-delt bunnluke med trau for oppsamling av ca 200 liter væske Side 3 av 26

16 Teknisk beskrivelse System med Kinshofer Mushroom / 2-krok tømmesystem Skall Kromatisert/galvanisert stål 2 mm Våtlakkert, RAL, fritt valg. Tømmesystem Kinshofer mushroom eller 2-Krok Galvanisert stål Innkast/vippeluke INOX Rustfritt børstet stål 2 mm Plattform dekkeplate: Aluminiumplate 5/7 mm med dråpeformede antiskliprofiler Containervegger 2 mm galvanisert platestål med forsterkningsprofiler. Hjørneprofiler Container er forsterket med profiler av 2 mm galvanisert platestål Løfteramme tømmesystem Stålkonstruksjon 3mm, sveiset, galvanisert Lukestag tømmesystem Stålrør galvanisert Toppramme betong Stålramme 4 mm galvanisert med dreneringsåpninger Betongelement Monolittisk konstruksjon i armert betong Hjørnevinkel securomat Platestål 2 mm galvanisert Plattform underramme Stålkonstruksjon 3 mm sveiset, galvanisert 2-Delt bunnluke Stålkonstruksjon 3 mm sveiset, galvanisert Bunnramme Stålkonstruksjon 4 mm sveiset, galvanisert Gulvplate Securomat 1.5 mm galvanisert platestål, avtagbar. Gulvramme Securomat Stålrør 50/50/2 galvanisert, sveiset Wire til motvekter Galvanisert 4 mm Wiretrinse Plastikk med hylse Inox Nivåstag securomat Stålrør 50/50/3 galvanisert Motvekter Armert betong 95 kg og/eller galvanisert stål 70 kg Side 4 av 26

17 Søyletype Lugano 70 / 120 med fotpedal og vippeluke Søyletype Lugano 70 and 120 er utstyrt med egonomisk fotpedal. Fotpedalen er tilpasset fotens naturlige vinkel. Fotpedalens helling sammen med vippelukens vinkel gjør at vippeluken ikke kommer i konflikt med brukerens bein. Selv om søylen er utstyrt med pedal kan luken også åpnes for hånd Side 5 av 26

18 Søyletype Lugano 70 / 120 med fotpedal og vippeluke Søyle for glass, papir og restavfall har integrert vippelukeinnkast av INOX/Rustfritt stål.. Avfallstypetilpasset innkastbegrenser svinger automatisk opp når innkastluken åpnes. Lugano 70 med fotpedal og vippeluke Glass Papir Restavfall Ø 240 mm 100 x 300 mm Opptil 80 L Glass Paper Børsteinnkast og føringshylse for støyfri mating Integrert innkastbegrenser i nedkast. Lugano 120 med fotpedal og vippeluke Glass Paper Restavfall Ø 240 mm 100 x 300 mm Opptil 100 L Glass Paper Børsteinnkast og føringshylse for støyfri mating Integrert innkastbegrenser i nedkast Side 6 av 26

19 Søyletype Lugano 65 / 115 med vippeluke Vippeluken på søyletype Lugano 65 og Lugano 115 kan enkelt åpnes for hånd. Vippeluken er designet for enkel og lettvint mating i ergonomisk riktig høyde også for rullestolbrukere Side 7 av 26

20 Søyletype Lugano 65 / 115 med vippeluke Søyle for glass, papir og restavfall har integrert vippelukeinnkast av INOX/Rustfritt stål.. Avfallstypetilpasset innkastbegrenser svinger automatisk opp når innkastluken åpnes. Lugano 65 med vippeluke Glass Papir Restavfall Ø 240 mm 100 x 300 mm Opptil 80 L Glass Paper Børsteinnkast og føringshylse for støyfri mating Integrert innkastbegrenser i nedkast Lugano 115 med vippeluke Glass Papir Restavfall Ø 240 mm 100 x 300 mm Opptil 100 L Glass Paper Børsteinnkast og føringshylse for støyfri mating Integrert innkastbegrenser i nedkast Side 8 av 26

21 Søyletype Lugano 65 / 115 med direkteinnkast i søylefront Søyletype Lugano 65 og Lugano 115 leveres også i varianter for glass og papir med direkteinnkast gjennom søylens frontpanel av INOX/Rustfritt stål Side 9 av 26

22 Søyletype Lugano 65 / 115 med direkteinnkast gjennom frontpanel Lugano 65 med direkteinnkast Glass Ø 240 mm Papor 100 x 300 mm Glass Paper Plastring med gummirosett og føringshylse for støyfri mating. Svingepanel i INOX/Rustfritt stål Lugano 115 med direkteinnkast Glass Ø 240 mm Papir 100 x 400 mm Glass Paper Plastring med gummirosett og føringshylse for støyfri mating. Svingepanel i INOX/Rustfritt stål Side 10 av 26

23 Søyleskall Lugano - Rapido Demontering av fotpedal Lugano 70 / 120 Fotpedalen på Lugano 70 and 120 er festet til stag som stikker ut av søyleskallet med sekskantskruer for enkelt demontering. Lugano 65 and 115 leveres ikke med fotpedal. Åpning av søyleskall - trinn 1 Gjennom å løsne to skruer på toppen av skallet kann skallet lett foldes ut til siden for lett tilgang for service og justeringer.. Åpning av søyleskall - trinn Side 11 av 26

24 Serviceluke Optimal servicetilgang er sikret gjennom egen serviceluke på baksiden av innkastsøylen. Serviceluken har en sentrert plassering og er låst med egen nøkkelbasert lås. Serviceluken tillater manuell adkomst for demontering av deler og adkomst til container. Uten volumreduksjonspanel Med volumreduksjonspanel Fraksjonsmerking av søyler varianter med og uten elektronisk adgangskontroll Side 12 av 26

25 Elektronisk adgangskontroll - frontplate Søylemodell Lugano 65 / 115 og 70 / 120 kan leveres med elektronisk adgangskontroll på innkastluke. Løsningen består består av elektronisk styringsenhet, magnetlås, kabling, oppladbart batteri, frontplate/- betjeningspanel og solcellepanel for vedlikeholdlading av batteri. Brukeren åpner innkastluken ved hjelp av en keyfob-brikke. Administrasjon av nøkkelbrikker gjøres med en brikkeleser tilkoplet en PC, via webportalen Shop2WinWeb. Denne web-portalen administrerer også løsningen for elektronisk måling av containerens fyllingsgrad. Elektronisk måling av fyllingsgrad Søylemodell Lugano 65 / 115 og 70 / 120 kan leveres med elektronisk måling av containerens fyllingsgrad. Nivåmåling gjøres med en ultralydsensor som monteres på en brakett i underkant av plattformrammen. Sensorens elektronikk logger og sender informasjon vi GSM-nettet til en webportal hvor informasjon om fyllingsgraden på alle kundens containere kan leses av. Med tilpasninger kan systemet rapportere til kundens eget rapporteringsverktøy Side 13 av 26

26 Kippfach Verriegelung Kippfach freigegeben Kippfach geschlossen Serfoschloss Side 14 av 26

27 Volumreduksjon / sikkerhetspanel Panel for begrensning av innkastvolum er tilgjengelig på søyle type Lugano 65/70 og Lugano 115 / 120. Begrensningspanelet kan justere innkastvolumet til liter på modell 65/70 og liter på modell 115/120. Panelet hindrer innkast av lange gjenstander og sikrer barn mot uforvarende å falle ned i container. Personlig sikkerhet gjennom sikring av nedkast. Reduksjonspanelet aktiveres mekanisk ved åpning av innkastet. Reduksjonspanelet er laget av aluminium. Panelets stag og føringsarmer er laget av galvanisert stål. Av hensyn til servicevennlighet er alle akslelager designet med bronseforinger og smørenipler. Lugano 65 / 115 uten fotpedal Lugano 65 Lugano 115 Med panel Liter Liter Lugano 70 / 120 med fotpedal Lugano 70 Lugano 120 Med panel Liter Liter Side 15 av 26

28 Betongelement Alle betongelementer er produsert i spesielle støpeformer. Betongelementene er utstyr med spuns og plugg i bunnen for drenering av vann ifm lagring av kummene. Basismodeller CU 200 Dimensjoner Volum Vekt Lengde 1950 mm Model C 5 m t Bredde 1950 mm Model B 4 m t Model A 3 m t C B A Ekstra sikring mot vanninntrenging i betongelemtene Dersom det er særlig høy grunnvannstand på monteringsstedet anbefales det å tekke betongkummene utvendig og/eller innvendig med en elastisk naturlig gummi Bitumen membran Side 16 av 26

29 Sikring mot oppdrift Som ekstra sikring mot oppdrift kan betongkummene lages med bunnvinger på 2 eller 4 sider. Bunnvingene bygger 20 cm ut fra kumveggen. Standard betongelement Kalkuleringseksempel Det er forsvarlig å montere betongelementer CU 200 C uten bunnvinger dersom: Grunnvannstanden ikke er høyere enn halve høyden på betongelementet (ikke høyere enn 1300 mm over elementbunnen), eller: Når grunnvannstanden ligger under halve høyden av betong elementets fulle høyde, maksimalt 1300 mm under terreng. Sikkerhet mot oppdrift: F = EG Beholder / W GWSP = / = 1.54 Element CU 200 C, Standard Betongelement med bunnvinger Kalkuleringseksempel Betongelement av type CU 200 C trenger bunnvinger når: Grunnvannstanden er høyere enn halvparten av den totale høyden på betongelementet, maksimalt 400 mm under terreng. Sikkerhet mot oppdrift: F = EG Beholder / W GWSP = / = 1.38 Element CU 200 C med 2 bunnvinger Tekniske data betongelement CU 200 A / B / C Kombinasjon av råmaterialer Type CU-200 A h = m (mulig effektiv dybde), G = 5.20 tonn Type CU-200 B h = m (mulig effektiv dybde), G = 6.20 tonn Type CU 200-C h = m (mulig effektiv dybde), G = 7.00 tonn Betong klassifisering C50/60, CEM I 52.5, D max 16, XC4, XF4, XDI CL 0.20, C2 Betongbehov Type CU-200 A 2.15 m3 Betongbehov Type CU-200 B 2.56 m3 Betongbehov Type CU-200 C 2.90 m3 Armeringstype CU-200 A Steel V, 98kg, (Spesialnett) Armeringstype CU-200 B Steel V, 115 kg, (Spesialnett) Armeringstype CU-200 C Steel V, 134 kg, (Spesialnett) Kvalitet overflate Forskalingsglatt Transport/løfteankere 4 stk innstøpt i yttervegg, type Congrip Universal 3-5 tonn Side 17 av 26

30 Oppsamlingscontainer Tømmesystem Tømmesystem type Kinshofer Mushroom eller 2-Krok med 2- delt bunnluke Begge bunnluker betjenes og åpnes ved hjelp av mushroomløsningens sekundærfunksjon, eller midtkroken (2-krok) Støyisolering av platform - Glasscontainer Graden av støyabsorbering avhenger av støyens bølgelengde og isolasjonens type og tykkelse. Jo tykkere isolasjon, dess bedre støyabsorbering. Plattformisolering Hele plattformens underside fylles med 120 mm Rockwool. Containerisolering Bunnlukene kles med gummimatter som hindrer glass i å knuse direkte mot stålet Side 18 av 26

31 Bunntømming, 2-delt bunnluke CU 200 C Løfteramme Stålrør, galvanisert 2-delt bunnluke med trau for oppsamling av ca 200 liter væske Lukestag Stålrør, galvanisert Side 19 av 26

32 Containervarianter Type CU 200 Dimensjoner Volum Lengde 1950 mm Model C 5 m 3 Bredde 1950 mm Model B 4 m 3 Model A 3 m 3 C 5 m 3 B A 4 m 3 3 m 3 Tekniske data oppsamlingscontainer Utførelse Type Vekt container Volum Max. fyllingsvekt Total maks vekt CU 200 C 610 kg 5 m kg kg B 570 kg 4 m kg kg A 490 kg 3 m kg kg Side 20 av 26

33 Plattformdekke og drenering Plattformdekke kan leveres i flere varianter Platedekke Trau Stål galvanisert Aluminium Hard court Gummigranulat Stein/asfalt/betong Dråpemønstret Dråpemønstret Sandbelagt Svart u/stein/asfalt/betong Plate T=3/5 mm Plate T=5/7 mm Plate T=3 mm Trauhøyde 20 mm Trauhøyde 28 mm Toppramme for drenering av overvann til grunn Toppramme med ca. 30 åpninger for drenering av overvann fra platform til terreng. Drenering til grunn Plattform med drenering av overvann til terreng Plattformdekke Stål galvanisert Dråpemønstret Plate 3/5 mm Aluminium Dråpemønstret Plate 5/7 mm Drenering til terreng Side 21 av 26

34 Universell utforming tilpasset rullestolbrukere Plattformdekke ligger i samme høyde som omkringliggende terreng på alle fire sider og gir uhindret adkomst for rullestolbrukere. Høyde på innkastet er 750 mm. 750 mm Plattformbelastning Plattformen tåler belastning fra lette kjøretøy. Maksimal belastningsvekt er 500 kg/m 2 Max. belastning max. 500 kg/m 2 Plattform Avrenning og drenering Plattformen har fall på 2 grader i alle retninger. Plattformen er 20 mm høyere på midten, enn i ytterkant, som gir god avrenning av overvann til dreneringsrenne/toppramme. Die sy erhöht. Das Abfließen des Meteo Wassers ist somit jederzeit gewährleistet. Fall Side 22 av 26

35 Sikkerhetsplattform - Securomat Securomaten er en stålkonstruksjon som gir sikring mot fall ned i den åpne sjakten under tømmeprosessen. Plattformen heves opp automatisk ved hjelp av motvektslodd hengende i wire når containeren løftes ut av sjakten. Securomat inngår som standardkomponent i nedgravde containerløsninger fra Namdal Ressurs AS og Villiger Entsorgungssysteme AG. To personer med vekt opp til 170 kg Samtidig som oppsamlingscontaineren løftes ut av betongsjakten, sørger motvektene på Securomaten for at sikkerhetsgulvet heves automatisk. Dette gjør det mulig å stenge sjakten mens oppsamlingscontaineren tømmes. Securomatens plattform er i stand til å bære to personer på tilsammen 170 kg. Securomatens plattformdekke kan tas av for serviceformål. Varianter med betongelement type C 200 C 5m3 Siden Securomaten er justerbar i høyden er det mulig å installere en oppsamlingscontainer av type A, B eller C i et betongelement type C. C B A 5 m 3 4 m 3 3 m Side 23 av 26

36 Sikkerhetsplattform - Securomat Securomat Type 15 betongvekter Containerbunn Typ 15 Hel bunnluke med UE 20 lukkemekanisme Type 15 2-delt bunnluke CU 200 Plattformbelastning inntil 170 kg Vekt securomat type kg Securomat Type 10 stålvekter Containerbunn Hel bunnluke med UE 20 lukkemekanisme Type 10 2-delt bunnluke CU 200 Plattformbelastning inntil 170 kg Vekt securomat type kg Securomat Type 18 stål og betongvekter Containerbunn Hel bunnluke med UE 10 lukkemekanisme Type 18 2-delt bunnluke CU 200 Plattformbelastning inntil 170 kg Vekt securomat type kg Side 24 av 26

37 Betongelement med oppsamlingscontainer CU 200 A, B eller C Dimensjoner Volum Vekt Length 1950 mm Model C 5 m t Width 1950 mm Model B 4 m t Model A 3 m t C B A 5 m 3 4 m 3 3 m 3 Varianter med betongelement type CU 200 C 5m3 Betongelement / Container Betongelement / Container Betongelement / Container CU 200 C-C CU 200 C-B CU 200 C-A C B A 5 m 3 4 m 3 3 m Side 25 av 26

38 Varianter med betongelement CU 200 C (5m 3 ) Betong- Vekt Type Volum Vekt Vekt securomat Vekt søyle element LxB betong container container container type 18 Lugano 65 Totalvekt CU 200 C 1950x kg C 5 m kg 575 kg 120 kg 8305 kg CU 200 C 1950x kg B 4 m kg 575 kg 120 kg 8255 kg CU 200 C 1950x kg A 3 m kg 575 kg 120 kg 8185 kg Betongelement / Container Betongelement / Container Betongelement / Container CU 200 C-C CU 200 C-B CU 200 C-A C B A 5 m 3 4 m 3 3 m 3 Varianter med betongelement CU 200 A, B og C Betong- Vekt Type Volum Vekt Vekt securomat Vekt søyle element LxB betong container container container type 18 Lugano 65 Totalvekt CU 200 C 1950x kg C 5 m kg 575 kg 120 kg 8305 kg CU 200 B 1950x kg B 4 m kg 575 kg 120 kg 7455 kg CU 200 A 1950x kg A 3 m kg 575 kg 120 kg 6385 kg Betongelement / Container Betongelement / Container Betongelement / Container CU 200 C-C CU 200 B-B CU 200 A-A C 5 m 3 B 4 m 3 A 3 m Side 26 av 26

39 Teknisk informasjon for nedgravde containere B Gatebelegg B Eksisterende terreng NB! Må plasseres slik at ikke overvann/ smeltevann siver inn i systemet. Bør derfor plasseres cm over eksisterende terreng. Fyllmasse Betongelement Underlag: Magerbetong, avrettet eller sand/grus, komprimert og avrettet Gatebelegg Pukk, diameter > 16/22 mm x=20cm. Pukk- puten for drenering defineres av byggelederen, i henhold til stedets grunnforhold. Fyllmasse: Jord, sand Betongelement Detalj B Dreneringshull Må ikke tettes Detalj A Gatebelegg Underlag Vekt betong: 6900 kg Vekt sekuromat: 600 kg Vekt container: 800 kg Totalt: 8300 kg Leverandør: Namdal Ressurs AS Pukkpute Betongelement

40

41

42

43

44

45

46

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER 4 3.1 Ansvarsforhold/

Detaljer

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Revidert 04.04.2014 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. Det forutsettes

Detaljer

nedgravde avfallscontainere

nedgravde avfallscontainere Foreløpige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune Ajourført: Oktober 2006 Side 1 av 7 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling

Detaljer

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland 30. oktober 2017 Innholdsfortengelse 1 INNLEDNING... 3 2 HENSIKT OG ANVENDELSE... 3 3 BESKRIVELSE AV NEDGRAVDE AVFALLSLØSNINGER (DYPOPPSAMLING)...

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

MODERNE AVFALLSLØSNINGER

MODERNE AVFALLSLØSNINGER MODERNE AVFALLSLØSNINGER RENT, PENT OG RYDDIG www.ir.nt.no NEDGRAVDE CONTAINERE Innherred Renovasjon tilbyr nå nedgravde avfallscontainere! Systemet er plassbesparende, penere og gir mindre lukt. Løsningen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT

A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT MOVAR skal utvide renovasjonssystemet for nedgravde avfallscontainere. Nedgravde avfallscontainere vil graves ned i områder med

Detaljer

Avfallsløsninger for borettslag renslig, pent og ryddig

Avfallsløsninger for borettslag renslig, pent og ryddig Avfallsløsninger for borettslag renslig, pent og ryddig Ny type avfallssystem Renslig og ryddig MNA kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve avfallscontaineren befinner seg

Detaljer

VEILEDER. Planlegging og nedgraving av avfallscontainere

VEILEDER. Planlegging og nedgraving av avfallscontainere VEILEDER Planlegging og nedgraving av avfallscontainere Generell informasjon Sola kommune ønsker i størst mulig grad å bruke nedgravde avfallscontainere som avfallssystem. Ved hvert innsamlingspunkt skal

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 12.07.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 20.04.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 05.07.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 11.10.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering. Produktbrosjyre. Nedgravde containere. - maskiner og utstyr til kildesortering

- maskiner og utstyr til kildesortering. Produktbrosjyre. Nedgravde containere. - maskiner og utstyr til kildesortering - maskiner og utstyr til kildesortering - maskiner og utstyr til kildesortering Produktbrosjyre Nedgravde containere Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering. Kapittel. Bunntømte containere

- maskiner og utstyr til kildesortering. Kapittel. Bunntømte containere - maskiner og utstyr til kildesortering Kapittel Bunntømte containere Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt. Det er ingen tvil om hvem som er sjefen i fremtidens

Detaljer

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11 Dusj beslag Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger Hengsler 4 ulike design. Side 2-10 Aluminium hel hengsle Side 11 Knotter Side 12-13 Håndtak Side 13-14 Støtte stag Side 15-18

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Nedgravde avfallsløsninger i Trondheim kommune. Det beste med løsningene er det du ikke ser

Nedgravde avfallsløsninger i Trondheim kommune. Det beste med løsningene er det du ikke ser Nedgravde avfallsløsninger i Trondheim kommune Det beste med løsningene er det du ikke ser For hundre år siden ble byens kloakksystem lagt i rør under bakken. Nå følger avfallet etter. Mobilt avfallssug

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

8,5 300 72,5 72,5. lemlås. Best.nr. 681 6121 NT N H Best.nr. 6121 N V. Lemlås. Stor - Trailerline Best.nr. 26500. Motjern ubehandlet.

8,5 300 72,5 72,5. lemlås. Best.nr. 681 6121 NT N H Best.nr. 6121 N V. Lemlås. Stor - Trailerline Best.nr. 26500. Motjern ubehandlet. LEMLÅSER UTGÅR 8,5 HESTAL Lemlås, for innbygging Galvanisert, inkl. motjern Best.nr. 6040 Motjern: 6041 TICO Lemlås, L 9 Galvanisert, inkl. motjern 58 80 Best.nr. 102-5 G 45 10 130 152 45 14 Motjern: TICO

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

8 FELLESAREALER... 1 SAMEIET OG ADRESSE... 1 POSTKASSER... 1 DØRTELEFONANLEGG... 1 NØKKELSYSTEM... 2 STRØM... 2 RENOVASJON OG SØPPELANLEGG...

8 FELLESAREALER... 1 SAMEIET OG ADRESSE... 1 POSTKASSER... 1 DØRTELEFONANLEGG... 1 NØKKELSYSTEM... 2 STRØM... 2 RENOVASJON OG SØPPELANLEGG... 8 FELLESAREALER INNHOLDSFORTEGNELSE 8 FELLESAREALER... 1 SAMEIET OG ADRESSE... 1 POSTKASSER... 1 DØRTELEFONANLEGG... 1 NØKKELSYSTEM... 2 STRØM... 2 RENOVASJON OG SØPPELANLEGG... 2 PARKERINGSPLASSER...

Detaljer

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg For betonggolv med frittstående plassering 1 Side 2-4 01.2014 www.ultra-design.no-3318-01.2014 For trebjelkelagsgulv med frittstående plassering 2 Side 5-8

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Det beste ved løsningen er det du ikke ser Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Fordeler med nedgravde løsninger Luktdempende Brannsikre God estetikk Lang levetid Hindrer skadedyr Renere bomiljø Adgangskontroll

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger 14.01.2016 Bakgrunn Etter vedtak i Kommunestyret 25.2.2015 er det innsamlingsordninger for fire avfallstyper i Bærum

Detaljer

Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering

Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering BSAB DEK.5 Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering UNDERGROUND WASTE SYSTEM Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering Livskvalitet Fleksibilitet Effektivitet

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER Brygger Årlig investeres det store beløp i båthavner, kaianlegg og flytebrygger av privatpersoner, båtforeninger/velforeninger/grendalag

Detaljer

Forskaling. Fundamentforskaling. Kantforskaling. Veggforskaling. Dekkeforskaling. Prefabrikkerte trekonstruksjoner.

Forskaling. Fundamentforskaling. Kantforskaling. Veggforskaling. Dekkeforskaling. Prefabrikkerte trekonstruksjoner. 69 Forskaling Fundamentforskaling Kantforskaling Veggforskaling Dekkeforskaling Prefabrikkerte trekonstruksjoner Søyleforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

Installasjonsveiledning og Brukermanual

Installasjonsveiledning og Brukermanual Installasjonsveiledning og Brukermanual Oljeutskiller Type: - Full retention NSFP 3 30 Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med installasjon og drift av oljeutskilleren.

Detaljer

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no Bygghjelpemidler2013 www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no 2 Innhold 1. Trapper og bukker...5

Detaljer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D1 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D1 er

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som:

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: > Strøm- og datauttak > Overspenningsvern > Høyttaleruttak > TV- og videouttak > USB- og VGA-uttak > med mer...

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering. Nedgravde Containere. Framtidens avfallsløsning

- maskiner og utstyr til kildesortering. Nedgravde Containere. Framtidens avfallsløsning - maskiner og utstyr til kildesortering Nedgravde Containere Framtidens avfallsløsning Nedgravde Containere Vi bygger fremtiden for våre barn la oss også bygge fremtidens avfallsløsninger for dem. EnviroPac

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

RENOVASJONSTEKNISK NORM VEDLEGG B GENERELT OM NEDGRAVDE LØSNINGER

RENOVASJONSTEKNISK NORM VEDLEGG B GENERELT OM NEDGRAVDE LØSNINGER RENOVASJONSTEKNISK NORM VEDLEGG B GENERELT OM NEDGRAVDE LØSNINGER 2 INNHOLD 4 5 5 5 6 6 7 Denne normen har som formål å sikre at nedgravde avfallsløsninger planlegges, vedlikeholdes og fornyes på en slik

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

systo-med Skapsystem og arbeidsbenker System som passer over alt

systo-med Skapsystem og arbeidsbenker System som passer over alt systo-med Skapsystem og arbeidsbenker System som passer over alt Hvor stort rommet er gjør ingen forskjell. Møblene i systo-med tilpasser seg ditt behov, uavhengig om du har begrenset plass (den vanligste

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning

Installasjon og brukerveiledning Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 1-fas Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Pris: Kr. 17000,- Firma Lek og natur Askvegen 283 5307 Ask E-mail: kundenservice@lekognatur.no Org.-Nr. 998072638MVA

Pris: Kr. 17000,- Firma Lek og natur Askvegen 283 5307 Ask E-mail: kundenservice@lekognatur.no Org.-Nr. 998072638MVA Lek og natur Nyheter lekeplassdeler 2016 Priser eks. mva. og frakt. Hengekøye med 2 stolper Stolper av galvanisert stål. Lengde 2300 mm, pulverlakkert blå. Fargevalg stolper: røt, sølv, sort, blå. Stolper

Detaljer

Installasjon. Rockfon Eclipse

Installasjon. Rockfon Eclipse Installasjon Rockfon Eclipse GENERELL INFORMASJON Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en elegant, rammeløs flåte som består av en 40 mm tykk steinullplate. Den synlige siden (som vender ned mot rommet)

Detaljer

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant E er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T ). Profilsystemets synlige overflate

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Kort presentasjon av MNA

Kort presentasjon av MNA Kort presentasjon av MNA Formål Midtre Namdal Avfallsselskap IKS er et kommunalt eid selskap etter lov om interkommunale selskaper. MNA skal gjennom samfunnsansvarlig virksomhet arbeide målbevisst for

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

FDV FEMUND ( m/ sekkeskjulere)

FDV FEMUND ( m/ sekkeskjulere) FDV FEMUND (32018-32028-32118-32128 m/ sekkeskjulere) Spesialløsning med fargede topper Produsent: Farger: Fraksjonsmerking: Materialer: Vedlikehold/ Garanti: Bruksområde: Montering: Plastsekker: Miljø/Brannsikkerhet:

Detaljer

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Planleggingsråd VMS God planlegging Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Vi er behjelpelig med planlegging og plantegning Om du skulle trenge flere opplysninger Noen av planleggingsmålene

Detaljer

Containerskap. Containerskap med plass 1 stk. beholder: 370, 660, 770 og 1000 liter.

Containerskap. Containerskap med plass 1 stk. beholder: 370, 660, 770 og 1000 liter. beholder: 370, 660, 770 og 1000 liter. 2 stk. beholdere: 140, 370, 660, 770 og 1000 liter. 3 stk. beholdere: 370, 660, 770 og 1000 liter. 4 stk. beholdere: 370, 660 og 770 liter. Containerskap Rammen og

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla August 2013 Forord Det er utarbeidet en avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Detaljer

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & SERVICE Godt vedlikehold av kunstgress forlenger levetiden på kunstgressbanen betydelig. Fordelen ved at banen

Detaljer

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711.

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711. Dusjbeslag Dusjbeslag for 6 10 mm herdet glass. Z 3711 Justerbar hengsle Messing 50 55 90 70 90 35 Z 3713 65 Justerbar hengsle 18 55 Messing 50 90 70 90 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe 4

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Renovasjonsordning i Stavanger sentrum Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Ikke alle fornøyd. Avfallsmengder i sentrum Avfallet stammer fra ca. 310 husholdningsabonnenter og ca. 3700 ansatte. (Gårs-?)dagens

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 HEPRO AS Øvermoan 9, N-8250 Rognan Telefon: +47 75 69 47 00 Telefax: +47 75 69 47 10 E-post: firmapost@hepro.no www.hepro.no 35000 Gripo standard. Takhøyde 2,05

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

Monteringsanvisning for K-flex og A-Flex sluk

Monteringsanvisning for K-flex og A-Flex sluk Monteringsanvisning for K-flex og A-Flex sluk Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 340 16 72 K-Flex 75 mm bunn 340 16 73 K-Flex 110 mm bunn 340 16 74 K-Flex 75 mm skrå 340 16 75 K-Flex

Detaljer

Longopac LANGSEKK System.

Longopac LANGSEKK System. Longopac LANGSEKK System. Mindre Restavfall, Mer til Gjenvinning! Bruk av farger gjør det lettere å Sortere Riktig der avfallet oppstår og få det enkelt fram til riktig Container / Leveringssted. Longopac

Detaljer

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS Beholderløsningen tett eller luftet Seminar Avfall Norge 13 mars 2008 Workshop Innsamling av matavfall Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS www.mepex.no Mest brukt løsning

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Norges mest solgte sykkelstativ som innfrir både estetiske og funksjonelle krav. I den genialt enkle formen får syklene nødvendig støtte, og du får låst både hjul og ramme til stativet

Detaljer

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Vannkummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1600 vannkum A: Kumemnerør i valgfri høyde. D: Montert tettegummi i utfrest pakningsspor

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Boston Antikk. Boston Antikk - Det beste av to sider! BENDERS MARK

Boston Antikk. Boston Antikk - Det beste av to sider! BENDERS MARK - Det beste av to sider! En helt ny type mur med granittkarakter fra Benders som både er knekt og tromlet. ene har en konstruksjon med en låseplugg som gjør det mulig å bygge hellende og loddrette støttemurer,

Detaljer

Standard container. Norway Lillestrøm 2003 Elvegaten 52. Mob: 0047 97619349 Tlf: 0047 63810016 Fax: 0047 63818940 Mail: Rcontainer@Rcontainer.

Standard container. Norway Lillestrøm 2003 Elvegaten 52. Mob: 0047 97619349 Tlf: 0047 63810016 Fax: 0047 63818940 Mail: Rcontainer@Rcontainer. Norway Lillestrøm 2003 Elvegaten 52 Mob: 0047 97619349 Tlf: 0047 63810016 Fax: 0047 63818940 Mail: Rcontainer@Rcontainer.no www. RContainer. no Standard container Tekniske spesifikasjoner Grunn plan 991

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Goodtech Environmenttal Technology AS Farexvegen 19 NO-2016 Frogner Norway Tlf: +47 63 86 64 60 NO 985 660 492 MVA kontakt@biovac.no

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

Innendørs. Dimensjonering - plassering Lett og praktisk adkomst Hygiene Lys og ventilasjon Brannforebygging Adkomst for renovatør Økonomiske forhold

Innendørs. Dimensjonering - plassering Lett og praktisk adkomst Hygiene Lys og ventilasjon Brannforebygging Adkomst for renovatør Økonomiske forhold Avfallsrommet Komprimatorer, emballsjepresser, containere Innendørs CAD Avfallsrommet er betegnelsen på et separat rom eller et adskilt utvendig område avsatt til utstyr for oppsamling og oppbevaring av

Detaljer

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene:

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Sirdal Innhold 1 Sentrale krav i forskriften... 2 1.1 Vedr. abonnentens plikter... 2 1.2 Kjøreveg... 2 1.3 Fellesløsninger... 3 2.

Detaljer