Forord. Norsk Sikkerhetsforening kan i fremtiden utgjøre en viktig premissleverandør ved utforming av regelverk på området. Son, 16.6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Norsk Sikkerhetsforening kan i fremtiden utgjøre en viktig premissleverandør ved utforming av regelverk på området. Son, 16.6."

Transkript

1 Forord Sikkerhet i norsk lovgivning er et stort og fragmentert område. Det er mange aktører på feltet både offentlige myndigheter og private virksomheter. Tilnærmingen til arbeidet med forskrifter synes ulik og noe klart skille mellom begrepene safety og security er det vanskelig å få øye på og enda mindre klare krav om kompetanse til sikkerhetsledere. Arbeidet med å kartlegge lovkravene på området har vært spennende og utfordrende både fordi jeg ved oppdraget har satt meg inn i et for meg relativt ukjent juridisk område og på bakgrunn av ovennevnte forhold. Norsk Sikkerhetsforening kan i fremtiden utgjøre en viktig premissleverandør ved utforming av regelverk på området. Son, Tone Marit Stensrud jurist

2 KRAV TIL KOMPETANSE OM SIKRING (SECURITY) I NORSK LOVGIVNING UTREDNING Innledning I notat av Sverre Røed-Larsen er mandatet for utredningen formulert slik: Utredningen skal gi en oversikt over kravspesifikasjoner i norsk rett med hensyn til: Å kartlegge krav til personlig kompetanse/ferdigheter (eller aktiviteter som krever slike ferdigheter på ledelsesnivå) for personer i ledelsesposisjoner i gjeldende norsk regelverk (lover/forskrifter) innenfor området security (security managment, sikring eller lignende). Jeg oppfatter mandatet slik at det er ønskelig å finne frem til kompetansekrav som stilles til ledere og sikkerhetsledere i forvaltningsorganer og virksomheter som fremgår av lover og forskrifter gitt med hjemmel i lov. Utenfor faller retningslinjer, direktiver og lignende som ikke er gitt i lovs form. Jeg har videre ikke foretatt en nærmere analyse av materialet. Sanksjonsbestemmelser ved brudd på lovpålagte oppgaver er heller ikke gjennomgått. Jeg er nok i tvil om kartleggingen er uttømmende. Ut i fra den tiden som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å gå i dybden av lover, forskrifter, utreninger og annet skriftmateriale som foreligger på området. Det generelle utgangspunkt er at ethvert organ eller foretak har en egeninteresse i å tenke gjennom virksomhetens forhold til sikkerhet mot uønskede hendelser uavhengig av eventuelle lovpålagte oppgaver. Videre er det et klart prinsipp at enhver som begir seg inn på et område plikter å ha kunnskap om lover, forskrifter og andre bestemmelser som gjelder for området. Rettsvillfarelse anses ikke som unnskyldelig ved brudd på regelverket. Dette stiller store krav til ledere og til sikkerhetsledere i organisasjonen. Brudd på reglene vil kunne sanksjoneres direkte mot foretaket (foretaksstraff) og/eller direkte mot eier/leder/ansvarlige leder av foretaket. Etablerte standarder for risiko- og sårbarhetsanalyser (NS) fremstår som et viktig og sentralt verktøy ved virksomheters sikkerhetsarbeid, herunder også ved sikring. Krav om bruk av spesielle metoder i arbeidet er nedfelt både i lov/forskrift og i retningslinjer. En sikkerhetsleder må derfor ha grunnleggende kunnskaper om slike analyser. Kartleggingen viser at det i liten grad stilles konkrete krav til ledere eller sikkerhetslederes kompetanse. Kravene fremkommer indirekte ved at de krav som stilles til arbeidet som skal gjennomføres forutsetter kunnskaper om sikkerhet. Gjennomgående legges ansvaret for gjennomføring av kravene på virksomhetens eier eller leder. De engelske begrepene safety og security synes å ha blitt etablert som begreper innenfor området sikkerhet og som tillegges et bestemt innhold. Security og safety henger tett sammen. Resultat av en villet og uønsket handling kan være ulykke hvor safetytiltak må iverksettes. Det synes imidlertid ikke som om denne sondringen gjenspeiles i lovgivningen idet begrepet sikkerhet brukes om begge nevnte områder. I kartleggingen har jeg bare funnet to forskrifter hvor begrepet er security definert. I NOU 2006:6 2

3 ( ) Når sikkerhet er viktig, Vedlegg 5 har Finn Erik Vinje utredet begrepet sikkerhet. Vinje definerer security som en tilstand av sikkerhet mot uønskede villede hendelser og safety som en tilstand av sikkerhet mot uønskede hendelser forårsaket av ikke-villede hendelser. Videre foreslår han at begrepet trygghet tillegges samme betydning som dagens bruk av safety og at begrepet sikring tillegges samme betydning som dagens bruk av security. Jeg viser for øvrig til Vinjes utredning. Trygghet = safety Sikring = security Utfordringene knyttet til sikring er mange og nærmere betraktninger om hva som omfattes av begrepet må defineres i takt med utviklingen. For de fleste virksomheter vil det være sentralt å sikre eiendom og verdier mot tyveri, skadeverk, sabotasje og spionasje. Videre er sikkerhet mot terrorhandlinger aktuelt. Lover og forskrifter om sikring Lov nr 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Jf. Lov om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Endringer i 3, 17, 17a (ny) 17b (ny) og 19. Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Endringene har pr dd ikke trådt i kraft. Sikkerhetsloven har som formål å redusere risiko for sikkerhetstrusler som følge av spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom forebyggende defensive tiltak. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tilsynsmyndighet etter loven. I 2 er lovens virkeområde nærmere bestemt. Loven gjelder for: Forvaltningsorganer jf fvl 2 Organ som kongen bestemmer er et forvaltningsorgan Ethvert rettssubjekt som ikke er forvaltningsorgan og som er leverandør av varer og tjenester til et forvaltningsorgan Ethvert annet rettssubjekt som eier eller kontrollerer eller fører tilsyn med Skjermingsverdig objekt eller gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og domstolene. Etter 2 første ledd tredje setning og femte ledd er Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget unntatt. Etter 5 tredje ledd er det virksomhetens leder som har ansvaret for å påse at lovens krav oppfylles. Den daglige utøvende funksjon kan delegeres, jf 5 tredje ledd andre setning. Det er bare selve utøvelsen av ansvaret etter loven som kan delegeres. Ansvaret som loven pålegger organet eller rettssubjektet vil alltid påligge lederen. Andre ansatte i virksomheten skal ivareta sikkerheten og bidra til å forebygge sikkerhetsrisiko. I Forskrift nr 7 om sikkerhetsadministrasjon er det gitt utfyllende bestemmelser til loven. Etter forskriften 1 gjelder forskriften for virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. Den enkelte virksomhets ansvar fremgår av forskriften kap 3, 4 og 5. Leder skal sørge for at/å: sikkerheten ivaretas i alle virksomhetens aktiviteter personell får veiledning jevnlig 3

4 motivere og bevisstgjøre gi ansatte tilstrekkelig og tilpasset kompetanse ha eget personell med grunnleggende opplæring i sikkerhet ha oversikt over personellets sikkerhetsfaglige kompetanse ha grunnlagsdokument for sikkerhet ( 3-3) ha instrukser for rutiner og prosedyrer det er liste over oppdaterte sikkerhetstiltak som kan iverksettes ved økt risiko krav til kompetanse, myndighet og oppgaver skal inngå i stillingsbeskrivelsen det foretas risikovurdering og utøves risikohåndtering sikkerhetstiltak gjennomføres og korrigeres det foretas løpende kontroll av sikkerhetstiltak, foretas sikkerhetsrevisjon og evaluering en gang pr år. Dersom sikkerhetstruende hendelser oppstår, skal virksomheten undersøke hendelsen, iverksette tiltak for å begrense skaden, iverksett tiltak og vurdere reaksjon mot ansvarlige. Videre skal det i enkelte tilfeller utarbeides skadevurdering som skal forelegges Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM), jf 5-2. Videre påligger det også virksomheten å rapportere til annen virksomhet som har tilvirket informasjonen og til andre dette har betydning for. I enkelte tilfeller skal det også rapporteres til NSM. Det påligger også virksomheten å vurdere om hendelsen skal rapporteres eller anmeldes til politiet. Med hjemmel i sikkerhetsloven er det gitt Forskrift nr 744 om informasjonssikkerhet. Forskriften har samme formål som sikkerhetsloven og gjelder sikkerhetsgradering, tilgang til sikkerhetsgraders informasjon, dokumentsikkerhet, informasjonssystemsikkerhet, administrativ kryptosikring, kurerposttjeneste, tekniske sikkerhetsundersøkelser, monitorering av og inntrengning i informasjonssystemer. I kap. 6 stilles det klare detaljerte krav til fysisk sikring mot ulovlig inntrengning. Dokumenter som omfattes av loven skal oppbevares og sikres fysisk. Videre er det gitt regler om sikring av konferanserom med mer mot uønsket avlytting og innsyn, jf kap 9, og om teknisk sikkerhetsundersøkelse i kap. 10. Lov nr 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Ved elektroniske sikkerhetstiltak som adgangskontrollanlegg og kameraovervåkning kreves det i utgangspunktet melding til Datatilsynet. Loven pålegger den behandlingsansvarlige en rekke plikter i forbindelse med behandling av personopplysninger. I 2, nr 4 defineres hva som menes med behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige er den som alene eller sammen med andre har bestemmelsesrett over personopplysningene og den elektroniske behandlingen av disse. Der den behandlingsansvarlige er en juridisk person, vil den juridiske personen representert ved dens ledelse, være behandlingsansvarlig. Ledelsen må sørge for at loven etterleves, og som ledd i dette foreta en intern arbeidsfordeling slik at det er klart hvilken stilling det ligger til å sørge for at loven etterleves i praksis, jf 18 første ledd bokstav b. Funksjonen bør knyttes til en lederstilling slik at stillingsinnehaveren har reell daglig innflytelse på behandlingene som foretas. Selv om den behandlingsansvarlige setter bort behandlingsoppdrag til andre («outsourcing»), vil man fortsatt være 4

5 behandlingsansvarlig. Den som utfører arbeid for den behandlingsansvarlige, vil være databehandler, jf 2 nr 5. Ansvarlig i virksomheten må ha god kjennskap til Personopplysningsloves regler. Lov nr 09 om sivilforsvaret. Lovens kapitel VI pålegger virksomheter å ha egenbeskyttelsestiltak. Med egenbeskyttelse menes sivilforsvar for den enkelte faste eiendom til beskyttelse av folk eller gods der, jf 39. Med hjemmel i loven 48 er det gitt forskrift nr 1092 om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. Plikten etter lov og forskrift pålegges eier og bruker, jf loven 41. Forskriften 3 pålegger de bedrifter og virksomheter der Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) i henhold til 1 er pålagt å organisere og føre kontroll med egenbeskyttelsen, å forberede og sette i verk egenbeskyttelsestiltak etter retningslinjer som gis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Dette gjelder uansett hvor bedriften ligger eller hvor virksomheten drives. I heftet Retningslinjer og bestemmelser for industrivern er det gitt nærmere krav til industrivern. Her fremgår at bedriften også bør beskytte seg mot kriminelle handlinger på lik linje med annen beskyttelse mot uhell og ulykker. Med kriminelle handlinger menes brannstiftelse, sabotasje, hærverk og tyveri, industrispionasje, ondsinnede rykter, underslag, datakriminalitet, forfalskning, taushetsbrudd, avlytting osv. Dette er trusler som kan få betydning for bedriftens omtale, økonomi, drift og utvikling. Sikkerhet er ofte en kombinasjon av flere forskjellige tiltak. En helhetsvurdering med bakgrunn i en bred risikokartlegging av alle typer trusler og farer, som inkluderer ulike typer trusler og farer, vil gi det beste grunnlaget for en handlingsplan med kosteffektive, forebyggende og beredskapsmessige tiltak. Egenbeskyttelsen/industrivernet kan utvikles og tilpasses til å håndtere et bredt register av bedriftens trusler. Etter loven 41 kan departementet bestemme at eier og bruker av elektrisitetsverk og damanlegg av enhver art skal treffe særlige reserve- og sikringstiltak, for så vidt anleggene ikke går inn under lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. kapittel 6. Det samme gjelder gassverker. Videre kan det ved anlegg av enhver art, som kan medføre fare for omgivelsene hvis de blir ødelagt, etter nærmere bestemmelse av departementet pålegges eier og bruker å treffe særlige sikringstiltak. Lov nr 51 om havner og farvann m.v. Etter 11a skal eier av havn og havneterminal som er omfattet av annet ledd bokstav a, treffe tiltak for å forebygge og hindre terrorhandlinger og andre forsettlige, ulovlige handlinger mot havnen, eller fartøy som bruker havnen. Departementet kan gi forskrifter om sikkerhet og terrorberedskap i havner, herunder om: a) hvilke havner som skal være omfattet av reglene, b) plikt til å foreta en sårbarhetsvurdering, c) plikt til å ha en godkjent sikkerhets- og terrorberedskapsplan for havnen, d) inspeksjoner ved nasjonal eller internasjonal myndighet, e) utpeking og opplæring av særskilt personell med ansvar for sikkerhets- og terrorberedskap i havnen, f) forbud mot bruk av farvann (sikkerhetssone), 5

6 g) kontroll av personer, kjøretøy og gjenstander som er eller skal inn i havnen, herunder bortvisning, h) identifikasjonsdokumenter for dem som arbeider i havnen, i) adgang til å forby et fartøy å gå til havn, pålegge fartøyet å forlate havn eller fastsette andre nødvendige tiltak overfor fartøyet, j) stenging av havn. Med hjemmel i 11a er det gitt Forskrift nr 825 om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv, (i kraft ) Formålet med forskriften er å forebygge og hindre terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger som kan skade havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disse. I 3 bokstav ø er sikring definert: Med sikring menes i denne forskrift forebyggelse eller hindring av terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger som kan skade havnen eller fartøy som bruker havnen (security). Etter forskriften 6 er det terminaleier er ansvarlig for at alle oppgaver og forpliktelser knyttet til havneterminaler som følger av denne forskriften overholdes. Havnesikringsmyndigheten er ansvarlig for overholdelse av pålagte oppgaver knyttet til havner følges. Den ansvarlige - terminaleier og havnesikringsmyndigheten, skal utarbeide sårbarhetsvurdering og en sikringsplan. Sikringsplanen skal revideres en gang pr år. Nærmere krav til analysen og planen er gitt i vedlegg til forskriften. Etter 7, 1. ledd og 8, 4. ledd kan sårbarhetsanalyse og /eller sikringsplan foretas av en RSO (Recognized Security Organization), jf 2, bokstav z. Etter 12 skal hvert objekt oppnevne en sikringsoffiser (PSO, PSFO), jf 2 bokstav i og n, og kompetansekravene fastsettes av Kystverket. På Kystverkets hjemmeside fremgår det at Kystverkets hovedkontor har under utarbeidelse kompetansekrav/godkjenningskriterier til PSO-er og PFSO-er som vil bli lagt ut på Kystverkets hjemmeside så snart de foreligger. Jeg har ikke funnet slike kravspesifikasjoner i forskriftens vedlegg eller på Kystverkets hjemmeside. Med hjemmel i 11a er det videre gitt Forskrift nr 394 om sikkerhet og terrorberedskap i havner på Svalbard (i kraft ). Terminaleier er ansvarlig for at alle oppgaver og forpliktelser som følger av denne forskriften overholdes, jf 6. I 10 fremgår det at havneterminalen skal oppnevne en sikkerhets- og terrorberedskapssjef (PFSO) som tildeles oppgaver og ansvar i samsvar med ISPS-koden del A seksjon 17. Flere havneterminaler kan ha samme sikkerhets- og terrorberedskapssjef. Krav til kompetanse, samt opplæring av sikkerhets- og terrorberedskapssjefen, skal være i henhold til bestemmelsene gitt i ISPS-koden del A seksjon 18 og med hensyn til del B seksjon 18. Det skal også her utarbeides en sårbarhetsvurdering (PFSA) og sikkerhets- og terrorberedskapsplan (PFSP). Planene skal revideres hvert år. Lov nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) Etter 7 påligger det rederiet å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i rederiets organisasjon og på det enkelte skip, for å kartlegge og kontrollere risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller i sikkerhetsstyringssystemet selv. Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang og dokumentasjon skal være tilpasset behovet til rederiet og den aktiviteten det driver. Etter loven 6 påhviler plikten etter loven med utfyllende bestemmelser rederiet. Etter kap 6 skal det treffes tiltak for å 6

7 hindre og beskytte skipet mot terrorhandlinger, piratvirksomhet, blindpassasjerer og andre ulovlige handlinger. Etter 8 og 9 kreves det utarbeides en sårbarhetsvurdering (SSA) og Sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP). Loven sikrer skipsførers og andre som har sitt arbeid om bord, medvirkningsrett. I forskrift nr 972 er det gitt nærmere regler om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger. Forskriften 14 stiller krav om at det utnevnes en Sikkerhets- og terrorberedskapsoffiserer (CSO og SSO). Ethvert rederi skal utpeke en sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (CSO) som er pålagt de oppgaver som ISPS-kodens del A, seksjon 11 krever som et minimum. Videre kreves det at alle fartøy skal ha en sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (SSO) om bord som har særlig ansvar for sikkerheten og terrorberedskapen. Ansvaret omfatter som et minimum de oppgaver som beskrives i ISPS-kodens del A, seksjon 12. Opplæring av fartøyets og rederiets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiserer skal være i henhold til kravene gitt i ISPSkodens del A, seksjon 13 og hensyn tatt til del B, seksjon 13, samt IMOs modellkurs for disse. Det må kunne dokumenteres at personen har gjennomført opplæring, med relevante henvisninger til ISPS-koden og IMOs modellkurs. Dokumentasjon for opplæring som fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (SSO) skal oppbevares om bord. Lov nr 101 om luftfart (luftfartsloven) Med hjemmel i loven 7-24 og 7-25 er det gitt forskrift nr 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Formålet med forskriften er å forebygge anslag mot sikkerhet i sivil lufthavn, jf 1. Forskriften gjelder for alle lufthavner med ervervsmessig luftfart, også del av militær lufthavn som benyttes til ervervsmessig luftfart, luftfartsselskaper som driver ervervsmessig luftfart, virksomheter som leverer varer og tjenester til en lufthavn og andre som arbeider på eller i tilknytning til en lufthavn, jf 2. I 4 første ledd, 9. setning er sikkerhet definert som forebyggelse av anslag på sikkerheten i luftfarten (security). Lufthavnoperatører og luftfartsselskaper skal ha sikkerhetsgodkjenning. Virksomheter som leverer varer og tjenester kan søke om slik godkjenning. Det er Luftfartstilsynet som godkjenner. Virksomheten skal ha en ansvarshavende for sikkerheten som skal godkjennes av LT, jf 7. Godkjenning skal baseres på faglige kvalifikasjoner, tidligere erfaring og praksis og personlige egenskaper, herunder forståelse for sikkerhetskravene. Ved lufthavner skal det etableres et sikkerhetsutvalg med en leder, som skal sørge for planlegging og samordning av tiltak og legge til rette for effektiv håndtering av krisesituasjoner, fj 9. Videre skal det utarbeides sikkerhetsprogrammer, jf 6, 3. ledd, krisehåndteringsplaner og prosedyrer, jf 8. Forskriften gir videre detaljerte regler om tiltak som omfattes av security. 7

8 LOV nr 100: Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven). Med hjemmel i lovens 4 er det gitt Forskrift nr 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften). Etter 2-1 skal virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig slik at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås så langt det med rimelighet er gjennomførbart. Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med det formål å kontinuerlig forbedre sikkerheten. Jernbanevirksomheten skal ha en sikkerhetspolitikk som er forankret hos organisasjonens øverste leder og formidlet til alt personell. Videre stilles det en rekke krav til kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å opprettholde og forbedre sikkerheten, planer, akseptkriterier, risikoanalyser, tydeliggjøring av ledelses- og ansvarsforhold, krav til leder med ansvar for sikkerhetssystemet, tilrettelegging av arbeidsmiljøet og kompetanse. Det fremkommer ikke krav om sikring/security. Forskriften synes i første rekke å gjelde krav som retter seg mot trygghetstiltak. Retningslinjer om sikring av verdier Retningslinjer gitt av Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd. Kravene er ikke gitt i form av lov eller formelle krav. Kravene fra FSG er forankret i inngått avtale mellom forsikringsgiver og forsikringstager. Kilder: Lovdata NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst St.meld.nr. 22 Samfunnsikkerhet Tilsynsmyndighetenes hjemmesider Sikkerhetshåndboken 8

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2006-11-24 Veiledning i Sikkerhetsadministrasjon Grunnlagsdokument for sikkerhet Grunnlagsdokumentet er virksomhetens styringsdokument for den forebyggende

Detaljer

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsutkast Gjeldende kravforskrift Kommentarer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Virkeområde første ledd 1-1 første ledd

Detaljer

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Lov av i kraft

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Lov av i kraft Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Lov av 20.03.1998 i kraft 01.07.2001 1 Lovens formål Formålet med loven er å: a) legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Forskrift om sikring av havneanlegg Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 43. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Objektsikkerhet endringer i sikkerhetsloven

Objektsikkerhet endringer i sikkerhetsloven Objektsikkerhet endringer i sikkerhetsloven Hva blir konsekvensene for private objekter som vurderes som samfunnskritiske? NSR-Sikkerhetskonferansen 08 Hotell Opera 24.-25. september Bjørn Nilsen Seniorrådgiver,

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Rettslige krav til styring av informasjonssikkerhet. Karin Kristiansen og Amund Eriksen

Rettslige krav til styring av informasjonssikkerhet. Karin Kristiansen og Amund Eriksen Rettslige krav til styring av informasjonssikkerhet Karin Kristiansen og Amund Eriksen Hva får dere IKKE? Informasjonssikkerhet? Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens

Detaljer

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10 Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr 20-10 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 20-10 Saksnr: 10/654 SF63 Dato for tilsynsmøte: 24.11.2010

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser I I forskrift 29. juni 2001 nr. 711 om personellsikkerhet foreslås følgende endringer:

Detaljer

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom Databehandleravtale Denne avtalen er inngått mellom AS, Org. nr.:.., med forretningsadresse som selger av tjenester og databehandler ( heretter benevnt databehandler) og Ruter AS, Org. nr.: 991 609 407

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Vedlegg til sikkerhetsgraderte anskaffelser Innhold 1 Generelt... 2 2 Sikkerhetsavtale... 2 2.1.1 Generelt...

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Forskrift om objektsikkerhet

Forskrift om objektsikkerhet Arbeidsutkast tid forskrift 1 Forskrift om objektsikkerhet Fastsatt ved kgl. res. xx. måned 200x med hjemmel i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhets jeneste (sikkerhetsloven ) 17 andre ledd.

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2002-08-23 Veiledning til 5-26: Utarbeidelse av brukerinstruks Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tverrsektoriell fag-

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

Brukermanual for Blancco Data Cleaner+ 4.5

Brukermanual for Blancco Data Cleaner+ 4.5 Brukermanual for Blancco Data Cleaner+ 4.5 11.12.2006 Dokument versjon: 1.2 B U Y S E C A S D Y R M Y R G T 47, 3611 KONGSBER G S I D E 1 Dokumentlogg Dato Type Versjon Endring Gjennomgang/Godkjenning

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2010-07-01 Sikkerhetsadministrasjon Veiledning til bestemmelser om sikkerhetsstyring i sikkerhetsloven med forskrifter. Dette dokumentet veileder

Detaljer

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10 Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT Rapport nr 17-10 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS - THAMSHAVNBANEN TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 17-10 Saksnr:

Detaljer

RHF og HF omfattes av sikkerhetsloven

RHF og HF omfattes av sikkerhetsloven Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. RHF og HF omfattes av sikkerhetsloven Oppfølging

Detaljer

ISPS og havnesikring. Orientering RPAS-seminar Helsfyr 24. april 2014. Avdelingsdirektør Leif Jansen Kystverket Hovedkontoret

ISPS og havnesikring. Orientering RPAS-seminar Helsfyr 24. april 2014. Avdelingsdirektør Leif Jansen Kystverket Hovedkontoret ISPS og havnesikring Orientering RPAS-seminar Helsfyr 24. april 2014 Avdelingsdirektør Leif Jansen Kystverket Hovedkontoret Internasjonale rammer og Norges forpliktelser SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden

Detaljer

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-10 Peterson Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 14-10 Saksnr: 10/533 SF63 Inspeksjonsdato: 4.11-5.11.2010 Foretak: Peterson Rail AB Kontaktperson: Dag Olsson,

Detaljer

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn ( International Ship and Port Facility Security Code ) Vårt mål er at Bergen Havn skal være Norges sikreste havn Det betinger: Security tiltak (forebyggende) Security

Detaljer

Databehandleravtale. Charlotte Lindberg Difi

Databehandleravtale. Charlotte Lindberg Difi Databehandleravtale Charlotte Lindberg Difi Hvorfor er denne avtalen så viktig? En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Rapportering av sikkerhetstruende hendelser til NSM

Rapportering av sikkerhetstruende hendelser til NSM (NSM) Rundskriv 1/11 Rapportering av sikkerhetstruende hendelser til NSM 1 Bakgrunn og hensikt Dette rundskrivet omhandler sikkerhetstruende hendelser som virksomheter underlagt sikkerhetsloven plikter

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SOLAS XI-2 OG ISPS-KODEN I NORSKE HAVNER

IMPLEMENTERING AV SOLAS XI-2 OG ISPS-KODEN I NORSKE HAVNER IMPLEMENTERING AV SOLAS XI-2 OG ISPS-KODEN I NORSKE HAVNER Bjørn L Zwilgmeyer Kystdirektoratet Juridisk avdeling FARGIS Seminaret onsdag 17. mars 2004 PORT SECURITY I NORGE Contracting Goverment : Fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Opplysningene i denne rapporten inngår i grunnlaget for NSMs godkjenning av bruk av kryptoutstyr og kryptosystemer, og kryptosikkerheten i den enkelte virksomhet

Detaljer

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen.

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen. Vår dato Vår referanse og arkivkode 06.07.2012 201217223-1/342/186 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Unn Caroline Lem 52 74 53 58 I henhold til høringsliste Høring: Forslag til endringer

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

Prop. 46 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 46 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 46 L (2018 2019) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Tilråding fra Forsvardepartementet

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

Sikkerhetsloven. Mobil Agenda Alexander Iversen Sjefingeniør, Sikkerhetsavdelingen

Sikkerhetsloven. Mobil Agenda Alexander Iversen Sjefingeniør, Sikkerhetsavdelingen Sikkerhetsloven Mobil Agenda 2019 Alexander Iversen Sjefingeniør, Sikkerhetsavdelingen Virkeområde, formål 2 Viktige avgrensinger Trygge statssikkerheten, og er ikke en bred samfunnssikkerhetslov Forsiktig

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT

FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften Sikkerhetsstyringsforskriften implementerer direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet) artikkel

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Styringssystem i et rettslig perspektiv

Styringssystem i et rettslig perspektiv Styringssystem i et rettslig perspektiv Seminar 14. oktober 2011 Seniorrådgiver Ingvild Høvik Kiland STYRING AV INFORMASJONSSIKKERHET? Dato Direktoratet for forvaltning og IKT Hva sier loven? Dato Direktoratet

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

Kan du holde på en hemmelighet?

Kan du holde på en hemmelighet? Kan du holde på en hemmelighet? Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier Hvis vi ser på Norge som en eiendom passer NSM på gjerdene, E-tjenesten følger med på dem som er utenfor gjerdet, og PST

Detaljer

1.6 Sentrale lover og forskrifter

1.6 Sentrale lover og forskrifter 1.6 Sentrale lover og forskrifter Innledning For Midt-Telemarkkommunenes informasjonssikkerhet gjelder en rekke lover og bestemmelser som blant annet tar sikte på å hindre at noen uten lovlig hjemmel får

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2010-12-16 Veiledning for sikkerhetsgraderte anskaffelser Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov av 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn. Helge Rager Furuseth Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Erfaringer fra tilsyn. Helge Rager Furuseth Nasjonal sikkerhetsmyndighet Erfaringer fra tilsyn Helge Rager Furuseth Nasjonal sikkerhetsmyndighet 1 Mål for NSMs tilsyn Pådriver for bedret sikkerhetstilstand Kontrollere overholdelse av plikter Bidra til å finne forbedringspunkter

Detaljer

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger Avtale mellom og.. om elektronisk utveksling av opplysninger INNHOLD 1. AVTALENS PARTER 3 2. AVTALENS GJENSTAND OG AVTALENS DOKUMENTER 3 3. HJEMMEL FOR UTLEVERING, INNHENTING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Sikkerhet og informasjonssystemer

Sikkerhet og informasjonssystemer Sikkerhet og informasjonssystemer IFEA 19.10.2011 Datasikkerhet i industri og offentlig infrastruktur. Helge Rager Furuseth seniorrådgiver, siv.ing. Avdeling for sikkerhetsforvaltning Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Det vil også være mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser.

Det vil også være mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser. Til ordfører, administrasjonssjef og daglig leder Nærmere informasjon om www.styrevervregisteret.no KS sendte den 5. januar 2007 brev til kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper der Styrevervregisteret

Detaljer

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 7-07 Saksnr: 07/140 SF63 Revisjonsdato: 14. 15.05.07

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

Vedlegg 6. Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1. Formål

Vedlegg 6. Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1. Formål Vedlegg 6 Forskrift om havner og farvann på Svalbard Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xxxx xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 2, jf. delegeringsvedtak xx. Kapittel

Detaljer

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger Dag Wiese Schartum Personvern i forvaltningen - et problem! Generelt Forvaltningens IKT-bruk må alltid vurderes konkret i forhold til personopplysningslovens

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Ny sikkerhetslov og forskrifter

Ny sikkerhetslov og forskrifter Ny sikkerhetslov og forskrifter Endre Waldal 13.02.19 Innhold Hvorfor ny sikkerhetslov? Kartlegging av virkeområde Hva innebærer det å bli underlagt ny sikkerhetslov? Oppbygning av regelverket Risikovurdering

Detaljer

Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11

Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11 Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11 Tilsynsrapport 02-11 Hector Rail AB Side 1 av 14 Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 02-11 Saksnr: 11/98 Inspeksjonsdato: 12.01.2011 13.01.2011 Foretak:

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.:

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO Att.: Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 100/16 Oppfølging av sikkerhetsloven ved Akershus universitetssykehus HF

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 100/16 Oppfølging av sikkerhetsloven ved Akershus universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 01.12.2016 Administrerende direktør Møtedato: 14.12.2016 Vår ref.: 16/04208-7 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Instruks for sikkerhetsleder 2. Instruks for

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Bruk av skytjenester Sikkerhet, personvern og juridiske forhold i skyen. Hallstein Husand, fagdirektør IKA Trøndelag Trondheim 24.

Bruk av skytjenester Sikkerhet, personvern og juridiske forhold i skyen. Hallstein Husand, fagdirektør IKA Trøndelag Trondheim 24. Bruk av skytjenester Sikkerhet, personvern og juridiske forhold i skyen Hallstein Husand, fagdirektør IKA Trøndelag Trondheim 24. mars 2015 Utgangspunktet Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig

Detaljer

Veileder og mal for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PFSA) for havneanlegg

Veileder og mal for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PFSA) for havneanlegg Veileder og mal for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PFSA) for havneanlegg Sveinung Hustoft Grethe Westre Seniorrådgiver Haugesund, 29.11.2016 Plan for denne økten Krav til sårbarhetsvurdering Kort

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

Hva er et styringssystem?

Hva er et styringssystem? Hva er et styringssystem? Og forholdet mellom ISO 27001 og 27002 Seminar 12. april 2012 Ingvild Høvik Kiland Riksrevisjonens Dok 1 (2010-2011) Revisjonen var basert på Nasjonale retningslinjer for å styrke

Detaljer

Varsling av sikringshendelser

Varsling av sikringshendelser NUMMER 2 2014 FRA 11. juni 2014 I dette nummeret PFSO-samlinger i Kystverket Sørøst ROS Trøndelag 2014 Godkjente kursholdere Tett på Anfinn Økland Kystverket la i begynnelsen av juni foreløpig siste hånd

Detaljer

Risikovurderinger i regi av Avinor Tarald Johansen, Sikkerhets- og beredskapsdirektør Minoru Stende Jensen, Fagleder 26.

Risikovurderinger i regi av Avinor Tarald Johansen, Sikkerhets- og beredskapsdirektør Minoru Stende Jensen, Fagleder 26. Risikovurderinger i regi av Avinor Tarald Johansen, Sikkerhets- og beredskapsdirektør Minoru Stende Jensen, Fagleder 26. september 2018 Sikkerhetsloven Forebyggende sikkerhet - formål Effektivt motvirke

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket. Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño

Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket. Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño Oversikt Litt om ESA Litt om EØS-regelverket Litt om Norges implementering

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Sikkerhetsmessig verdivurdering

Sikkerhetsmessig verdivurdering For DECRIS 12 juni 2008 Sikkerhetsmessig verdivurdering Stein Henriksen Stab Navn Navnesen stein.henriksen@nsm.stat.no Avdeling www.nsm.stat.no navn.navnesen@nsm.stat.no www.nsm.stat.no 1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

ISPS-NYTT FRA KYSTVERKET. Forbedret deling av sikringsinformasjon i. SafeSeaNet Norway. 20. juni Forbedret deling av sikringsinformasjon

ISPS-NYTT FRA KYSTVERKET. Forbedret deling av sikringsinformasjon i. SafeSeaNet Norway. 20. juni Forbedret deling av sikringsinformasjon NUMMER 2 2019 FRA 20. juni 2019 I dette nummeret Forbedret deling av sikringsinformasjon i SafeSeaNet Norway Ny havne og farvannslov Ny sikkerhetslov Overføring av ansvar fra eier til operatør Oppdatering

Detaljer

Veileder for virksomheters håndtering av uønskede hendelser. Versjon: 1

Veileder for virksomheters håndtering av uønskede hendelser. Versjon: 1 Veileder for virksomheters håndtering av uønskede hendelser Versjon: 1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er fagorgan for forebyggende sikkerhet, og sikkerhetsmyndighet etter lov om nasjonal sikkerhet

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2018 kl. 14.30 PDF-versjon 4. juni 2018 01.06.2018 nr. 24 Lov om nasjonal sikkerhet

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Strengere regulering av bombekjemikalier av betydning for transportnæringen? Farlig gods konferansen 23 mai 2013 Avdelingsleder Siri Hagehaugen

Strengere regulering av bombekjemikalier av betydning for transportnæringen? Farlig gods konferansen 23 mai 2013 Avdelingsleder Siri Hagehaugen Strengere regulering av bombekjemikalier av betydning for transportnæringen? Farlig gods konferansen 23 mai 2013 Avdelingsleder Siri Hagehaugen 1 Innhold Hva er bombekjemikalier? Hvorfor og hvordan skal

Detaljer