Arsmøte Medlemmene i Lærdal Båteigarlag kalles med detre inn til: Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret 2013 avholdes:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmøte 2014. Medlemmene i Lærdal Båteigarlag kalles med detre inn til: Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret 2013 avholdes:"

Transkript

1 Medlemmene i Lærdal Båteigarlag kalles med detre inn til: Arsmøte Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret 2013 avholdes: Dato: Onsdag 12. mars 2014 Tid: kl. 18:00 Sted: Klubbhuset til Båteigarlaget, Småbåthavna, Lærdalsøyri Daosorden: 1. Apning av møtet ved styreleder. 2. Registrering av stemmeberettigede medlemmer. 3. Valg av møteleder. 4. Valg av referent. 5. Godkjenning av innkalling og saksliste. 6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen. Saker til behandlinq: 1. Arsmelding Regnskap Medlemkontingent og øvrige avgifter Valg av styre. 5. Godtgjørelse medlemmer av styret Budsjett lnnkomne saker: Forslag om henvendelse til Lærdat kommune om arealtil naust for medlemmene Forslag om at Årsmøtene legges til lørdager Forslag om dobling av medlemkontingenten for medlemmer med båter over 30 fot Forslag om gjerde med port til bryggene, og overvåkningskamera for havneanlegget Forslag om opprydding på areal ved Fjordhotellet. Annet. Forhåndsvarsel om dato for det kommende årsmøte, med oppfordring om å melde inn saker til behandling, ble sendt ut til alle medlemmer med kjent epost-adresse, den 3. februar i år, og samtidig lagt ut på Lagets hjemmeside. Det vises forøvrig tit gjeldende vedtekter (av 13. mars 2012). Disse ligger på Båteigarlagets hjemmeside: htb:/lwww.laerdalbat.no/. På samme hjemmeside vil denne innkatling og øvrige saksdokumenter blir lagt ut 23. februar. Stvret ønsker vel møtt - oq håper mange av medlemmene tar seq tid til å komme! Lærdal 23. tebwar 2O14 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder.

2 Årsmøtet Sak I Styret i Lærdal Båteigarlag har væft sammensaft slik:. Rune Einemo - feder. John Valsvik - nestleder. Jarle Einemo - kasserer. Per Bondti - sekretær. Johannes Stundal. Trond Østby. Sigmund Hovrud. Olav Grøttebø. Svein Storla Valgnemnd: Arsmelding - Lærdal Båteigarlag for foreningsåret havnesjefen (fra sommeren 2013) - styremedlem - styremedlem - varamann - varamann. Per Olav Damstuen, Frode Larsen, Rune Einemo. Revisorer:. Audun Helge Bjørkum, Olav Grøtlebø Al<tiviteten i laget.. I havna hardet blitt montert bobleanlegg på mesteparten av D-brygga. Med denne utbedringen, er nå 3 av bryggene godt sikret for isdannelse. Denne måten å frostsikre på, er en god investering. Dette da slike anlegg er rimelig i anskaffelse, bruker lite slrøm og trenger lite vedlikehold. En planlagt utskifting av stolper for bedre sikring av noen av bryggene, ble utsatt ltl2014. Dette da det ikke lyktes å få kvalifisert aktør til å ta denne jobben i Onsdag 3. aprilble det holdt dugnadihavna, med relatilrt godtframmøie. ' Sammen med Ardal Båtforening og Kaupanger Båtlag ble det holdt kurs i <Båtførerprøven> i vårt klubbhus, i mars. Kursen gikk over 3 dager (helg). Kursleder var Tor Tønder, fra Bergen. ' Det har vært noen utmeldinger i laget, men det har også kommet noen nye til, slik at medlemstallet en omtrent uendret. Laget har ca. 150 medlemmer. Sist høst kom det forespørsel tra 2 båteiere fra Årdal, som ønsket-å ha båten liggende vinterlagret i havna, og styret imøtekom dette, da det var plass. Båtene fra Årdal ligger i havna i en periode i vinter på 6 mnd, og betaler avgift for dette.. Årsmøtet ble avholdt 12. mars med liten deltagelse. Kun 9 av medlemmene møtte.. Det har blitt avholdt 2 styremøter i løpet av 2013, og styret har behandlet 11 saker. ' I tillegg er det også sendt ut medlemsinformasjon I ganger i løpet av året som gått.. Lagets web-sid er oppdatert fortløpende. Havnesjef Svene Sæbø døde iolctober. Om morgenen den 24. oktober mottok styret i Båteigadaget, den triste beskjeden om at mangeårig havnesjef Sverre Særø var død etter noe tids sykdom, 73 år gammel. Sverre var en ildsjel, som la mye arbeid, energi og prestisje i at havna skulle framstå på en god og trygg måte. Han var daglig på plass i havna og var der en god og hjelpsom støttespiller for båtfolket. Styret vil takke Svene for hans store innsats gjennom mange år, og lyse fred over hans minne. Oppsummert: Det har vært forhotdsvis god aktivitet i Laget i løpet av 2013, men styret ønsker at flere av medlemmene engasjerer seg mer. Det være seg å stille til styrevalg, og ellers når det gjelder praktiske gjøremål i havna og havneområdet. Mange er flinke, men hos andre er det en del å hente. Båteigarlaget er jo et <<spleiselag>, der alle må bidra. Ellers oppfordres medlemmene tilå besøke hjemmeside vår: der informasjon om aktiviteter og annet i Laget blir lagt ut. Lærdal23. februar 2014 Forstyret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder.

3 Lærdal Båteigarlag ARSAVSLUTNING 2013 UTGIFTER Div. Kostnader 45030'10 Straum 43827,59 Forsikring lf 18703'00 Kai/brygger '3O Bygningar 2012'50 Medlemsavgift Dieser =2!?!!'3=2 22A877'87 INNTEKTER Div. inntekter Straum ForsikringsoPPgjer Kai / brygger Bygningar Medlemsavgift Diesel 11202, ,75 0,00 0, , BALANSE ,81 EIGE I bank Netto inntekt ,34 Bank ,20 FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISE KlubbhuslnausUinnbo Flytebrygger ffi Note Det er ikkkje teke høgde for beholdningsendring Diesel Diesef beholdning j

4 Styrets forslag til Arsmøtet Sak 3 Medfemskontingent og avgifter 2AM Lærdal Båteigarlag Styret behandlet saken i styremøer 29.januar i år (styresak 06nilq, og vedtok å fremme forslag overfor det kommende årsmøtet, om å øke medlemskontingenten 3 %. Resultatet forhøyes deretter til nærmeste 100-krone. Satsen for innenbygds mdlem med båt til og med 15 fot, foreslås uendret. Ellers er det også lagt inn muligheter for vinterfortøyning, i den grad det er plass i boblehavna, til båter der eiere ikke er medlem i Båteigarlaget. Styret i Lærdal Båteigarlag Rune Einemo (sign) - styreleder I qtgqqls!x I e_{emrycf ry!. i Båt til og med 15 fot 2:309 i?,_a?9, ; Bå over 15 fot I i lnnmeldingsavgift- år I OOO f ; Utlelepilser - utstyr: r Båttilhenger - pr. døgn : Aåtopptekk-tor innfrl3 dager -ili i q49q4' 9!!: IgI+ -' 5 o?ggf _, 699 it1e_vrv,\\9y1s_\9ll_"1gel_tt:t-l _s_ll9_q_q!!9q-s,e-l"rll9tt!,_ 999 _, I ' 250?!0 : i,oo,,oo i.gry i 999 _j '_ Gjesteplasser i havna: " : ; 109 j i: j ;,r Vinterlagring (inntil 6 mnd) i havna - hvis plass - tor ikke-medlemmer, ZOOO j ZZOO ; : Mnterlagring av bat på land ved naustet - 1. okober til 1. mai - : 500 : 500 :, beglen-set antall plasser _.._._.._ :.. ;.... -j : {g!!!!qe$: ptfl-r999!-yl:-re! L4-t-eltgr S-Z Aqg I ;.,; :'

5 Arsmøtet i Lærdal Båteigarlag2Al4 - Sak 5 Forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for styreåret Stvresak Sgret behandlet dette i styremøte 29. januar 2014 ogforeslo følgende overfor Årsmøtet: r e o Safsene for 2013 var Formann: fri båtplass , havnesjef: fri båtplass , kasserer: fri båtplass , sekretær: fri båtplass lngen godtgjørelse for øvrige medlemmer av styret. Efter behandling i #yret, ble det besluttet å ikke endre godtgiørelsen til styret for styreåret Det skal ikke utbetales møtegodtgjørels ellerkjøregodtgjørelse ifm. styremøter. Lærdal 23. februar 2014 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder.

6 Budsjett sammendrag Lærdal Båteigarlag 2014 INNTEKTER Budsjett Regnskap Budsjett RegnskEp Budsjet 20{ Medlemskontingent og div utleie Sg Salg strøm medlemmer 20 m0 inld ovenfor 200æ Refusjon strøm - ispropeller offi 't9 u Salg drivstoff G) Div lnnteker m Forsikingsoppgisr - slader i havna zæ Æ SUM INNTEKTER 351 5æ æ 5&l UTGIFTER Sum vedllkehold kai t bryrggeanlegg Vedlikehold l<ai I brygge'anle{/g Veilikehold Wgninger I utsty( go mo 20 0c0 5232a {æqn ,t4 &F 15 æo / Strøm Forsikringer Kjøp dri\rstoff m m 304& Div kosfuader o(n 1329G God jørelse styremedlemmer: 4?W 3i'flro æ(m 43q'O 4it0(p SUM UTGIFTER 2s..21æ zmala 3{4(m æ BAr-A rtse - t* / celflnst æ -75 5?,2 t lifol Budsjett 2O14 *yrdslorslag 20.s2.2014

7 Melding Per Bondli l*a 7- / Fra: Jarle Offerdal Sendt: 3. februar :22 Tit: Per Bondli Emne: RE: Lærdal Båteigarlag - Armøtet 2014 saker til behandling - Kandidater til styret - Jubileumsmarkering - Dugnad Ftei. Saittil årsrriølei. N**st f+r båteig*rane som tidligaæ nemdt glafp prosiektgl der det kunne bli $ass og høve for båtinteresserte til å! ryydberg' [ige* iii iager iai båten uiaieistid' -iin"tisi Etter storbrannen for ver 2 ræwker sidan. v' det bri ein der regureringsendringar på Lærdalsøyri' og då vil det ilå ftå* tt,r r-e åfemja eit behov tas areai iit naust' Egtenkjeril?sgsitareals*mkæ*festasttildenenkletebåtdgaragatdene*kelteb1'gg*rnaustetterein samla Ptan. =g te*ki"t *teg *auttlit båier s*iti,k*t! ir.a*.sp*f-era*1- gå he*ger *lier biurrakt+r *g då ven* d+i ik'lqe så *lt-fcr store *atrsts. cg e$] er ikkje *t4renglg av s!øtilga*e' Plaese;inga ka* i prn*ip petl'1jrckcr scæ hebt å k*mmz;*e*' einsåad på Lætåaisøyn ville ver* å '.l:æ* f*ieisekk*. Nako meir ci,taiieft om ideen irenger eg gieme ikkie gie pr i dag' som eit framiegg tit årsmøtet' men ta kofttat t vlgs de+. cr spørcr*åi. Mh Jarie

8 Side 1 av 1 Per Bondli Å'-uL' 72 Fra: Sendt: 3. februar 2A14 13:19 Til: Per Bondli Emne: Re: Lærdal Båteigarlag - Armøtet 2014 saker til behandling - Kandidater til styret - Jubileumsmarkering - Dugnad Hei Sak til behandling: Legge årsmøte til en lørdag slik at de som bor langt vekke kan delta. Med vennlig hilsen Berit Vik Helgesen

9 Saker til årsmøtet i Lærdal Båteigarlag. 1. Åa,L '7- s Forslag om å øke leigeavgiften for båter over 30fot.Til dobbel pris av det høyeste vi har nå. Begrunnelse: Eg ser at utviklingen går i retning større og større båter og det bygges nye brygger med lys osv til disse,det er da rett og rimelig at de som har større båter enn 30 fot betaler mer for dette. Vi må ikke glemme at vi også har mange gamle brygger lengere inne ibåthavna som nå er i så dårlig forfatning at de burde vært stengt. Penger fra forslag 1 bør brukes til å bytte ut de gamle bryggene. 2. Forsfag om gjerde med port for stenging av tilkomst til bryggeutstikkerne. l"rl 7 " / Begrunnelse: Vi har vel vært lite plaget med tyveri i båthavna til dags dato, men når en ser utviklingen andre steder,så øker slikt og vedågjøre tilkomstvanskeligere vilen sikre båtene bedre. Nøkkel til hver båteier så har de tilgang osv. 3. Forslag om Overvåkingskamera for båthavna ÅåL 7- { Det kan løses webkamera som logger dette rett på hjemmesiden til laget og kanskje samtidig sette opp en værstasj,on som både viser temp og vindforhold så kan alle inn og sjekke at alt er i orden om en også bor utenfor bygda. PS! Kamera forebygger også innbrudd. Mvh Einar Trulssen l*04-tfflprt{1u

10 Per Bondli Fra: Sendt: Tir: Emne; t, /Ma/o Sigmund Hovrud 6. februar :06 Per Bondli Ad: VS: saker til årsmøtet i Laerdat båteigarlag, se vedlegg?-f Hei Per! orrersendes herved Det har i fl-ere år ligget skjemmende for omgivelsene til laget. bør dette ryddes dårlig reklame for båtharrna Vennlig hilsen Sigmund. Dette er fei ringen nafi-a ar området '

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014.

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøtet ble holdt på Rove. Til stede: Se årsmøteprotokoll hvilke medlemmer som møtte. Til sammen 37 Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer