Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015"

Transkript

1 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped

2 Innhold 1 Innledning Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter... 7 Oppdragsbrev Kunnskaps- og kompetansespredning Kunnskaps- og kompetanseutvikling Tildeling av midler Generelle økonomiske føringer Økonomiske rammer til Statped Økonomiforvaltning og føringer Felles føringer for alle statlige virksomheter Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Økonomiske og administrative fullmakter Fullmakter Disponering av budsjettmidlene for Rapportering Månedsrapportering på økonomi Tertialrapportering Årsrapporten Andre krav til årsrapporten Styring, kommunikasjon og samarbeid Etatsstyringsmøter Kontaktmøter Vedlegg 1 Statpeds faste oppdrag Vedlegg 2 Innspill til budsjettarbeid Vedlegg 3 Definisjoner av indikatorer med frister for rapportering TB Statped

3 1 Innledning Statped skal bidra med høy kompetanse og kvalitet på det spesialpedagogiske feltet. Statped er, sammen med den statlige utdanningsadministrasjonen, sentral for å kunne nå forventningene og føringer som ligger i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Statped skal bidra til at sektormålene som er satt for barnehagen og grunnopplæringen nås jf. Prop.1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Statped, inkludert de to statlige skolene som gir opplæring etter opplæringsloven, er direkte underlagt og etatsstyrt av Utdanningsdirektoratet. Tildelingsbrevet fra direktoratet er Statped sitt overordnede styringsdokument og bygger på føringer gitt i Prop.1S ( ), Stortingets innstilling og vedtak til disse, samt føringer gitt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til direktoratet. Statped er i perioden under omstilling. Formålet med omstillingen er å sikre likeverdige spesialpedagogiske tjenester i hele landet. I omstillingsperioden står styrking av flerfaglig profil og endret tjenesteprofil sentralt. Her framheves spesielt Statpeds proaktive rolle ut mot kommune og fylkeskommune og samarbeidet med UHsektoren. I løpet av denne perioden skal samarbeidet mellom Statped og universitetene og høgskolene i Norge videreutvikles og systematiseres. Omstillingen i Statped i 2015 bør så langt det er mulig, ikke gå på bekostning av arbeidet med å bistå kommunene og fylkeskommunene i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring for alle. Tildelingsbrevet består av i alt 7 kapitler. Direktoratets forventninger til Statpeds faglige arbeid er fastsatt i kap 1 og 2. Økonomiske rammer for driften og krav til forvaltning av disse, samt fullmakter og rapporteringskrav står i kapittel 3 til 6. Avslutningsvis informerer tildelingsbrevet om datoer for etatsstyrings-, og kontaktmøter i kapittel 7. Statpeds faste oppdrag, kalender for innspill til budsjettarbeid for 2015 og 2016, samt definisjoner av indikatorene er lagt inn som vedlegg. Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet ikke er uttømmende, og at det kan det komme flere oppdrag og bestillinger i løpet av året. TB Statped

4 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015 Dette kapitlet omhandler mål og indikatorer samt særskilte aktiviteter som vil bli fulgt opp av Utdanningsdirektoratet gjennom styringsdialogen i Målene er utledet av de politiske målsettingene som er satt for Statped i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) og føringer for direktoratets etatsstyring av Statped, gitt i Tildelingsbrevet for 2015 fra Kunnskapsdepartementet. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for satt følgende hovedmål for Statped: Statped skal arbeide etter følgende mål i 2015: Være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. I 2015 fortsetter arbeidet med omorganiseringen av Statped. Statped skal bli en enhetlig organisasjon som bruker kompetansen i organisasjonen på en helhetlig måte både i tjenesteytingen og i kunnskapsutviklingen. Et viktig arbeid blir å videreutvikle samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner og gjøre fordelingen av ansvar og oppgaver tydeligere samt avklare kompetansebehov i kommunesektoren. Statped skal legge vekt på å utvikle flerfaglige tjenester i tråd med de behovene kommunene og fylkeskommunene har. For å utnytte og utvikle den samlede spesialpedagogiske kompetansen i hver region skal Statped i større grad enn tidligere arbeide systemrettet mot PP-tjenestene i de respektive regionene og skape et godt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Indikatorene knyttet til hvert delmål er inndelt i to ulike typer. Benevnelsen indikator brukes på forhold Statped kan påvirke direkte og som direktoratet styrer på. Betegnelsen «annen styringsinformasjon knyttet til målområdet» benyttes på andre forklaringsvariabler direktoratet ønsker informasjon om og som benyttes i analysen av måloppnåelse. Dette innebærer rapportering av både kvalitativ og kvantitativ art. 1 Prop. 1 S ( ), Innst. 12 S ( ). 4

5 2.1 Tjenesteyting Hovedmål 1 Statped skal være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Delmål 1.1 Statped leverer tjenester med god kvalitet og har en effektiv administrasjon Indikator Andel klagesaker med omgjøringsvedtak i Statped. Ambisjonsnivå: 1 pst. eller lavere. Indikator Andel avviste saker, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Forholdet mellom fagårsverk og øvrige årsverk Ambisjonsnivå: En økning i andel fagårsverk fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på følgende fra ulike brukerundersøkelser: Opplevd tilfredshet med tjenestene, herunder: o Deltidsopplæringen o Tilgangen til læringsressurser o Foreldreopplæringen Kommunenes og fylkeskommunenes opplevelse av Statpeds Kompetanse. Rapporteringen på brukerundersøkelsene skjer i forbindelse med andre tertialrapportering. Delmål 1.2 Det er en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom Statped og sentrale eksterne aktører Indikator Antall rammeavtaler med kommuner og fylkeskommuner Ambisjonsnivå: 95 pst Indikator Antall rammeavtaler med de regionale helseforetakene Ambisjonsnivå: 100 pst 5

6 Indikator Andel samarbeidsavtaler med skolene som har elever på deltidsopplæringen i Statped Ambisjonsnivå: 100 pst Indikator Antall elever som får et deltidstilbud om fjernundervisning fra Statped Ambisjonsnivå: En økning fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på samarbeidsavtaler med helsesektoren. Antall Delmål 1.3 Statped har en effektiv saksbehandling og god tilgjengelighet Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på systembaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig ventetid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 70 dager Indikator Saksbehandlingstid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Indikator Ventetid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Andel saker som overføres til annen region, fordelt på fagområder Opplevd tilgjengelighet blant brukere og samarbeidspartnere Saksinngang på individsaker pr innbygger 6

7 Delmål 1.4 Statpeds tjenesteyting til kommuner og fylkeskommuner dekkes i økende grad av systembaserte tjenester. Indikator Antall individbaserte tjenester Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Antall systembaserte tjenester Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Indikator Antall brukere som får et flerfaglig tilbud Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Statped skal i forbindelse rapportering på indikatorene 1.4.1, og oversende grunnlagstall slik at direktoratet kan beregne andeler. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner Andel landsdekkende saker, fordelt på fagområder Tilgang til veilednings- og støttemateriell Særskilte aktiviteter Nedenfor følger særskilte aktivitet som Statped skal utføre i Statped skal: Bidra i forbindelse med konferanse for PP-tjenesten Sørge for implementering av aktiviteten i det nåværende Brukerforum for likeverdig utdanning i sitt eget nasjonale brukermedvirkningsarbeid. Statped må sikre at dette blir en møteplass hvor informasjon og dialog kan finne sted mellom brukerorganisasjonene, Statped, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev Kommende oppdragsbrev Statped vil motta oppdragsbrev knyttet til oppfølging av hørselshemmede barn og unge, inkludert barn og unge med CI Oppdragsbrevet «Samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring» bes Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Utdanningsdirektoratet om å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn 7

8 og unge under 24 år, med mål om at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Som en del av oppdraget er det fremmet et satsingsforslag knyttet til tverrsektoriell praksis- og kompetanseutvikling. Statped må påregne at det kan komme oppdrag knyttet til denne satsingen i Følgende oppdrag pågår: Oppdragsbrev S Faglig bistand i Georgia som deltaker i et offisielt norsk bistandsprosjekt S Vi sprenger grenser gjennomføring av piloter knyttet barnehage, skole og foreldreopplæring, samt følgeevaluering knyttet til S Pilotprosjekter 4 pilotprosjekter for tegnspråk. Frister Ordinært arbeid fra S Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) (del 1) (del 2) S Veiledere ferdigstilles - hørselshemmede Ferdig i 2014 S Bistand til utvikling av veileder for opplæring av Sluttføres 15. elever med behov for alternativ og supplerende september 2015 kommunikasjon i grunnopplæringen S Oppfølging av avtaler med Hørselshemmedes Varighet til landsforbund og stiftelsen Signo. Det vises her til egne frister i avtalene mellom partene. S Helhetlig modell for samordnet foreldreopplæring (fase to). Modell for samordnet foreldreopplæring Utprøving av modell i en region Implementering i alle regioner Høst 2015 Høst 2016 Statped skal rapportere på oppdragsbrev i henhold til frister angitt i hvert oppdrag. I tillegg bes Statped om å rapportere på status, framdrift og planer for videre arbeid i henhold til rapporteringskrav gjengitt i kapittel Kunnskaps- og kompetansespredning Hovedmål 2 Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Delmål 2.1 Statped bidrar med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanninger 2 Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

9 Indikator Antall forelesningstimer fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Det settes et nullpunkt i Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall inngåtte samarbeidsavtaler med UH sektoren vedrørende undervisning ved spesialpedagogiske utdanninger. 2.3 Kunnskaps- og kompetanseutvikling Hovedmål 3 Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. Delmål 3.1 Statped har en strategi for prioritering av områder for FoU-arbeid Indikator Antall utviklingsprosjekter fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Sette nullpunkt. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Deltakelse i forskningsstudier i regi av UH-sektor 9

10 3 Tildeling av midler Dette kapittelet er basert på endelig tildelingsbrev for 2015 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. 3.1 Generelle økonomiske føringer Stortinget vedtok den 19. desember Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for Det vises til Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2015, og at direktoratet som konsekvens av dette må endre tildelingene til Statped, stilles angitte midler i dette tildelingsbrevet til disposisjon. Det understrekes at alle tiltak og aktiviteter som Statped er ansvarlig for, samt alle andre tiltak som Statped ønsker gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor de angitte tildelingsrammer på de ulike områder. Disponeringen av budsjettet skal samsvare med føringer gitt i kapittel 2 «Statpeds mål, indikatorer og særskilte aktiviteter i 2015». Virksomhetsleder har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme, slik at indikatorer og oppdrag for budsjettåret kan realiseres. Sammenlignet med saldert budsjett for 2014 er det i Finansdepartementets føringer for arbeidet med 2015-budsjettet generelt lagt inn følgende prisjusteringer: 01-poster: 2,7 pst. (underpost 2) 3 21-poster: 3,3 pst. 45-poster: 2,9 pst. Inntektsposter:3,3 pst. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet for 2015, men det er ikke lagt inn noe for lønnsregulering i Bevilgning for dette behandles som egen sak av Stortinget etter lønnsoppgjøret våren 2015, og eventuell supplerende tildeling kan forventes i oktober/november Økonomiske rammer til Statped Alle beløp som gjelder tildelinger i dette kapitlet er oppgitt i kroner. Tabell 3-1 Statpeds tildeling over kapittel 230 for 2015 Kap. 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem Post Betegnelse Tildeling Driftsutgifter Deltid for hørselshemmede Brukerforum for likeverdig utdanning Spesielle driftsutgifter Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Sum I tillegg kommer lønnskompensasjon for 2015 (underpost 1) 10

11 Post 01 Tildelingen gjelder også utbetaling av ventelønn og lønn etter rettsvilkårsavtalen. Det skal settes av en reserve på posten for å dekke utgifter til uforutsette hendelser. Tildelingen til deltidsopplæringen for hørselshemmede er øremerket til en styrking av deltidsopplæringen i alle Statped sine regioner. Når det gjelder brukerforum for likeverdig utdanning vil dette klargjøre i dialog med direktoratet. Post 21 Tildelingen gjelder oppdragsvirksomhet. Utgifter som føres på posten skal være knyttet til oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Det vises til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i brev av ved beregning av overhead når det gjelder oppdragsvirksomhet. Videre vises det til Rundskriv F Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler, og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt, utarbeidet av Utdannings- og forskningsdepartementet Inntekter fra oppdragsvirksomheten føres under kap 3230 post 01. Tabell 3-2 Statpeds tildeling over kapittel 3230 for 2015 Kap Statlig spesialpedagogisk støttesystem spesialundervisning Post Betegnelse Tildeling Inntekter fra oppdrag Salgsinntekter o.a Post 01 Inntekter som føres på posten skal være i forbindelse med oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Jf. kap. 230 post 21 overfor. Andre inntekter føres på post 02. Post 02 Inntekter som føres på posten gjelder salg av læremidler, utlån av lydbøker, salg av elevprodukter, salg fra kantine, utleie av lokaler, inntekter fra hjelpemiddeltilpasning og inntekter fra kurs. Det er ønskelig å redusere gebyrene på lydbøker slik at de på lengre sikt bare dekker formidlingskostnadene Jf. prop 1S ( ) kap Tabell 3-3 Statpeds ramme over kapittel 3220 for 2015 Kap post 02 Salgsinntekter Tildeling 2015 Inntekter fra Bestillingstorget Sum Inntektskravet for bestillingstorget ligger hos Udir 11

12 Tabell 3-4 Statpeds ramme over kapittel 220 for 2015 Kap. 220 post 21 Utdanningsdirektoratet - Spesielle driftsutgifter Tildeling 2015 Tilrettelegging eksamen 350 Tilrettelegging av prøver for blinde og svaksynte 500 Tilrettelegging av eksamen til hørselshemmede og produksjon av eksamen i tegnspråk 560 Tilrettelegging av prøver for hørselshemmede i grunnskolen 500 Sum 1910 Tildelingen gjelder tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver for blinde og svaksynte elever i grunnskolen og videregående opplæring, tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver i engelsk og matematikk for hørselshemmede og eksamensoppgaver for tegnspråksbrukere i fagene Norsk tegnspråk og Tegnspråk som fremmedspråk på fem ulike nivå (Norsk tegnspråk 10. trinn og Vg3, og Tegnspråk som fremmedspråk nivå I, II og III). Tabell 3-5 Statpeds ramme over kapittel 226 for 2015 Kap. 226 post 21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa Tildeling 2015 Oppfølging av oppdragsbrev S 6-13 SEVU PPT Oppfølging av oppdragsbrev S 5-14 Vi sprenger grenser (pilot og følgeforskning) Sum Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

13 4 Økonomiforvaltning og føringer Statpeds økonomiforvaltning skal være i henhold til regelverk og instrukser, jf. bl.a. Bevilgningsreglementet, veilederen Statlig budsjettarbeid, Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Direktoratet forutsetter at den virksomhetsinterne økonomiinstruksen blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov. Risikovurdering er en integrert del av direktoratets mål- og resultatstyring overfor Statped. Statpeds virksomhetsmål for 2015 er gitt i kapittel 2. Statped skal selv gjøre vurderingen av risiko i eget arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, med følgende hovedelementer: Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse Omtale av hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme. Dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. I årsrapporten og tertialrapporteringen skal Statped redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak. 4.1 Felles føringer for alle statlige virksomheter Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid. I 2015 skal Statped prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Statped skal også vurdere, og eventuelt ta initiativ til, tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter. Innen 1. juni 2015 skal Statped melde inn i DIFIs rapporteringsløsning om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomheten skal så i dialog med 13

14 Utdanningsdirektoratet velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse, etter følgende mal: Hvilke tidstyver virksomheten selv har prioritert å fjerne Tiltak for å fjerne utvalgte tidstyver (planlagt, under arbeid og gjennomførte) Resultater av arbeidet. Effektene for brukerne er spesielt interessante. 4.2 Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Lærlinger For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye lærebedrifter: Statped skal øke antallet lærlinger som er tilknyttet virksomheten i perioden Alle virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet. Vi viser for øvrig til Statens personalhåndbok, kap Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. I årsrapporten for 2015 skal Statped rapportere om antall lærlinger i 2014 og 2015, samt orientere om ev. planer for hvordan kravet om økning fra 2014 til 2016 skal nås. Sikkerhet og beredskap Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for Statpeds arbeid på dette feltet. Statped skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Statped skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eforvaltningsforskriften og den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplan. Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på veilederen «Veiledning i beredskapsplanlegging», som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet. Dokumentene som er omtalt over er tilgjengelige her: Statped skal i årsrapporten for 2015 rapportere på følgende: 1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015? 2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015? 3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? Dersom spørsmål besvares med nei, må Statped opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres. 14

15 5 Økonomiske og administrative fullmakter 5.1 Fullmakter Statpeds virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for å følge opp føringer gitt fra Utdanningsdirektoratet. Styringen av Statped skal følge de bestemmelser som følger av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Dersom det oppstår endringer i forutsetninger for tildeling av midler eller andre avvik som følge av interne forhold i virksomheten, skal dette umiddelbart rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Statped har ansvar for å prioritere innenfor de tildelte økonomiske rammene, slik at strategiske føringer for 2015 kan realiseres. Den økonomiske rammen på de ulike kapitlene og poster skal ikke overskrides. Det skal føres fortløpende kontroll med forbruket. Alle økonomiske disponeringer skal ligge innenfor rammen av dette tildelingsbrev og de fullmakter som er gitt. Disponeringen skal være i samsvar med bestemmelsene i Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Utdanningsdirektoratet gir for budsjettåret 2015 Statped fullmakt til å: Nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av Statped. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Overskride tildelingen på kap. 230 post 01 og 21 mot tilsvarende merinntekter på de tilhørende inntektskapitler og poster. Mindreinntekter krever tilsvarende mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og post. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser til utlandet for statens regning. Normere stillinger ved utlysing og tilsette i alle stillinger unntatt stillingen som direktør. Innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder. Forhandle etter Hovedavtalen. Inngå samarbeidsavtaler med UH-sektoren som finansieres gjennom oppdragsinntekter. Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering skal legges fram for Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder også vesentlige endringer i dimensjoneringen av ansatte innenfor fagområdene på landsbasis eller regionalt. Statped har ikke anledning til å omdisponere fra driftsutgiftsposter til investeringsposter og omvendt, forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn de 15

16 som er nevnt under kapittel 3230 uten at dette på forhånd er godkjent av Utdanningsdirektoratet. 5.2 Disponering av budsjettmidlene for 2015 Statped skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i tildelingene gjengitt i kapittel 3. Planen viser planlagte disponeringer fordelt på tiltak. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Det må også utarbeides et periodisert internbudsjett med hensiktsmessig detaljgrad for å kunne føre løpende kontroll med forbruk og innbetalinger. Disponeringsplanen sendes direktoratet innen 20. februar Statped må selv sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 230 for å dekke uforutsette utgifter. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at de midler som stilles til disposisjon for Statped i 2015 danner grunnlag for Statpeds virksomhet. De midler som stilles til disposisjon skal utnyttes effektivt og målrettet. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet og behov for vesentlige omdisponeringer skal alltid avklares med direktoratet. 16

17 6 Rapportering All rapportering skjer til Utdanningsdirektoratet. Statpeds ordinære rapportering skjer gjennom tre tertialrapporteringer og en årsrapport for Uavhengig av tidspunktene for tertialrapporteringene, skal Statped informere direktoratet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks Statped får kjennskap til slike avvik. Statped fremmer samtidig forslag om mulige korrigerende tiltak. Frister for rapporteringen er i all hovedsak avstemt med Utdanningsdirektoratets frister til KD der dette er relevant. Malen for tertialrapportering er under vurdering og vil bli vurdert endret. Dette vil i så fall skje i samarbeid med Statped. 6.1 Månedsrapportering på økonomi For hver måned i 2015 skal Statped rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2014 fra Finansdepartementet. Kopi av månedsrapporten til statsregnskapet sendes Utdanningsdirektoratet i forbindelse med tertialrapporteringen. 6.2 Tertialrapportering Mål og indikatorer det skal rapporteres på i de ulike tertialrapportene fremgår av vedlegg 3. I 1. og 2. tertialrapport skal det rapporteres på antatte avvik, med tilhørende beskrivelse av årsak, konsekvens, risikovurdering og forslag til korrigerende tiltak. Konsekvens av avvik på tilhørende mål skal fremgå. I 1. og 2. tertialrapport skal det også rapporteres på status, framdrift og planer for videre arbeid med større prosesser, definert i gitte oppdragsbrev. For oppdragsbrevene S 5-13 Vi sprenger grenser og S 6-13 SEVU PPT, samt avtalene Utdanningsdirektoratet har inngått med stiftelsen Signo og med Hørselshemmedes Landsforbund for perioden , vises det til egne konkretiseringer av rapporteringskrav. 1. tertialrapport per 30. april 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 30. april Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for aktuelle indikatorene jf. vedlegg 3. Frist til Utdanningsdirektoratet 29. mai tertialrapport per 31. august 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 31.august Denne rapporteringen inngår i grunnlaget for direktoratets 17

18 innspill til Kunnskapsdepartementets utarbeidelse av omgrupperingsproposisjonen for Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for indikatorene og status på annen styringsinformasjon, jf. vedlegg 3. Sammen med andre tertialrapport, skal Statped legge ved følgende: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Økonomirapporten for 1. og 2. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Rapportene skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til tildelte og disponerte midler og eget årsbudsjett. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 15. september tertialrapport for 2015 per 31. desember 2015 Tredje tertialrapport er i hovedsak en økonomirapportering. Rapporten skal i tillegg inneholde: Søknad om overføring av evt. ubrukte midler fra 2015 til 2016 Kopi av S-rapport Oversikt over større avvik som får konsekvenser for driften i 2016 Økonomirapporten for 3. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 20. januar Årsrapporten Finansdepartementet har fastslått krav til årsrapport i Økonomireglementet, jf. endringer regelverksbestemmelsene av Direktorat for økonomistyring (DFØ) har gitt ut en veileder med anbefalinger på struktur og innholdselementer (http://www.dfo.no/no/styring/arsrapport/), som vi ber Statped om å følge så langt det er hensiktsmessig og gjennomførbart i Gjenpart av årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen. Statped sender årsrapporten for 2015 til Utdanningsdirektoratet innen 15.mars Alle økonomiske, administrative og faglige krav til Statped, som er forankret i tildelingsbrev, supplerende tildelingsbrev og oppdragsbrev for 2015, er gjenstand rapportering i årsrapporten. 18

19 Årsrapporten skal omfatte relevant informasjon av betydning for Utdanningsdirektoratets styring. Direktoratet forventer at årsrapporten gir grunnlag for direktoratets arbeid med rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for Omtalen av del III Årets aktiviteter og resultater skal inneholde: En overordnet vurdering av Statped bidrag til måloppnåelse på sektormålene er nevnt i innledningen. Det forventes at Statped gir en vurdering av hvordan de har arbeidet for å bidra til at sektormålene nåes. Vurdering av måloppnåelse på de mål og prioriteringer som er satt for Statpeds virksomhet i kapittel 2. I rapporteringen skal det særlig legges vekt på prioriteringene for 2015 under hvert mål. I tillegg må Statpeds rapport gi et bilde av i hvilken retning det går med hensyn til måloppnåelse på virksomhetsmålet og eventuelt beskrive hvilke tiltak som vil iverksettes for å bidra til måloppnåelse. Under virksomhetsmålene bes Statped særskilt om å rapportere på de konkrete indikatorene som er satt for disse, samt også sin vurdering av videreutvikling fremover av denne rapporteringen. Utkvittering av særskilte aktiviteter som er satt for 2015, jf. kap. 2. Statped bes om å rapportere i henhold til oppdragsbrev og tekst i kap 2. Vurdering av Statpeds samlede arbeid med de faste oppgavene, som er omtalt i vedlegg 1. Statped bes om å beskrive hvilke prioriteringer som er gjort innenfor de faste oppgavene og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse prioriteringene. Statped må også gi en vurdering av hvilken effekt disse prioriteringene har hatt Andre krav til årsrapporten I årsrapporten skal Statped redegjøre for sin informasjonsstrategi og for gjennomføringen av informasjonsoppgaver overfor ulike målgrupper. Statped må i årsrapporten redegjøre for status for likestilling i virksomheten i tråd med redegjørelsesplikten. Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten». Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Statped skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området. Statped skal i årsrapporten redegjøre for sitt arbeid med å oppfylle bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser med forskrift. Når det gjelder krav til årsavslutning av virksomhetens regnskap og frister for innrapportering til Direktoratet for økonomistyring, vises det til årlig rundskriv fra Finansdepartementet (R-8/2015 for regnskapsåret 2015). Direktoratet ber om at Statped i årsrapporten gir en kort redegjørelse for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp. 19

20 Se for øvrig egne krav til rapportering på fellesføringer gitt i kapittel 4 på følgende områder: Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Lærlinger Sikkerhet og beredskap 20

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Tildelingsbrev Statped 2014. Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2014

Tildelingsbrev Statped 2014. Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2014 Tildelingsbrev Statped 2014 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 STATPEDS MÅL, INDIKATORER OG SÆRSKILTE AKTIVITETER I 2014... 4 2.1 MÅL OG RESULTATSTYRING...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2017

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2017 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2017 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål og særskilte aktiviteter i 2017... 4 3 Tildeling av midler... 6 4 Økonomiforvaltning og føringer...

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2017

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2017 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2017 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål og særskilte aktiviteter i 2017... 4 3 Tildeling av midler... 6 4 Økonomiforvaltning og føringer...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene

Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4953 19.12.14 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene Vi viser til omtale

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 14/3654-15.12.14 Tildelingsbrev 2015 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2581 19.2.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Vi viser til

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Tildelingsbrev til Styret for De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino Statsbudsjettet 2017 kap 222 og 3222

Tildelingsbrev til Styret for De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino Statsbudsjettet 2017 kap 222 og 3222 Tildelingsbrev til Styret for De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino 2017 Statsbudsjettet 2017 kap 222 og 3222 1 Innledning De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino skal

Detaljer

Johan Raaum (e.f.) ekspedisjonssjef Ellen Cathrine Arnesen avdelingsdirektør

Johan Raaum (e.f.) ekspedisjonssjef Ellen Cathrine Arnesen avdelingsdirektør Senter for IKT i utdanningen Postboks 530 9256 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 10/62-17.12.14 Tildelingsbrev 2015 Senter for IKT i utdanningen Stortinget har 11. desember 2014 vedtatt statsbudsjettet for

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene

Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/1605 05.02.14 Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene Vi viser til omtale

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Senterets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 3 2.1 Virksomhetsmål og

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Senterets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2016... 3 2.1 Virksomhetsmål og prioriteringer...

Detaljer

Innhold 1. Innledning Mål, oppgaver og resultatkrav Budsjettildeling og tilhørende fullmakter Økonomiske og administrative

Innhold 1. Innledning Mål, oppgaver og resultatkrav Budsjettildeling og tilhørende fullmakter Økonomiske og administrative Innhold 1. Innledning...2 2. Mål, oppgaver og resultatkrav...2 3. Budsjettildeling og tilhørende fullmakter...3 4. Økonomiske og administrative fullmakter i 2016...5 5. Kommunikasjon mellom departement

Detaljer

Hvorfor finnes Statped?

Hvorfor finnes Statped? Hvorfor finnes Statped? Statped skal etter søknad og avtale bistå kommunen/fylkeskommunen i spesialpedagogiske saker hvor: kommunen eller fylkeskommunen ikke kan forventes å ha kompetanse eller har behov

Detaljer

Tildelingsbrev til NUPI 2015

Tildelingsbrev til NUPI 2015 Tildelingsbrev til NUPI 2015 INNLEDNING Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2014-2015), jf. Prop. 1 S (2014-2015) for Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Brevet trykkes ikke opp og distribueres derfor heller ikke som hefter. Ann Helen Elgsæther (e.f.) avdelingsdirektør Magnhild Aasan rådgiver

Brevet trykkes ikke opp og distribueres derfor heller ikke som hefter. Ann Helen Elgsæther (e.f.) avdelingsdirektør Magnhild Aasan rådgiver Foreldreutvalget for grunnopplæringen Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/6028-15.01.14 Tildelingsbrev til Foreldreutvalgene FUB og FUG 2014 Stortinget vedtok 5. desember 2013 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2016

Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2016 Kunnskapsdepartementet Tildelingsbrev Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2016 TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Senterets

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET 2011 INNHOLD 1 Rolle og ansvar, mål og hovedprioriteringer... 3 1.1 Foreldreutvalget for grunnopplæringen... 3

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Statsbudsjettet for 2015 Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/6134 1 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2013

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2013 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2013 Side 2 av 37 Innhold 1 Innledning... 5 2 Mål for sektoren... 6 2.1 Mål for barnehageområdet... 6 2.2 Mål for grunnopplæringen... 7 3 Statpeds oppdrag...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland Meld. St. 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Regionale konferanser Seniorrådgiver Jens Rydland Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET Datatilsynet Pb 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5280-2 20.12.2016 TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 18.1. 2013 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea 2390 MOELV

VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea 2390 MOELV VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 16/8505-20.12.2016 Tildelingsbrev Norges grønne fagskole Vea 2017 Stortinget vedtok den 5.desember 2016 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

Mål og styringsparametere som går frem av dette tildelingsbrevet opplyser hva departementet spesielt vil rette oppmerksomheten mot i 2017.

Mål og styringsparametere som går frem av dette tildelingsbrevet opplyser hva departementet spesielt vil rette oppmerksomheten mot i 2017. Departementsråden Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3950-04.01.2017 Tildelingsbrev til Trygderetten 2017 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2017 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Senterets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2017... 3 2.1 Virksomhetsmål og prioriteringer...

Detaljer

Tildelingsbrev til NUPI 2016

Tildelingsbrev til NUPI 2016 Tildelingsbrev til NUPI 2016 INNLEDNING Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2015-2016), jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 200900383-/BOH 17.12.2009 Endelig tildelingsbrev for budsjettåret 2010 Stortinget vedtok den 9.12.2009 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/2489-20.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/ januar 2017

Deres ref Vår ref Dato 17/ januar 2017 Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/58-1 10. januar 2017 TILDELINGSBREV 2017 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Detaljer

Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2017

Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2017 Kunnskapsdepartementet Tildelingsbrev Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Illustrasjon: Melkeveien designkontor Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 01/2017 150 Tildelingsbrev til Senter

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2581 19.2.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Vi viser til

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Statped. Innledning

Statped. Innledning Statped Innledning 20.10.17 Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får mulighet til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv Døvblindhet, kombinerte

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/6278 16.01.13 Tildelingsbrev til Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene for

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2010 INNHOLD 1 Mål og hovedprioriteringer, rolle og ansvar... 3 1.1 Organisasjonsutvikling... 3 1.2 Nettverk og samordning... 4 1.3 Kunnskapsproduksjon

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.2 MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/19-12.01.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Brevet er disponert i følgende

Detaljer

PS14/4Referatsaker. Side153

PS14/4Referatsaker. Side153 PS14/4Referatsaker Side153 Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.01.2014 2982/2014 2012/3801 023 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Komitè for levekår

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017: Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2792-07.02.2017 Statsbudsjettet for 2017 korrigert tildelingsbrev KORO Brevet er disponert i følgende deler:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1. INNLEDNING Det vises til Prop. 1 S (2010-2011). Tildelingsbrevet for 2011 tar for seg de oppgaver Miljøverndepartementet spesielt ønsker å framheve, nye

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET 2012 INNHOLD 1 Rolle og ansvar, mål og hovedprioriteringer... 3 1.1 Foreldreutvalget for grunnopplæringen... 3

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no Deres ref Vår ref Dato 14/4666-10.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - endelig tildelingsbrev - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Brevet

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2017 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Innledning Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 10.01.2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Samfunnsoppdrag... 2 3 Mål for 2018... 2 4 Øvrige rapportering

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Tildelingsbrev 2013 til Gáldu Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Tildelingsbrev 2013 til Gáldu Kompetansesenter for urfolks rettigheter Gáldu Kompetansesenter for urfolks rettigheter v/ styret Hannoluohkka 50 A 9520 GOUVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 12/2878-19.03.2013 Tildelingsbrev 2013 til Gáldu Kompetansesenter for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer