Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen / C56

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen 56158466 10960/11 130 C56"

Transkript

1 ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Kulturavdelingen Kleppestø _1_ HORDALAND PiHLKES KOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdelinga postboks BERGEN ^^^ 1 1 APR Arkiviir. 1^ 5 1 Sakjih. Q V\t SL Eksp. U.off. Deres ref. Vår ref. Arkivsakn r. 11/ Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv Gunnar Brynjulfsen / C56 REGIONALPLAN FOR MUSEUM ASKØY KOMMUNE. HØRINGSUTTALE FRA Askøy kommune ved Utvalg oppvekst og levekår har i møte i sak 47/11 behandlet ovennevnte regionplan og har følgende innspill til planen: Askøy kommune er positiv til at det nå foreligger en ny og grundig museumsplan. Kommunen stiller seg bak Fylkeskommunens ønske om å ta en klarere styring på museumsfeltet med tanke på gjøre museene i fylket til sterkere og tydeligere samfunnsinstitusjoner. I vår uttale vil vi fokusere mest på punkt 5.3 (Regional og faglig rollefordeling), men vi vil også komme inn på punkt 3.11 (Kulturminnevern) og 3.12 (Hordaland fylkeskommune si rolle). Regional og faglig rollefordeling For Askøys del så har vi et etablert forhold til Museum Vest som i planen er tiltenkt en rolle som vårt regionale ansvarsmuseum. Den eksisterende samarbeidsavtalen er knyttet til driften av Herdla museum, men Museum Vest har også fungert som en viktig samarbeidspartner i forhold til arbeidet med andre kulturminner og samlinger i kommunen. Med dette utgangspunktet er kommunen positiv til en formalisering av regionmuseenes rolle som en faglig støttespiller for både det offentlige og frivillige museumsarbeidet i kommunene. Når det gjelder regioninndelingen så legges det i planen opp til at Museum Vests region skal omfatte de kommunene som var tilsluttet Regionrådet Bergensregionen. Denne sammenslutningen er jo nå avviklet og erstattet med den nye og mer omfattende Business Region Bergen. I denne situasjonen bør det diskuteres om en region med en så svak historisk forankring som den foreslåtte, skal danne grunnlaget for et nytt museumsfellesskap. Vi anbefaler at fylkeskommunen tar en ny vurdering når det gjelder regioninndelingen i Bergensområdet. Når det gjelder Askøys rolle i en regional kontekst, så er vårt fokus primært rettet mot et styrket samarbeid med våre nabokommuner i Regionråd Vest (Sund, Fjell og Øygarden). På kulturfeltet kommer dette til uttrykk i IKKUS-samarbeidet. Vi har klare forventninger om at museumsutviklingen sees i et IKKUS-perspektiv, uavhengig av hvordan den overordnede museumsregionen blir seende ut. I planutkastet blir det påpekt at modellen med regionale ansvarsmuseum også skal være et svar på en demografisk utvikling som bl. a. innebærer at en rekke kommuner i Bergensområdet opplever en sterk folkevekst. Det påpekes videre at det sees som en viktig oppgave å sikre innbyggerne i disse kommunene et velfungerende museumstilbud. Vi oppfatter dette som et signal om at bl. a. Museum Vest-regionen kommer høyt opp på Fylkeskommunens prioriteringsliste når Postadresse Besøksadresse Telefon: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ E-post: Bankkontonr

2 ASKØY KOMMUNE SIDE NR.: 2 AV 2 museumssatsingen skal settes ut i livet. Vi kan i denne sammenhengen ikke unnlate å påpeke at vår region er den eneste i fylket som ennå ikke er tilgodesett med en bygningsvemkonsulent (jevnf. pkt. 3.10). Kombinasjonen av stort utbyggingspress og en svak kulturvemtradisjon tilsier at behovet for en slik stilling i Askøy og nabokommunene ikke er mindre enn i andre deler av fylket. I tråd med signalene fra Fylkeskommunen håper vi at denne stillingen kan bli realisert alt fra neste budsjettår Fylkeskommunen si rolle / 3.11 Kulturminnevern På Askøy har vi i tilegg til flere lokalhistoriske samlinger også to fredete anlegg som hver for seg har en definert plass i nasjonale verneplaner. Vi tenker da på Bergen Kringkaster som representerer tele- og kringkastingshistorie og Herdla torpedobatteri som representerer nyere forsvarshistorie (fredningssak pågår). Det førstnevnte anlegget er eid av Askøy kommune og blir drevet som museum av en gruppe frivillige. Når det gjelder Herdla torpedobatteri legges det opp til at Forsvaret fremdeles skal eie anlegget, mens Museum Vest skal stå for formidlingen. Noe vi savner i planen er en klarere presisering av Fylkeskommunens rolle som bindeledd mellom kommune og statlige myndigheter når det gjelder denne type kulturminner. Vi savner også en tydeligere drøfting av forholdet mellom museum og kulturminner, kanskje eksemplifisert med de utfordringene man står overfor i Fjell (Fjell festning) eller på Askøy. Til saken i utvalget ble det lagt ved uttale fra Askøy museumslag. Denne følger vedlagt. Spørsmål kan rettes til undertegnde på tif eller Med hilsen bskøy Vedlegg: Vedtak fra Oppvekst og levekår sak 47/ Høringsuttale fra Askøy museumslag Kopi: Askøy museumslag Postadresse Besøksadresse Telefon: E-post: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ Bankkontonr

3 Askøy museumslag Organisasjonsnr Askøy kommune Kulturavdelinga Postboks Kleppestø. Regionalplan for museum Musea i samfunnet. Høyringsuttale. I møte i Komité for oppvekst og levekår, saksnr. 47/11 skal komitemedlenmiene i møte drøfte høyringsuttale knytt til Regionalplan for museum 20 II Innstillinga er signert rådmann Odd Magne Utkilen og kultursjef Gunnar Brynjulfsen. Askøy museumslag finn det underleg at laget si store og varierte samling i Aktivitetshuset Shoddyen, Strusshamn, ikkje er nenmd i innstillinga frå rådmann og kultursjef. Ei heller er Askøy kommune si samling, Rolf Olsen-samlinga, på same staden nemnd. Rett nok står det i -høyringsuttalen-at-askøy-har "flere lokalhistoriskesamlinger" dersom det er-samlingane i ^ Strusshamn m.a. ein siktar til. Likevel synest vi at samlingane i Strusshamn fortener litt større merksemd med tanke på at ein viktig museumsplan som skal utformast. Askøy museumslag, skipa i 1983, har samla inn og bygd opp ei stor samling av kulturhistorisk materiale som viser liv og levemåte på Askøy i fåme tider. Ei slik utstilling fmst ikkje andre stader i Askøy kommune. Det tidkrevjande frivillige arbeidet som Askøy museumslag har utført sidan laget vart til, har gjort Strusshamn til eit viktig reisemål og vore med og lagt grunnlaget for at Strusshamn kultursenter er butt til. Askøy kommune har overteke dei lokala som Askøy museumslag fram til disponerte og som gjennom utleige har lagt det økonomiske grurmlaget for å ta i mot ulikt gjenstandsmateriale, fotografi, bøker for å registrere, konservere, lage utstillingar og drive ulike former for formidling. Leigeinntektene siste rekneskapsår var ca kroner brutto. Leigeinntektene er no borte. I samband med det arbeidet som skal utførast for å lage ein ny museumsplan i Hordaland er det viktig å drøfte om Askøy museumslag sine samlingar og den konmiunale Rolf Olsensamlinga bør bli ein del av ansvarsområdet til Museum Vest sidan to sentrale museum, Herdla museum og Bergen kringkaster, alt er knytte til Museum Vest. Askøy museumslag har signalisert at ein bør drøfte om Museum Vest bør få det administrative og faglege ansvarsområdet for dei kulturhistoriske samlingane i Strusshamn. Fleire møte er haldne mellom kultursjefen i Askøy kommune og direktøren ved Museum Vest, Bjørg Christophersen, der dei har drøfta dette spørsmålet.

4 Drøftingane stoppa litt opp sidan det har vore arbeidd med å kunne tilsetje ein person i full stilling for å drifte Strusshamn kultursenter. No er stillinga på plass. Askøy museumslag ber om at Askøy kommune tilkjennegir sitt syn på korleis ein frå kommunen ser på kva plass Rolf Olsen-samlinga og Askøy museumslags samlingar i Strussham bør få i Regionalplan for museum Musea i samfunnet. Strusshamn, Askøy museumslag Erling Virkesdal Askøy museumslag. Pb. 389, 5300 Kleppestø. Tlf E-post:

5 ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for stabsenheter Administrative fellestjenester Kleppestø Kultursjef Gunnar Brynjulfsen Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 11/ Gunnar Brynjulfsen / C56 MV - REGIONALPLAN FOR MUSEUM Fra møtet i Utvalg for Oppvekst og levekår den , saksnr 47/11 De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Utvalg oppvekst og levekår slutter seg til utarbeidet høringsutkast fra Askøy kommune til Hordaland Fylkeskommunes regionalplan for museum Saken oversendes for videre oppfølging. Med hilsen ASKØY KOMMUNE Else Kvemøy Bjørkhaug Sjef administrative fellestjenester Iselin Stjerne Isaksen Kontorlærling Postadresse Besøksadresse Telefon: E-post: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ Bankkontonr

6

7

8

9

10

11 ihordalajnd FYLKESKOMMUNli Hordaland fylkeskommune Kultur- og idrettsavdelinga Postboks Bergen ' ^ 8? APR Arkivnr. bsb Saksh.? H te kj: Eksp. U.off. _ Austrheim, 5.april 2011 Fråsegn til regional plan for museum 2011 "Musea i samfunnet" 2015 Hordaland fylkeskommune la i februar 2011 fram hiayringsutkast til ovememnde plan. I samandraget står det mellom anna (sitat): "Regional plan for museum er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova og skal gje retningsliner for statleg, fylkeskommunal og lokal politikk på museumsfeltet i Hordaland. Planen løyser avfylkesdelplan for museum Førre plan var ei klårgjering av den nasjonale museumsreforma og tok utgangspunkt i regionale utfordringar og statlege kulturpolitiske mål, jf Stortingsmelding nr. 22 ( ). Merksemda i planperioden vart i hovudtrekk sett på organisatoriske endringar der mange mindre einingar vart slegne såman til ni konsoliderte museum. Dette var ei ressurskrevjande reform som kravde full merksemd frå stat, fylkeskommune og kommunar. I oppfølginga av planen vart det difor i mindre grad høve til å prioritere arbeid med andre satsingar: musea som samfunnsaktør ar, samfunnsminne og møtestader. Regional plan for museum fører vidare arbeidet med å styrk/a musea som samfunnsinstitusjonar. Fire tema er prioriterte i perioden: kystkultur, industri, kunst og iklge-materiell kulturarv. Planen føreslår ei organisasjonsendring, oppretting av nasjonalmuseum for kyst og hav, men har hovudmerksemda sett på styrkinga av musea som samfunnsaktør ar. Særleg viktig er det å styrkja musea i høve kommunane, mellom anna som ressurs i kulturminne- og museumsfaglege spørsmål i lokalsamfunna i Hordaland." Regionplanen har som hovudmål (sitat): "Musea skal utviklast som sterke kunnskapssentra og organisasjonar, og vera profilerte samfunnsaktørar som utviklar samfunnet med kunnskap om fortid, samtid og framtid." Eit av dei konsoliderte musea er Museumssenteret i Hordaland på Salhus. Rolla som regionmuseum for Nordhordland og arbeidet med å bistå kommunane/lokalsamfunna i kulturvemtenesta vil vera avhengig av eit aktivt kulturvemarbeid i kommunane. Dette framgår også i regionplanen, sitat frå side 30: "/ den vidare tiltaksdelen er det lista opp førti ulike tiltak Ein er i mange tilfelle avhengig av medverknad frå ulike partar, til dømes stat og kommunar. Gjennomføringa av museumsprosjektet er altså felles løft mellom musea, private støttespelarar og kommunar, staten og fylkeskommunen. I dei fleste tilfella er musea 1 Austrheim kyst- og sogelag

12 ansvarlege for prosjekta, og musea si evne til å samla dei nødvendige støttespelarar vil vera avgjerande for realisering av tiltaka. " Tiltaksdelen er senfral i regionplanen, jfr. sitat frå side 7: "Høyringsutkastet er gjeve ei ope form, der særleg utforming av tiltaksdelen avheng av tilbakemeldingar frå musea og kommunane. Utkastet er slik ein invitasjon til ein vidare prosess, der ein ønskjer å enda opp med ein ambisiøs, realistisk og funksjonell plan som har legitimitet i musea og kommunane. " På dette grunnlag vil Austrheim h^st- og sogelag koma med slikt innspel. Kystkultur Hordaland har mange rike kystkulturmiljø. Desse er ein stor ressurs i arbeidet med å fa til nasjonalmuseum for kyst og hav i Hordaland. Ausfrheim har lange fradisjonar innafor kystkultur. Først og fremst gjennom generasjonar med stor kyst- og nordsjøfart og fiskeri. Mange familiar livnærte seg heilt fram til 1960-åra i ein kombinasjon av sjøfart, fiskeri, jordbruk og industri. Dette attspeglar seg i den allmenne bygdesoga og gards- og ættesoga for Ausfrheim som kom i 4 bind i , og ikkje minst i boka "Sjøfarten i Austrheim. Fiskeri og fraktenæringa" som kom i I tråd med hovudmålet i regionplanen vil Austrheim kyst- og sogelag arbeida for å utvikla eit Iplwlt kunnskaps- og kystkulturmiljø i samarbeid med kommunen, museumssenteret i Hordaland og fylkeskommimen. Viktige element i dette arbeidet vil vera: Austrheim vidaregåande skule i Mastrevik og ungdomsskulane. Skulane er ein viktig ressurs i arbeidet med kulturminnevern, kunnskapar og formidling. Arbeid med reparasjon og vedlikehald av reiskapar/utstyr kan gje skulane interessante opplæringsoppgåver. Skipsfart og fiskerimiljø på Formes/Lervåg og den årlege Formesdagen. Naustmiljø og utstyrssamling på Krossøy. Kjelsfraumen Vertshus som hadde 400-års jubileum i Kjelsfraumen femnar om mykje historie frå jektefarten frå Vestlandet og Nord-Norge til Bergen. Hoplandskvemene som del av steinalderstien. Prosjektet "Kvardagsspor i landskapet" Dette har som formål å samla og formidla kunnskap om bygningar, stadnamn, arbeidsoppgåver/arbeidsmåtar og levesett, i det heile, kvardagslivet gjennom generasjonar. Muligheiter for lokalar til lagring m.m. i det gamle verkstadbygget til "Slippen" og i hermetikkfabrikken i Masfrevik. Begge bygningane er i seg sjølv kulturminne. I generasjonar var "Slippen" og hermetikkfabrikken dei viktigaste industriarbeidsplassane i Ausfrheim. Kombinasjonen skule- og kystkultur kan gje grunnlag for utvikling av små verksemder innan handverk, industri og tenestej^ing. Dette kan gje nye kulturbaserte arbeidsplassar som også kan styrkja miljøet omkring den vidaregåande Austrheim kyst- og sogelag

13 skulen. Dette bør vera eit interessant konsept for museumssenteret og for fylkeskommunen som senfral aktør innan næringsutvikling, opplæring og kultur. Frå steinalder til oljealder Utgravingane ved Fosnstraumen (Radøy og Ausfrheim) og ved Fonnessfraumen (Ausfrheim) avdekka ein omfattande steinalder busetnad for år sidan. Ei stor og unik samling av reiskapar m.m. er lagra på museum i Bergen og er lite allment kjent. Mongstad (Lindås og Ausfrheim) er godt kjent nasjonalt og intemasjonalt. Mongstad med industri og forsyningsbase synleggjer viktige delar av norsk oljeteknologi- og samfunnsutvikling. Historia frå flytting av ei heil bygd til utbygging av eit stort og moderne olje- og gassenter, rommar i høig grad fortid, notid og framtid. Utviklinga i Mongstadområdet har ein viktig plass hjå mange aktørar:» Regjeringa og Statoil si satsing på industri og miljø- og klimateknologi Fylkesplanen og regionalt utviklingsprogram i Hordaland Sfrategisk næringsplan for Bergensregionen / Sfrategisk næringsplan for Lindås og Ausfrheim Alt dette bør gje grurmlag for å utvikla eit spennande kunnskaps-, utstillings- og formidlingsmiljø omkring temaet i tråd med hovudmålet i regionplanen. Det er fleire måtar å gjere dette på, og som må klargjerast gjeimom ein vidare prosess. Det er viktig at temaet kjem med som tiltak i regionplanen. Styret i Austrheim kyst- og sogelag. A^jøm Brandtun, Asbjørn Fredheim, Kjell Isaksen, Liv Ulvøy, Astrid Kjenes, Leiar Inge Bergsvik, Oddmund Vikene. Kopi: Ausfrheim kommune Austrheim kyst- og sogelag

14 Hordaland Fylkeskommune Kultur- og idrettsavdelingen Pb Bergen Horingsuttalelse - Regional plan for museum20ll-2015 Baroniet Rosendal / Den Weis Rosenkroneske stiftelse har eier- og forvaltningsansvar for et unikt nasjonalt bestiende av 14 smi og store verneverdige bygninger samt 60 mil hage/park,350 mil innmark (Avlsgird),2.800 mil landskapsvernomride til Avlsgflrden),5.000 mil nasjonalparkomride ca mil rester igjen av det historiske Mowat-godset fra 15OO-tallet. I tillegg har Baroniet Rosendal ansvar for I I andre mindre verneverdige bygninger som krever tilsyn og vedlikehold. Museet har ogsi formidlingsansvaret for Kvinnherad kirke. Det har siden 1990 vert en gledelig utvikling ved Baroniet Rosendal (BR). Det har vart gjennomfgrt prosjekter for kr 50 millioner, viser fra til per ir og Baroniet Rosendals kulturprogram er under stadig utvikling. Den totale 6konomiske fra KKD, Kvinnherad kommune (KK) og Hordaland fylkeskommune (HF), som i 1990 utglorde 45 7o av driftsbudsjettet, utgior i 2010 imidlertid kun l9vo. Som en fglge av de rammer, har BR de senere 6r vart til i redusere bemanningen fra 20 irsverk i 2008 til17,2 irsverk i Utgiftene til l6nn og sosiale utgifter har gitt ned fra 7 mill i 2008 til i overkant av kr 6 mill i 2010, dette til tross for til dels store blant de 55 sesongansatte. Som et resultat av denne utvikling Okte UiO sin til BR/Den Weis Rosenkroneske Stiftelse (DWRS) med kr f.o.m. 2070, mens HF har vedtatt i Oke sin irlige til museet med kr f.o.m For i opprettholde dagens h6ye drifts- og aktivitetsnivi, og for i kunne videreutvikle museet i trid med vedtatte planer, vil det imidlertid i irene som kommer vare helt npdvendig i gke inntektene til BR/DWRS med ytterligere kr I mill.6rlig. Baroniet Rosendal har i budsjettsgknad 2012 tll KKd tatt til orde for at kulturlandskap og hage med levende dyr og planter mi inn i museumsstatistikken. Det samme har vi forstitt at Museumssenteret i Hordaland gjorde i i Bergen 13. april. Pi bakgrunn av arealmilene over tror vi kanskje at Baroniet Rosendal / DWRS er forvalter og eier av det st6rste kulturlandskapsomridet blant museene i Hordaland - om ikke pi landsbasis? I denne sammenheng er det verd i nevne at Baroniet Rosendal ogsi har 220 vintefforede sauer, levende kulturlandskapspleiere som tar vare pi dette unike kulturlandskap. BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 I{oscndal Telefon * Fax * Bankgiro * Org.nt MY t\

15 "rp*-\j -, -i' \v '\rr,- ". -t *...--::?-r'" "):'- ' *- '.-. ''!Be1,,r;' :'/? \.-j4j * ffiarffinght A{}$HruNAT Baroniet Rosendal deltok pi hele 80-,90- og 2000-tallet i samfunnsdebatten, spesielt i spgrsmel omkring utbygging av vannkraft, nedbygging av kulturlandskapet og bevaring av park og hage pi Rosendal. Her nevner vi trusler som i Rosendal Have og etablering av golf, motorcross og skytebane. Museets engasjement og innsats i disse sakene har kostet mye og har selvsagt taret pi organisasjonen, men gevinsten mi vr,re at modningsprosesser og forstflelsen for bevaring av kulturlandskapet er kommet noen steg videre enn da kampene tok til. Baroniet Rosendal er av den oppfatning at Museumssenteret i Hordaland, De Heibergske Samlinger i Sogn og Baroniet Rosendal er et tyngdepunkt for temaet kulturlandskap, hage og biologisk mangfold i nasjonal museumssammenheng og at dette temaet derfor bor bli tatt med i museumsplanen. Baroniet Rosendal er ellers svrert glad for at planen legger opp til at museet skal videreutvikle sin satsing pi kunstutstillinger, konserter, teater og foredrag. Museet har i 201 I et samarbeidsprosjekt med Sparebankstiftelsen DnB NOR og Kunstmuseene i Bergen om et spennende utstillingsprosjekt med Nikolai Astrup sine bilder pi Slottet fra 1665 og inngir gjerne formaliserte samarbeidsavtaler med Kunstmuseene i Bergen om nye utstillingsprosjekt. Styret for Baroniet Rosendal har i I vedtatt en omfattende prosjektplan pi kr 40 mill for i kunne videreutvikle museet. Herav er ca. kr 20 mill finansiert pr I henhold til planene om i videreutvikle kulturprogrammet har museet planer om en storstilt restaurering av driftsbygningen pi Rosendal Avlsgird til etablering av et besokssenter med rom og saler for forskjellige kulturelle aktiviteter med nye utstillingsareal. Prosjektet er kostnadsregnet til kr 22 mill. inkl. diverse infrastrukturtiltak, hvorav kr LL mill. allerede er finansiert. (Kr 4 mill Sparebankstiftelsen DnB NOR, kr 3,8 mill. sponsor, kr L mill Norsk kulturrid, Statens veivesen kr , KKD kr 1"00.000,kr 2 mill. egne avsatte midler.) Baroniet Rosendal mener at disse planene er kommet si langt mot realisering at de mi bli omtalt i Regional plan for museum Baroniet Rosendal har behov for i styrke staben av fagansatte, og vil derfor om til opprettelse av stilling som vil favne over omridene formidling, digitalisering, kunstutstilling og kulturprogram f.o.m For denne stilling vil formidling vare et av hovedansvarsomrftdene, herunder ogsi nettbasert sidan. I Regional plan for museum 20ll heter det at museene mi settes i stand til i fungere som aktuelle og relevante institusjoner i en digital virkelighet, og Baroniet Rosendal anser det som maktpiliggende 6 satse mer pi dette, bl.a. med videreutvikling av egne nettsider, tilknytningen til Digitalt Museum og spesielt andre arenaer der man kan markedsfpre seg spesielt mot ungdom, som Facebook. Formidlingslederen vil vare overordnet guidene (3 irsverk) og ha ansvar for opplering av disse. Museet har et som de siste 10 6r har variert fra40- til og en koordinering av undervisningen er svart gnskelig. Formidlingen spenner fra Baroniet Rosendals lange og spennende historie til formidling av Rosendal Have, kulturlandskap og biologisk mangfold. Stillingen vil ogsi bli tillagt oppgaven i utforme undervisningsopplegg til barn og unge, og BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Rosendal 'I'elefon 53 4B * Iiax * Bankgiro * ()tg.nt MV A -

16 FIAR{}r{ WW m4ffi SH}h{g}At s6rge for at det igjen blir produsert tilbud for Den kulturelle skolesekken fra Baroniet Rosendal. I opplering av guider inngir en om at undervisning ma tilpasses milgruppen, og for i ni yngre er det 6 tilpasse spriket og formidlingen som sidan. Den pedagogiske siledes styrket. Baroniet 6 prioritere arbeid med digital arkivering (digitalisering) av gjenstander ffi.ffi., noe som delvis kan gjennomfores ved hjelp av PRIMUS. Til dette trenger Baroniet Rosendal 6 gke lkt-kompetansen i personalet, noe vi tror lar seg kombinere med oppgavene nevnt over. I Statusrapport 2009 blir det tatt til orde for at museene b6r styrke kompetansen pi utvikling av utstillinger, og ved Baroniet Rosendal er det behov for en medarbeider som kan samarbeide med direkt6r om dette. Til hver utstilling skal det skrives og oversettes en katalog. Utstillingen skal markedsfgres, og til kunstutstillinger mi det om utl6n av malerier, samt ordnes med transport og forsikring m.m.det er den faglig-administrative kompetansen omkring dette styrket. En lignende type koordinerende kompetanse behoves ogsi til arbeid med utvikling av de irlige kulturprogram ved Baroniet Rosendal. Alle disse innlemmet i en nyopprettet stilling som formidlingsleder ved Baroniet Rosendal. Hordaland Fylkeskommune har allerede okt sin st4tte til museet med kr , som f.o.m vil inngi i opprettelsen av en slik stilling, og Baroniet Rosendal vil overfore sparte midler pfi kr fra sesongarbeiderbudsjettet for i delfinansiere stillingen. Baroniet Rosendal soker pi bakgrunn av dette KKD om en lkning pa kr i den irlige stbtten for i fullfinansiere stillingen som formidlingsleder og hiper inderlig at Hordaland Fylkeskommune i tillegg til den den Okonomiske stotten ogsi rent faglig vil stbtte opp om behovet for en slik stilling ved i omtale den i museumsplanen. OPPSUMMERING Baroniet Rosendal har ingen planer om ikke fortsatt 6 ta del i samfunnsdebatten, spesielt knyttet til temaet vern og pleie av kulturlandskapet. Da si mange av de originale delene av den opprinnelige godsdriften er bevart og fortsatt i full drift fremstir herregirdsmiljoet Baroniet Rosendal som ganske unikt i nasjonal sammenheng. videre 6 ta mer aktivt del i samarbeidsprosjekter knyttet til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, samt fokus pi kulturelt mangfold i fortid og nitid. Baroniet Rosendal deltar i Kulturlandskapsnettverket og Herregirdsnettverket, og har bl.a. vrert vert for 6rlige treff i begge nettverk. Museet mener at Baroniet Rosendal sammen med Museumssenteret i Hordaland og De Heibergske samlinger i Sogn er et tyngdepunkt i Norge nir det glelder begrepet Kulturlandskap og at dette bor vare med i regional plan for museum BARONIET ROSENDAL l)ostboks 235, 5486 Roscndal 'Ielefon * Iiax ronict.n,, in ronict. n^ Rankgiro * Otg.nr NIV.\

17 'r'i'';) 51".r 7l: ffiar{}ro{ffit' R{}SArug}&$" Utifra h6ringsutkastet for Regional plan for museum 20ll-20I5 for Hordaland skal BR og fremst utvikle sitt allerede omfattende kulturprogram samtidig som institusjonen skal styrke samarbeidet med Kunstmuseene i Bergen og Hardanger Museum om fremtidig satsing pi kunstutstillinger. Baroniet Rosendal arbeider som nevnt i denne sammenheng med planer om en storstilt restaurering og tilrettelegging av driftsbygningen pi Rosendal Avlsgird. Som del av disse planene inngflr etablering av besokssenter/nye formidlingsareal med flerbruksmuligheter i driftsbygningen. Disse planene mener museet at mi omtales i museumsplanen. En minimumsforutsetning for 6 kunne utvikle institusjonen videre i en brerekraftig faglig retning og gi6re museet i stand til i folge opp alle satsingspunkt nevnt over vil vere opprettelsen av en stilling som formidlingsleder. Pi denne bakgrunn ber Baroniet Rosendal om at museumsplanen tar til orde for og stotter oppunder opprettelsen av en slik stilling. Rosendal I For Baroniet Rosendal / Den Weis Rosenkroneske Stiftelse,,/, i iu*'g,eli-il*"d :Kn\b Grete Honerod / \---"/ Direkt0r BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Roscndal 'I'clcfcrn x Fax * Bankgiro * Org.nr MV A,

18 Det konsoliderte totalbudsjettet for Baroniet Rosendal og eierstiftelsen er for 2011 kr 1 8,9 mill.: FORVALTNING 1. BEVARING / SIKRING av bygninger : kr 2,5 mill. 2. BEVARING / SIKRING av hage/landskap : kr 2,5 mill. FORVALTNING TOTALT : kr 5.0 mill. FORSKNING / FORMIDLING 1. UTSTILLINGER/GUIDING /SEMINAR/FOREDRAG : kr 2,5 mill. 2. MOTESTED / OPPLEVELSE (konserter, teater) : kr 1,5 mill. FORSKNING / FORMIDLING TOTALT : kr 4,0 mill. FORNYING NETTVERK Herregirder og Kulturlandskap. : kr 0,4 mill. MUSEUMSUTVIKLING / PROSJEKTARBEID : kr 4,0 mill. : kr 4,4 mill. FORNYING TOTALT EGENINNTEKTSAVDELING 1. SALG /UTLEIE EGENINNTEKTSAVDELI NG TOTALT : kr 5,0 mill. 2. FOND / EIENDOM : kr 0,5 mill. : kr 5,5 mill. TOTALBUDSJETT BR /DWRS : kr i 8,9 mill. Vedlagt ligger oversikter over inntekts-og utgiftsfordeling i prosent fra2olo, samt oversikt over prosjektfinansierrng fra Norsk Kultturrid pi kr I mill og fra UiO 201I pfl kr er ikke med i denne oversikten). BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Roscndal 'l'elcfon * Iiax ww.baroniet.no * Bankgiro ,7 53 * Org.nt l'{lr' A

19 WWffi BARONIET ROSHNDAT INNTEKTER 2OTO Satg&Utleie Entr6 Finans Fond Sponsorer uio LD (landbruksdep.) KKD (Kulturdep.) HF (Hordaland Fylkeskommune) KK (Kvinnherad Kommune) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr RA Riksantikvaren) Inntekter 2010 kr BARONIET ROSENDAL Postboks 235, 5486 Rosendal Telefon * Fax * BankgLo * Org.nr MVA

20 Se -.. at$_t4," - *&$n* ffi$ffiirffiffi ]Aiesj-4lii{ \\ileshl8 W*f} W?F,WdF BARONIET ROSENDAL UTGIFTER 2O1O LgNN 420/a AVSKRIV 4 Glt BE\&RINC 14 9o DRIFT 4 sln VARER 244/n NET 12 Vo LONN &SOSIALE UTGIFTER VARER&TENESTER AVSKRIVINGER DRIFT AV BYGG&ANLEGG BEVARING&SIKRING kr kr kr k kr kr ANDRE DRIFTSUTGIFTER UTGIFTER 2O1O I<r BARONIET ROSENDAI Postboks 235, 5486 Rosendal Telefon * Fa:< * Bankgiro * Org.nr MVA

21 BAROI{IET ROSENDAT PROSJEKTFINANSIERING O SPAR-sti Andre n*\ I Ut{I t%i ABM*U 0 o/n uio 6Vo KK L o/o NKMF O g/ci MD 3 0/a BARONTET ROSENDAL /DWRS (BR/DWRS) TTNTVERSTTETET r OSLO (UIO) KVINNHERAD KOMMTINE (KK) NORSK KULTURMINNEFOND (NKMF) MILJOVERNDEPARTEMENTET (MD) RIKSANTIKVAREN (RA) KULTURDEPARTEMENTET (KKD) NORSK KULTURRAD (NKR) HORDALAND FYLKE (HF) VEIMIDLER (HF/KK.VED BARAGRUPPEN (BARA) ABM-U TINISTIFTELSEN (TIND ANDRE SPONSORER (ANDRE) SPAREBANKSTIFTELSEN (SPAR-STI) ANONYM GIVER INNTEKTER KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR kr

22 BYMUSEET I BERGENS HØRINGSSVAR TIL "MUSEA I SAMFUNNET" REGIONAL PLAN FOR MUSEUM Behandlet i styremøte 30. mars Innledning Bymuseet i Bergens styre og ledelse vil uttrykke sin tilfredshet med at forlaget til ny museumsplan er framlagt, og at planutkastet signaliserer betydelige ambisjoner for sektoren i planperioden. En vil også berømme fylkeskommunen og Bergen kommune for å ha medvirket i hverandres planprosesser. Bymuseet har underveis i prosessen spilt inn sine behov, både skriftlig og i møte med plangruppen. Vi er svært fornøyd med å se at det aller viktigste tilbakemeldingen fra Bymuseet har blitt gitt førsteprioritet i denne planen: En vesentlig styrking av både drifts- og investeringsøkonomien. Vi skulle gjerne sett denne strykningen konkretisert både i kroner, tid og innretning, men vi ser fram til å kunne ta tak i de store utfordringene museene står ovenfor med en styrket økonomi. Vi presenterer videre i vårt høringssvar våre viktigste merknader til planforslaget, og håper at vi kan bidra til å styrke planen ytterlige som styringsverktøy for en sektor med både potensiale og utfordringer. Kapittel 2 samfunnsoppdraget De fire prioriterte emneområdene kystkultur, industri, kunst og immateriell kulturarv reiser en rekke teoretiske og museumsfaglige problemstillinger vi opplever som problematiske, men som det vil føre for vidt å gå inn på her. Rent konkret fører imidlertid begrepsbruken til en mulig marginalisering av viktige formidlingsoppgaver og publikumsinstitusjoner i fylket. Blant annet gjelder dette Bymuseet i Bergen, som har et spekter av oppgaver knyttet til formidlingen av en internasjonal by over et langt tidsrom. En del av dette bildet er selvsagt at alle deler av Hordaland til alle tider har vært preget av relasjonen til Bergen som internasjonal havne- og handelsby, og av de byfunksjonene som fantes her. Dette reflekteres også i Bymuseets arenaer fra Bryggen og Bergenhus til Latinskolen og St. Jørgens Hospital. Her dokumenteres historien til mennesker fra hele fylket, på samme måte som byens historie gjenfinnes i alle museumssamlinger i Hordaland. Eksemplene er mange: Lite har preget historien om Hordaland mer enn nettopp forholdet mellom det store omlandet og den internasjonale byen. Endringsforslag: Bymuseet ber om at den tematiske inndelingen i kapittel 2.0, og måten inndelingen blir brukt som styringsverktøy, underkastes en ny vurdering. Bymuseet vil konkret foreslå at forholdet mellom by og omland som et unikt særtrekk ved regionen, føres inn som et femte underpunkt, og følges opp med konkrete prioriteringer. 1

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Å gjete harer og bære staur

Å gjete harer og bære staur Å gjete harer og bære staur Organisering av Haugalandmuseene OLE MARIUS HYLLAND TF-rapport nr. 325 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 325 Forfatter(e): Å gjete harer og bære staur Organisering av

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14. i utvikling Nr. 2 2009, 14. årgang Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Rogaland fylkeskommune nr. 2-09 NNHOLD Eg er svært glad at eg

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT Haugalandmuseene Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 14/2014 Tittel: Haugalandmuseene Undertittel: Anbefalinger om fremtidig organisering TF-notat nr:

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. S. nr. 158 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.meld. nr. 17 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om eit informasjonssamfunn

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer