Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015"

Transkript

1 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped

2 Innhold 1 Innledning Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter... 7 Oppdragsbrev Kunnskaps- og kompetansespredning Kunnskaps- og kompetanseutvikling Tildeling av midler Generelle økonomiske føringer Økonomiske rammer til Statped Økonomiforvaltning og føringer Felles føringer for alle statlige virksomheter Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Økonomiske og administrative fullmakter Fullmakter Disponering av budsjettmidlene for Rapportering Månedsrapportering på økonomi Tertialrapportering Årsrapporten Andre krav til årsrapporten Styring, kommunikasjon og samarbeid Etatsstyringsmøter Kontaktmøter Vedlegg 1 Statpeds faste oppdrag Vedlegg 2 Innspill til budsjettarbeid Vedlegg 3 Definisjoner av indikatorer med frister for rapportering TB Statped

3 1 Innledning Statped skal bidra med høy kompetanse og kvalitet på det spesialpedagogiske feltet. Statped er, sammen med den statlige utdanningsadministrasjonen, sentral for å kunne nå forventningene og føringer som ligger i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Statped skal bidra til at sektormålene som er satt for barnehagen og grunnopplæringen nås jf. Prop.1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Statped, inkludert de to statlige skolene som gir opplæring etter opplæringsloven, er direkte underlagt og etatsstyrt av Utdanningsdirektoratet. Tildelingsbrevet fra direktoratet er Statped sitt overordnede styringsdokument og bygger på føringer gitt i Prop.1S ( ), Stortingets innstilling og vedtak til disse, samt føringer gitt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til direktoratet. Statped er i perioden under omstilling. Formålet med omstillingen er å sikre likeverdige spesialpedagogiske tjenester i hele landet. I omstillingsperioden står styrking av flerfaglig profil og endret tjenesteprofil sentralt. Her framheves spesielt Statpeds proaktive rolle ut mot kommune og fylkeskommune og samarbeidet med UHsektoren. I løpet av denne perioden skal samarbeidet mellom Statped og universitetene og høgskolene i Norge videreutvikles og systematiseres. Omstillingen i Statped i 2015 bør så langt det er mulig, ikke gå på bekostning av arbeidet med å bistå kommunene og fylkeskommunene i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring for alle. Tildelingsbrevet består av i alt 7 kapitler. Direktoratets forventninger til Statpeds faglige arbeid er fastsatt i kap 1 og 2. Økonomiske rammer for driften og krav til forvaltning av disse, samt fullmakter og rapporteringskrav står i kapittel 3 til 6. Avslutningsvis informerer tildelingsbrevet om datoer for etatsstyrings-, og kontaktmøter i kapittel 7. Statpeds faste oppdrag, kalender for innspill til budsjettarbeid for 2015 og 2016, samt definisjoner av indikatorene er lagt inn som vedlegg. Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet ikke er uttømmende, og at det kan det komme flere oppdrag og bestillinger i løpet av året. TB Statped

4 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015 Dette kapitlet omhandler mål og indikatorer samt særskilte aktiviteter som vil bli fulgt opp av Utdanningsdirektoratet gjennom styringsdialogen i Målene er utledet av de politiske målsettingene som er satt for Statped i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) og føringer for direktoratets etatsstyring av Statped, gitt i Tildelingsbrevet for 2015 fra Kunnskapsdepartementet. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for satt følgende hovedmål for Statped: Statped skal arbeide etter følgende mål i 2015: Være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. I 2015 fortsetter arbeidet med omorganiseringen av Statped. Statped skal bli en enhetlig organisasjon som bruker kompetansen i organisasjonen på en helhetlig måte både i tjenesteytingen og i kunnskapsutviklingen. Et viktig arbeid blir å videreutvikle samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner og gjøre fordelingen av ansvar og oppgaver tydeligere samt avklare kompetansebehov i kommunesektoren. Statped skal legge vekt på å utvikle flerfaglige tjenester i tråd med de behovene kommunene og fylkeskommunene har. For å utnytte og utvikle den samlede spesialpedagogiske kompetansen i hver region skal Statped i større grad enn tidligere arbeide systemrettet mot PP-tjenestene i de respektive regionene og skape et godt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Indikatorene knyttet til hvert delmål er inndelt i to ulike typer. Benevnelsen indikator brukes på forhold Statped kan påvirke direkte og som direktoratet styrer på. Betegnelsen «annen styringsinformasjon knyttet til målområdet» benyttes på andre forklaringsvariabler direktoratet ønsker informasjon om og som benyttes i analysen av måloppnåelse. Dette innebærer rapportering av både kvalitativ og kvantitativ art. 1 Prop. 1 S ( ), Innst. 12 S ( ). 4

5 2.1 Tjenesteyting Hovedmål 1 Statped skal være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Delmål 1.1 Statped leverer tjenester med god kvalitet og har en effektiv administrasjon Indikator Andel klagesaker med omgjøringsvedtak i Statped. Ambisjonsnivå: 1 pst. eller lavere. Indikator Andel avviste saker, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Forholdet mellom fagårsverk og øvrige årsverk Ambisjonsnivå: En økning i andel fagårsverk fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på følgende fra ulike brukerundersøkelser: Opplevd tilfredshet med tjenestene, herunder: o Deltidsopplæringen o Tilgangen til læringsressurser o Foreldreopplæringen Kommunenes og fylkeskommunenes opplevelse av Statpeds Kompetanse. Rapporteringen på brukerundersøkelsene skjer i forbindelse med andre tertialrapportering. Delmål 1.2 Det er en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom Statped og sentrale eksterne aktører Indikator Antall rammeavtaler med kommuner og fylkeskommuner Ambisjonsnivå: 95 pst Indikator Antall rammeavtaler med de regionale helseforetakene Ambisjonsnivå: 100 pst 5

6 Indikator Andel samarbeidsavtaler med skolene som har elever på deltidsopplæringen i Statped Ambisjonsnivå: 100 pst Indikator Antall elever som får et deltidstilbud om fjernundervisning fra Statped Ambisjonsnivå: En økning fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på samarbeidsavtaler med helsesektoren. Antall Delmål 1.3 Statped har en effektiv saksbehandling og god tilgjengelighet Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på systembaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig ventetid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 70 dager Indikator Saksbehandlingstid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Indikator Ventetid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Andel saker som overføres til annen region, fordelt på fagområder Opplevd tilgjengelighet blant brukere og samarbeidspartnere Saksinngang på individsaker pr innbygger 6

7 Delmål 1.4 Statpeds tjenesteyting til kommuner og fylkeskommuner dekkes i økende grad av systembaserte tjenester. Indikator Antall individbaserte tjenester Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Antall systembaserte tjenester Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Indikator Antall brukere som får et flerfaglig tilbud Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Statped skal i forbindelse rapportering på indikatorene 1.4.1, og oversende grunnlagstall slik at direktoratet kan beregne andeler. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner Andel landsdekkende saker, fordelt på fagområder Tilgang til veilednings- og støttemateriell Særskilte aktiviteter Nedenfor følger særskilte aktivitet som Statped skal utføre i Statped skal: Bidra i forbindelse med konferanse for PP-tjenesten Sørge for implementering av aktiviteten i det nåværende Brukerforum for likeverdig utdanning i sitt eget nasjonale brukermedvirkningsarbeid. Statped må sikre at dette blir en møteplass hvor informasjon og dialog kan finne sted mellom brukerorganisasjonene, Statped, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev Kommende oppdragsbrev Statped vil motta oppdragsbrev knyttet til oppfølging av hørselshemmede barn og unge, inkludert barn og unge med CI Oppdragsbrevet «Samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring» bes Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Utdanningsdirektoratet om å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn 7

8 og unge under 24 år, med mål om at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Som en del av oppdraget er det fremmet et satsingsforslag knyttet til tverrsektoriell praksis- og kompetanseutvikling. Statped må påregne at det kan komme oppdrag knyttet til denne satsingen i Følgende oppdrag pågår: Oppdragsbrev S Faglig bistand i Georgia som deltaker i et offisielt norsk bistandsprosjekt S Vi sprenger grenser gjennomføring av piloter knyttet barnehage, skole og foreldreopplæring, samt følgeevaluering knyttet til S Pilotprosjekter 4 pilotprosjekter for tegnspråk. Frister Ordinært arbeid fra S Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) (del 1) (del 2) S Veiledere ferdigstilles - hørselshemmede Ferdig i 2014 S Bistand til utvikling av veileder for opplæring av Sluttføres 15. elever med behov for alternativ og supplerende september 2015 kommunikasjon i grunnopplæringen S Oppfølging av avtaler med Hørselshemmedes Varighet til landsforbund og stiftelsen Signo. Det vises her til egne frister i avtalene mellom partene. S Helhetlig modell for samordnet foreldreopplæring (fase to). Modell for samordnet foreldreopplæring Utprøving av modell i en region Implementering i alle regioner Høst 2015 Høst 2016 Statped skal rapportere på oppdragsbrev i henhold til frister angitt i hvert oppdrag. I tillegg bes Statped om å rapportere på status, framdrift og planer for videre arbeid i henhold til rapporteringskrav gjengitt i kapittel Kunnskaps- og kompetansespredning Hovedmål 2 Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Delmål 2.1 Statped bidrar med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanninger 2 Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

9 Indikator Antall forelesningstimer fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Det settes et nullpunkt i Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall inngåtte samarbeidsavtaler med UH sektoren vedrørende undervisning ved spesialpedagogiske utdanninger. 2.3 Kunnskaps- og kompetanseutvikling Hovedmål 3 Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. Delmål 3.1 Statped har en strategi for prioritering av områder for FoU-arbeid Indikator Antall utviklingsprosjekter fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Sette nullpunkt. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Deltakelse i forskningsstudier i regi av UH-sektor 9

10 3 Tildeling av midler Dette kapittelet er basert på endelig tildelingsbrev for 2015 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. 3.1 Generelle økonomiske føringer Stortinget vedtok den 19. desember Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for Det vises til Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2015, og at direktoratet som konsekvens av dette må endre tildelingene til Statped, stilles angitte midler i dette tildelingsbrevet til disposisjon. Det understrekes at alle tiltak og aktiviteter som Statped er ansvarlig for, samt alle andre tiltak som Statped ønsker gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor de angitte tildelingsrammer på de ulike områder. Disponeringen av budsjettet skal samsvare med føringer gitt i kapittel 2 «Statpeds mål, indikatorer og særskilte aktiviteter i 2015». Virksomhetsleder har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme, slik at indikatorer og oppdrag for budsjettåret kan realiseres. Sammenlignet med saldert budsjett for 2014 er det i Finansdepartementets føringer for arbeidet med 2015-budsjettet generelt lagt inn følgende prisjusteringer: 01-poster: 2,7 pst. (underpost 2) 3 21-poster: 3,3 pst. 45-poster: 2,9 pst. Inntektsposter:3,3 pst. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet for 2015, men det er ikke lagt inn noe for lønnsregulering i Bevilgning for dette behandles som egen sak av Stortinget etter lønnsoppgjøret våren 2015, og eventuell supplerende tildeling kan forventes i oktober/november Økonomiske rammer til Statped Alle beløp som gjelder tildelinger i dette kapitlet er oppgitt i kroner. Tabell 3-1 Statpeds tildeling over kapittel 230 for 2015 Kap. 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem Post Betegnelse Tildeling Driftsutgifter Deltid for hørselshemmede Brukerforum for likeverdig utdanning Spesielle driftsutgifter Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Sum I tillegg kommer lønnskompensasjon for 2015 (underpost 1) 10

11 Post 01 Tildelingen gjelder også utbetaling av ventelønn og lønn etter rettsvilkårsavtalen. Det skal settes av en reserve på posten for å dekke utgifter til uforutsette hendelser. Tildelingen til deltidsopplæringen for hørselshemmede er øremerket til en styrking av deltidsopplæringen i alle Statped sine regioner. Når det gjelder brukerforum for likeverdig utdanning vil dette klargjøre i dialog med direktoratet. Post 21 Tildelingen gjelder oppdragsvirksomhet. Utgifter som føres på posten skal være knyttet til oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Det vises til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i brev av ved beregning av overhead når det gjelder oppdragsvirksomhet. Videre vises det til Rundskriv F Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler, og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt, utarbeidet av Utdannings- og forskningsdepartementet Inntekter fra oppdragsvirksomheten føres under kap 3230 post 01. Tabell 3-2 Statpeds tildeling over kapittel 3230 for 2015 Kap Statlig spesialpedagogisk støttesystem spesialundervisning Post Betegnelse Tildeling Inntekter fra oppdrag Salgsinntekter o.a Post 01 Inntekter som føres på posten skal være i forbindelse med oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Jf. kap. 230 post 21 overfor. Andre inntekter føres på post 02. Post 02 Inntekter som føres på posten gjelder salg av læremidler, utlån av lydbøker, salg av elevprodukter, salg fra kantine, utleie av lokaler, inntekter fra hjelpemiddeltilpasning og inntekter fra kurs. Det er ønskelig å redusere gebyrene på lydbøker slik at de på lengre sikt bare dekker formidlingskostnadene Jf. prop 1S ( ) kap Tabell 3-3 Statpeds ramme over kapittel 3220 for 2015 Kap post 02 Salgsinntekter Tildeling 2015 Inntekter fra Bestillingstorget Sum Inntektskravet for bestillingstorget ligger hos Udir 11

12 Tabell 3-4 Statpeds ramme over kapittel 220 for 2015 Kap. 220 post 21 Utdanningsdirektoratet - Spesielle driftsutgifter Tildeling 2015 Tilrettelegging eksamen 350 Tilrettelegging av prøver for blinde og svaksynte 500 Tilrettelegging av eksamen til hørselshemmede og produksjon av eksamen i tegnspråk 560 Tilrettelegging av prøver for hørselshemmede i grunnskolen 500 Sum 1910 Tildelingen gjelder tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver for blinde og svaksynte elever i grunnskolen og videregående opplæring, tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver i engelsk og matematikk for hørselshemmede og eksamensoppgaver for tegnspråksbrukere i fagene Norsk tegnspråk og Tegnspråk som fremmedspråk på fem ulike nivå (Norsk tegnspråk 10. trinn og Vg3, og Tegnspråk som fremmedspråk nivå I, II og III). Tabell 3-5 Statpeds ramme over kapittel 226 for 2015 Kap. 226 post 21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa Tildeling 2015 Oppfølging av oppdragsbrev S 6-13 SEVU PPT Oppfølging av oppdragsbrev S 5-14 Vi sprenger grenser (pilot og følgeforskning) Sum Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

13 4 Økonomiforvaltning og føringer Statpeds økonomiforvaltning skal være i henhold til regelverk og instrukser, jf. bl.a. Bevilgningsreglementet, veilederen Statlig budsjettarbeid, Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Direktoratet forutsetter at den virksomhetsinterne økonomiinstruksen blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov. Risikovurdering er en integrert del av direktoratets mål- og resultatstyring overfor Statped. Statpeds virksomhetsmål for 2015 er gitt i kapittel 2. Statped skal selv gjøre vurderingen av risiko i eget arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, med følgende hovedelementer: Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse Omtale av hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme. Dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. I årsrapporten og tertialrapporteringen skal Statped redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak. 4.1 Felles føringer for alle statlige virksomheter Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid. I 2015 skal Statped prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Statped skal også vurdere, og eventuelt ta initiativ til, tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter. Innen 1. juni 2015 skal Statped melde inn i DIFIs rapporteringsløsning om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomheten skal så i dialog med 13

14 Utdanningsdirektoratet velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse, etter følgende mal: Hvilke tidstyver virksomheten selv har prioritert å fjerne Tiltak for å fjerne utvalgte tidstyver (planlagt, under arbeid og gjennomførte) Resultater av arbeidet. Effektene for brukerne er spesielt interessante. 4.2 Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Lærlinger For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye lærebedrifter: Statped skal øke antallet lærlinger som er tilknyttet virksomheten i perioden Alle virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet. Vi viser for øvrig til Statens personalhåndbok, kap Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. I årsrapporten for 2015 skal Statped rapportere om antall lærlinger i 2014 og 2015, samt orientere om ev. planer for hvordan kravet om økning fra 2014 til 2016 skal nås. Sikkerhet og beredskap Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for Statpeds arbeid på dette feltet. Statped skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Statped skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eforvaltningsforskriften og den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplan. Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på veilederen «Veiledning i beredskapsplanlegging», som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet. Dokumentene som er omtalt over er tilgjengelige her: Statped skal i årsrapporten for 2015 rapportere på følgende: 1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015? 2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015? 3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? Dersom spørsmål besvares med nei, må Statped opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres. 14

15 5 Økonomiske og administrative fullmakter 5.1 Fullmakter Statpeds virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for å følge opp føringer gitt fra Utdanningsdirektoratet. Styringen av Statped skal følge de bestemmelser som følger av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Dersom det oppstår endringer i forutsetninger for tildeling av midler eller andre avvik som følge av interne forhold i virksomheten, skal dette umiddelbart rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Statped har ansvar for å prioritere innenfor de tildelte økonomiske rammene, slik at strategiske føringer for 2015 kan realiseres. Den økonomiske rammen på de ulike kapitlene og poster skal ikke overskrides. Det skal føres fortløpende kontroll med forbruket. Alle økonomiske disponeringer skal ligge innenfor rammen av dette tildelingsbrev og de fullmakter som er gitt. Disponeringen skal være i samsvar med bestemmelsene i Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Utdanningsdirektoratet gir for budsjettåret 2015 Statped fullmakt til å: Nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av Statped. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Overskride tildelingen på kap. 230 post 01 og 21 mot tilsvarende merinntekter på de tilhørende inntektskapitler og poster. Mindreinntekter krever tilsvarende mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og post. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser til utlandet for statens regning. Normere stillinger ved utlysing og tilsette i alle stillinger unntatt stillingen som direktør. Innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder. Forhandle etter Hovedavtalen. Inngå samarbeidsavtaler med UH-sektoren som finansieres gjennom oppdragsinntekter. Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering skal legges fram for Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder også vesentlige endringer i dimensjoneringen av ansatte innenfor fagområdene på landsbasis eller regionalt. Statped har ikke anledning til å omdisponere fra driftsutgiftsposter til investeringsposter og omvendt, forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn de 15

16 som er nevnt under kapittel 3230 uten at dette på forhånd er godkjent av Utdanningsdirektoratet. 5.2 Disponering av budsjettmidlene for 2015 Statped skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i tildelingene gjengitt i kapittel 3. Planen viser planlagte disponeringer fordelt på tiltak. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Det må også utarbeides et periodisert internbudsjett med hensiktsmessig detaljgrad for å kunne føre løpende kontroll med forbruk og innbetalinger. Disponeringsplanen sendes direktoratet innen 20. februar Statped må selv sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 230 for å dekke uforutsette utgifter. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at de midler som stilles til disposisjon for Statped i 2015 danner grunnlag for Statpeds virksomhet. De midler som stilles til disposisjon skal utnyttes effektivt og målrettet. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet og behov for vesentlige omdisponeringer skal alltid avklares med direktoratet. 16

17 6 Rapportering All rapportering skjer til Utdanningsdirektoratet. Statpeds ordinære rapportering skjer gjennom tre tertialrapporteringer og en årsrapport for Uavhengig av tidspunktene for tertialrapporteringene, skal Statped informere direktoratet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks Statped får kjennskap til slike avvik. Statped fremmer samtidig forslag om mulige korrigerende tiltak. Frister for rapporteringen er i all hovedsak avstemt med Utdanningsdirektoratets frister til KD der dette er relevant. Malen for tertialrapportering er under vurdering og vil bli vurdert endret. Dette vil i så fall skje i samarbeid med Statped. 6.1 Månedsrapportering på økonomi For hver måned i 2015 skal Statped rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2014 fra Finansdepartementet. Kopi av månedsrapporten til statsregnskapet sendes Utdanningsdirektoratet i forbindelse med tertialrapporteringen. 6.2 Tertialrapportering Mål og indikatorer det skal rapporteres på i de ulike tertialrapportene fremgår av vedlegg 3. I 1. og 2. tertialrapport skal det rapporteres på antatte avvik, med tilhørende beskrivelse av årsak, konsekvens, risikovurdering og forslag til korrigerende tiltak. Konsekvens av avvik på tilhørende mål skal fremgå. I 1. og 2. tertialrapport skal det også rapporteres på status, framdrift og planer for videre arbeid med større prosesser, definert i gitte oppdragsbrev. For oppdragsbrevene S 5-13 Vi sprenger grenser og S 6-13 SEVU PPT, samt avtalene Utdanningsdirektoratet har inngått med stiftelsen Signo og med Hørselshemmedes Landsforbund for perioden , vises det til egne konkretiseringer av rapporteringskrav. 1. tertialrapport per 30. april 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 30. april Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for aktuelle indikatorene jf. vedlegg 3. Frist til Utdanningsdirektoratet 29. mai tertialrapport per 31. august 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 31.august Denne rapporteringen inngår i grunnlaget for direktoratets 17

18 innspill til Kunnskapsdepartementets utarbeidelse av omgrupperingsproposisjonen for Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for indikatorene og status på annen styringsinformasjon, jf. vedlegg 3. Sammen med andre tertialrapport, skal Statped legge ved følgende: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Økonomirapporten for 1. og 2. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Rapportene skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til tildelte og disponerte midler og eget årsbudsjett. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 15. september tertialrapport for 2015 per 31. desember 2015 Tredje tertialrapport er i hovedsak en økonomirapportering. Rapporten skal i tillegg inneholde: Søknad om overføring av evt. ubrukte midler fra 2015 til 2016 Kopi av S-rapport Oversikt over større avvik som får konsekvenser for driften i 2016 Økonomirapporten for 3. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 20. januar Årsrapporten Finansdepartementet har fastslått krav til årsrapport i Økonomireglementet, jf. endringer regelverksbestemmelsene av Direktorat for økonomistyring (DFØ) har gitt ut en veileder med anbefalinger på struktur og innholdselementer (http://www.dfo.no/no/styring/arsrapport/), som vi ber Statped om å følge så langt det er hensiktsmessig og gjennomførbart i Gjenpart av årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen. Statped sender årsrapporten for 2015 til Utdanningsdirektoratet innen 15.mars Alle økonomiske, administrative og faglige krav til Statped, som er forankret i tildelingsbrev, supplerende tildelingsbrev og oppdragsbrev for 2015, er gjenstand rapportering i årsrapporten. 18

19 Årsrapporten skal omfatte relevant informasjon av betydning for Utdanningsdirektoratets styring. Direktoratet forventer at årsrapporten gir grunnlag for direktoratets arbeid med rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for Omtalen av del III Årets aktiviteter og resultater skal inneholde: En overordnet vurdering av Statped bidrag til måloppnåelse på sektormålene er nevnt i innledningen. Det forventes at Statped gir en vurdering av hvordan de har arbeidet for å bidra til at sektormålene nåes. Vurdering av måloppnåelse på de mål og prioriteringer som er satt for Statpeds virksomhet i kapittel 2. I rapporteringen skal det særlig legges vekt på prioriteringene for 2015 under hvert mål. I tillegg må Statpeds rapport gi et bilde av i hvilken retning det går med hensyn til måloppnåelse på virksomhetsmålet og eventuelt beskrive hvilke tiltak som vil iverksettes for å bidra til måloppnåelse. Under virksomhetsmålene bes Statped særskilt om å rapportere på de konkrete indikatorene som er satt for disse, samt også sin vurdering av videreutvikling fremover av denne rapporteringen. Utkvittering av særskilte aktiviteter som er satt for 2015, jf. kap. 2. Statped bes om å rapportere i henhold til oppdragsbrev og tekst i kap 2. Vurdering av Statpeds samlede arbeid med de faste oppgavene, som er omtalt i vedlegg 1. Statped bes om å beskrive hvilke prioriteringer som er gjort innenfor de faste oppgavene og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse prioriteringene. Statped må også gi en vurdering av hvilken effekt disse prioriteringene har hatt Andre krav til årsrapporten I årsrapporten skal Statped redegjøre for sin informasjonsstrategi og for gjennomføringen av informasjonsoppgaver overfor ulike målgrupper. Statped må i årsrapporten redegjøre for status for likestilling i virksomheten i tråd med redegjørelsesplikten. Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten». Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Statped skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området. Statped skal i årsrapporten redegjøre for sitt arbeid med å oppfylle bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser med forskrift. Når det gjelder krav til årsavslutning av virksomhetens regnskap og frister for innrapportering til Direktoratet for økonomistyring, vises det til årlig rundskriv fra Finansdepartementet (R-8/2015 for regnskapsåret 2015). Direktoratet ber om at Statped i årsrapporten gir en kort redegjørelse for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp. 19

20 Se for øvrig egne krav til rapportering på fellesføringer gitt i kapittel 4 på følgende områder: Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Lærlinger Sikkerhet og beredskap 20

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Tildelingsbrev Statped 2014. Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2014

Tildelingsbrev Statped 2014. Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2014 Tildelingsbrev Statped 2014 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 STATPEDS MÅL, INDIKATORER OG SÆRSKILTE AKTIVITETER I 2014... 4 2.1 MÅL OG RESULTATSTYRING...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene

Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4953 19.12.14 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene Vi viser til omtale

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 14/3654-15.12.14 Tildelingsbrev 2015 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2581 19.2.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Vi viser til

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Johan Raaum (e.f.) ekspedisjonssjef Ellen Cathrine Arnesen avdelingsdirektør

Johan Raaum (e.f.) ekspedisjonssjef Ellen Cathrine Arnesen avdelingsdirektør Senter for IKT i utdanningen Postboks 530 9256 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 10/62-17.12.14 Tildelingsbrev 2015 Senter for IKT i utdanningen Stortinget har 11. desember 2014 vedtatt statsbudsjettet for

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Senterets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2016... 3 2.1 Virksomhetsmål og prioriteringer...

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2016

Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2016 Kunnskapsdepartementet Tildelingsbrev Tildelingsbrev til Senter for IKT i utdanningen for 2016 TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Senterets

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.2 MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no Deres ref Vår ref Dato 14/4666-10.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - endelig tildelingsbrev - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Brevet

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Bakgrunn for omstillingen i Statped

Bakgrunn for omstillingen i Statped Bakgrunn for omstillingen i Statped NOU 2009: 18 Rett til læring (Midtlyngutvalget) Meld. St. 18 (2010/2011) Læring og fellesskap Målbilde for Statped (som viser vei fram til 2016) 2 Organisering Statped

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 4 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar praktikum@teologi.uio.no Deres ref Vår ref Dato 14/565-13.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar 1. INNLEDNING Kulturdepartementet

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar Postboks 1075 Blindern 0316 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 12/3261 Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar 1. Innledning Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017

Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017 Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017 Likeverd og mestring for samiske barn, unge og voksne med særskilte behov Strategiija Statpeda sámegielat doibmii

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever 1 Hva er Statpeds oppdrag for hørselshemmede elever? Statpeds arbeidsområder og ansvarsfelt er vedtatt av Stortinget. I Stortingsmelding 18 (2010-2011)

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Oppdragsbrev for 2008 til

Oppdragsbrev for 2008 til Oppdragsbrev for 2008 til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2012 INNHOLD 1 Mål og hovedprioriteringer, rolle og ansvar... 3 1.1 Nettverk, samordning og kommunikasjon... 5 1.2 Læring og digitale læringsressurser...

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

vay r2_ 9_61 i LI 1-36)13K j-tim O Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Tildelingsbrev for NOKUT 2012

vay r2_ 9_61 i LI 1-36)13K j-tim O Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Tildelingsbrev for NOKUT 2012 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NASJONALT ORGAN FOR KvALITET I UTDANNINGEN! r2_ 9_61 i LI vay Adm.enhel:.ADM 1-36)13K

Detaljer

Bakgrunn for omstilling av Statped

Bakgrunn for omstilling av Statped Bakgrunn for omstilling av Statped likeverdig tilgang til Statpeds tjenester for kommuner og fylkeskommuner («tettere på») mer enhetlig oppfatning av hvem som er brukere av Statped mer enhetlig strategi

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET 2015 1 1. Innledning... 3 2. Direktoratets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 3. Tildeling av midler... 6 4.

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen. Statsbudsjettet 2015- Tildelingsbrev

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen. Statsbudsjettet 2015- Tildelingsbrev Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 14/8020-1 22.12.14 Statsbudsjettet 2015- Tildelingsbrev 1. Innledning... 1 2. Regjeringens langsiktige mål og strategier... 1

Detaljer

Samfunnsoppdrag og visjon

Samfunnsoppdrag og visjon Organisering Statped ligger under Utdanningsdirektoratet, som igjen ligger under Kunnskapsdepartementet. Direktør for Statped er Tone Mørk. Statped har ca. 850 medarbeidere. Samfunnsoppdrag og visjon Statped

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Nasjonalbiblioteket Postboks 2674 Solli 0203 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4407 27.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Nasjonalbiblioteket Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer