KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 196/11 11/1593 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/18 OMORGANISERING AV POLITISTRUKTUREN I SØR-TRØNDELAG - REGION /11 11/752 NYE OMSORGSBOLIGER I BEINSKARDET- 18 BOENHETER 199/11 09/1645 GODKJENNING AV AT RENNEBU KOMMUNE TRER INN SOM EIER/DELTAKER I LIO OG VEDTEKTER 200/11 11/1457 FRAMTIDIG BRUK AV ORKDAL SYKEHUS 201/11 11/1581 RAPPORT FRA TILSYN MED FRØYA OVERFORMYNDERI /11 11/1473 VALG AV OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN /11 11/1600 FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL SKJØNNSNEMND FOR FARTØYER F/16-3 FOR PERIODEN /11 11/1602 FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL ALMINNELIG SKJØNNSNEMND A/16-01 FOR PERIODEN /11 11/1387 ØKONOMISK RAPPORTERING REGNSKAPSRESULTATER PR. 3. KVARTAL /11 11/1615 NYTT ØKONOMIREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE 207/11 11/1151 BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR

2 208/11 11/1598 MØTEPLAN 1. HALVÅR /11 11/1594 ORDFØRERENS ORIENTERING Sistranda, Berit Flåmo Ordfører Frida Hanø Kvingedal Sekretær Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Frøya herredshus, Melding til medlemmene: Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk sekretær senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom teknisk. Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom B

3 Saknr: 196/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1593 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 196/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 196/11 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Vedlegg: Protokoll fra møte

4 Saknr: 197/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Arkivsaksnr: 11/18 Arkivkode: 122 Møtebok Sak nr: 197/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 19/11 Kommunestyret /11 Formannskapet /11 Kommunestyret OMORGANISERING AV POLITISTRUKTUREN I SØR-TRØNDELAG - REGION 2. Saksopplysninger: Saken skal behandles i Formannskapet Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i gruppemøtene. Behandling/vedtak i Kommunestyret den : 1. Frøya kommunestyre slutter seg til politimesterens anbefalinger og stiller seg bak at lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal, Agdenes og Skaun sammenslås til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal, samt at det opprettholdes to andre tjenestesteder i lensmannsdistriktet. 2. Ett av disse to tjenestestedene må ligge på Frøya. Dette begrunnes i forholdet til befolkningens behov for polititjenester knyttet opp mot Frøyas spesielle geografi generelt, og befolkningen i øyrekka spesielt Enstemmig. Innstilling: 1. Frøya kommunestyre slutter seg til politimesterens anbefalinger og stiller seg bak at lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal, Agdenes og Skaun sammenslås til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal, samt at det opprettholdes to andre tjenestesteder i lensmannsdistriktet. 2. Ett av disse to tjenestestedene bør ligge på Frøya. Dette begrunnes i forholdet til befolkningens behov for polititjenester knyttet opp mot Frøyas spesielle geografi generelt, og befolkningen i øyrekka spesielt Vedlegg: Sluttrapport fra arbeidsgruppe, omorganisering i region 2 Brev fra politimesteren av Saksopplysninger: POLITIMESTERENS VURDERING AV SAKEN: Sør-Trøndelag politidistrikt er i dag delt inn i 20 geografiske driftsenheter og 5 funksjonelle driftsenheter. De geografiske driftsenhetene består av 18 lensmannsdistrikt og 2 politistasjoner. Driftsenhetenes størrelse varierer fra 3 ansatte til omkring 230 ansatte. Med en så spredt struktur brukes mye av politidistriktets ressurser til å holde kontorer åpne i tidsrommet Dette går naturlig nok på bekostning av vårt behov og innbyggernes behov for polititjeneste døgnet rundt hele året igjennom. Samtidig ser vi at signalene fra sentralt hold er at det ikke vil skje en betydelig økning i ressursene til politiet i tiden framover.

5 Saknr: 197/11 Høsten 2009 endret vi tjenesten i regionen slik at vi gikk mer over til aktiv polititjeneste. Dette mener vi er en betydelig forbedring av polititjenestetilbudet i regionen. Vi ønsker å opprettholde og forsterke denne tjenesten. Samtidig har vi også behov for å styrke vår etterforskingskapasitet og oppgaveløsning på andre områder. For å klare dette må politidistriktet samle ressursene i sterkere grad, bruke mindre tid til ledelse og bruke mindre penger til husleie og øvrige driftskostnader. Dette kan kun skje gjennom en strukturell endring i regionen. Et slikt arbeid gjennomføres nå i hele politidistriktet. Det gjennomføres også betydelige omorganiseringer og strukturelle endringer i flere andre politidistrikter i landet. Pr. i dag er Sør-Trøndelag politidistrikt ett av distriktene i Norge som har gjort lite med hensyn til å gjennomføre strukturelle endringer siden politireformen i 2002/2003. Saksbehandlingen i slike saker Hovedregelen omkring politiets organisering, fremkommer av politiloven hvor det framkommer at inndelingen fastsettes av Kongen. For en sak kan legges fram for Kongen i statsråd må saken utredes og den må framlegges for de respektive kommunene til høring. Hvorfor omorganisering nå? Vi ønsker levere en bedre polititjeneste og mener at strukturelle endringer må til for å kunne levere en best mulig polititjeneste. Vi ønsker en mer aktiv polititjeneste flere timer i døgnet. Vi ønsker en mer enhetlig ledelse av politidistriktet. Vi ønsker et best mulig rekruttering til politidistriktet. Vi ønsker solide fagmiljøer. Arbeidsgruppens sluttrapport inneholder noen argumenter for hvorfor vi ønsker å omorganisere politidistriktet. Sluttrapporten som legges fram her omhandler de ovenfornevnte lensmannsdistriktene. Det er viktig å merke seg at arbeidsgruppa er enig om at en sammenslåing er den beste modellen for framtidig struktur. Flertallet i arbeidsgruppa mener også at en driftsenhet i Orkdal med to tjenesteenheter andre steder i distriktet er den beste modellen. Det er dessuten enighet i arbeidsgruppa om at politimesteren må stedsplassere de to tjenesteenhetene utenfor Orkdal. Ut over dette jobbes det med å se på strukturen i hele politidistriktet. Det er vesentlig atdisse prosessene er styrt lokalt av lensmenn og tillitsvalgte, og at det er satt ned arbeidsgrupper hvor også kommunene har mulighet til å være representert. Etter at sluttrapporten ble framlagt har det blitt lagt fram en rapport fra Politidirektoratetsom har sett på strukturen i politi- og lensmannsetaten. Resultatreformen fase 1. Resultatreformen opererer med begrepet bærekraftig enhet. Det er tydelig uttrykt iresultatreformen at politidistriktene skal utvikles/endres slik at de består av bærekraftige enheter. En bærekraftig enhet skal: ha tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet, noe som innebærer at driftsenheten/tjenestestedet Skal kunne utøve målrettet tjeneste Klarer å rekruttere og beholde nødvendige antall ansatte med nødvendig kompetanse Skal kunne ha tilfredsstillende politiberedskap innenfor ATB Ha tilfredsstillende nærhet, tilgjengelighet og service overfor publikum, i den forstand at driftsenheten/tjenesteenheten Har kapasitet til å agere når publikum har behov for det Har åpent hver ukedag Møter publikum med den kompetanse det er behov for Er lokalisert slik at publikums kjøretid til politiets lokasjoner er akseptabel Har tilfredsstillende responstid Har dialog med kommuner og samarbeidsparter I Sør-Trøndelag politidistrikt er det slik i dag at ingen av våre geografiske driftsenheter, bortsett fra Sentrum politistasjoner bærekraftige i henhold til de kriteriene som er beskrevet i Resultatreformen. Ingen av lensmannsdistriktene i Region 2 er dermed å anse for bærekraftige. Ved en sammenslåing vil vi kunne oppnå at Region 2 framstår som en bærekraftig enhet.

6 Saknr: 197/11 Ett av hovedpoengene i Resultatreformen er at de største effektivitetsgevinstene og det største forbedringspotensialet må tas ut i det enkelte politidistrikt. Ansvaret for å organisere tjenesten og distriktet på en slik måte at vi produserer et best mulig tilbud til innbyggerne, påhviler den enkelte politimester. Hva kan vi oppnå med omorganiseringen? I korthet er omorganiseringen helt nødvendig for å skape bærekraftige enheter og for å kunne tilby innbyggerne i regionen den polititjeneste og det servicetilbud de har krav på. Ledelsesmessig innebærer sammenslåingen at kontrollspennet blir mindre for politimester og det vil resultere i bedre oppfølging av driftsenheten og tjenesteenhetene i regionen. Den anbefalte strukturendringen med sammenslåing, vil bety mer effektiv etterforskning i og med at all etterforskning i regionen blir sentralisert og koordinert i en felles ledelse. Endringen vil også innebære at ressurs til operative mannskaper øker ved at lensmannsstillinger/lederstillinger frigjøres og at færre ressurser brukes til å betjene/holde kontorer åpne. I tillegg vil koordineringen og utnyttelsen av den politioperative styrke bedres. Hva kan gjøres i dag uten vedtak i Kongen i Statsråd? Regionalisering kan vedtas av politidirektoratet etter forslag fra politidistriktet. Med regionalisering i denne sammenheng menes at en lensmann får ansvar for bestemte arbeidesoppgaver for flere lensmannskontor for eksempel budsjettansvar, personalansvar, etterforskingsansvar mv.. En regionalisering gir imidlertid ikke de effekter eller gevinster som er nødvendig for å sikre innbyggerne de tjenester de har krav på. Hvis vi ikke får gjennomført de nødvendige endringene, må andre tiltak for å sentralisere ressursene iverksettes. Slik at mest mulig bærekraftige enheter likevel kan skapes i politidistriktet. Slike tiltak vil være å: - begrenseåpningstiden av lensmannskontor, og - flytte stillingshjemler og arbeidsoppgaver til et fåtall driftsenheter i regionen. Politimesterens anbefaling: Min klare anbefaling er at kommunene gir sin tilslutning til å slå sammen lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal og Agdenes samt Skaun til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal og to andretjenestesteder i lensmannsdistriktet. Politimesteren beslutter lokaliseringen av tjenesteenhetene utenom Orkdal etter innspill fra kommunene. Avslutning De foreslåtte endringene gjennomføres for å skape bedre polititjeneste for alle innbyggerne i regionen. At det er helt nødvendig å gjennomføre endringer og endringsforslaget slik det foreligger framstår som det beste alternativet. Jeg håper derfor at kommunestyrene gir sin tilslutning til de endringene som er foreslått. Nils Kristian Moe Politimester Vurdering: Politimesteren i Sør-Trøndelag politidistrikt Nils Kristian Moe foreslår at lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal og Agdenes samt Skaun sammenslås til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal. I tillegg skal det opprettholdes to andre tjenestesteder i lensmannsdistriktet. Politiet har siden 2009 kjørt en mer aktiv polititjeneste, og de mener denne endringen har ført til en betydelig forbedring av polititjenestetilbudet i regionen. Politiet ønsker å opprettholde og forsterke denne tjenesten. Samtidig har de også behov for å styrke sin etterforskingskapasitet og oppgaveløsning på andre områder. For å klare dette må politidistriktet samle ressursene i sterkere grad, bruke mindre tid til ledelse og bruke mindre penger til husleie og øvrige driftskostnader. Dette kan kun skje gjennom en strukturell endring i regionen. Frøya kommune slutter seg til denne endringen. Når det gjelder de andre tjenestestedene i regionen skal Politimesteren ta sin beslutning sett ut fra befolkningens behov for tjenester. Frøya kommune mener her at ett av disse tjenestestenden må ligge på Frøya. Befolkningen på Frøya bor spredt, 10 % av disse bor i øyrekka. Når en ser helhetlig på den ytre regionen, vil Sistranda være det naturlige valget da dette er i sentrum av regionen. I tillegg er det viktig for reigionen at politibetjentene vil bosette seg i øyregionen, og da er avstanden til Frøya et argument for beliggenhet på tjenestestedet. Dersom tjenestestedet blir på Fillan er det liten sannsynlighet for at nye politibetjenter vil bosette seg så langt ut som Frøya.

7 Saknr: 198/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Otto Falkenberg Arkivsaksnr: 11/752 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 198/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 24/11 Eldrerådet /11 Kommunestyret NYE OMSORGSBOLIGER I BEINSKARDET- 18 BOENHETER Saksopplysninger: Eldrerådets uttalelelse vil bli lagt fram til gruppemøtene. Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at foreliggende forprosjekt med nødvendige suppleringer legges til grunn for anbudsutsendelse av prosjektet. Det tas forbehold om godkjenning i eldrerådet. Kommunestyret ber om at rådmannen så snart som mulig på nyåret 2012, og før byggestart, fremmer egen sak om finansiering og eierform for boligene samt driftsmessige konsekvenser både i forhold til bygning og helse og omsorg. Vedlegg: Forprosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag Tegninger Saksopplysninger: Forprosjektdokumenter Mottatt fra prosjekteringsgruppa oktober Disse omfatter følgende: Tegninger: situasjonsplan, etasjeplaner, snitt, fasader og takplan. Forprosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Tegninger. Tegningene er datert , men har vært gjennom flere udaterte revisjoner. Leilighetsplaner og hovedgrep i situasjonsplanen anses avklart, men tegningene er fortsatt under bearbeiding og enkelte forhold knyttet til fellesarealer og utomhusplan må bearbeides videre før utsendelse på anbud. Byggbeskrivelse. Prosjektet er definert som omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. Det omfatter 18 boenheter i 2 etasjer fordelt på 14stk. 2 roms leiligheter på ca. 56 m2 og 4 stk. 3 roms leiligheter på ca. 73,5 m2. Leilighetene har felles inngang til trapperom ogv heis med bårestandard. De er knyttet sammen vie lukkede svalganger. Prosjektet inneholder også felles oppholdsstue for beboerne, vaktrom med nødv. birom for ansatte i hjemmetjenesten, tekniske rom og lignende. Det etableres utvendig sportsboder og felles parkering med muligheter for bygging av carporter på parkeringsarealet. Uteområdet legges til rette for felles bruk med områder for uteopphold, lek o.a. Alle leiligheter har egen veranda med utsikt mot sjøen og orientering mot sør og sørøst.

8 Saknr: 198/11 Tekniske anlegg. Bygget er planlagt i risikoklasse 6 (bygg hvor personer er avhengig av hjelp i forbindelse med rømning ved brann) og får heldekkende brannslukkeanlegg (sprinkling). Oppvarming blir med vannbåren varme fra luft til vann varmepumpeanlegg felles for hele bygget. Hver leilighet får separat anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning av ventilasjonsluft. Bad planlegges for personer med nedsatt funksjonsevne og tilrettelegges for gode arbeidsforhold for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Fremdrift. Prosjektet planlegges sendt ut på anbud desember 2011 med anbudsfrist Byggestart etter påske 2012 i samsvar med fremdrift på arbeidene med infrastruktur på Beinskardet. Antatt ferdigstilling 2. kvartal Kostnad/eierform Rådmannen vil på nyåret 2013 fremme egen sak om finansiering og eierform for boligene samt driftsmessige konsekvenser både i forhold til bygning og helse og omsorg. Vurdering: Prosjektet viser gode leilighetsløsninger og helhetsgrep. Byggekomiteen anbefaler at prosjektet videreføres med mindre suppleringer mht. fellesarealer og utomhusplan for utsendelse på anbud. Rådmannen fremmer forslag til vedtak i samsvar med dette.

9 Saknr: 199/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Arkivsaksnr: 09/1645 Arkivkode: G21 Møtebok Sak nr: 199/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 199/11 Kommunestyret GODKJENNING AV AT RENNEBU KOMMUNE TRER INN SOM EIER/DELTAKER I LIO OG VEDTEKTER Forslag til vedtak: 1. Frøya kommune aksepterer at Rennebu kommune trer inn som eier/deltaker i LIO fra Frøya kommune godtar vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for LIO gjeldende fra Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale 2. Vedtekter Saksopplysninger: 1. Bakgrunn Kommunenes ansvar for legevakt framgår bl.a. i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 11 og 12: 11. Definisjon Med kommunal legevaktordning menes en organisert virksomhet som gjennom hel døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. 12. Oppgaver Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov b) Vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Ny helse og omsorgstjenestelov trer i kraft fra 1. januar 2012, og i 3-2, pkt 3, heter det at kommunen skal tilby «Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a. legevakt b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og c. medisinsk nødmeldetjeneste». Ny lovs 3-5 regulerer kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp. I bestemmelsene i tredje ledd går det fram at «kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til». Det tas sikte på at denne bestemmelsen skal tre i kraft 1.januar Denne plikten kan ivaretas lokalt, men også ved interkommunalt samarbeid.

10 Saknr: 199/11 2. Status i dag Med virkning fra har Frøya og Hitra kommuner inngått avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid på ettermiddag og i helger og med Legevakten i Orkdalsregionen på natt slik: Type legevakt Hverdager X Hverdager Hverdager Lør-/søn-/høytid Legevakt i begge kommuner (hver for seg) Interkommunal legevakt Hitra/Frøya X X Interkommunal legevakt i Orkdalen X (LIO) Lør-/søn/høytid X Driftsformen for den interkommunale legevaktsordningen ivaretas gjennom et interkommunalt styre (regulert i kommunelovens 27). Både Frøya og Hitra kommune har representanter i styret for LIO: Beathe Sandvik Meland fra Frøya kommune og Ester Husvik Aune fra Hitra kommune. De kommunene som deltar i legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen er: Skaun, Agdenes, Orkdal, Meldal, Hemne, Snillfjord, Rindal Frøya, Hitra og Surnadal fra januar Disse kommunene har også felles legevaktsentral (telefonsentral for akutthenvendelser) sammen med noen flere kommuner. Både legevakten og legevaktsentralen er lokalisert ved Orkdal Sykehus. Legene i deltakerkommunene skal stille med det nødvendige antall leger som vaktlisten krever. Hitra og Frøya skal til sammen stille 6 leger til disposisjon for legevakt i LIO. Det er lege Bjørn Heggløv (Orkanger) som har det medisinskfaglige ansvaret. Orkdal kommune administrerer ordningen på vegne av deltakerkommunene. Dersom en kommune ønsker å tre ut av samarbeidet kan dette skje ved minimum 1 års skriftlig varsel. Ingen av kommunene kan tre ut av avtalen før det har gått tre år. Tvist om en eventuell rett til å tre ut av samarbeidet før det har gått tre år avgjøres av departementet jfr. kommunelovens 27 nr.3, 2.ledd. Frøya og Hitra kommuner har evaluert samarbeidet etter ett års drift. Evalueringen viste at vaktsamarbeidet fungerer godt, både med hensyn til kvalitet på legevaktarbeidet, fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi. Samarbeidet sikrer også befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet i tråd med lov og forskrift. Kommunestyrene vedtok at legevaktsamarbeidet skal evalueres på nytt etter 3 års drift og at det som et ledd i denne evalueringen i 2012 bør foretas en brukerundersøkelse som både omfatter akuttmedisinsk hjelp og legekontorenes ordinære helsetilbud til publikum i øyregionen. 3. Ny deltagerkommune Rennebu kommune har nå søkt om å inntre i samarbeidet fra , og det er enighet i det interkommunale styret om at Rennebu kan inntre i samarbeidet fra dette tidspunktet. Det kreves imidlertid at kommunestyrene i de deltakende kommuner fatter positive vedtak før årsskiftet. Styret har vurdert at det er rom for Rennebu kommune innenfor ordningen slik den organisert i dag, men at det blir vanskelig å ta inn flere kommuner. Gjennom SIO-samarbeidet (samhandlingsreformen i orkdalsregionen) planlegges det å utrede og tilrettelegge for etablering av samhandlingsenhet, observasjons/akuttpost og evt. etterbehandlingsplasser ved Orkdal sykehus i nær tilknytning til det allerede etablerte legevaktsamarbeidet. Trolig blir dette samarbeidet midlertidig organisert etter Kommunelovens 28 c: Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Det betyr at de vedtekter og den samarbeidsavtale som nå forslås vedtatt for LIO trolig har kort holdbarhetstid. Styret i LIO er positiv til å delta i det samarbeidet som SIO nå skal gjennomføre det første året og er innforstått med at dette vil endre LIO sin organisering og drift. Kostnadsfordeling kan også bli endret (Sak 9/2011 pkt 3 i styremøte den ) 4 Økonomi Styrets foreløpige budsjett for LIO i 2012 er på til sammen 5,4 mill kr. Dette er en øking på kr i forhold til budsjett for Rennebu sin andel er anslått til kr i Dersom Rennebu ikke godkjennes som deltakerkommunene vil det føre til at de andre kommunene må betale mer enn før. Fordeling av utgiftene kommunene imellom følger av fordelingsnøkkel 60/40 med 60% fastdel og 40% etter innbyggertall. Hitra og Frøya kommuner er gitt en rabatt på ca kr hver som kompensasjon for at vi har

11 Saknr: 199/11 lokal legevaktordning i deler av døgnet. Dette videreføres, jfr samarbeidsavtalens pkt 8. Hitra og Frøyas andel av utgiftene ligger på samme nivå som i 2011; ca kr for hver av kommunene. På siste styremøte i september i år var endelig forslag til budsjett for 2012 ikke ferdig, men det ble anbefalt å ta utgangspunkt i det foreløpige budsjettet som ble presentert i møtet. Vurdering: SIO-kommunene utreder flere området for interkommunalt samarbeid. Den etablerte interkommunale legevakten vil være sentral i det interkommunale helsesamarbeidet. Rennebu kommune deltar i dag i samarbeidet i SIO. Det vurderes derfor som positivt for legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen at også Rennebu kommune blir eier/deltaker i LIO fra 2012, og at samarbeidsavtale og vedtekter justeres i forhold til dette.

12 Saknr: 200/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Arkivsaksnr: 11/1457 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 200/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 61/11 Hovedutvalg for drift /11 Kommunestyret /11 Kommunestyret FRAMTIDIG BRUK AV ORKDAL SYKEHUS Vedtak i Kommunestyret den sak 168/11 Saken utsettes. Må behandles i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og SIO før behandling i Frøya kommunestyre. Saken skal behandles i kommunestyret den 8. desember Enstemmig. Kommunestyrets behandling i møte : Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Saken utsettes. Må behandles i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og SIO før behandling i Frøya kommunestyre. Saken skal behandles i kommunestyret den 8. desember Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: Frøya kommune har ingen merknader til innstillingen. For Frøya kommune innebærer dette: At fødefunksjoner flyttes fra Orkdal Sjukehus til St. Olavs Hospital i Trondheim. Akutt kirurgi og ortopedi ved Orkdal Sykehus bortfaller mellom kl Det etableres tilbud innen medisinsk kreftbehandling og palliativ behandling (smertebehandling) av kreftpasienter. Tilbudet innen øre-nese-hals etableres Lysbehandling iverksettes. SiO ønsker at intermediær og øyeblikkelig hjelpsenger lokaliseres til Orkdal sjukehus. Dette tas inn i forhandlingene mellom SiO og sykehuset i forbindelse med Samhandlingsreformen. I en eventuell avtale om dette må også faglig og driftsmessige ansvar avklares. Vedtatt Hovedutvalgets behandling i møte : H, Frp og Halgeir Hammer fremmet følgene forslag til endring: Stryk siste punkt: SIO ønsker at.. Votering: Råmannens innstilling i de 5 første kulepunkt: Rådmannens innstilling i 6. kulepunkt: Enstemmig Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H, Frp og Halgeir Hammer.

13 Saknr: 200/11 H, Frp og Halgeir Hammer`s forslag: Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H, Frp og Halgeir Hammer. Innstilling: Frøya kommune har ingen merknader til innstillingen. For Frøya kommune innebærer dette: At fødefunksjoner flyttes fra Orkdal Sjukehus til St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er mulig å avvikle akutt kirurgi og ortopedi ved Orkdal Sjukehus, men dette tilbudet bortfaller mellom kl Det etableres tilbud innen medisinsk kreftbehandling og palliativ behandling (smertebehandling) av kreftpasienter. Tilbudet innen øre-nese-hals etableres Lysbehandling iverksettes. SiO ønsker at intermediær og øyeblikkelig hjelpsenger lokaliseres til Orkdal sjukehus. Dette tas inn i forhandlingene mellom SiO og sykehuset i forbindelse med Samhandlingsreformen. I en eventuell avtale om dette må også faglig og driftsmessige ansvar avklares. Vedlegg: Hovedrapport av Utredning og konsekvensanalyse av en endring i fødetilbudet, en samling av kirurgisk akuttberedskap på ett sted og en samlet framtidig bruk av Orkdal sjukehus NB! Denne rapporten ligger på Frøya kommune sin hjemmeside under fanen Politikk og til venstre under sak til kommunestyremøte Saksfremlegg 27/11 til styret for St.Olavs Hospital HF Høringsuttalelse fra HTV legeforeningen, HTV Fagforbundet, HTV NSF Saksopplysninger: St.Olavs Hospital inviterer berørte kommuner i Orkdalsregionen til å uttale seg på vedlagte rapport/utredning om fremtidig virksomhet ved Orkdal sykehus. Sykehuset inviterer til en høring om endring i fødetilbudet, samling av kirurgisk akuttberedskap på ett sted og samlet framtidig bruk av Orkdal Sjukehus. I utredningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Kvaliteten på fødetilbudet skal være likeverdig i hele sykehusområdet Ressursene i sykehuset skal i størst mulig grad utnyttes til aktiv behandling på dagtid Tilbud som kan desentraliseres skal innenfor faglige akseptable rammer i størst mulig grad desentraliseres Det skal legges til rette for at Samhandlingsreformens intensjoner kan oppfylles i Orkdalsregionen. Følgede er sakset fra rapporten: St. Olavs Hospital har som mål å gi befolkningen spesialisthelsetjeneste av høy kvalitet uavhengig av bosted. Tilbudet som gis pasientene ved Orkdal Sjukehus holder høy standard. Det er likevel områder vi kan forbedre når man sammenligner med tilbudet som gis ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Fødetilbudet ved Orkdal Sjukehus er faglig forsvarlig. De ansatte ved Fødeavdelingen har god kompetanse. Antallet fødsler ved Orkdal Sjukehus er på samme nivå som flere andre fødeavdelinger i landet. Når rapporten likevel foreslår å flytte fødetilbudet er det først og fremst av faglige grunner. Den samlede kompetansen ved St. Olavs Hospital i Trondheim med barnelege i tilstedevakt, betyr at beredskapen i kritiske situasjoner er betydelig bedre. Med den relativt korte avstanden mellom Trondheim og Orkdal vil en flytting av Fødeavdelingen gi et likeverdig tilbud i regionen. I rapporten er det fastslått at Fødeavdelingen i Trondheim har kapasitet til å ta i mot alle fødslene fra Orkdal Sjukehus. På bakgrunn av styrebehandlingen den vil det allikevel bli foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse av kapasiteten ved Fødeavdelingen i Trondheim før sluttbehandling av saken i styremøtet den

14 Saknr: 200/11 Orkdal Sjukehus har en stor elektiv aktivitet. Både innenfor kirurgi og ortopedi overføres pasienter fra Trondheim slik at den samlede aktiviteten ved Orkdal Sjukehus er større enn det befolkningsgrunnlaget tilsier. Ressursene i sykehuset skal i størst mulig grad utnyttes til aktiv behandling på dagtid. Det foreslås derfor å redusere vaktberedskapen på natt og helg. Kirurgvakt opprettholdes, blant annet for å ivareta indremedisinske pasienter. I vurderingen er det forutsatt at pasientene som opereres i denne perioden overføres til St. Olavs Hospital i Trondheim uten å øke kostnadene der. På grunn av at det ikke vil finnes operasjonsteam på natt og deler av helg vil anslagsvis 75 pasienter med indremedisinske tilstander pr år overføres til Trondheim eller innlegges i Trondheim direkte. Dette vil gjelde pasienter med mage-tarmblødninger og KOLS. Utredningsgruppen er delt i synet på om flytting av operasjoner på kveld og natt medfører redusert behov for vaktberedskap. Til styrets behandling av saken den har det kommet innspill på at forslaget om å stenge operasjonsavdelingen fra kl til kl på hverdager og fra lørdager kl til mandager kl kan medføre at den operative aktiviteten vil avsluttes tidligere enn den gjør i dag. Tillitsvalgte har gitt uttrykk for at de ikke uten videre kan støtte forslaget om redusert akuttilbud i ortopedi og kirurgi på grunn av at det ikke ble konkludert på dette temaet i utredningsgruppen. I rapporten foreslås det å legge til rette for at tilbud desentraliseres. Konkret gjelder dette behandling av kreft, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer og hudsykdommer. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene skal overta ansvaret for en større del av helsetilbudet til befolkningen. En vesentlig del av samhandlingsreformen vil også være å utvikle et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Samhandlingsreformen i Orkdalsregionene (SiO) har kommet langt i sine forberedelser. Et desentralisert krefttilbud og en tilrettelegging av samarbeidet med SiO både praktisk og organisatorisk vil være viktige bidrag til å realisere Samhandlingsreformen Vurdering: Rapporten konkluderer med følgende: Det er faglig og økonomisk tilrådelig å flytte fødefunksjoner fra Orkdal Sjukehus til St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er mulig å avvikle akutt kirurgi og ortopedi ved Orkdal Sjukehus. Faglig og økonomiske konsekvenser gjør at det ikke anbefales å gjennomføre dette fullt ut. Det er få akutte ortopediske og kirurgiske pasienter som opereres på ubekvem tid, det vil si mellom kl og på hverdager og helg unntatt lørdag formiddager. Det anbefales derfor å flytte pasienter som skal opereres i den tidsperioden til St. Olavs Hospital i Trondheim og å redusere vaktberedskapen ved Orkdal sjukehus i samme tidsrom. Det etableres tilbud innen medisinsk kreftbehandling og palliativ behandling av kreftpasienter. Tilbudet innen øre-nese-hals etableres forutsatt at lokaler kan frigjøres og opprustes og at det inngås avtale med privatpraktiserende spesialister. Lysbehandling iverksettes. Det må søkes intern finansiering i påvente av avklaring fra Norsk Psoriasisforening. Det foreslås at Helse Midt-Norge RHF oppretter en avtalehjemmel for øyesykdommer knyttet til Orkdal. SiO ønsker at intermediær og øyeblikkelig hjelpsenger lokaliseres til Orkdal sjukehus. Dette tas inn i forhandlingene mellom SiO og sykehuset i forbindelse med Samhandlingsreformen. I en eventuell avtale om dette må også faglig og driftsmessige ansvar avklares. Sykehuset høringsinstansene om å besvare følgende: 1. Er det enighet om de fire forutsetningene som ligger til grunn for utredningen? Er det andre utfordringer eller forutsetninger som vurderes som like viktige? 2. Er det enighet om de foreslåtte endringer i tjenestetilbud? 3. Har kommunene konkrete forslag til oppgavedeling/tjenesteorganisering som kan bidra til å løse de målene som ligger i nevnte forutsetninger? 4. Andre tilbakemeldinger For Frøya kommune er det de faglige betraktningene som er lagt til grunn som er viktige. Kommunen har utover dette ingen merknad til innstillingen.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer