Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje"

Transkript

1 Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje av Nils Faugli, Telenor Networks Tema: Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning i prosjekter Dato: 16. Mars 2005 Sted: Norsk Hydro, Vækerø Bakgrunn Praksis i Telenor Networks En modell for erfaringsoverføring En metode for prosjektevaluering Konklusjon 2 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

2 Bakgrunn Praksis i Telenor Networks En modell for erfaringsoverføring En metode for prosjektevaluering Konklusjon 3 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Dagens praksis Prosjekter i Telenor Networks skal dokumentere erfaringer og læring i sluttrapporten. Sluttrapporter fra prosjektene gjøres passivt tilgjengelig for andre via prosjektkontorets portal. Erfaring viser imidlertid at det i svært liten grad foregår strukturert innsamling av erfaringsdata og overføring av erfaringer mellom prosjekt og linjen. Mange prosjekter opplever derfor at de går i de samme fallgruvene som andre har gjort tidligere. 4 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

3 Hinder for erfaringsoverføring Tidspress som gjør at man ikke avsetter tid til å oppsummere og erfaringsoverføre fra et prosjekt til et annet Prosjektorganisasjonen oppløses før man har gjennomført en evaluering og overføring av erfaringer Erfaringen forsvinner fordi konsulenter som har opparbeidet erfaring avslutter oppdraget før erfaringsoverføringen er gjennomført Erfaringsinnsamlingen og overføringen utsettes til prosjektet har nådd siste milepæl slik at verdifull erfaring glemmes underveis 5 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Målsetning med erfaringsoverføring Ved å sette fokus på erfaringsbasert læring og overføre erfaringer på en aktiv måte, vil det kunne bidra til å etablere en kultur for kontinuerlig læring Ved å opparbeide en god base over erfaringer, vil virksomheten kunne hente ut gevinster av dette ved at prosjektene gjennomføres på en raskere og bedre måte enn tidligere. 6 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

4 Hvordan nå dette målet? Etablere en enkel og strukturert modell for erfaringsoverføring fra et prosjekt til et annet prosjekt, eller fra et prosjekt til linjen En modell som kan bidra til at andre prosjektledere kan benytte tidligere erfaringsdata i sin planlegging. En modell som bidrar til at virksomheten kan lære av erfaringer gjennom å forbedre faglige arbeidsprosesser eller selve prosjektmetodikken. 7 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Bakgrunn Praksis i Telenor Networks En modell for erfaringsoverføring En metode for prosjektevaluering Konklusjon 8 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

5 Praksis i Telenor Networks Krav om å dokumentere erfaringer fra prosjektarbeidet mellom B4 / B5 Erfaringsoverføring = sluttrapporten I sluttrapporten er det obligatorisk å beskrive følgende forhold knyttet til erfaringer: Hva har vi lært Hva kunne vært gjort annerledes og bør formidles til andre prosjekter. De viktigste årsakene til suksess. Ingen aktiv erfaringsoverføring 9 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Praksis i Telenor Networks Strukturert metodikk for evaluering av prosjekter og innsamling av erfaringsdata benyttes i svært liten grad Det er vanskelig for et nytt prosjekt å finne fram til relevant informasjon om erfaringer fra tidligere prosjekter Nye prosjekter benytter svært sjeldent seg av tidligere erfaringer og læring fra tilsvarende prosjekter som planleggingsparametere Det planlegges i liten grad med aktiviteter for å sikre erfaringsoverføring som en del av prosjektplanen 10 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

6 Praksis i Telenor Networks Forbedringstiltak basert på erfaringer fra prosjekter har ingen ansvarlig mottaker i linjen som tar ansvaret for at de implementeres og følges opp. Det lages sjelden eller aldri egne evalueringsrapporter fra prosjektene der problemområdene er identifisert og forbedringstiltak foreslått Det eksisterer ikke noen form for coaching av uerfarne prosjektledere fra erfarne prosjektledere Det er ikke definert kriterier eller krav i prosjektmodellen til at prosjekter ved B2 skal ha innhentet erfaringer fra tilsvarende type prosjekt 11 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Bakgrunn Praksis i Telenor Networks En modell for erfaringsoverføring En metode for prosjektevaluering Konklusjon 12 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

7 Erfaringsoverføring - forutsetning En grunnleggende forutsetning for å benytte erfaringsoverføring som basis for å etablere en kultur for kontinuerlig læring er at det er et tydelig uttalt mål eller visjon i virksomhetens strategi om kunnskapsledelse Dermed vil både linjeledere og prosjektledere ha fokus på erfaringsoverføring som del av den kontinuerlig forbedrings- og læringsprosessen i virksomheten 13 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Modell for erfaringsoverføring Muntlige metoder gir mye av den opplevde erfaringen Skriftlige metoder begrenses ofte til kunnskapserfaringen Valg av modell og metode bør derfor tilpasses dette forholdet slik at begge komponentene blir ivaretatt I tillegg er det viktig at modellen er enkel å forstå for de som skal bruke den Identifisere problemområder Definisjon og prioritering Registrering og lagring Formidling Implementering Måling / etterkontroll 14 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

8 Identifiser problemområder Identifisere Definisjon og Registrering Formidling Implementering problemområder prioritering og lagring Måling / etterkontroll Strukturert evaluering av prosjektarbeidet for å dokumentere erfaringene underveis i prosjektet. Ta hensyn til at ulike personer ha ulike oppfatninger av de erfaringer som er gjort. Alle som har deltatt i arbeidet bør få anledning til å komme med sine innspill gjennom en evaluering. Dersom prosjektet består av flere delprosjekter kan evalueringen gjøres hierarkisk slik at man evaluerer hvert delprosjekt, for så å evaluere selve hovedprosjektet. Ved innsamling og bearbeiding av erfaringsdata fra et prosjekt arrangeres det en Work Shop der man benytter en strukturert metode som kalles Slektskapsdiagram (eng. Affinity Diagram ) for å identifisere problemområder (fallgruver) som hindret prosjektet. Arbeidet ledes av en fasilitator som kjenner metoden godt og som sikrer at alle prosjektdeltakerne blir stimulert til å bidra aktivt i evalueringen. Når erfaringene er dokumentert, velger gruppen hvilke problemområder som man skal jobbe videre med for å identifisere forbedringstiltak 15 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Eksempel på identifikasjon av problemområder Prioriterte problemområder Spørsmål som skal besvares: - Hva var de viktigste problemene som hindret oss i en effektiv gjennomføring av testingen på FLOW 2.1 Hovedproblemet var: - Det ble avdekket mange og alvorlige feil i implementeringen under akseptansetesten av AL prosessene - Det ble avdekket mange feil i prosessdesignet som medførte endringskrav og utvikling hos leverandør - Det var for dårlig forberedt med testdata i de ulike testanleggog - Det var for dårlig detaljering av testplan ID PROBLEM OMRÅDE HOVEDPROBLEM SCORE ID PROBLEM ELEMENTER P1 For dårlig kvalitet på spesifikasjoner Dårlig kvalitet på prosessdesign 13 P101 Det var ikke god nok overordnet prosessdesign P102 P103 Prosessdesignet er ikke tilstrekkelig testet (skrivebordstest) før man starter akseptansetest. Manglende dokumentasjon på enkelte grensesnitt Problemområder som hindret prosjektet 16 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

9 Definisjon og prioritering av forbedringstiltak Identifisere Definisjon og Registrering Formidling Implementering problemområder prioritering og lagring Måling / etterkontroll Når problemområdene er identifisert og gruppen har prioritert hvilke problemer som hindret prosjektet mest, starter prosessen med å identifisere og prioritere hvilke forbedringstiltak som kunne løst problemet Trediagram (eng. Tree Diagram ) er en strukturert metode som kan benyttes for å identifisere og prioritere forbedringstiltak som grunnlag for erfaringsoverføring Når forbedringstiltakene er dokumentert på brunpapiret er neste steg å registrere forbedringstiltakene 17 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Eksempel på definisjon og prioritering Prioriterte forbedringstiltak Problemstilling: - Hvordan utforme et prosessdesign riktigst mulig første gang ("Do it right - do it once") Hovedtiltak: - Definer en prosedyre for å kvalitetssikre prosess designet før implementering - Sikre at prosessdesignteamet er bemannet med riktig kompetanse og størrelse før arbeidsstart - Oppdatere METRO DID'ene med en funksjonell beskrivelse av alle metodekallene NR HOVEDTILTAK TILTAKSGRUPPE TILTAKSELEMENT ID E G P T1 Sikre et prosess design team med Overordnet funksjonell Involvere systemeiere tidlig i T101 H M 2 rett kompetanse til rett tid beskrivelse av prosessen for å designteamet for å avklare muligheter beskrive hva som kreves i de og begrensninger i randsystemene forskjellige systemene Avklare muligheter og begrensninger i grensesnitt mot tilgrensende interessenter eller prosesser Forbedringstiltak Sikre riktig kompetanse og ressurser til designarbeidet Systemeierne må være tydlige på hvilken funksjonalitet randsystemet kan levere Sikre riktig kompetanse i designteamet - T102 H M 2 prosessdesigner, prosessekspert, systemekspert og flow systemekspert E GP Tiltak Arbeid med spesifikasjoner bør foregå i mindre team ( 4-5) med stor fokus på oppgaven Sikre at linjen frigir riktig kompetanse og nøkkelpersoner for designarbeidet 18 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

10 Registrering og lagring Identifisere Definisjon og Registrering Formidling Implementering problemområder prioritering og lagring Måling / etterkontroll Forbedringstiltakene lagres for å kunne gjøres tilgjengelig for andre Både problemområdene og forbedringstiltakene dokumenteres i et registreringsskjema som er tilpasset selve evalueringsmetoden Samtlige problemområder og forbedringstiltak som prosjektet har erfart skal registreres og dokumenteres De forbedringstiltak som fremstod som prioriterte forbedringstiltak trekkes ut som erfaringsdata som skal implementeres Erfaringene dokumenteres i en prosjektevalueringsrapport (vedlegg til selve sluttrapporten) og bør oppsummere: Hva ble gjort bra (suksesskriterier) Hva ble gjort dårlig (fallgruver) Hvordan andre unngå fallgruvene (forbedringstiltak) i tilsvarende prosjekter Det neste steget i prosessen er å formidle erfaringene til andre interessenter 19 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Formidling av erfaringsdata Identifisere Definisjon og Registrering Formidling Implementering problemområder prioritering og lagring Måling / etterkontroll Erfaringsdata som bare lagres passivt uten at noen får et ansvar for å forvalte disse videre vil ha langt mindre verdi enn de forbedringstiltak som aktivt formidles til interessentene Hvordan og til hvem forbedringstiltakene skal formidles må besluttes Erfaringene kan formidles på følgende måter: Presentasjon og erfaringsutveksling i prosjektlederforum Presentasjon for styringsgruppen og/eller investeringsforum Presentasjon for kvalitetsleder og leder av prosjektkontoret Praktisk overføring av erfaringer ved at prosjektleder deltar som coach i tilsvarende prosjekter Prioriterte forbedringstiltakene implementeres i linjen eller andre prosjekter 20 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

11 Implementering av erfaringsdata Identifisere Definisjon og Registrering Formidling Implementering problemområder prioritering og lagring Måling / etterkontroll Implementering av forbedringstiltak vil aldri bli effektiv dersom ingen føler eierskap til forbedringstiltakene etter at prosjektet er avsluttet. Forbedringstiltak kan implementeres i ulike deler av organisasjonen En kvalitetsavdeling kan få et ansvar for å sikre implementering og forvaltning av forbedringstiltakene Prosjektkontor Linjen (fag) Linjen (prosess) Prosjekt Prosjektm etodikk Testm etodikk Prosessdesign Fallgruver Prosjektverktøy Testanlegg Prosessforbedringer Suksesskriterier R utiner eller m aler Spesifikasjoner N yttige tips Kompetanse Opplevelser Kvalitetsrutiner Kvalitetsleder bør få ansvaret for å implementere forbedringstiltakene i de angitte enhetene i linjen som en del av kvalitetssystemet. 21 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Måling og etterkontroll Identifisere Definisjon og Registrering Formidling Implementering problemområder prioritering og lagring Måling / etterkontroll Kvalitetsleder bør også følge opp at implementeringen blir utført på en slik måte at effekten av forbedringstiltakene kan måles gjennom kvalitetssystemet i virksomheten Dersom målingen avdekker at forbedringstiltakene ikke har effekt, bør kvalitetsleder iverksette en revisjon for å identifisere nye eller reviderte forbedringstiltak som vil ha større gjennomførbarhet 22 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

12 Bakgrunn Praksis i Telenor Networks En modell for erfaringsoverføring En metode for prosjektevaluering Konklusjon 23 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Hvorfor prosjektevaluering? Prosjektet Prosjekt prosess Evaluering / tiltak Eksempel er Affinity Diagram og Tree Diagram 24 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

13 Hvorfor prosjektevaluering? Prosjektet Prosjekt resultat Prosjekt prosess Eksempel er ATAM metoden ( Architecture Tradeoff Analysis Method Evaluering / tiltak Læring / forbedring Eksempel er Affinity Diagram og Tree Diagram Nye prosjekter Virksomheten Prosjektkontor 25 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Trinn i evalueringsprosessen Trinn 1: Hva var de viktigste hindringer for en effektiv prosjektgjennomføring? Trinn 2: Hvilke forbedringstiltak anbefales å implementere? Trinn 3: Hva var de viktigste suksesskriteriene? 26 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

14 To enkle metoder for prosjektevaluering Slektskapsdiagram 5,4 3,2 1,3 2 Trediagram Tiltak Er enkle demokratiske brainstorming metoder, som skaper engasjement og gruppefølelse 27 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Problembeskrivelse.. Slektskapsdiagram som metode

15 Trinn 1 - kartlegge problemer Hva hindret oss i å., eller Hva var vanskeligheten ved å..... fokus på de problemene vi erfarte Metode = Slektskapsdiagram.. hjelper oss med å strukturere årsakene 29 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Slektskapsdiagram - første fase Bli kjent med prosess-spørsmålet Varm opp med idemyldring Skriv ned Klargjør YO-WAN Skriv ned problemene på gule lapper (1 problem pr. lapp) Les opp og klargjør formuleringene YO-WAN!! 30 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

16 Slektskapsdiagram - andre fase Gruppere Sammenfatte budskapet YO-WAN Grupper lapper med lignende innhold. 2-3 lapper pr. gruppe! Mangler noe? Sammenfatt budskapet i hver gruppe. (Rød skrift på sammenfatningen.) Lag grupper av gruppene. (Blå skrift på dette nivået) Vis påvirkninger (nummerer gruppene) YO-WAN!! 31 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Slektskapsdiagram - tredje fase Evaluer (røde) YO-WAN Evaluer problemgruppene (røde) poeng per person deles ut. Marker spesielt de 3 med høyest score. Kvitter for utført analyse. YO-WAN!!! 32 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

17 Forbedringstiltak.. Trediagram som metode Trinn 2 - identifisere tiltak Hvordan skal vi løse., eller Hvordan skal vi forbedre.,eller Hva skal til for å bli bedre.... fokus på tiltak Metode = Trediagram.. hjelper oss med å strukturere tiltakene 34 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

18 Trediagram - første fase Hvordan skal skal vi vi løse løse?? YO-WAN YO-WAN Avklar hvilke problemområder som gruppen skal vurdere tiltak på Varm opp med idemyldring Skriv ned svarene/mulige tiltak på gule lapper (1 tiltak pr. lapp - høykant!). Klargjør formuleringene. YO-WAN!! Tiltak Tiltak 35 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Trediagram - andre fase Gruppens mål Gruppe Mål med tiltakene Grupper lapper med lignende tiltaksmål. 2-3 lapper pr. gruppe! Formuler målet med tiltakene for hver og YO-WAN en av gruppene. (Rød skrift på målsetningen.) Lag grupper av gruppene. (Blå skrift på dette nivået) YO-WAN!! 36 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

19 Trediagram - tredje fase YO-WAN Sett på verdier for tiltakets effekt (E), gjennomførbarhet (G). Evaluer effekt og gjennomførbarhet i henhold til verdiene Høy (H), Medium (M) eller Lav (L) Bestem prioriteten ut i fra verdiene på E og G. Diskuter videre arbeid med tiltakene. Kvitter for utført analyse med Effekt YO-WAN!! Gjennomførbarhet Prioritet 37 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Bakgrunn Praksis i Telenor Networks En modell for erfaringsoverføring En metode for prosjektevaluering Konklusjon 38 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

20 Konklusjon viktige forutsetninger Noen viktige forutsetninger for å satse på erfaringsoverføring som del av kunnskapsledelse: At ledere har fokus på erfaringsoverføring gjennom forankring i strategiplanen At det stimuleres til et internt marked for utveksling av erfaringsdata Bruke enkle modeller, maler og verktøy for erfaringsoverføring Tillat frihet til å utøve en mangfoldig praksis selv om strukturert metodikk benyttes for erfaringsoverføringen Vi har ulike erfaringer - overføres på ulike måter Uformell utvekslingen av erfaringer - vs. erfaringsdatabase 39 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP Konklusjon forventninger til resultat Det tar tid å bygge opp en base med gode erfaringsdata Ikke forvent resultater av erfaringsoverføring for tidlig Etter en viss tid vil prosjektene imidlertid kunne innhente bedre erfaringsdata Disse data vil kunne gi bedre grunnlag for å planlegge og gjennomføre prosjekter av lik type på en bedre måte 40 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

21 Spørsmål? 41 Filnavn: Erfaringsoverføring presentasjon for NSP

Metoder for evaluering. Flere generelle RRISC

Metoder for evaluering. Flere generelle RRISC Metoder for evaluering Flere generelle RRISC En enkel evalueringsmetode 1. Før evaluering 1. Velg evalueringsnivå 2. Velg evalueringsteknikk 2. Under evaluering 1. Utføre målingene 2. Registrere resultatene

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Skatteetaten gjennomfører et LEAN-inspirert program med fokus på Prosess Ledelse Kultur Forbedring av arbeidsprosesser Smarte

Detaljer

Om forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Ved Vibeke Bostrøm

Om forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Ved Vibeke Bostrøm Om forbedringsarbeid på egen arbeidsplass Ved Vibeke Bostrøm Vi har det for travelt til å gjøre legemiddelgjennomgang. Det går stort sett greit likevel. Vi har fått det så travelt at vi ikke lenger rekker

Detaljer

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering

Detaljer

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Elin-K-samsplllprosjektet v/sissel Skarsgaard Nors Sykepleierforbund Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO Saksbehandler: Direl

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Kari Svarttjernet Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Aker universitetssykehus HF NSH Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2007 Hvordan vet du

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

FRA SØKNAD TIL LOKAL REALFAGSSTRATEGI

FRA SØKNAD TIL LOKAL REALFAGSSTRATEGI FRA SØKNAD TIL LOKAL REALFAGSSTRATEGI Oppstartsamling for Realfagkommunesatsingen 21.05.15 Marit C. Synnevåg/mcs:consult KORT OM MEG Konsulent i 13 år mcs:consult siden 2005 Faglig bakgrunn: Siviløkonom

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM Strategisk planlegging Måltall og målstruktur Daglig drift forbedringsinitiativer Implementeringsplan Fokusområder og initiativer under implementering coaching Små dag-til-dagtilpasninger

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Lærings- og forbedringsarbeid Åta seg tid til å tenke nytt om noe som allerede eksisterer.

Lærings- og forbedringsarbeid Åta seg tid til å tenke nytt om noe som allerede eksisterer. Systematisk lærings-og forbedringsarbeid Systemer og prosesser som skaper varige forbedringer sprer de gode tiltakene 1 Lærings- og forbedringsarbeid Åta seg tid til å tenke nytt om noe som allerede eksisterer.

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Databaser og erfaringsrapporter - død kunnskap?

Databaser og erfaringsrapporter - død kunnskap? Databaser og erfaringsrapporter - død kunnskap? Lars E. Onsøyen, MSc Ingrid Spjelkavik, MPA 1 lars.e.onsoyen@sintef.no ingrid.spjelkavik@sintef.no 2 Bakgrunn Prosjekt i regi av NSP Kompetanseaspektet i

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Helsesjekk. en input til usikkerhetsstyring

Helsesjekk. en input til usikkerhetsstyring Helsesjekk en input til usikkerhetsstyring 2009-07-02 En presentasjon fra Telenor v. Helge Marheim 2 Helge Marheim Usikkerhetstyring Prosessforbedring Metode og teknikker Senior prosjektleder Telenor Norge

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2 LEAN Forum Bergen 21.februar 2013 V 2 Om Karabin Forretningsidé Karabin er et frittstående konsulentselskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosessforbedring Visjon Karabin skal bli det ledende

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund Test og kvalitet To gode naboer Børge Brynlund To gode naboer som egentlig er tre Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og testing Kvalitet I Betydningen Kvalitet er den viktigste faktoren for å avlede langsiktig

Detaljer

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014 Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Refleksjon - et sentralt verktøy i en lærende organisasjon generelt og i barnehagevandring spesielt. Forventninger

Detaljer

IT som pådriver for prestasjonsforbedring. Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro

IT som pådriver for prestasjonsforbedring. Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro Kort om Petoro Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund Eigersund Kommune Sluttrapport Forprosjekt ELIN-k Egersund 06.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 6 5.

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør Veien til riktig utførte t bygg en ledelsesutfordring l d? Kvalitetsarbeidet i Kruse Smith måling av avvik Kampen mot sløsing, Lean Construction Hvordan lære raskere fra RUB til ERFA Trond Stupstad Veien

Detaljer

ERFARINGSDATABASEN. Sidsel Skappel

ERFARINGSDATABASEN. Sidsel Skappel ERFARINGSDATABASEN Sidsel Skappel 1 Operaen. Arkitekt: Snøhetta. STATSBYGG SOM BYGGHERRE Planlegger Kvalitetssikrer Budsjetterer Styrer 160 byggeprosjekter i gang over hele landet årlig PRESENTASJON AV

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark. «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere

Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark. «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere «Nye talenter»// Mål Målet i prosjektet er å bidra til: «Økt overgang til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF

Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF Nasjonalt topplederprogram Gunn Synnøve Dahl Reisæter Bergen mai 2014 2 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

PRODUKSJONSANALYSEN OG ORGANISERING AV FORBEDRINGSARBEID I HUNNEBECK - LAGER 10.04.08. Glenn A. Hole

PRODUKSJONSANALYSEN OG ORGANISERING AV FORBEDRINGSARBEID I HUNNEBECK - LAGER 10.04.08. Glenn A. Hole 1 PRODUKSJONSANALYSEN OG ORGANISERING AV FORBEDRINGSARBEID I HUNNEBECK - LAGER 10.04.08 2 INNHOLD Hva er en produksjonsanalyse? Eksempler og erfaringer fra utførte analyser Organisering og forankring av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland kari.sunnevag@bergen.kommune.no Tilsyn, rapporter og veiledere Innsatsområder Hva lærer deltakerne på læringsnettverk?

Detaljer

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2 Kokebok for einnsyn Verktøy for å kartlegge holdninger Versjon 0.2 Innholdsfortegnelse Side Tema 03 Hvorfor kartlegge holdninger? 04 Metoder for å kartlegge holdninger 10 Hvordan dokumentere funn 11 Funnark

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

Tredjepartsverifikasjon IKT

Tredjepartsverifikasjon IKT Helsebygg Midt-Norge Side: 1 av 7 Tredjepartsverifikasjon IKT Sammendrag utført av Capgemini Helsebygg Midt-Norge Side: 2 av 7 1. Bakgrunn Verifikasjonen tar utgangspunkt i dokument 720-8001 Tredjeparts-verifikasjon

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

Prosjektteknikk. Prosjektteknikk. Evaluering prosjektteknikk. Hvorfor teamarbeid? Team. Hvorfor teamarbeid?

Prosjektteknikk. Prosjektteknikk. Evaluering prosjektteknikk. Hvorfor teamarbeid? Team. Hvorfor teamarbeid? Prosjektteknikk Skal gjennomføre et prosjektarbeid med Legoroboter som skal programmeres i Java Skal arbeide i Team (4 medlemmer) Skal settes opp en Arbeidskontrakt Skal gjennomføre Teammøter med innkalling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Interessentanalyse i prosjekter Ole Christian Albert Agder Energi AS. NFKR Region Sør, 17. november 2015

Interessentanalyse i prosjekter Ole Christian Albert Agder Energi AS. NFKR Region Sør, 17. november 2015 Interessentanalyse i prosjekter Ole Christian Albert Agder Energi AS NFKR Region Sør, 17. november 2015 Kort om Ole Prosjektleder i rundt 25 år Sertifisert ihh til IPMA, assessor Senior prosjektleder i

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Øyvind Roseth, Prosjektleder Skatt Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering og fokus

Detaljer

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Kursivskrevet tekst er veiledning som skal fjernes når du fyller ut forprosjektrapporten Prosjektnavn: Prosjekttittel: Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Planlagt

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Lean Forum 2013 Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Hafslund Kundesenter Om Hafslund Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten

Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten Utviklingsprosjekt: Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten Nasjonalt topplederprogram Inger Lise Hallgren Drammen den 20. mars 2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke Føringer - innhenting av brukererfaringer Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten,

Detaljer

SPIQ. TKL 7 ledelsesteknikker. Software Process Improvement for better Quality

SPIQ. TKL 7 ledelsesteknikker. Software Process Improvement for better Quality SPIQ Software Process Improvement for better Quality SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG TKL 7 ledelsesteknikker Versjon:...V1.0 Dato:...2000-01-26 Status:...Godkjent Forfatter:...Kari

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft m1 LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft Ulf Aasebø,, avd leder lunge avd og Prof.II Merete Postmyr, klinikkrådgiver og prosjektleder Lysbilde 1 m1 meduaa; 03.10.2011 Hva er Lean? Betyr

Detaljer

Styreevaluering Hvorfor og hvordan

Styreevaluering Hvorfor og hvordan Econa-Styrenettverket, Vika Konferansesenter 15. oktober 2013 Styreevaluering Hvorfor og hvordan Bjarne Aamodt Partner og styreleder istyrelsen AS www.istyrelsen.no Akersgaten 20, 0158 Oslo Mobil: +47

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 15. juni 2012 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase 3:

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase 3: PROSJEKTPLAN Prosjektfase 3: Implementering av utviklet kvalitetssystem i avd. for tjenester til funksjons/utviklingshemmede i Fyllingsdalen og Årstad bydel. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel,

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Gevinstanalyse PACS/RIS. Helse Midt-Norge. Metodikk og erfaringer

Gevinstanalyse PACS/RIS. Helse Midt-Norge. Metodikk og erfaringer Gevinstanalyse PACS/RIS Helse Midt-Norge Metodikk og erfaringer Mål og resultater for gevinstrealiseringsprosjektet Mål Det skal identifiseres og anslås gevinstpotensial ved implementering av PACS/RIS

Detaljer

Prosjektgruppa. Organisasjonsutvikling på USIT Prosjektet USIT 2.0 er i gang! Allmøte 17. mars Hallgerd Benan, prosjektleder

Prosjektgruppa. Organisasjonsutvikling på USIT Prosjektet USIT 2.0 er i gang! Allmøte 17. mars Hallgerd Benan, prosjektleder Organisasjonsutvikling på USIT Prosjektet USIT 2.0 er i gang! Allmøte 17. mars 2011 Hallgerd Benan Prosjektgruppa Hallgerd Benan, prosjektleder Christine F. Solbakken Gunnar S. Mikkelsen Jan Thorsen Royne

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan skal du best mulig planlegge ditt prosjektet? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan skal du best mulig planlegge ditt prosjektet? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan skal du best mulig planlegge ditt prosjektet? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Mastergrad i Markedsføring Jobbet i NFIF, St Olavsloppet,

Detaljer