Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet"

Transkript

1 2011 Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2. mai 2011

2 Versjonshandtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur Prosjektgruppe Dato Godkjent Signatur Atle Hamar Revisjonsfrekvens Distribusjon Annen hvert år innen Lotteritilsynet Stiftelsestilsynet Administrasjonen Versjon Dato Endring/årsak Uarbeidd metodedokument for tilsynsmetodikk Side 2 av 26

3 Innhald 1. Introduksjon Bakgrunn og formål Tilsynsrolla Faseinndelt tilsynsmetodikk Lotteritilsynet Innleiing Årsplanlegging Utføring Årsrapportering Stiftelsestilsynet Innleiing Årsplanlegging Utføring Årsrapportering MVA-kompensasjon Innleiing Årsplanlegging Utføring Årsrapportering Side 3 av 26

4 1. Introduksjon Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) har vedteke ein langsiktig strategi for å styrkje arbeidet med tilsyn. Eitt viktig ledd i dette arbeidet er å utvikle ein felles måte å utøve tilsyn på, slik at dei einskildsaker som vert prioritert i tilsynsarbeidet gir best mogeleg langsiktig effekt av tilsynsverksemda. Som ledd i dette arbeidet har LS utarbeidd metodedokument for utveljing av saker og gjennomføring av tilsyn. Det er eit overordna mål at tilsyn skal skje på ein profesjonell, effektiv og korrekt måte. 1.1 Bakgrunn og formål Innanfor lotteriområdet har LS som overordna mål å sikre at lotteri og pengespel vert gjennomført i trygge former under offentlig kontroll med sikte på å førebyggje negative sosiale konsekvensar av lotteri og pengespel, samstundes som det vert lagt til rette for at lotteri og pengespel kan vere ei inntektskjelde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur. Innanfor stiftelsesområdet er det eit overordna mål å skape tryggleik og tillit til stiftelsar som organisasjonsform. Stiftelsar er samla sett ein betydeleg bidragsytar til formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk og annan art. Innanfor momskompensasjonsområdet er det eit overordna mål at frivillige organisasjonar skal få kompensasjon for meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Formålet med denne handboka er å gi føringar og rettleiing for korleis tilsyn med lotteri, pengespel, momskompensasjon og stiftelsar skal planleggjast, gjennomførast og rapporterast på ein formålstenleg og effektiv måte. Handboka utgjer samla ein heilskapleg tilsynsmetode basert på risiko og vesentligheit. Det er viktig å sjå alle dei aktivitetane LS utfører i samanheng, både forvaltningsoppgåver og tilsynsoppgåver. Det er også viktig at gjennomføring av tilsyn, i størst mogeleg grad, vert opplevd som ryddig for den som vert omfatta av tilsynet Oppbygging av dette dokumentet Innleiande del presenterer sentrale sider ved tilsyn og omgrep knytt til dette, samt ein generell presentasjon av dei fasane tilsynsaktiviteten i utgangspunktet skal følgje i løpet av året. Deretter er det ei beskriving av den metoden som er særeigen for Lotteritilsynet, Stiftelsestilsynet og momskompensasjon. 1.2 Tilsynsrolla Kjernen i tilsynsrolla er kontroll av at dei som er underlagt krav fastsett i eller i medhald av lov eller forskrift, dvs. tilsynsobjekta, etterlever dette, og reaksjonar ved avvik. Ein sentral del av tilsynet si rolle er såleis å oppsøkje, umeld eller varsla, eller på annan måte innhente kunnskap om tilsynsobjekta. Målet for informasjonsinnhentinga er å finne ut om det ligg føre avvik frå dei oppstilte krava og gi tilbakemelding om nødvendige forbetringsområde. Ved identifikasjon av Side 4 av 26

5 avvik, vil tilsynet følgje opp dette med nødvendig reaksjon, det vere seg rettleiing, pålegg, vedtak eller andre tiltak for å sikre at krav vert overhalde. LS definerer tilsyn som: All aktivitet eller bruk av verkemiddel som vert sett i verk for å følgje opp intensjonane med ei lov. Tilsyn = Kontroll + evt. reaksjon Krav STADFESTE SAMSVAR Aktivitet Resultat AVVIK REAKSJON Figur 1: Tilsyn All kjerneaktivitet i LS fell i utgangspunktet inn under denne definisjonen. Sjølv om grensene mellom forvaltningsaktivitetar og tilsyn i mange tilfelle kan gli over i kvarandre, har LS likevel funne det formålstenleg å skilje mellom forvaltningsaktivitetar og tilsynsaktivitetar i ein meir snever forstand. I det følgjande vert forvaltningsaktivitet definert som søknadsbasert sakshandsaming. Tilsyn vert brukt om saker der vi på grunnlag av risiko- og vesentlegvurderingar kan velje om vi vil forfølgje ei sak eller ikkje Grunnleggjande krav til tilsynsrolla Det vert stilt tre grunnleggjande krav til LS si utøving av tilsynsrolla: Rettstryggleik Utøving av tilsynet må vere lovheimla og normbunde, og avgjerder og vedtak må vere føreseieleg, objektive og ikkje bere preg av å vere vilkårleg. Legitimitet Legitimitet vil kome som eit resultat av at kravet om rettsryggleik er sikra. I tillegg vil det vere av betyding at grunnlaget for tilsyna sine vurderingar er open uttalt og kan etterprøvast, om det underliggjande regelverket er definert og operasjonalisert, samt at tilsynsfunksjonen er organisert på ein måte som medfører at den vert oppfatta som uavhengig. Effektivitet Tilsynet må vere innretta slik at det vert oppnådd størst mogeleg prioriteringseffektivitet, og tilsynet må vere organisert og drive på ein slik måte at det medverkar til å nå måla for tilsynet utan unødvendig bruk av ressursar. Effektivitet inneberer også krav om sakkunne, det vil seia at utøving av tilsynet må skje innanfor aksepterte faglege normer. Side 5 av 26

6 1.2.2 Heilskapleg tilsynsmetode Dei overordna målsettingane i LS vert sikra ved gjennomføring av forvaltningsoppgåver og tilsyn. Forvaltningsoppgåvene inneheld aktivitetar som godkjenning av lotteri, registrering, vedtektsendringar m.m. i stiftelsar, rådgiving ved søknad, tolking av lover og reglar, samt generell rådgiving til personar og organisasjonar som driv innanfor LS sitt ansvarsområde. Det kan vere uklare grensegangar mellom gjennomføring av forvaltningsoppgåver og tilsynsoppgåver i den meining at einskilde aktivitetar kan gli over i kvarandre. Eksempelvis kan det vere vanskeleg å skilje rettleiing som vert gitt i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsoppgåver og tilsynsaktivitetar i form av førebyggjande arbeid. I denne samanhengen er det vesentlegaste ikkje å trekke grensene mellom forvaltningsoppgåver og tilsyn, men å poengtere at ein må sjå alle aktivitetar som LS utfører under eitt når ein skal gjennomføre kontrollaktivitetar og operative tilsyn som skriftleg eller stadleg tilsyn. Det betyr at dei aktivitetar som skal gjennomførast i samband med kontrollhandlingar på tilsyn, må ta omsyn til andre aktivitetar og kontrollar som vert gjennomført, blant anna informasjon ein får i samband med forvaltningsoppgåvene. På denne måten sikrar ein at alle aktivitetar LS utfører vert sett i samanheng, og at den tilsynsmetoden som vert presentert i dette dokumentet er heilskapleg. Figuren under viser samanheng mellom dei kontrollar som vert utført ved forvaltning og tilsyn. Figur 2: Heilskapleg tilsyn, risiko og dekningsgrad. Side 6 av 26

7 1.2.3 Forvaltning Ved handsaming av søknader og rapporteringskrav vert det utført kontrollhandlingar for å undersøkje om innsende opplysningar og dokumentasjon som er gitt LS er korrekte, oppfyller spesifiserte krav og at faktiske forhold stemmer overeins med det som er opplyst m.v. Forvaltningsoppgåvene må likevel takast inn som ein del av ein heilskapleg tilsynsmetode, både på grunn av at dei naturleg fell inn under definisjonen av tilsyn, sjå pkt.1.2, og fordi dei gir informasjon om tilsynsobjekta våre. Mange av forvaltningsoppgåvene har også klare element av tilsynsoppgåver. Informasjon frå arbeidet med forvaltningssaker inngår som eitt av fleire grunnlag for gjennomføring av risikovurderingar og prioriteringar av kva tilsyn som skal gjennomførast Tilsyn Informasjon frå arbeidet med forvaltningssaker, saman med dei andre kriteria for kategorisering av tilsynssaker, gir grunnlag for å setje i verk kontrollhandlingar i form av undersøkingar, innhenting av opplysningar m.v. Tilsyn vert gjennomført anten som skriftlege tilsyn (gjennomgang av dokumentasjon) og/eller ved at det vert gjennomført tilsynsbesøk stadlege tilsyn. LS legg etter dette til grunn at tilsynssaker er saker der det vert sett i verk ei uavhengig, systematisk og dokumentert undersøking for å kontrollere og vurdere om aktivitetar og tilhøyrande resultat er i samsvar med lov og forskrift. Regelavklarande arbeid og temakontrollar vert definert som proaktivt tilsynsarbeid. 1.3 Faseinndelt tilsynsmetodikk Ein felles modell for korleis tilsyn vert gjennomført i LS vert vist på neste side. Modellen skisserer dei hovudfasar som kvart tilsyn skal følgje. Korleis tilsyn vert gjennomført innanfor dei ulike ansvarsområda i LS, kjem fram i eigne kapittel for Lotteritilsynet (kapittel 2), Stiftelsestilsynet (kapittel 3) og momskompensasjonsområdet (kapittel 4). Tilsynsmetodikken er lagt opp i fasar som naturleg følgjer tilsynsprosessen: Årleg planlegging Utføring Årleg rapportering Side 7 av 26

8 Fase I: Årsplanlegging Fase II: Utføring Fase III: Fase III: Rapportering / Årsrapportering kommunikasjon Nøkkelelement og leveransar Identifisere målsetjingar Risikoanalyse Årsplan Fleirårleg plan Detaljplanlegging Gjennomføre tilsyn Dokumentasjon Tilsynsrapport Oppfølging av funn Årsrapportar Figur 3: Faseinndelt tilsynsmetodikk Årleg planlegging Det skal utformast kriterium for utveljing av tilsynssaker på bakgrunn av vurderingar knytt til risiko for brot på lov og forskrift. Kriteria skal sikre rett og heilskapleg prioritering. Kriteria skal tilpassast utviklinga i risikobiletet. Føremålet med risikoanalysen er å avdekke dei forhold/område som det er knytt størst risiko til, slik at risikovurderinga gir grunnlag for å klarlegge kva for tilsyn som skal utførast. Etter gjennomført analyse, må det gjerast vurderingar av tilgjengeleg kapasitet til gjennomføring av tilsyn. Når dette er gjort, vert det utarbeidd eit forslag til tilsynsplan som skal godkjennast av direktøren i LS. Der det er naturleg kan det i årsplanen haldast av ressursar til ad hoc oppgåver. Identifisere målsettingar Risikoanalyse Fase III: Årsplan Rapportering / kommunikasjon Fleirårleg plan Figur 4: Årsplanlegging Identifisere målsettingar Målsettingane vil alltid være utgangspunktet for vurdering av risiko, som igjen vil være førande for dei tilsynsaktivitetar som skal utførast. For LS vil målsettingane vere relativt faste frå år til år, Side 8 av 26

9 men i den grad det kjem endringar eller føringar må desse fangast opp og takast omsyn til. Eksempelvis kan det komme føringar frå departementet på område som skal ha fokus, eller det kan vere endringar i lovverket som det må takast omsyn til. For å identifisere dei målsettingane som gjeld for tilsyn kan følgjande liste vere eit utgangspunkt: Tildelingsbrev Stiftelsesloven Lotteriloven Pengespilloven Totalisatorloven Reglement for økonomistyring i staten (RØS) Bestemmelser for økonomistyring i staten (BØS) Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler St.mld. nr 17 ( ) Om statlige tilsyn Risikoanalyse Med utgangspunkt i dei identifiserte målsettingane skal det gjennomførast ein overordna risikoanalyse. Risikoanalysen vert gjennomført for å kunne gjere ei prioritering av område eller objekt som er aktuelle for tilsyn. I denne fasen av arbeidet er det overordna vurderingar som skal gjerast. Disse vurderingane vil vere grunnlaget for dei tilsyn som blir valde. Vurderingar knytte til det einskilde tilsyn vert gjort i samband med den detaljerte planlegginga. Risikoanalysen skal ende opp i ein oversikt over dei område eller verksemder det er knytt størst risiko til. Med utgangspunkt i risiko- og vesentlegvurderingar vil det då vere mogeleg å prioritere kvar fokuset for tilsyn komande år skal liggje. For å sikre at all tilgjengeleg informasjon vert teke med i samband med risikoanalysen er det viktig å involvere alle medarbeidarane, både dei som arbeider med forvaltning og med tilsyn. Risikovurdering er ein systematisk prosess vi utfører for å vurdere sannsynlegheiten for, og konsekvensen av, at det oppstår hendingar som kan hindre måloppnåing. Det er vanlig å måle/vurdere ein risiko i forhold til; 1) kor sannsynleg det er at hendingar /situasjonen skjer 2) kor store konsekvensar hendingane/situasjonen vil føre til dersom den faktisk skjer. Risiko = sannsyn x konsekvens Risikovurderingar handlar om å identifisere kva som er dei viktigaste områda for tilsyn. Vesentleg vert vurdert ut frå betyding og konsekvens av avvik innan området og for objektet. Side 9 av 26

10 For å kunne gradere sannsyn og konsekvens må det etablerast skalaer som er hensiktsmessige for det som skal vurderast. Skalaen må være inndelt på ein måte som gjer det mogeleg å skilje dei ulike risikoane frå kvarandre, men ikkje så detaljert at vurderingsarbeidet blir for omfattande. I LS legg vi følgjande risikoklassifiseringsskala til grunn: Sannsyn for avvik 5 Nesten sikker (90/10) Er forventa å oppstå under dei fleste tilfelle 5 Svært alvorleg Konsekvens ved avvik 4 Sannsynlig (70/30) Vil sannsynlegvis oppstå under dei fleste tilfelle 4 Alvorleg 3 Moderat (50/50) Vil oppstå på eit eller anna tidspunkt 3 Moderat 2 Lite sannsynlig (30/70) Kan oppstå på eit eller anna tidspunkt 2 Låg 1 Sjeldan (10/90) Vil kunne oppstå under eksepsjonelle tilfelle 1 Ubetydeleg Figur 5: Skalering av sannsyn og konsekvens Figuren under viser korleis ein analyse kan gjerast. Aksane i diagrammet representerer sannsynlegheit og konsekvens. Konsekvens Risikovurdering Sannsyn Figur 6: Risikomatrise Side 10 av 26

11 Når alle identifiserte risikoar er plasserte i risikokartet, må det utarbeidast ei prioriteringsliste som skal leggjast til grunn for val av dei tilsynsaktivitetane som skal gjennomførast. Kapasiteten til gjennomføring av tilsyn er sjølvsagt avgjerande for dei val som kan gjerast Årsplan Med utgangspunkt i den overordna risikoanalysen og oversikten denne har etablert, må det takast ei avgjerd på kva for tilsyn som skal gjennomførast det komande året. Sentralt i denne avgjerda er ressurssituasjonen, det vil seie kva kapasitet og økonomi LS har til å gjennomføre tilsyn. Avdelingsdirektør har ansvaret for å avklare kva tilsyn som skal gjennomførast, omfanget av tilsyna og korleis tilsyn skal gjennomførast. Årsplanen blir styrande for dei tilsyn som skal gjennomførast og planen skal dokumentere dei vurderingar som er gjort og dei aktivitetar som er planlagde gjennomført. For å sikre ei forankring av planen, skal denne godkjennast av direktøren i LS. Vesentlege endringar i årsplanen skal leggjast fram for avdelingsdirektør, som vurderer om endringane er av eit slikt omfang at dei skal godkjennast av direkøren i LS. Risiko- og vesentlegvurderingar skal ajourførast kvart år og skal framgå av årsplanen Fleirårleg plan I Stiftelsestilsynet er det utarbeidd ein fleirårig plan for tilsynsarbeidet. Planen er utarbeidd for å sikre eit mest mogeleg målretta tilsyn. I plana er det, på grunnlag av risiko- og vesentlegvurderingar, peika ut satsingsområde for det enkelte år. Planen følgjer den femårige strategien for LS Utføring Tilsyn skal gjennomførast på ein profesjonell måte, og det er eit mål at tilsynet vert opplevd som ryddig av tilsynsobjektet. Detaljplanlegging Gjennomføre tilsyn Dokumentasjon Tilsynsrapport Oppfølging av funn Figur 7: Utføring Side 11 av 26

12 Detaljplanlegging Planlegging er ein prosess som skal strukturere, organisere og prioritere tilsynsarbeidet. Planlegginga skal sikre at tilsyn blir utført på ein fagleg tilfredsstillande og effektiv måte. Utgangspunktet for planlegginga er at dei som skal gjennomføre tilsynet set seg godt inn i området og tilsynsobjektet. Deretter må det gjennomførast ein risikoanalyse som identifiserer konkret risiko for det område eller objektet tilsynet skal omhandle. Det er denne risikoen tilsynet skal rettast inn mot. Arbeidsmengda i planlegginga vil variere med tilsynsområde og tilsynets kompleksitet, men planprosessen kan omfatte følgjande aktivitetar: Innhente ytterlegare informasjon, definere mål, bestemme omfang, tilnærming og problemstillingar i undersøkingar, utarbeide tidsplan for tilsynet og identifisere kompetansebehov. Planlegginga av det einskilde tilsyn skal dokumenterast i ein tilsynsplan. Tilsynsplanen skal vere detaljert nok til å vere eit nyttig styringsverktøy for gjennomføringa av det einskilde tilsyn. Dei fleste tilsyn bør varslast på førehand. Varsel om tilsyn må gjerast så tidleg at dei krav som vert stilde til varsling kan etterlevast. Umeldt tilsyn kan nyttast dersom dette er naudsynt for at tilsynet skal ha tilsikta effekt. Tilsynsplanen skal være godkjent av avdelingsdirektør med ansvar på området Gjennomføring av tilsyn Tilsyn kan gjennomførast som eit skriftleg tilsyn eller som eit stadleg tilsyn. Eit skriftleg tilsyn blir gjennomført ved at relevant og tilstrekkeleg dokumentasjon blir henta inn og kontrollert utan at det vert føreteke besøk hjå tilsynsobjektet. Konklusjonar vert gjort på grunnlag av den dokumentasjonen som er motteke. Ved eit stadleg tilsyn blir det føreteke besøk hjå tilsynsobjektet. Det vert gjennomført møte og intervju av sentrale personar som er påkravd i samsvar til prinsipp om forsvarleg sakshandsaming. I tillegg vil det ved eit stadleg tilsyn vere naudsynt å gå gjennom relevant dokumentasjon Inndeling i fasar i konkrete tilsynssaker Ved planlegging av gjennomføringa av tilsyn må det skiljast mellom ulike fasar av tilsynsarbeidet og ressursbruken knytt til dei enkelte fasane. Ved å foreta vesentleg og risikovurderingar av om ei konkret sak skal gå frå ein fase til ein annan, sikrar ein at vi til ei kvar tid prioriterer dei sakene som på lang sikt gir det beste tilsynseffekten. Følgjande modell vert brukt på LS: Side 12 av 26

13 Trinn 1 Trinn 2 Enkle kontrollhandlingar Gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon Risiko- og vesentlighets vurdering I hovedsak dokumentbasert tilsyn Innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig dokumentasjon Dokumentvurdering Juridisk vurdering Risiko- og vesentlighets vurdering Do Ti Figur 8: Inndeling av fasar i tilsyn Overgangen frå ein fase til ein annan skal skje på grunnlag av førehandsdefinerte risiko- og vesentlegkriterium Dokumentering av undersøkingar og funn Omfang og innhald av dokumentasjonen skal vere tilstrekkeleg og detaljert for å kunne gi ei totalforståing av utført tilsyn, og konklusjon basert på innhenta funn. Dokumentasjonen skal forsvarleg handsamast og skal oppbevarast og arkiverast for ein periode som er tilstrekkeleg for å dekke LS sitt behov, og som er i samsvar med lovbestemde krav. Dokumentasjonen vil i all hovudsak vere arbeidspapir og kjeldemateriale. Dokumentasjonen kan vere utarbeidd og oppbevart på papir, film og elektroniske medium. Arbeidspapir er materiell utarbeidd av tilsynet. Kjeldemateriale er dokumentasjon som er utarbeidd av tilsynsobjektet eller andre, og som er relevant for tilsynssaka. Side 13 av 26

14 Med tilstrekkeleg og detaljert meiner vi at dokumentasjonen skal omfatte alle relevante forhold for det aktuelle tilsynet, slik at resultat og konklusjonar opnar for kontroll og etterprøving Tilsynsrapport I mange saker vil det vere naturleg å sende ein tilsynsrapport på bakgrunn av det gjennomførte tilsynet. Ein tilsynsrapport skal ha ei form og eit innhald som presenterer alle relevante forhold. Tilsynsrapporten kan ha følgjande struktur: Samandrag Innleiing (bakgrunn, mål og problemstillingar) Metodisk tilnærming og gjennomføring (kva som er gjennomført) Tilsynskriteria (regelverket som er grunnlag for tilsynskriteria) Skildring av fakta Vurderingar (i vurderingane skal eventuelle avvik tilsynet har avdekka kome fram) For å sikre størst mogeleg grad av heilskap bør rapportmalen som hovudregel brukast, dersom ikkje spesielle forhold tilseier noko anna. Dersom tilsynet ikkje har registrert avvik, vert ein endeleg tilsynsrapport send til tilsynsobjektet. Dersom tilsyn har registrert avvik, skal det sendast ein førebels tilsynsrapport til tilsynsobjektet. Rapporten skal stette dei formelle krav til varsel om vedtak. Førebels tilsynsrapport vert send tilsynsobjektet for eventuell korrigering av faktiske forhold før endeleg vedtak vert fatta. Det skal gjevast minimum tre veker frist for svar på det utsende varselet. Den førebelse tilsynsrapporten er ikkje offentleg. Oversending av ein endeleg tilsynsrapport skal normalt skje innan tre veker etter at tilsynet har motteke tilsynsobjektet sin uttale på den førebelse rapporten. Den endelege tilsynsrapporten er offentleg, med mindre den inneheld opplysningar som er unntatt offentlegheit etter offentleglova Oppfølging av avvik Det er viktig at LS følgjer opp dei pålegg som vert gitt i samband med gjennomføring av tilsyn. Pålegg må difor loggførast og følgjast opp innan rimeleg tid etter at fristen er gått ut. I den grad pålegg ikkje er følgde opp skal den ansvarlege for det aktuelle tilsynet følgje opp avvika. Det er viktig å sikre at påpeika feil og manglar vert retta, fordi dette bidreg til å underbyggje truverde til dei tilsyn som vert gjennomført. Side 14 av 26

15 1.3.3 Årsrapportering Årsrapporten er ei oppsummering av dei tilsyn / tilsynsaktivitetane som er gjennomført i løpet av året. Denne skal i tillegg gi ein oversikt over i kva grad dei planlagde målsetjingane er nådde og forklare eventuelle vesentlege avvik i forhold til desse. Årsrapporten vert presentert for departementet i samband med etatsstyringsmøte komande år. 2. Lotteritilsynet 2.1 Innleiing Eigenart Lotteritilsynet er eit direktorat og tilsynsorgan som skal forvalte og kontrollere private lotteri og kontrollere statlege pengespel. Lotteritilsynet skal godkjenne tradisjonelle førehands- og etterhandstrekte lotteri som har ei omsetning over kroner i året, og sikre ei forsvarleg fordeling av inntektene frå lotteriaktørane ved tildeling av løyve. Tilsynet skal dessutan godkjenne organisasjonar som mottek lotteriinntekter. Vidare er det tilsynet sitt ansvar å autorisere entreprenørar i marknaden, til dømes bingoentreprenørar. Lotteritilsynet skal også føre tilsyn og kontroll med at foreiningar får sin rettmessige del av lotteriinntektene, og kontrollere bruken av inntektene. Tilsynet skal også føre kontroll med alle rekneskapar frå entreprenørar og foreiningsbingo. Lotteritilsynet skal fordele 18 prosent av spelemidlane frå Norsk Tipping til lotteriverdige organisasjonar etter søknad. Lotteritilsynet skal som fagorgan også uttale seg i juridiske spørsmål knytt til lotterilova, og skal fungere som rådgjevande organ for Kulturdepartementet når det gjeld nye spel- eller lotterikonsept, nye forskrifter m.v. Lotteritilsynet er pålagt eit ansvar for å følgje opp negative verknader av lotteri og pengespel. Lotteritilsynet skal også søke å avdekke ulovleg gjennomføring og/eller marknadsføring av lotteri, pengespel og totalisatorspel, for eksempel ulovlege automatar, ulovlege pyramidespel eller pyramideliknande omsetningssystem. Vidare er det tilsynet sitt ansvar å følgje opp forbodet mot betalingsformidling til pengespel utan løyve i Norge. Lotteritilsynet skal føre tilsyn med speleverksemda til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto Heimelsgrunnlag Side 15 av 26

16 På det statlige pengespelområdet er tilsyn heimla i høvesvis: Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at selskapets virksomhet foregår i samsvar med lov og spilleregler, herunder avgjøre hvilke kuponger og innsatser som er berettiget til premie. Lotteritilsynet fastsetter instruks for tilsynsvirksomheten. Forskrift om totalisatorspill av 24. august 2007 nr : Lotteritilsynet fører tilsyn med totalisatorvirksomheten i tråd med delegeringsvedtak. Tilsynsmyndigheten kan fatte nødvendige vedtak for å sikre at regelverket er fulgt, herunder pålegg om retting og vedtak om opphør/stenging av ulovlig virksomhet. På lotterifeltet er tilsyn heimla i: Lov om lotterier av 24. feb nr. 11 4, 1 ledd Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne loven blir overholdt. Reaksjonar er ei felles nemning på dei handlingar og verkemiddel styresmaktene har til rådvelde ved brot på lovverket. Lotteritilsynets reaksjonsmidlar er heimla i pengespellova og totalisatorlova når det gjeld dei statlege pengespela. Lov om lotteri heimlar sanksjonar for dei private aktørane. Reaksjonsmiddel: Påpeiking av plikter ovanfor tilsynsobjekt, avtalar mellom tilsyn og tilsynsobjekt om korrigerande tiltak som skal gjennomførast, til dømes innan ein bestemd frist, pålegg om korrigerande tiltak, einskildvedtak om tvangsmulkt, einskildvedtak om administrativt førelegg/tvangsgjennomføring, einskildvedtak om stans, tilbakekalling av løyve, politimelding Kategorisering av tilsynssaker Lotteritilsynet kategoriserer tilsynssakene basert på ei risiko- og vesentlegvurdering ut frå målsettingane i tildelingsbrev og lovverk m.v Kategori 1 Speleverksemda til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto Innanfor dei statlege pengespela har Lotteritilsynet kategorisert følgjande tilsynsområde med bakgrunn i ei risiko- og vesentlegvurdering: Formidling og marknadsføring Formidling omfattar sal, kjøp m.v. av spel gjennom elektroniske kanalar, IVT, internett, mobil, kommisjonærar, spel i kasse. Marknadsføring omfattar annonsar, film, banner, kommisjonærmateriale, fjernsyn- og radioreklame, profilering etc Gjennomføring av spel Gjennomføring av spel omfattar spelproduksjon, spelesystem ut mot kundar og kommisjonærar, interne serverar og databasar. Speltransaksjonar og åtferdsregulerande verktøy, reglar knytt til Side 16 av 26

17 dei einskilde spel, som f.eks. innsats, gevinst, premie, spelekvittering m.v. Klage og protesthandsaming, og andre spørsmål i høve spela ligg også til dette område Elektroniske og mekaniske trekningar Elektroniske trekningar omfattar trekningar og tilhøyrande IT-system på spela Keno, Joker, Extra, Multix, Belago. Trekning av Millionsjansen på Lotto, Lykketal på Viking Lotto og erstatningstrekningar på sportsspel, samt kampanjetrekningar. Mekaniske trekningar omfattar trekningar og tilhøyrande system på spela Lotto og Viking Lotto Vinnarutveljing og premieberekning Vinnarutveljing omfattar alle speltransaksjonar og trekningsresultat og system knytt til dette. Premieutrekning omfattar omsetning, premiedel og fordelingsreglar Totalisator Totalisator er systemet for å berekne odds og gevinst i forhold til ein innsats eller ein kombinasjon av fleire innsatsar Kategori 2 Operativ gjennomføring av bingo Dette omfattar kontroll med at den einskilde bingohall følgjer dei reglane som går fram av forskrift om bingo i høve driftinga av bingohallen / gjennomføring av dei einskilde bingospel Kategori 3 Overskotskrav i forskrift om bingo Kontroll med at overskotskrav, som er ein føresetnad for å kunne få løyve til å ha bingo, blir haldne Kategori 4 Ulovleg gjennomføring og/eller marknadsføring av lotteri, pengespel, totalisatorspel Tilsyn med at det ikkje blir gjennomført lotteri / pengespel / totalisatorspel utan løyve. Det skal heller ikkje drivast marknadsføring av denne kategori av spel Kategori 5 - At foreiningar får sin rettmessige del av lotteriinntektene Kontroll med at tradisjonelle lotteri gir ein forholdsmessig god overskotsdel til dei organisasjonane som er føremål her. Dette er særleg aktuelt i dei tilfelle der sjølve lotteriet blir drifta av ein profesjonell aktør Kategori 6 - Bruk av lotteriinntekter Dette er ein kontroll med at dei godkjende lotteriverdige organisasjonane nyttar lotteriinntektene i samsvar med den godkjenninga dei har fått. Typisk døme her er idrettslag som er blitt godkjend som lotteriverdig organisasjon under føresetnad av at lotteriinntektene går til aktivitetar for barn og unge under 18 år. Her vil vi gjennomføre kontrollar for å sjekke at dette har skjedd Kategori 7 Finansinstitusjonar ikkje held seg til betalingsformidlingsforbodet / det skjer ulovleg betalingsformidling. I utgangspunktet har finansinstitusjonane automatisert oppfølging av betalingsformidlingsforbodet når det gjeld bruk av betalingskort. Vedtak frå Lotteritilsynet vert manuelt oppfølgde Side 17 av 26

18 av finansinstitusjonane, og vi ber om stadfesting på at slik oppfølging har skjedd. Betalingsformidlingsforbodet er i 2011 eit særskilt fokusområde, jf. tildelingsbrevet frå KUD, og spørsmål om dette har difor høg prioritet uavhengig av kva kriterium som er oppfylt Kategori 8 Pyramidespel eller pyramideliknande omsetningssystem Lotteritilsynet skal også søke å avdekke og stoppe gjennomføring av pyramidespel eller pyramideliknande omsetningssystem Risikoanalyse Når LT har kartlagt kva som er dei viktigaste kategoriane å ha tilsyn med er det skapt eit godt grunnlag for å identifisere risikoar og indikatorar for ei risikoanalyse. Risikoanalysen skal ende med ein oversikt over dei område eller verksemder det er knytt størst risiko til. Med utgangspunkt i risiko- og vesentlegvurderingar vil det då vera mogeleg å prioritere tilsynssaker. 2.2 Årsplanlegging Kvart år skal det utarbeidast ein årsplan for utøving av og prioritering mellom dei ulike tilsynsoppgåvene. 2.3 Utføring Det er utarbeidd eigne standardar og retningslinjer for tilsyn utført i LS. Standardane skal sikre kvalitet i revisjonsarbeidet og retningslinjene beskriv korleis tilsyn skal planleggjast, gjennomførast, rapporterast og følgjast opp. Standardane og retningslinjene byggjer på prinsippa i NT-EN ISO 19011:2002 og INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) standardane og IFACs (International Federation of Accountants) Code of Ethics, og er stort sett ei oversetjing frå desse. Standarder for revisjon, utgitt av Den Norske revisorforening (DnR), Etiske retningslinjer for statstjenesten, utgitt av Moderniseringsdepartementet har og vore brukt som bakgrunnsmateriale for utarbeidinga av standardane i LS Detaljplanlegging Med bakgrunn i årsplanen vert det utarbeidd ein eigen tilsynsplan for det enkelte tilsyn. Tilsynsplanen vert utarbeidd etter ein mal som normalt inneheld følgjande element: Revisjonsområde, mål og problemstillingar, revisjonskriterium, metodisk tilnærming og gjennomføring, organisering og kompetanse forutan ressursbehov og tidsplan. Ved melde tilsyn vert tilsynsobjektet varsla på førehand. Naudsynt og relevant informasjon blir henta inn frå tilsynsobjektet og gått igjennom med bakgrunn i målet for tilsynet Gjennomføring av tilsyn Tilsyn vert gjennomfort som eit skriftleg tilsyn og/eller som eit stadleg tilsyn. Ved skriftleg tilsyn vert naudsynt og relevant informasjon henta inn hjå tilsynsobjektet. Konklusjonar vert teke med bakgrunn i motteken dokumentasjon. Side 18 av 26

19 Ved stadleg tilsyn vert det avtalt opningsmøte og intervju med av sentrale personar, og gjennomgang av relevant informasjon. Tilsynet vert avslutta med eit sluttmøte der formålet er å presentere resultatet på ein slik måte at det vert forstått av tilsynsobjektet. Det er eit mål å kome fram til semje om dei faktiske tilhøve som vert lagt til grunn for vurderingane Dokumentering av undersøkingar og funn Kjeldemateriale og arbeidspapir av kvart einskild tilsyn vert lagra elektronisk i sakshandsamingssystemet Tilsynsrapport Etter tilsynet vert det utarbeidd ein tilsynsrapport som vert sendt tilsynsobjektet. Dersom tilsynet har avdekka avvik, er det etablert rutinar for å følgje opp at avvik blir retta Oppfølging av avvik I tillegg til at alle tilsynssakene er registrert i sakshandsamingssystemet, er det utarbeidd ein eigen oversikt over alle tilsynssakene i sharepoint, der den ansvarlege for det aktuelle tilsyn einkelt kan ha oversikt status på tilsynssaka. 2.4 Årsrapportering Gjennomførte tilsyn i LT vert oppsummert i ein rapport etter dei krav som er sett til ein årsrapport. Side 19 av 26

20 3. Stiftelsestilsynet 3.1 Innleiing Eigenart Stiftelsestilsynet har tilsyn med alle norske stiftelsar med unntak av stiftelsar oppretta i medhald av finansieringsvirksomhetsloven. Dette utgjer om lag 8000 tilsynsobjekt. Definisjonen på ein stiftelse finn vi i stiftelseslova 2: Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art Stiftelsestilsynet handsamar alle søknadar om oppretting og omdanning av stiftelsar. Dette vert definert som forvaltningssaker. Stiftelsestilsynet får inn tilsynssaker gjennom revisor si plikt til å sende inn kopiar av nummererte brev, tipssaker, mediesaker og eigengenererte saker. Den overordna målsettinga for tilsynsarbeidet er å sikre etterleving av stiftelseslova, og å sikre god formålsrealisering i stiftelsane. Stiftelsar er særmerkte ved at dei er sjølveigande slik at det ikkje er ein ekstern eigar- eller medlemskontroll. I tillegg er ofte styret einaste organet i ein stiftelse. Dette gjer at mislighetsrisikoen vert vurdert som større enn for andre samanslutningsformer Heimelsgrunnlag Stiftelsestilsynets arbeidsoppgåver går fram av stiftelseslova 7 Stiftelsestilsynet fører tilsyn med stiftelser. Stiftelsestilsynets oppgaver er: a) å føre et stiftelsesregister der alle stiftelser skal være registrert, jf. 8, b) å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og denne lov, c) å treffe vedtak med hjemmel i denne lov. Side 20 av 26

Overordna metodedokument. Utarbeidd av Godkjent av Atle Hamar Gunn Merete Paulsen

Overordna metodedokument. Utarbeidd av Godkjent av Atle Hamar Gunn Merete Paulsen 19.12.2014 2 1 av 13 Innhold Innhold... 1 1. Introduksjon... 1 2. Bakgrunn og formål... 1 3. Tilsynsrolla... 2 4. Faseinndelt tilsynsmetodikk... 5 5. Revisjon 14 1. Introduksjon Lotteri- og stiftelsestilsynet

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/ 2011-2012 Tilsyn med barnehagar Kvinnherad kommune 2007/3493-10 TILSYN MED BARNEHAGAR Kvinnherad kommune LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7 Barnehageeigar sitt ansvar 8 Kommunen sitt ansvar 9 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Vågsøy kommune 1 Innhald Samandrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Vågsøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV Statsråden Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO Dykkar referanse Vår referanse Dato 200703595-/TNY 13. februar 2009 STATSBUDSJETTET 2009 - TILDELINGSBREV Det vert vist til Stortinget si handsaming

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon LOVGRUNNLAG Lov om barnehager 7 Barnehageeierens ansvar 8 Kommunens ansvar 9 Fylkesmannens ansvar 16 Tilsyn TILSYN Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagar

Detaljer

Kontrollutvalet i Gloppen kommune

Kontrollutvalet i Gloppen kommune Kontrollutvalet i Gloppen kommune STRATEGIPLAN Gloppen, 15. september 2008 Innhald HENSIKT MED STRATEGIPLANEN... 3 IDÉ FOR VERKSEMDA... 3 VISJON... 4 VERDIAR... 4 RESSURSAR... 4 OMDØME/PROFILERING...4

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar.

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 25.6.2013 Dykkar dato Vår referanse 20/1595 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Osterøy kommune 2013 Adressa til verksemda:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk Hjelpelinja for speleavhengige Lotteritilsynet august 2014 Side 1 av 9 Oppsummering Denne halvårsstatistikken viser at talet på samtaler i første halvår 2014 er redusert samanlikna med

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedteke av kommunestyret 6. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON TIME KOMMUNE...

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Hjelpelinja for speleavhengige

Hjelpelinja for speleavhengige Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk 1. halv 2013 Lotteritilsynet juli 2013 Side 1 av 8 Oppsummering Denne halvsstatistikken viser at talet på samtaler i første halv 2013 ikkje har endra seg

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Kviteseid

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelinga ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen sitt internkontrollsystem, jf. krisesenterlova 8 Bykle kommune Vår referanse: 2012/3417 KONTAKTPERSON

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 08.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Fedje kommune 5947 Fedje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Reduksjon

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Januar 2017 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i kommune Adressa til verksemda: Grandavegen 9, 6823 Sandane Tidsrom for tilsynet: 04.07.2014

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

STRATEGI FOR TILSYN Hemsedal kommune

STRATEGI FOR TILSYN Hemsedal kommune STRATEGI FOR TILSYN 2016-2017 Hemsedal kommune Innhold 1. Innleiing... 3 2. Målsetting... 3 3. Organisering og samarbeid... 4 4. Ressursar... 4 4.1 Personell... 4 4.2 Kompetansebehov... 4 4.3 Materiell...

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde Rettleiing av og tilsyn med barnehagar Forsand kommune 18.01.2018 1 Innhald 1 Innleiing...3 2 Om tilsynet med Forsand kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 08.09.2015 Dykkar dato 16.06.2015 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE Side 1 av 5 PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE 1. Delegasjon 1.1. Kva: Delegasjon inneber at nokon (A) med mynde gir ein annan (B) mynde av same art som ein sjølv (A) har. Ein delegasjon frå kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med Sokndal kommune Adressa til verksemda: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for tilsynet: 17.09.13 - Kontaktperson i verksemda: Nav-leiar Kjell Håland

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet 1. oktober 2011 Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 28.8.2011 Dato Godkjent Signatur 1.10.2011 Atle Hamar Tilsynsfrekvens Distribusjon

Detaljer

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 N ovemer 201 6 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG Høyringsnotat Lovavdelinga Juni 2014 Snr. 14/3811 OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT. - ei evaluering av marknadsføring frå juli til og med desember månad 2011

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT. - ei evaluering av marknadsføring frå juli til og med desember månad 2011 Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT - ei evaluering av marknadsføring frå juli til og med desember månad 2011 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 3-2012 Lotteritilsynet TILSYNSRAPPORT

Detaljer

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram.

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. DATO: LOV-1987-05-15-21 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1454-3 IKRAFTTREDELSE: 1988-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-09-03-55 fra

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/2325 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer