Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

2 Offentlige anskaffelser er ikke for amatører

3 Politisk ledelse Ordfører, fylkesordfører, statsråd Fastsetter de politiske rammene for anskaffelser i kommunen Innkjøpspolitikk Visjon og mandat Administrativ ledelse Ekspedisjonssjef, departementsråd, rådmann, kommunalsjef, virksomhetsleder Fastsetter roller, ansvar, mål, prosesser og styringsmodell samt den operasjonelle gjennomføringen av innkjøpspolitikken Dato Anskaffelser Drift og investering Anskaffelsesstrategi Direktoratet for forvaltning og IKT Strategielementer Handlingsplan Øvrig organisasjon

4 Fornyelse og utvikling Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet. Innbyggerne har krav på gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornyelse og utvikling av offentlig sektor berører mange politikkområder, og mange enkelttiltak og reformer vil derfor være omtalt i andre deler av dette dokumentet. Kilde: Regjeringserklæringen Soria Moria I

5 Behovsdekning og verdiskaping En innkjøper er en verdiskaper. Anskaffelsesfaget skal bl. a. bidra til å styrke og utvikle den den offentlige tjenesteproduksjonen og skjerme den for vilkårlige kutt.

6 Innkjøpsandelen i sterk utvikling Samlet innkjøp 342,4 386,5 A. Offentlig forvaltning 263,6 284,1 Statsforvaltningen 155,5 165,2 Statsforvaltn. eksl. forsvaret 132,0 140,4 Forsvaret 23,5 24,8 Kommuneforvaltningen 108,1 118,9 Kommuner 93,7 103,2 Fylkeskommuner 14,4 15,7 B. Offentlig forretningsdrift 78,8 96,1 Statlig ekskl. oljesekt. 7,5 6,6 Oljesektoren 57,9 72,9 Kommunal og fylkeskom. 13,3 16,6

7 Implikasjoner på viktige områder Kilde: Ernst&Young

8 Sammenhengskompetanse Innkjøpsadferden gir direkte implikasjoner på anskaffelsen god adferd gir gode anskaffelser Anskaffelsen er et urverk hvor de ulike elementene er gjensidig avhengige av hverandre Anskaffelsen er en prosess som må planlegges for å kunne styres og følges opp Hovedformålet med anskaffelsen er behovsdekning og verdiskapning

9 Edelt er mennesket, jorden er rik! Finnes her nød og sult, skyldes det svik. Nordahl Grieg, Til ungdommen Det finnes ingen gode unnskyldninger for regelbrudd fra staten selv når det gjelder offentlige anskaffelser. Jeg mener vi bør kunne forvente en klar forbedring av dette området i året som kommer Hans Christian Holte, Difi

10 En god innkjøpskompetanse- og praksis skal bidra til å sikre en felles overordnet tenkning og adferd, for å oppnå best pris, definert kvalitet, ønsket innovasjon og lavets mulig miljøbelastning - når offentlig sektor anskaffer varer og tjenester

11 God anskaffelsesfunksjon Verdiskaping God forvaltningsskikk Handlingsplaner for anskaffelsesområdet Optimal organisering for å allokere riktige ressurser Etablere e-handelsløsninger og anskaffe elektroniske verktøy Innkjøpssamarbeid Internkontrollsystem Risiko- og sårbarhetsanalyser Etablere en fullstendig fullmaktsstruktur Ansvarsdeling/ fullmakter Evaluering av ressurser i anskaffelsesprosessen Evaluering av resultatet av de konkrete anskaffelsene Evaluere behovsdekning Resultatmåling Kontraktsoppfølging Fortløpende forbedringer mht uttak av økonomiske gevinster Avviks-håndtering Stor integritet Kvalitetssystem Økonomistyring med fokus på effektivisering, brukerbehov og god service Definere ressursbehov Etablere effektog resultatmål Ledelsen

12 The proof of the pudding is. Merverdi/omkostninger/pris Innkjøpsfunksjonen Forståelig/anvendelig/ kvalitet/brukerutvikling Tilgjengelighet/funksjonalitet / brukergrensesnitt

13 Hva kjennetegner en god anskaffelsesfunksjon? kartlegging av brukere og publikums og andre interesseparters behov og forventninger til tjenesteproduksjonen etablering av egen anskaffelsespolitikk/anskaffelsesstrategi og fastsetting av mål fastsetting av prosessen og ansvarsfordeling som er nødvendig for å oppnå målene avklaring av ressursbehovet og framskaffing av de ressursene som er nødvendige for å oppnå målene etablering av metoder for å måle virkningen og effektiviteten av de besluttede anskaffelsene og analyse av resultatene fra disse målingene fastsetting av måter å unngå avvik på og fjerning av årsaker som fører til avvik som brudd på regelverk og interne prosedyrer og rutinebeskrivelser etablering og anvendelse av en prosess for kontinuerlig forbedring av anskaffelsesfunksjonen/systemet kvalitetssikring av anskaffelsesfunksjonen, gjerne ved bruk av ISO 9001 og ISO 14001som er gjenomarbeidede standarder for kvalitet og miljø

14 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Definert behov Behovsdekning Konkurranselovgivningen

15 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Definert behov Gjennomsiktighet Forretningsmessighet Forutberegnelighet Forholdsmessighet Kunnskap og forskrift regulerer innkjøpsadferd og gir økt HANDLINGSROM Etterprøvbarhet Behovsdekning Konkurranse Likebehandling Konkurranselovgivningen

16 Hvorfor er det nesten aldri nok tid? Manglende kunngjøring åpner for at oppdragsgiver tar andre hensyn enn hensynet til å gjøre det mest fordelaktige kjøpet. Når anskaffelsen unntas offentlighet på denne måten øker faren for korrupsjon, prioritering av hoff-leverandører, og politiske prioriteringer som for eksempel at man ønsker å benytte lokale bedrifter. Manglende konkurranse om kontraktene kan i en større sammenheng også føre til at næringslivets konkurranseevne svekkes. Advokat Kurt Weltzien og seksjonsleder Henrik Lande

17 Modenhet, forpliktelse og evne til endring Grad av modenhet, evne og forpliktelse til endring hos interessenter Hørt om endringen Kjenner til hovedinnholdet i endringen Forståelse for hvordan endringen vil påvirke egen arbeidshverdag Vurdering av hvordan endringen vil påvirke egen arbeidshverdag Visjon Tar initiativ og eierskap til å få innført og optimalisert endringen Mestrer/behersker innholdet i endringen, og oppfatter dette nå som normalen Er motivert/har en positiv holdning og er villig til å legge ned en innsats for å arbeide med og implementere endringene Er ikke motivert/har en negativ holdning til endringen, og vil ikke legge ned innsats for å arbeide med og implementere endringen Motsetter seg endringen Forpliktelse Opplæring Informasjon Tid Individers modenhet, evne og forpliktelse til endring øker over tid

18 Riksevisjonen Dok 1 fra Riksrevisjonen påviser for 4år på rad store mangler i planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlige anskaffelser Det kan se ut som at offentlige virksomheter verken har evne eller vilje til å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser eller benytte den anskaffelsesfaglige kompetansen som virksomheten innehar.

19 Det finnes ingen gode unnskyldninger for regelbrudd Klagenemnda ila Oslo kommune et gebyr på 42 millioner kroner for ulovlig direkteanskaffelse av drosjetjenester under TTordningen. Klagenemnda fant at Oslo kommune hadde opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig ved at anskaffelsen av drosjetjenestene ikke var kunngjort i tråd med regelverket. Gebyret utgjorde cirka 13,9 prosent av kontraktens verdi. Det er særlig kontraktens store verdi som er grunnlaget for at KOFA ilegger et så høyt gebyr, sier direktør for offentlige anskaffelser Anneline Vingsgård.

20 Det finnes ingen gode unnskyldninger for regelbrudd Bærum kommune kjøpte saksbehandlingstjenester av Barnevernkompetanse AS for 12 millioner kroner i perioden

21 Det finnes ingen gode unnskyldninger for regelbrudd Bærum kommune kjøpte finansiell rådgivning i 10 år uten konkurranse til en samlet verdi på over 5 millioner kroner.

22 Millioner av kroner er borte i gebyr NRKs kommuneundersøkelse viser hva 250 av de 430 ordførerne i landet har svart - Det skal kuttes i velferdstilbudet - Dette skjer mens kommunene har et rekordår mht gebyr for ulovlige direkteanskaffelser.

23

24

25

26 Styring og kontroll Riksevisjonen Regelverket for økonomistyring i staten inneholder bl. a. gjennomgående krav om at all styring, oppfølging, kontroll og forvaltning skal tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet

27 Tid og kompetanse Tid og kompetanse gir kapasitet til å handle. I anskaffelsesfaglig sammenheng dreier det seg om tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre riktige, samt miljø- og kosteffektive anskaffelser med en ressursinnsats som står i forhold til hva som anskaffes

28 Sagt om læring Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved å gjøre det Aristoteles, gresk filosof f. kr.

29 Anskaffelser er prosess Planlegging Veileder er under utvikling Gjennomføring LOA&FOA Oppfølging Veileder er under utvikling Behovsanalyse Universalitet Miljø- og samfunnsansvar Levesykluskostnader Markedsanalyse Spesifikasjon Kontrakt/strategi (skal gjenspeile anskaffelsens gjenstand) Behovsdekning ved valg av økonomisk mest fordelaktig tilbud Kunngjøring Kvalifikasjon Tildeling Tilbudsbehandling Konkurransegrunnlag Kontraktsinngåelse Opprettholde behovsdekning i hele kontraktsperioden Evaluere anskaffelsen, herunder: Måle miljøgevinster

30 Anskaffelsesprosessen i praksis Planlegging Gjennomføring Oppfølging Behovsanalyse Universalitet Miljø- og samfunnsansvar Levesykluskostnader Markedsanalyse Spesifikasjon Kontrakt/strategi (skal gjenspeile anskaffelsens gjenstand) Behovsdekning ved valg av økonomisk mest fordelaktig tilbud Kunngjøring Kvalifikasjon Tildeling Tilbudsbehandling Konkurransegrunnlag Kontraktsinngåelse Opprettholde behovsdekning i hele kontraktsperioden Evaluere anskaffelsen, herunder: Måle miljøgevinster

31 Lederfokus er avgjørende Tiltak rettet mot virksomhetsledere for bedre styring og kontroll av innkjøpsaktiviteten er avgjørende. Først når dette er på plass, vil tiltak og forbedringer på andre områder gi ønsket effekt på regelverksetterlevelsen Vi skal gjennom øke oppmerksomheten mot lederforankring. Veileder for anskaffelsesstrategi og veileder for internkontroll og veileder for kontraktsoppfølging har eget kapittel om lederforankring

32 Tjenesteproduksjon under press Riksrevisjonens funn kan med stor sannsynlighet knyttes opp til: 1) tilfeldig, mangelfull eller uhensiktmessig organisering 2) mangel på anskaffelsesfaglig kompetanse og ferdigheter 3) mangel på dedikerte ressurser 4) mangel på anskaffelsesstrategi eller mangel på implementering av strategi for egen virksomhet 5) mangel på ledelsesforankring

33 Prinsipper som ledere skal kunne Definert behov Konkurranse Behovsdekning Gjennomsiktighet Systematisk håndtering fører til behovsdekning og verdiskaping Etterprøvbarhet Forretningsmessighet Forutberegnelighet Forholdsmessighet Likebehandling

34 50 tilfeldige saker i KOFA Brudd på de grunnleggende kravene LOA 5, FOA 3-1 Manglende protokoll og annen dokumentasjon Mangelfull forutberegnelighet Manglende kunngjøring Mangelfull evaluering Mangelfull tildeling og klagefrist Mangler og feil ved bruk av rammeavtaler Feil bruk av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Dårlig utført arbeid Ulovlige direkteanskaffelser herunder favorisering av lokale leverandører, hoff-leverandører, vennetjenester mm

35 Typer regelverksbrudd 1196 regelverksbrudd i de 616 sakene som er gjennomgått Manglende konkurranse i mer enn halvparten av sakene 23 prosent manglende eller mangelfulle protokoller 12 prosent manglende sporbarhet mellom kontrakter og regnskapssystem

36 Millioner av kroner er borte NRKs kommuneundersøkelse viser hva 250 av de 430 ordførerne i landet har svart - Det skal kuttes i velferdstilbudet - Dette skjer mens kommunene har et rekordår mht gebyr for ulovlige direkteanskaffelser

37 Hva skjer ved undragelser? Offentlige virksomheter eksponeres for korrupsjon Det kan bli ilagt gebyr i KOFA på inntil 15% av kontraktssummen Konkurranse-evnen til næringslivet lider Dokumentasjonen på den enkelte anskaffelsen unndras og kan få implikasjoner på tjenesteproduksjonen Folk mister tilliten til demokratiske institusjoner og det offentliges evne til å forvalte fellesskapets midler

38 Skape og opprettholde tillit «Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»

39 Burde visst! Preventive hensyn tilsier at gebyret settes relativt høyt. Dette gjelder desto mer når innklagede må ansees som en høyt kvalifisert og profesjonell part til å foreta slike juridiske vurderinger

40 Lederes generelle ansvar Styringsansvar Driftsansvar Resultatansvar Personalansvar Kommunikasjonsansvar Samfunnsansvar

41 Styringsansvar Foreta prioriteringer, legge strategiske planer, sikre hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforhold

42 Driftsansvar Sørge for at virksomheten har systemer og rutiner som er tjenlige for oppgaveløsningen og fungerer etter høyverdige etiske prinsipper

43 Resultatansvar Ivareta mål- og resultatstyringen slik at oppgavene blir løst effektivt og med høy kvalitet

44 Personalansvar Sørge for å rekruttere og følge opp medarbeidere slik at de får muligheter til å bruke og utvikle sin kompetanse

45 Kommunikasjonsansvar Legge til rette for god kommunikasjon internt og eksternt og sørge for flyt av relevant informasjon En god måte å sikre kommunikasjonsansvaret i offentlige anskaffelser er å lyse ut anskaffelsene

46 Samfunnsansvar Fremme demokratiske og rettsstatlige verdier, tjene fellesskapet, vise åpenhet og bidra til godt omdømme i befolkningen

47 Samfunnsansvar Ingen hos Rådmannen vet hva pengene brukes til og kommunerevisjonen visste ikke at kontoen eksisterte. Noen av pengene gikk til Vestfold Blomst hvor ordføreren er deleier.

48 Økonomireglementet 5.3 Anskaffelser Generelt Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at anskaffelser av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig måte. Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak som har til hensikt å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4.

49 Ingen kontroll

50 Startet i Bærum fortsatte i Oslo? Ved gjennomgang av kontoutskrifter avdekket Kommunerevisjonen i Oslo at en leder i Undervisningsbygg som kom til foretaket fra Bærum kommune, hadde betydelige inntekter til sitt private firma i en periode da han arbeidet for Bærum kommune. Inntektene kom fra et selskap som også var en betydelig leverandør til Bærum kommune. Vedkommende var på vegne av Bærum kommune bestiller av oppdrag. Kontoutskrifter og annen dokumentasjon ble oversendt Bærum Kommunerevisjon. Med grunnlag i rapport fra Bærum kommunerevisjon ble vedkommende politianmeldt av Bærum kommune i mai Saken ble senere henlagt av politiet.

51 Det eneste som kommer av seg selv er forfallet

52 Ledelse & styring Rikdommen viser sin makt der det ikke er forberedt noen motstand, og den brer sine rasende herjinger der den vet at det ikke er gjort i stand noen hindringer for å stanse den Maciavelli, Fyrsten

53 Ledelse og styring Beskrivelse av Det gode innkjøp : Rammevilkår Organisasjon og ledelse Policy og strategi Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører IKT Anskaffelsesprosesser Måling og rapportering av resultat Kontroll, læring og forbedring 53

54 Virksomhetsstyring Internkontroll Innkjøp Innkjøp Virksomhetsstyring Risikostyring

55 Definisjon på adferd Operant adferd er adferd som er under kontroll av de konsekvensene den har sanksjoner, kontroll, regler, 1risiko, systemer Kontroll 2 Respondent adferd er adferd som utløses av forutgående stimuli - opplæring, ferdigheter, info, positiv forsterkning, åpenhet, brukerorientering Styring

56 Respondent adferd Operant adferd Ledelse og styring av adferd God og tilstrekkelig styring 80% Effektiv kontroll 20% Ledelsesoppfølging Kontrolltiltak Risikovurdering Kontrollmiljø Virksomhetens verdier

57 Kun regelstyring? Det er bedre å erstatte en uønsket adferd med en ønsket adferd, enn bare å undertrykke den gamle vanen/uvanen.

58 Internkontroll i anskaffelsesprosessen Stort antall fakturaer Manglende incentiver Manglende økonomiforståelse Besparelser medfører budsjettreduksjon neste år Høye Stort antall innkjøpspriser leverandører Lav innkjøpskompetanse Svakt ledelsesengasjement Lav avtaledekning Svak logistikkstyring Svak innkjøpsfunksjon Bred kontaktflate mot leverandør Ukoordinerte spesifikasjoner Mange rekvirenter Mangelfulle systemer

59 Internkontroll 1. Lederforankring 2. Ambisjons-nivå 3. Risikovurdering 4. Handlingsplaner 5. Oppfølging Prosjektetablering Anskaffelsesstrategi Iboende risiko Utarbeide HP Risikovurdering 1. Prosjektets fundament 2. Planlegging 3. Organisering 4. Risikostyring 1. Langsiktig ambisjonsnivå 2. Konkrete mål 3. Identifisere kritiske suksessfaktorer 1. God praksis for internkontroll 2. Internkontroll prosess 3. Prioritering 1. Identifisere ansvar 2. Sette tidsfrister 3. Rapportere 1. Kontrollvurdering 2. Oppfølging 3. Rapportering 5. Rapportering 6. Kommunikasjon 7. Suksesskriterier 59

60 Beste praksis Hva er viktig å beskrive i forhold til beste praksis? Beste praksis for et internkontrollprosjekt Beste praksis i forhold til rutiner og retningslinjer knyttet til internkontroll Beste praksis for oppfølging av internkontroll Beste praksis for internrevisjonsprogram Hvordan fremheve beste praksis i internkontrolldokumentet? Synliggjøre hele sjekklisten for virksomhetskritiske forhold Fortelle brukerhistorier trekke på ansattes erfaringer 60

61 Lederens ansvar i anskaffelser Lederen i den enkelte virksomhet er ansvarlig for at innkjøp av varer og tjenester støtter opp under de mål som er satt for virksomheten og foretas i samsvar med gjeldende lover og regler Lederen har ansvar for å sette anskaffelsesarbeidet inn i en strategisk sammenheng og sortere mellom ulike typer anskaffelser Lederen må se til at planlegging av virksomhetens anskaffelser settes i sammenheng med virksomhetens budsjett og virkemidler som kunnskapsbygging og teknologi

62 Anskaffelsesstrategiens mål En anskaffelsesstrategi har som formål å sikre en felles overordnet tenkning og adferd, for å oppnå best pris, kvalitet og bærekraft når offentlig sektor anskaffer varer og tjenester. Anskaffelsesstrategien skal sikre virksomhetens mål og tjenesteproduksjon.

63 Anskaffelsesstrategi steg for steg som skal utarbeides i forhold til virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet

64 Oppbygning av veilederen Veilederen består av 4 faser: Oppstart Kartlegge og fastsette mål Utarbeide handlingsplan Implementere strategien Hver fase i veilederen har arbeidssteg som inneholder: Generell veiledningstekst Informasjonskilder Aktiviteter som skal gjennomføres Anbefalte leveranser som bør produseres som følge av hvert steg Ressurser

65 Oppbygning i veilederen Informasjonskilde inneholder informasjon som skal støtte gjennomføringen av steget. Aktivitet Aktivitetene er en beskrivelse av hva som anbefales gjennomført, og utgjør grunnlaget for hva som skal produseres i steget. Hva skal produseres i steget Hvert steg innebærer en eller flere leveranser. Disse leveransene kan være informasjonskilder og grunnlag for nye aktiviteter i de neste stegene. Ressurser i veilederen vil det ligge maler og veiledninger som støtte til gjennomføringen av hvert steg.

66 Aktiviteter: Kartlegg og få en overordnet oversikt over følgende: Finnes det mål for anskaffelsesfunksjon? Finnes det en anskaffelsesstrategi? Hvor stor andel av budsjettet som utgjør anskaffelser av varer og tjenester? Hvilke enheter har de største anskaffelsesbudsjettene? Hvor mye tid og ressurser bør og kan virksomheten sette av til arbeidet med anskaffelsesstrategier? Ressurser: Mal: Grunnleggende anskaffelsesinformasjon

67 Aktiviteter: Utarbeide notat til ledermøtet Utarbeide forslag til agenda på ledermøtet og melde inn saken til ledermøtet Utarbeide forslag til mandat Gjennomføre interessentanalyse Ressurser: Beste praksis: Eksempel fra hvordan andre virksomheter har sikret ledelsesforankring Mal: Notat til ledermøte Mal: Mandat Verktøy: Interessentanalyse

68 Aktiviteter: Informere ledelsen gjennom å oversende notatet Presentere forslag til mandat for strategiprosessen i møte med ledelsen, innkjøpsledere og de største interne kundene for å få godkjennelse for å sette i gang strategiarbeidet Presentere interessentmatrise Ressurser: Verktøy: Presentasjon med tips til hvordan skape forståelse og forankring i ledergruppen for behovet for en anskaffelsesstrategi

69 Aktiviteter: Fylle ut mal for organisering av strategiarbeidet Fylle ut fremdriftsplan Utarbeide kommunikasjonsplan Kvalitetssikre interessentmatrise Ressurser: Mal: Organisering av strategiarbeidet Mal: Fremdriftsplan Mal: Kommunikasjonsplan

70 Summegruppe Sitt sammen to og to og diskuter: Har dere en anskaffelsesstrategi i egen virksomhet? Hvis ja, er det laget en handlingsplan for hvordan målsetningene i strategien skal nås, og gjennomføres handlingsplanen? Hva er styrker og svakheter ved den eksisterende strategien deres? Hvis nei, har dere planer om å utarbeide en anskaffelsesstrategi? Hvordan ville dere ha gått frem for å sikre ledelsesforankring i deres virksomhet?

71 Fastsetting av mål må skje på bakgrunn av virksomhetens nå-situasjon, gjennom kontinuerlige forbedringer

72 Aktiviteter: Gjennomfør kartlegging og analyse av innkjøpsdata Gjennomføre selvevaluering Dokumenter funn fra selvevaluering og innkjøpsanalysen Ressurser: Verktøy: Kartlegging av innkjøpsdata Verktøy: Selvevaluering av anskaffelsesområdet Mal: Dokumentasjon av funn fra kartleggingen Beste praksis: Eksempel på hvordan andre virksomheter har gått frem for å kartlegge nåværende situasjon Beste praksis: Kartlegging av småinnkjøps i kommunene i Hallingdal Beste praksis: Eksempel fra Virksomhet X Mal: Flytskjema

73 Kartlegge innkjøpsdata Erfaring viser at man i kartleggingen oppdager en del forhold som må tas på alvor, for eksempel: For virksomheter som ikke benytter et elektronisk bestillingssystem vet man ikke godt nok hvilke varer og/eller tjenester man kjøper fra hvilke leverandører. Man handler med leverandører uten skriftlig avtale eller man er usikker på om man har avtale med leverandøren. Man vet ikke om man handler kun avtaleprodukter fra en avtaleleverandør eller om man også handler produkter fra deres øvrige sortiment. Det eksisterer leverandører i leverandørreskontroen som ingen kan gjøre rede for. Det utføres småinnkjøp fra altfor mange leverandører (i spennet kr ). LOA/FOA følges ikke slik man er pålagt.

74 Selvevalueringsskjema Anskaffelsesmodellen beskriver områdene Difi anbefaler at en virksomhet gjennomgår i prosessen å utvikle en anskaffelsesstrategi Rammevilkår Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Ledelses og styringsprosesser Kjerne og støtteprosesser Det gode innkjøp Formål IKT Anskaffelsesprosesser

75 9 viktige spørsmål Anskaffelsesområdet = anskaffelsesfunksjonen og aktiviteter. 1. Hvordan tar anskaffelsesområdet hensyn til sine rammevilkår? 2. Hvordan organiseres og ledes anskaffelsesområdet? 3. Hvordan utarbeides mål og planer? 4. Hvordan rekrutteres, utvikles og motiveres de som foretar innkjøp? 5. Hvordan velger ut og samarbeider vi med partnere og leverandører, både eksisterende og potensielle? 6. Hvordan velges, innføres og brukes IKT? 7. Hvordan utføres og arbeides det med anskaffelsesprosessene? 8. Hvordan måles og rapporteres resultater? 9. Hvordan kontrolleres, tas det læring av og utvikles anskaffelsesområdet gjennom kontinuerlige forbedringer?

76 Summegruppe Sitt sammen to og to og diskuter hvilke områder i anskaffelsesmodellen dere tror dere er sterke og svake på. Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser

77 Aktiviteter: Prioritere forbedringsområder Sette realistisk ambisjonsnivå for strategiperioden Lage målsetninger med mål og eventuelt delmål Lage et utkast til anskaffelsesstrategi Lage sakssammendrag til ledermøtet Ressurser: Mal: Anskaffelsesstrategi Mal: Sakssammendrag til ledermøtet Verktøy: Prioriteringsprinsipper Beste praksis: Eksempel fra hvordan andre virksomheter har prioritert og utarbeidet målsetninger Beste praksis: Eksempel fra Virksomhet X

78 Summegruppe Gå sammen to og to og diskuterer hvilke av målsetningene nedenfor som dere mener er svake og hvilke som er sterke, og hvorfor. Virksomheten skal ta miljøhensyn i alle anskaffelser Virksomheten skal redusere småinnkjøp under 1000 kr med 30% Virksomheten skal være ledende innen anskaffelser Virksomheten skal ha 100% lojalitet til våre rammeavtaler Virksomhetens ansvar og fullmaktsstrukturer er klart definert og implementert i interne rutiner og systemløsninger Virksomheten skal alltid velge de økonomisk mest fordelsaktige tilbudene

79 Aktiviteter: Informere ledelsen om utkast til anskaffelsesstrategi Informere interessenter om utkast til anskaffelsesstrategi Gjennomføre møte med ledelsen Ressurser: Mal: Presentasjon av strategi til ledermøte Verktøy: Tips til hvordan presentere strategiforslag for ledelsen

80 Aktiviteter: Informere ansatte og avdelinger om målene satt i anskaffelsesstrategien Ressurser: Verktøy: Kommunikasjonsmodell

81 Fra strategi til handling er det mest kritiske ved alt strategi-og planrbeid En anskaffelsesstrategi skal bidra til virksomhetens måloppnåelse!

82 Aktiviteter: Prioritere hvilke aktiviteter dere skal sette i gang med for å nå de ulike målsetningene. Etablere overordnede resultatmål for hver aktivitet. Ressurser: Beste praksis: Eksempel fra andre virksomheter hvordan de har prioritert aktiviteter og eksempler på resultatmål Beste praksis: Eksempel fra Virksomhet X

83 Aktiviteter: Utarbeide implementeringsplan med hovedaktiviteter overordnet for hele strategiperioden 3-4 år Utarbeide handlingsplan med detaljerte aktiviteter for perioden 6-24 måneder Lage en presentasjon av planen for forankring i ledelsen Ressurser: Mal: Spiderdiagram/ målbilde Mal: Handlingsplan

84 Aktiviteter: Avholde møte med ledelsen skape eierskap Ressurser: Mal: Presentasjon av handlingsplan til ledermøtet Verktøy: Tips til hvordan presentere handlingsplan for ledelsen

85 En strategi eller en plan er betydningsløs om den ikke får påvirke organisasjonen. For å påvirke organisasjonen må den virkeliggjøres i alle relevante deler av organisasjonen Internkontroll Innkjøp Innkjøp Risikostyring

86 Aktiviteter: Iverksette aktiviteter i henhold til planene Fremdriftsrapportering Gevinst- og resultatmåling Måling av tilfredshet Internkontroll Utarbeide SART-rapportering til ledelsen Oppdatere handlingsplanen Ressurser: Mal: Syklusplan for oppdatering og revidering av anskaffelsesstrategien Mal: SART-rapport

87 Aktiviteter: Sammenstille SART-rapportering Saksbehandle status, avvik, risiko og tiltak

88 En vellykket implementering av anskaffelsesstrategien krever: At man klart kommuniserer hva man vil oppnå med implementeringen At man motiverer og støtter endringsprosessene At man etterspør resultater At man avsetter ressurser og budsjettmidler

89 Anskaffelsesstrategi dokumentet En anskaffelsesstrategi bør innholde: Kartlegging med analyse av nåsituasjonen til virksomheten Overordnede strategier/ hovedmål og delmål for virksomhetens anskaffelser Handlingsplan som sikrer gjennomføring/måloppnåelse av strategien Plan for oppfølging Dette innholdet kan struktureres i ett eller flere dokumenter. Anskaffelsesstrategien må balansere mellom å være premissgivende uten å bli for detaljorientert

90 Omfanget og detaljeringsgrad Vil variere avhenging av: virksomhetens modenhet viktigheten av anskaffelsesfunksjonen Hovedreferansen bør være: «hensiktsmessighetsprinsippet» deltakerne skal oppfatte at arbeidet er «verdiskapende».

91 Mandat Strategier og rutiner skal være basert på etterlevelse av lov og forskrift, samt viktige innkjøpsfaglige mål og prioriteringer. Fordeling av ansvar i virksomheten må være tydelig gjennom utarbeidelse av en fullstendig fullmaktsmatrise, samt gjennom virksomhetens egen organisering av innkjøpsfunksjonen.

92 Lederforankring Anskaffelsesstrategien skal bidra til å understøtte virksomhetens strategiske mål for planperioden Hovedmål med strategien er: Etablere en anskaffelsesstrategi som implementeres i samtlige avdelinger med forankring i ledergruppen som gjenspeiler virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet innenfor anskaffelsesområdet. Bruk av elektroniske verktøy samt etikk, miljø- og samfunnsansvar og effektivisering drøftes i anskaffelsesstrategien

93 Fremtidsbilde Være blant de beste virksomheter innenfor offentlige anskaffelser og formidler beste praksis innen fagområdet. Virksomheten har tatt i bruk elektroniske verktøy og har implementert ehandelsløsning innenfor samtlige innkjøpskategorier. Innkjøp er en viktig del av mange prosesser i Virksomheten og er derfor gjenstand for god kontroll og styring på samme måte som andre sektorovergripende forhold som eksempelvis personalpolitikk, organisering og ledelse. Virksomhetens ledere har gjennom en robust organisering av ressursene etablert effektive rutiner og ser til at disse følges. Den enkelte avdeling har tatt et eget ansvar for avdelingens anskaffelser/ budsjett og får aktiv bistand til kvalitetssikring av større og komplekse anskaffelser fra den sentrale innkjøpsenheten i administrasjonsavdelingen. Videre bidrar lederne i Virksomheten til at virksomheten har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske kompetansen til å foreta innkjøp som gir god behovsdekning i henhold til virksomhetens tjenesteproduksjon og til regelverket. Virksomhetens ledelse har etablert et miljø der det er høy bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering innenfor innkjøpsområdet. Det er etablert rutiner og prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.

94 Oppsummering nå-situasjon Ønsket utvikling er basert på en nå-situasjonsbeskrivelse og analyse som ligger som vedlegg til strategidokumentet. De viktigste funnene oppsummeres som følger: 1. Bedring i organisering og ansvarsfordeling 2. Økt etterlevelse av vedtatte rutiner og prosedyrer 3. Bedre kontraktshåndtering og leverandøroppfølging 4. Bedre planlegging og koordinering av anskaffelsene

95 Tiltak av generell karakter påse at lover og regler følges gjennom et internkontrollregime økt kompetanse innen anskaffelsesområdet presisere og implementere ny organisering av innkjøpsfunksjonen, med vekt på sterkere innkjøpsfunksjon i den enkelte fagavdeling sikre lojalitet mot inngåtte rammeavtaler etablere et kontraktshåndteringssystem med integrasjon mot regnskapssystemet ha kommersielt fokus på anskaffelser og kontraktsoppfølging for å sikre best pris og kvalitet påvise stordriftsfordeler gjennom systematisk måling og evaluering av den enkelte anskaffelse gjennomføre en aktiv leverandørpolitikk ta i bruk e-handelsløsning og KGV-verktøy ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av samtlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Anskaffelsesmodellen - veien til det gode innkjøp Rammevilkår Styrende prosesser Kjerne og støtteprosesser Formål Difi som endringsagent

Detaljer

www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik

www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik Behovsdekning og verdiskaping En innkjøper er en verdiskaper. Anskaffelsesfaget skal bl. a. bidra til å utvikle

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Implementering av strategi og internkontroll

Implementering av strategi og internkontroll Implementering av strategi og internkontroll Lederforankring (Petter) Interessenter og kommunikasjon (Mona) Kartlegging av nå situasjon Selvevalueringsverktøy (Petter) Selvevalueringsverktøy (Mona) Plan,

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Avd.Dag Strømsnes Mona Stormo Andersen Prosjektleder Tlf: 948 73 960 Agenda Hvordan spare 20 milliarder? Internkontroll i offentlige anskaffelser Hvordan

Detaljer

"Hvordan utarbeide strategi for gode anskaffelser?"

Hvordan utarbeide strategi for gode anskaffelser? "Hvordan utarbeide strategi for gode anskaffelser?" Strategi En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Hvordan handle med offentlig sektor, Svolvær Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik

Offentlige anskaffelser. Hvordan handle med offentlig sektor, Svolvær Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik Offentlige anskaffelser Hvordan handle med offentlig sektor, Svolvær 03.02.2010 Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik Fornyelse og utvikling Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering?

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket Det gode innkjøp gjennom digitalisering? Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering? Hør om hvordan UiO har jobbet med digitalisering av anskaffelser og hvordan de benytter dette til styring og kontroll.

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år Anskaffelsesstrategi fra 0 til 100 på 12 år DSBs visjon «Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar» DSB har ansvar på samfunnssikkerhetsområdet innen: Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Er virksomhetene opptatt av målstyring?

Er virksomhetene opptatt av målstyring? www.pwc.no Er virksomhetene opptatt av målstyring? Sourcing Survey 2013 Agenda Ingen styring uten måling Funn fra årets Sourcing Survey Våre anbefalinger Om oss Sourcing Survey 2013 2 Ingen styring uten

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Kontaktperson: Mona Stormo Andersen Tlf: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Kontaktperson: Mona Stormo Andersen Tlf: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Kontaktperson: Mona Stormo Andersen Tlf: 948 73 960 Vi skal gå gjennom Hva er utfordringene ved offentlige anskaffelser? Hva mener vi med

Detaljer

Nytt fokus på E-handel

Nytt fokus på E-handel Nytt fokus på E-handel Knut Anders Fossum Fylkesmannen i Hedmark Fagdag DFØ, E- handel 29. august 2013 Fylkesmannens roller Sektor myndighet, veileder og pådriver Samordning Rettssikkerhet Initiativ og

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere Kurs i anskaffelser for tilbydere 1 Agenda for gjennomgangen Hva er offentlige anskaffelser? Grunnleggende krav til oppdragsgivere Grunnlaget for konkurransen Asker kommunes anskaffelsesportal Hvordan

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser ledelsesforankring/organisering. Tore André Sines, KS nettverkssamling 2

Innovative offentlige anskaffelser ledelsesforankring/organisering. Tore André Sines, KS nettverkssamling 2 Innovative offentlige anskaffelser ledelsesforankring/organisering Tore André Sines, 17-18.08.2015 KS nettverkssamling 2 Innovasjon Steg for Steg www.anskaffelser.no Vurdere behov Planlegge og organisere

Detaljer

NYE RAMMEAVTALER (1)

NYE RAMMEAVTALER (1) Ledermøte 26.08.09 NYE RAMMEAVTALER (1) Kontor-, forbruk-, data-, og renholdsrekvisita Leverandør: Corporate Express Norge AS (tidl. Tybring-Gjedde) Forpliktende, gjelder fra 010809 310711, opsjon 1 +

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune 1 Anskaffelsesstrategi 2014-2017 Trondheim kommune 2 STRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2014-2017 Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Effektive leveranser til Oslo kommune

Effektive leveranser til Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Effektive leveranser til Oslo kommune Hvordan kan Oslo kommune bruke anskaffelser strategisk for å oppnå kutt i utslipp av klimagasser og å legge til rette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 Handlingsplanen gjelder for 2 år av gangen og revideres hvert år. Vedtatt KSI årsmøte 25. mars 2015 1 INNLEDNING - Gode innkjøp Hvorfor er gode innkjøp viktig?

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER Følgende fagplan er utarbeidet i samarbeid mellom NIMA Forbund, Norsk Test, DIFI og en rekke andre større miljøer innen anskaffelsesfaget.

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser?

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Presentasjon 13. Nov 2014 Anskaffelseskonferansen - Difi Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Sverre Svensen Agenda 1. Hensikten 1. Er din virksomhet

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Hvilke hensyn bør tas ved reiserelaterte tjenester utforming av krav og kriterier

Hvilke hensyn bør tas ved reiserelaterte tjenester utforming av krav og kriterier Hvilke hensyn bør tas ved reiserelaterte tjenester utforming av krav og kriterier Vigdis Myran, juridisk fagansvarlig DepKjøp NTBA, Oslo 25. april 2013 Innholdet i presentasjonen Kort om DSS Kort om DepKjøp

Detaljer

Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi

Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Opprettet 1. januar

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Offentlige anskaffelser ikke for amatører? NKRFs fagkonferanse 2011 Alta, 31.05.2011

Offentlige anskaffelser ikke for amatører? NKRFs fagkonferanse 2011 Alta, 31.05.2011 Offentlige anskaffelser ikke for amatører? NKRFs fagkonferanse 2011 Alta, 31.05.2011 Disposisjon Generelt om offentlige anskaffelser Omfang, bakgrunn, formål LOA og FOA sentrale bestemmelser, systematikk

Detaljer

Virksomhetsstyring i Bane NOR SF

Virksomhetsstyring i Bane NOR SF Virksomhetsstyring i Bane NOR SF DFØ 20 oktober 2016 Agenda Agenda 1 Målbilde: Modenhet Virksomhetsstyring i Bane Nor SF 2 Status: Modenhet Virksomhetsstyring i Jernbaneverket 3 Veien videre: Ambisjon

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer