Nasjonalt og internasjonalt smittevern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt og internasjonalt smittevern"

Transkript

1 Nasjonalt og internasjonalt smittevern Preben Aavitsland Kurs i samfunnsmedisin Fevik,

2 Innhold Nasjonalt Lovverk Smittevernloven Forskrifter til smvl Aktører Kommuneoverlegen Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Andre Internasjonalt EU (med EØS) Beslutning 2119/98 Kommisjonen ECDC FN IHR WHO

3 Faget smittevern Formål: Forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer Del av samfunnsmedisinen Har et populasjonsperspektiv Bygger på Infeksjonsepidemiologi Mikrobiologi Infeksjonsmedisin Immunologi Atferdsfag og sosiologi

4 Nasjonalt lovverk Se under Regelverk

5 Smittevernlovens formål Verne befolkninga mot smittsomme sykdommer Sikre at helsevesenet setter i verk nødvendige tiltak Sikre rettssikkerheten til smittete personer

6 Smittevernloven Stoppe smittespredning Beskytte de smittedes rettigheter og skade dem minst mulig

7 Medisin foran jus! Loven setter rammene rundt det faglige arbeidet Loven definerer ikke hva som er riktig medisin! Loven er hensiktsmessig: Det som er faglig fornuftig (indisert), er tillatt Det som er faglig unødvendig, er ikke tillatt

8 Smittevernlovens innhold Formål og definisjoner Melding og varsling Undersøkelser Vaksinasjon Smitteverntiltak i samfunnet Sykehusinfeksjoner Faglige retningslinjer Plikter for den smittede, tvangstiltak Rettigheter for den smittede Aktører og ansvarsfordeling Nesten 20 forskrifter

9 Allmennfarlige, smittsomme sykdommer (eksempler) Klamydia Flekktyfus Hepatitt A, B, C HIV-infeksjon Kikhoste Kolera Meningokokksykdom Pest Poliomyelitt Rabies Salmonellose Tuberkulose Tyfoidfeber Mange bestemmelser gjelder bare de allmennfarlige, smittsomme sykdommene

10 Legens plikter og rettigheter 2-1 Gi pasienten informasjon og personlig smittevernveiledning 2-2 Kan informere helsepersonell som skal ha med pasientene å gjøre, dersom smittefare annen lege i samband med smitteoppsporing personer som med overveiende sannsynlighet er eller har vært i fare for smitte (smittekontakter) 2-3 Gi melding til MSIS 3-6 Foreta smitteoppsporing

11 Pasientens plikter og rettigheter 5-1 Plikter for person med allmennfarlig smittsom sykdom Søke lege Bidra til smitteoppsporing Ta imot personlig smittevernveiledning 6-1 Rett til smittevernhjelp Gratis konsultasjon ( 3-7 i legehjelpsforskriften) Gratis behandling ( 4 i blåreseptforskriften)

12 Tvungen undersøkelse og isolering Prøv frivillighet først Veldig sjeldent nødvendig med tvang Søk råd (FHI, Fylkesmannen) Smittevernfaglig: Er det virkelig nødvendig av hensyn til smittevernet? Juridisk: Er framgangsmåten riktig? Be very careful!

13 Samfunnsmessige smitteverntiltak 4-1 Gjelder ved allmennfarlige, smittsomme sykdommer Kommunestyret bestemmer Kommuneoverlegen ved hast Helsedirektoratet ved hast Tiltakene er: A) møteforbud B) stenging C) stans i kommunikasjoner D) isolering, karantene, cordon sanitaire F) reingjøring, desinfeksjon, destruksjon, sanering, avlivning

14 Vaksinasjonsprogrammet Smittevernloven 3-8 og Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (2009) Barnevaksinasjon + influensavaksinasjon Fastsettes av departementet Kommunene organiserer og tilbyr Vaksinering på helsestasjonene Gratis Informert samtykke Folkehelseinstituttet gir retningslinjer, formidler vaksinene og gir råd om vaksinering Registrering i SYSVAK

15 Vaksinasjonsprogrammet Alder Vaksinasjon mot 3 måneder Difteri-tetanus-kikhoste (DTP), Haemophilus influenzae type b (Hib)-sykdom, poliomyelitt, pneumokokksykdom 5 måneder DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom 12 måneder DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom 15 måneder Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 7 år DTP, poliomyelitt år MMR, HPV til jenter Ungdomsskolen DT, poliomyelitt [ikke lenger Tuberkulose (BCG)] 0-18 år Hepatitt B (til barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område)

16 Endringer av programmet Endringer i 2009: Vaksine mot HPV-infeksjon Til 12-årige jenter Skal beskytte mot celleforandringer og livmorhalskreft Fjerning av BCG-vaksinen Sykdommen er så sjelden i Norge nå Norge er eneste land i Europa som vaksinerer tenåringer Fortsetter med å vaksinere risikogrupper Endringer i Vaksine mot hepatitt B? Vaksine mot vannkopper? Vaksine mot rotavirusinfeksjon?

17 Smittevernet mot tuberkulose Forskrift om tuberkulosekontroll (2010) Tuberkulosekontroll = smittevernet mot tuberkulose Forskriften utdyper smittevernlovens anvendelse på tuberkulose Nesten overflødig Merknader Faglig veileder (Smittevern 20) Strategi: Målrettet leting. God behandling.

18 Forskriftens innhold Tuberkulosekontrollprogram (=smittevernplan for tuberkulose) Pliktig tuberkuloseundersøkelse Oppgavefordeling Tuberkulosekoordinator Betalingsordninger Meldinger

19 Smittevern i helsetjenesten Forskrift om smittevern i helsetjenesten (2005) Forskriften utdyper smittevernloven for helseinstitusjoner Merknader Faglig veileder (Smittevern 15) Strategi: Rutiner. Overvåking.

20 Virkeområde Forskriftens innhold Infeksjonskontrollprogram (= smittevernplan for helseinstitusjon) Plikt Innhold Smitteverntiltak Overvåking Oppgavefordeling

21 Melding og varsling: MSIS og Vesuv

22 Formål MSIS skal bidra til overvåkingen gjennom: fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av smittsomme sykdommer Legge grunnlaget for å: Beskrive forekomsten Oppdage utbrudd Gi råd om smittevern Evaluere smitteverntiltak Forske

23 Lovgrunnlag Smittevernloven 2-3 og MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften Meldings- og varslingsplikten gjelder alle leger Meldings- og varslingsplikten går foran taushetsplikten

24 Enkelt system Tre grupper sykdommer A-sykdommer meldes nominativt B-sykdommer meldes anonymt (gonore, syfilis, hiv-infeksjon) C-sykdommer meldes aggregert (p.t. klamydia, influensa) Laboratoriet sender skjema og melder til Folkehelseinstituttet Legen fyller ut skjemaet og sender Folkehelsinstituttet

25 Meldingsgangen i MSIS Mikrobiologisk lab. Referanselab. e e MSIS, Folkehelseinstituttet Lege i eller utenfor sykehus Kommuneoverlegen

26

27 Varsling I tillegg til melding Enkelttilfeller av visse sykdommer Visse typer utbrudd Fylkesmannen Lege Kommunelege Smittevernvakta, ( ), eller Vesuv, FHI Hdir

28 Varsling om Enkelttilfeller av Sars, Botulisme, Difteri, Flekktyfus, Hemoragisk feber, Kolera, Kopper, Legionellose, Meningokokksykdom, Meslinger, Miltbrann, Pest, Poliomyelitt, Rabies, Røde hunder, Trikinose Utbrudd Av MSIS-sykdommene Av særlig alvorlige sykdommer Som er mat-/vannbårne Som er særlig omfattende I helseinstitusjon Som skyldes overlagt spredning

29 Få tilbud om bistand Hvorfor varsle Enkelthendelser kan ses i nasjonal sammenheng Smittsomme sykdommer som problem blir målt bedre

30 Aktører i smittevernet

31 Kommunen Smittevernloven 7-1 Sørge for forebygging, undersøkelse, behandling og pleie for smittsomme sykdommer Skaffe seg oversikt over smittsomme sykdommer i kommunen Drive opplysning om gi råd om forebygging Sette i verk tiltak etter loven eller forskriftene Smitteverntiltak etter 4-1 Lage smittevernplan som del av plan for helsetjenesten Føre tilsyn Kan delegere til interkommunalt organ eller annen kommune

32 Kommuneoverlegen Smittevernloven 7-2 Lage forslag til smittevernplan Organisere og lede beredskapsarbeid Ha løpende oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold Foreslå smitteverntiltak Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen innen smittevern Informere og rådgi befolkningen Utføre andre oppgaver etter loven eller forskriftene 3-6 overta smitteoppsporing Kan delegere til interkommunalt organ

33 Fylkesmannen Smittevernloven 7-4 Ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer Holde Helsedirektoratet orientert om forholdene i fylket Motta varsler etter MSIS-forskriften

34 Mattilsynet Smittevernloven 4-10 Plikter å bistå kommuneoverlegen Varsle om sykdom fra dyr Varsle om sykdom fra mat Matloven Tilsyn med produksjons- og distribusjonskjeden for matvarer og deres innsatsvarer, drikkevann, dyr

35 Helsedirektoratet Smittevernloven 7-10 Smittevernmyndighet Råd, veiledning, opplysning og vedtak etter loven Kan pålegge at kommuner, fylkeskommuner eller statlige institusjoner skal organisere eller utføre nærmere bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide, eller følge nærmere bestemte retningslinjer Kan pålegge helsepersonell å følge nærmere bestemte faglige retningslinjer

36 Folkehelseinstituttet (statens smitteverninstitutt) Smittevernloven 7-9 Overvåke. Forske. Sikre vaksineforsyning Gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak, herunder i forbindelse med: oppklaring og kontroll av utbrudd av smittsom sykdom i og utenfor helseinstitusjoner antimikrobiell resistensutvikling laboratorieundersøkelser innenfor områdene medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi og entomologi og skadedyrbekjempelse

37 Overvåking MSIS (msis.no) og Folkehelselaboratoriene NOIS PIAH Smittevernvakta og Vesuv (vesuv.no) SYSVAK NORM

38 Rammeverk for epidemietterretning i Norge Hendelsesbasert overvåking Indikatorbasert overvåking -Vesuv -EU (EWRS) -WHO (IHR) -EpiNorth -Andre systemer -Massemediene Motta Filtrere Verifisere Varsel Bedøm Etterforsk Signal Alarm Smitteverntiltak, respons Data Samle Analysere Tolke Informer MSIS Leger Sykehus Lab Folkehelselab Hdir Mattilsynet Kommuner Helseforetak EU (EWRS) WHO (IHR) Publikum

39

40 Vaksineforsyning Kjøper inn vaksiner til programmet (etter anbud) Holder lager, inkludert beredskapslager Distribuerer vaksiner til programmet til kommunene (barnevaksinene gratis) Lagerfører andre vaksiner og immunglobuliner Hasteutlevering fra Vitus Apotek, Jernbanetorget

41 Smittevernportaler under Smittsomme sykdommer Smittevern i helsetjenesten Utbrudd Vaksine Skadedyr Drikkevann og vannhygiene Influensa Fugleinfluensa Influensa A(H1N1) (Svineinfluensa) Pandemi

42

43

44

45

46 Serien Smittevern 9 Isoleringsveilederen 11 Nasjonal veileder for håndhygiene 14 Vaksinasjonsboka 15 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta 16 MRSA-veilederen 17 Utbruddshåndboka 18 Smittevernboka (også e-bok) 19 Forebygging av malaria hos reisende 20 Tuberkuloseveilederen (foreløpig bare e-bok) Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte

47 Telefontjenester Vakttelefon Smittevernvakta (24/7): I arbeidstida Smittevernrådgivning: Vaksinetelefonen: (man fre ) Andre:

48 Feltepidemiologisk gruppe Bistand til kommunen ved etterforskning og håndtering av utbrudd Settes sammen etter behov (epidemiologer, vannhygienikere, skadedyreksperter, mikrobiologer, kommunikasjonsfolk.) Forespørsel gjennom Smittevernvakta Jobber som kommuneoverlegens rådgivere

49 Beredskap i smittevernet

50 To søyler i responsen Pasientbehandling Formål: Stille diagnosen, gi god behandling og dermed redde liv og unngå følgetilstander Målgruppa er de smittede og de syke Pasienthelse Fastlegen og helseforetakene / kommuneoverlegen Smittevern Formål: Finne årsaken til utbruddet og stoppe smittespredningen Målgruppa er de usmittede Folkehelse Kommuneoverlegen / Folkehelseinstituttet / fylkesmannen / Hdir/ Mattilsynet

51 Ansvarsprinsippet Helse- og sosialberedskapsloven 2-1. Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid ( ).

52 Følger av ansvarsprinsippet Likhetsprinsippet Organiseringen under hendelser skal så langt som mulig være lik normalorganiseringen Nærhetsprinsippet En hendelse skal håndteres på laveste tilstrekkelige nivå Ledelsesprinsippet Beredskap er integrert i linjen; et lederansvar Beredskap og krisehåndtering bygger på den normale organisasjonen

53 Regler Smittevernloven særlig 4-1, 7-1, 7-2 Viktige forskrifter MSIS-forskriften Forskriften om smittevern i helsetjenesten Forskrift om tuberkulosekontroll Helse- og sosialberedskapsloven særlig 2-1 og 2-2 Viktig forskrift Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

54 Beredskapsplaner Planen gir rammeverket, organiseringen Najsonale planer Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan Pandemiplanen Kopperplanen men det får holde Kommunale planer Helse- og sosialberedskapsplan Smittevernplan (inkludert tuberkulose) Pandemiplan

55 Formål Særlige nasjonale kapasiteter Diagnostisere og behandle pasientene Finne årsaken og beskytte befolkningen, evt ved forebyggende behandling Målgruppe Pasientene De eksponerte og NBC-senter ved befolkningen gruppe for Ullevål sykehus øvrig Ansvar Nasjonalt antibiotikalager Fastleger, sykehus, Hdir 1 Behandling 2 Smittevern 3 Politietterforskning Nasjonalt mikrobiologisk beredskapslaboratorium Nasjonal feltepidemiologisk Kommuneleger, Hdir, Fhi og Mattilsynet Finne, stoppe og straffe forbryterne Forbryterne Nasjonalt vaksinelager Politiet og PST

56 Tilfelle(r) av meningokokksykdom Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Lav

57 Tilfelle(r) av meslinger Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Lav

58 Tilfelle(r) av tuberkulose Sannsynlighet: Høy Illustrasjonsbilde. Mannen på bildet har ikke noe med saken å gjøre Konsekvens: Lav

59 Lokalt matbårent utbrudd Sannsynlighet: Høy Illustrasjonsbilde. Stedet på bildet har ikke noe med saken å gjøre Konsekvens: Middels

60 Vannbårent utbrudd Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Høy

61 Utbrudd av legionellose Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Middels

62 Utbrudd ved massemønstring Sannsynlighet: Lav Illustrasjonsbilde. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre Konsekvens: Middels

63 Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Lav Fugleinfluensa

64 Bioterrorisme Sannsynlighet: Lav Illustrasjonsbilde. Mannen på bildet har noe med saken å gjøre Konsekvens: Middels

65 Medie-epidemier Skremmende avisoppslag Rykter og panikk Krever Kompetanse i risikovurdering Kaldt hode Planer for mediehåndtering Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Lav

66 Nasjonalt matbårent utbrudd Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Middels

67 Influensapandemi Sannsynlighet: Ukjent Konsekvens: Høy

68 Pandemi med ny sykdom Sannsynlighet: Ukjent Konsekvens: Ukjent

69 Forbedring av beredskapen Kvalitetssystem standard operasjonsprosedyrer Øvelser Nettverksbygging Revidering av planer etter Sårbarhetsanalyser Øvelser Reelle hendelser Beslutninger bygger på fagkunnskap og innsikt i den aktuelle situasjonen

70 Kritiske sårbarheter Kommuneoverlege! Trent og tilgjengelig Annet helsepersonell i smittevernet Kommunikasjonsrutiner Publikum Massemediene Planverk og øvelser Interkommunalt samarbeid

71 Smittevern i EU

72 Smittevernet i EU: Kommisjonen Kommisjonen, DG SANCO (helse og forbrukere) Tre områder: folkehelse, mattrygghet, forbrukerbeskyttelse Smittevern i avdeling C3 Health Threats Nettverkskomiteen IHR-komiteen EWRS-komiteen Helsesikkerhetskomiteen HSC Influensaseksjonen Generisk beredskap

73 Smittevernlovverk i EU Smittevernloven i EU: Europaparlaments- og rådsbeslutning 2119/98/EF om opprettelse av et nettverk for epidemiologisk overvåking og kontroll med smittsomme sykdommer i Fellesskapet Forskriften om EWRS-systemet: Kommisjonsbeslutning 2000/57/EF om systemet for tidligvarsling og reaksjon for forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer Forskriften om meldingspliktige sykdommer: Kommisjonsbeslutning 2000/96/EF om hvilke smittsomme sykdommer Nettverket gradvis skal dekke Forskriften om kasusdefinisjoner: Kommisjonsbeslutning 2002/253/EF som fastsetter kasusdefinisjoner for melding om smittsomme sykdommer til Felleskapets Nettverk Loven om ECDC: Forordning 2004/853/EF om skiping av eit europeisk senter for førebygging av og kontroll med sjukdommar (smittevernbyrået). Se dem samlet her:

74 Smittevernet i EU: ECDC Det europeiske smittevernbyrået Formål: oppdage, vurdere og kommunisere helsetrusler fra smittsomme sykdommer Overvåking, epidemietterretning, vitenskapelige råd, bistand, opplæring, risikovurdering, kommunikasjon

75 Organisering av ECDC Direktør Marc Sprenger Avdelinger (Units) Scientific Advice Unit (SAU) Johan Giesecke Surveillance Unit (SUN) Andrea Ammon Preparedness and Response Unit (PRU) Denis Coloumbier Health Communication Unit (HCU) Karl Ekdahl Administrative Services Unit Sykdomsprogrammer Influenza Tuberculosis Food and water-borne diseases and zoonoses Emerging and vector-borne diseases Vaccine preventable diseases and invasive bacterial infections HIV, STI and blood-borne viruses Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections

76 Samhandling ECDC Norge Styret (Management Board, MB) Jon Olav Aspås, HOD Fagrådet (Advisory Forum, AF) Preben Aavitsland, FHI Nasjonal koordinator Karl Olaf Wathne, HOD Helsedirektør (CMO) Jan Olav Aspås, HOD Kompetent etat (Competent Body, CB) ECDCs samarbeidspartnere i landene En for hver funksjon FHI for alle National Focal Points Antibiotikaresistens Gunnar Skov Simonsen, FHI Mikrobiologi Ingeborg Aaberge, FHI Risikokommunikasjon Gunhild Wøien, FHI Eurosurveillance Board Hilde Kløvstad, FHI 24/7 kontaktpunkt Smittevernvakta Sykdomsnettverk Et titalls Kontaktpersoner ved FHI

77 Fordeler og ulemper med ECDC Fordeler Felles grunnlag for retningslinjer Felles utredninger Felles epidemietterretning Assistanse ved utbrudd Krisehåndtering Felles overvåking Nettverk Mer faglige bidrag til EUs smittevern Kurs, EPIET Harmonisering Ulemper Kostnadene (~2% av budsjettet) Ressursbruken Møtene TESSy Henvendelsene Harmonisering

78 Aktuelle stridsspørsmål ECDC versus Kommisjonen generelt Varsling av tilfeller av ny influensa A(H1N1) landene / Kommisjonen / WHO ECDC versus WHO/Euro generelt Harmonisering av vaksinasjonsprogram Veiledning til publikum fra ECDC

79 Smittevern i FN

80 Nytt internasjonalt helsereglement (IHR 2005) Trådte i kraft 15. juni 2007 En global smittevernlov Et nytt, internasjonalt overvåkingssystem Prosedyrer for WHOs koordinering av internasjonale smitteverntiltak Regler for rutinemessige smitteverntiltak mot internasjonal smittespredning Krav til landene om å bygge kapasiteter for å oppdage og håndtere hendelser

81 Formålsparagraf (Artikkel 2) The purpose and scope of these Regulations are to prevent, protect against, control and provide a public health response to the international spread of disease in ways that are commensurate with and restricted to public health risks, and which avoid unnecessary interference with international traffic and trade.

82 Den internasjonale smittevernloven (=IHR) Stoppe internasjonal smittespredning Beskytte statenes suverenitet og skade dem minst mulig; ikke unødvendig hindre handler og reiser

83 Paradgimeskifte 1: Hendelsesbasert overvåking Fra sykdomsliste (kolera, pest og gulfeber) til definisjon av hendelse potential public health emergency of international concern (pheic) Vanskelig, men viktig og fornuftig endring Sykdommen pluss omstendighetene Udiagnostiserte sykdommer Nye sykdommer

84 Massemediene, publikum, frivillige organisasjoner + andre land IHR-overvåkingssystemet Kommuneleger, helsepersonell Nasjonalt IHR-kontaktpunkt = FHI WHO

85 Dialog Varsling til WHO er starten på en dialog Høy sensitivitet, lav positiv prediktiv verdi Potensiell pheic varslet av et land Pheic deklarert av WHO

86 Paradigmeskifte 2: Overføring av makt fra landene til WHO Offisielle varsler er bare en av WHOs kilder WHO bestemmer, uavhengig av varsling, om en hendelse skal føre til internasjonale tiltak WHO arbeider på vegne av alle landene med Overvåking Anbefalinger om tiltak

87 IHR i norsk lovverk Norge er forpliktet på IHR (internasjonal traktat) IHR-forskriften (2007) Folkehelseinstituttet som IHR-kontaktpunkt Helsedirektoratet som myndighet Hygienesertifikater for skip Varsling om smittsomme sykdommer med mulig betydning for internasjonal folkehelse Lege Kommunelege Fylkesmannen Smittevernvakta, ( ), eller Vesuv, FHI Hdir

Norsk og internasjonalt smittevern

Norsk og internasjonalt smittevern Norsk og internasjonalt smittevern Preben Aavitsland Kurs i samfunnsmedisin, Fevik, 4.9.2012 Twitter: @Epidemino E-post: preben@epidemi.no Forutsetningene for smittevern Kloakksystem Avfallshåndtering

Detaljer

Hvordan kan FHI bistå kommunene ved mistanke om ebola? Karin Nygård Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet

Hvordan kan FHI bistå kommunene ved mistanke om ebola? Karin Nygård Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Hvordan kan FHI bistå kommunene ved mistanke om ebola? Karin Nygård Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Innhold Folkehelseinstituttets (FHI)s rolle Prinsipper for beredskap Smittevernloven

Detaljer

Akutt samfunnsmedisinsmittevernberedskap

Akutt samfunnsmedisinsmittevernberedskap Akutt samfunnsmedisinsmittevernberedskap Karin Rønning Overlege, avdeling for infeksjonsovervåking Kurs i samfunnsmedisin, Bergen august 2010 Innhold Internasjonal og nasjonal overvåking Lover, regler,

Detaljer

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 25.6.2009 kl. 07.00 Innhold Oppdatering av vår rapport av 28.4.2009 med drøfting av om ny influensa

Detaljer

Hendelsesbasert overvåking

Hendelsesbasert overvåking Hendelsesbasert overvåking Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene 18. 19. mai 2011 Hendelse? 300 ungdommer fra Sverige, Danmark og Norge er samlet på et

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge.

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge. Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes MSIS, Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes kommunelegen der pasienten bor Fastsatt

Detaljer

Har vi et barnevaksinasjonsprogram som virker? Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet

Har vi et barnevaksinasjonsprogram som virker? Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet Har vi et barnevaksinasjonsprogram som virker? Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet Vaksiner redder liv Lørdagsseminar UiO 26. april 2014 Hva er

Detaljer

MSIS 40 år. Hans Blystad. Smitteverndagene FHI 2015

MSIS 40 år. Hans Blystad. Smitteverndagene FHI 2015 MSIS 40 år Hans Blystad Smitteverndagene FHI 2015 Før MSIS Aftenposten 3. desember 1969 Aftenposten 1. februar 1974 Arve Lystad f. 1932 Avdelingsoverlege 1970-2000 MSIS 1975 Nominativ melding sendes helserådsordføreren

Detaljer

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Anne Dorte Halberg Mattilsynet, distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynet - organisering

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune

SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune Oppdatert 16.4.2008 i forbindelse med Fylkesmannens gjennomgang av beredskapen i Tingvoll kommune. Oppdatert plan er ikke behandlet i Kommunestyret. Opprinnelig plan

Detaljer

Vaksinasjon av sjømenn. Hva skal sjømannslegen gjøre?

Vaksinasjon av sjømenn. Hva skal sjømannslegen gjøre? Vaksinasjon av sjømenn. Hva skal sjømannslegen gjøre? Eigil Gulliksen Lege spesialist arbeidsmedisin HMS direktør Forsvaret / Lege Stamina Bryggeklinikken AS Oppdrag: Bakgrunn hvorfor? Utstyr som trengs

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

Hensikten med et vaksinasjonsprogram

Hensikten med et vaksinasjonsprogram Hensikten med et vaksinasjonsprogram Individuell vaksinasjon versus samfunnsrettet vaksinasjonsprogram Hanne Nøkleby Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva skiller vaksinasjonsprogram fra annen vaksinering?

Detaljer

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Helse- og omsorgsdepartementet Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Høringsfrist: 17. april 2015 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

Smittevernplan. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Smittevernplan. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Smittevernplan Utarbeidet av: Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Godkjent: 07.03.2000 Sist redigert: 21.06.2013 Innhold 1 Mål...

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune

SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag og formål... 2 1.1. Aktuelle lover... 2 1.2. Formål... 2 1.3. Noen definisjoner... 3 2. ROS-analyse... 3 3. Kommunen sitt ansvar og

Detaljer

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Hanne Eriksen, seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) MSIS og tuberkuloseregister forskriften Kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer 3-1.

Detaljer

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013 Hva er forskjellen

Detaljer

Oppfølging av influensapandemien

Oppfølging av influensapandemien Oppfølging av influensapandemien Morten Randmæl, avdelingsdirektør DSBs øvingskonferanse 2011 1 Pandemien 2009-10 verken fugl eller fisk 10. August 2010: Pandemien er over Based on the advice of the Emergency

Detaljer

Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd

Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd Preben Aavitsland Kurs i samfunnsmedisin, Fevik, 4.9.2012 Twitter: @Epidemino E-post: preben@epidemi.no Matbårne sykdommer Sykdommer som kan overføres til menneske

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Revidert av kommuneoverlegen 30. august 2011 Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Innhold Mål... 2 Hovedmål... 2 Delmål... 2 Lover og forskrifter...

Detaljer

Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen

Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nordisk helseberedskapskonferanse 2006 Seks barn rammet av akutt nyre-svikt Folkehelsa

Detaljer

SMITTEVERNPLAN HOBØL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN HOBØL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN HOBØL KOMMUNE 1 INNLEDNING... 5 2 FORANKRING AV PLANEN... 6 2.1 FORMELT GRUNNLAG... 6 2.2 KOMMUNENS OPPGAVER... 6 2.3 SMITTEVERNANSVARLIGE LEGERS OPPGAVER... 6 2.4 SAMMENHENG MED ANNET PLANVERK...

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Smitteverndagene 7.og 8. juni 2012 Hilde Kløvstad Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Plan for å eliminere meslinger og rubella i Norge

Plan for å eliminere meslinger og rubella i Norge Plan for å eliminere meslinger og rubella i Norge Vaksinedagene 2012 Avdelingsdirektør Karin Rønning, Folkehelseinstituttet avdeling for infeksjonsovervåking Hvorfor overvåke? Hvorfor lage plan for eliminasjon

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Innhold. Kikhoste 05.11.2015. Barnevaksinasjonsprogrammet - går det mot amerikanske tilstander?

Innhold. Kikhoste 05.11.2015. Barnevaksinasjonsprogrammet - går det mot amerikanske tilstander? Barnevaksinasjonsprogrammet - går det mot amerikanske tilstander? Øystein Riise, barnelege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Innhold Hvorfor har vi et barnevaksinasjonsprogram? Utviklingen av programmet

Detaljer

Utbrudd av influensa på sykehjem. Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Utbrudd av influensa på sykehjem. Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstitutt Utbrudd av influensa på sykehjem Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstitutt Disposisjon Sesonginfluensa epidemiologi Utbrudd i sykehjem Varsling av utbrudd på sykehjem Anbefalinger Sesonginfluensa

Detaljer

MSIS i dag og i fremtiden

MSIS i dag og i fremtiden MSIS i dag og i fremtiden Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene 2015 Agenda Helseregistre Smittevernregistre Planer for samordning av smittevernregistrene

Detaljer

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MPH-oppgave, november 2014 NHV, Gøteborg Arnold Måsøval-Jensen, MPH Seniorrådgiver Helse Møre og Romsdal, Ålesund, Norge Veileder: Max Petzold, Professor

Detaljer

Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd

Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd Preben Aavitsland Kurs i samfunnsmedisin Fevik, 14.9.2010 Matbårne sykdommer Sykdommer som kan overføres til menneske fra mat og drikke Infeksjoner: Forårsaket

Detaljer

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes om sykehusinfeksjoner og lovverk Konferanse helsebygg og smittevern 4. juni 2008 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet Med lov skal landet

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 06.05.2015. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 06.05.2015. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 06.05.2015 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016

Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hvorfor fokus på vaksinasjonsprogrammet? All vaksinasjon tar sikte på

Detaljer

Smittevernplan for Oppdal kommune

Smittevernplan for Oppdal kommune 2014 Smittevernplan for Oppdal kommune Smittevernplan for Oppdal kommune, sist revidert april 2015 Side 1 1. LOVHJEMLER...4 1.1 MÅLSETTING...4 2. HENSIKT MED PLANEN...4 2.1 SMITTEVERNPLANEN OG INTERNKONTROLLSYSTEMET...4

Detaljer

Erfaring med offentliggjøring av data fra NOIS og MSIS

Erfaring med offentliggjøring av data fra NOIS og MSIS Erfaring med offentliggjøring av data fra NOIS og MSIS Helseregisterseminar Lysebu 8. november 2011 Bjørn G. Iversen, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Inndeling MSIS Meldingssystem for smittsomme

Detaljer

Rapport om reiseråd 14. mai 2009

Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport Tid Torsdag 14.5.2009 kl. 07.00 Innhold Råd om reiseråd, inkludert sammenlikning med gjeldende reiseråd fra enkelte andre land Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Smittevernplan Plan for pandemisk influensa 2008-2011

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Smittevernplan Plan for pandemisk influensa 2008-2011 Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Sarpsborg Smittevernplan Plan for pandemisk influensa 2008-2011 Vedtatt av hovedutvalg helse og sosial 8. april 2008 ALLMENT OM PLANEN 4 KAP. 1 - FORANKRING OG ORGANISERING

Detaljer

Det norske tuberkuloseprogrammet evaluering med WHO/ECDC 2011

Det norske tuberkuloseprogrammet evaluering med WHO/ECDC 2011 Det norske tuberkuloseprogrammet evaluering med WHO/ECDC 2011 Karin Rønning, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet avdeling for infeksjonsovervåking FHI s oppgaver for et friskere folk Joint country

Detaljer

VAKSINASJON I KOMMUNEHELSETJENESTEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER

VAKSINASJON I KOMMUNEHELSETJENESTEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER VAKSINASJON I KOMMUNEHELSETJENESTEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER BJØRG T. DYSTHE SMITTEVERNOVERLEGE, BÆRUM KOMMUNE DM ARENA 10 SEPT. 2015 1 SMITTEVERNLEGENE Nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Organisering av tuberkulosebehandlingen i Norge og TB koordinators funksjon. Anne Holm

Organisering av tuberkulosebehandlingen i Norge og TB koordinators funksjon. Anne Holm Organisering av tuberkulosebehandlingen i Norge og TB koordinators funksjon. Anne Holm 1 Tuberkulosekoordinator Styrke tuberkulosearbeidet Være bindeledd mellom spesialist og kommunehelsetjenesten Overvåke

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN DEL 8: SMITTEVERNPLAN Fusa kommune 1241

BEREDSKAPSPLAN DEL 8: SMITTEVERNPLAN Fusa kommune 1241 BEREDSKAPSPLAN DEL 8: SMITTEVERNPLAN Fusa kommune 1241 Revidert utgåve basert på smittevernplan av 2004/2009 Gyldig juli 2013-juli 2017 Vedteke i kommunestyret: 18.06.2013 Saksnummer: 037/13 FORORD Dette

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Smittevern og smitteoppsporing

Smittevern og smitteoppsporing Smittevern og smitteoppsporing Grunnkurs i allmennmedisin 2012 Kommuneoverlege i Klepp Rolf Bergseth MSIS 2009-2011 - Klepp Smittsom sykdom 2011 2010 2009 Campylobacteriose Chlamydia genital Gardiasis

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Ragnhild 0. Kasbo Ledende helsesøster Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET Deres ref Vår ref Dato 15/729-8.10.2015 Samtykke fra foreldre ved vaksinasjon

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Smittevern 2009. Kommunestyrets vedtak 8. september 2009

Smittevern 2009. Kommunestyrets vedtak 8. september 2009 Smittevern 2009 Kommunestyrets vedtak 8. september 2009 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Smittevernloven, formål, virkeområde, ikrafttredelse 0.1 Smittevernloven 0.2 Formål 0.3 Virkeområde 1. Siljan

Detaljer

Oppfølging av meslingetilfeller

Oppfølging av meslingetilfeller Oppfølging av meslingetilfeller Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2015 Innhold Status på meslingetilfeller

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Rapport Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra rapport 6, 7 og 8 fra helga. Sendt

Detaljer

Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking

Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking Smitteverndagene 7-8. juni 2012 Karin Nygård Seniorrådgiver Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Bilde fra Outbreak (Wolfgang Petersen,

Detaljer

Smittevernplan og infeksjonskontrollprogram, et nødvendig onde eller nyttige arbeidsredskaper? Dagfinn Haarr smittevernlege

Smittevernplan og infeksjonskontrollprogram, et nødvendig onde eller nyttige arbeidsredskaper? Dagfinn Haarr smittevernlege Smittevernplan og infeksjonskontrollprogram, et nødvendig onde eller nyttige arbeidsredskaper? Dagfinn Haarr smittevernlege Smittevern og regelverk - regelverk i bøtter og spann! tips: www.lovdata.no

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett: MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften...

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

HØRINGSNOTAT. Innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Forslag om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Høringsfrist: 20.06.2014 1 Innhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/4222 Klassering: 231/G16 Saksbehandler: Marianne Vollen KOSTNADSDEKNING VED VAKSINERINGSTJENESTER Rådmannens

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR NORD-FRON KOMMUNE. Utgjeve 16.02.2006 Revidert 27.05.14

SMITTEVERNPLAN FOR NORD-FRON KOMMUNE. Utgjeve 16.02.2006 Revidert 27.05.14 SMITTEVERNPLAN FOR NORD-FRON KOMMUNE Utgjeve 16.02.2006 Revidert 27.05.14 Vedteke av Nord-Fron kommunestyre i sak 2 / 06-16.02.2006 1 Registrering av fortløpende endringer i smittevernplanen Dato Beskrivelse

Detaljer

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Kasus Du er kommunelege og får telefon fra mikrobiologisk lab fredag kl 15:15: Mann, arbeidsinnvandrer, 37 år Henvist Igratest

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Nyheter om oppfølging av HPV vaksineeffekt i Norge

Nyheter om oppfølging av HPV vaksineeffekt i Norge Nyheter om oppfølging av HPV vaksineeffekt i Norge Mona Hansen Akershus Universitetssykehus HF Nasjonalt referanselaboratorium for HPV Avdeling for mikrobiologi og smittevern Seksjon for forskning og utvikling

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Disposisjon - Bakgrunn - Smitteoppsporing - Sanering - Utfordringer - Videre plan Bakgrunn - LA-MRSA hos smågrisprodusent

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

Etterforskning av utbrudd av matbårne infeksjoner. Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Smittevernseminar, 28.10.

Etterforskning av utbrudd av matbårne infeksjoner. Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Smittevernseminar, 28.10. Etterforskning av utbrudd av matbårne infeksjoner Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Smittevernseminar, 28.10.2005 Oppdaging av utbrudd Utbrudd = flere tilfeller enn forventet Overvåkingssystemer

Detaljer

HIV-epidemiologi i Norge

HIV-epidemiologi i Norge HIV-epidemiologi i Norge Som atisk e sykehus i H else N ord R H F H am m erfe st s y k ehus Kirkenes sykehus U N N T rom s ø U N N H arsta d NLS H Vesterålen UNN Narvik N LSH Lofo ten N LS H B odø H S

Detaljer

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Smittevernkonferanse 6. februar 2013 Molde Maria Hagerup-Jenssen Seniorrådgiver avdeling for vaksine, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Nasjonalt vaksinasjonsregister,

Detaljer

Siljan kommune. Smittevernplan 2004. 20. januar 2004

Siljan kommune. Smittevernplan 2004. 20. januar 2004 Siljan kommune Smittevernplan 2004 20. januar 2004 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Smittevernloven, formål, virkeområde, ikrafttredelse 0.1 Smittevernloven 0.2 Formål 0.3 Virkeområde 1. Siljan kommunes

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Kommunelegen I Alvdal. Smittevernplan for Alvdal kommune 1

Kommunelegen I Alvdal. Smittevernplan for Alvdal kommune 1 1 Kommunelegen I Alvdal Smittevernplan for Alvdal kommune 1 2 FORORD Etter Smittevernloven fra 1995 skal alle kommuner ha en smittevernplan. Loven sier også at smittevernlegen i kommunen skal lede arbeidet

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Overlege, Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner formål og ansvar Beskytte arbeidstakernes

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten.

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helsetjenesten Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 4-7 og 7-11, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Svineinfluensa Status for pandemien Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Hva jeg skal snakke om Beredskap før utbruddet Hva skjedde Epidemiologi,

Detaljer

NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA

NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA 23. oktober 2014 NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA - 1 - Innholdsfortegnelse DEL: 1 GENERELL DEL... 4 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 6 3 MÅLSETTING, HOVEDSTRATEGIER OG MÅLGRUPPER... 9 4 AKTØRER,

Detaljer

Mattilsynets rolle ved sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler (eller dyr) Jørn Weidemann DK Aust-Agder

Mattilsynets rolle ved sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler (eller dyr) Jørn Weidemann DK Aust-Agder Mattilsynets rolle ved sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler (eller dyr) Jørn Weidemann DK Aust-Agder Mattilsynet Hovedkontoret Mattilsynet skal gjennom tilsyn, veiledning, kartlegging og

Detaljer

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Stavanger kommune Torgveien 15 C, 3.etg. Tlf 51508583 hilde.toresen@stavanger.kommune.no MÅL Tuberkulosekontrollen

Detaljer

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner 5.

Detaljer

Ber om høringsuttalelse ang. forslag om enkelte lovendringer og en ny forskrift om anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen.

Ber om høringsuttalelse ang. forslag om enkelte lovendringer og en ny forskrift om anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen. Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/598-3/EPMO/KRGA Dato: 23.08.2013 Ber om høringsuttalelse ang. forslag om enkelte lovendringer og en ny forskrift om anvendelse

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

Registre som verktøy i smittevernberedskap. Lill Trogstad Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet

Registre som verktøy i smittevernberedskap. Lill Trogstad Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet Registre som verktøy i smittevernberedskap Lill Trogstad Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet Smittevernregistrene Eksempler på bruk i overvåking Utfordringer Fremtidig potensiale Smittevern

Detaljer

SMITTEVERNPLAN 2012-2016

SMITTEVERNPLAN 2012-2016 SMITTEVERNPLAN 2012-2016 Revidert 21.09.2012 Innhald 1 Lovgrunnlag og formål... 4 1.1 Aktuelle lover... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Nokre definisjonar... 5 2 ROS-analyse... 5 3 Kommunen sitt ansvar og oppgåver...

Detaljer

SMITTEVERNPLAN MNR Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos og Overhalla kommune

SMITTEVERNPLAN MNR Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos og Overhalla kommune SMITTEVERNPLAN MNR Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos og Overhalla kommune April 2008 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning...3 1.1 Forord... 3 1.2 Oversikt over relevant lovverk... 3 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2014 Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Årsrapport Sammendrag

Årsrapport Sammendrag EUROPEISKE SENTERET FOR SYKDOMSFOREBYGGING OG KONTROLL Årsrapport Sammendrag 2008 www.ecdc.europa.eu Foto ECDC Europeisk senter for sykdomsforebygging og -kontroll, 2009. ISBN 978-92-9193-191-0 doi:10.2900/24700

Detaljer

Smittevernplan - MNR Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos og Overhalla kommune

Smittevernplan - MNR Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos og Overhalla kommune 1 INNLEDNING --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 FORORD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 25. juni 2009

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 25. juni 2009 Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 25. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 25.6.2009 kl. 07.00 Innhold Tjueåttende statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 18.6.2009. Sendt til

Detaljer

PHS2. Smittevernplan. for. Flekkefjord kommune

PHS2. Smittevernplan. for. Flekkefjord kommune PHS2 Smittevernplan for Flekkefjord kommune 1 1.0 Innledning Smittsomme sykdommer har utgjort en trussel for mennesker gjennom hele historien. Gode antibiotika og nye og effektive vaksiner, ga grunnlag

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Innledning Som ledd i oppfølgingen av St. meld. nr. 37 (2004-2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Vaksinasjonsprogram gjennom livet Dagens vaksinasjonsprogram og mulige endringer

Vaksinasjonsprogram gjennom livet Dagens vaksinasjonsprogram og mulige endringer Vaksinasjonsprogram gjennom livet Dagens vaksinasjonsprogram og mulige endringer John- Arne Rø9ngen DM Arena 10.09.2015 Vaksinasjonsprogram gjennom livet Hvorfor vaksinasjonsprogram? BeskyHe enkelindividet

Detaljer

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter 30.08.2012. Andreas Radtke Seksjon for smittevern St. Olavs Hospital Beskytte pasienter og personale mot sykehusinfeksjoner/smitte. Rådgivende instans

Detaljer