KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 196/11 11/1593 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/18 OMORGANISERING AV POLITISTRUKTUREN I SØR-TRØNDELAG - REGION /11 11/752 NYE OMSORGSBOLIGER I BEINSKARDET- 18 BOENHETER 199/11 09/1645 GODKJENNING AV AT RENNEBU KOMMUNE TRER INN SOM EIER/DELTAKER I LIO OG VEDTEKTER 200/11 11/1457 FRAMTIDIG BRUK AV ORKDAL SYKEHUS 201/11 11/1581 RAPPORT FRA TILSYN MED FRØYA OVERFORMYNDERI /11 11/1473 VALG AV OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN /11 11/1600 FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL SKJØNNSNEMND FOR FARTØYER F/16-3 FOR PERIODEN /11 11/1602 FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL ALMINNELIG SKJØNNSNEMND A/16-01 FOR PERIODEN /11 11/1387 ØKONOMISK RAPPORTERING REGNSKAPSRESULTATER PR. 3. KVARTAL /11 11/1615 NYTT ØKONOMIREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE 207/11 11/1151 BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR

2 208/11 11/1598 MØTEPLAN 1. HALVÅR /11 11/1594 ORDFØRERENS ORIENTERING Sistranda, Berit Flåmo Ordfører Frida Hanø Kvingedal Sekretær Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Frøya herredshus, Melding til medlemmene: Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk sekretær senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom teknisk. Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom B

3 Saknr: 196/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1593 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 196/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 196/11 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Vedlegg: Protokoll fra møte

4 Saknr: 197/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Arkivsaksnr: 11/18 Arkivkode: 122 Møtebok Sak nr: 197/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 19/11 Kommunestyret /11 Formannskapet /11 Kommunestyret OMORGANISERING AV POLITISTRUKTUREN I SØR-TRØNDELAG - REGION 2. Saksopplysninger: Saken skal behandles i Formannskapet Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i gruppemøtene. Behandling/vedtak i Kommunestyret den : 1. Frøya kommunestyre slutter seg til politimesterens anbefalinger og stiller seg bak at lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal, Agdenes og Skaun sammenslås til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal, samt at det opprettholdes to andre tjenestesteder i lensmannsdistriktet. 2. Ett av disse to tjenestestedene må ligge på Frøya. Dette begrunnes i forholdet til befolkningens behov for polititjenester knyttet opp mot Frøyas spesielle geografi generelt, og befolkningen i øyrekka spesielt Enstemmig. Innstilling: 1. Frøya kommunestyre slutter seg til politimesterens anbefalinger og stiller seg bak at lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal, Agdenes og Skaun sammenslås til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal, samt at det opprettholdes to andre tjenestesteder i lensmannsdistriktet. 2. Ett av disse to tjenestestedene bør ligge på Frøya. Dette begrunnes i forholdet til befolkningens behov for polititjenester knyttet opp mot Frøyas spesielle geografi generelt, og befolkningen i øyrekka spesielt Vedlegg: Sluttrapport fra arbeidsgruppe, omorganisering i region 2 Brev fra politimesteren av Saksopplysninger: POLITIMESTERENS VURDERING AV SAKEN: Sør-Trøndelag politidistrikt er i dag delt inn i 20 geografiske driftsenheter og 5 funksjonelle driftsenheter. De geografiske driftsenhetene består av 18 lensmannsdistrikt og 2 politistasjoner. Driftsenhetenes størrelse varierer fra 3 ansatte til omkring 230 ansatte. Med en så spredt struktur brukes mye av politidistriktets ressurser til å holde kontorer åpne i tidsrommet Dette går naturlig nok på bekostning av vårt behov og innbyggernes behov for polititjeneste døgnet rundt hele året igjennom. Samtidig ser vi at signalene fra sentralt hold er at det ikke vil skje en betydelig økning i ressursene til politiet i tiden framover.

5 Saknr: 197/11 Høsten 2009 endret vi tjenesten i regionen slik at vi gikk mer over til aktiv polititjeneste. Dette mener vi er en betydelig forbedring av polititjenestetilbudet i regionen. Vi ønsker å opprettholde og forsterke denne tjenesten. Samtidig har vi også behov for å styrke vår etterforskingskapasitet og oppgaveløsning på andre områder. For å klare dette må politidistriktet samle ressursene i sterkere grad, bruke mindre tid til ledelse og bruke mindre penger til husleie og øvrige driftskostnader. Dette kan kun skje gjennom en strukturell endring i regionen. Et slikt arbeid gjennomføres nå i hele politidistriktet. Det gjennomføres også betydelige omorganiseringer og strukturelle endringer i flere andre politidistrikter i landet. Pr. i dag er Sør-Trøndelag politidistrikt ett av distriktene i Norge som har gjort lite med hensyn til å gjennomføre strukturelle endringer siden politireformen i 2002/2003. Saksbehandlingen i slike saker Hovedregelen omkring politiets organisering, fremkommer av politiloven hvor det framkommer at inndelingen fastsettes av Kongen. For en sak kan legges fram for Kongen i statsråd må saken utredes og den må framlegges for de respektive kommunene til høring. Hvorfor omorganisering nå? Vi ønsker levere en bedre polititjeneste og mener at strukturelle endringer må til for å kunne levere en best mulig polititjeneste. Vi ønsker en mer aktiv polititjeneste flere timer i døgnet. Vi ønsker en mer enhetlig ledelse av politidistriktet. Vi ønsker et best mulig rekruttering til politidistriktet. Vi ønsker solide fagmiljøer. Arbeidsgruppens sluttrapport inneholder noen argumenter for hvorfor vi ønsker å omorganisere politidistriktet. Sluttrapporten som legges fram her omhandler de ovenfornevnte lensmannsdistriktene. Det er viktig å merke seg at arbeidsgruppa er enig om at en sammenslåing er den beste modellen for framtidig struktur. Flertallet i arbeidsgruppa mener også at en driftsenhet i Orkdal med to tjenesteenheter andre steder i distriktet er den beste modellen. Det er dessuten enighet i arbeidsgruppa om at politimesteren må stedsplassere de to tjenesteenhetene utenfor Orkdal. Ut over dette jobbes det med å se på strukturen i hele politidistriktet. Det er vesentlig atdisse prosessene er styrt lokalt av lensmenn og tillitsvalgte, og at det er satt ned arbeidsgrupper hvor også kommunene har mulighet til å være representert. Etter at sluttrapporten ble framlagt har det blitt lagt fram en rapport fra Politidirektoratetsom har sett på strukturen i politi- og lensmannsetaten. Resultatreformen fase 1. Resultatreformen opererer med begrepet bærekraftig enhet. Det er tydelig uttrykt iresultatreformen at politidistriktene skal utvikles/endres slik at de består av bærekraftige enheter. En bærekraftig enhet skal: ha tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet, noe som innebærer at driftsenheten/tjenestestedet Skal kunne utøve målrettet tjeneste Klarer å rekruttere og beholde nødvendige antall ansatte med nødvendig kompetanse Skal kunne ha tilfredsstillende politiberedskap innenfor ATB Ha tilfredsstillende nærhet, tilgjengelighet og service overfor publikum, i den forstand at driftsenheten/tjenesteenheten Har kapasitet til å agere når publikum har behov for det Har åpent hver ukedag Møter publikum med den kompetanse det er behov for Er lokalisert slik at publikums kjøretid til politiets lokasjoner er akseptabel Har tilfredsstillende responstid Har dialog med kommuner og samarbeidsparter I Sør-Trøndelag politidistrikt er det slik i dag at ingen av våre geografiske driftsenheter, bortsett fra Sentrum politistasjoner bærekraftige i henhold til de kriteriene som er beskrevet i Resultatreformen. Ingen av lensmannsdistriktene i Region 2 er dermed å anse for bærekraftige. Ved en sammenslåing vil vi kunne oppnå at Region 2 framstår som en bærekraftig enhet.

6 Saknr: 197/11 Ett av hovedpoengene i Resultatreformen er at de største effektivitetsgevinstene og det største forbedringspotensialet må tas ut i det enkelte politidistrikt. Ansvaret for å organisere tjenesten og distriktet på en slik måte at vi produserer et best mulig tilbud til innbyggerne, påhviler den enkelte politimester. Hva kan vi oppnå med omorganiseringen? I korthet er omorganiseringen helt nødvendig for å skape bærekraftige enheter og for å kunne tilby innbyggerne i regionen den polititjeneste og det servicetilbud de har krav på. Ledelsesmessig innebærer sammenslåingen at kontrollspennet blir mindre for politimester og det vil resultere i bedre oppfølging av driftsenheten og tjenesteenhetene i regionen. Den anbefalte strukturendringen med sammenslåing, vil bety mer effektiv etterforskning i og med at all etterforskning i regionen blir sentralisert og koordinert i en felles ledelse. Endringen vil også innebære at ressurs til operative mannskaper øker ved at lensmannsstillinger/lederstillinger frigjøres og at færre ressurser brukes til å betjene/holde kontorer åpne. I tillegg vil koordineringen og utnyttelsen av den politioperative styrke bedres. Hva kan gjøres i dag uten vedtak i Kongen i Statsråd? Regionalisering kan vedtas av politidirektoratet etter forslag fra politidistriktet. Med regionalisering i denne sammenheng menes at en lensmann får ansvar for bestemte arbeidesoppgaver for flere lensmannskontor for eksempel budsjettansvar, personalansvar, etterforskingsansvar mv.. En regionalisering gir imidlertid ikke de effekter eller gevinster som er nødvendig for å sikre innbyggerne de tjenester de har krav på. Hvis vi ikke får gjennomført de nødvendige endringene, må andre tiltak for å sentralisere ressursene iverksettes. Slik at mest mulig bærekraftige enheter likevel kan skapes i politidistriktet. Slike tiltak vil være å: - begrenseåpningstiden av lensmannskontor, og - flytte stillingshjemler og arbeidsoppgaver til et fåtall driftsenheter i regionen. Politimesterens anbefaling: Min klare anbefaling er at kommunene gir sin tilslutning til å slå sammen lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal og Agdenes samt Skaun til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal og to andretjenestesteder i lensmannsdistriktet. Politimesteren beslutter lokaliseringen av tjenesteenhetene utenom Orkdal etter innspill fra kommunene. Avslutning De foreslåtte endringene gjennomføres for å skape bedre polititjeneste for alle innbyggerne i regionen. At det er helt nødvendig å gjennomføre endringer og endringsforslaget slik det foreligger framstår som det beste alternativet. Jeg håper derfor at kommunestyrene gir sin tilslutning til de endringene som er foreslått. Nils Kristian Moe Politimester Vurdering: Politimesteren i Sør-Trøndelag politidistrikt Nils Kristian Moe foreslår at lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, Meldal, Orkdal og Agdenes samt Skaun sammenslås til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i Orkdal. I tillegg skal det opprettholdes to andre tjenestesteder i lensmannsdistriktet. Politiet har siden 2009 kjørt en mer aktiv polititjeneste, og de mener denne endringen har ført til en betydelig forbedring av polititjenestetilbudet i regionen. Politiet ønsker å opprettholde og forsterke denne tjenesten. Samtidig har de også behov for å styrke sin etterforskingskapasitet og oppgaveløsning på andre områder. For å klare dette må politidistriktet samle ressursene i sterkere grad, bruke mindre tid til ledelse og bruke mindre penger til husleie og øvrige driftskostnader. Dette kan kun skje gjennom en strukturell endring i regionen. Frøya kommune slutter seg til denne endringen. Når det gjelder de andre tjenestestedene i regionen skal Politimesteren ta sin beslutning sett ut fra befolkningens behov for tjenester. Frøya kommune mener her at ett av disse tjenestestenden må ligge på Frøya. Befolkningen på Frøya bor spredt, 10 % av disse bor i øyrekka. Når en ser helhetlig på den ytre regionen, vil Sistranda være det naturlige valget da dette er i sentrum av regionen. I tillegg er det viktig for reigionen at politibetjentene vil bosette seg i øyregionen, og da er avstanden til Frøya et argument for beliggenhet på tjenestestedet. Dersom tjenestestedet blir på Fillan er det liten sannsynlighet for at nye politibetjenter vil bosette seg så langt ut som Frøya.

7 Saknr: 198/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Otto Falkenberg Arkivsaksnr: 11/752 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 198/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 24/11 Eldrerådet /11 Kommunestyret NYE OMSORGSBOLIGER I BEINSKARDET- 18 BOENHETER Saksopplysninger: Eldrerådets uttalelelse vil bli lagt fram til gruppemøtene. Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at foreliggende forprosjekt med nødvendige suppleringer legges til grunn for anbudsutsendelse av prosjektet. Det tas forbehold om godkjenning i eldrerådet. Kommunestyret ber om at rådmannen så snart som mulig på nyåret 2012, og før byggestart, fremmer egen sak om finansiering og eierform for boligene samt driftsmessige konsekvenser både i forhold til bygning og helse og omsorg. Vedlegg: Forprosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag Tegninger Saksopplysninger: Forprosjektdokumenter Mottatt fra prosjekteringsgruppa oktober Disse omfatter følgende: Tegninger: situasjonsplan, etasjeplaner, snitt, fasader og takplan. Forprosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Tegninger. Tegningene er datert , men har vært gjennom flere udaterte revisjoner. Leilighetsplaner og hovedgrep i situasjonsplanen anses avklart, men tegningene er fortsatt under bearbeiding og enkelte forhold knyttet til fellesarealer og utomhusplan må bearbeides videre før utsendelse på anbud. Byggbeskrivelse. Prosjektet er definert som omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. Det omfatter 18 boenheter i 2 etasjer fordelt på 14stk. 2 roms leiligheter på ca. 56 m2 og 4 stk. 3 roms leiligheter på ca. 73,5 m2. Leilighetene har felles inngang til trapperom ogv heis med bårestandard. De er knyttet sammen vie lukkede svalganger. Prosjektet inneholder også felles oppholdsstue for beboerne, vaktrom med nødv. birom for ansatte i hjemmetjenesten, tekniske rom og lignende. Det etableres utvendig sportsboder og felles parkering med muligheter for bygging av carporter på parkeringsarealet. Uteområdet legges til rette for felles bruk med områder for uteopphold, lek o.a. Alle leiligheter har egen veranda med utsikt mot sjøen og orientering mot sør og sørøst.

8 Saknr: 198/11 Tekniske anlegg. Bygget er planlagt i risikoklasse 6 (bygg hvor personer er avhengig av hjelp i forbindelse med rømning ved brann) og får heldekkende brannslukkeanlegg (sprinkling). Oppvarming blir med vannbåren varme fra luft til vann varmepumpeanlegg felles for hele bygget. Hver leilighet får separat anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning av ventilasjonsluft. Bad planlegges for personer med nedsatt funksjonsevne og tilrettelegges for gode arbeidsforhold for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Fremdrift. Prosjektet planlegges sendt ut på anbud desember 2011 med anbudsfrist Byggestart etter påske 2012 i samsvar med fremdrift på arbeidene med infrastruktur på Beinskardet. Antatt ferdigstilling 2. kvartal Kostnad/eierform Rådmannen vil på nyåret 2013 fremme egen sak om finansiering og eierform for boligene samt driftsmessige konsekvenser både i forhold til bygning og helse og omsorg. Vurdering: Prosjektet viser gode leilighetsløsninger og helhetsgrep. Byggekomiteen anbefaler at prosjektet videreføres med mindre suppleringer mht. fellesarealer og utomhusplan for utsendelse på anbud. Rådmannen fremmer forslag til vedtak i samsvar med dette.

9 Saknr: 199/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Arkivsaksnr: 09/1645 Arkivkode: G21 Møtebok Sak nr: 199/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 199/11 Kommunestyret GODKJENNING AV AT RENNEBU KOMMUNE TRER INN SOM EIER/DELTAKER I LIO OG VEDTEKTER Forslag til vedtak: 1. Frøya kommune aksepterer at Rennebu kommune trer inn som eier/deltaker i LIO fra Frøya kommune godtar vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for LIO gjeldende fra Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale 2. Vedtekter Saksopplysninger: 1. Bakgrunn Kommunenes ansvar for legevakt framgår bl.a. i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 11 og 12: 11. Definisjon Med kommunal legevaktordning menes en organisert virksomhet som gjennom hel døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. 12. Oppgaver Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov b) Vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Ny helse og omsorgstjenestelov trer i kraft fra 1. januar 2012, og i 3-2, pkt 3, heter det at kommunen skal tilby «Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a. legevakt b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og c. medisinsk nødmeldetjeneste». Ny lovs 3-5 regulerer kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp. I bestemmelsene i tredje ledd går det fram at «kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til». Det tas sikte på at denne bestemmelsen skal tre i kraft 1.januar Denne plikten kan ivaretas lokalt, men også ved interkommunalt samarbeid.

10 Saknr: 199/11 2. Status i dag Med virkning fra har Frøya og Hitra kommuner inngått avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid på ettermiddag og i helger og med Legevakten i Orkdalsregionen på natt slik: Type legevakt Hverdager X Hverdager Hverdager Lør-/søn-/høytid Legevakt i begge kommuner (hver for seg) Interkommunal legevakt Hitra/Frøya X X Interkommunal legevakt i Orkdalen X (LIO) Lør-/søn/høytid X Driftsformen for den interkommunale legevaktsordningen ivaretas gjennom et interkommunalt styre (regulert i kommunelovens 27). Både Frøya og Hitra kommune har representanter i styret for LIO: Beathe Sandvik Meland fra Frøya kommune og Ester Husvik Aune fra Hitra kommune. De kommunene som deltar i legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen er: Skaun, Agdenes, Orkdal, Meldal, Hemne, Snillfjord, Rindal Frøya, Hitra og Surnadal fra januar Disse kommunene har også felles legevaktsentral (telefonsentral for akutthenvendelser) sammen med noen flere kommuner. Både legevakten og legevaktsentralen er lokalisert ved Orkdal Sykehus. Legene i deltakerkommunene skal stille med det nødvendige antall leger som vaktlisten krever. Hitra og Frøya skal til sammen stille 6 leger til disposisjon for legevakt i LIO. Det er lege Bjørn Heggløv (Orkanger) som har det medisinskfaglige ansvaret. Orkdal kommune administrerer ordningen på vegne av deltakerkommunene. Dersom en kommune ønsker å tre ut av samarbeidet kan dette skje ved minimum 1 års skriftlig varsel. Ingen av kommunene kan tre ut av avtalen før det har gått tre år. Tvist om en eventuell rett til å tre ut av samarbeidet før det har gått tre år avgjøres av departementet jfr. kommunelovens 27 nr.3, 2.ledd. Frøya og Hitra kommuner har evaluert samarbeidet etter ett års drift. Evalueringen viste at vaktsamarbeidet fungerer godt, både med hensyn til kvalitet på legevaktarbeidet, fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi. Samarbeidet sikrer også befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet i tråd med lov og forskrift. Kommunestyrene vedtok at legevaktsamarbeidet skal evalueres på nytt etter 3 års drift og at det som et ledd i denne evalueringen i 2012 bør foretas en brukerundersøkelse som både omfatter akuttmedisinsk hjelp og legekontorenes ordinære helsetilbud til publikum i øyregionen. 3. Ny deltagerkommune Rennebu kommune har nå søkt om å inntre i samarbeidet fra , og det er enighet i det interkommunale styret om at Rennebu kan inntre i samarbeidet fra dette tidspunktet. Det kreves imidlertid at kommunestyrene i de deltakende kommuner fatter positive vedtak før årsskiftet. Styret har vurdert at det er rom for Rennebu kommune innenfor ordningen slik den organisert i dag, men at det blir vanskelig å ta inn flere kommuner. Gjennom SIO-samarbeidet (samhandlingsreformen i orkdalsregionen) planlegges det å utrede og tilrettelegge for etablering av samhandlingsenhet, observasjons/akuttpost og evt. etterbehandlingsplasser ved Orkdal sykehus i nær tilknytning til det allerede etablerte legevaktsamarbeidet. Trolig blir dette samarbeidet midlertidig organisert etter Kommunelovens 28 c: Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Det betyr at de vedtekter og den samarbeidsavtale som nå forslås vedtatt for LIO trolig har kort holdbarhetstid. Styret i LIO er positiv til å delta i det samarbeidet som SIO nå skal gjennomføre det første året og er innforstått med at dette vil endre LIO sin organisering og drift. Kostnadsfordeling kan også bli endret (Sak 9/2011 pkt 3 i styremøte den ) 4 Økonomi Styrets foreløpige budsjett for LIO i 2012 er på til sammen 5,4 mill kr. Dette er en øking på kr i forhold til budsjett for Rennebu sin andel er anslått til kr i Dersom Rennebu ikke godkjennes som deltakerkommunene vil det føre til at de andre kommunene må betale mer enn før. Fordeling av utgiftene kommunene imellom følger av fordelingsnøkkel 60/40 med 60% fastdel og 40% etter innbyggertall. Hitra og Frøya kommuner er gitt en rabatt på ca kr hver som kompensasjon for at vi har

11 Saknr: 199/11 lokal legevaktordning i deler av døgnet. Dette videreføres, jfr samarbeidsavtalens pkt 8. Hitra og Frøyas andel av utgiftene ligger på samme nivå som i 2011; ca kr for hver av kommunene. På siste styremøte i september i år var endelig forslag til budsjett for 2012 ikke ferdig, men det ble anbefalt å ta utgangspunkt i det foreløpige budsjettet som ble presentert i møtet. Vurdering: SIO-kommunene utreder flere området for interkommunalt samarbeid. Den etablerte interkommunale legevakten vil være sentral i det interkommunale helsesamarbeidet. Rennebu kommune deltar i dag i samarbeidet i SIO. Det vurderes derfor som positivt for legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen at også Rennebu kommune blir eier/deltaker i LIO fra 2012, og at samarbeidsavtale og vedtekter justeres i forhold til dette.

12 Saknr: 200/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Arkivsaksnr: 11/1457 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 200/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 61/11 Hovedutvalg for drift /11 Kommunestyret /11 Kommunestyret FRAMTIDIG BRUK AV ORKDAL SYKEHUS Vedtak i Kommunestyret den sak 168/11 Saken utsettes. Må behandles i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og SIO før behandling i Frøya kommunestyre. Saken skal behandles i kommunestyret den 8. desember Enstemmig. Kommunestyrets behandling i møte : Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Saken utsettes. Må behandles i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og SIO før behandling i Frøya kommunestyre. Saken skal behandles i kommunestyret den 8. desember Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: Frøya kommune har ingen merknader til innstillingen. For Frøya kommune innebærer dette: At fødefunksjoner flyttes fra Orkdal Sjukehus til St. Olavs Hospital i Trondheim. Akutt kirurgi og ortopedi ved Orkdal Sykehus bortfaller mellom kl Det etableres tilbud innen medisinsk kreftbehandling og palliativ behandling (smertebehandling) av kreftpasienter. Tilbudet innen øre-nese-hals etableres Lysbehandling iverksettes. SiO ønsker at intermediær og øyeblikkelig hjelpsenger lokaliseres til Orkdal sjukehus. Dette tas inn i forhandlingene mellom SiO og sykehuset i forbindelse med Samhandlingsreformen. I en eventuell avtale om dette må også faglig og driftsmessige ansvar avklares. Vedtatt Hovedutvalgets behandling i møte : H, Frp og Halgeir Hammer fremmet følgene forslag til endring: Stryk siste punkt: SIO ønsker at.. Votering: Råmannens innstilling i de 5 første kulepunkt: Rådmannens innstilling i 6. kulepunkt: Enstemmig Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H, Frp og Halgeir Hammer.

13 Saknr: 200/11 H, Frp og Halgeir Hammer`s forslag: Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H, Frp og Halgeir Hammer. Innstilling: Frøya kommune har ingen merknader til innstillingen. For Frøya kommune innebærer dette: At fødefunksjoner flyttes fra Orkdal Sjukehus til St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er mulig å avvikle akutt kirurgi og ortopedi ved Orkdal Sjukehus, men dette tilbudet bortfaller mellom kl Det etableres tilbud innen medisinsk kreftbehandling og palliativ behandling (smertebehandling) av kreftpasienter. Tilbudet innen øre-nese-hals etableres Lysbehandling iverksettes. SiO ønsker at intermediær og øyeblikkelig hjelpsenger lokaliseres til Orkdal sjukehus. Dette tas inn i forhandlingene mellom SiO og sykehuset i forbindelse med Samhandlingsreformen. I en eventuell avtale om dette må også faglig og driftsmessige ansvar avklares. Vedlegg: Hovedrapport av Utredning og konsekvensanalyse av en endring i fødetilbudet, en samling av kirurgisk akuttberedskap på ett sted og en samlet framtidig bruk av Orkdal sjukehus NB! Denne rapporten ligger på Frøya kommune sin hjemmeside under fanen Politikk og til venstre under sak til kommunestyremøte Saksfremlegg 27/11 til styret for St.Olavs Hospital HF Høringsuttalelse fra HTV legeforeningen, HTV Fagforbundet, HTV NSF Saksopplysninger: St.Olavs Hospital inviterer berørte kommuner i Orkdalsregionen til å uttale seg på vedlagte rapport/utredning om fremtidig virksomhet ved Orkdal sykehus. Sykehuset inviterer til en høring om endring i fødetilbudet, samling av kirurgisk akuttberedskap på ett sted og samlet framtidig bruk av Orkdal Sjukehus. I utredningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Kvaliteten på fødetilbudet skal være likeverdig i hele sykehusområdet Ressursene i sykehuset skal i størst mulig grad utnyttes til aktiv behandling på dagtid Tilbud som kan desentraliseres skal innenfor faglige akseptable rammer i størst mulig grad desentraliseres Det skal legges til rette for at Samhandlingsreformens intensjoner kan oppfylles i Orkdalsregionen. Følgede er sakset fra rapporten: St. Olavs Hospital har som mål å gi befolkningen spesialisthelsetjeneste av høy kvalitet uavhengig av bosted. Tilbudet som gis pasientene ved Orkdal Sjukehus holder høy standard. Det er likevel områder vi kan forbedre når man sammenligner med tilbudet som gis ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Fødetilbudet ved Orkdal Sjukehus er faglig forsvarlig. De ansatte ved Fødeavdelingen har god kompetanse. Antallet fødsler ved Orkdal Sjukehus er på samme nivå som flere andre fødeavdelinger i landet. Når rapporten likevel foreslår å flytte fødetilbudet er det først og fremst av faglige grunner. Den samlede kompetansen ved St. Olavs Hospital i Trondheim med barnelege i tilstedevakt, betyr at beredskapen i kritiske situasjoner er betydelig bedre. Med den relativt korte avstanden mellom Trondheim og Orkdal vil en flytting av Fødeavdelingen gi et likeverdig tilbud i regionen. I rapporten er det fastslått at Fødeavdelingen i Trondheim har kapasitet til å ta i mot alle fødslene fra Orkdal Sjukehus. På bakgrunn av styrebehandlingen den vil det allikevel bli foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse av kapasiteten ved Fødeavdelingen i Trondheim før sluttbehandling av saken i styremøtet den

14 Saknr: 200/11 Orkdal Sjukehus har en stor elektiv aktivitet. Både innenfor kirurgi og ortopedi overføres pasienter fra Trondheim slik at den samlede aktiviteten ved Orkdal Sjukehus er større enn det befolkningsgrunnlaget tilsier. Ressursene i sykehuset skal i størst mulig grad utnyttes til aktiv behandling på dagtid. Det foreslås derfor å redusere vaktberedskapen på natt og helg. Kirurgvakt opprettholdes, blant annet for å ivareta indremedisinske pasienter. I vurderingen er det forutsatt at pasientene som opereres i denne perioden overføres til St. Olavs Hospital i Trondheim uten å øke kostnadene der. På grunn av at det ikke vil finnes operasjonsteam på natt og deler av helg vil anslagsvis 75 pasienter med indremedisinske tilstander pr år overføres til Trondheim eller innlegges i Trondheim direkte. Dette vil gjelde pasienter med mage-tarmblødninger og KOLS. Utredningsgruppen er delt i synet på om flytting av operasjoner på kveld og natt medfører redusert behov for vaktberedskap. Til styrets behandling av saken den har det kommet innspill på at forslaget om å stenge operasjonsavdelingen fra kl til kl på hverdager og fra lørdager kl til mandager kl kan medføre at den operative aktiviteten vil avsluttes tidligere enn den gjør i dag. Tillitsvalgte har gitt uttrykk for at de ikke uten videre kan støtte forslaget om redusert akuttilbud i ortopedi og kirurgi på grunn av at det ikke ble konkludert på dette temaet i utredningsgruppen. I rapporten foreslås det å legge til rette for at tilbud desentraliseres. Konkret gjelder dette behandling av kreft, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer og hudsykdommer. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene skal overta ansvaret for en større del av helsetilbudet til befolkningen. En vesentlig del av samhandlingsreformen vil også være å utvikle et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Samhandlingsreformen i Orkdalsregionene (SiO) har kommet langt i sine forberedelser. Et desentralisert krefttilbud og en tilrettelegging av samarbeidet med SiO både praktisk og organisatorisk vil være viktige bidrag til å realisere Samhandlingsreformen Vurdering: Rapporten konkluderer med følgende: Det er faglig og økonomisk tilrådelig å flytte fødefunksjoner fra Orkdal Sjukehus til St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er mulig å avvikle akutt kirurgi og ortopedi ved Orkdal Sjukehus. Faglig og økonomiske konsekvenser gjør at det ikke anbefales å gjennomføre dette fullt ut. Det er få akutte ortopediske og kirurgiske pasienter som opereres på ubekvem tid, det vil si mellom kl og på hverdager og helg unntatt lørdag formiddager. Det anbefales derfor å flytte pasienter som skal opereres i den tidsperioden til St. Olavs Hospital i Trondheim og å redusere vaktberedskapen ved Orkdal sjukehus i samme tidsrom. Det etableres tilbud innen medisinsk kreftbehandling og palliativ behandling av kreftpasienter. Tilbudet innen øre-nese-hals etableres forutsatt at lokaler kan frigjøres og opprustes og at det inngås avtale med privatpraktiserende spesialister. Lysbehandling iverksettes. Det må søkes intern finansiering i påvente av avklaring fra Norsk Psoriasisforening. Det foreslås at Helse Midt-Norge RHF oppretter en avtalehjemmel for øyesykdommer knyttet til Orkdal. SiO ønsker at intermediær og øyeblikkelig hjelpsenger lokaliseres til Orkdal sjukehus. Dette tas inn i forhandlingene mellom SiO og sykehuset i forbindelse med Samhandlingsreformen. I en eventuell avtale om dette må også faglig og driftsmessige ansvar avklares. Sykehuset høringsinstansene om å besvare følgende: 1. Er det enighet om de fire forutsetningene som ligger til grunn for utredningen? Er det andre utfordringer eller forutsetninger som vurderes som like viktige? 2. Er det enighet om de foreslåtte endringer i tjenestetilbud? 3. Har kommunene konkrete forslag til oppgavedeling/tjenesteorganisering som kan bidra til å løse de målene som ligger i nevnte forutsetninger? 4. Andre tilbakemeldinger For Frøya kommune er det de faglige betraktningene som er lagt til grunn som er viktige. Kommunen har utover dette ingen merknad til innstillingen.

15 Saknr: 201/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Kjell Inge Mathisen Arkivsaksnr: 11/1581 Arkivkode: 060 Møtebok Sak nr: 201/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 201/11 Kommunestyret RAPPORT FRA TILSYN MED FRØYA OVERFORMYNDERI Forslag til vedtak: Rapport fra tilsyn med Frøya overformynderi tas til orientering. Vedlegg: Innkalling til tilsyn, fra fylkesmannen Rapport fra tilsyn med Frøya overformynderi Saksopplysninger: Alle kommuner skal ha et overformynderi for å ivareta interessene til de (myndlinger) som på grunn av alder, funksjonshemming eller andre grunner ikke selv er i stand til å ivareta sine interesser og/eller styre sin egen økonomi. Til å hjelpe seg med dette er det oppnevnt hjelpeverge til hver enkelt myndling, som har ansvaret for kontakt med institusjoner og ivareta verdier som eiendommer, trygdeytelser og bankinskudd. Disse hjelpevergene er underlagt overformynderiet i kommunen som består av kontrollerende og forretningsførende overformynder. Forretningsførende overformynder utøver den daglige driften med saksbehandling, regnskapsføring, kontroll med hjelpeverger og forslag til oppnevning av hjelpeverger. Hjelpevergene oppnevnes av Fosen tingrett. I dag er det ca. 35 myndlinger i overformynderiet og i tillegg er det 10 mindreårige som det føres regnskap for, der mor og/eller far er verge. Dette er for øvrig en dobling fra Saksmengden til overformynderiet har de senere år vært økende og de krav som stilles til saksbehandlingen har blitt skjerpet. Mye av denne innskjerpingen begrunnes av at det skal innføres en ny vergemålslov og at overformynderiet skal overføres til fylkesmannen i første halvdel av Den 04. oktober gjennomførte fylkesmannen et tilsyn med Frøya overformynderi. Denne rapporten påpekte noen avvik og enkelte ting som bør gjøres annerledes. I den videre vurderingen vil hvert enkelt avvik kommenteres, med forslag for å bringe dette i orden. Vurdering: Valg og organisering av overformynderiet Administrasjonen har fremlagt en sak til behandling i kommunestyret. Ved valg av overformyndere etter denne malen vil valg av overformyndere være i samsvar med vergemålsloven. Daglig drift og organisering Frøya overformynderi presenteres på kommunens hjemmeside på linje med andre kommunale tjenester. Dette inkluderer også kontaktinformasjon og lovgrunnlag. Praksis ved oppnevnelser av verger Ingen avvik

16 Saknr: 201/11 Overformynderiets forvaltning av midler Overformynderiet bør inndra midler ut over kr ,- fra myndlingene for kontroll og regnskapsførsel. Dette vil bety at forretningsfører må føre ca 25 regnskap i tillegg til de 10 som føres i dag. Det må videre innskjerpes ovenfor hjelpevergene at korrekt dokumentasjon skal innleveres til overformynderiet og revisjonen. Regnskapsførsel og revisjon Regnskap for alle år er nå innlevert til revisjonen. Problemet var år 2009 der funksjonen som forretningsfører overformynder ikke var bemannet i 6 mnd. Arkiv Frøya overformynderi må ta i bruk kommunens saksbehandlingssystem. Videre må det etableres en sikker og trygg lagring av papirer for overformynderiet. Løsning på dette må diskuteres med arkivansvarlig i kommunen, men forutsettes gjennomført snarest. Noen av disse avvikene er svært enkle å korrigere mens noen igjen vil være litt vanskeligere å gjennomføre. Det forutsettes imidlertid at alle avvik som fremkommer i fylkesmannens rapport rettes fortløpende. Det fremkommer i fylkesmannens rapport at kommunestyret ikke har noen instruksjonsmyndighet eller styringsrett overfor overformynderiet eller dets disposisjoner. Administrasjonen fremmer derfor forslag til innstilling på at rapporten tas til orientering.

17 Saknr: 202/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1473 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 202/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 187/11 Kommunestyret /11 Kommunestyret VALG AV OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN Vedtak i Kommunestyret den : Saken utsettes. Enstemmig. Kommunestyrets behandling i møte : Frp, Sp og Venstre v/aleksander Søreng fremmet flg. forslag på ny forretningsfører: Ny forretningsfører velges Kirsten R. Antonsen. Flg. omforent forslag til vedtak ble fremmet. Saken utsettes. Enstemmig. Forslag til vedtak: Flg. medlemmer og varamedlemmer velges til overformynderiet for perioden : Faste medl. Vararepr: Forretningsfører: Kjell Inge Mathisen Kontrollerer: Martin Nilsen Jorun B. Foss Turid Berget Forretningsfører: Kjell Inge Mathisen velges for 4 år. Kontrollerer: Martin Nilsen velges for 2 år. Vedlegg: Skriv fra Justis- og politidepartement datert Saksopplysninger: Overformynderiet er hjemlet i Lov om vergemål for umyndige. Lovens tredje kapittel 20 omtaler sammensetning og valg av overformynderi. Forslag på medlemmer og varamedlemmer er valgnemndas innstilling.

18 Saknr: 203/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1600 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 203/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 203/11 Kommunestyret FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL SKJØNNSNEMND FOR FARTØYER F/16-3 FOR PERIODEN Forslag til vedtak: Frøya kommune foreslår flg. 2 medlemmer til skjønnsnemnd for fartøyer F/16-3 for perioden : Vedlegg: Skriv fra Fylkesmannen datert Saksopplysninger: Dette er en nemnd som lensmannskontorene tidligere har kommet med forslag på medlemmer til, men nå overført til kommunene. Hver kommune skal komme med forslag på 2 medlemmer, men oppnevninga skal skje hos Fylkesmannen. Når det gjelder medlemmer til skjønnsnemnd for fartøyer, står det klart i vedlagte forskrift kapittel XII, hvilke medlemmer som ønskes inn i nemnda, men det er en fordel at medlemmene har greie på fartøyer. Det går også klart fram hvilke arbeidsoppgaver og mandat en slik nemnd skal ha.

19 Saknr: 204/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1602 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 204/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 204/11 Kommunestyret FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL ALMINNELIG SKJØNNSNEMND A/16-01 FOR PERIODEN Forslag til vedtak: Frøya kommune foreslår flg. 2 medlemmer til alminnelig skjønnsnemnd A/16-1 for perioden : Vedlegg: Skriv fra Fylkesmannen datert Saksopplysninger: Dette er en nemnd som lensmannskontorene tidligere har kommet med forslag på medlemmer til, men nå overført til kommunene. Hver kommune skal komme med forslag på 2 medlemmer, men oppnevninga skal skje hos Fylkesmannen. Når det gjelder medlemmer til alminnelig skjønnsnemnd, står det klart i vedlagte forskrift kapittel XII, hvilke medlemmer som ønskes inn i nemnda. Denne nemnda skal vurdere/behandle oppståtte skader på landområder, grunneiendommer etc. som blir påført under militær aktivitet.

20 Saknr: 205/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Ole Henrik Fjørstad Arkivsaksnr: 11/1387 Arkivkode: 210 Møtebok Sak nr: 205/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 148/11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Kommunestyret ØKONOMISK RAPPORTERING REGNSKAPSRESULTATER PR. 3. KVARTAL Vedtak i Kommunestyret den : Saken utsettes med bakgrunn i at hovedsaksdokumenter ikke er utsendt. Enstemmig. Kommunestyrets behandling i møte : Frp v/hallgeir Bremnes fremmet flg. forslag til vedtak: Saken utsettes med bakgrunn i at hovedsaksdokumenter ikke er utsendt. Enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret. Frøya kommunestyre vedtar økonomisk rapportering pr 3.kvartal slik den er framlagt. Enstemmig. Innstilling: Frøya kommunestyre vedtar økonomisk rapportering pr 3.kvartal slik den er framlagt. Vedlegg: Rapport Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: I henhold til årshjulet og økonomireglementet vårt skal det legges fram økonomirapporter i form av tertialrapporter til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. I år har rådmannen fått gjennomslag for sitt ønske om å økonomirapportere på kvartalene. Denne rapporten orienteringen er rådmannens fjerde tilbakemelding på den økonomiske situasjonen og utviklingen i Økonomisk rapportering er den viktigste tilbakemeldingen fra rådmannen til formannskap /kommunestyre for å vise om den bestilling som kommunestyret gjorde gjennom sitt budsjettvedtak i desember 2010, samt de enkeltsaker i 2011 som har økonomiske konsekvenser, er utført som forutsatt. Hensikten med rapporteringen er å vise om forbruk og inntekter hittil i år er i samsvar med budsjettet, både pr. 3.kvartal, men ikke minst vurdert i forhold til året totalt. Årets forbruk fremkommer som prognose i rapporten.

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen Møtedato: 30.11.2011 Fra og med sak: 66/11 Til og med sak: 70/11 Møtetid: 09.00 12.05 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Kl. Møterom Teknisk, Frøya 13.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 01.11.2011 Fra og med sak: 146/11 Til og med sak: 152/11 Møtetid: 09.00 14.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.08.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke.

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 13.10.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Nordskag oppvekstsenter 08.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.00 NB, MERK TID og DATO Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 07.11.2017 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Framtidig virksomhet ved Orkdal sjukehus

Framtidig virksomhet ved Orkdal sjukehus Framtidig virksomhet ved Orkdal sjukehus Oppsummering av høringssvar Høringssvarene ligger i sin helhet på Styreadministrasjon St. Olavs Hospital HF: https://ekstranett.helse-midt.no/1010/dokumenter%20til%20styret/forms/allitems.aspx

Detaljer

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Beinskaret 08.09.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 17.11.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 17.11.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 17.11.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.03.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Side 2 Sak 76/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Ny melding (5): Årsrapport

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 06.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 05.05.2015 15.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 20.09.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 15.10.2015 12.30 Frøya herredshus Saksliste Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 Medlemmene innkalles herved

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 17.02.2015 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim 16.01.2014 12.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtetid: 09.00 13.00. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm

Møtetid: 09.00 13.00. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.02.2012 Fra og med sak: 6/12 Til og med sak: 17/12 Møtetid: 09.00 13.00 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 06.09.2016 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås MØTEBOK Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014 Møteleder Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 FRA SAKSNR: 6/08 FRA KL: 10.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 11.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.02.2011 Tid: kl. 10.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 26.01.11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 09.04.2013 Fra og med sak: 51/13 Til og med sak: 57/13 Møtetid: 09.00 12.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Felles nemnd Helse og Omsorg

Felles nemnd Helse og Omsorg Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Møteprotokoll Felles nemnd Helse og Omsorg Utvalg: Møtested: Kysthaven - Frøya helsesenter Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.02.12/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen 06.02.12 kl 1300 tlf. 69702000 Oversikt

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16:00 Slutt: 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll - Helse, oppvekst og kulturutvalget

Møteprotokoll - Helse, oppvekst og kulturutvalget Møteprotokoll - Helse, oppvekst og kulturutvalget Tirsdag 15.06.2010 holdt Helse, oppvekst og kulturutvalget møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 17.00 til kl. 19.45. Saksdokumenter utsendt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Frøya kommune Postboks 152 7261 Sistranda Deres ref. Vår ref. Dato 16/2867 17/2926 24.05.2017 Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtedato:

FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtedato: MØTEPROTOKOLL Møtested: Hitra kommune - Rådhuset FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtedato: 22.10.2014 Fra og med sak: 13/14 Til og med sak: 19/14 Møtetid: 12.00 15.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold MEDL RI-PP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold MEDL RI-PP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Rundhaugen, Rissa Helsetun Dato: 18.11.2014 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olga Johanne

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer