FORVALTNINGSREVISJON AV ØKONOMISTYRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV ØKONOMISTYRING"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE AUGUST2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentar 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kommunens økonomiske situasjon Kommunens rutiner for budsjettstyringen Kommunens risikovurderinger i budsjettstyringen Kommunens overvåking av grunnbemanningen Kommunens dataløsninger for økonomistyringen Vedlegg ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

4 SAMMENDRAG Prosjektets formål er å vurdere internkontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring og overholdelse av vedtatte budsjetter. Fokuset er på driften. Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjema, rutinekartlegging og dokumentgransking. Kommunens økonomiske situasjon Vi har samtidig sett på kommunens økonomiske situasjon. Kommunen anser at dagens driftsnivå over tid ikke vil kunne la seg finansiere av driftsinntektene. Tidligere vedtatte innsparinger har ikke hatt særlig effekt. Det ble derfor i 2012 satt i gang et omstillingsprosjekt, med en analyse av kommunens drift og tjenestenivå. Ved sluttrapportene i mai 2013 skisseres det et samlet årlig innsparingspotensiale på 10,65 til 19,55 millioner kroner gjennom konkrete tiltak. Kommunestyret vedtok i juni 2013 innsparinger med 11,8 millioner kroner. Dette tas gradvis ut fra 2014 og utover. Innsparingen på oppvekst (skoler) med 2,3 millioner kroner vil måtte vurderes nærmere og er enda ikke endelig. I tillegg kommer vedtatte og effektuerte innsparinger fra På denne måten styrkes kommunens muligheter til et driftsnivå tilpasset driftsinntektene. Overskridelsene ved kommuneavdelingene er gjennom de siste årene dekket ved bruk av fondsmidler (kraftfondet) og generelle merinntekter/mindreutgifter, med unntak for 2012 hvor kommunen opererer med underskudd. Kommunens fondsreserver er nå så små at årsregnskapet for 2012 ble avsluttet med et underskudd på 6,6 millioner kroner. Underskuddet dekkes over driften i 2014 og Kommunen regner med et betydelig underskudd også for 2013, men dette er selvsagt noe usikkert. Som strakstiltak vil kommunen fokusere på stopp i innkjøp (løpende) og lønn (stillingsstopp og variabel lønn), samt investeringer som ikke er påbegynt. Kommunens økonomi er nært knyttet opp til kraftfondet ettersom dette har vært med på å dekke renter og avdrag på kommunens lån og budsjettoverskridelser ved kommuneavdelingene. Grunnkapitalen er på 12 millioner kroner. Ved utgangen av 2012 er kraftfondet på 6,6 millioner kroner og er derfor under tillatt minimumsnivå. Dette beløpet inkluderer også en usikker fordring på Statkraft (8,5 millioner kroner). Kraftfondet skal iht. vedtektene fortrinnsvis brukes til næringsformål, bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid mv. Etter hvert som innsparingene blir effektuert ser vi for oss at underbalansen på kraftfondet dekkes og at fondsbruken blir mer i tråd med vedtektene. De vedtatte innsparingene er imidlertid i denne sammenheng ikke tilstrekkelig. Midler fra kraftfondet har gjennom de siste årene i stor grad blitt ført i kommunens drift. I 2012 dekket kraftfondet 11,9 millioner kroner av kommunens renter og lån, og bare 3 millioner kroner gikk til ulike næringsformål. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

5 Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan praktiseres de? Kommunens rutiner er i tråd med lovregler om kommunenes budsjettstyring og kommunens eget budsjettreglement. Administrativt foretas det månedlig budsjettkontroll i rådmannens utvidede ledergruppe, og med rapportering til formannskapet. Det foretas budsjettreguleringer som følge av kjente/forventede endringer i prognosene for året. Dette ble ikke gjort i 2012 da kommunen hadde små dekningsmuligheter - utover bruk av fond. Etter kommuneloven skulle budsjettet likevel vært korrigert. Det vises til kommunelovens Kommunen kunne underveis i året benyttet seg av fond for å oppnå budsjettbalanse. Men fondsmidlene ville da i praksis vært oppbrukt. Det formelle budsjettansvaret ligger hos rådmannen som kommunens øverste administrative leder. Budsjettansvaret hos kommunesjefene fremkommer noe uklart da det direkte budsjettansvaret er lagt til seksjonslederne på sine ansvarsområder. Det vil være naturlig at budsjettansvaret også ligger på den øverste ledelse, slik at disse får et sterkere incitament til budsjettoppfølging. Dette kan også gi en bedre budsjettstyring. Vi kan ellers ta med at den løpende saksgangen for årsbudsjett - og for budsjettkontroll og rapportering ikke fremgår av kommunens budsjettreglement. Det hadde vært hensiktsmessig at dette hadde vært tatt med der. Vi har sett noe på skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon da budsjettet skal vedtas politisk. Vi har spesielt sett på saksbehandlingen ved årsbudsjettet for Det fremkommer der at muligheten til budsjettbalanse i driften ble noe svekket gjennom politiske ønsker og prioriteringer. Utgiftssiden i budsjettet ble redusert med 3,325 millioner kroner, mens økningen i gebyrer ved tekniske tjenester ble redusert med kroner. Motposten var primært lavere eiendomsskatt, mindre bruk av fond og økning i skatteanslaget. Hvordan er styringsdialogen lagt opp, særlig med henblikk på budsjettoverholdelse i driften? Når det gjelder selve styringsdialogen ser vi at kommunen har hatt fokus på budsjettoverholdelse og innsparinger i flere år, men uten å oppnå de ønskede resultater. Dette kan nok til dels skyldes manglende budsjettdisiplin. Et annet forhold er at innsparingsvedtakene i sin tid ikke syntes presise nok da de var for generelle. Dette bedrer seg ved de konkrete tiltakene i omstillingsprosjektet. Hvilke risikovurderinger gjøres i budsjettarbeidet og hvordan styres risiko? Kommunen foretar risikovurderinger ved utarbeidelsen av årsbudsjettet og underveis i året. Dette gjelder både mht. realiteten og fullstendigheten av driftsbudsjettet. Den viktigste utfordringen for kommunen er å få balansert økonomien. Det kan her være noe å hente gjennom formelle risikovurderinger av budsjettstyringen. Store budsjettoverskridelser over flere år tyder på manglende budsjettdisiplin. For 2012 har ansvarene for tekniske tjenester, omsorg og levekår og Hjelmeland omsorgssenter større overskridelser. Situasjonen er ganske lik så langt i ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

6 Hvordan overvåkes kommunens grunnbemanning ved kommuneavdelingene? Kommunen er bevisst på å ha full oversikt over sin grunnbemanning, men dette kan ikke foretas i lønns- og personalsystemet i ERV. Derfor har kommunen innført budsjettsystemet Arena. Det forutsettes at seksjonslederne bruker Arena aktivt i sin budsjettoppfølging for at kommunen skal lykkes. Visma Ressursstyring gir en god oversikt over grunnbemanningen ved omsorgsseksjonen. Vi ser at verken Arena eller Visma Ressursstyring er kompatibelt med ERV, og at dette vanskeliggjør en full utnyttelse av systemene. Hvilke dataløsninger bruker kommunen for økonomistyringen? Kommunens økonomisystem ERV er ikke tilfredsstillende, spesielt når det gjelder oppfølging av lønnsområdet. Kommunen vil fra budsjettåret 2014 ta i bruk et nytt økonomisystem - Visma Entreprise. Dette er et system som vi kjenner til gjennom vår revisjon av andre kommuner, og som vil forbedre kommunens muligheter for budsjettoppfølging. Det nye økonomisystemet er også kompatibelt med Arena og Visma Ressursstyring. Dette legger til rette for en full utnyttelse av disse systemene. Vi gir kommunen følgende anbefalinger: Kommunen bør vurdere større innsparinger. Dette er nødvendig dersom midler fra kraftfondet i hovedsak skal benyttes til sitt primære formål. Kommunesjefene bør ha et direkte budsjettansvar for sine kommuneavdelinger. Samtidig bør det settes krav om at seksjonslederne bruker Arena aktivt i sin budsjettoppfølging Kommunen bør innarbeide den løpende saksgangen for årsbudsjett - og for budsjettkontroll og rapportering i sitt budsjettreglement og vurdere om den skal formalisere sine risikovurderinger i budsjettstyringen. I dette arbeidet kan budsjettdisiplinen få et større fokus. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Vi mottok rådmannens kommentarer Generelt. Rådmannen finn ikkje grunn til prinsipielle/avgjerande kommentar/merknader til framlagt rapport. Enkelte presiseringar og utdjupande forklaringar/korrigeringar kan likevel vera på sin plass. Det vert t.d. stilt spørsmål om kva revisjonen meiner og tilrår med sine formuleringar t.d. for risikotemaet i økonomistyringssamanhang. Frå rådmannen si side er det viktig at det eksisterer felles forståing for aktuelle tiltak/situasjonar og at det er ein klar og forståeleg samanhang mellom framlagt rapport og dei vedtak som kontrollutvalet og kommunestyret måtte gjera. For å få felles forståing for mandat og formuleringar (for å unngå mistydingar) initierte rådmannen eit møte med kontrollutvalet som i ettertid ikkje responderte på rådmannen sitt ynskje. Kommentarar/merknader. Rådmannen vil i det følgjande ha Sammendrag som utgongspunkt: Side 4 2. avsnitt: Tidligere vedtatte innsparingar har ikkje hatt særlig effekt. Dette er ein påstand som rådmannen i tidlegare samanhang (forvaltningsprosjektet om innsparingar) har kommentert som tilnærma umuleg å dokumentera av fleire openberre årsaker. Av same grunn bør referert påstand oppfattast med visst atterhald. Eit relativt fersk døme på effekt kan lesast ut av mairapporten for 2013, kor det pr. mai 2013 er forbrukt 1,2 mill mindre fast løn enn på same tidspunkt i 2012 ein vesentleg effekt i høve til vedtekne innsparingstiltak (1,2 mill + 1 års lønsvekst). Rådmannen kan likevel konstatera at effekten av ulike årsaker ikkje har vore stor nok i høve til vedtak, intensjon og den økonomiske situasjonen kommunen er komen i. Side 4 4. avsnitt: I 2012 dekket kraftfondet 11,9 millioner kroner av kommunens renter og lån, og bare 3 millioner kroner gikk til ulike næringsformål. Dette er også ein påstand som bør nyanserast fordi ein stor del av både renter og avdrag av tidlegare opptekne lån i høgaste grad har vorte nytta direkte og indirekte til investeringsføremål som næringslivet i kommunen nyt godt av. Side 5 1. avsnitt: Det foretas budsjettreguleringer som følgje av kjente/forventede endringar i prognosene for året. Dette ble ikkje gjort i 2012 da kommunen hadde små dekningsmuligheter utover bruk av fond. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

8 Rådmannen kan dokumentera at det vart gjort fleire budsjettendringar med referanse til politiske vedtak. Vesentleg avvik for konsesjonskraftinntektene var tidleg i budsjettåret ei kjent sak som ein i ettertid og etterpåklokskap lett kan seia burde vore budsjettjustert. Dette tidleg kjende avviket vart løpande vurdert opp mot andre positive og negative avvik og ikkje minst i høve til kraftmarknaden generelt og spesielt i høve til oppsida for el-kraft situasjonen eit nedbørfattig siste halvår (fekk det motsette) ville kunne endra dette avviket vesentleg. Behov for budsjettendring er tross alt ei samla skjønsvurdering i høve til rekneskapsstatus på eit bestemt tidspunkt, aktuelle mottiltak i kombinasjon med eit breitt spekter av risikomoment som endrar seg i løpet av budsjettåret. Det er likevel innlysande at det ville vore enklare for rådmannen å tilrå ei budsjettendring som følgje av negative avvik dersom kommunen hadde hatt større disponible reserver å spela på enten det galdt avvik for konsesjonskraftinntektene eller avvik som følgje av manglande budsjettdisiplin på utgiftssida. Men det er reelt ingen forskjell på om ein nyttar fondsreserver som løpande finansiering av budsjettendringar eller nyttar fondsreserver for å saldera årsrekneskapen slik ein i mange år har gjort. Side 5 2. avsnitt: Budsjettansvaret hos kommunesjefene fremkommer noe uklart da det direkte budsjettansvaret er lagt til seksjonslederne på sine ansvarsområder. Fakta er at den enkelte kommunesjef har direkteansvar for bestemte område som i hovudsak relaterer seg til ein overordna kommunesjeffunksjon. Øvrige sektoransvar innafor dei enkelte kommunesjefområde er lagt direkte til sektor-/einingsleiarane. Side 5 5. avsnitt: For 2012 har ansvarene for teknisk tjenester, omsorg og levekår og Hjelmeland omsorgssenter større overskridelser. Situasjonen er ganske lik så langt i Sitatet frå rapporten bør nyanserast. For teknisk sektor er avviket i høve til mairapporten 2013 det lågaste på fleire år, noko som rådmannen tolkar som resultat av betre budsjettdisiplin. For omsorgsektoren bør ein korrigera for dei vedtekne innsparingane som er lagde inn, men som førebels ikkje er effektuerte frårekna desse innsparingane er sektoren i rimeleg bra balanse. Side 6 3. avsnitt: Vi gir kommunen følgende anbefalingar: 2. kulepunkt Samtidig bør det settes krav om at seksjonslederne bruker Arena aktivt i sin budsjettoppfølging. Fram til nå har budsjettkontroll i Arena ikkje vorte nytta av den enkle årsak at ERV sin budsjettkontroll både er innarbeidd/er velkjend for dei ansvarlege og synest å tilfredsstilla oppfølgjings- og rapporteringsbehovet ein har for den direkte rekneskapsdelen. Arena sin stillings- og lønsbudsjettmodul er derimot ein god reiskap for ajourhald ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

9 i løpet av året og som grunnlag for eit presist lønsbudsjett. Budsjettansvarlege er oppfordra til å nytta denne reiskapen i løpet av året og må/skal kvart år framføra sitt lønsbudsjett på såkalla lønsark som del av konsekvensjustert budsjett. Rådmannen ser difor ikkje føre seg at referert anbefaling er aktuell å følgja opp også fordi ein pr. dato er usikker på korleis framtida vil verta ved val av nytt styringssystem (Visma og Enterprise). 3. kulepunkt Kommunen bør innarbeide den løpende saksgangen for årsbudsjett og for budsjettkontroll og rapportering i sitt budsjettreglement og vurdere om den skal formalisere sine risikovurderinger i budsjettstyringen. I dette arbeidet kan budsjettdisiplinen få et større fokus. Det vil vera ei kurant sak å seia nok grovt om løpande saksgong for årsbudsjett m.v. i reglementet. Dette bør (og har vorte) så følgjast opp av presiserande budsjettrundskriv sidan både tidspunkt og situasjon for budsjettprosessen vil variera frå år til år (t.d. situasjonen for med bakgrunn i Omstillingsprosjektet ). Rådmannen oppfattar at budsjettkontroll og rapportering er ei og same sak som vert gjennomført løpande gjennom året via månadsrapporteringa og tertialrapporteringa og dette treng vel ikkje presiserast ytterlegare i gjeldande reglement? Rådmannen signaliserte innleiingsvis at han er usikker på kva som er meint frå revisjonen si side når det risikotemaet. Under dette punktet er det sagt: og vurdere om den skal formalisere sine risikovurderinger i budsjettstyringen. Rådmannen, kommunesjefane og einingsleiarane tenkjer/vurderer og skriftleggjer i høgaste grad risiko ved dei månadlege rapporteringane som eit vesentleg grunnlag for avvik og prognosar det same vert gjort når budsjettet vert framført. Slik sett meiner vel rådmannen at risikotemaet er formalisert godt nok, men ser ikkje noko problem med å understreka dette temaet t.d. ved eit eige punkt i rapporteringsmalen. Når det så til slutt gjeld budsjettdisiplinen, er rådmannen noko usikker på korleis denne kan få eit endå større fokus enn nåverande trykk som rådmannen har sett på dette absolutte kravet. Tendensen for rekneskap kontra budsjett 2013 tyder på ei positiv utvikling og haldningsendring. Det er muleg at rådmannen framover bør sjå nærare på konkret konsekvens som følgje av dårleg budsjettdisiplin. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

10 RAPPORTEN ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

11 Prosjektets formål er å vurdere internkontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring og overholdelse av vedtatte budsjetter. Fokuset er på driften. 1 Kommunen har i flere år slitt med budsjettoverskridelser ved driften på kommuneavdelingene, noe som har gitt en anstrengt økonomisk situasjon. Vi har i den forbindelse hatt en forvaltningsrevisjon om effektene av innsparinger. 2 Det tas utgangspunkt i funn derfra, men vi konsentrerer oss om økonomistyringen i dag. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan praktiseres de? Hvordan er styringsdialogen lagt opp, særlig med henblikk på budsjettoverholdelse i driften? Hvilke risikovurderinger gjøres i budsjettarbeidet og hvordan styres risiko? Hvordan overvåkes kommunens grunnbemanning ved kommuneavdelingene? Hvilke dataløsninger bruker kommunen for økonomistyringen? Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet God praksis for risikostyring og internkontroll Reelle hensyn Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjema, rutinekartlegging og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 1 Det er ikke sett spesielt på budsjettoppfølging av investeringer. Kommunens budsjett og regnskap for investeringer fremgår av egen note til årsregnskapet. Det er et større mindreforbruk for 2012 som følge av manglende framdrift på enkelte prosjekter. Ingen prosjekter hadde merforbruk av betydning. Investeringsbudsjettet er et årsbudsjett, men større investeringsprosjekter vil gjerne pågå over flere år. Utgiftene blir da fordelt på flere årsbudsjetter. 2 Forvaltningsrevisjon av «Effekt av innsparinger» i Hjelmeland kommune (rapport november 2012). ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

12 KOMMUNENS NETTO DRIF TSRESULTATER Vi viser nedenfor kommunens netto driftsresultater. 3 Tabell 1 Kommunens netto driftsresultater (tall i tusen kroner) Netto driftsresultat Netto driftsresultat (kr) Netto driftsresultat (%) -6,9 % 1,8 % 9,7 % -3,6 % -3,4 % Inkludert i netto driftsresultat er konsesjonsavgifter som kommunen avsetter til kraftfondet. Kommentarer til netto driftsresultater Kommunens netto driftsresultater har vært svake de siste årene, med unntak for De svake resultatene kommer primært av store budsjettoverskridelser ved kommuneavdelingene (se tabell 2 som følger). Det gode resultatet i 2010 skyldes store inntekter fra kommunens kraftfond (konsesjonsavgifter og etteroppgjør Statkraft). Kommunens økonomi er nært knyttet opp til kraftfondet ettersom dette har vært med på å dekke renter og avdrag på kommunens lån og budsjettoverskridelser ved kommuneavdelingene. Grunnkapitalen er på 12 millioner kroner. Ved utgangen av 2012 er kraftfondet på 6,6 millioner kroner og er derfor under tillatt minimumsnivå. Dette beløpet inkluderer også en usikker fordring på Statkraft (8,5 millioner kroner). Inntekten må i verste fall tilbakeføres. Fondskapitalen vil i et slikt tilfelle bli negativ med 1,9 millioner kroner (må da dekkes av andre midler). KOMMUNENS REGNSKAPSME SS IGE RESULTAT F OR 2012 Ettersom kommunens fondsreserver nå er svært små, ble årsregnskapet for 2012 avsluttet med et underskudd (regnskapsmessig merforbruk) på 6,6 millioner kroner. Kommunestyret har vedtatt å dekke underskuddet over driften i 2014 og 2015 (50 % på hvert år). 4 3 Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer (kommunens økonomiske handlefrihet). TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi) har uttalt at netto driftsresultat bør være på minst 3 %. 4 Vedtak i kommunestyret (kommunestyresak 034/13 fra ). ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

13 Rådmannens kommentarer i årsmeldingen for 2012 Rekneskapsmessig kom Hjelmeland kommune ut med negativt resultat i Dette skuldast dels meirforbruk i høve budsjetterte utgifter på ein del tenesteområde, men hovudårsaka til det store samla avviket var likevel den store inntektssvikten i kraftinntekter/sal av konsesjonskraft. Denne underbalansen vart kommunen merksam på tidlig på året ut frå fall i kraftprisar, men hadde små eller ingen mogligheiter for å budsjettregulere dette utan betydelege endringar i driftsmønster. Kommunens fondsreserver tilsa at det heller ikkje var noko å hente der gjennom budsjettreguleringar. KOMMUNENS ORGANIS ERIN G AV DRIF TEN Kommunen har følgende organisering: Figur 1 Kommunens organisasjonskart (enkelt) - Rådmann og kommuneavdelinger Rådmann Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Interne tjenester Omsorg og levekår Bygdeutvikling Oppvekst Kommunesjef Kommunesjef Kommunesjef Kommunesjef Under kommuneavdelingene ligger en rekke seksjoner mv. Dette er økonomiseksjon, stab, merkantile tjenester, helseseksjon, barne- og familieseksjon, omsorgsseksjon, NAV, kulturseksjon, teknisk seksjon, forvaltningsseksjon, samt skoler og barnehager. BUDSJETTAVVIK VED KOMMU NEAVDELINGE NE Vi viser budsjettavvikene i tabellene nedenunder. Overskridelser er vist i minus. Vi viser først overskridelsene slik de fremkommer av årsregnskapet. Tabell 2 Budsjettavvik for kommuneavdelingene (tall i tusen kroner) Kilde: Kommunens årsregnskaper (regnskapsskjema 1B) Interne tjenester Bygdeutvikling Oppvekst Omsorg og levekår Totalt Merknad: Avvikene ved interne tjenester gjelder ikke alle ansvarene ved kommuneavdelingen. Interne tjenester sitt ansvar for skatter, overføringer, lån og finans er her ikke med. I regnskapsskjema 1B er avsetning/bruk fond tatt med for seg og ikke under kommuneavdelingene. Overskridelsene er dekket ved bruk av fondsmidler (kraftfondet) og generelle merinntekter/mindreutgifter, med unntak for 2012 hvor kommunen opererer med under- ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

14 skudd. I 2012 er det en «feilføring» ved at en del av de budsjetterte utgifter på ansvar 2900 (oppvekst) av tekniske årsaker måtte regnskapsføres på interne tjenester. Dette utgjør 1,934 millioner kroner. Det detaljerte driftsregnskapet viser følgende for året 2012: Tabell 3 Budsjettavvik for kommuneavdelingene 2012 (tall i tusen kroner) Kilde: Kommunens detaljerte driftsregnskap Regnskap Budsjett Avvik Interne tjenester Bygdeutvikling Oppvekst Omsorg og levekår Regnskapsmessig merforbruk Merknad: Tallene er tatt fra kommunens detaljerte driftsregnskap. Interne tjenester sitt ansvar for skatter, overføringer, lån og finans er her med. I det detaljerte driftsregnskapet er tallene for kommuneavdelingene inkludert avsetning/bruk fond. Vi har i regnskapstallene korrigert for «feilføring» utgifter interne tjenester med 1,934 millioner kroner (dette er ført over på oppvekst). Avvikene på kommuneavdelingene i tabellen samsvarer med avvikene som kommenteres av rådmannen i kommunens årsmelding. Av overskridelsen på omsorg og levekår skyldes 2,7 millioner kroner manglende oppfølging av budsjettert innsparing. AVVIK ETTER ANSVA R Det er særlig ansvarene for tekniske tjenester, omsorg og levekår og Hjelmeland omsorgssenter som har overskridelser, mens det er større besparelser ved en del andre ansvar. Ved interne tjenester er det større mindreinntekter vedrørende konsesjonskraften. Største budsjettsvikt i 2012 (iht. budsjettrammen) Ansvar 1000 Sentraladministrasjonen hadde mindreinntekter konsesjonskraften med 4,8 millioner kroner Ansvar 6000 Tekniske tjenester hadde merforbruk på 6,2 millioner kroner Ansvar 3000 Omsorg og levekår hadde merforbruk på 1,8 millioner kroner Ansvar 3010 Hjelmeland omsorgssenter hadde merforbruk på 1,4 millioner kroner KOMMUNENS OMSTILLINGS PROS JEKT 6 Kommunen anser at dagens driftsnivå over tid ikke vil kunne la seg finansiere av driftsinntektene. Tidligere vedtatte innsparinger har ikke hatt særlig effekt. Det ble derfor i 2012 satt i gang et omstillingsprosjekt (omorganiseringsprosjekt), med en analyse av kommunens drift og tjenestenivå. KS Konsulent ble engasjert i dette arbeidet som har gått over to år. Analyse av KOSTRA-tall viser at kommunens driftsutgifter ligger høyere enn snittet i Rogaland og landet innenfor tilnærmet alle tjenester. Det burde 5 I kommunens årsmelding listes det også opp avvik etter ansvar. Dette er tall uten avsetning/bruk fond. 6 Vi har i vedlegg tatt med nærmere informasjon om omstillingsprosjektet. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

15 derfor være gode muligheter til å redusere driftsutgiftene slik at disse bedre samsvarer med driftsinntektene. Sluttrapporter fra KS Konsulent ble levert i mai Det skisseres et samlet årlig innsparingspotensiale på 10,65 til 19,55 millioner kroner gjennom konkrete tiltak. Kommunestyret vedtok i juni 2013 innsparinger med 11,8 millioner kroner. 7 Dette tas gradvis ut fra 2014 og utover. Innsparingen på oppvekst (skoler) med 2,3 millioner kroner vil måtte vurderes nærmere og er enda ikke endelig. I tillegg kommer vedtatte og effektuerte innsparinger fra På denne måten styrkes kommunens muligheter til et driftsnivå tilpasset driftsinntektene. VÅ RE VU RDERINGER AV O MSTILLINGSPROSJEKTET (INNS PA RINGER) Kommunens kraftfond skal iht. vedtektene fortrinnsvis brukes til næringsformål, bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid mv. Etter hvert som innsparingene blir effektuert ser vi for oss at underbalansen på kraftfondet dekkes og at fondsbruken blir mer i tråd med vedtektene. De vedtatte innsparingene er imidlertid i denne sammenheng ikke tilstrekkelig. Midler fra kraftfondet har gjennom de siste årene i stor grad blitt ført i kommunens drift. I 2012 dekket kraftfondet 11,9 millioner kroner av kommunens renter og lån, og bare 3 millioner kroner gikk til ulike næringsformål. Anbefaling Kommunen bør vurdere større innsparinger. Dette er nødvendig dersom midler fra kraftfondet i hovedsak skal benyttes til sitt primære formål. STATUS FOR 2013 (KOMMU NENS REGNSKAPSRA PPORT PR ) Kommunen regner med et betydelig underskudd også for 2013, men dette er selvsagt noe usikkert. Som strakstiltak vil kommunen fokusere på innkjøp (løpende) og lønn (stillingsstopp og variabel lønn), samt investeringer som ikke er påbegynt. Som for 2012 ligger det an til store budsjettoverskridelser ved tekniske tjenester og Hjelmeland omsorgssenter. De budsjetterings- og rapporteringsrutiner som kommunen har etablert og praktiserer vil være en viktig del av budsjettstyringen. Rutinene vil dessuten inneholde ulike typer av risikovurderinger knyttet til budsjettering og rapportering av kommunens drift. 7 Vedtak i kommunestyret (kommunestyresak 035/13 fra ). Innsparingene er fordelt på omsorg og levekår med 7,35 millioner kroner, oppvekst (skoler) 2,3 med millioner kroner og bygdeutvikling med 2,17 millioner kroner. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

16 Kommunene vil som oftest behandle økonomiplanen samtidig med årsbudsjettet. Dette gjøres også av Hjelmeland. Årsbudsjettet er da første år i den fire-årige økonomiplanen. Økonomiplanen rulleres på denne måten hvert år ved behandlingen av årsbudsjettet. Vi konsentrerer oss videre om årsbudsjettet. Det er her kommunens budsjettkontroll gjennom året gjennomføres. Det fokuseres på driften da det er denne som direkte gjelder det løpende tjenestetilbudet. Dette er vanlig i kommunene og gjøres også av Hjelmeland. Vi har i 2012 levert en forvaltningsrevisjonsrapport om «Effekt av innsparinger» hvor vi så på hvordan kommunen hadde håndtert politisk vedtatte innsparinger i perioden , og til dels Det ble der reist en del kritikk av administrasjonen vedrørende håndteringen. Vi går ikke nærmere inn på dette i denne rapporten da vi nå konsentrerer oss om «dagens» situasjon (dvs. budsjettårene 2012 og 2013). Våre anbefalinger og utdrag fra kommunestyrers behandling av forvaltningsrapporten fra 2012 har vi imidlertid tatt med i vedlegg. Vi skriver en del om kommunens internkontroll og budsjettstyring i våre årsoppgjørsnotater. For 2012 skrev vi bl.a. følgende: Med intern kontroll menes i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at de fastsatte målene blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være tilfredsstillende, er at den er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette er tilfellet i Hjelmeland kommune. Budsjettdisiplinen kan imidlertid forbedres, da det er vesentlig overforbruk på tre av fire rammeområder. Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har, og det er derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende. BUDSJETTREGLEMENT Kommunen har utarbeidet budsjettreglement. 8 Dette tar for seg overordnede rammer for budsjettarbeidet. Reglementet inneholder også en rekke andre økonomirutiner. Det er spesielt punktene 3-7 og 10 som inneholder bestemmelser om budsjettarbeidet. Vi kan her nevne kommunestyrets fastsetting og endring av budsjettrammer, delegering av budsjettmyndighet (disponeringsfullmakt til rådmannen og hans videredelegering innenfor de enkelte ansvarsområder), og rapportering ved budsjettkontrollen. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over kommunens budsjettreglement. BUDSJETTRU NDSKRIV, PROSESSPLAN OG BUDSJETTKONFERANSE Den faste rutinen er at økonomi- og budsjettrådgiver sender ut et budsjettrundskriv som tar for seg arbeidet med kommende budsjett og økonomiplan. Rundskrivet sendes 8 Nåværende reglement er gjeldende fra Vedtatt av kommunestyret (sak 060/11). ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune 2 0 1 0 REVISJONSRAPPORT 85 / F - 13 / 2010 Dato: 18.02.2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...I 1 INNLEDNING...1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer