Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet"

Transkript

1 2011 Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2. mai 2011

2 Versjonshandtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur Prosjektgruppe Dato Godkjent Signatur Atle Hamar Revisjonsfrekvens Distribusjon Annen hvert år innen Lotteritilsynet Stiftelsestilsynet Administrasjonen Versjon Dato Endring/årsak Uarbeidd metodedokument for tilsynsmetodikk Side 2 av 26

3 Innhald 1. Introduksjon Bakgrunn og formål Tilsynsrolla Faseinndelt tilsynsmetodikk Lotteritilsynet Innleiing Årsplanlegging Utføring Årsrapportering Stiftelsestilsynet Innleiing Årsplanlegging Utføring Årsrapportering MVA-kompensasjon Innleiing Årsplanlegging Utføring Årsrapportering Side 3 av 26

4 1. Introduksjon Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) har vedteke ein langsiktig strategi for å styrkje arbeidet med tilsyn. Eitt viktig ledd i dette arbeidet er å utvikle ein felles måte å utøve tilsyn på, slik at dei einskildsaker som vert prioritert i tilsynsarbeidet gir best mogeleg langsiktig effekt av tilsynsverksemda. Som ledd i dette arbeidet har LS utarbeidd metodedokument for utveljing av saker og gjennomføring av tilsyn. Det er eit overordna mål at tilsyn skal skje på ein profesjonell, effektiv og korrekt måte. 1.1 Bakgrunn og formål Innanfor lotteriområdet har LS som overordna mål å sikre at lotteri og pengespel vert gjennomført i trygge former under offentlig kontroll med sikte på å førebyggje negative sosiale konsekvensar av lotteri og pengespel, samstundes som det vert lagt til rette for at lotteri og pengespel kan vere ei inntektskjelde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur. Innanfor stiftelsesområdet er det eit overordna mål å skape tryggleik og tillit til stiftelsar som organisasjonsform. Stiftelsar er samla sett ein betydeleg bidragsytar til formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk og annan art. Innanfor momskompensasjonsområdet er det eit overordna mål at frivillige organisasjonar skal få kompensasjon for meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Formålet med denne handboka er å gi føringar og rettleiing for korleis tilsyn med lotteri, pengespel, momskompensasjon og stiftelsar skal planleggjast, gjennomførast og rapporterast på ein formålstenleg og effektiv måte. Handboka utgjer samla ein heilskapleg tilsynsmetode basert på risiko og vesentligheit. Det er viktig å sjå alle dei aktivitetane LS utfører i samanheng, både forvaltningsoppgåver og tilsynsoppgåver. Det er også viktig at gjennomføring av tilsyn, i størst mogeleg grad, vert opplevd som ryddig for den som vert omfatta av tilsynet Oppbygging av dette dokumentet Innleiande del presenterer sentrale sider ved tilsyn og omgrep knytt til dette, samt ein generell presentasjon av dei fasane tilsynsaktiviteten i utgangspunktet skal følgje i løpet av året. Deretter er det ei beskriving av den metoden som er særeigen for Lotteritilsynet, Stiftelsestilsynet og momskompensasjon. 1.2 Tilsynsrolla Kjernen i tilsynsrolla er kontroll av at dei som er underlagt krav fastsett i eller i medhald av lov eller forskrift, dvs. tilsynsobjekta, etterlever dette, og reaksjonar ved avvik. Ein sentral del av tilsynet si rolle er såleis å oppsøkje, umeld eller varsla, eller på annan måte innhente kunnskap om tilsynsobjekta. Målet for informasjonsinnhentinga er å finne ut om det ligg føre avvik frå dei oppstilte krava og gi tilbakemelding om nødvendige forbetringsområde. Ved identifikasjon av Side 4 av 26

5 avvik, vil tilsynet følgje opp dette med nødvendig reaksjon, det vere seg rettleiing, pålegg, vedtak eller andre tiltak for å sikre at krav vert overhalde. LS definerer tilsyn som: All aktivitet eller bruk av verkemiddel som vert sett i verk for å følgje opp intensjonane med ei lov. Tilsyn = Kontroll + evt. reaksjon Krav STADFESTE SAMSVAR Aktivitet Resultat AVVIK REAKSJON Figur 1: Tilsyn All kjerneaktivitet i LS fell i utgangspunktet inn under denne definisjonen. Sjølv om grensene mellom forvaltningsaktivitetar og tilsyn i mange tilfelle kan gli over i kvarandre, har LS likevel funne det formålstenleg å skilje mellom forvaltningsaktivitetar og tilsynsaktivitetar i ein meir snever forstand. I det følgjande vert forvaltningsaktivitet definert som søknadsbasert sakshandsaming. Tilsyn vert brukt om saker der vi på grunnlag av risiko- og vesentlegvurderingar kan velje om vi vil forfølgje ei sak eller ikkje Grunnleggjande krav til tilsynsrolla Det vert stilt tre grunnleggjande krav til LS si utøving av tilsynsrolla: Rettstryggleik Utøving av tilsynet må vere lovheimla og normbunde, og avgjerder og vedtak må vere føreseieleg, objektive og ikkje bere preg av å vere vilkårleg. Legitimitet Legitimitet vil kome som eit resultat av at kravet om rettsryggleik er sikra. I tillegg vil det vere av betyding at grunnlaget for tilsyna sine vurderingar er open uttalt og kan etterprøvast, om det underliggjande regelverket er definert og operasjonalisert, samt at tilsynsfunksjonen er organisert på ein måte som medfører at den vert oppfatta som uavhengig. Effektivitet Tilsynet må vere innretta slik at det vert oppnådd størst mogeleg prioriteringseffektivitet, og tilsynet må vere organisert og drive på ein slik måte at det medverkar til å nå måla for tilsynet utan unødvendig bruk av ressursar. Effektivitet inneberer også krav om sakkunne, det vil seia at utøving av tilsynet må skje innanfor aksepterte faglege normer. Side 5 av 26

6 1.2.2 Heilskapleg tilsynsmetode Dei overordna målsettingane i LS vert sikra ved gjennomføring av forvaltningsoppgåver og tilsyn. Forvaltningsoppgåvene inneheld aktivitetar som godkjenning av lotteri, registrering, vedtektsendringar m.m. i stiftelsar, rådgiving ved søknad, tolking av lover og reglar, samt generell rådgiving til personar og organisasjonar som driv innanfor LS sitt ansvarsområde. Det kan vere uklare grensegangar mellom gjennomføring av forvaltningsoppgåver og tilsynsoppgåver i den meining at einskilde aktivitetar kan gli over i kvarandre. Eksempelvis kan det vere vanskeleg å skilje rettleiing som vert gitt i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsoppgåver og tilsynsaktivitetar i form av førebyggjande arbeid. I denne samanhengen er det vesentlegaste ikkje å trekke grensene mellom forvaltningsoppgåver og tilsyn, men å poengtere at ein må sjå alle aktivitetar som LS utfører under eitt når ein skal gjennomføre kontrollaktivitetar og operative tilsyn som skriftleg eller stadleg tilsyn. Det betyr at dei aktivitetar som skal gjennomførast i samband med kontrollhandlingar på tilsyn, må ta omsyn til andre aktivitetar og kontrollar som vert gjennomført, blant anna informasjon ein får i samband med forvaltningsoppgåvene. På denne måten sikrar ein at alle aktivitetar LS utfører vert sett i samanheng, og at den tilsynsmetoden som vert presentert i dette dokumentet er heilskapleg. Figuren under viser samanheng mellom dei kontrollar som vert utført ved forvaltning og tilsyn. Figur 2: Heilskapleg tilsyn, risiko og dekningsgrad. Side 6 av 26

7 1.2.3 Forvaltning Ved handsaming av søknader og rapporteringskrav vert det utført kontrollhandlingar for å undersøkje om innsende opplysningar og dokumentasjon som er gitt LS er korrekte, oppfyller spesifiserte krav og at faktiske forhold stemmer overeins med det som er opplyst m.v. Forvaltningsoppgåvene må likevel takast inn som ein del av ein heilskapleg tilsynsmetode, både på grunn av at dei naturleg fell inn under definisjonen av tilsyn, sjå pkt.1.2, og fordi dei gir informasjon om tilsynsobjekta våre. Mange av forvaltningsoppgåvene har også klare element av tilsynsoppgåver. Informasjon frå arbeidet med forvaltningssaker inngår som eitt av fleire grunnlag for gjennomføring av risikovurderingar og prioriteringar av kva tilsyn som skal gjennomførast Tilsyn Informasjon frå arbeidet med forvaltningssaker, saman med dei andre kriteria for kategorisering av tilsynssaker, gir grunnlag for å setje i verk kontrollhandlingar i form av undersøkingar, innhenting av opplysningar m.v. Tilsyn vert gjennomført anten som skriftlege tilsyn (gjennomgang av dokumentasjon) og/eller ved at det vert gjennomført tilsynsbesøk stadlege tilsyn. LS legg etter dette til grunn at tilsynssaker er saker der det vert sett i verk ei uavhengig, systematisk og dokumentert undersøking for å kontrollere og vurdere om aktivitetar og tilhøyrande resultat er i samsvar med lov og forskrift. Regelavklarande arbeid og temakontrollar vert definert som proaktivt tilsynsarbeid. 1.3 Faseinndelt tilsynsmetodikk Ein felles modell for korleis tilsyn vert gjennomført i LS vert vist på neste side. Modellen skisserer dei hovudfasar som kvart tilsyn skal følgje. Korleis tilsyn vert gjennomført innanfor dei ulike ansvarsområda i LS, kjem fram i eigne kapittel for Lotteritilsynet (kapittel 2), Stiftelsestilsynet (kapittel 3) og momskompensasjonsområdet (kapittel 4). Tilsynsmetodikken er lagt opp i fasar som naturleg følgjer tilsynsprosessen: Årleg planlegging Utføring Årleg rapportering Side 7 av 26

8 Fase I: Årsplanlegging Fase II: Utføring Fase III: Fase III: Rapportering / Årsrapportering kommunikasjon Nøkkelelement og leveransar Identifisere målsetjingar Risikoanalyse Årsplan Fleirårleg plan Detaljplanlegging Gjennomføre tilsyn Dokumentasjon Tilsynsrapport Oppfølging av funn Årsrapportar Figur 3: Faseinndelt tilsynsmetodikk Årleg planlegging Det skal utformast kriterium for utveljing av tilsynssaker på bakgrunn av vurderingar knytt til risiko for brot på lov og forskrift. Kriteria skal sikre rett og heilskapleg prioritering. Kriteria skal tilpassast utviklinga i risikobiletet. Føremålet med risikoanalysen er å avdekke dei forhold/område som det er knytt størst risiko til, slik at risikovurderinga gir grunnlag for å klarlegge kva for tilsyn som skal utførast. Etter gjennomført analyse, må det gjerast vurderingar av tilgjengeleg kapasitet til gjennomføring av tilsyn. Når dette er gjort, vert det utarbeidd eit forslag til tilsynsplan som skal godkjennast av direktøren i LS. Der det er naturleg kan det i årsplanen haldast av ressursar til ad hoc oppgåver. Identifisere målsettingar Risikoanalyse Fase III: Årsplan Rapportering / kommunikasjon Fleirårleg plan Figur 4: Årsplanlegging Identifisere målsettingar Målsettingane vil alltid være utgangspunktet for vurdering av risiko, som igjen vil være førande for dei tilsynsaktivitetar som skal utførast. For LS vil målsettingane vere relativt faste frå år til år, Side 8 av 26

9 men i den grad det kjem endringar eller føringar må desse fangast opp og takast omsyn til. Eksempelvis kan det komme føringar frå departementet på område som skal ha fokus, eller det kan vere endringar i lovverket som det må takast omsyn til. For å identifisere dei målsettingane som gjeld for tilsyn kan følgjande liste vere eit utgangspunkt: Tildelingsbrev Stiftelsesloven Lotteriloven Pengespilloven Totalisatorloven Reglement for økonomistyring i staten (RØS) Bestemmelser for økonomistyring i staten (BØS) Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler St.mld. nr 17 ( ) Om statlige tilsyn Risikoanalyse Med utgangspunkt i dei identifiserte målsettingane skal det gjennomførast ein overordna risikoanalyse. Risikoanalysen vert gjennomført for å kunne gjere ei prioritering av område eller objekt som er aktuelle for tilsyn. I denne fasen av arbeidet er det overordna vurderingar som skal gjerast. Disse vurderingane vil vere grunnlaget for dei tilsyn som blir valde. Vurderingar knytte til det einskilde tilsyn vert gjort i samband med den detaljerte planlegginga. Risikoanalysen skal ende opp i ein oversikt over dei område eller verksemder det er knytt størst risiko til. Med utgangspunkt i risiko- og vesentlegvurderingar vil det då vere mogeleg å prioritere kvar fokuset for tilsyn komande år skal liggje. For å sikre at all tilgjengeleg informasjon vert teke med i samband med risikoanalysen er det viktig å involvere alle medarbeidarane, både dei som arbeider med forvaltning og med tilsyn. Risikovurdering er ein systematisk prosess vi utfører for å vurdere sannsynlegheiten for, og konsekvensen av, at det oppstår hendingar som kan hindre måloppnåing. Det er vanlig å måle/vurdere ein risiko i forhold til; 1) kor sannsynleg det er at hendingar /situasjonen skjer 2) kor store konsekvensar hendingane/situasjonen vil føre til dersom den faktisk skjer. Risiko = sannsyn x konsekvens Risikovurderingar handlar om å identifisere kva som er dei viktigaste områda for tilsyn. Vesentleg vert vurdert ut frå betyding og konsekvens av avvik innan området og for objektet. Side 9 av 26

10 For å kunne gradere sannsyn og konsekvens må det etablerast skalaer som er hensiktsmessige for det som skal vurderast. Skalaen må være inndelt på ein måte som gjer det mogeleg å skilje dei ulike risikoane frå kvarandre, men ikkje så detaljert at vurderingsarbeidet blir for omfattande. I LS legg vi følgjande risikoklassifiseringsskala til grunn: Sannsyn for avvik 5 Nesten sikker (90/10) Er forventa å oppstå under dei fleste tilfelle 5 Svært alvorleg Konsekvens ved avvik 4 Sannsynlig (70/30) Vil sannsynlegvis oppstå under dei fleste tilfelle 4 Alvorleg 3 Moderat (50/50) Vil oppstå på eit eller anna tidspunkt 3 Moderat 2 Lite sannsynlig (30/70) Kan oppstå på eit eller anna tidspunkt 2 Låg 1 Sjeldan (10/90) Vil kunne oppstå under eksepsjonelle tilfelle 1 Ubetydeleg Figur 5: Skalering av sannsyn og konsekvens Figuren under viser korleis ein analyse kan gjerast. Aksane i diagrammet representerer sannsynlegheit og konsekvens. Konsekvens Risikovurdering Sannsyn Figur 6: Risikomatrise Side 10 av 26

11 Når alle identifiserte risikoar er plasserte i risikokartet, må det utarbeidast ei prioriteringsliste som skal leggjast til grunn for val av dei tilsynsaktivitetane som skal gjennomførast. Kapasiteten til gjennomføring av tilsyn er sjølvsagt avgjerande for dei val som kan gjerast Årsplan Med utgangspunkt i den overordna risikoanalysen og oversikten denne har etablert, må det takast ei avgjerd på kva for tilsyn som skal gjennomførast det komande året. Sentralt i denne avgjerda er ressurssituasjonen, det vil seie kva kapasitet og økonomi LS har til å gjennomføre tilsyn. Avdelingsdirektør har ansvaret for å avklare kva tilsyn som skal gjennomførast, omfanget av tilsyna og korleis tilsyn skal gjennomførast. Årsplanen blir styrande for dei tilsyn som skal gjennomførast og planen skal dokumentere dei vurderingar som er gjort og dei aktivitetar som er planlagde gjennomført. For å sikre ei forankring av planen, skal denne godkjennast av direktøren i LS. Vesentlege endringar i årsplanen skal leggjast fram for avdelingsdirektør, som vurderer om endringane er av eit slikt omfang at dei skal godkjennast av direkøren i LS. Risiko- og vesentlegvurderingar skal ajourførast kvart år og skal framgå av årsplanen Fleirårleg plan I Stiftelsestilsynet er det utarbeidd ein fleirårig plan for tilsynsarbeidet. Planen er utarbeidd for å sikre eit mest mogeleg målretta tilsyn. I plana er det, på grunnlag av risiko- og vesentlegvurderingar, peika ut satsingsområde for det enkelte år. Planen følgjer den femårige strategien for LS Utføring Tilsyn skal gjennomførast på ein profesjonell måte, og det er eit mål at tilsynet vert opplevd som ryddig av tilsynsobjektet. Detaljplanlegging Gjennomføre tilsyn Dokumentasjon Tilsynsrapport Oppfølging av funn Figur 7: Utføring Side 11 av 26

12 Detaljplanlegging Planlegging er ein prosess som skal strukturere, organisere og prioritere tilsynsarbeidet. Planlegginga skal sikre at tilsyn blir utført på ein fagleg tilfredsstillande og effektiv måte. Utgangspunktet for planlegginga er at dei som skal gjennomføre tilsynet set seg godt inn i området og tilsynsobjektet. Deretter må det gjennomførast ein risikoanalyse som identifiserer konkret risiko for det område eller objektet tilsynet skal omhandle. Det er denne risikoen tilsynet skal rettast inn mot. Arbeidsmengda i planlegginga vil variere med tilsynsområde og tilsynets kompleksitet, men planprosessen kan omfatte følgjande aktivitetar: Innhente ytterlegare informasjon, definere mål, bestemme omfang, tilnærming og problemstillingar i undersøkingar, utarbeide tidsplan for tilsynet og identifisere kompetansebehov. Planlegginga av det einskilde tilsyn skal dokumenterast i ein tilsynsplan. Tilsynsplanen skal vere detaljert nok til å vere eit nyttig styringsverktøy for gjennomføringa av det einskilde tilsyn. Dei fleste tilsyn bør varslast på førehand. Varsel om tilsyn må gjerast så tidleg at dei krav som vert stilde til varsling kan etterlevast. Umeldt tilsyn kan nyttast dersom dette er naudsynt for at tilsynet skal ha tilsikta effekt. Tilsynsplanen skal være godkjent av avdelingsdirektør med ansvar på området Gjennomføring av tilsyn Tilsyn kan gjennomførast som eit skriftleg tilsyn eller som eit stadleg tilsyn. Eit skriftleg tilsyn blir gjennomført ved at relevant og tilstrekkeleg dokumentasjon blir henta inn og kontrollert utan at det vert føreteke besøk hjå tilsynsobjektet. Konklusjonar vert gjort på grunnlag av den dokumentasjonen som er motteke. Ved eit stadleg tilsyn blir det føreteke besøk hjå tilsynsobjektet. Det vert gjennomført møte og intervju av sentrale personar som er påkravd i samsvar til prinsipp om forsvarleg sakshandsaming. I tillegg vil det ved eit stadleg tilsyn vere naudsynt å gå gjennom relevant dokumentasjon Inndeling i fasar i konkrete tilsynssaker Ved planlegging av gjennomføringa av tilsyn må det skiljast mellom ulike fasar av tilsynsarbeidet og ressursbruken knytt til dei enkelte fasane. Ved å foreta vesentleg og risikovurderingar av om ei konkret sak skal gå frå ein fase til ein annan, sikrar ein at vi til ei kvar tid prioriterer dei sakene som på lang sikt gir det beste tilsynseffekten. Følgjande modell vert brukt på LS: Side 12 av 26

13 Trinn 1 Trinn 2 Enkle kontrollhandlingar Gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon Risiko- og vesentlighets vurdering I hovedsak dokumentbasert tilsyn Innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig dokumentasjon Dokumentvurdering Juridisk vurdering Risiko- og vesentlighets vurdering Do Ti Figur 8: Inndeling av fasar i tilsyn Overgangen frå ein fase til ein annan skal skje på grunnlag av førehandsdefinerte risiko- og vesentlegkriterium Dokumentering av undersøkingar og funn Omfang og innhald av dokumentasjonen skal vere tilstrekkeleg og detaljert for å kunne gi ei totalforståing av utført tilsyn, og konklusjon basert på innhenta funn. Dokumentasjonen skal forsvarleg handsamast og skal oppbevarast og arkiverast for ein periode som er tilstrekkeleg for å dekke LS sitt behov, og som er i samsvar med lovbestemde krav. Dokumentasjonen vil i all hovudsak vere arbeidspapir og kjeldemateriale. Dokumentasjonen kan vere utarbeidd og oppbevart på papir, film og elektroniske medium. Arbeidspapir er materiell utarbeidd av tilsynet. Kjeldemateriale er dokumentasjon som er utarbeidd av tilsynsobjektet eller andre, og som er relevant for tilsynssaka. Side 13 av 26

14 Med tilstrekkeleg og detaljert meiner vi at dokumentasjonen skal omfatte alle relevante forhold for det aktuelle tilsynet, slik at resultat og konklusjonar opnar for kontroll og etterprøving Tilsynsrapport I mange saker vil det vere naturleg å sende ein tilsynsrapport på bakgrunn av det gjennomførte tilsynet. Ein tilsynsrapport skal ha ei form og eit innhald som presenterer alle relevante forhold. Tilsynsrapporten kan ha følgjande struktur: Samandrag Innleiing (bakgrunn, mål og problemstillingar) Metodisk tilnærming og gjennomføring (kva som er gjennomført) Tilsynskriteria (regelverket som er grunnlag for tilsynskriteria) Skildring av fakta Vurderingar (i vurderingane skal eventuelle avvik tilsynet har avdekka kome fram) For å sikre størst mogeleg grad av heilskap bør rapportmalen som hovudregel brukast, dersom ikkje spesielle forhold tilseier noko anna. Dersom tilsynet ikkje har registrert avvik, vert ein endeleg tilsynsrapport send til tilsynsobjektet. Dersom tilsyn har registrert avvik, skal det sendast ein førebels tilsynsrapport til tilsynsobjektet. Rapporten skal stette dei formelle krav til varsel om vedtak. Førebels tilsynsrapport vert send tilsynsobjektet for eventuell korrigering av faktiske forhold før endeleg vedtak vert fatta. Det skal gjevast minimum tre veker frist for svar på det utsende varselet. Den førebelse tilsynsrapporten er ikkje offentleg. Oversending av ein endeleg tilsynsrapport skal normalt skje innan tre veker etter at tilsynet har motteke tilsynsobjektet sin uttale på den førebelse rapporten. Den endelege tilsynsrapporten er offentleg, med mindre den inneheld opplysningar som er unntatt offentlegheit etter offentleglova Oppfølging av avvik Det er viktig at LS følgjer opp dei pålegg som vert gitt i samband med gjennomføring av tilsyn. Pålegg må difor loggførast og følgjast opp innan rimeleg tid etter at fristen er gått ut. I den grad pålegg ikkje er følgde opp skal den ansvarlege for det aktuelle tilsynet følgje opp avvika. Det er viktig å sikre at påpeika feil og manglar vert retta, fordi dette bidreg til å underbyggje truverde til dei tilsyn som vert gjennomført. Side 14 av 26

15 1.3.3 Årsrapportering Årsrapporten er ei oppsummering av dei tilsyn / tilsynsaktivitetane som er gjennomført i løpet av året. Denne skal i tillegg gi ein oversikt over i kva grad dei planlagde målsetjingane er nådde og forklare eventuelle vesentlege avvik i forhold til desse. Årsrapporten vert presentert for departementet i samband med etatsstyringsmøte komande år. 2. Lotteritilsynet 2.1 Innleiing Eigenart Lotteritilsynet er eit direktorat og tilsynsorgan som skal forvalte og kontrollere private lotteri og kontrollere statlege pengespel. Lotteritilsynet skal godkjenne tradisjonelle førehands- og etterhandstrekte lotteri som har ei omsetning over kroner i året, og sikre ei forsvarleg fordeling av inntektene frå lotteriaktørane ved tildeling av løyve. Tilsynet skal dessutan godkjenne organisasjonar som mottek lotteriinntekter. Vidare er det tilsynet sitt ansvar å autorisere entreprenørar i marknaden, til dømes bingoentreprenørar. Lotteritilsynet skal også føre tilsyn og kontroll med at foreiningar får sin rettmessige del av lotteriinntektene, og kontrollere bruken av inntektene. Tilsynet skal også føre kontroll med alle rekneskapar frå entreprenørar og foreiningsbingo. Lotteritilsynet skal fordele 18 prosent av spelemidlane frå Norsk Tipping til lotteriverdige organisasjonar etter søknad. Lotteritilsynet skal som fagorgan også uttale seg i juridiske spørsmål knytt til lotterilova, og skal fungere som rådgjevande organ for Kulturdepartementet når det gjeld nye spel- eller lotterikonsept, nye forskrifter m.v. Lotteritilsynet er pålagt eit ansvar for å følgje opp negative verknader av lotteri og pengespel. Lotteritilsynet skal også søke å avdekke ulovleg gjennomføring og/eller marknadsføring av lotteri, pengespel og totalisatorspel, for eksempel ulovlege automatar, ulovlege pyramidespel eller pyramideliknande omsetningssystem. Vidare er det tilsynet sitt ansvar å følgje opp forbodet mot betalingsformidling til pengespel utan løyve i Norge. Lotteritilsynet skal føre tilsyn med speleverksemda til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto Heimelsgrunnlag Side 15 av 26

16 På det statlige pengespelområdet er tilsyn heimla i høvesvis: Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at selskapets virksomhet foregår i samsvar med lov og spilleregler, herunder avgjøre hvilke kuponger og innsatser som er berettiget til premie. Lotteritilsynet fastsetter instruks for tilsynsvirksomheten. Forskrift om totalisatorspill av 24. august 2007 nr : Lotteritilsynet fører tilsyn med totalisatorvirksomheten i tråd med delegeringsvedtak. Tilsynsmyndigheten kan fatte nødvendige vedtak for å sikre at regelverket er fulgt, herunder pålegg om retting og vedtak om opphør/stenging av ulovlig virksomhet. På lotterifeltet er tilsyn heimla i: Lov om lotterier av 24. feb nr. 11 4, 1 ledd Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne loven blir overholdt. Reaksjonar er ei felles nemning på dei handlingar og verkemiddel styresmaktene har til rådvelde ved brot på lovverket. Lotteritilsynets reaksjonsmidlar er heimla i pengespellova og totalisatorlova når det gjeld dei statlege pengespela. Lov om lotteri heimlar sanksjonar for dei private aktørane. Reaksjonsmiddel: Påpeiking av plikter ovanfor tilsynsobjekt, avtalar mellom tilsyn og tilsynsobjekt om korrigerande tiltak som skal gjennomførast, til dømes innan ein bestemd frist, pålegg om korrigerande tiltak, einskildvedtak om tvangsmulkt, einskildvedtak om administrativt førelegg/tvangsgjennomføring, einskildvedtak om stans, tilbakekalling av løyve, politimelding Kategorisering av tilsynssaker Lotteritilsynet kategoriserer tilsynssakene basert på ei risiko- og vesentlegvurdering ut frå målsettingane i tildelingsbrev og lovverk m.v Kategori 1 Speleverksemda til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto Innanfor dei statlege pengespela har Lotteritilsynet kategorisert følgjande tilsynsområde med bakgrunn i ei risiko- og vesentlegvurdering: Formidling og marknadsføring Formidling omfattar sal, kjøp m.v. av spel gjennom elektroniske kanalar, IVT, internett, mobil, kommisjonærar, spel i kasse. Marknadsføring omfattar annonsar, film, banner, kommisjonærmateriale, fjernsyn- og radioreklame, profilering etc Gjennomføring av spel Gjennomføring av spel omfattar spelproduksjon, spelesystem ut mot kundar og kommisjonærar, interne serverar og databasar. Speltransaksjonar og åtferdsregulerande verktøy, reglar knytt til Side 16 av 26

17 dei einskilde spel, som f.eks. innsats, gevinst, premie, spelekvittering m.v. Klage og protesthandsaming, og andre spørsmål i høve spela ligg også til dette område Elektroniske og mekaniske trekningar Elektroniske trekningar omfattar trekningar og tilhøyrande IT-system på spela Keno, Joker, Extra, Multix, Belago. Trekning av Millionsjansen på Lotto, Lykketal på Viking Lotto og erstatningstrekningar på sportsspel, samt kampanjetrekningar. Mekaniske trekningar omfattar trekningar og tilhøyrande system på spela Lotto og Viking Lotto Vinnarutveljing og premieberekning Vinnarutveljing omfattar alle speltransaksjonar og trekningsresultat og system knytt til dette. Premieutrekning omfattar omsetning, premiedel og fordelingsreglar Totalisator Totalisator er systemet for å berekne odds og gevinst i forhold til ein innsats eller ein kombinasjon av fleire innsatsar Kategori 2 Operativ gjennomføring av bingo Dette omfattar kontroll med at den einskilde bingohall følgjer dei reglane som går fram av forskrift om bingo i høve driftinga av bingohallen / gjennomføring av dei einskilde bingospel Kategori 3 Overskotskrav i forskrift om bingo Kontroll med at overskotskrav, som er ein føresetnad for å kunne få løyve til å ha bingo, blir haldne Kategori 4 Ulovleg gjennomføring og/eller marknadsføring av lotteri, pengespel, totalisatorspel Tilsyn med at det ikkje blir gjennomført lotteri / pengespel / totalisatorspel utan løyve. Det skal heller ikkje drivast marknadsføring av denne kategori av spel Kategori 5 - At foreiningar får sin rettmessige del av lotteriinntektene Kontroll med at tradisjonelle lotteri gir ein forholdsmessig god overskotsdel til dei organisasjonane som er føremål her. Dette er særleg aktuelt i dei tilfelle der sjølve lotteriet blir drifta av ein profesjonell aktør Kategori 6 - Bruk av lotteriinntekter Dette er ein kontroll med at dei godkjende lotteriverdige organisasjonane nyttar lotteriinntektene i samsvar med den godkjenninga dei har fått. Typisk døme her er idrettslag som er blitt godkjend som lotteriverdig organisasjon under føresetnad av at lotteriinntektene går til aktivitetar for barn og unge under 18 år. Her vil vi gjennomføre kontrollar for å sjekke at dette har skjedd Kategori 7 Finansinstitusjonar ikkje held seg til betalingsformidlingsforbodet / det skjer ulovleg betalingsformidling. I utgangspunktet har finansinstitusjonane automatisert oppfølging av betalingsformidlingsforbodet når det gjeld bruk av betalingskort. Vedtak frå Lotteritilsynet vert manuelt oppfølgde Side 17 av 26

18 av finansinstitusjonane, og vi ber om stadfesting på at slik oppfølging har skjedd. Betalingsformidlingsforbodet er i 2011 eit særskilt fokusområde, jf. tildelingsbrevet frå KUD, og spørsmål om dette har difor høg prioritet uavhengig av kva kriterium som er oppfylt Kategori 8 Pyramidespel eller pyramideliknande omsetningssystem Lotteritilsynet skal også søke å avdekke og stoppe gjennomføring av pyramidespel eller pyramideliknande omsetningssystem Risikoanalyse Når LT har kartlagt kva som er dei viktigaste kategoriane å ha tilsyn med er det skapt eit godt grunnlag for å identifisere risikoar og indikatorar for ei risikoanalyse. Risikoanalysen skal ende med ein oversikt over dei område eller verksemder det er knytt størst risiko til. Med utgangspunkt i risiko- og vesentlegvurderingar vil det då vera mogeleg å prioritere tilsynssaker. 2.2 Årsplanlegging Kvart år skal det utarbeidast ein årsplan for utøving av og prioritering mellom dei ulike tilsynsoppgåvene. 2.3 Utføring Det er utarbeidd eigne standardar og retningslinjer for tilsyn utført i LS. Standardane skal sikre kvalitet i revisjonsarbeidet og retningslinjene beskriv korleis tilsyn skal planleggjast, gjennomførast, rapporterast og følgjast opp. Standardane og retningslinjene byggjer på prinsippa i NT-EN ISO 19011:2002 og INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) standardane og IFACs (International Federation of Accountants) Code of Ethics, og er stort sett ei oversetjing frå desse. Standarder for revisjon, utgitt av Den Norske revisorforening (DnR), Etiske retningslinjer for statstjenesten, utgitt av Moderniseringsdepartementet har og vore brukt som bakgrunnsmateriale for utarbeidinga av standardane i LS Detaljplanlegging Med bakgrunn i årsplanen vert det utarbeidd ein eigen tilsynsplan for det enkelte tilsyn. Tilsynsplanen vert utarbeidd etter ein mal som normalt inneheld følgjande element: Revisjonsområde, mål og problemstillingar, revisjonskriterium, metodisk tilnærming og gjennomføring, organisering og kompetanse forutan ressursbehov og tidsplan. Ved melde tilsyn vert tilsynsobjektet varsla på førehand. Naudsynt og relevant informasjon blir henta inn frå tilsynsobjektet og gått igjennom med bakgrunn i målet for tilsynet Gjennomføring av tilsyn Tilsyn vert gjennomfort som eit skriftleg tilsyn og/eller som eit stadleg tilsyn. Ved skriftleg tilsyn vert naudsynt og relevant informasjon henta inn hjå tilsynsobjektet. Konklusjonar vert teke med bakgrunn i motteken dokumentasjon. Side 18 av 26

19 Ved stadleg tilsyn vert det avtalt opningsmøte og intervju med av sentrale personar, og gjennomgang av relevant informasjon. Tilsynet vert avslutta med eit sluttmøte der formålet er å presentere resultatet på ein slik måte at det vert forstått av tilsynsobjektet. Det er eit mål å kome fram til semje om dei faktiske tilhøve som vert lagt til grunn for vurderingane Dokumentering av undersøkingar og funn Kjeldemateriale og arbeidspapir av kvart einskild tilsyn vert lagra elektronisk i sakshandsamingssystemet Tilsynsrapport Etter tilsynet vert det utarbeidd ein tilsynsrapport som vert sendt tilsynsobjektet. Dersom tilsynet har avdekka avvik, er det etablert rutinar for å følgje opp at avvik blir retta Oppfølging av avvik I tillegg til at alle tilsynssakene er registrert i sakshandsamingssystemet, er det utarbeidd ein eigen oversikt over alle tilsynssakene i sharepoint, der den ansvarlege for det aktuelle tilsyn einkelt kan ha oversikt status på tilsynssaka. 2.4 Årsrapportering Gjennomførte tilsyn i LT vert oppsummert i ein rapport etter dei krav som er sett til ein årsrapport. Side 19 av 26

20 3. Stiftelsestilsynet 3.1 Innleiing Eigenart Stiftelsestilsynet har tilsyn med alle norske stiftelsar med unntak av stiftelsar oppretta i medhald av finansieringsvirksomhetsloven. Dette utgjer om lag 8000 tilsynsobjekt. Definisjonen på ein stiftelse finn vi i stiftelseslova 2: Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art Stiftelsestilsynet handsamar alle søknadar om oppretting og omdanning av stiftelsar. Dette vert definert som forvaltningssaker. Stiftelsestilsynet får inn tilsynssaker gjennom revisor si plikt til å sende inn kopiar av nummererte brev, tipssaker, mediesaker og eigengenererte saker. Den overordna målsettinga for tilsynsarbeidet er å sikre etterleving av stiftelseslova, og å sikre god formålsrealisering i stiftelsane. Stiftelsar er særmerkte ved at dei er sjølveigande slik at det ikkje er ein ekstern eigar- eller medlemskontroll. I tillegg er ofte styret einaste organet i ein stiftelse. Dette gjer at mislighetsrisikoen vert vurdert som større enn for andre samanslutningsformer Heimelsgrunnlag Stiftelsestilsynets arbeidsoppgåver går fram av stiftelseslova 7 Stiftelsestilsynet fører tilsyn med stiftelser. Stiftelsestilsynets oppgaver er: a) å føre et stiftelsesregister der alle stiftelser skal være registrert, jf. 8, b) å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og denne lov, c) å treffe vedtak med hjemmel i denne lov. Side 20 av 26

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015)

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer