PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN"

Transkript

1 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

2 VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden er ideell med enkel innseiling og effektive anløp og havnen er inne i en ekspansiv periode. Største virksomhetsområder er container, ferje, steineksport og stykkgods. Larvik Havn er Norges nest største containerhavn og har en sammenhengende containerkai på 270 meter med gantrykran og mobilkran. Ukentlig trafikkeres blant annet følgende havner på Kontinentet: Antwerpen, Bremerhaven, Esbjerg, Göteborg, Hamburg, Immingham og Rotterdam med faste containerlinjer fra Unifeeder, MSC, Tschudi Lines og Team Lines. Nor Lines' skip i kysttrafikk langs Norskekysten og deler av Skandinavia og Baltikum anløper Larvik Havn opptil tre ganger i uken. Color Line opererer linjen Larvik - Hirtshals med M/S SuperSpeed 2 med to daglige avganger til Danmark. Øvrig trafikk over havnen består av blant annet blokkstein og storstein, grus, korn, sukker og prosjektlaster. Larvik er inne i en svært positiv utvikling, både by- og næringsmessig. Nye næringsområder langs nye E18; Amundrød, Danebo og Ringdalskogen er under utvikling alle i nærheten til Larvik Havn og Torp lufthavn. Larvik har firefelts motorveiforbindelse til Oslo. Prissystemet i Larvik Havn Larvik Havn KFs samlede inndeling av priser og vilkår består av tre deldokumenter etter følgende mønster: Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn Anløpsavgift (forskrift) Prisliste Alminnelige betingelser Kontaktinformasjon Larvik Havn KF Havnegata 5 PB 246, Sentrum 3251 Larvik Tel.: , epost: Henvendelser vedrørende skipstrafikk og annen operativ virksomhet kan rettes til: Larvik Havn KF v/havnekaptein Erling Kristensen Kanalgata 2 Tel.: , epost:

3 2014 PRISER Larvik Havn KF FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR LARVIK HAVN 2014

4 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR LARVIK HAVN Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne og farvannsloven 2009) med tilhørende forskrifter. 1.2 Sjøområdet og avgiftdekning Larvik havn og Larvik kommunes sjøområder omfatter sjøområdet innenfor linjer trukket 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen til grensen mot Sandefjord i øst og fylkesgrensen i vest. Anløpsavgift ilegges fartøy og er fartøyets betaling for bruk av farvann; sjøareal og innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. 1.3 Ikrafttredelse Forskrift om anløpsavgift for Larvik Havn 2014 ble vedtatt i havnestyret 29/10/2013 og kommunestyret 11/12/2013. Forskriften trer i kraft fra 1. januar Anløpsavgift 2.1 Beregningsgrunnlag Anløpsavgift beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonal konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni For fartøyer som ikke er målt eller har gyldig målebrev, fastsetter Larvik Havn KF fartøyets tonnasje etter skjønn. Anløpsavgift betales en gang per anløp. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, beregnes avgiften kun en gang per døgn. Alle oppgitte satser er eksklusiv merverdiavgift. 2.2 Regulativ for anløpsavgift Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i pkt betaler anløpsavgift etter følgende sats: Kr. 0,24 pr. BT (bruttotonnasje) Rabatter: 30 prosent rabatt for linjer med faste, minimum ukentlige, anløp på Larvik Havn 20 prosent rabatt for lektere Minsteavgift: Kr. 215, per anløp. Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 1 Forskrift om anløpsavgift 2014

5 2.3 Fritak for anløpsavgift Følgende fartøyer er fritatt for anløpsavgift: Fartøyer som passerer sjøområdet uten å anløpe havna Fartøyer som anløper havna på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer Bergingsfartøyer og isbrytere under utførelse av berging og isbryting Orglosfartøyer, så vel norske som utenlandske Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet Ikke målepliktige fartøyer med største lengde under 15 meter 3 Opplysningsplikt, ansvarsforhold m.m. 3.1 Opplysningsplikt Larvik Havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav eller for å kunne kontrollere beregning av Larvik Havn KFs krav etter denne forskriften. Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Larvik Havn KF de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve anløpsavgiften. 3.2 Ansvarsforhold og straffeansvar Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Krav som Larvik Havn KF har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). Unndragelse av avgiftsbetaling medfører straffeansvar. KONTAKTINFORMASJON Larvik Havn KF Havnegata 5 PB 246, Sentrum 3251 Larvik Tel.: , fax: , epost: Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 2 Forskrift om anløpsavgift 2014

6 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

7 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Larvik Havn. Gjeldende bestemmelser framkommer av Forskrift om anløpsavgift for Larvik Havn 2014 (eget dokument). SIKKERHETSGEBYR OG AVFALLSGEBYR For bruk av ISPS terminaler betales sikkerhetsgebyr (ISPS gebyr) (se pkt. 2). Skip som anløper Larvik Havn betaler avfallsgebyr (skipsrenovasjon) (se pkt. 2). Se side 6 for oversikt over saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tiltak i kommunens sjøområde. BRUK AV HAVNAS INFRASTRUKTUR Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kraner og andre anleggsmidler som tilhører Larvik Havn KF. Følgende priskategorier inngår i denne gruppen: Kaivederlag Betaling for bruk av kaier (se pkt. 3.1.) Varevederlag Betaling for bruk av kaiareal for mellomlagring av gods før lasting/etter lossing (se pkt. 3.2.) Passasjervederlag Betaling for bruk av passasjerfasiliteter (se pkt. 3.3.) Kranvederlag Betaling for bruk av havnekraner (se pkt. 3.4.) SALG AV VARER OG TJENESTER Larvik Havn KF tilbyr diverse varer og tjenester til skipsfarten og andre havnebrukere. Se pkt. 4 i denne prislisten. BÅTHAVNVIRKSOMHET Priser og vilkår for leie av båtplasser som drives av Larvik Havn KF fremkommer i pkt. 5 i prislisten. 2 Sikkerhetsgebyr og avfallsgebyr Gjeldende ISPS gebyr og avfallsgebyr (skipsrenovasjon) i Larvik Havn, eks. mva: TYPE GEBYR SATS ENHET ISPS, skip: Alle skip Kr. 200, Pr. anløp ISPS, varer: Grus/skrotstein (TF 1) Kr. 0,20 Pr. tonn Containere Kr. 0, Pr. container Øvrige varer Kr. 0,75 Pr. tonn Avfallsgebyr: Alle skip Kr. 550, Pr. anløp Merknader: TF 1: Angir aktuelle tolltariffkoder som inngår i oppgitte priser. Se side 2 for nærmere oversikt. Avfallsgebyr gjelder uavhengig om havnas avfallsordning benyttes. Gebyret inkluderer maksimum leveranse på 0,5 m3 restavfall. Alle leverte tilleggsmengder blir fakturert etter regning. Se side 6 for nærmere informasjon om avfallsbestemmelser. Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 1 Prisliste 2014

8 3 Bruk av havnas infrastruktur 3.1 Kaivederlag Kaivederlag beregnes på bakgrunn av skipets lengde (målt i meter) per døgn liggetid til kai. Priser for kaier, eks. mva: KAIER PRIS ENHET Stykkgodskai Kanalen Kr. 21,00 /meter Pr. døgn Svartebukt (skip) Kr. 21,00/meter Pr. døgn Kanalkaia Vest Kr. 21,00/meter Pr. døgn Kanalkaia Nord Kr. 32,00 /meter Pr. døgn Revkaia Kr. 37,00 /meter Pr. døgn Svartebukt (lektere) /all lektertrafikk Kr. 83,00 /meter Pr. døgn Merknad: Minstepris: Ett døgns liggetid til kai. Minimum kr. 435, pr. døgn. 3.2 Varevederlag Varevederlag beregnes enten på bakgrunn av varenes vekt (i tonn), eller per lasteenhet, for alle varer som fraktes med skip over Larvik Havn KFs kaier. Priser for varer, eks. mva: TYPE GODS PRIS ENHET Containergods: Alle varer i container Kr. 165, Pr. container Ferjegods: Personbiler, varebiler, tilhengere Kr. 18,35 Pr. stk. Lastebiler, busser, semihengere Kr. 36,70 Pr. stk. Alle varer på lastebil/semihengere Kr. 12,95 Pr. tonn Øvrige varer: Grus, skrotstein (TF 1) Kr. 3,62 Pr. tonn Bark, tømmer (TF 2) Kr. 4,90 Pr. tonn Blokkstein (TF 3) Kr. 5,75 Pr. tonn Dyrefôr, melasse (TF 4) Kr. 11,35 Pr. tonn Korn (TF 5) Kr. 11,35 Pr. tonn Mineraler (TF 6) Kr. 11,35 Pr. tonn Motorkjøretøy (TF 7) Kr. 140, Pr. stk. Øvrige varer Kr. 13,85 Pr. tonn Merknader: TF 1 7: Angir aktuelle tolltariffkoder som inngår i oppgitte priser. Minstepris: Kr. 250, pr. vareparti. For varer som ligger på kaiareal utover varevederlagets dekningstid på 48 timer (før/etter lasting/lossing), påløper følgende tillegg: o 20 fots containere: Kr. 275, pr. container pr. døgn. o 40 fots containere: Kr. 450, pr. container pr. døgn. o Øvrige varer: Kr. 18, pr. m2 pr. døgn. Spesifikasjon Tolltariffkoder: o TF gruppe 1: Gjelder tolltariffkode o TF gruppe 2: Gjelder tolltariffkoder 44.01/03. o TF gruppe 3: Gjelder tolltariffkoder o TF gruppe 4: Gjelder tolltariffkoder og o TF gruppe 5: Gjelder tolltariffkoder o TF gruppe 6: Gjelder tolltariffkoder , , , , , 26.21, og 71.02/05. o TF gruppe 7: Gjelder tolltariffkoder Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 2 Prisliste 2014

9 3.3 Passasjervederlag Passasjervederlag beregnes per passasjer med ferjer som anløper Larvik Havn. Priser for passasjerer, eks. mva: ALDER/GRUPPE PRIS ENHET Voksne Kr. 4,00 Pr. person Barn u/16 år, honnør, student Kr. 2,70 Pr. person Barn u/ 3 år Gratis Merknad: Også bilsjåfør regnes som passasjer. 3.4 Kranvederlag Larvik Havn KF tilbyr totalt fire havnekraner for effektiv utførelse av krantjenester: 1 stk. mobilkran (Liebherr LHM 400): Maksimal løfteevne 104 tonn 1 stk. gantrykran (containerkran): Maksimal løfteevne 50 tonn 2 stk. portalkraner: Maksimal løfteevne 23 tonn (kran 3) og 50 tonn (kran 4) Priser for containerløft (pris pr. container), eks. mva Kl Kl Kl Lørdag/søndag Kl Bevegelig helligdager Kl Containere m/ last Mobilkran Gantrykran Tomme containere Mobilkran Gantrykran 135, 183, 115, 163, 168, 218, 148, 198, 204, 258, 184, 238, 204, 258, 184, 238, 228, 283, 208, 263, Priser for øvrige kranoppdrag (pris pr. time), eks. mva Kran 3 Kran 4 Gantrykran Mobilkran Kl Kl Kl Lørdag/søndag Kl Bevegelig helligdager Kl , 1.280, 1.535, 1.640, 1.268, 1.493, 1.748, 1.853, 1.417, 1.642, 1.897, 2.002, 1.417, 1.642, 1.897, 2.002, 1.602, 1.827, 2.082, 2.187, Merknader: For kranløft over 55 tonn med mobilkran, beregnes et vektgebyr på kr. 125, pr. tonn (fra første tonn) som kommer i tillegg til mobilkranens ordinære timepris. Minstepris: En times kranleie for aktuell kran. Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 3 Prisliste 2014

10 Diverse priser/tillegg, eks. mva: Kl Kl Kl Lørdag/søndag Kl Bevegelig helligdager Kl Ventetid 75 % av aktuell timepris for kran Tillegg for grabb 7,65/tonn Tillegg for stropper 175, /time 698, /time 7,65/tonn 175, /time 847, /time 7,65/tonn 175, /time 847, /time 7,65/tonn 175, /time 1.032, /time 7,65/tonn 175, /time Merknader: Ventetid: Oppgitte priser dekker venting både for kran og kranfører. For containerkran etter ordinær arbeidstid faktureres 2 kranførere. Etter ordinær arbeidstid, faktureres medgått tid til pauser etter satsene for ventetid, pluss tillegg for kr. 130,. Se side 6 for bestillingsinformasjon. 4 Salg av varer og tjenester 4.1 Salg av ferskvann Ferskvann leveres til skip etter målt kvantum. Priser for ferskvann, eks. mva: Kl Kl Kl Lørdag/søndag Kl Bevegelig helligdager Kl Arbeid/ utførelse 485, /time 750, /time 750, /time 750, /time 1.032, /time Ferskvann 12,70/tonn 12,70/tonn 12,70/tonn 12,70/tonn 12,70/tonn Merknad: Minstepris: 10 tonn vannleveranse + en times arbeid. Se side 6 for bestillingsinformasjon. 4.2 Salg av tjenester Priser for strømuttak, eks. mva: PRIS ENHET Strøm til containere Kr. 203, /container Pr. døgn Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 4 Prisliste 2014

11 Priser for leie av båt Havørn, eks. mva: PRIS ENHET Leie av Havørn Kr , Pr. time Oppgitt pris dekker kun leie av selve båten. Se priser for mannskap i tabellen nedenfor. Priser for arbeid som utføres av Larvik Havn KF, eks. mva: PRIS ENHET Arbeid, hverdager kl Kr. 485, /person Pr. time Arbeid, hverdager kl Kr. 698, /person Pr. time Arbeid, hverdager etter kl. 21 & helger Kr. 847, /person Pr. time Arbeid, bevegelige helligdager Kr , /person Pr. time Merknad: Minstepris: 2 times arbeid. 5 Båthavnvirksomhet Larvik Havn KF tilbyr båtplasser for fritidsbåter, fiskefartøy og næringsbåter i følgende havner i Larvik distriktet: Fritidsbåter: Skottebrygga, Ula og Kjerringvik Fiskefartøy & næringsbåter: Nevlunghavn, Stavern, Ula og Hølen Gjestehavner: Helgeroa, Nevlunghavn og Stavern Priser for båtplassleie: PRIS ENHET Fritidsbåter Kr , /meter* Pr. år Fiskefartøy og næringsbåter Kr. 840, /meter* Pr. år Fritidsbåter, long side fortøyning Kr. 665, /meter** Pr. år Fiske/næring, long side fortøyning Kr. 430, /meter** Pr. år Vinterplass Kr , /båtplass*** Pr. vinter *) Pr. breddemeter båtplass. **) Pr. lengdemeter brygge som disponeres. ***) Tillegg for strøm iht. målt forbruk (minimum kr , ). Merknad: For noen båtplasser må innskudd påregnes. Kontakt Larvik Havn KF for nærmere informasjon. Priser for gjesteplasser: PRIS ENHET Båt inntil 30 fot Kr. 170, Pr. døgn Båt mellom 30 og 40 fot Kr. 235, Pr. døgn Båt mellom 40 og 50 fot Kr. 350, Pr. døgn Båt mellom 50 og 75 fot Kr. 520, Pr. døgn Båt over 75 fot Kr. 700, Pr. døgn Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 5 Prisliste 2014

12 Diverse informasjon SAKSBEHANDLINGSGEBYR Larvik Havn KF har fastsatt følgende saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tillatelse til tiltak i kommunens sjøområde etter Lov om havner og farvann 27: Plansaker, større tiltak: Kr , pr. søknad. Enkeltvedtak: Kr , pr. søknad. Tillegg for befaring: Kr INFORMASJON OM SKIPSRENOVASJONSORDNING (AVFALLSGEBYR) Ved dokumentasjon om at avfall leveres fast i annen havn, kan ved søknad gis fradrag i eller bortfall av gebyr. Miljøgebyr: Ved mottak av usortert avfall vil Tilleggsavgift bli fakturert med kr. 250, pr. leveranse, samt eventuell kostnad til sortering. Oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip leveres til avfallsfirma, som oppkrever eget gebyr. Kontakt havnekontoret (tlf ) for nærmere informasjon om avfallsordning og/eller formidling av avfallsfirma for mottak av oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. BESTILLING AV KRANTJENESTER 1. Kraner utleies fortrinnsvis til lossing og lasting av skip og bestilles ved henvendelse til havnekontoret (tlf ). 2. Bestilling av kraner til bruk i ordinær arbeidstid (mandag til fredag kl. 07 til 15) må skje med minst 1 times frist. 3. Bestilling av kraner til bruk etter ordinær arbeidstid og varsling av overtidsarbeid i tilknytning til ordinær arbeidstid må skje innen kl. 13. Bestilling av kraner til bruk på lørdager, søndager og etterfølgende hverdager må skje senest kl. 14 fredag. Samtidig gis oppgave over antatt brukstid. 4. Avbestilling av krankjøring utenfor ordinær arbeidstid må skje innen kl. 14 siste arbeidsdag. Ved senere avbestilling faktureres 1 times brukstid. BESTILLING AV FERSKVANN 1. Bestilling av vann for levering på lørdager, søn og helligdager må skje senest kl. 13 på fredager eller siste ordinære virkedag før helligdag. 2. Avbestilling av vannlevering utenfor ordinær arbeidstid må skje innen kl. 14 siste arbeidsdag. Ved senere avbestilling faktureres minstepris. INFORMASJON OM BÅTPLASSLEIE Båtplasser faktureres forskuddsvis for hvert år. For småbåthavner som leies ut til båtforeninger betales en bestemt leiesum pr. år av vedkommende båtforening. Leietakere i disse småbåthavnene betaler da leie til båtforeningen, som står for all drift og administrasjon av småbåthavnen. Utenfor høysesong beregnes gjesteplassavgiftene etter reduserte takster. Båtplasskunder plikter å gjøre seg kjent med gjeldende havnereglement. Kontakt havneadm. (tlf ) for nærmere informasjon. Det henvises for øvrig til eget dokument Alminnelige betingelser for utfyllende informasjon om Larvik Havn KFs betingelser, bestemmelser og ansvarsforhold. Denne prislisten ble vedtatt av havnestyret 29/10/2013. KONTAKTINFORMASJON Larvik Havn KF Havnegata 5 PB 246, Sentrum 3251 Larvik Tel.: , fax: , epost: Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 6 Prisliste 2014

13 2014 PRISER Larvik Havn KF ALMINNELIGE BETINGELSER FOR LARVIK HAVN KF

14 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ALMINNELIGE BETINGELSER Gjelder fra og med 1. januar 2011 Del 1 Generelle bestemmelser 1 Virkeområde 1.1 Disse alminnelige betingelser er bindende for alle Havnetjenester som Larvik Havn KF utfører. Bestemmelsene er også bindende for ekspeditører som opererer i Larvik Havn. 1.2 For å fravike betingelsene må Larvik Havn KF og Kunden inngå en særskilt skriftlig avtale om dette. 2 Definisjoner LHKF: Larvik Havn KF. Havnetjenester: Med Havnetjenester menes: Stille til rådighet egnede kaiplasser for skip Stille til rådighet landarealer til lasting og lossing, samt mellomlagring av varer Utførelse av kranløft, vannfylling og andre serviceoppgaver Utleie av lager og areal Kaier: Larvik Havn KFs trafikkaier: Kanalkaia Stykkgodskai Revkaia (containerkai) Kaier Indre Havn (Østre og Vestre Brygge) Dampskipskaia, Stavern FOA: Forskrift om anløpsavgift, Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn, deldokument 1. Prisliste: Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn, deldokument 3, Prisliste. 3 Nærmere om LHKF 3.1 LHKF er et kommunalt foretak eid av Larvik Kommune. 3.2 LHKF driver havnevirksomhet; tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen offentlig forvaltning som retter seg mot fartøy, gods eller passasjerer i havnen. 3.3 Virksomheten i Larvik Havn er underlagt Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann med tilhørende forskrifter, foruten internasjonale bestemmelser om avfallshåndtering og sikring (ISPS). Del 2 Pris og betalingsbetingelser 4 Pris og tilbudsbestemmelser Kunden skal betale priser, gebyrer og avgifter i henhold til gjeldende Prisliste. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og eventuelle andre avgifter. 5 Betalingsvilkår 5.1 Med mindre annet er avtalt er alle priser i norske kroner. 5.2 Om ikke annet er avtalt skal betaling skje innen femten (15) dager fra fakturadato. 5.3 LHKF kan kreve fakturagebyr. Fakturagebyret skal i tilfelle fremgå av fakturaen. 5.4 Kunden plikter å oppgi riktig fakturaadresse og holde LHKF informert om endring av fakturaadressen. Omfakturering som følge av at Kunden har misligholdt sin informasjonsplikt, fritar ikke Kunden fra sin plikt til å betale i rett tid i henhold til den opprinnelige fakturaen. 5.5 Dersom Kunden ikke betaler fakturaen til rett tid, har LHKF rett til å kreve lovens forsinkelsesrente og purregebyr etter inkassolovgivningens bestemmelser. 5.6 For at feil i en faktura eller annet betalingskrav fra LHKF skal kunne gjøres gjeldende mot LHKF, må det reklameres innen ugrunnet opphold. 6 Sikkerhetsstillelse 6.1 Uansett bestemmelsene i punkt 5, kan LHKF, når foretaket finner grunn til dette, kreve forskuddsbetaling, bankgaranti eller annen relevant sikkerhet. 6.2 Inntil betaling eller sikkerhetsstillelse har funnet sted, er LHKF berettiget til uten forutgående varsel å innstille igangsatte Havnetjenester eller nekte seilingstillatelse inntil krav om betaling eller sikkerhetsstillelse er oppfylt. Del 3 Havnetjenester: Skipstrafikk 7 Anløp Alle bestemmelser om anløp, farled, anløpsavgift med videre fremgår av gjeldende FOA. 8 Opplysninger om ankomstmelding og fartøysoppgave 8.1 Ankomstmelding skal sendes LHKF innen 24 timer før tidspunkt for ankomst til Kaier. Dette gjelder ikke ferjetrafikk i faste ruter. 8.2 Rederi eller ekspeditør skal levere fartøysoppgave til LHKF innen 3 arbeidsdager etter skipets avgang. Melding fra ferjeselskaper sendes månedlig på egne skjemaer innen 5 arbeidsdager etter månedens utløp. 9 Kaivederlag 9.1 Alle skip som bruker LHKFs Kaier betaler kaivederlag i henhold til gjeldende Prisliste. Orlogsfartøyer og skoleskip som ikke driver kommersiell virksomhet er fritatt. Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 1 Alminnelige betingelser

15 9.2 Rederiet er ansvarlig for betaling av kaivederlag. Paller og lignende som ikke er handelsvare 9.3 Kaivederlag beregnes på bakgrunn av skipets lengde (LOA) og per døgn liggetid til kai. Liggetid avrundes opp til hvert påbegynt halvdøgn (12 timers periode). Del 4 Havnetjenester: Gods og varetrafikk 10 Opplysninger om gods 10.1 Kunden skal uoppfordret og i tide gi LHKF de opplysninger som er nødvendig for at LHKF kan utføre Havnetjenester. Kunden skal herunder gi opplysning om: Særlige forholdsregler som er nødvendig i forbindelse med utførelse av Havnetjenester Andre relevante forhold for å beskytte personer, miljøet og LHKF eller tredjemanns eiendom mot godsets eventuelle skadegjørende virkning 10.2 Dersom Kunden ikke oppfyller sin informasjonsforpliktelse, er LHKF berettiget til, for Kundens regning og risiko, å ta de forholdsregler som foretaket anser nødvendig for å avverge skade på personer, ting, eiendom eller miljø Omfatter Havnetjenesten farlig gods, står Kunden ansvarlig ovenfor LHKF for at LHKF i god tid mottar alle relevante opplysninger i henhold til enhver tid gjeldende konvensjoner og andre lover, regler og forskrifter vedrørende farlig gods. Herunder står Kunden ansvarlig ovenfor LHKF for at alt farlig gods er pakket, merket, emballert og klassifisert i henhold til de nevnte konvensjoner og regler, samt at nødvendige myndighetstillatelser foreligger. 11 Håndtering av gods 11.1 Det påhviler Kunden ved lasting og lossing, samt ved inn og utlevering fra lager selv å utføre tally eller annen kontrollfunksjon Det er Kundens ansvar å sikre at godset er pakket og merket i samsvar med enhver tids gjeldende regler og praksis og slik at det kan motstå normal håndtering, samt vind og værforhold LHKF er ikke ansvarlig for å forsikre gods, verken for sin egen eller for Kundens regning. Kunden er forpliktet til å tegne forsikring for skader som godset kan påføre personer eller ting Varer og gods som plasseres på kaier skal hurtigst mulig fraktes bort med mindre LHKF tillater at de blir liggende Kunden er ansvarlig for at emballasje, avfall, rester av last og lignende er fjernet fra kaiområdet umiddelbart etter at skipet har forlatt havn. 12 Varevederlag for gods og varetrafikk 12.1 Alle varer som fraktes med skip over LHKFs Kaier betaler varevederlag i henhold til gjeldende Prisliste. Dette gjelder med følgende unntak: Passasjerers bagasje Proviant, bunkers, olje og andre forsyninger til fartøy i havn 12.2 Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Vederlaget oppkreves av fartøyets ekspeditør eller skipsfører etter faktura fra LHKF. Fartøyets ekspeditør kan gjøres ansvarlig for vederlagsbeløpet. Ekspeditører som innkrever varevederlag for LHKF gis en innkrevingsgodtgjørelse på 8 prosent ved levering av fartøy/lasteoppgave innen fristene i punkt Varevederlaget dekker lagring på kaiareal inntil 48 timer før lasting/etter lossing. Etter dette påløper tillegg i henhold til gjeldende Prisliste Beregningsgrunnlag for varevederlag er varens vekt i tonn. Kubikklaster omregnes til vektenhet hvor 1 m3 ikke er mindre enn 0,5 tonn prisberegnet. For tømmer og flis er denne omregningsfaktoren 0,7. Enkelte godstyper betaler varevederlag per enhet, jf. gjeldende Prisliste Varer som ankommer havnen i transitt og som videresendes med fartøy, betaler varevederlag kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet betales dog varevederlaget ved utgående Melding til LHKF om lasting og lossing av varer skal sendes LHKF innen 3 arbeidsdager etter skipets avgang. Melding fra ferjeselskaper sendes månedlig på egne skjemaer innen 5 arbeidsdager etter månedens utløp LHKF kan foreta kontroll av oppgaver ved stikkprøver og forlange oversendt manifest og/eller andre relevante dokumenter. Del 5 Havnetjenester: Kraner 13 Generelle kranbestemmelser 13.1 Ordinær arbeidstid ved kranene er som for bryggearbeiderne LHKF holder ikke stropper, sjakler m.v Klargjøring av kranen regnes som brukstid Dersom Kunden etter endt bruk av kranen ikke attesterer kranseddelen med oppført brukstid, vil kranførerens oppgave alene bli lagt til grunn for fakturering av kranvederlaget. 14 Ansvarsforhold/sikkerhet 14.1 Kunden skal på oppfordring vise konnossement, faktura eller annet bevis for godsets vekt Kranene skal bare brukes til loddrette løft. Godset må ikke bli hengende i kranen i lengre tid enn nødvendig Kunden er selv ansvarlig for godsets behandling og plikter å holde godkjent signalmann LHKF skal gjennomføre tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av tilsvarende eller liknende bransje. Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 2 Alminnelige betingelser

16 14.5 For skade som påføres Kundens varer eller Kundens utstyr ved kjøring eller bruk av kran, er LHKF ansvarsfri med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra LHKF eller ansatte i foretaket LHKF yter ikke noen kompensasjon for det økonomiske tap Kunden lider som følge av forsinkelse eller kranstopp. LHKF dekker heller ikke merkostnader som er relatert til rutinemessig vedlikehold som er meddelt Kunden minst 10 dager før igangsettelse av dette. I spesielle tilfeller kan LHKF likevel yte kompensasjon etter særskilt vurdering av det aktuelle tilfelle. Del 6 Reklamasjon 15 Reklamasjon Dersom Kunden vil holde LHKF erstatningsansvarlig for skader, forsinkelse eller andre krav knyttet til utførelse av Havnetjenester skal dette fremsettes for LHKF skriftlig uten ugrunnet opphold. Innsigelser og krav kan ikke gjøres gjeldende senere enn tre (3) måneder etter den dagen da Kunden fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til forholdet som begrunner kravet. Del 7 Tvister 16 Lovvalg og verneting 16.1 Partenes rettigheter og plikter i henhold til nærværende bestemmelser, reguleres i sin helhet av norsk rett Larvik tingrett er verneting for alle rettstvister knyttet til bruk av Larvik Havn og forståelsen av nærværende bestemmelser. Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 3 Alminnelige betingelser

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 10.10.2008 Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer