Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen / C56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen 56158466 10960/11 130 C56"

Transkript

1 ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Kulturavdelingen Kleppestø _1_ HORDALAND PiHLKES KOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdelinga postboks BERGEN ^^^ 1 1 APR Arkiviir. 1^ 5 1 Sakjih. Q V\t SL Eksp. U.off. Deres ref. Vår ref. Arkivsakn r. 11/ Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen / C56 REGIONALPLAN FOR MUSEUM ASKØY KOMMUNE. HØRINGSUTTALE FRA Askøy kommune ved Utvalg oppvekst og levekår har i møte i sak 47/11 behandlet ovennevnte regionplan og har følgende innspill til planen: Askøy kommune er positiv til at det nå foreligger en ny og grundig museumsplan. Kommunen stiller seg bak Fylkeskommunens ønske om å ta en klarere styring på museumsfeltet med tanke på gjøre museene i fylket til sterkere og tydeligere samfunnsinstitusjoner. I vår uttale vil vi fokusere mest på punkt 5.3 (Regional og faglig rollefordeling), men vi vil også komme inn på punkt 3.11 (Kulturminnevern) og 3.12 (Hordaland fylkeskommune si rolle). Regional og faglig rollefordeling For Askøys del så har vi et etablert forhold til Museum Vest som i planen er tiltenkt en rolle som vårt regionale ansvarsmuseum. Den eksisterende samarbeidsavtalen er knyttet til driften av Herdla museum, men Museum Vest har også fungert som en viktig samarbeidspartner i forhold til arbeidet med andre kulturminner og samlinger i kommunen. Med dette utgangspunktet er kommunen positiv til en formalisering av regionmuseenes rolle som en faglig støttespiller for både det offentlige og frivillige museumsarbeidet i kommunene. Når det gjelder regioninndelingen så legges det i planen opp til at Museum Vests region skal omfatte de kommunene som var tilsluttet Regionrådet Bergensregionen. Denne sammenslutningen er jo nå avviklet og erstattet med den nye og mer omfattende Business Region Bergen. I denne situasjonen bør det diskuteres om en region med en så svak historisk forankring som den foreslåtte, skal danne grunnlaget for et nytt museumsfellesskap. Vi anbefaler at fylkeskommunen tar en ny vurdering når det gjelder regioninndelingen i Bergensområdet. Når det gjelder Askøys rolle i en regional kontekst, så er vårt fokus primært rettet mot et styrket samarbeid med våre nabokommuner i Regionråd Vest (Sund, Fjell og Øygarden). På kulturfeltet kommer dette til uttrykk i IKKUS-samarbeidet. Vi har klare forventninger om at museumsutviklingen sees i et IKKUS-perspektiv, uavhengig av hvordan den overordnede museumsregionen blir seende ut. I planutkastet blir det påpekt at modellen med regionale ansvarsmuseum også skal være et svar på en demografisk utvikling som bl. a. innebærer at en rekke kommuner i Bergensområdet opplever en sterk folkevekst. Det påpekes videre at det sees som en viktig oppgave å sikre innbyggerne i disse kommunene et velfungerende museumstilbud. Vi oppfatter dette som et signal om at bl. a. Museum Vest-regionen kommer høyt opp på Fylkeskommunens prioriteringsliste når Postadresse Besøksadresse Telefon: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ E-post: Bankkontonr

2 ASKØY KOMMUNE SIDE NR.: 2 AV 2 museumssatsingen skal settes ut i livet. Vi kan i denne sammenhengen ikke unnlate å påpeke at vår region er den eneste i fylket som ennå ikke er tilgodesett med en bygningsvemkonsulent (jevnf. pkt. 3.10). Kombinasjonen av stort utbyggingspress og en svak kulturvemtradisjon tilsier at behovet for en slik stilling i Askøy og nabokommunene ikke er mindre enn i andre deler av fylket. I tråd med signalene fra Fylkeskommunen håper vi at denne stillingen kan bli realisert alt fra neste budsjettår Fylkeskommunen si rolle / 3.11 Kulturminnevern På Askøy har vi i tilegg til flere lokalhistoriske samlinger også to fredete anlegg som hver for seg har en definert plass i nasjonale verneplaner. Vi tenker da på Bergen Kringkaster som representerer tele- og kringkastingshistorie og Herdla torpedobatteri som representerer nyere forsvarshistorie (fredningssak pågår). Det førstnevnte anlegget er eid av Askøy kommune og blir drevet som museum av en gruppe frivillige. Når det gjelder Herdla torpedobatteri legges det opp til at Forsvaret fremdeles skal eie anlegget, mens Museum Vest skal stå for formidlingen. Noe vi savner i planen er en klarere presisering av Fylkeskommunens rolle som bindeledd mellom kommune og statlige myndigheter når det gjelder denne type kulturminner. Vi savner også en tydeligere drøfting av forholdet mellom museum og kulturminner, kanskje eksemplifisert med de utfordringene man står overfor i Fjell (Fjell festning) eller på Askøy. Til saken i utvalget ble det lagt ved uttale fra Askøy museumslag. Denne følger vedlagt. Spørsmål kan rettes til undertegnde på tif eller Med hilsen bskøy Vedlegg: Vedtak fra Oppvekst og levekår sak 47/ Høringsuttale fra Askøy museumslag Kopi: Askøy museumslag Postadresse Besøksadresse Telefon: E-post: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ Bankkontonr

3 Askøy museumslag Organisasjonsnr Askøy kommune Kulturavdelinga Postboks Kleppestø. Regionalplan for museum Musea i samfunnet. Høyringsuttale. I møte i Komité for oppvekst og levekår, saksnr. 47/11 skal komitemedlenmiene i møte drøfte høyringsuttale knytt til Regionalplan for museum 20 II Innstillinga er signert rådmann Odd Magne Utkilen og kultursjef Gunnar Brynjulfsen. Askøy museumslag finn det underleg at laget si store og varierte samling i Aktivitetshuset Shoddyen, Strusshamn, ikkje er nenmd i innstillinga frå rådmann og kultursjef. Ei heller er Askøy kommune si samling, Rolf Olsen-samlinga, på same staden nemnd. Rett nok står det i -høyringsuttalen-at-askøy-har "flere lokalhistoriskesamlinger" dersom det er-samlingane i ^ Strusshamn m.a. ein siktar til. Likevel synest vi at samlingane i Strusshamn fortener litt større merksemd med tanke på at ein viktig museumsplan som skal utformast. Askøy museumslag, skipa i 1983, har samla inn og bygd opp ei stor samling av kulturhistorisk materiale som viser liv og levemåte på Askøy i fåme tider. Ei slik utstilling fmst ikkje andre stader i Askøy kommune. Det tidkrevjande frivillige arbeidet som Askøy museumslag har utført sidan laget vart til, har gjort Strusshamn til eit viktig reisemål og vore med og lagt grunnlaget for at Strusshamn kultursenter er butt til. Askøy kommune har overteke dei lokala som Askøy museumslag fram til disponerte og som gjennom utleige har lagt det økonomiske grurmlaget for å ta i mot ulikt gjenstandsmateriale, fotografi, bøker for å registrere, konservere, lage utstillingar og drive ulike former for formidling. Leigeinntektene siste rekneskapsår var ca kroner brutto. Leigeinntektene er no borte. I samband med det arbeidet som skal utførast for å lage ein ny museumsplan i Hordaland er det viktig å drøfte om Askøy museumslag sine samlingar og den konmiunale Rolf Olsensamlinga bør bli ein del av ansvarsområdet til Museum Vest sidan to sentrale museum, Herdla museum og Bergen kringkaster, alt er knytte til Museum Vest. Askøy museumslag har signalisert at ein bør drøfte om Museum Vest bør få det administrative og faglege ansvarsområdet for dei kulturhistoriske samlingane i Strusshamn. Fleire møte er haldne mellom kultursjefen i Askøy kommune og direktøren ved Museum Vest, Bjørg Christophersen, der dei har drøfta dette spørsmålet.

4 Drøftingane stoppa litt opp sidan det har vore arbeidd med å kunne tilsetje ein person i full stilling for å drifte Strusshamn kultursenter. No er stillinga på plass. Askøy museumslag ber om at Askøy kommune tilkjennegir sitt syn på korleis ein frå kommunen ser på kva plass Rolf Olsen-samlinga og Askøy museumslags samlingar i Strussham bør få i Regionalplan for museum Musea i samfunnet. Strusshamn, Askøy museumslag Erling Virkesdal Askøy museumslag. Pb. 389, 5300 Kleppestø. Tlf E-post:

5 ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for stabsenheter Administrative fellestjenester Kleppestø Kultursjef Gunnar Brynjulfsen Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 11/ Gunnar Brynjulfsen / C56 MV - REGIONALPLAN FOR MUSEUM Fra møtet i Utvalg for Oppvekst og levekår den , saksnr 47/11 De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Utvalg oppvekst og levekår slutter seg til utarbeidet høringsutkast fra Askøy kommune til Hordaland Fylkeskommunes regionalplan for museum Saken oversendes for videre oppfølging. Med hilsen ASKØY KOMMUNE Else Kvemøy Bjørkhaug Sjef administrative fellestjenester Iselin Stjerne Isaksen Kontorlærling Postadresse Besøksadresse Telefon: E-post: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ Bankkontonr

6

7

8

9

10

11 ihordalajnd FYLKESKOMMUNli Hordaland fylkeskommune Kultur- og idrettsavdelinga Postboks Bergen ' ^ 8? APR Arkivnr. bsb Saksh.? H te kj: Eksp. U.off. _ Austrheim, 5.april 2011 Fråsegn til regional plan for museum 2011 "Musea i samfunnet" 2015 Hordaland fylkeskommune la i februar 2011 fram hiayringsutkast til ovememnde plan. I samandraget står det mellom anna (sitat): "Regional plan for museum er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova og skal gje retningsliner for statleg, fylkeskommunal og lokal politikk på museumsfeltet i Hordaland. Planen løyser avfylkesdelplan for museum Førre plan var ei klårgjering av den nasjonale museumsreforma og tok utgangspunkt i regionale utfordringar og statlege kulturpolitiske mål, jf Stortingsmelding nr. 22 ( ). Merksemda i planperioden vart i hovudtrekk sett på organisatoriske endringar der mange mindre einingar vart slegne såman til ni konsoliderte museum. Dette var ei ressurskrevjande reform som kravde full merksemd frå stat, fylkeskommune og kommunar. I oppfølginga av planen vart det difor i mindre grad høve til å prioritere arbeid med andre satsingar: musea som samfunnsaktør ar, samfunnsminne og møtestader. Regional plan for museum fører vidare arbeidet med å styrk/a musea som samfunnsinstitusjonar. Fire tema er prioriterte i perioden: kystkultur, industri, kunst og iklge-materiell kulturarv. Planen føreslår ei organisasjonsendring, oppretting av nasjonalmuseum for kyst og hav, men har hovudmerksemda sett på styrkinga av musea som samfunnsaktør ar. Særleg viktig er det å styrkja musea i høve kommunane, mellom anna som ressurs i kulturminne- og museumsfaglege spørsmål i lokalsamfunna i Hordaland." Regionplanen har som hovudmål (sitat): "Musea skal utviklast som sterke kunnskapssentra og organisasjonar, og vera profilerte samfunnsaktørar som utviklar samfunnet med kunnskap om fortid, samtid og framtid." Eit av dei konsoliderte musea er Museumssenteret i Hordaland på Salhus. Rolla som regionmuseum for Nordhordland og arbeidet med å bistå kommunane/lokalsamfunna i kulturvemtenesta vil vera avhengig av eit aktivt kulturvemarbeid i kommunane. Dette framgår også i regionplanen, sitat frå side 30: "/ den vidare tiltaksdelen er det lista opp førti ulike tiltak Ein er i mange tilfelle avhengig av medverknad frå ulike partar, til dømes stat og kommunar. Gjennomføringa av museumsprosjektet er altså felles løft mellom musea, private støttespelarar og kommunar, staten og fylkeskommunen. I dei fleste tilfella er musea 1 Austrheim kyst- og sogelag

12 ansvarlege for prosjekta, og musea si evne til å samla dei nødvendige støttespelarar vil vera avgjerande for realisering av tiltaka. " Tiltaksdelen er senfral i regionplanen, jfr. sitat frå side 7: "Høyringsutkastet er gjeve ei ope form, der særleg utforming av tiltaksdelen avheng av tilbakemeldingar frå musea og kommunane. Utkastet er slik ein invitasjon til ein vidare prosess, der ein ønskjer å enda opp med ein ambisiøs, realistisk og funksjonell plan som har legitimitet i musea og kommunane. " På dette grunnlag vil Austrheim h^st- og sogelag koma med slikt innspel. Kystkultur Hordaland har mange rike kystkulturmiljø. Desse er ein stor ressurs i arbeidet med å fa til nasjonalmuseum for kyst og hav i Hordaland. Ausfrheim har lange fradisjonar innafor kystkultur. Først og fremst gjennom generasjonar med stor kyst- og nordsjøfart og fiskeri. Mange familiar livnærte seg heilt fram til 1960-åra i ein kombinasjon av sjøfart, fiskeri, jordbruk og industri. Dette attspeglar seg i den allmenne bygdesoga og gards- og ættesoga for Ausfrheim som kom i 4 bind i , og ikkje minst i boka "Sjøfarten i Austrheim. Fiskeri og fraktenæringa" som kom i I tråd med hovudmålet i regionplanen vil Austrheim kyst- og sogelag arbeida for å utvikla eit Iplwlt kunnskaps- og kystkulturmiljø i samarbeid med kommunen, museumssenteret i Hordaland og fylkeskommimen. Viktige element i dette arbeidet vil vera: Austrheim vidaregåande skule i Mastrevik og ungdomsskulane. Skulane er ein viktig ressurs i arbeidet med kulturminnevern, kunnskapar og formidling. Arbeid med reparasjon og vedlikehald av reiskapar/utstyr kan gje skulane interessante opplæringsoppgåver. Skipsfart og fiskerimiljø på Formes/Lervåg og den årlege Formesdagen. Naustmiljø og utstyrssamling på Krossøy. Kjelsfraumen Vertshus som hadde 400-års jubileum i Kjelsfraumen femnar om mykje historie frå jektefarten frå Vestlandet og Nord-Norge til Bergen. Hoplandskvemene som del av steinalderstien. Prosjektet "Kvardagsspor i landskapet" Dette har som formål å samla og formidla kunnskap om bygningar, stadnamn, arbeidsoppgåver/arbeidsmåtar og levesett, i det heile, kvardagslivet gjennom generasjonar. Muligheiter for lokalar til lagring m.m. i det gamle verkstadbygget til "Slippen" og i hermetikkfabrikken i Masfrevik. Begge bygningane er i seg sjølv kulturminne. I generasjonar var "Slippen" og hermetikkfabrikken dei viktigaste industriarbeidsplassane i Ausfrheim. Kombinasjonen skule- og kystkultur kan gje grunnlag for utvikling av små verksemder innan handverk, industri og tenestej^ing. Dette kan gje nye kulturbaserte arbeidsplassar som også kan styrkja miljøet omkring den vidaregåande Austrheim kyst- og sogelag

13 skulen. Dette bør vera eit interessant konsept for museumssenteret og for fylkeskommunen som senfral aktør innan næringsutvikling, opplæring og kultur. Frå steinalder til oljealder Utgravingane ved Fosnstraumen (Radøy og Ausfrheim) og ved Fonnessfraumen (Ausfrheim) avdekka ein omfattande steinalder busetnad for år sidan. Ei stor og unik samling av reiskapar m.m. er lagra på museum i Bergen og er lite allment kjent. Mongstad (Lindås og Ausfrheim) er godt kjent nasjonalt og intemasjonalt. Mongstad med industri og forsyningsbase synleggjer viktige delar av norsk oljeteknologi- og samfunnsutvikling. Historia frå flytting av ei heil bygd til utbygging av eit stort og moderne olje- og gassenter, rommar i høig grad fortid, notid og framtid. Utviklinga i Mongstadområdet har ein viktig plass hjå mange aktørar:» Regjeringa og Statoil si satsing på industri og miljø- og klimateknologi Fylkesplanen og regionalt utviklingsprogram i Hordaland Sfrategisk næringsplan for Bergensregionen / Sfrategisk næringsplan for Lindås og Ausfrheim Alt dette bør gje grurmlag for å utvikla eit spennande kunnskaps-, utstillings- og formidlingsmiljø omkring temaet i tråd med hovudmålet i regionplanen. Det er fleire måtar å gjere dette på, og som må klargjerast gjeimom ein vidare prosess. Det er viktig at temaet kjem med som tiltak i regionplanen. Styret i Austrheim kyst- og sogelag. A^jøm Brandtun, Asbjørn Fredheim, Kjell Isaksen, Liv Ulvøy, Astrid Kjenes, Leiar Inge Bergsvik, Oddmund Vikene. Kopi: Ausfrheim kommune Austrheim kyst- og sogelag

14 Hordaland Fylkeskommune Kultur- og idrettsavdelingen Pb Bergen Horingsuttalelse - Regional plan for museum20ll-2015 Baroniet Rosendal / Den Weis Rosenkroneske stiftelse har eier- og forvaltningsansvar for et unikt nasjonalt bestiende av 14 smi og store verneverdige bygninger samt 60 mil hage/park,350 mil innmark (Avlsgird),2.800 mil landskapsvernomride til Avlsgflrden),5.000 mil nasjonalparkomride ca mil rester igjen av det historiske Mowat-godset fra 15OO-tallet. I tillegg har Baroniet Rosendal ansvar for I I andre mindre verneverdige bygninger som krever tilsyn og vedlikehold. Museet har ogsi formidlingsansvaret for Kvinnherad kirke. Det har siden 1990 vert en gledelig utvikling ved Baroniet Rosendal (BR). Det har vart gjennomfgrt prosjekter for kr 50 millioner, viser fra til per ir og Baroniet Rosendals kulturprogram er under stadig utvikling. Den totale 6konomiske fra KKD, Kvinnherad kommune (KK) og Hordaland fylkeskommune (HF), som i 1990 utglorde 45 7o av driftsbudsjettet, utgior i 2010 imidlertid kun l9vo. Som en fglge av de rammer, har BR de senere 6r vart til i redusere bemanningen fra 20 irsverk i 2008 til17,2 irsverk i Utgiftene til l6nn og sosiale utgifter har gitt ned fra 7 mill i 2008 til i overkant av kr 6 mill i 2010, dette til tross for til dels store blant de 55 sesongansatte. Som et resultat av denne utvikling Okte UiO sin til BR/Den Weis Rosenkroneske Stiftelse (DWRS) med kr f.o.m. 2070, mens HF har vedtatt i Oke sin irlige til museet med kr f.o.m For i opprettholde dagens h6ye drifts- og aktivitetsnivi, og for i kunne videreutvikle museet i trid med vedtatte planer, vil det imidlertid i irene som kommer vare helt npdvendig i gke inntektene til BR/DWRS med ytterligere kr I mill.6rlig. Baroniet Rosendal har i budsjettsgknad 2012 tll KKd tatt til orde for at kulturlandskap og hage med levende dyr og planter mi inn i museumsstatistikken. Det samme har vi forstitt at Museumssenteret i Hordaland gjorde i i Bergen 13. april. Pi bakgrunn av arealmilene over tror vi kanskje at Baroniet Rosendal / DWRS er forvalter og eier av det st6rste kulturlandskapsomridet blant museene i Hordaland - om ikke pi landsbasis? I denne sammenheng er det verd i nevne at Baroniet Rosendal ogsi har 220 vintefforede sauer, levende kulturlandskapspleiere som tar vare pi dette unike kulturlandskap. BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 I{oscndal Telefon * Fax * Bankgiro * Org.nt MY t\

15 "rp*-\j -, -i' \v '\rr,- ". -t *...--::?-r'" "):'- ' *- '.-. ''!Be1,,r;' :'/? \.-j4j * ffiarffinght A{}$HruNAT Baroniet Rosendal deltok pi hele 80-,90- og 2000-tallet i samfunnsdebatten, spesielt i spgrsmel omkring utbygging av vannkraft, nedbygging av kulturlandskapet og bevaring av park og hage pi Rosendal. Her nevner vi trusler som i Rosendal Have og etablering av golf, motorcross og skytebane. Museets engasjement og innsats i disse sakene har kostet mye og har selvsagt taret pi organisasjonen, men gevinsten mi vr,re at modningsprosesser og forstflelsen for bevaring av kulturlandskapet er kommet noen steg videre enn da kampene tok til. Baroniet Rosendal er av den oppfatning at Museumssenteret i Hordaland, De Heibergske Samlinger i Sogn og Baroniet Rosendal er et tyngdepunkt for temaet kulturlandskap, hage og biologisk mangfold i nasjonal museumssammenheng og at dette temaet derfor bor bli tatt med i museumsplanen. Baroniet Rosendal er ellers svrert glad for at planen legger opp til at museet skal videreutvikle sin satsing pi kunstutstillinger, konserter, teater og foredrag. Museet har i 201 I et samarbeidsprosjekt med Sparebankstiftelsen DnB NOR og Kunstmuseene i Bergen om et spennende utstillingsprosjekt med Nikolai Astrup sine bilder pi Slottet fra 1665 og inngir gjerne formaliserte samarbeidsavtaler med Kunstmuseene i Bergen om nye utstillingsprosjekt. Styret for Baroniet Rosendal har i I vedtatt en omfattende prosjektplan pi kr 40 mill for i kunne videreutvikle museet. Herav er ca. kr 20 mill finansiert pr I henhold til planene om i videreutvikle kulturprogrammet har museet planer om en storstilt restaurering av driftsbygningen pi Rosendal Avlsgird til etablering av et besokssenter med rom og saler for forskjellige kulturelle aktiviteter med nye utstillingsareal. Prosjektet er kostnadsregnet til kr 22 mill. inkl. diverse infrastrukturtiltak, hvorav kr LL mill. allerede er finansiert. (Kr 4 mill Sparebankstiftelsen DnB NOR, kr 3,8 mill. sponsor, kr L mill Norsk kulturrid, Statens veivesen kr , KKD kr 1"00.000,kr 2 mill. egne avsatte midler.) Baroniet Rosendal mener at disse planene er kommet si langt mot realisering at de mi bli omtalt i Regional plan for museum Baroniet Rosendal har behov for i styrke staben av fagansatte, og vil derfor om til opprettelse av stilling som vil favne over omridene formidling, digitalisering, kunstutstilling og kulturprogram f.o.m For denne stilling vil formidling vare et av hovedansvarsomrftdene, herunder ogsi nettbasert sidan. I Regional plan for museum 20ll heter det at museene mi settes i stand til i fungere som aktuelle og relevante institusjoner i en digital virkelighet, og Baroniet Rosendal anser det som maktpiliggende 6 satse mer pi dette, bl.a. med videreutvikling av egne nettsider, tilknytningen til Digitalt Museum og spesielt andre arenaer der man kan markedsfpre seg spesielt mot ungdom, som Facebook. Formidlingslederen vil vare overordnet guidene (3 irsverk) og ha ansvar for opplering av disse. Museet har et som de siste 10 6r har variert fra40- til og en koordinering av undervisningen er svart gnskelig. Formidlingen spenner fra Baroniet Rosendals lange og spennende historie til formidling av Rosendal Have, kulturlandskap og biologisk mangfold. Stillingen vil ogsi bli tillagt oppgaven i utforme undervisningsopplegg til barn og unge, og BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Rosendal 'I'elefon 53 4B * Iiax * Bankgiro * ()tg.nt MV A -

16 FIAR{}r{ WW m4ffi SH}h{g}At s6rge for at det igjen blir produsert tilbud for Den kulturelle skolesekken fra Baroniet Rosendal. I opplering av guider inngir en om at undervisning ma tilpasses milgruppen, og for i ni yngre er det 6 tilpasse spriket og formidlingen som sidan. Den pedagogiske siledes styrket. Baroniet 6 prioritere arbeid med digital arkivering (digitalisering) av gjenstander ffi.ffi., noe som delvis kan gjennomfores ved hjelp av PRIMUS. Til dette trenger Baroniet Rosendal 6 gke lkt-kompetansen i personalet, noe vi tror lar seg kombinere med oppgavene nevnt over. I Statusrapport 2009 blir det tatt til orde for at museene b6r styrke kompetansen pi utvikling av utstillinger, og ved Baroniet Rosendal er det behov for en medarbeider som kan samarbeide med direkt6r om dette. Til hver utstilling skal det skrives og oversettes en katalog. Utstillingen skal markedsfgres, og til kunstutstillinger mi det om utl6n av malerier, samt ordnes med transport og forsikring m.m.det er den faglig-administrative kompetansen omkring dette styrket. En lignende type koordinerende kompetanse behoves ogsi til arbeid med utvikling av de irlige kulturprogram ved Baroniet Rosendal. Alle disse innlemmet i en nyopprettet stilling som formidlingsleder ved Baroniet Rosendal. Hordaland Fylkeskommune har allerede okt sin st4tte til museet med kr , som f.o.m vil inngi i opprettelsen av en slik stilling, og Baroniet Rosendal vil overfore sparte midler pfi kr fra sesongarbeiderbudsjettet for i delfinansiere stillingen. Baroniet Rosendal soker pi bakgrunn av dette KKD om en lkning pa kr i den irlige stbtten for i fullfinansiere stillingen som formidlingsleder og hiper inderlig at Hordaland Fylkeskommune i tillegg til den den Okonomiske stotten ogsi rent faglig vil stbtte opp om behovet for en slik stilling ved i omtale den i museumsplanen. OPPSUMMERING Baroniet Rosendal har ingen planer om ikke fortsatt 6 ta del i samfunnsdebatten, spesielt knyttet til temaet vern og pleie av kulturlandskapet. Da si mange av de originale delene av den opprinnelige godsdriften er bevart og fortsatt i full drift fremstir herregirdsmiljoet Baroniet Rosendal som ganske unikt i nasjonal sammenheng. videre 6 ta mer aktivt del i samarbeidsprosjekter knyttet til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, samt fokus pi kulturelt mangfold i fortid og nitid. Baroniet Rosendal deltar i Kulturlandskapsnettverket og Herregirdsnettverket, og har bl.a. vrert vert for 6rlige treff i begge nettverk. Museet mener at Baroniet Rosendal sammen med Museumssenteret i Hordaland og De Heibergske samlinger i Sogn er et tyngdepunkt i Norge nir det glelder begrepet Kulturlandskap og at dette bor vare med i regional plan for museum BARONIET ROSENDAL l)ostboks 235, 5486 Roscndal 'Ielefon * Iiax ronict.n,, in ronict. n^ Rankgiro * Otg.nr NIV.\

17 'r'i'';) 51".r 7l: ffiar{}ro{ffit' R{}SArug}&$" Utifra h6ringsutkastet for Regional plan for museum 20ll-20I5 for Hordaland skal BR og fremst utvikle sitt allerede omfattende kulturprogram samtidig som institusjonen skal styrke samarbeidet med Kunstmuseene i Bergen og Hardanger Museum om fremtidig satsing pi kunstutstillinger. Baroniet Rosendal arbeider som nevnt i denne sammenheng med planer om en storstilt restaurering og tilrettelegging av driftsbygningen pi Rosendal Avlsgird. Som del av disse planene inngflr etablering av besokssenter/nye formidlingsareal med flerbruksmuligheter i driftsbygningen. Disse planene mener museet at mi omtales i museumsplanen. En minimumsforutsetning for 6 kunne utvikle institusjonen videre i en brerekraftig faglig retning og gi6re museet i stand til i folge opp alle satsingspunkt nevnt over vil vere opprettelsen av en stilling som formidlingsleder. Pi denne bakgrunn ber Baroniet Rosendal om at museumsplanen tar til orde for og stotter oppunder opprettelsen av en slik stilling. Rosendal I For Baroniet Rosendal / Den Weis Rosenkroneske Stiftelse,,/, i iu*'g,eli-il*"d :Kn\b Grete Honerod / \---"/ Direkt0r BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Roscndal 'I'clcfcrn x Fax * Bankgiro * Org.nr MV A,

18 Det konsoliderte totalbudsjettet for Baroniet Rosendal og eierstiftelsen er for 2011 kr 1 8,9 mill.: FORVALTNING 1. BEVARING / SIKRING av bygninger : kr 2,5 mill. 2. BEVARING / SIKRING av hage/landskap : kr 2,5 mill. FORVALTNING TOTALT : kr 5.0 mill. FORSKNING / FORMIDLING 1. UTSTILLINGER/GUIDING /SEMINAR/FOREDRAG : kr 2,5 mill. 2. MOTESTED / OPPLEVELSE (konserter, teater) : kr 1,5 mill. FORSKNING / FORMIDLING TOTALT : kr 4,0 mill. FORNYING NETTVERK Herregirder og Kulturlandskap. : kr 0,4 mill. MUSEUMSUTVIKLING / PROSJEKTARBEID : kr 4,0 mill. : kr 4,4 mill. FORNYING TOTALT EGENINNTEKTSAVDELING 1. SALG /UTLEIE EGENINNTEKTSAVDELI NG TOTALT : kr 5,0 mill. 2. FOND / EIENDOM : kr 0,5 mill. : kr 5,5 mill. TOTALBUDSJETT BR /DWRS : kr i 8,9 mill. Vedlagt ligger oversikter over inntekts-og utgiftsfordeling i prosent fra2olo, samt oversikt over prosjektfinansierrng fra Norsk Kultturrid pi kr I mill og fra UiO 201I pfl kr er ikke med i denne oversikten). BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Roscndal 'l'elcfon * Iiax ww.baroniet.no * Bankgiro ,7 53 * Org.nt l'{lr' A

19 WWffi BARONIET ROSHNDAT INNTEKTER 2OTO Satg&Utleie Entr6 Finans Fond Sponsorer uio LD (landbruksdep.) KKD (Kulturdep.) HF (Hordaland Fylkeskommune) KK (Kvinnherad Kommune) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr RA Riksantikvaren) Inntekter 2010 kr BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Rosendal Telefon * Fax * BankgLo * Org.nr MVA

20 Se -.. at$_t4," - *&$n* ffi$ffiirffiffi ]Aiesj-4lii{ \\ileshl8 W*f} W?F,WdF BARONIET ROSENDAL UTGIFTER 2O1O LgNN 420/a AVSKRIV 4 Glt BE\&RINC 14 9o DRIFT 4 sln VARER 244/n NET 12 Vo LONN &SOSIALE UTGIFTER VARER&TENESTER AVSKRIVINGER DRIFT AV BYGG&ANLEGG BEVARING&SIKRING kr kr kr k kr kr ANDRE DRIFTSUTGIFTER UTGIFTER 2O1O I<r BARONIET ROSENDAI Postboks 235, 5486 Rosendal Telefon * Fa:< * Bankgiro * Org.nr MVA

21 BAROI{IET ROSENDAT PROSJEKTFINANSIERING O SPAR-sti Andre n*\ I Ut{I t%i ABM*U 0 o/n uio 6Vo KK L o/o NKMF O g/ci MD 3 0/a BARONTET ROSENDAL /DWRS (BR/DWRS) TTNTVERSTTETET r OSLO (UIO) KVINNHERAD KOMMTINE (KK) NORSK KULTURMINNEFOND (NKMF) MILJOVERNDEPARTEMENTET (MD) RIKSANTIKVAREN (RA) KULTURDEPARTEMENTET (KKD) NORSK KULTURRAD (NKR) HORDALAND FYLKE (HF) VEIMIDLER (HF/KK.VED BARAGRUPPEN (BARA) ABM-U TINISTIFTELSEN (TIND ANDRE SPONSORER (ANDRE) SPAREBANKSTIFTELSEN (SPAR-STI) ANONYM GIVER INNTEKTER KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR kr

22 BYMUSEET I BERGENS HØRINGSSVAR TIL "MUSEA I SAMFUNNET" REGIONAL PLAN FOR MUSEUM Behandlet i styremøte 30. mars Innledning Bymuseet i Bergens styre og ledelse vil uttrykke sin tilfredshet med at forlaget til ny museumsplan er framlagt, og at planutkastet signaliserer betydelige ambisjoner for sektoren i planperioden. En vil også berømme fylkeskommunen og Bergen kommune for å ha medvirket i hverandres planprosesser. Bymuseet har underveis i prosessen spilt inn sine behov, både skriftlig og i møte med plangruppen. Vi er svært fornøyd med å se at det aller viktigste tilbakemeldingen fra Bymuseet har blitt gitt førsteprioritet i denne planen: En vesentlig styrking av både drifts- og investeringsøkonomien. Vi skulle gjerne sett denne strykningen konkretisert både i kroner, tid og innretning, men vi ser fram til å kunne ta tak i de store utfordringene museene står ovenfor med en styrket økonomi. Vi presenterer videre i vårt høringssvar våre viktigste merknader til planforslaget, og håper at vi kan bidra til å styrke planen ytterlige som styringsverktøy for en sektor med både potensiale og utfordringer. Kapittel 2 samfunnsoppdraget De fire prioriterte emneområdene kystkultur, industri, kunst og immateriell kulturarv reiser en rekke teoretiske og museumsfaglige problemstillinger vi opplever som problematiske, men som det vil føre for vidt å gå inn på her. Rent konkret fører imidlertid begrepsbruken til en mulig marginalisering av viktige formidlingsoppgaver og publikumsinstitusjoner i fylket. Blant annet gjelder dette Bymuseet i Bergen, som har et spekter av oppgaver knyttet til formidlingen av en internasjonal by over et langt tidsrom. En del av dette bildet er selvsagt at alle deler av Hordaland til alle tider har vært preget av relasjonen til Bergen som internasjonal havne- og handelsby, og av de byfunksjonene som fantes her. Dette reflekteres også i Bymuseets arenaer fra Bryggen og Bergenhus til Latinskolen og St. Jørgens Hospital. Her dokumenteres historien til mennesker fra hele fylket, på samme måte som byens historie gjenfinnes i alle museumssamlinger i Hordaland. Eksemplene er mange: Lite har preget historien om Hordaland mer enn nettopp forholdet mellom det store omlandet og den internasjonale byen. Endringsforslag: Bymuseet ber om at den tematiske inndelingen i kapittel 2.0, og måten inndelingen blir brukt som styringsverktøy, underkastes en ny vurdering. Bymuseet vil konkret foreslå at forholdet mellom by og omland som et unikt særtrekk ved regionen, føres inn som et femte underpunkt, og følges opp med konkrete prioriteringer. 1

Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen 56158466 10960/11 130 C56

Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen 56158466 10960/11 130 C56 ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Kulturavdelingen Kleppestø.06.04..20.1_1_ HORDALAND PiHLKES KOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdelinga postboks 7900 5020 BERGEN ^^^ 1 1 APR.

Detaljer

Høyring - Regional plan for museum 2011-2015

Høyring - Regional plan for museum 2011-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høyring - Regional plan for museum 2011-2015 Regional plan for museum 2011 2015 har vore på høyring, med høyringsfrist 15. april 2011. Hordaland fylkeskommune har motteke høyringsfråsegner

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Dato: 24. mars 2011. Høringsuttalelser fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommunes "Regionplan for museum 2011-2015"

Dato: 24. mars 2011. Høringsuttalelser fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommunes Regionplan for museum 2011-2015 Dato: 24. mars 2011 Byrådssak 86/11 Byrådet Høringsuttalelser fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommunes "Regionplan for museum 2011-2015" WRHA SARK-3420-200814334-115 Hva saken gjelder Hordaland

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM "MUSEA I SAMFUNNET" - HØYRINGSFRAMLEGG

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM MUSEA I SAMFUNNET - HØYRINGSFRAMLEGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-23 Arkivnr. 656 Saksh. Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.02.2011 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for museum 2015

Oppfølging av Regional plan for museum 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Innkomne høyringsuttalar samandrag

Innkomne høyringsuttalar samandrag REGIONAL PLAN FOR MUSEUM 2011-2015. "MUSEA I SAMFUNNET" Innkomne høyringsuttalar samandrag Høyringsuttalane er generelt prega av støtte til hovudlinjene i høyringsutkastet, og at styrking av dei konsoliderte

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM OPPFØLGING AV HANDLINGSPROGRAM LØYVING TIL TILTAK VED MUSEA

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM OPPFØLGING AV HANDLINGSPROGRAM LØYVING TIL TILTAK VED MUSEA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201112960-11 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd, Per Morten, Aune, Anne, Bjørsvik, Elisabeth Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201301707-1 Arkivnr. 600 Saksh. Aune, Anne Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.-21.02.2013 STORTINGSMELDING

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering

Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3718-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval for kultur, idrett og regional utvikling 16.05.2017 Fylkesutvalet 23.05.2017

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Museumsplanmidlar 2016

Museumsplanmidlar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/1173-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 16.02.2016

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KS Kommunestyret 28.03.2012 018/12 Arkiv: K1-143 Arkivsaknr: 12/772-1 OPPSTARTSAK : NY KULTURPLAN 2013-2023 FOR ØYGARDEN

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR MUSEA I HORDALAND. STATUS FOR MUSEA OG PLANARBEIDET

REGIONAL PLAN FOR MUSEA I HORDALAND. STATUS FOR MUSEA OG PLANARBEIDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-17 Arkivnr. 656 Saksh. Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010 REGIONAL PLAN FOR MUSEA I HORDALAND.

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE EVALUERING AV ABM-UTVIKLING

HØRINGSUTTALELSE EVALUERING AV ABM-UTVIKLING Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref. 2007/0586 KU/KU2 Vår ref. 08/106 HW Oslo, 25.09.2008 HØRINGSUTTALELSE EVALUERING AV ABM-UTVIKLING Norsk Teknisk Museum vil

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

EVALUERING AV FESTSPILLENE I BERGEN SOM KNUTEPUNKT

EVALUERING AV FESTSPILLENE I BERGEN SOM KNUTEPUNKT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209778-4 Arkivnr. 640 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 11.06.2013 20.06.2013 EVALUERING

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015

Regional plan for museum 2011-2015 Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Musea i samfunnet 1 Regional plan for museum 2011-2015 Hovudmål: Musea skal utviklast som sterke kunnskapssenter og organisasjonar, og

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til handlingsprogram 2014, Regional plan for museum

Vedlegg 2 Forslag til handlingsprogram 2014, Regional plan for museum Vedlegg 2 Forslag til handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 Kjerneområde Fornying Økonomi Delmål Musea skal ha ein økonomi som set dei i stand til å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Fartøyplan uten museers medvirkning

Fartøyplan uten museers medvirkning Fartøyplan uten museers medvirkning Av Inger Anne Hovland 30.11.2009 21:26 Den nasjonale verneplanen for fartøy er utarbeidet nesten helt uten medvirkning fra museene, enda museumssektoren har bortimot

Detaljer

Av museumsplanmidlane for 2015 gjekk nær 58 prosent til dei prioriterte tiltaka.

Av museumsplanmidlane for 2015 gjekk nær 58 prosent til dei prioriterte tiltaka. Vedlegg 1: rapport Handlingsprogram for Museumsplanen 2015 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Musea i samfunnet. Året 2015 var det siste året handlingsprogrammet

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Formannskapet 17.02.2011 003/11 PERELL Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 11/85 11/294 A30 Ellen Persvold Kulturskuleløftet - Kulturskule

Detaljer

TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER

TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER Saknr. 12/2736-2 Ark.nr. Saksbehandler: Elisabeth Seip TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Forsking på det nye fakultetet

Forsking på det nye fakultetet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Griegakademiet Institutt for musikk Forsking på det nye fakultetet Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakakademiet Forskingsleiar GAMUT, UiB og Uni

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Felles løft for kvalitet?

Felles løft for kvalitet? Felles løft for kvalitet? Høy standard? Kvalitet og privatarkiv i musea Anne Aune, fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv Det nasjonale museumsmøtet i Molde, 16.09.2016 Kva er kvalitet i privatarkarbeid?

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Statusrapport museumsplanen

Statusrapport museumsplanen KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15734-25 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 10.05.2016

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer