Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk"

Transkript

1 Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Tannhelsetjenesten i Telemark Utviklingen i perioden Fylkestannlegen og fylkestannlegens kontor Tannhelsedistriktene Problemstilling 1 - om utøvelse av myndighet på økonomiområdet Fakta om ansvar og myndighet Meninger om kompetanse og bistand på økonomiområdet Revisors vurderinger Problemstilling 2 - om budsjett/budsjettering Fakta om budsjettarbeidet Meninger og fakta om budsjettet, nye tiltak og endringer Analyser av budsjett og regnskap Sammenligning av Kostra-tall Revisors vurderinger Problemstilling 3 - om oppfølging og rapportering Fakta om intern oppfølging og rapportering Fakta og meninger om rapportering til politisk nivå Fakta om innholdet i den skriftlige rapporteringen Revisors vurderinger Revisors konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger Oversikt over tabeller Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Vedlegg I. Vedlegg 1: Fylkesrådmannens høringsuttalelse II. Vedlegg 2: Organisasjonskart tannhelsetjenesten III. Vedlegg 3: Revisjonskriterier IV. Vedlegg 4: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 Sammendrag Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget. Vi fikk innspill om ulike tema, og kontrollutvalget vedtok å dele undersøkelsen i to. Denne rapporten handler om økonomistyring og ressursbruk. Undersøkelsen om inngåelse av avtaler er i startet og vil bli presentert i en egen rapport. Undersøkelsen har følgende problemstillinger: 1. Er utøvelse av myndighet på økonomiområdet i samsvar med delegert myndighet og fylkeskommunens interne reglement? 2. Er budsjettet i samsvar med lov, forskrift og fylkeskommunens interne regelverk? 3. Er oppfølging og rapportering på økonomiområdet i samsvar med lov, forskrift og fylkeskommunens interne regelverk? Revisjonskriteriene er hentet fra kommuneloven, forskrift om årsbudsjett og Telemark fylkeskommunes interne regelverk på økonomiområdet. Organisering strukturendringer Tannhelsetjenesten har i perioden gjennomført en omfattende strukturendring. Antall tannhelsedistrikt er redusert fra 7 til 4, antall tannklinikker er redusert fra 27 til 13. Det er investert betydelige beløp i nye tannklinikker og nytt utstyr. Det var bl.a. forventet at endringene ville føre til innsparing i driftsutgiftene. Fakta/informasjon er innhentet ved intervju/møter med ledere/ansatte i tannhelsetjenesten og fra aktuelle dokumenter. Vi presenterer en del informasjon og tall om utviklingen i tannhelsetjenesten fra 2005 til i dag, mens analyse av budsjett og regnskap i hovedsak er avgrenset til åra Vi har også sammenlignet Kostra-tall med noen andre fylkeskommuner. Resultatet av undersøkelsen 1. Om utøvelse av myndighet på økonomiområdet Delegasjon av myndighet fra fylkesrådmannen til fylkestannlegen er i samsvar med fylkeskommunens delegeringsreglement. Leieavtaler og andre langsiktige avtaler påfører fylkeskommunen utgifter i mange år framover. Myndighet til å inngå/signere slike avtaler er ikke formelt delegert fra fylkesrådmannen. Det synes som om praksisen på dette området har variert i fylkeskommunen. Forrige fylkestannlege har inngått og undertegnet langsiktige avtaler for tannhelsetjenesten. Det er uklart om han kan ha fått signaler fra overordet myndighet om å utføre slike oppgaver. Videredelegering fra fylkestannlegen har ikke vært helt i samsvar med delegeringsreglementet, slik det har vært praktisert i fylkeskommunen i de siste åra. Begrenset anvisningsmyndighet er videredelegert til overtannlegene, og det har vært uklart hvilket ansvar de har hatt for økonomien i sine distrikt. Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 De opplysningene revisor har innhentet om kompetanse og bistand på området økonomi er til dels subjektive meninger, og de spriker noe. De tyder likevel på at noe mangelfull overordnet styring og for lite bistand fra fylkesrådmannens økonomiteam kan være en årsak til at økonomistyringen i tannhelsetjenesten har vært for dårlig i en årrekke. I 2012 har fylkesrådmannen tatt tak i dette problemet, og tannhelsetjenesten samarbeider nå tett med fylkesrådmannens økonomiteam. 2. Om budsjett/budsjettering Vedtatt budsjett er ikke overholdt i de siste fire åra. Merforbruket har vært 1,5 mill. kroner i 2008, 2,5 mill. kroner i 2009, 5,0 mill. kroner i 2010 og 4,0 mill. kroner i Størrelsen på merforbruket viser at det ikke har vært samsvar mellom budsjett og regnskap. I perioden har netto driftsutgifter i regnskapet økt med 26 %, mens endret budsjett er økt med 17 %. Inntekter av tannbehandling har i samme periode økt med 50 %, og det har bidratt til å redusere merforbruket. Årsaker til at det har blitt stadig mindre samsvar mellom budsjett og regnskap kan være utgifter/- utgiftsøkning som ikke er budsjettert, for dårlig kontroll og oppfølging av budsjett/regnskap gjennom året og for dårlig kvalitet på budsjettarbeidet. Økte utgifter er i for stor grad tenkt eller planlagt dekket inn av økte inntekter. Det har vært for dårlig samarbeid internt og for liten forståelse for at budsjettarbeidet er svært viktig. Det har også vært for lite samarbeid med fylkesrådmannens økonomiteam, som har ekspertisen. Vi har inntrykk av at nye tiltak og endringer som har virkning for budsjettet er forsøkt lagt fram for overordnede i administrasjonen, men at det ikke alltid har nådd fram, eller ikke er tatt hensyn til. En årsak kan være at rapporteringen har vært for lite konkret. Vi har også inntrykk av at konsekvensene av nye tiltak og endringer i for liten grad er rapportert til politisk nivå. Sammenligning av Kostra-tall med Buskerud, Vest- Agder og Aust-Agder fylkeskommuner viser at tannhelsetjenesten i Telemark har høyest utgift både pr. innbygger, pr. behandlet/undersøkt person og pr. årsverk. Det kan ha mange årsaker, f.eks. ulik organisering, ulik lokalisering (eide eller leide lokaler), ulik fordeling av fellesutgifter, ulik andel av tannpleiere i forhold til tannleger, forskjeller i tannhelse, forskjeller i innkallingsintervall m.m. Vi har konstatert to årsaker til at tannhelsetjenesten i Telemark har høye utgifter: Som en følge av store investeringer i utstyr, har Telemark betydelig høyere avskrivning enn fylkeskommunene vi sammenligner med (avskrivning belastes ikke tannhelsetjenestens driftsregnskap, men rapporters til Kostra som utgift i tannhelsetjenesten). I Telemark har alle administrative stillinger i tannhelsetjenesten, inkl. fylkestannlegen, blitt rapportert til Kostra på tannhelsetjenesten. I noen andre fylkeskommuner er fylkestannlegen, evt. også til andre administrative stillinger, rapportert på funksjon 420 administrasjon, som omfatter fylkeskommunens administrative ledelse, stab/støttefunksjoner, fellesfunksjoner og fellesutgifter. Det vil si at noen fylkeskommuner har færre stillinger og lavere lønnsutgifter på tannhelsetjenesten enn Telemark har hatt. I 2012 rapporteres lønn til fylkestannlegen på funksjon 420, fordi den nye fylkestannlegen er med i fylkesrådmannens lederteam. Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 3. Om oppfølging og rapportering Den interne, løpende rapporteringen i tannhelsetjenesten har blitt bedre i 2012 enn den har vært tidligere. Den er ikke skriftlig, men rapportering og samarbeid i regelmessige felles møter, med bistand fra fylkesrådmannens økonomiteam, synes å være en god løsning. Denne metoden har sannsynligvis også god læringseffekt. Vi har inntrykk av at fylkestannlegen tidligere i for liten grad har vært integrert i fylkeskommunens øvrige administrasjon. Den tidligere organiseringen, der fylkestannlegen ble definert som faglig leder, mens ass. fylkesrådmann var administrativ leder og fylkestannlegens nærmeste overordnede, synes å ha vært uheldig. Med bakgrunn i de økonomiske problemene tannhelsetjenesten har hatt i en årrekke, burde fylkesrådmannen/økonomiteamet satt i gang tiltak for å få til en tettere og bedre oppfølging på et tidligere tidspunkt. Oppfølgingen som er gjennomført i de siste par åra er positiv. Den er godt mottatt av de involverte fra tannhelsetjenesten, og den ser ut til å gi positive resultater i Innholdet i rapporteringen til politisk nivå har i de siste åra stort sett vært i overensstemmelse med krav i forskrift og fylkeskommunens interne regelverk. Prognosene har imidlertid vært noe optimistiske, når en sammenligner med endelig resultat. Fylkesrådmannen har i sin innstilling forholdt seg til fylkestingets vedtak om at et negativt regnskapsresultat i utgangspunktet skal dekkes inn av den aktuelle virksomheten. Det har medført at tannhelsetjenesten i årevis har dratt med seg gamle underskudd, og det kan være en årsak til at det er vanskelig å komme seg på fote igjen økonomisk. Hovedutvalg for kultur har ansvar for tannhelsetjenesten. Det kan stilles spørsmål om hovedutvalgets rolle. Er tannhelsetjenesten «litt på sida» i forhold til deres hovedområde, som er kultur? Blir de «godt nok» informert om virksomheten når de ikke får rapportering om økonomi og måloppnåelse gjennom året? Revisor mener at rapporteringen om tannhelsetjenesten tidligere ikke har gitt godt nok grunnlag for en god styring av virksomheten, bl.a. fordi det ble satt i verk tiltak som ikke har vært planlagt/ budsjettert. Revisor anbefaler Vi er kjent med at det i 2012 er satt i gang tiltak for å bedre økonomistyringen i tannhelsetjenesten. Vi ber fylkesrådmannen vurdere, evt. arbeide videre med, følgende tiltak: 1. Å vurdere gjeldende praksis når det gjelder signering av avtaler som pådrar fylkeskommunen utgifter utover budsjettåret 2. å avklare overtannlegenes myndighet og ansvar på økonomiområdet 3. å forbedre rutiner/praksis for oppfølging og kontroll av budsjett/regnskap innenfor tannhelsetjenesten 4. å forbedre kvaliteten på budsjettarbeidet innenfor tannhelsetjenesten, bl.a. med økt kompetanse og samarbeid 5. å få rapporteringen til politisk nivå realistisk, og vise konsekvenser av endringer og nye tiltak Telemark kommunerevisjon IKS v

7 Fylkeskommunens reglement for budsjett og økonomiplan opererer med en videre ramme enn Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder krav om å kommentere avvik og å komme med forslag til tiltak. I forskrifta brukes begrepet»nevneverdige avvik», mens det i fylkeskommunens reglement står «vesentlige avvik». Reglementet bør endres i overenstemmelse med forskrifta. Skien, 22. januar 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon Aud Bjervamoen prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS vi

8 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer I kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av fylkestinget i sak 20/12, står tannhelsetjenesten som første prioritet. I planen er ressursbruk nevnt som tema. Etter møte med fylkesrådmannen og fylkestannlegen, der vi fikk flere innspill på tema, forslo vi for kontrollutvalget å dele undersøkelsen i to, henholdsvis økonomistyring/ressursbruk og kjøp av varer/tjenester/ inngåelse av avtaler. Kontrollutvalget vedtok vårt forslag i møte 9. mai 2012 (sak 28/12) Denne rapporten handler om økonomistyring og ressursbruk. Den neste undersøkelsen er under arbeid. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Rapporten handler om følgende problemstillinger: 1. Er utøvelse av myndighet på økonomiområdet i samsvar med delegert myndighet og fylkeskommunens interne reglement? 2. Er budsjettet i samsvar med lov, forskrift og fylkeskommunens interne regelverk? 3. Er oppfølging og rapportering på økonomiområdet i samsvar med lov, forskrift og fylkeskommunens interne regelverk? Revisjonskriteriene 1 i dette prosjektet er hentet fra: Kommuneloven kap. 8, om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Forskrift om årsbudsjett 10, om budsjettstyring Allment delegasjonsreglement for Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommunes interne regelverk på økonomiområdet (økonomihåndboka) 2 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 2 I tillegg til rutiner inneholder økonomihåndboka følgende reglement som er vedtatt av fylkestinget: Delegeringsreglementet Reglement for budsjett og økonomiplan Reglement for årsavslutning Reglement for resultatvurdering Investeringsreglementet Reglement for finansforvaltning Telemark kommunerevisjon IKS 1

9 Kriteriene er angitt under hver problemstilling, i punktet revisors vurderinger, og er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til rapporten. 1.3 Avgrensing Vi presenterer en del informasjon og tall om utviklingen i tannhelsetjenesten fra 2005 til i dag, mens analyse av budsjett og regnskap i hovedsak er avgrenset til åra Vi har sett på driftsbudsjett og driftsregnskap, ikke på investeringsbudsjett/investeringsregnskap. For tannhelsetjenesten er det investeringer i utstyr som blir ført i investeringsbudsjett/-regnskap, fordi tannhelsetjenesten leier lokaler av andre. Avskrivninger på utstyr blir ført i fylkeskommunens driftsregnskap og rapportert til Kostra på funksjon for tannhelsetjenesten. Den vil vise utvikling/- endring på investeringsnivået. I startmøtet ba konst. fylkesrådmann og fylkestannlegen oss om å foreta sammenligninger med andre fylkeskommuner, og å se på grunnlaget for kostra-talla. Vi har begrenset denne delen av undersøkelsen til data som gjelder økonomi, og har hovedsakelig sett på tall fra Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 3 Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 4 til rapporten. 1.5 Høring Utkast til rapport er gjennomgått med fylkestannlegen og med forrige fylkestannlege. Rapporten ble sendt på høring til fylkesrådmannen 5. desember Høringssvar ble etterlyst 2. januar. Fylkesrådmannen ba da om et møte, og det ble holdt 15. januar. Etter møtet ble utkast til rapport gjennomgått av økonomisjefen, og hun kom med noen nye opplysninger som er tatt inn i rapportens faktadel. Nye opplysninger har ført til noen mindre endringer i revisors vurderinger. Fylkesrådmannens høringsuttalelse er lagt inn i rapporten som vedlegg 1. 3 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1. februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 2

10 2 Tannhelsetjenesten i Telemark Tannhelsetjenesten, økonomistyring og ressursbruk Telemark fylkeskommune 2.1 Utviklingen i perioden Fylkestinget vedtok i 2004, sak 41/04, en plan for strukturendringer i tannhelsetjenesten. Planen gikk bl.a. ut på å endre distriktsstrukturen fra 7 til 4 distrikt med virkning fra , og på lengre sikt å redusere antall tannklinikker fra 27 til 13. En vesentlig hensikt med strukturendringen var å bedre rekrutteringen. Av saksopplysningene framgår det at fylkesrådmannen også forventet at endringen ville føre til innsparing i driftsutgiftene. Distriktsstrukturen ble endret til fire distrikt fra : 4 Sør-Telemark tannhelsedistrikt Skien tannhelsedistrikt Indre Telemark tannhelsedistrikt Vest-Telemark tannhelsedistrikt Strukturplanen er gjennomført, og antall tannklinikker er redusert, jf. organisasjonskart i vedlegg 2. Fra 2012 har Telemark fylkeskommune 10 hovedtannklinikker og 7 små klinikker, 5 i tillegg narkosebehandling på sykehuset i Porsgrunn og behandling i Skien fengsel. I perioden etter 2005 er mange små klinikker lagt ned, det er åpnet nye sentralklinikker, og andre klinikker er utvidet eller ominnredet og oppgradert med nytt utstyr. Alle tannklinikkene leier lokaler. I Skien ble det i 2009 åpnet en «sentralklinikk» som består av tre avdelinger som driver ordinær virksomhet og en spesialistklinikk. Ifølge fylkeskommunens årsrapport 2009 var sentralklinikken da landets største. Den er også universitetsklinikk og tar imot studenter. Universitetet i Tromsø betaler leie og lønner universitetslektorene. Tannklinikkene i Skien har nye lokaler lokalisert nær Sykehuset Telemark. Strukturendringen med opprettelse av spesialistklinikk og samarbeid med universitetet har bedret rekrutteringen i tannhelsetjenesten i Telemark. Dokumentet Langtidsprioriteringer opplyser at det er ansatt 50 tannleger og 11 tannpleiere i tannhelsetjenesten. Tannlegestillinger vil på sikt bli omgjort til tannpleierstillinger slik at forholdstallet blir 1:3. Tannpleierne skal være førstelinjetjenesten i tannhelsesektoren. Telemark fylkeskommune er medeier i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS, som ble opprettet som IKS i Øvrige eiere er Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold og Buskerud fylkeskommuner. Kompetansesenteret er plassert på Sørlandet sykehus i Arendal. Det har bl.a. hovedansvaret for kompetanseutvikling i regionen. 4 Fra vil Indre Telemark og Vest-Telemark bli slått sammen til ett distrikt 5 Noen små klinikker i Vest-Telemark vil bli lagt ned i 2013 Telemark kommunerevisjon IKS 3

11 2.1.1 Økonomisk utvikling Tannhelsetjenesten brukte i 2006 og 2007 litt mindre enn budsjettert. Øvrige år har de brukt mer enn budsjettert: År Budsjett, endret Regnskap Merforbruk Mindreforbruk kroner kroner kroner % kroner % % ,2 % 2007 * % % % % 2011 * % Tabell 1 * I 2007 og 2011 er deler av tidligere merforbruk budsjettert inndekket med henholdsvis 1,3 og 1,5 mill. kroner Ifølge tertialrapport pr lå tannhelsetjenesten på det tidspunktet an til å få et merforbruk på 1,7 mill. kroner i I rapporten presiseres det at merforbruket må dekkes inn på eget budsjett. En oversikt over budsjett/regnskap pr viser et totalforbruk i tannhelsetjenesten på 80 %. Økonomiteamet opplyser at forbruksprosenten etter 10 måneder ikke må være høyere enn 82 %, samlet sett. De arbeider nå iherdig med å holde budsjettet i tannhelsetjenesten, men endelig resultatet vil først bli synlig ved årets slutt. Utviklingen basert på noen utvalgte Kostra-tall for tannhelsetjenesten i Telemark. Alle tall er utgift pr. innbygger: År Brutto utgift til Netto driftsutgift investeringer drift totalt fellesutg/adm pasientbehandling Tabell 2 Kostra-talla viser at tannhelsetjenesten har hatt betydelige investeringsutgifter i perioden. Brutto driftsutgift pr. innbygger har økt med 61 % fra 2005 til 2011, mens økningen i netto driftsutgift i samme periode er på 44 %. Det viser at også inntektene har økt betydelig. Netto driftsutgift pr. innbygger til pasientbehandling har økt med 30 %, mens fellesutgifter/ administrasjon har økt med 85 %. Den største økningen i disse utgiftene kom i 2009, det året den nye sentralklinikken i Skien ble tatt i bruk. Telemark kommunerevisjon IKS 4

12 2.2 Fylkestannlegen og fylkestannlegens kontor Ny fylkestannlege startet i stillingen i mars Hun er medlem av fylkesrådmannens lederteam. Den forrige fylkestannlegen var i stillingen i 12 år. Han fortsatte som rådgiver i full stilling til han gikk av med pensjon , og har nå en avtale med fylkeskommunen om å arbeide noen timer i uka. Han var ikke med i fylkesrådmannens lederteam. Tidligere ass. fylkesrådmann var administrativ leder for tannhelsetjenesten og fylkestannlegenes nærmeste overordnede fram til hun sluttet i fylkeskommunen høsten Bemanningen ved fylkestannlegens kontor har variert noe over tid. I de siste åra har det vært 3,2 stillinger ved kontoret. Ifølge forrige fylkestannlege ble faste stillinger redusert med 30 % for noen år siden. Tidligere hadde de også i en periode en tannlege som assisterte fylkestannlegen, dels i halv, dels i hel stilling. Antall stillinger ble redusert som et sparetiltak. 2.3 Tannhelsedistriktene Overtannlegene har ansvar for hvert sitt tannhelsedistrikt, men i de siste åra har en overtannlege hatt ansvar for to distrikter: Vest-Telemark og Indre Telemark tannhelsedistrikt. Det er nylig ansatt ny overtannlege i Indre Telemark tannhelsedistrikt. Når overtannlegen i Vest-Telemark slutter i 2013, vil disse to distrikta bli slått sammen til ett. Skien tannhelsedistrikt omfatter sentraltannklinikken i Skien, inkludert spesialisttannklinikken, tannklinikken i Siljan og en narkose avdeling ved Sykehuset Telemark. Tannhelsetjenesten ved Skien Fengsel ligger faglig under Skien distrikt, men denne tjenesten har hatt eget budsjett som ble forvaltet av fylkestannlegen. Fylkestannlegen har også forvaltet budsjettet for spesialisttannklinikken. Det er nylig endret. Den tidligere rustannklinikken eksisterer ikke lenger. Tannleger ved klinikkene i hele fylket behandler nå disse pasientene. Tannklinikken i Skien er tredelt, med to avdelingssjefer (klinikksjefer) i tillegg til overtannlegen, som også har ansvar for en avdeling. Ifølge overtannlegen er alle stillingene ved klinikken besatt og bemanningssituasjonen er god, bortsett fra at det til tider er sykemeldinger, svangerskapspermisjoner mv. Ved spesialisttannklinikken arbeider spesialister med ulik tilknytning til tannhelsetjenesten. Kjeveortopeden er leder for sin del av spesialistklinikken. En del av klinikken er leid ut til en oral kirurg som driver privat virksomhet (leieavtale). En periodontist driver privat virksomhet ved klinikken en dag i uka (avtale med fylkeskommunen). Sør-Telemark tannhelsedistrikt omfatter tannklinikkene i Porsgrunn, Stathelle, Kragerø og Drangedal. Overtannlegen opplyser at bemanningen er redusert med fire tannlegestillinger i distriktet løpet av fem år for å få antall pasienter i harmoni med driften. Han mener at de nå er på riktig nivå i distriktet, både når det gjelder tannleger, tannpleiere og tannlegesekretærer. Telemark kommunerevisjon IKS 5

13 Indre Telemark tannhelsedistrikt omfatter tannklinikkene i Bø, Ulefoss, Notodden, Rjukan og Sauland. Overtannlegen opplyser at de er sårbare for vakanser i distriktene. Vikarer for tannleger blir bare satt inn ved lange fravær, f.eks. ved fødselspermisjoner. En stund har det vært mye skifte av tannleger ved klinikken på Notodden. På Rjukan er det litt for mange klienter i prioriterte grupper til at behovet kan dekkes av en tannlege. Vest-Telemark tannhelsedistrikt har pr. i dag følgende klinikker: Seljord, Edland, Vinje, Dalen, Høydalsmo og Treungen. I Fyresdal blir prioritert klientell behandlet av private tannleger. Seljord er nå fellesklinikk for Kviteseid og Seljord kommune. Vinje er fellesklinikk for Tokke og Vinje kommune. Klinikkene i Høydalsmo, Edland og Dalen er fortsatt i drift, men skal legges ned. Telemark kommunerevisjon IKS 6

14 3 Problemstilling 1 - om utøvelse av myndighet på økonomiområdet 3.1 Fakta om ansvar og myndighet Delegering fra fylkesrådmannen Fylkestannlegen er en virksomhetsleder i fylkeskommunen og har fått delegert følgende myndighet og ansvar fra fylkesrådmannen på området økonomi: Disponeringsfullmakt/anvisningsmyndighet for hele tannhelsetjenesten Budsjettansvar, justering av budsjett innenfor egen ramme Total økonomistyring, dvs. budsjettering, gjennomføring av virksomheten i henhold til vedtatte mål, kontroll og rapportering. Den forrige fylkestannlegen har, i hele sin tid i stillingen, undertegnet langsiktige avtaler som er inngått av tannhelsetjenesten. Han opplyser at han har hatt dialog med jurist, fylkesrådmann og ass. fylkesrådmann og fått forståelse av at han skulle undertegne kontraktene. Det er ikke framlagt dokumentasjon på dette. Han opplyser videre at han har hatt bistand fra TFK Eiendom ved inngåelse av leiekontrakt i ett tilfelle og ellers brukt deres kontraktsmal ved leie av lokaler til klinikkene. Ved inngåelse av avtaler som gjelder mindre anskaffelser, sier han at det vanligvis er innhentet tilbud fra tre firmaer. Rammeavtaler er inngått av innkjøpssjefen i BTV-samarbeidet. Økonomisjefen opplyser at hun allerede i 2007 muntlig ba fylkestannlegen om å avklare sin myndighet, for å sikre at avtaler ble inngått i henhold til regelverket. Hun har aldri sett dokumentasjon på at denne myndigheten er delegert til fylkestannlegen. Hun sier videre at fylkeskommunen ikke har egne rutiner for å hindre brudd på delegasjonsreglementet. Det har vært varierende praksis når det gjelder hvem som har signert langsiktige avtaler. Økonomiteamet har av og til blitt rådspurt, da har de svart at fylkesrådmannen bør gjøre det. De har sett tilfeller hvor avtaler likevel ikke er blitt signert av fylkesrådmannen. Videredelegering Fylkeskommunens økonomiteam opplyser at de i desember 2011 hadde en grundig gjennomgang av fullmakter innenfor tannhelsetjenesten. Resultatet ble at overtannlegene fikk delegert fullstendig økonomiansvar for sine distrikt fra Forrige fylkestannlege skulle ha levert formelle, signerte fullmakter til økonomiteamet etter denne endringen, men det er ikke gjort. Ifølge referat fra overtannlegemøte 23. februar 2012 ble anvisningsmyndighet på lønn og husleie trukket tilbake. Den forrige fylkestannlegen begrunnet dette med at det ikke er mulig for overtannlegene å kontrollere lønn og husleie. De har imidlertid myndighet til å tilsette vikarer, og de disponerer midler til materiell og andre løpende driftsutgifter. Videredelegert anvisningsmyndighet på området økonomi er, etter denne endringen, formelt omtrent den samme som før Nåværende fylkestannlege var pr. oktober ikke gjort kjent med det som ble vedtatt på overtannlegemøtet i februar, og har dermed ikke gjort formell endring. Telemark kommunerevisjon IKS 7

15 Tannhelsetjenestens kontaktperson i økonomiteamet var ikke til stede på det nevnte møtet. Hun hadde ikke sett møtereferatet, men hørt om saken. Hun mener at det er uheldig at overtannlegenes myndighet er begrenset, da det bryter med fylkeskommunens prinsipp for tildeling av fullstendig økonomiansvar til lederne av organisasjonens ansvarsområder. En overtannlege mener at når de skal ha budsjettansvar, bør de også ha ansvaret for de som produserer (lønn, personal). Han var derfor ikke enig i det som ble vedtatt på det nevnte møtet. En annen overtannlege opplyser at overtannlegene hele tiden har hatt faglig ansvar og personalansvar, men det har vært uklart hvilket ansvar de har hatt på økonomiområdet. Overtannlegene har videredelegert myndighet til å disponere en pott av klinikkenes budsjett til tannklinikkene, og de opplyser at de fører kontroll med bruken av disse midlene. Den overtannlegen som har hatt ansvar for to distrikt, har også delegert myndighet til å ansette vikarer til to klinikker i ett av distriktene. Denne delegasjonen er ikke gjort formelt og skriftlig, men framgår av funksjonsbeskrivelsene til vedkommende ansatte. 3.2 Meninger om kompetanse og bistand på økonomiområdet Den forrige fylkestannlegen sier at han selv og de ansatte som er delegert myndighet på økonomiområdet aldri har hatt opplæring om økonomistyring. Han har vært lite tilfreds med hvordan økonomien er håndtert, både hos fylkestannlegen og på overordnet nivå. Han mener at han selv ikke har hatt god nok økonomistyring, men synes også at han har fått for dårlig oppfølging. Han opplyser at tidligere ass. fylkesrådmann, som var hans nærmeste overordnede, ikke var villig til å gjennomgå budsjett/økonomisk stilling sammen med ham. Han ba om dette i flere år, men fikk bare til svar at budsjettrammen måtte holdes. Han mener også et han har fått for lite hjelp fra økonomiteamet. Han hadde en kontaktperson i økonomiteamet, og økonomisjefen deltok på ett møte med tannhelsetjenesten i året. Etter forrige fylkestannleges mening ble det i dette samarbeidet aldri gått i dybden på de økonomiske problemene. Andre ved fylkestannlegens kontor sier at de i liten grad har bedt økonomiteamet om bistand. Forrige fylkestannlege mener at tannhelsetjenesten i Telemark har få administrative stillinger, sammenlignet med tannhelsetjenesten i andre fylkeskommuner. Han mener at tre personer til administrative oppgaver førte til at de ikke greide å følge opp økonomien godt nok. Dessuten har store investeringer, byggeperioder og andre endringer tatt mye tid. Ett eksempel: fylkestannlegen deltok i 24 byggemøter i forbindelse med den nye klinikken i Skien. Dette har etter hans mening gått ut over økonomistyringen. Nåværende fylkestannlege mener også at bemanningen i hennes administrasjon er lav. To overtannleger mener de har tilstrekkelig kompetanse på økonomiområdet og oppfatter ikke dette som komplisert. En overtannlege mener selv at han ikke er god på økonomi, da det ikke er hans fag. Alle overtannlegene mener at de ved behov kan få god hjelp fra konsulenten hos fylkestannlegen. De opplyser at de nå også har tettere kontakt med og får bistand fra økonomiteamet i fylkeskommunen. Tidligere var kontakten ikke så tett. Telemark kommunerevisjon IKS 8

16 Nåværende kontaktperson i økonomiteamet overtok ansvaret for tannhelsetjenesten i mars 2012, etter at den tidligere kontaktpersonen sluttet i fylkeskommunen. Hun opplyser at oppgaven som kontaktperson er å gi støtte på området økonomi, spesielt gjelder det budsjett/budsjettering og oppfølging/rapportering. Nå er økonomi en sak på hvert overtannlegemøte, og hun deltar når slike saker behandles. Hun opplyser videre at økonomiteamet også gir generell opplæring til virksomhetene på området økonomi. Hun har inntrykk av at økonomikompetansen i tannhelsetjenesten har vært lav. Økonomisjefen opplyser at tannhelsetjenesten har fått samme tilbud om intern opplæring som andre virksomheter i fylkeskommunen. Ledergruppa har deltatt på budsjettseminar siden Tannhelsetjenestens tidligere kontaktperson deltok i overtannlegemøter når han ble invitert, men det skjedde relativt sjelden. Hun sier også at økonomisjefen satte inn ekstra ressurser og prioriterte tannhelsetjenesten i sitt arbeid høsten 2010 og i Økonomisjefen deltok i flere overtannlegemøter og hadde møte med ass. fylkesrådmann og forrige fylkestannlege. Høsten 2011 ble det holdt et dagskurs for overtannlegene og regnskapsansvarlige ved klinikkene der ett av temaene var økonomistyring. 6 Dokumentert ved møteprogram, ett i november 2010 og tre i 2011 Telemark kommunerevisjon IKS 9

17 3.3 Revisors vurderinger Revisjonskriterier Tannhelsetjenesten, økonomistyring og ressursbruk Telemark fylkeskommune All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter og ellers innenfor budsjettrammer, retningslinjer og målsettinger fastsatt av fylkestinget. 7 Fullmakten kan ikke brukes til tiltak som pådrar fylkeskommunen fremtidige utgifter utover inneværende budsjettår. Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å underskrive avtaler i de tilfeller han har myndighet til å inngå avtaler. Han/hun har myndighet til å ta avgjørelser i enkeltsaker og typer saker som ikke er av prinsipiell betydning. 8 Personer/stillinger som er delegert anvisningsmyndighet har ansvar for den totale økonomistyringen innen sitt ansvarsområde. Det innebærer budsjettering, gjennomføring av virksomheten i henhold til vedtatte mål, kontroll og rapportering. 9 Vurderinger Delegasjon av myndighet fra fylkesrådmannen til fylkestannlegen er i samsvar med delegeringsreglementet. Leieavtaler og andre langsiktige avtaler kan påføre fylkeskommunen utgifter i mange år framover. Myndighet til å inngå/underskrive langsiktige avtaler er ikke formelt videredelegert fra fylkesrådmannen. Det synes som om praksisen på dette området har variert i fylkeskommunen. Forrige fylkestannlege har inngått og undertegnet slike avtaler for tannhelsetjenesten. Det er uklart om han på ett eller annet tidspunkt kan ha fått signaler om å utføre slike oppgaver. Videredelegering fra fylkestannlegen har ikke vært i helt i samsvar med delegeringsreglementet, slik det har vært praktisert i fylkeskommunen i de siste åra. Begrenset anvisningsmyndighet er delegert videre til overtannlegene, og det har dermed vært uklart hvilket ansvar de har hatt på økonomiområdet. De opplysningene revisor har innhentet om kompetanse og bistand på området økonomi er til dels subjektive meninger, og de spriker noe. Det tyder likevel på at noe mangelfull overordnet styring og for lite bistand fra fylkesrådmannens økonomiteam kan være en årsak til at økonomistyringen i tannhelsetjenesten har vært for dårlig i en årrekke. I 2012 har fylkesrådmannen tatt tak i dette problemet, og tannhelsetjenesten samarbeider nå tett med sin kontaktperson i økonomiteamet. 7 Delegeringsreglement for Telemark fylkeskommune 8 Allment delegasjonsreglement 9 Økonomihåndbok for Telemark fylkeskommune, punkt 1.3 Styringsprinsipper Telemark kommunerevisjon IKS 10

18 4 Problemstilling 2 - om budsjett/budsjettering 4.1 Fakta om budsjettarbeidet Fylkestinget vedtar netto budsjettramme for tannhelsetjenesten. Hovedutvalget for kultur fordeler ikke nettorammen til tannhelsetjenesten, dette blir gjort av administrasjonen. Budsjettforslaget har blitt utarbeidet ved fylkestannlegens kontor. Forrige fylkestannlege opplyser at konsulentene ved kontoret og overtannlegene har deltatt i arbeidet. Økonomisjefen opplyser at deres kontaktperson i økonomiteamet koordinerte og bisto i arbeidet når fylkestannlegen ønsket det. En av konsulentene ved fylkestannlegens kontor har utarbeidet forslag til lønnsbudsjett. Utgiftene er bundet opp når bemanningsplanen er lagt, og dette har det stort sett vært enighet om. Det har vært vanskelig å budsjettere utgifter som har påløper på slutten av året, f.eks. prestasjonslønn. 10 Den andre konsulenten har hatt oppgaven med å lage forslag til driftsbudsjettet forøvrig. Hun har brukt tidligere regnskapstall som utgangspunkt. Hun har også stort sett lagt fram forslag til fordeling av budsjettet på distrikter/klinikker. 11 Hun sier at intensjonen hvert år har vært at de skal starte tidlig med budsjettarbeidet og innkalle overtannlegene for å samarbeide. Men slik har det ikke blitt i praksis. De har hatt budsjettmøter, men det har ikke kommet så mye ut av dem. Møtedeltakerne har sett på postene i forslaget, men de har i liten grad kommet med innspill, tilbakemeldinger eller ønsker. Overtannlegene bekrefter at de har vært lite involvert i budsjettarbeidet tidligere. De meldte fra om forbruksmateriell, men ikke om andre utgiftsposter. Ifølge konsulenten var det først under arbeidet med budsjett for 2011 at tannhelsetjenesten samarbeidet med økonomiteamet. Interne justeringer av budsjettet gjennom året er også gjennomført i større grad i 2011 enn tidligere. Konsulenten opplyser videre at det var mer samarbeid med overtannlegene om budsjettet for 2012 enn det har vært tidligere. Overtannlegene bekrefter at det fra 2012 er satt fokus på budsjettprosessen, og at de nå deltar i arbeidet med driftsbudsjettet, sammen med fylkestannlegen, konsulenten på fylkestannlegens kontor og tannhelsetjenestens kontaktperson i økonomiteamet. De mener at det er bra at de som kjenner til alt som foregår er med i dette arbeidet. Det er først i arbeidet med budsjett for 2013 at overtannlegene blir med i hele budsjettprosessen. En overtannlege sier at inntektene er den vanskeligste posten å budsjettere, fordi sykefravær og oppsigelser kan påvirke inntjeningen. 10 Det er inngått avtale om prestasjonslønn mellom Telemark fylkeskommune og fagforeninger som tannhelsepersonalet er tilsluttet. Avtalen fastsetter hvor stort omfang av stillingen som kan benyttes til betalende pasienter. Avtalen skal stimulere til økt produktivitet. Opptjent prestasjonslønn utbetales i mars året etter, men skal belastes regnskapet i det året den er opptjent. En del ansatte har prestasjonslønn, ikke alle. 11 Budsjettet har i de siste par åra blitt laget på klinikk-nivå. Tidligere ble det laget på distriktsnivå. Overtannlegene delte da ut noen poster til klinikken. Samme praksis er brukt i alle distriktene. Telemark kommunerevisjon IKS 11

19 Ifølge kontaktpersonen fra økonomiteamet hadde vedtatt budsjett for 2012 inntekts- og utgiftsposter som ikke var realistiske. Sammen med fylkestannlegen, konsulenten og overtannlegene har hun gjennomgått og revidert dette budsjettet. Totalbudsjettet er ikke endret, men det er foretatt interne justeringer. Tannhelsetjenesten har selv valgt bedre utnyttelse av personalressursene og økning av inntektene som løsning i revidert budsjett. Samtidig har de samme personene arbeidet med budsjettet for Kontaktpersonen fra økonomiteamet koordinerte arbeidet. Fylkestannlegen opplyser at de fokuserte på hva de ikke skulle gjøre, for å få redusert utgiftene. Budsjettforslaget er godkjent av fylkesrådmannen. Mål for virksomheten utarbeides av fylkestannlegen i samarbeid med overtannlegene. En overtannlege mener at de i dag har fornuftige mål i budsjettdokumentene. En annen overtannlege sier at det tradisjonelt blir satt mål om å bedre tannhelsen. Han mener det vil være bedre å ha mål om å yte tannhelsetjenester av god kvalitet innenfor de budsjettrammene en har. 4.2 Meninger og fakta om budsjettet, nye tiltak og endringer Meninger om budsjett og merforbruk Forrige fylkestannlege mener at tannhelsetjenesten har vært underbudsjettert. Det har vært vanskelig å få til balanse i budsjettet i de siste åra. Inntektsøkning fra betalende voksne har vært prioritert for å få budsjettet noenlunde i balanse. I perioden har inntektene økt fra 11,5 til 28,5 mill. kroner. Tannhelsetjenesten ønsker å forlenge intervallene for innkalling av prioriterte klienter, ikke bare for å spare penger, men fordi tannhelsen har blitt bedre. Intervallet ved individuelle innkallinger er nå normalt ca. 18 måneder. I 2011 var 70 % av prioriterte klienter undersøkt/behandlet, mens målet var 66 %. Det viser at det fortsatt er noen tannleger som praktiserer for korte innkallings intervall. Det er imidlertid ikke alle steder det er pasienter nok til å utnytte tiden som spares inn ved å forlenge intervallet. En av overtannlegene mener at tannhelsetjenesten er ukomplisert. Pasientflyt, innkallings intervall og oppfylling av timebøker er vesentlig for driften. Med dyktige tannleger og tannhelsesekretærer som er bevisste på dette, så kan tannhelsetjenesten drive godt. Forutsatt at budsjettet er realistisk, kan det ikke bli vesentlige avvik så lenge det er ordinær drift. Avvik kan oppstå hvis det står stillinger ledige. Da forsøker de å flytte tannleger i perioder for å avhjelpe situasjonen. Han mener derfor at når det blir vesentlig merforbruk år etter år, så er det sannsynligvis budsjettet som ikke er realistisk. Kontaktpersonen i økonomiteamet mener at deler av budsjettet til tannhelsetjenesten har vært realistisk, men vedtatt budsjett for 2012 hadde urealistiske inntekts- og utgiftsposter. Fylkestannlegen sier at praksisen synes å ha vært at inntektene har blitt brukt som salderingspost i budsjettet, og at størrelsen på inntektene ikke har vært realistisk. Hun nevner videre at det har vært mye vakanser, og det er inngått kostbare avtaler for å skaffe hjelp. Senioravtaler og avtaler om prestasjonslønn er også kostbare. Videre er det gitt såkalte «funksjonstillegg» til ansatte, som også har ført til økte utgifter. Funksjonstilleggene synes å være gitt noe tilfeldig, Telemark kommunerevisjon IKS 12

20 og avtaler er ikke inngått innenfor tillitsvalgt apparatet. Det er også inngått mange kostbare avtaler på andre områder enn lønn, og fylkestannlegen har startet arbeidet med å rydde opp i dette. Fylkestannlegen har ellers fått inntrykk av at det har vært noe manglende forståelse av hensikten med å ha et budsjett ute på klinikkene. Fakta og meninger om nye tiltak og endringer Forrige fylkestannlege sier at nye tiltak tidligere ble tatt opp med økonomisjefen, lagt inn i budsjettforslaget og behandlet av politikerne. I de siste åra har han fått beskjed om å prøve å ta nye tiltak inn i eksisterende budsjettramme. Han har også fått beskjed om at budsjettkommentarene må være mer optimistiske, ikke være klaging. Han mener at forsøk på å få lagt nye tiltak inn i budsjettet har blitt stoppet på overordnet, administrativt nivå. Økonomisjefen opplyser at hun har stilt spørsmål ved om det er nødvendige tiltak og deretter diskutert finansieringen. Som andre ledere får også fylkestannlegen beskjed om å dekke dette innenfor eksisterende ramme. Vanligvis ligger det et salderingsbehov for fylkeskommunen samlet, og det må tannhelsetjenesten ta sin del av. Hun understreker at tekst i budsjettdokumentet er rådmannens forslag. Konsulenten mener at fylkestannlegen ikke vært flink nok til å presentere endringer, nye tiltak osv. i budsjettkommentarene. Forrige fylkestannlege gir følgende eksempler på økte utgifter i de siste åra som ikke er kompensert i budsjettet: Utgifter i forbindelse med rekruttering av personell, f.eks. er begynnerlønna for tannleger økt med kroner fra 2007 til i dag. Det måtte ansettes to ekstra tannhelsesekretærer ved klinikken i Skien for å betjene sentralbordet, uten kompensasjon i budsjettet. Lønnsbudsjettet er ikke kompensert fullt ut for lønnsjusteringer. Under lønnsforhandlinger i de siste to åra har tannlegeforeningen blitt enig med team personal og lønn om en prosentvis økning. Rammen er da gitt. Fylkestannlegen og overtannlegene har sammen foretatt fordeling etter gjeldende kriterier. I 2008 fikk de bare halvparten av økningen lagt til budsjettet. 12 IT-systemet Opus har nå fått direkte oppgjør med Helfo (får trygderefusjon umiddelbart og papirløst). Utgifter til rigging og lisens til dette systemet har de ikke fått kompensasjon for. Leieavtaler ved nye klinikker har ført til en kraftig økning i husleiene. De fikk en økning i budsjettet på 4 mill. kroner til husleie ved sentralklinikken i Skien, 13 men fikk ikke kompensert for økte utgifter til vask, vaktmester, leie av fasiliteter på sykehuset m.m. 14 Ved de gamle klinikkene var slike utgifter lave. 12 Bekreftet i en e-post fra økonomisjefen i desember 2008, som viser at tannhelsetjenesten fikk kompensert 48,7 % av faktisk merutgift ette lønnsoppgjøret. 13 Husleieavtalen med Kontorbygg AS ble inngått på et tidspunkt da rentene var høyere enn de er i dag. 14 Skien tannklinikk har avtaler om mange tjenester fra Sykehuset Telemark: vaktmester, renhold, vannbåren varme, kontroll av heis og ventilasjonsanlegg, avfallshåndtering, vareforsyning, parkering m.m. Telemark kommunerevisjon IKS 13

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte 29.februar /16 15/ Årsregnskap og årsberetning 2015 for Sande kommune. 3

Godkjenning av protokoll fra møte 29.februar /16 15/ Årsregnskap og årsberetning 2015 for Sande kommune. 3 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Sande Dato: 26.04.2016 kl. 09:00 Sted: Sande rådhus, møterom Akaa Arkivsak: 15/00041 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Aleksander Leet, leder Paul Gregersen, nestleder

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 5/08 Møtedato: 28.08.2008 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/07 Møtedato: 20.03.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 4/07 Møtedato: 29.08.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig.

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig. 1 Kontrollutvalget i Re kommune Møteprotokoll Møtetid: 28. mai 2015, kl. 18.00 Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen Disse møtte: Frode Hestnes, leder Harald Solberg, nestleder Karl

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Vestfold fylkeskommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 4 4.3 Økonomistyring...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H.

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H. TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 05/06 Møtedato: 07.11.2006 Tid: 13.00. Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010Stavanger

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Larvik Dato: 26.04.2016 kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl.1800. Arkivsak: 15/00130 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/19870 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011 TANNHELSE ROGALAND

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/19870 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011 TANNHELSE ROGALAND TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 07/11 Møtedato: 15.11.2011 Tid: 13:00 Møtested: Fylkeshuset E202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51 51

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 1/09 Møtedato: 08.01.2009 Tid: 13.00 Møtested: Madlagården 3 etg, Madlamarkveien 2A, 4041 Hafrsfjord Omvisning på Madla

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 7/09 Møtedato: 02.09.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS 1 Selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS er

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

ØKONOMISKE NØKKELTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL Hvilke nøkkeltall er viktige i den overordnede økonomiske styringen? Hvordan få til en effektiv og forståelig løpende økonomisk rapportering til kommune-/bystyret? Jakten på den gode

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14, kl. 08.30 11.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2, Rådhuset i Sokndal Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6. mai 2014 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksframlegg ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksutredning: Bakgrunn og problemstilling Bakgrunnen for undersøkelsen er at det over en periode på flere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Andre: Holmestrand kommune, kommunalsjef økonomi Janne V. Melgaard, sak 16/17 Vestfold kommunerevisjon, leder for regnskapsrevisjon Eivind Finstad

Andre: Holmestrand kommune, kommunalsjef økonomi Janne V. Melgaard, sak 16/17 Vestfold kommunerevisjon, leder for regnskapsrevisjon Eivind Finstad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Holmestrand Dato: 18.05.2017 kl. 18:30 Sted: Kantina, rådhuset Arkivsak: 17/00022 Tilstede: Stig Atle Vange, leder Arild Brekke, nestleder Per Harald Agerup, medlem Trine

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Økonomistyring. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.:

Økonomistyring. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: Økonomistyring - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 715 017 2013 ii Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

10/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 25. februar 2015 Vedtak: Protokollen fra møtet ble godkjent.

10/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 25. februar 2015 Vedtak: Protokollen fra møtet ble godkjent. Kontrollutvalget i Lardal kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 27. mai 2015 Møtested: kommunestyresalen DISSE MØTTE: Anders Assev, leder Kari Stensholt, nestleder Bergljot Styrvold, medlem Helge Røsholt, varamedlem

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011 Økonomistyring i Nordland fylkeskommune Fylkestinget, 10. oktober 2011 1 Organisasjonskart økonomiavdelingen Fylkesrådsleder Odd Eriksen Økonomiavdelingen Fylkesøkonomisjef Heidi Theodorsen Budsjett Budsjettleder

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/9 Møtedato: 04.02.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer