Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015"

Transkript

1 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped

2 Innhold 1 Innledning Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter... 7 Oppdragsbrev Kunnskaps- og kompetansespredning Kunnskaps- og kompetanseutvikling Tildeling av midler Generelle økonomiske føringer Økonomiske rammer til Statped Økonomiforvaltning og føringer Felles føringer for alle statlige virksomheter Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Økonomiske og administrative fullmakter Fullmakter Disponering av budsjettmidlene for Rapportering Månedsrapportering på økonomi Tertialrapportering Årsrapporten Andre krav til årsrapporten Styring, kommunikasjon og samarbeid Etatsstyringsmøter Kontaktmøter Vedlegg 1 Statpeds faste oppdrag Vedlegg 2 Innspill til budsjettarbeid Vedlegg 3 Definisjoner av indikatorer med frister for rapportering TB Statped

3 1 Innledning Statped skal bidra med høy kompetanse og kvalitet på det spesialpedagogiske feltet. Statped er, sammen med den statlige utdanningsadministrasjonen, sentral for å kunne nå forventningene og føringer som ligger i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Statped skal bidra til at sektormålene som er satt for barnehagen og grunnopplæringen nås jf. Prop.1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Statped, inkludert de to statlige skolene som gir opplæring etter opplæringsloven, er direkte underlagt og etatsstyrt av Utdanningsdirektoratet. Tildelingsbrevet fra direktoratet er Statped sitt overordnede styringsdokument og bygger på føringer gitt i Prop.1S ( ), Stortingets innstilling og vedtak til disse, samt føringer gitt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til direktoratet. Statped er i perioden under omstilling. Formålet med omstillingen er å sikre likeverdige spesialpedagogiske tjenester i hele landet. I omstillingsperioden står styrking av flerfaglig profil og endret tjenesteprofil sentralt. Her framheves spesielt Statpeds proaktive rolle ut mot kommune og fylkeskommune og samarbeidet med UHsektoren. I løpet av denne perioden skal samarbeidet mellom Statped og universitetene og høgskolene i Norge videreutvikles og systematiseres. Omstillingen i Statped i 2015 bør så langt det er mulig, ikke gå på bekostning av arbeidet med å bistå kommunene og fylkeskommunene i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring for alle. Tildelingsbrevet består av i alt 7 kapitler. Direktoratets forventninger til Statpeds faglige arbeid er fastsatt i kap 1 og 2. Økonomiske rammer for driften og krav til forvaltning av disse, samt fullmakter og rapporteringskrav står i kapittel 3 til 6. Avslutningsvis informerer tildelingsbrevet om datoer for etatsstyrings-, og kontaktmøter i kapittel 7. Statpeds faste oppdrag, kalender for innspill til budsjettarbeid for 2015 og 2016, samt definisjoner av indikatorene er lagt inn som vedlegg. Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet ikke er uttømmende, og at det kan det komme flere oppdrag og bestillinger i løpet av året. TB Statped

4 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015 Dette kapitlet omhandler mål og indikatorer samt særskilte aktiviteter som vil bli fulgt opp av Utdanningsdirektoratet gjennom styringsdialogen i Målene er utledet av de politiske målsettingene som er satt for Statped i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) og føringer for direktoratets etatsstyring av Statped, gitt i Tildelingsbrevet for 2015 fra Kunnskapsdepartementet. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for satt følgende hovedmål for Statped: Statped skal arbeide etter følgende mål i 2015: Være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. I 2015 fortsetter arbeidet med omorganiseringen av Statped. Statped skal bli en enhetlig organisasjon som bruker kompetansen i organisasjonen på en helhetlig måte både i tjenesteytingen og i kunnskapsutviklingen. Et viktig arbeid blir å videreutvikle samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner og gjøre fordelingen av ansvar og oppgaver tydeligere samt avklare kompetansebehov i kommunesektoren. Statped skal legge vekt på å utvikle flerfaglige tjenester i tråd med de behovene kommunene og fylkeskommunene har. For å utnytte og utvikle den samlede spesialpedagogiske kompetansen i hver region skal Statped i større grad enn tidligere arbeide systemrettet mot PP-tjenestene i de respektive regionene og skape et godt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Indikatorene knyttet til hvert delmål er inndelt i to ulike typer. Benevnelsen indikator brukes på forhold Statped kan påvirke direkte og som direktoratet styrer på. Betegnelsen «annen styringsinformasjon knyttet til målområdet» benyttes på andre forklaringsvariabler direktoratet ønsker informasjon om og som benyttes i analysen av måloppnåelse. Dette innebærer rapportering av både kvalitativ og kvantitativ art. 1 Prop. 1 S ( ), Innst. 12 S ( ). 4

5 2.1 Tjenesteyting Hovedmål 1 Statped skal være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Delmål 1.1 Statped leverer tjenester med god kvalitet og har en effektiv administrasjon Indikator Andel klagesaker med omgjøringsvedtak i Statped. Ambisjonsnivå: 1 pst. eller lavere. Indikator Andel avviste saker, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Forholdet mellom fagårsverk og øvrige årsverk Ambisjonsnivå: En økning i andel fagårsverk fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på følgende fra ulike brukerundersøkelser: Opplevd tilfredshet med tjenestene, herunder: o Deltidsopplæringen o Tilgangen til læringsressurser o Foreldreopplæringen Kommunenes og fylkeskommunenes opplevelse av Statpeds Kompetanse. Rapporteringen på brukerundersøkelsene skjer i forbindelse med andre tertialrapportering. Delmål 1.2 Det er en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom Statped og sentrale eksterne aktører Indikator Antall rammeavtaler med kommuner og fylkeskommuner Ambisjonsnivå: 95 pst Indikator Antall rammeavtaler med de regionale helseforetakene Ambisjonsnivå: 100 pst 5

6 Indikator Andel samarbeidsavtaler med skolene som har elever på deltidsopplæringen i Statped Ambisjonsnivå: 100 pst Indikator Antall elever som får et deltidstilbud om fjernundervisning fra Statped Ambisjonsnivå: En økning fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på samarbeidsavtaler med helsesektoren. Antall Delmål 1.3 Statped har en effektiv saksbehandling og god tilgjengelighet Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på systembaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig ventetid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 70 dager Indikator Saksbehandlingstid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Indikator Ventetid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Andel saker som overføres til annen region, fordelt på fagområder Opplevd tilgjengelighet blant brukere og samarbeidspartnere Saksinngang på individsaker pr innbygger 6

7 Delmål 1.4 Statpeds tjenesteyting til kommuner og fylkeskommuner dekkes i økende grad av systembaserte tjenester. Indikator Antall individbaserte tjenester Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Antall systembaserte tjenester Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Indikator Antall brukere som får et flerfaglig tilbud Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Statped skal i forbindelse rapportering på indikatorene 1.4.1, og oversende grunnlagstall slik at direktoratet kan beregne andeler. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner Andel landsdekkende saker, fordelt på fagområder Tilgang til veilednings- og støttemateriell Særskilte aktiviteter Nedenfor følger særskilte aktivitet som Statped skal utføre i Statped skal: Bidra i forbindelse med konferanse for PP-tjenesten Sørge for implementering av aktiviteten i det nåværende Brukerforum for likeverdig utdanning i sitt eget nasjonale brukermedvirkningsarbeid. Statped må sikre at dette blir en møteplass hvor informasjon og dialog kan finne sted mellom brukerorganisasjonene, Statped, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev Kommende oppdragsbrev Statped vil motta oppdragsbrev knyttet til oppfølging av hørselshemmede barn og unge, inkludert barn og unge med CI Oppdragsbrevet «Samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring» bes Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Utdanningsdirektoratet om å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn 7

8 og unge under 24 år, med mål om at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Som en del av oppdraget er det fremmet et satsingsforslag knyttet til tverrsektoriell praksis- og kompetanseutvikling. Statped må påregne at det kan komme oppdrag knyttet til denne satsingen i Følgende oppdrag pågår: Oppdragsbrev S Faglig bistand i Georgia som deltaker i et offisielt norsk bistandsprosjekt S Vi sprenger grenser gjennomføring av piloter knyttet barnehage, skole og foreldreopplæring, samt følgeevaluering knyttet til S Pilotprosjekter 4 pilotprosjekter for tegnspråk. Frister Ordinært arbeid fra S Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) (del 1) (del 2) S Veiledere ferdigstilles - hørselshemmede Ferdig i 2014 S Bistand til utvikling av veileder for opplæring av Sluttføres 15. elever med behov for alternativ og supplerende september 2015 kommunikasjon i grunnopplæringen S Oppfølging av avtaler med Hørselshemmedes Varighet til landsforbund og stiftelsen Signo. Det vises her til egne frister i avtalene mellom partene. S Helhetlig modell for samordnet foreldreopplæring (fase to). Modell for samordnet foreldreopplæring Utprøving av modell i en region Implementering i alle regioner Høst 2015 Høst 2016 Statped skal rapportere på oppdragsbrev i henhold til frister angitt i hvert oppdrag. I tillegg bes Statped om å rapportere på status, framdrift og planer for videre arbeid i henhold til rapporteringskrav gjengitt i kapittel Kunnskaps- og kompetansespredning Hovedmål 2 Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Delmål 2.1 Statped bidrar med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanninger 2 Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

9 Indikator Antall forelesningstimer fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Det settes et nullpunkt i Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall inngåtte samarbeidsavtaler med UH sektoren vedrørende undervisning ved spesialpedagogiske utdanninger. 2.3 Kunnskaps- og kompetanseutvikling Hovedmål 3 Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. Delmål 3.1 Statped har en strategi for prioritering av områder for FoU-arbeid Indikator Antall utviklingsprosjekter fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Sette nullpunkt. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Deltakelse i forskningsstudier i regi av UH-sektor 9

10 3 Tildeling av midler Dette kapittelet er basert på endelig tildelingsbrev for 2015 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. 3.1 Generelle økonomiske føringer Stortinget vedtok den 19. desember Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for Det vises til Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2015, og at direktoratet som konsekvens av dette må endre tildelingene til Statped, stilles angitte midler i dette tildelingsbrevet til disposisjon. Det understrekes at alle tiltak og aktiviteter som Statped er ansvarlig for, samt alle andre tiltak som Statped ønsker gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor de angitte tildelingsrammer på de ulike områder. Disponeringen av budsjettet skal samsvare med føringer gitt i kapittel 2 «Statpeds mål, indikatorer og særskilte aktiviteter i 2015». Virksomhetsleder har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme, slik at indikatorer og oppdrag for budsjettåret kan realiseres. Sammenlignet med saldert budsjett for 2014 er det i Finansdepartementets føringer for arbeidet med 2015-budsjettet generelt lagt inn følgende prisjusteringer: 01-poster: 2,7 pst. (underpost 2) 3 21-poster: 3,3 pst. 45-poster: 2,9 pst. Inntektsposter:3,3 pst. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet for 2015, men det er ikke lagt inn noe for lønnsregulering i Bevilgning for dette behandles som egen sak av Stortinget etter lønnsoppgjøret våren 2015, og eventuell supplerende tildeling kan forventes i oktober/november Økonomiske rammer til Statped Alle beløp som gjelder tildelinger i dette kapitlet er oppgitt i kroner. Tabell 3-1 Statpeds tildeling over kapittel 230 for 2015 Kap. 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem Post Betegnelse Tildeling Driftsutgifter Deltid for hørselshemmede Brukerforum for likeverdig utdanning Spesielle driftsutgifter Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Sum I tillegg kommer lønnskompensasjon for 2015 (underpost 1) 10

11 Post 01 Tildelingen gjelder også utbetaling av ventelønn og lønn etter rettsvilkårsavtalen. Det skal settes av en reserve på posten for å dekke utgifter til uforutsette hendelser. Tildelingen til deltidsopplæringen for hørselshemmede er øremerket til en styrking av deltidsopplæringen i alle Statped sine regioner. Når det gjelder brukerforum for likeverdig utdanning vil dette klargjøre i dialog med direktoratet. Post 21 Tildelingen gjelder oppdragsvirksomhet. Utgifter som føres på posten skal være knyttet til oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Det vises til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i brev av ved beregning av overhead når det gjelder oppdragsvirksomhet. Videre vises det til Rundskriv F Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler, og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt, utarbeidet av Utdannings- og forskningsdepartementet Inntekter fra oppdragsvirksomheten føres under kap 3230 post 01. Tabell 3-2 Statpeds tildeling over kapittel 3230 for 2015 Kap Statlig spesialpedagogisk støttesystem spesialundervisning Post Betegnelse Tildeling Inntekter fra oppdrag Salgsinntekter o.a Post 01 Inntekter som føres på posten skal være i forbindelse med oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Jf. kap. 230 post 21 overfor. Andre inntekter føres på post 02. Post 02 Inntekter som føres på posten gjelder salg av læremidler, utlån av lydbøker, salg av elevprodukter, salg fra kantine, utleie av lokaler, inntekter fra hjelpemiddeltilpasning og inntekter fra kurs. Det er ønskelig å redusere gebyrene på lydbøker slik at de på lengre sikt bare dekker formidlingskostnadene Jf. prop 1S ( ) kap Tabell 3-3 Statpeds ramme over kapittel 3220 for 2015 Kap post 02 Salgsinntekter Tildeling 2015 Inntekter fra Bestillingstorget Sum Inntektskravet for bestillingstorget ligger hos Udir 11

12 Tabell 3-4 Statpeds ramme over kapittel 220 for 2015 Kap. 220 post 21 Utdanningsdirektoratet - Spesielle driftsutgifter Tildeling 2015 Tilrettelegging eksamen 350 Tilrettelegging av prøver for blinde og svaksynte 500 Tilrettelegging av eksamen til hørselshemmede og produksjon av eksamen i tegnspråk 560 Tilrettelegging av prøver for hørselshemmede i grunnskolen 500 Sum 1910 Tildelingen gjelder tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver for blinde og svaksynte elever i grunnskolen og videregående opplæring, tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver i engelsk og matematikk for hørselshemmede og eksamensoppgaver for tegnspråksbrukere i fagene Norsk tegnspråk og Tegnspråk som fremmedspråk på fem ulike nivå (Norsk tegnspråk 10. trinn og Vg3, og Tegnspråk som fremmedspråk nivå I, II og III). Tabell 3-5 Statpeds ramme over kapittel 226 for 2015 Kap. 226 post 21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa Tildeling 2015 Oppfølging av oppdragsbrev S 6-13 SEVU PPT Oppfølging av oppdragsbrev S 5-14 Vi sprenger grenser (pilot og følgeforskning) Sum Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

13 4 Økonomiforvaltning og føringer Statpeds økonomiforvaltning skal være i henhold til regelverk og instrukser, jf. bl.a. Bevilgningsreglementet, veilederen Statlig budsjettarbeid, Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Direktoratet forutsetter at den virksomhetsinterne økonomiinstruksen blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov. Risikovurdering er en integrert del av direktoratets mål- og resultatstyring overfor Statped. Statpeds virksomhetsmål for 2015 er gitt i kapittel 2. Statped skal selv gjøre vurderingen av risiko i eget arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, med følgende hovedelementer: Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse Omtale av hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme. Dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. I årsrapporten og tertialrapporteringen skal Statped redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak. 4.1 Felles føringer for alle statlige virksomheter Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid. I 2015 skal Statped prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Statped skal også vurdere, og eventuelt ta initiativ til, tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter. Innen 1. juni 2015 skal Statped melde inn i DIFIs rapporteringsløsning om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomheten skal så i dialog med 13

14 Utdanningsdirektoratet velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse, etter følgende mal: Hvilke tidstyver virksomheten selv har prioritert å fjerne Tiltak for å fjerne utvalgte tidstyver (planlagt, under arbeid og gjennomførte) Resultater av arbeidet. Effektene for brukerne er spesielt interessante. 4.2 Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Lærlinger For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye lærebedrifter: Statped skal øke antallet lærlinger som er tilknyttet virksomheten i perioden Alle virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet. Vi viser for øvrig til Statens personalhåndbok, kap Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. I årsrapporten for 2015 skal Statped rapportere om antall lærlinger i 2014 og 2015, samt orientere om ev. planer for hvordan kravet om økning fra 2014 til 2016 skal nås. Sikkerhet og beredskap Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for Statpeds arbeid på dette feltet. Statped skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Statped skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eforvaltningsforskriften og den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplan. Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på veilederen «Veiledning i beredskapsplanlegging», som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet. Dokumentene som er omtalt over er tilgjengelige her: Statped skal i årsrapporten for 2015 rapportere på følgende: 1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015? 2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015? 3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? Dersom spørsmål besvares med nei, må Statped opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres. 14

15 5 Økonomiske og administrative fullmakter 5.1 Fullmakter Statpeds virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for å følge opp føringer gitt fra Utdanningsdirektoratet. Styringen av Statped skal følge de bestemmelser som følger av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Dersom det oppstår endringer i forutsetninger for tildeling av midler eller andre avvik som følge av interne forhold i virksomheten, skal dette umiddelbart rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Statped har ansvar for å prioritere innenfor de tildelte økonomiske rammene, slik at strategiske føringer for 2015 kan realiseres. Den økonomiske rammen på de ulike kapitlene og poster skal ikke overskrides. Det skal føres fortløpende kontroll med forbruket. Alle økonomiske disponeringer skal ligge innenfor rammen av dette tildelingsbrev og de fullmakter som er gitt. Disponeringen skal være i samsvar med bestemmelsene i Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Utdanningsdirektoratet gir for budsjettåret 2015 Statped fullmakt til å: Nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av Statped. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Overskride tildelingen på kap. 230 post 01 og 21 mot tilsvarende merinntekter på de tilhørende inntektskapitler og poster. Mindreinntekter krever tilsvarende mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og post. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser til utlandet for statens regning. Normere stillinger ved utlysing og tilsette i alle stillinger unntatt stillingen som direktør. Innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder. Forhandle etter Hovedavtalen. Inngå samarbeidsavtaler med UH-sektoren som finansieres gjennom oppdragsinntekter. Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering skal legges fram for Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder også vesentlige endringer i dimensjoneringen av ansatte innenfor fagområdene på landsbasis eller regionalt. Statped har ikke anledning til å omdisponere fra driftsutgiftsposter til investeringsposter og omvendt, forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn de 15

16 som er nevnt under kapittel 3230 uten at dette på forhånd er godkjent av Utdanningsdirektoratet. 5.2 Disponering av budsjettmidlene for 2015 Statped skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i tildelingene gjengitt i kapittel 3. Planen viser planlagte disponeringer fordelt på tiltak. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Det må også utarbeides et periodisert internbudsjett med hensiktsmessig detaljgrad for å kunne føre løpende kontroll med forbruk og innbetalinger. Disponeringsplanen sendes direktoratet innen 20. februar Statped må selv sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 230 for å dekke uforutsette utgifter. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at de midler som stilles til disposisjon for Statped i 2015 danner grunnlag for Statpeds virksomhet. De midler som stilles til disposisjon skal utnyttes effektivt og målrettet. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet og behov for vesentlige omdisponeringer skal alltid avklares med direktoratet. 16

17 6 Rapportering All rapportering skjer til Utdanningsdirektoratet. Statpeds ordinære rapportering skjer gjennom tre tertialrapporteringer og en årsrapport for Uavhengig av tidspunktene for tertialrapporteringene, skal Statped informere direktoratet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks Statped får kjennskap til slike avvik. Statped fremmer samtidig forslag om mulige korrigerende tiltak. Frister for rapporteringen er i all hovedsak avstemt med Utdanningsdirektoratets frister til KD der dette er relevant. Malen for tertialrapportering er under vurdering og vil bli vurdert endret. Dette vil i så fall skje i samarbeid med Statped. 6.1 Månedsrapportering på økonomi For hver måned i 2015 skal Statped rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2014 fra Finansdepartementet. Kopi av månedsrapporten til statsregnskapet sendes Utdanningsdirektoratet i forbindelse med tertialrapporteringen. 6.2 Tertialrapportering Mål og indikatorer det skal rapporteres på i de ulike tertialrapportene fremgår av vedlegg 3. I 1. og 2. tertialrapport skal det rapporteres på antatte avvik, med tilhørende beskrivelse av årsak, konsekvens, risikovurdering og forslag til korrigerende tiltak. Konsekvens av avvik på tilhørende mål skal fremgå. I 1. og 2. tertialrapport skal det også rapporteres på status, framdrift og planer for videre arbeid med større prosesser, definert i gitte oppdragsbrev. For oppdragsbrevene S 5-13 Vi sprenger grenser og S 6-13 SEVU PPT, samt avtalene Utdanningsdirektoratet har inngått med stiftelsen Signo og med Hørselshemmedes Landsforbund for perioden , vises det til egne konkretiseringer av rapporteringskrav. 1. tertialrapport per 30. april 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 30. april Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for aktuelle indikatorene jf. vedlegg 3. Frist til Utdanningsdirektoratet 29. mai tertialrapport per 31. august 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 31.august Denne rapporteringen inngår i grunnlaget for direktoratets 17

18 innspill til Kunnskapsdepartementets utarbeidelse av omgrupperingsproposisjonen for Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for indikatorene og status på annen styringsinformasjon, jf. vedlegg 3. Sammen med andre tertialrapport, skal Statped legge ved følgende: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Økonomirapporten for 1. og 2. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Rapportene skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til tildelte og disponerte midler og eget årsbudsjett. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 15. september tertialrapport for 2015 per 31. desember 2015 Tredje tertialrapport er i hovedsak en økonomirapportering. Rapporten skal i tillegg inneholde: Søknad om overføring av evt. ubrukte midler fra 2015 til 2016 Kopi av S-rapport Oversikt over større avvik som får konsekvenser for driften i 2016 Økonomirapporten for 3. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 20. januar Årsrapporten Finansdepartementet har fastslått krav til årsrapport i Økonomireglementet, jf. endringer regelverksbestemmelsene av Direktorat for økonomistyring (DFØ) har gitt ut en veileder med anbefalinger på struktur og innholdselementer (http://www.dfo.no/no/styring/arsrapport/), som vi ber Statped om å følge så langt det er hensiktsmessig og gjennomførbart i Gjenpart av årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen. Statped sender årsrapporten for 2015 til Utdanningsdirektoratet innen 15.mars Alle økonomiske, administrative og faglige krav til Statped, som er forankret i tildelingsbrev, supplerende tildelingsbrev og oppdragsbrev for 2015, er gjenstand rapportering i årsrapporten. 18

19 Årsrapporten skal omfatte relevant informasjon av betydning for Utdanningsdirektoratets styring. Direktoratet forventer at årsrapporten gir grunnlag for direktoratets arbeid med rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for Omtalen av del III Årets aktiviteter og resultater skal inneholde: En overordnet vurdering av Statped bidrag til måloppnåelse på sektormålene er nevnt i innledningen. Det forventes at Statped gir en vurdering av hvordan de har arbeidet for å bidra til at sektormålene nåes. Vurdering av måloppnåelse på de mål og prioriteringer som er satt for Statpeds virksomhet i kapittel 2. I rapporteringen skal det særlig legges vekt på prioriteringene for 2015 under hvert mål. I tillegg må Statpeds rapport gi et bilde av i hvilken retning det går med hensyn til måloppnåelse på virksomhetsmålet og eventuelt beskrive hvilke tiltak som vil iverksettes for å bidra til måloppnåelse. Under virksomhetsmålene bes Statped særskilt om å rapportere på de konkrete indikatorene som er satt for disse, samt også sin vurdering av videreutvikling fremover av denne rapporteringen. Utkvittering av særskilte aktiviteter som er satt for 2015, jf. kap. 2. Statped bes om å rapportere i henhold til oppdragsbrev og tekst i kap 2. Vurdering av Statpeds samlede arbeid med de faste oppgavene, som er omtalt i vedlegg 1. Statped bes om å beskrive hvilke prioriteringer som er gjort innenfor de faste oppgavene og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse prioriteringene. Statped må også gi en vurdering av hvilken effekt disse prioriteringene har hatt Andre krav til årsrapporten I årsrapporten skal Statped redegjøre for sin informasjonsstrategi og for gjennomføringen av informasjonsoppgaver overfor ulike målgrupper. Statped må i årsrapporten redegjøre for status for likestilling i virksomheten i tråd med redegjørelsesplikten. Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten». Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Statped skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området. Statped skal i årsrapporten redegjøre for sitt arbeid med å oppfylle bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser med forskrift. Når det gjelder krav til årsavslutning av virksomhetens regnskap og frister for innrapportering til Direktoratet for økonomistyring, vises det til årlig rundskriv fra Finansdepartementet (R-8/2015 for regnskapsåret 2015). Direktoratet ber om at Statped i årsrapporten gir en kort redegjørelse for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp. 19

20 Se for øvrig egne krav til rapportering på fellesføringer gitt i kapittel 4 på følgende områder: Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Lærlinger Sikkerhet og beredskap 20

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014 Dato27.01.2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014 BodhildFisknes (e.f.) ' SisselHusebråten 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Budsjettildeling 3 2.1. Bevilgningsvedtak

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET

TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 3 3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET... 6 4. BUDSJETT OG FULLMAKTER... 13 4.1

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer