FORVALTNINGSREVISJON AV ØKONOMISTYRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV ØKONOMISTYRING"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE AUGUST2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentar 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kommunens økonomiske situasjon Kommunens rutiner for budsjettstyringen Kommunens risikovurderinger i budsjettstyringen Kommunens overvåking av grunnbemanningen Kommunens dataløsninger for økonomistyringen Vedlegg ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

4 SAMMENDRAG Prosjektets formål er å vurdere internkontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring og overholdelse av vedtatte budsjetter. Fokuset er på driften. Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjema, rutinekartlegging og dokumentgransking. Kommunens økonomiske situasjon Vi har samtidig sett på kommunens økonomiske situasjon. Kommunen anser at dagens driftsnivå over tid ikke vil kunne la seg finansiere av driftsinntektene. Tidligere vedtatte innsparinger har ikke hatt særlig effekt. Det ble derfor i 2012 satt i gang et omstillingsprosjekt, med en analyse av kommunens drift og tjenestenivå. Ved sluttrapportene i mai 2013 skisseres det et samlet årlig innsparingspotensiale på 10,65 til 19,55 millioner kroner gjennom konkrete tiltak. Kommunestyret vedtok i juni 2013 innsparinger med 11,8 millioner kroner. Dette tas gradvis ut fra 2014 og utover. Innsparingen på oppvekst (skoler) med 2,3 millioner kroner vil måtte vurderes nærmere og er enda ikke endelig. I tillegg kommer vedtatte og effektuerte innsparinger fra På denne måten styrkes kommunens muligheter til et driftsnivå tilpasset driftsinntektene. Overskridelsene ved kommuneavdelingene er gjennom de siste årene dekket ved bruk av fondsmidler (kraftfondet) og generelle merinntekter/mindreutgifter, med unntak for 2012 hvor kommunen opererer med underskudd. Kommunens fondsreserver er nå så små at årsregnskapet for 2012 ble avsluttet med et underskudd på 6,6 millioner kroner. Underskuddet dekkes over driften i 2014 og Kommunen regner med et betydelig underskudd også for 2013, men dette er selvsagt noe usikkert. Som strakstiltak vil kommunen fokusere på stopp i innkjøp (løpende) og lønn (stillingsstopp og variabel lønn), samt investeringer som ikke er påbegynt. Kommunens økonomi er nært knyttet opp til kraftfondet ettersom dette har vært med på å dekke renter og avdrag på kommunens lån og budsjettoverskridelser ved kommuneavdelingene. Grunnkapitalen er på 12 millioner kroner. Ved utgangen av 2012 er kraftfondet på 6,6 millioner kroner og er derfor under tillatt minimumsnivå. Dette beløpet inkluderer også en usikker fordring på Statkraft (8,5 millioner kroner). Kraftfondet skal iht. vedtektene fortrinnsvis brukes til næringsformål, bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid mv. Etter hvert som innsparingene blir effektuert ser vi for oss at underbalansen på kraftfondet dekkes og at fondsbruken blir mer i tråd med vedtektene. De vedtatte innsparingene er imidlertid i denne sammenheng ikke tilstrekkelig. Midler fra kraftfondet har gjennom de siste årene i stor grad blitt ført i kommunens drift. I 2012 dekket kraftfondet 11,9 millioner kroner av kommunens renter og lån, og bare 3 millioner kroner gikk til ulike næringsformål. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

5 Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan praktiseres de? Kommunens rutiner er i tråd med lovregler om kommunenes budsjettstyring og kommunens eget budsjettreglement. Administrativt foretas det månedlig budsjettkontroll i rådmannens utvidede ledergruppe, og med rapportering til formannskapet. Det foretas budsjettreguleringer som følge av kjente/forventede endringer i prognosene for året. Dette ble ikke gjort i 2012 da kommunen hadde små dekningsmuligheter - utover bruk av fond. Etter kommuneloven skulle budsjettet likevel vært korrigert. Det vises til kommunelovens Kommunen kunne underveis i året benyttet seg av fond for å oppnå budsjettbalanse. Men fondsmidlene ville da i praksis vært oppbrukt. Det formelle budsjettansvaret ligger hos rådmannen som kommunens øverste administrative leder. Budsjettansvaret hos kommunesjefene fremkommer noe uklart da det direkte budsjettansvaret er lagt til seksjonslederne på sine ansvarsområder. Det vil være naturlig at budsjettansvaret også ligger på den øverste ledelse, slik at disse får et sterkere incitament til budsjettoppfølging. Dette kan også gi en bedre budsjettstyring. Vi kan ellers ta med at den løpende saksgangen for årsbudsjett - og for budsjettkontroll og rapportering ikke fremgår av kommunens budsjettreglement. Det hadde vært hensiktsmessig at dette hadde vært tatt med der. Vi har sett noe på skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon da budsjettet skal vedtas politisk. Vi har spesielt sett på saksbehandlingen ved årsbudsjettet for Det fremkommer der at muligheten til budsjettbalanse i driften ble noe svekket gjennom politiske ønsker og prioriteringer. Utgiftssiden i budsjettet ble redusert med 3,325 millioner kroner, mens økningen i gebyrer ved tekniske tjenester ble redusert med kroner. Motposten var primært lavere eiendomsskatt, mindre bruk av fond og økning i skatteanslaget. Hvordan er styringsdialogen lagt opp, særlig med henblikk på budsjettoverholdelse i driften? Når det gjelder selve styringsdialogen ser vi at kommunen har hatt fokus på budsjettoverholdelse og innsparinger i flere år, men uten å oppnå de ønskede resultater. Dette kan nok til dels skyldes manglende budsjettdisiplin. Et annet forhold er at innsparingsvedtakene i sin tid ikke syntes presise nok da de var for generelle. Dette bedrer seg ved de konkrete tiltakene i omstillingsprosjektet. Hvilke risikovurderinger gjøres i budsjettarbeidet og hvordan styres risiko? Kommunen foretar risikovurderinger ved utarbeidelsen av årsbudsjettet og underveis i året. Dette gjelder både mht. realiteten og fullstendigheten av driftsbudsjettet. Den viktigste utfordringen for kommunen er å få balansert økonomien. Det kan her være noe å hente gjennom formelle risikovurderinger av budsjettstyringen. Store budsjettoverskridelser over flere år tyder på manglende budsjettdisiplin. For 2012 har ansvarene for tekniske tjenester, omsorg og levekår og Hjelmeland omsorgssenter større overskridelser. Situasjonen er ganske lik så langt i ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

6 Hvordan overvåkes kommunens grunnbemanning ved kommuneavdelingene? Kommunen er bevisst på å ha full oversikt over sin grunnbemanning, men dette kan ikke foretas i lønns- og personalsystemet i ERV. Derfor har kommunen innført budsjettsystemet Arena. Det forutsettes at seksjonslederne bruker Arena aktivt i sin budsjettoppfølging for at kommunen skal lykkes. Visma Ressursstyring gir en god oversikt over grunnbemanningen ved omsorgsseksjonen. Vi ser at verken Arena eller Visma Ressursstyring er kompatibelt med ERV, og at dette vanskeliggjør en full utnyttelse av systemene. Hvilke dataløsninger bruker kommunen for økonomistyringen? Kommunens økonomisystem ERV er ikke tilfredsstillende, spesielt når det gjelder oppfølging av lønnsområdet. Kommunen vil fra budsjettåret 2014 ta i bruk et nytt økonomisystem - Visma Entreprise. Dette er et system som vi kjenner til gjennom vår revisjon av andre kommuner, og som vil forbedre kommunens muligheter for budsjettoppfølging. Det nye økonomisystemet er også kompatibelt med Arena og Visma Ressursstyring. Dette legger til rette for en full utnyttelse av disse systemene. Vi gir kommunen følgende anbefalinger: Kommunen bør vurdere større innsparinger. Dette er nødvendig dersom midler fra kraftfondet i hovedsak skal benyttes til sitt primære formål. Kommunesjefene bør ha et direkte budsjettansvar for sine kommuneavdelinger. Samtidig bør det settes krav om at seksjonslederne bruker Arena aktivt i sin budsjettoppfølging Kommunen bør innarbeide den løpende saksgangen for årsbudsjett - og for budsjettkontroll og rapportering i sitt budsjettreglement og vurdere om den skal formalisere sine risikovurderinger i budsjettstyringen. I dette arbeidet kan budsjettdisiplinen få et større fokus. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Vi mottok rådmannens kommentarer Generelt. Rådmannen finn ikkje grunn til prinsipielle/avgjerande kommentar/merknader til framlagt rapport. Enkelte presiseringar og utdjupande forklaringar/korrigeringar kan likevel vera på sin plass. Det vert t.d. stilt spørsmål om kva revisjonen meiner og tilrår med sine formuleringar t.d. for risikotemaet i økonomistyringssamanhang. Frå rådmannen si side er det viktig at det eksisterer felles forståing for aktuelle tiltak/situasjonar og at det er ein klar og forståeleg samanhang mellom framlagt rapport og dei vedtak som kontrollutvalet og kommunestyret måtte gjera. For å få felles forståing for mandat og formuleringar (for å unngå mistydingar) initierte rådmannen eit møte med kontrollutvalet som i ettertid ikkje responderte på rådmannen sitt ynskje. Kommentarar/merknader. Rådmannen vil i det følgjande ha Sammendrag som utgongspunkt: Side 4 2. avsnitt: Tidligere vedtatte innsparingar har ikkje hatt særlig effekt. Dette er ein påstand som rådmannen i tidlegare samanhang (forvaltningsprosjektet om innsparingar) har kommentert som tilnærma umuleg å dokumentera av fleire openberre årsaker. Av same grunn bør referert påstand oppfattast med visst atterhald. Eit relativt fersk døme på effekt kan lesast ut av mairapporten for 2013, kor det pr. mai 2013 er forbrukt 1,2 mill mindre fast løn enn på same tidspunkt i 2012 ein vesentleg effekt i høve til vedtekne innsparingstiltak (1,2 mill + 1 års lønsvekst). Rådmannen kan likevel konstatera at effekten av ulike årsaker ikkje har vore stor nok i høve til vedtak, intensjon og den økonomiske situasjonen kommunen er komen i. Side 4 4. avsnitt: I 2012 dekket kraftfondet 11,9 millioner kroner av kommunens renter og lån, og bare 3 millioner kroner gikk til ulike næringsformål. Dette er også ein påstand som bør nyanserast fordi ein stor del av både renter og avdrag av tidlegare opptekne lån i høgaste grad har vorte nytta direkte og indirekte til investeringsføremål som næringslivet i kommunen nyt godt av. Side 5 1. avsnitt: Det foretas budsjettreguleringer som følgje av kjente/forventede endringar i prognosene for året. Dette ble ikkje gjort i 2012 da kommunen hadde små dekningsmuligheter utover bruk av fond. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

8 Rådmannen kan dokumentera at det vart gjort fleire budsjettendringar med referanse til politiske vedtak. Vesentleg avvik for konsesjonskraftinntektene var tidleg i budsjettåret ei kjent sak som ein i ettertid og etterpåklokskap lett kan seia burde vore budsjettjustert. Dette tidleg kjende avviket vart løpande vurdert opp mot andre positive og negative avvik og ikkje minst i høve til kraftmarknaden generelt og spesielt i høve til oppsida for el-kraft situasjonen eit nedbørfattig siste halvår (fekk det motsette) ville kunne endra dette avviket vesentleg. Behov for budsjettendring er tross alt ei samla skjønsvurdering i høve til rekneskapsstatus på eit bestemt tidspunkt, aktuelle mottiltak i kombinasjon med eit breitt spekter av risikomoment som endrar seg i løpet av budsjettåret. Det er likevel innlysande at det ville vore enklare for rådmannen å tilrå ei budsjettendring som følgje av negative avvik dersom kommunen hadde hatt større disponible reserver å spela på enten det galdt avvik for konsesjonskraftinntektene eller avvik som følgje av manglande budsjettdisiplin på utgiftssida. Men det er reelt ingen forskjell på om ein nyttar fondsreserver som løpande finansiering av budsjettendringar eller nyttar fondsreserver for å saldera årsrekneskapen slik ein i mange år har gjort. Side 5 2. avsnitt: Budsjettansvaret hos kommunesjefene fremkommer noe uklart da det direkte budsjettansvaret er lagt til seksjonslederne på sine ansvarsområder. Fakta er at den enkelte kommunesjef har direkteansvar for bestemte område som i hovudsak relaterer seg til ein overordna kommunesjeffunksjon. Øvrige sektoransvar innafor dei enkelte kommunesjefområde er lagt direkte til sektor-/einingsleiarane. Side 5 5. avsnitt: For 2012 har ansvarene for teknisk tjenester, omsorg og levekår og Hjelmeland omsorgssenter større overskridelser. Situasjonen er ganske lik så langt i Sitatet frå rapporten bør nyanserast. For teknisk sektor er avviket i høve til mairapporten 2013 det lågaste på fleire år, noko som rådmannen tolkar som resultat av betre budsjettdisiplin. For omsorgsektoren bør ein korrigera for dei vedtekne innsparingane som er lagde inn, men som førebels ikkje er effektuerte frårekna desse innsparingane er sektoren i rimeleg bra balanse. Side 6 3. avsnitt: Vi gir kommunen følgende anbefalingar: 2. kulepunkt Samtidig bør det settes krav om at seksjonslederne bruker Arena aktivt i sin budsjettoppfølging. Fram til nå har budsjettkontroll i Arena ikkje vorte nytta av den enkle årsak at ERV sin budsjettkontroll både er innarbeidd/er velkjend for dei ansvarlege og synest å tilfredsstilla oppfølgjings- og rapporteringsbehovet ein har for den direkte rekneskapsdelen. Arena sin stillings- og lønsbudsjettmodul er derimot ein god reiskap for ajourhald ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

9 i løpet av året og som grunnlag for eit presist lønsbudsjett. Budsjettansvarlege er oppfordra til å nytta denne reiskapen i løpet av året og må/skal kvart år framføra sitt lønsbudsjett på såkalla lønsark som del av konsekvensjustert budsjett. Rådmannen ser difor ikkje føre seg at referert anbefaling er aktuell å følgja opp også fordi ein pr. dato er usikker på korleis framtida vil verta ved val av nytt styringssystem (Visma og Enterprise). 3. kulepunkt Kommunen bør innarbeide den løpende saksgangen for årsbudsjett og for budsjettkontroll og rapportering i sitt budsjettreglement og vurdere om den skal formalisere sine risikovurderinger i budsjettstyringen. I dette arbeidet kan budsjettdisiplinen få et større fokus. Det vil vera ei kurant sak å seia nok grovt om løpande saksgong for årsbudsjett m.v. i reglementet. Dette bør (og har vorte) så følgjast opp av presiserande budsjettrundskriv sidan både tidspunkt og situasjon for budsjettprosessen vil variera frå år til år (t.d. situasjonen for med bakgrunn i Omstillingsprosjektet ). Rådmannen oppfattar at budsjettkontroll og rapportering er ei og same sak som vert gjennomført løpande gjennom året via månadsrapporteringa og tertialrapporteringa og dette treng vel ikkje presiserast ytterlegare i gjeldande reglement? Rådmannen signaliserte innleiingsvis at han er usikker på kva som er meint frå revisjonen si side når det risikotemaet. Under dette punktet er det sagt: og vurdere om den skal formalisere sine risikovurderinger i budsjettstyringen. Rådmannen, kommunesjefane og einingsleiarane tenkjer/vurderer og skriftleggjer i høgaste grad risiko ved dei månadlege rapporteringane som eit vesentleg grunnlag for avvik og prognosar det same vert gjort når budsjettet vert framført. Slik sett meiner vel rådmannen at risikotemaet er formalisert godt nok, men ser ikkje noko problem med å understreka dette temaet t.d. ved eit eige punkt i rapporteringsmalen. Når det så til slutt gjeld budsjettdisiplinen, er rådmannen noko usikker på korleis denne kan få eit endå større fokus enn nåverande trykk som rådmannen har sett på dette absolutte kravet. Tendensen for rekneskap kontra budsjett 2013 tyder på ei positiv utvikling og haldningsendring. Det er muleg at rådmannen framover bør sjå nærare på konkret konsekvens som følgje av dårleg budsjettdisiplin. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

10 RAPPORTEN ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

11 Prosjektets formål er å vurdere internkontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring og overholdelse av vedtatte budsjetter. Fokuset er på driften. 1 Kommunen har i flere år slitt med budsjettoverskridelser ved driften på kommuneavdelingene, noe som har gitt en anstrengt økonomisk situasjon. Vi har i den forbindelse hatt en forvaltningsrevisjon om effektene av innsparinger. 2 Det tas utgangspunkt i funn derfra, men vi konsentrerer oss om økonomistyringen i dag. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan praktiseres de? Hvordan er styringsdialogen lagt opp, særlig med henblikk på budsjettoverholdelse i driften? Hvilke risikovurderinger gjøres i budsjettarbeidet og hvordan styres risiko? Hvordan overvåkes kommunens grunnbemanning ved kommuneavdelingene? Hvilke dataløsninger bruker kommunen for økonomistyringen? Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet God praksis for risikostyring og internkontroll Reelle hensyn Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjema, rutinekartlegging og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 1 Det er ikke sett spesielt på budsjettoppfølging av investeringer. Kommunens budsjett og regnskap for investeringer fremgår av egen note til årsregnskapet. Det er et større mindreforbruk for 2012 som følge av manglende framdrift på enkelte prosjekter. Ingen prosjekter hadde merforbruk av betydning. Investeringsbudsjettet er et årsbudsjett, men større investeringsprosjekter vil gjerne pågå over flere år. Utgiftene blir da fordelt på flere årsbudsjetter. 2 Forvaltningsrevisjon av «Effekt av innsparinger» i Hjelmeland kommune (rapport november 2012). ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

12 KOMMUNENS NETTO DRIF TSRESULTATER Vi viser nedenfor kommunens netto driftsresultater. 3 Tabell 1 Kommunens netto driftsresultater (tall i tusen kroner) Netto driftsresultat Netto driftsresultat (kr) Netto driftsresultat (%) -6,9 % 1,8 % 9,7 % -3,6 % -3,4 % Inkludert i netto driftsresultat er konsesjonsavgifter som kommunen avsetter til kraftfondet. Kommentarer til netto driftsresultater Kommunens netto driftsresultater har vært svake de siste årene, med unntak for De svake resultatene kommer primært av store budsjettoverskridelser ved kommuneavdelingene (se tabell 2 som følger). Det gode resultatet i 2010 skyldes store inntekter fra kommunens kraftfond (konsesjonsavgifter og etteroppgjør Statkraft). Kommunens økonomi er nært knyttet opp til kraftfondet ettersom dette har vært med på å dekke renter og avdrag på kommunens lån og budsjettoverskridelser ved kommuneavdelingene. Grunnkapitalen er på 12 millioner kroner. Ved utgangen av 2012 er kraftfondet på 6,6 millioner kroner og er derfor under tillatt minimumsnivå. Dette beløpet inkluderer også en usikker fordring på Statkraft (8,5 millioner kroner). Inntekten må i verste fall tilbakeføres. Fondskapitalen vil i et slikt tilfelle bli negativ med 1,9 millioner kroner (må da dekkes av andre midler). KOMMUNENS REGNSKAPSME SS IGE RESULTAT F OR 2012 Ettersom kommunens fondsreserver nå er svært små, ble årsregnskapet for 2012 avsluttet med et underskudd (regnskapsmessig merforbruk) på 6,6 millioner kroner. Kommunestyret har vedtatt å dekke underskuddet over driften i 2014 og 2015 (50 % på hvert år). 4 3 Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer (kommunens økonomiske handlefrihet). TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi) har uttalt at netto driftsresultat bør være på minst 3 %. 4 Vedtak i kommunestyret (kommunestyresak 034/13 fra ). ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

13 Rådmannens kommentarer i årsmeldingen for 2012 Rekneskapsmessig kom Hjelmeland kommune ut med negativt resultat i Dette skuldast dels meirforbruk i høve budsjetterte utgifter på ein del tenesteområde, men hovudårsaka til det store samla avviket var likevel den store inntektssvikten i kraftinntekter/sal av konsesjonskraft. Denne underbalansen vart kommunen merksam på tidlig på året ut frå fall i kraftprisar, men hadde små eller ingen mogligheiter for å budsjettregulere dette utan betydelege endringar i driftsmønster. Kommunens fondsreserver tilsa at det heller ikkje var noko å hente der gjennom budsjettreguleringar. KOMMUNENS ORGANIS ERIN G AV DRIF TEN Kommunen har følgende organisering: Figur 1 Kommunens organisasjonskart (enkelt) - Rådmann og kommuneavdelinger Rådmann Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Interne tjenester Omsorg og levekår Bygdeutvikling Oppvekst Kommunesjef Kommunesjef Kommunesjef Kommunesjef Under kommuneavdelingene ligger en rekke seksjoner mv. Dette er økonomiseksjon, stab, merkantile tjenester, helseseksjon, barne- og familieseksjon, omsorgsseksjon, NAV, kulturseksjon, teknisk seksjon, forvaltningsseksjon, samt skoler og barnehager. BUDSJETTAVVIK VED KOMMU NEAVDELINGE NE Vi viser budsjettavvikene i tabellene nedenunder. Overskridelser er vist i minus. Vi viser først overskridelsene slik de fremkommer av årsregnskapet. Tabell 2 Budsjettavvik for kommuneavdelingene (tall i tusen kroner) Kilde: Kommunens årsregnskaper (regnskapsskjema 1B) Interne tjenester Bygdeutvikling Oppvekst Omsorg og levekår Totalt Merknad: Avvikene ved interne tjenester gjelder ikke alle ansvarene ved kommuneavdelingen. Interne tjenester sitt ansvar for skatter, overføringer, lån og finans er her ikke med. I regnskapsskjema 1B er avsetning/bruk fond tatt med for seg og ikke under kommuneavdelingene. Overskridelsene er dekket ved bruk av fondsmidler (kraftfondet) og generelle merinntekter/mindreutgifter, med unntak for 2012 hvor kommunen opererer med under- ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

14 skudd. I 2012 er det en «feilføring» ved at en del av de budsjetterte utgifter på ansvar 2900 (oppvekst) av tekniske årsaker måtte regnskapsføres på interne tjenester. Dette utgjør 1,934 millioner kroner. Det detaljerte driftsregnskapet viser følgende for året 2012: Tabell 3 Budsjettavvik for kommuneavdelingene 2012 (tall i tusen kroner) Kilde: Kommunens detaljerte driftsregnskap Regnskap Budsjett Avvik Interne tjenester Bygdeutvikling Oppvekst Omsorg og levekår Regnskapsmessig merforbruk Merknad: Tallene er tatt fra kommunens detaljerte driftsregnskap. Interne tjenester sitt ansvar for skatter, overføringer, lån og finans er her med. I det detaljerte driftsregnskapet er tallene for kommuneavdelingene inkludert avsetning/bruk fond. Vi har i regnskapstallene korrigert for «feilføring» utgifter interne tjenester med 1,934 millioner kroner (dette er ført over på oppvekst). Avvikene på kommuneavdelingene i tabellen samsvarer med avvikene som kommenteres av rådmannen i kommunens årsmelding. Av overskridelsen på omsorg og levekår skyldes 2,7 millioner kroner manglende oppfølging av budsjettert innsparing. AVVIK ETTER ANSVA R Det er særlig ansvarene for tekniske tjenester, omsorg og levekår og Hjelmeland omsorgssenter som har overskridelser, mens det er større besparelser ved en del andre ansvar. Ved interne tjenester er det større mindreinntekter vedrørende konsesjonskraften. Største budsjettsvikt i 2012 (iht. budsjettrammen) Ansvar 1000 Sentraladministrasjonen hadde mindreinntekter konsesjonskraften med 4,8 millioner kroner Ansvar 6000 Tekniske tjenester hadde merforbruk på 6,2 millioner kroner Ansvar 3000 Omsorg og levekår hadde merforbruk på 1,8 millioner kroner Ansvar 3010 Hjelmeland omsorgssenter hadde merforbruk på 1,4 millioner kroner KOMMUNENS OMSTILLINGS PROS JEKT 6 Kommunen anser at dagens driftsnivå over tid ikke vil kunne la seg finansiere av driftsinntektene. Tidligere vedtatte innsparinger har ikke hatt særlig effekt. Det ble derfor i 2012 satt i gang et omstillingsprosjekt (omorganiseringsprosjekt), med en analyse av kommunens drift og tjenestenivå. KS Konsulent ble engasjert i dette arbeidet som har gått over to år. Analyse av KOSTRA-tall viser at kommunens driftsutgifter ligger høyere enn snittet i Rogaland og landet innenfor tilnærmet alle tjenester. Det burde 5 I kommunens årsmelding listes det også opp avvik etter ansvar. Dette er tall uten avsetning/bruk fond. 6 Vi har i vedlegg tatt med nærmere informasjon om omstillingsprosjektet. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

15 derfor være gode muligheter til å redusere driftsutgiftene slik at disse bedre samsvarer med driftsinntektene. Sluttrapporter fra KS Konsulent ble levert i mai Det skisseres et samlet årlig innsparingspotensiale på 10,65 til 19,55 millioner kroner gjennom konkrete tiltak. Kommunestyret vedtok i juni 2013 innsparinger med 11,8 millioner kroner. 7 Dette tas gradvis ut fra 2014 og utover. Innsparingen på oppvekst (skoler) med 2,3 millioner kroner vil måtte vurderes nærmere og er enda ikke endelig. I tillegg kommer vedtatte og effektuerte innsparinger fra På denne måten styrkes kommunens muligheter til et driftsnivå tilpasset driftsinntektene. VÅ RE VU RDERINGER AV O MSTILLINGSPROSJEKTET (INNS PA RINGER) Kommunens kraftfond skal iht. vedtektene fortrinnsvis brukes til næringsformål, bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid mv. Etter hvert som innsparingene blir effektuert ser vi for oss at underbalansen på kraftfondet dekkes og at fondsbruken blir mer i tråd med vedtektene. De vedtatte innsparingene er imidlertid i denne sammenheng ikke tilstrekkelig. Midler fra kraftfondet har gjennom de siste årene i stor grad blitt ført i kommunens drift. I 2012 dekket kraftfondet 11,9 millioner kroner av kommunens renter og lån, og bare 3 millioner kroner gikk til ulike næringsformål. Anbefaling Kommunen bør vurdere større innsparinger. Dette er nødvendig dersom midler fra kraftfondet i hovedsak skal benyttes til sitt primære formål. STATUS FOR 2013 (KOMMU NENS REGNSKAPSRA PPORT PR ) Kommunen regner med et betydelig underskudd også for 2013, men dette er selvsagt noe usikkert. Som strakstiltak vil kommunen fokusere på innkjøp (løpende) og lønn (stillingsstopp og variabel lønn), samt investeringer som ikke er påbegynt. Som for 2012 ligger det an til store budsjettoverskridelser ved tekniske tjenester og Hjelmeland omsorgssenter. De budsjetterings- og rapporteringsrutiner som kommunen har etablert og praktiserer vil være en viktig del av budsjettstyringen. Rutinene vil dessuten inneholde ulike typer av risikovurderinger knyttet til budsjettering og rapportering av kommunens drift. 7 Vedtak i kommunestyret (kommunestyresak 035/13 fra ). Innsparingene er fordelt på omsorg og levekår med 7,35 millioner kroner, oppvekst (skoler) 2,3 med millioner kroner og bygdeutvikling med 2,17 millioner kroner. ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

16 Kommunene vil som oftest behandle økonomiplanen samtidig med årsbudsjettet. Dette gjøres også av Hjelmeland. Årsbudsjettet er da første år i den fire-årige økonomiplanen. Økonomiplanen rulleres på denne måten hvert år ved behandlingen av årsbudsjettet. Vi konsentrerer oss videre om årsbudsjettet. Det er her kommunens budsjettkontroll gjennom året gjennomføres. Det fokuseres på driften da det er denne som direkte gjelder det løpende tjenestetilbudet. Dette er vanlig i kommunene og gjøres også av Hjelmeland. Vi har i 2012 levert en forvaltningsrevisjonsrapport om «Effekt av innsparinger» hvor vi så på hvordan kommunen hadde håndtert politisk vedtatte innsparinger i perioden , og til dels Det ble der reist en del kritikk av administrasjonen vedrørende håndteringen. Vi går ikke nærmere inn på dette i denne rapporten da vi nå konsentrerer oss om «dagens» situasjon (dvs. budsjettårene 2012 og 2013). Våre anbefalinger og utdrag fra kommunestyrers behandling av forvaltningsrapporten fra 2012 har vi imidlertid tatt med i vedlegg. Vi skriver en del om kommunens internkontroll og budsjettstyring i våre årsoppgjørsnotater. For 2012 skrev vi bl.a. følgende: Med intern kontroll menes i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at de fastsatte målene blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være tilfredsstillende, er at den er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette er tilfellet i Hjelmeland kommune. Budsjettdisiplinen kan imidlertid forbedres, da det er vesentlig overforbruk på tre av fire rammeområder. Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har, og det er derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende. BUDSJETTREGLEMENT Kommunen har utarbeidet budsjettreglement. 8 Dette tar for seg overordnede rammer for budsjettarbeidet. Reglementet inneholder også en rekke andre økonomirutiner. Det er spesielt punktene 3-7 og 10 som inneholder bestemmelser om budsjettarbeidet. Vi kan her nevne kommunestyrets fastsetting og endring av budsjettrammer, delegering av budsjettmyndighet (disponeringsfullmakt til rådmannen og hans videredelegering innenfor de enkelte ansvarsområder), og rapportering ved budsjettkontrollen. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over kommunens budsjettreglement. BUDSJETTRU NDSKRIV, PROSESSPLAN OG BUDSJETTKONFERANSE Den faste rutinen er at økonomi- og budsjettrådgiver sender ut et budsjettrundskriv som tar for seg arbeidet med kommende budsjett og økonomiplan. Rundskrivet sendes 8 Nåværende reglement er gjeldende fra Vedtatt av kommunestyret (sak 060/11). ØKONOMISTYRING HJELMELAND KOMMUNE

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BUDSJETTSTYRING

FORVALTNINGSREVISJON AV BUDSJETTSTYRING FORVALTNINGSREVISJON AV BUDSJETTSTYRING FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Budsjett 2018 prosess

Budsjett 2018 prosess Rådmannen Alle sektorleiarar, seksjonsleiarar, einingsleiarar ev. andre med budsjettansvar Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Odd Ivar Øvregård 2017/2314-3 27.06.2017 Budsjett

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2016/4495 331.1 BOV Vår dato: 16.2.2017 Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Halden kommunes

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2016/8781 Deres ref: 16/663 Vår dato: 29.03.2017 Deres dato: 09.02.2017 Arkivkode:

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/446 Vår ref.: 2015/7679 331.1 BOV Vår dato: 5.4.2016 Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Marker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Side 1 av 6 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Øystre Slidre Utført i perioden: Juni-August 2006 Revisor: Dagny

Detaljer

+56 FORVALTNINGSREVISJON AV BUDSJETTSTYRING

+56 FORVALTNINGSREVISJON AV BUDSJETTSTYRING +56 FORVALTNINGSREVISJON AV BUDSJETTSTYRING FINNØY KOMMUNE JANUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 14/1188-3/ ANNRIN Vår ref.: 2014/8131 331.1 BOV Vår dato: 12.03.2015 Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/979-8 Vår ref.: 2015/7682 331.1 BOV Vår dato: 11.4.2016 Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Meland kommune KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. januar 2014 Stad: Meland kommunehus formannskapsalen Kl.: 08.30 11.00 Tilstades: Marie Morken (leiar), Øystein Blom (nestleiar),

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig.

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig. 1 Kontrollutvalget i Re kommune Møteprotokoll Møtetid: 28. mai 2015, kl. 18.00 Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen Disse møtte: Frode Hestnes, leder Harald Solberg, nestleder Karl

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte 29.februar /16 15/ Årsregnskap og årsberetning 2015 for Sande kommune. 3

Godkjenning av protokoll fra møte 29.februar /16 15/ Årsregnskap og årsberetning 2015 for Sande kommune. 3 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Sande Dato: 26.04.2016 kl. 09:00 Sted: Sande rådhus, møterom Akaa Arkivsak: 15/00041 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Aleksander Leet, leder Paul Gregersen, nestleder

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer