Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014."

Transkript

1 Forord Denne masteroppgaven er vårt avsluttende arbeid på et toårig masterstudium innen økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Handelshøyskolen i Trondheim. Oppgaven er skrevet våren 2014 og teller 30 studiepoeng. Målet med oppgaven har vært å studere hvordan økonomisk informasjon brukes i en insourcingsprosess. For å belyse dette har vi valgt å studere ambulansetjenesten i Midt-Norge som case. Vi har gjennomført både dokumentundersøkelser og intervjuer med sentrale personer i insourcingsprosessen. Det har vært både utfordrende og interessant å jobbe med denne oppgaven og vi har lært veldig mye gjennom arbeidet. Vi sitter igjen med mye ny kunnskap og gode erfaringer. Vi vil takke vår veileder Inger Johanne Pettersen og medveileder Kari Nyland for god veiledning gjennom hele prosessen. Samtidig ønsker vi å rette en takk til våre intervjuobjekter og samarbeidspartnere som tok seg tid til å delta i intervjuer. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai Ane Gangås Linn Kristin Næss 2

2 Sammendrag I 2011 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF at ambulansetjenesten i Midt-Norge skulle insources. Tidligere ble tjenesten drevet av private ambulansedrivere på bestilling fra det regionale helseforetaket. Vedtaket møtte reaksjoner fra flere hold, blant annet på grunn av manglende økonomiske beregninger i forkant av beslutningen. Ambulansetjenesten ble organisert som et midlertidig helseforetak, der deres hovedoppgave er å klargjøre for overføring av tjenesten til de ulike sykehusforetakene. Etter kort tid med offentlig drift ble det tydelig at ambulanseforetaket hadde problemer med høyt merforbruk. Med bakgrunn i dette har vi utformet følgende problemstilling: Hvordan brukes økonomisk informasjon i en insourcingsprosess i offentlig sektor? En casestudie av ambulansetjenesten i Midt-Norge. Det teoretiske rammeverket vi har benyttet for å besvare problemstillingen inkluderer prinsipal-agentteori, den normative styringssirkelen og institusjonell teori. Vi har valgt å bruke et kvalitativt forskningsdesign, med både dokumentstudier og intervjuer som datainnsamlingsmetode. Informantene er sentrale personer fra insourcingsprosessen. I vår oppgave har vi fire empiriske funn: 1) Ikke-bruk av økonomisk informasjon i beslutningen om insourcing av ambulansetjenesten. Styret ville ikke vite hva de økonomiske konsekvensene av beslutningen var. 2) Styrets sammensetning hadde påvirkning på bruken av økonomisk informasjon i beslutningsprosessen. Da vedtaket ble fattet hadde styret en tydelig politisk sammensetning. 3) Empirien vår tyder på at bevisst underbudsjettering har vært en måte å redusere konfliktsnivået i ambulansetjenesten etter insourcingen. 4) Bruken av økonomisk informasjon har forskjellige formål i de ulike fasene av styringssirkelen. Høy grad av budsjettoppfølging gjennom avviksrapporter, men lite konsekvenser for den daglige driften. I analysekapitlet knytter vi disse empiriske funnene opp mot vårt teoretiske rammeverk. Med utgangspunkt i våre funn konkluderer vi med at økonomisk informasjon kan brukes på en rekke ulike måter, avhengig av hva slags mål aktørene ønsker å oppnå. 3

3 Abstract In 2011, the Board of Helse Midt-Norge RHF decided that the ambulance service in Midt- Norge should be insourced. Previously, private ambulance firms, on commission by the regional health authority, operated the service. The decision to insource met reactions from several sources, partly due to a lack of calculations in advance. The ambulance service was organized as a temporary health enterprise, where the main task is to prepare the service for transfer to the different hospitals in the region. It became clear on an early stage that the ambulance service had problems with overconsumption, once the public service took over. Given this context the following research question have been developed: How is financial information used in a process of insourcing in the public sector? A case study of the ambulance service in Midt-Norge. The theoretical framework we use includes theory of principal and agent, the normative management cycle, and institutional theory. We have used a qualitative research design, with both document studies and interviews as data collection method. The informants are people who have been central to the process of insourcing. In our paper we have four main findings: 1) No discussions or calculations regarding the financial consequences of the decision to insource. The Board did not want to know what the decision meant in financial terms. 2) The composition of the Board was of significance for how financial information was used. When the decision was made, the Board had a clear political composition. 3) The data indicate that there has been a conscious budgeting below actual costs to reduce the level of conflict in Ambulanse Midt-Norge HF. 4) The use of financial information have widely different purposes in different stages of the normative management cycle. High level of budget follow-up through deviation reports, but the reports have little impact on daily operations. We link these empirical findings to our theoretical framework in the analysis. Based on our findings, we conclude that financial information is used in a variety of ways depending on the goals. 4

4 Innholdsfortegnelse Forord... 2! Sammendrag... 3! Abstract... 4! Innholdsfortegnelse... 5! Tabelloversikt... 9! Figurliste... 9! 1 Innledning... 10! 1.1 Bakgrunn for oppgaven... 10! 1.2 Problemstilling... 11! 1.3 Begrepsavklaring... 12! 1.4 Oppgavens videre struktur... 13! 2 Teori... 14! 2.1 Prinsipal-agentteori... 14! Forutsetninger... 15! Prinsipal-agentrelasjon tre ulike situasjoner... 15! Styring av agenten... 16! Incentiver... 17! Prinsipal-agentrelasjoner i styresammenheng... 17! Kritikk av agentteorien... 19! 2.2 Styring... 19! Økonomistyring... 19! Diagnostisk og interaktiv styring... 21! 2.3 Den ideelle økonomiske styringsprosessen... 23! 5

5 2.3.1 Strategisk planlegging... 24! Budsjetter og planer... 25! Handling... 28! Rapportering og oppfølging... 28! Oppsummering av styringssirkelen... 29! 2.4 Offentlig sektor... 29! Økonomistyring i offentlig sektor... 30! New Public Management... 33! 2.5 Institusjonell teori... 34! 2.6 Teorioppsummering... 36! 3 Metode... 38! 3.1 Vitenskapsteoretisk ståsted... 38! 3.2 Undersøkelsesdesign og forskningsmetode... 39! Valg av undersøkelsesdesign... 39! Kvantitativ eller kvalitativ metode... 40! Casestudie... 40! 3.3 Datainnsamling... 41! Dokumentstudier... 42! Intervjuprosessen... 44! 3.4 Dataanalyse og rapportering... 47! 3.5 Etikk i forskningen... 47! 3.6 Kvalitet i forskningen... 48! Pålitelighet... 48! Gyldighet... 49! Generalisering... 49! 6

6 3.6.4 Transparens... 50! 4 Empiri... 51! 4.1 Kontekst... 51! Helsesektoren... 51! Økonomistyring i helsesektoren... 51! Alternativ bruk av ressurser... 52! 4.2 Oversikt over viktige hendelser i ambulansetjenesten... 54! 4.3 Vedtaksprosessen... 56! Prinsipal-agentrelasjoner i vedtaksprosessen... 56! Økonomisk informasjon i beslutningssammenheng... 61! Press fra omgivelsene... 67! Oppsummering vedtaksprosessen... 70! 4.4 Implementeringsprosessen... 70! Prinsipal-agentrelasjoner i implementeringsprosessen... 70! Diagnostisk styring... 72! Styring i Ambulanse Midt-Norge HF... 73! Oppsummering av implementeringsprosessen... 80! 4.5 Oppsummering av empiri... 81! 5 Analyse... 82! 5.1 Bruk av økonomisk informasjon i beslutninger... 82! 5.2 Styrets sammensetning påvirker bruken av økonomisk informasjon... 84! 5.3 Økonomisk informasjon kan brukes for å dempe konflikter... 87! 5.4 Økonomisk informasjon og styringssirkelen... 89! 6 Konklusjon... 93! 7

7 Litteraturliste... 95! Vedlegg... I! Vedlegg 1 Informasjonsskriv... I! Vedlegg 2 Intervjuguide 1... III! Vedlegg 3 Intervjuguide 2... VII! Vedlegg 4 Organisasjonskart... XI! Vedlegg 5 Beregninger gjort av NHO... XI! Vedlegg 6 Høringsnotat fra NHO Service til Helse Midt-Norge RHF... XIII! 8

8 Tabelloversikt Tabell 1 Dokumentliste... 44! Tabell 2 Informantoversikt... 45! Tabell 3 Tidslinje... 55! Tabell 4 Beregninger gjort av NHO... 63! Figurliste Figur 1 Rammeverk for styring tilpasset fra Ouchi (1977)... 16! Figur 2 Malmi og Browns (2008) styringspakke... 20! Figur 3 Interaktivt styringssystem tilpasset fra Simons (2000)... 23! Figur 4 Styringssirkelen tilpasset fra Anthony og Young (2003)... 24! Figur 5 Budsjettutvikling i ambulansetjenesten... 75! Figur 6 Styringssirkelen med dekobling... 90! 9

9 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for oppgaven Dramatisk underskudd for Ambulanse Midt-Norge er en av overskriftene i media etter kun fire måneder med offentlig drift av ambulansetjenesten (Susegg, 2013). Merforbruket var allerede da 32 millioner kroner. Ambulanse Midt-Norge HF har tidligere vært konkurranseutsatt til private drivere på bestilling fra Helse Midt-Norge RHF. I mai 2011 ble det vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF at ambulansetjenesten i Midt-Norge skulle drives i offentlig regi. Det kan virke som om styret tok denne beslutningen uten å vurdere de økonomiske konsekvensene av vedtaket. Senere ble det bestemt at ambulansetjenesten skulle organiseres som et eget midlertidig helseforetak som skulle driftes i to år, fra og med 1. januar 2013 til og med 31. desember Etter denne perioden skal ambulansetjenesten insources i de ulike sykehushelseforetakene i regionen. Helse Midt-Norge RHF er for øvrig det siste regionale helseforetaket i Norge som insourcet ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten i Midt-Norge har fått mye medieoppmerksomhet det siste året grunnet merforbruk. Allerede i juni 2013, et halvt år etter opprettelsen av det midlertidige foretaket hadde ambulansetjenesten beregnet et forventet merforbruk på 126 millioner kroner for hele året. Ved slutten av året endte resultatet på 132 millioner kroner i merforbruk, sett bort fra tilleggsbevilgningen. Helse Midt-Norge RHF bevilget 50 millioner kroner, som Ambulanse Midt-Norge HF ble tildelt i siste halvdel av 2013 og årsresultatet endte dermed på 82 millioner kroner. Det høye merforbruket skyldes flere forhold, men i hovedsak økte pensjonskostnader og lønnskostnader. Det har derimot ikke vært driftsavvik i ambulansetjenesten etter overtakelsen fra de private, noe som er svært positivt. I sak 52/13 Budsjett 2014, kommer det frem at de allerede ved slutten av 2013 ser store utfordringer med å nå budsjettmålene for De er ved starten av året klar over at budsjettrammen ikke strekker til, da det er budsjettert med 25 millioner kroner i underdekning. En stor utfordring i vår case er at det er problematisk å redusere aktiviteten da 10

10 denne styres av forhold som vanskelig kan påvirkes. Det er også et samfunnskrav at ambulansetjenesten skal ha et godt tilbud og være av en viss kvalitet. Det midlertidige foretaket har som hovedoppgave å sørge for en kvalitetsheving og en standardisering av ambulansebiler, stasjoner og personell. Målet med dette er å oppnå en enhetlig tjeneste i regionen og er en del av Strategi 2020, Helse Midt-Norge RHFs langsiktige plan. Strategi 2020 har som mål å bedre behandlingstilbudet for pasientene, sikre bedre ressursfordeling, samt takle de utfordringene helsevesenet står ovenfor i nærmeste fremtid. En del av strategien er at de prehospitale tjenestene skal inngå som en del av spesialisthelsetjenesten. Insourcingsprosessen medførte et omfattende arbeid for å få et standardisert driftssystem og like rutiner for alle områder i foretaket. 1.2 Problemstilling Økonomistyring i offentlig sektor er et omfattende tema, og for å avgrense har vi valgt å studere hvordan økonomisk informasjon brukes i styringen av Ambulanse Midt-Norge HF. Utgangspunktet er insourcingsprosessen som startet i 2011 og som fortsatt pågår. Tilgjengelig informasjon om insourcingen viser at økonomiske beregninger i liten grad har blitt brukt i forkant av beslutningstaking i denne omfattende prosessen. I tillegg ser det ut til at det er gjort lite beregninger på hvor mye høyere kostnadene ville bli ved en insourcing. Årsresultatet i 2013 ble på 82 millioner kroner i merforbruk, og allerede ved inngangen til 2014 ble det budsjettert med et merforbruk på 25 millioner kroner. Det er interessant at det ble så mye dyrere enn ventet, og derfor er det viktig å studere budsjettprosessen i forkant og underveis i insourcingsprosessen. Det ble tatt høyde for økte pensjonskostnader og prisjustering, men disse ble likevel mye høyere enn først antatt. Lønnskostnadene ble også høyere enn budsjettert og utgjør den aller største kostnadsdriven til Ambulanse Midt-Norge HF. Ansatte som tidligere hadde jobbet hos flere arbeidsgivere jobber nå kun hos Ambulanse Midt-Norge HF. På grunn av at ambulansearbeiderne nå jobber hos én oppdragsgiver, samt mangelen på kvalifiserte ambulansemedarbeidere, utløser dette høye overtidsutbetalinger. Med dette som utgangspunkt virker det som økonomistyringen av ambulansetjenesten er utfordrende, både i forhold til beslutningen om insourcing og driften i det midlertidige foretaket. 11

11 Disse faktorene gjør at vi stiller spørsmål ved bruken av økonomisk informasjon i ambulansetjenesten. Følgelig har vi valgt problemstillingen: Hvordan brukes økonomisk informasjon i en insourcingsprosess i offentlig sektor? - En studie av ambulansetjenesten i Midt-Norge. For å belyse problemstillingen har vi valgt å studere to ulike faser i insourcingsprosessen: Da vedtaket om insourcing ble tatt (vedtaksprosessen) Implementering av ambulansetjenesten fra privat til offentlig sektor (implementeringsprosessen) Vi har valgt denne inndelingen fordi det fra normativ økonomisk teori kan antas at budsjetter og økonomistyring har en stor betydning i begge fasene. Samtidig kan det tenkes at økonomisk informasjon brukes på forskjellig måter i de to tidspunktene i insourcingsprosessen. 1.3 Begrepsavklaring For å avgrense oppgaven vil vi her tydeliggjøre hva vi legger i begrepene som er nevnt i problemstillingen. Vår tolkning av disse begrepene vil bli brukt videre i oppgaven. Offentlig sektor: Offentlig sektor er underlagt politisk kontroll og styring, og står derfor ovenfor helt andre rammebetingelser enn private bedrifter (Opstad, 2006). Offentlige virksomheters mål er ikke å jobbe mot høyest mulig profitt, men heller å ivareta de felles verdiene som eksisterer i samfunnet. I offentlige budsjetter vil det henholdsvis være snakk om merforbruk og mindreforbruk, og ikke underskudd og overskudd. Økonomisk informasjon: Økonomisk informasjon velger vi å begrense til budsjetter, regnskap og kalkyler. Budsjettet vil omfatte alle typer kalkyler, prognoser og beregninger i økonomiske termer, som en del av den økonomiske planleggingen i en organisasjon. Regnskap innebærer en oppstilling av faktiske inntekter og kostnader. Budsjett og regnskap kan sammenlignes for å avdekke avvik. 12

12 Insourcingsprosess: En virksomhet gjennomgår en insourcingsprosess dersom hele eller deler av virksomheten som tidligere har vært outsourcet til eksterne drivere, tas inn i virksomheten igjen. Insourcing er det motsatte av outsourcing, som betyr å konkurranseutsette virksomhet til andre. I vår case startet insourcingsprosessen allerede i 2011 da saken ble diskutert i styremøter og pågår frem til den endelige insourcingen som er planlagt 1. januar Oppgavens videre struktur I kapittel 2 presenteres aktuelle teorier som benyttes for å svare på vår problemstilling. Dette teoretiske rammeverket danner grunnlaget for analysen senere i oppgaven. I kapittel 3 gjør vi rede for vårt vitenskapsteorietiske ståsted og valg av metode i forskningen. Undersøkelsesdesign og innsamlingsmetode vil også bli presentert her, i tillegg til hvordan vi har valgt å analysere dataene vi har samlet inn. Til slutt i kapitlet kommer en evaluering av forskningskvaliteten. I kapittel 4 presenterer vi insourcingsprosessen, og relevant informasjon for å forstå denne. Her presenterer vi våre empiriske funn fra dokumentundersøkelsen og intervjuene. Dette kapitlet er delt inn i to deler ut i fra vedtaksprosessen og implementeringsprosessen. I kapittel 5 analyseres de fire funnene fra empirikapitlet for å kunne belyse problemstillingen vår. Det teoretiske rammeverket som er presentert i kapittel 2 blir benyttet for å analysere empirien. I kapittel 6 konkluderer vi ut fra våre funn. Her vil vi også svare på problemstillingen. Til slutt i dette kapitlet presenterer vi forslag til videre forskning innenfor temaet. 13

13 2 Teori I dette kapitlet presenterer vi et teoretisk rammeverk for å kunne belyse vår problemstilling. Vi starter med å beskrive prinsipal-agentteori, som kan brukes til å forklare hvilke utfordringer som kan oppstå i en insourcingsprosess. Deretter vil vi diskutere hva styring innebærer, med fokus på diagnostisk og interaktiv bruk av styring samt økonomistyring. Vi definerer økonomistyring for å snevre teorien inn mot vårt fokusområde. Den normative styringsprosessen vil deretter bli presentert, før vi går videre til å beskrive trekk ved offentlig sektor som kan ha betydning for styring i en insourcingsprosess. Institusjonell teori presenteres til slutt som viser at det kan være andre forhold enn økonomisk effektivitet som er årsaken til at virksomheter velger å implementere populære oppskrifter. 2.1 Prinsipal-agentteori Prinsipal-agentteori kan benyttes for å synliggjøre de ulike relasjonene mellom aktører i organisasjonen og i omgivelsene, samt hvilke utfordringer som oppstår i relasjonene. En aktør kan ha flere ulike roller samtidig, avhengig av hvilken relasjon som studeres. Agentteori deles inn i to retninger, positiv agentteori og prinsipal-agentteori (Douma og Schreuder, 2008). Positiv agentteori forklarer hvorfor enkelte organisasjonsformer eksisterer. Denne teorien vil ikke beskrives her, da den ikke er aktuell i vår case. Prinsipal-agentteori handler om forholdet mellom en prinsipal og en agent. Prinsipalen er som regel oppdragsgiver mens agenten er den som skal utføre en eller flere oppgaver på prinsipalens vegne (Jensen og Meckling, 1976). Forholdet er gjerne basert på en kontrakt mellom partene, som er utformet på en slik måte at agenten handler i prinsipalens interesser. Prinsipalen kan være flere enn én person, for eksempel aksjeeierne av et foretak. Dette er også det klassiske eksemplet på en prinsipal-agentrelasjon som er mye studert (Jensen og Meckling, 1976). Adam Smith (1937) diskuterte så tidlig som i 1776 problemet med atskillelse av eierskap og kontroll. Den største utfordringen med å la en agent utføre en oppgave for prinsipalen, er at agentens mål ikke alltid er sammenfallende med prinsipalens mål. I tillegg vil det ofte være slik at prinsipalen ikke kan kontrollere og overvåke agenten til enhver tid (Eisenhardt, 1989). Prinsipalen må stole på at agenten gjør det som er forventet av ham. Det må derfor utformes kontrollsystemer som gjør at agenten handler slik prinsipalen ønsker (Ouchi, 1980). Kostnadene som følger av disse kontrollsystemene kalles for agentkostnader (Jensen og Meckling, 1976). 14

14 2.1.1 Forutsetninger Prinsipal-agentteori bygger på ulike forutsetninger om agenten (Eisenhardt, 1989). Agenten kan opptre opportunistisk, det vil si at agenten vil forsøke å handle til sitt eget beste og gjøre det som lønner seg for ham. Dette henger sammen med at agenten ikke nødvendigvis har samme mål som prinsipalen. Målet til prinsipalen vil være å maksimere egenkapitalen, mens agenten på sin side er rasjonell og vil kanskje forsøke å ha en mest mulig behagelig arbeidshverdag. En annen forutsetning som prinsipal-agentteori bygger på er begrenset rasjonalitet (Eisenhardt, 1989). Begrenset rasjonalitet går ut på at agenten velger det alternativet som er godt nok, gitt den tid og informasjon som er tilgjengelig. Det er umulig å innhente all tilgjengelig informasjon før en beslutning skal tas. I en prinsipal-agentrelasjon deler aktørene på risikoen avhengig av hvilken type kontrakt det er mellom individene (Douma og Schreuder, 2008). I tillegg forutsettes det at agenten ofte er risikoavers, mens prinsipalen er risikonøytral eller risikoavers. Gitt at prinsipalen er en aksjeeier, vil han mest sannsynlig være risikonøytral Prinsipal-agentrelasjon tre ulike situasjoner Det er i hovedsak tre ulike situasjoner som kan oppstå i en prinsipal-agentrelasjon (Douma og Schreuder, 2008). Den første innebærer at prinsipal og agent har tilgang til samme informasjon eller at prinsipalen kan observere agenten. Den andre situasjonen går ut på at prinsipalen ikke har informasjon om agentens handlinger noe som vil si at det er asymmetrisk informasjon mellom prinsipal og agent. Den siste situasjonen oppstår når prinsipalen ikke kan observere agentens handlinger direkte. I stedet kan prinsipalen få et signal som gir en indikasjon på agentens innsats. Prinsipal-agentteorien går ut på å finne belønningsstrukturer eller kontrakter som gjør at agenten yter etter prinsipalens ønsker (Douma og Schreuder, 2008). En situasjon med symmetrisk informasjon kjennetegnes ved at prinsipalen kan observere agentens innsats (Douma og Schreuder, 2008). Den beste måten å sikre at agenten handler i prinsipalens interesser, er at prinsipalen utformer en kontrakt som krever at agentens innsats må være over et visst minimumsnivå for at agenten skal få betalt. Dersom innsatsen er under dette nivået faller agentens betaling bort. Ofte vil det ikke være mulig for prinsipalen å observere agenten, og da oppstår det en situasjon med asymmetrisk informasjon. 15

15 Når det er asymmetrisk informasjon mellom agent og prinsipal er det umulig for prinsipalen å observere agentens innsats. Resultatet er det eneste som kan observeres, og det som forårsaker resultatet vil være uobserverbart. En mulighet for å løse dette er at prinsipalen betaler en fast sum til agenten, uavhengig av innsatsen. Problemet med en slik type kontrakt er at agenten ikke vil ha incentiver for å gjøre en ekstra innsats. En annen løsning kan være at agenten mottar resultatet minus et fast beløp som er avtalt på forhånd (Douma og Schreuder, 2008). Er agenten risikoavers vil dette være en dårlig løsning. Her tar agenten på seg all risiko, og dersom det går galt kan agenten i verste fall gå i underskudd. Den siste situasjon som Douma og Schreuder (2008) beskriver er når prinsipalen ikke kan observere agentens innsats, men heller får en indikator på agentens innsats, som for eksempel antall timer arbeidet. Dette signalet kan kun brukes i utformingen av belønningsstrukturen dersom agenten er risikoavers Styring av agenten Hvordan kan agenten styres slik at målene til agenten blir sammenfallende med prinsipalens mål? I følge Ouchi (1977) er det to ulike forhold som kan observeres, agentens atferd eller agentens resultat. Hvilken type styring en bør velge avhenger av to forhold. For det første hvor klare eller uklare resultatene er. Det andre handler om kausal sammenheng, om det er kausalitet mellom årsak og virkning. Det vil i praksis bety kunnskapen om produksjonsprosessen, og om denne kunnskapen er god eller dårlig. Klare Resultatmål Uklare Forholdet mellom årsak og virkning God Dårlig Resultat- og atferdsstyring Resultatstyring Atferdsstyring Rituell styring/ profesjonsstyring Figur 1 Rammeverk for styring tilpasset fra Ouchi (1977) 16

16 Klart spesifiserte mål, og en klar kausal sammenheng mellom årsak og virkning åpner opp for både resultat- og atferdsstyring. Begge typer styring vil fungere i og med at det er enkelt å måle både resultat og atferd. Dersom det er en dårlig sammenheng mellom årsak og virkning, og resultatet er enkelt å måle, vil det passe best med resultatstyring (Ouchi, 1977). Det innebærer at de ansatte i organisasjonen blir målt ut i fra resultatene de oppnår, og ikke deres atferd. Atferdsstyring passer best dersom det er uklare resultatmål, her vil det være innsatsen som måles. Rituell styring eller profesjonsstyring passer best dersom resultatmålene er uklare og forholdet mellom årsak og virkning er dårlig (Ouchi, 1977). Denne formen for styring passer godt hos virksomheter med kunnskapsrike ansatte og komplekse arbeidsoppgaver Incentiver Det er viktig å skape incentiver hos agenten slik at han handler mest mulig i tråd med prinsipalens mål. Incentivene kan være basert på innsats og/eller resultat. Når de ansatte blir motivert av forhold som kommer innenfra, som for eksempel at den ansatte ønsker å forbedre sin egen effektivitet, kalles det for indre motivasjon (Nørreklit, 2013). Belønningen kommer ikke i form av materielle goder, men heller i gleden ved å mestre en gitt oppgave. Mennesket blir ikke motivert av ytre faktorer, som for eksempel regler eller forventet belønning, men heller av faktorer som kommer innenfra. Dersom organisasjonen innfører ytre belønning for oppgaver som tidligere har vært motivert av indre belønning, er det en risiko for at den indre motivasjonen faller bort. Et langsiktig perspektiv på prinsipal-agentrelasjonen kan også virke på samme måte som et incentiv. Agenten vil ha incentiver til å handle i prinsipalens interesser fordi det på lang sikt vil lønne seg for agenten. Det vil ofte ikke lønne seg for agenten å opptre opportunistisk, særlig dersom det er risiko for at den opportunistiske atferden skal oppdages og at dette vil få negative konsekvenser for agenten. I slike tilfeller blir det rasjonelt for agenten å handle slik prinsipalen ønsker Prinsipal-agentrelasjoner i styresammenheng Styret har som oppgave å ivareta eiers beste interesser gjennom å være et bindeledd mellom eier og ledelsen (Nyland og Østergren, 2009). Fra prinsipal-agentteori antas det at lederen vil ha sine egne interesser i fokus for sine handlinger og dermed trenger styret ulike virkemidler for å påvirke lederens atferd i ønsket retning. Saker som går på den daglige driften blir tatt 17

17 hånd om av administrasjonen i foretaket, og kun de viktigste sakene blir tatt opp til diskusjon i styret. Reve og Grønlie (1993, i Nyland og Østergren, 2009) beskriver fire hovedoppgaver et styre har: Utforme strategien med utgangspunkt i de utfordringer som ligger til grunn Kontrollere resultat på kort og lang sikt Sørge for at organisasjonen fungerer hensiktsmessig Sørge for at organisasjonen får de nødvendige ressursene for hensiktsmessig drift Hvordan styret velger å prioritere mellom disse fire oppgavene er med på å definere hvilken rolle styret har. I følge Reve og Grønlie (1993, i Nyland og Østergren, 2009) har et styre tre ulike roller det kan ta for å løse hovedoppgavene som beskrevet over. De tre rollene er: øverste styringsorgan (strategirollen), formalorgan (kontrollrollen) og interesseorgan (interessentrollen) (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Øverste styreorgan innebærer at styret tar rollen som den ansvarlige for resultatet i organisasjonen ovenfor eieren (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Styrets oppgave blir her å kontrollere resultatet på kort sikt og utarbeide strategier på lang sikt sammen med ledelsen. Målet er å sørge for sterk kobling mellom strategien og budsjettet, for å oppnå mest mulig avkastning på eiers kapital frem i tid. Den andre rollen et styre kan ha, er som formalorgan. Dette vil si at styret kun gjennomfører de oppgavene de er lovpålagt og det er ledelsen som står for alle vedtak og beslutninger (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Administrasjonen har derfor sterk styring i organisasjonen, og den eneste oppgaven styret har er å godkjenne vedtak og legitimere organisasjonen. Den tredje og siste rollen er at styret opptrer som et interesseorgan. Her har styremedlemmene ulike interessegrupper de representerer, og målet er å sørge for best mulig ivaretakelse av interessentenes verdier (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Dette medfører et styre som er delt i ulike koalisjoner og er preget av uenigheter. Disse rollene er ikke uavhengige av hverandre. 18

18 2.1.6 Kritikk av agentteorien Forutsetningen som ligger til grunn for agentteorien er at mennesket handler rasjonelt (Douma og Schreuder, 2008). Teorien antar at mennesket kan opptre opportunistisk, og at det benytter muligheter som oppstår til å berike seg selv. I tillegg er det ikke sikkert at målinkongruensen mellom prinsipal og agent er like stor som det i utgangspunktet antas. Stewardshipteori handler om at mennesker som blir behandlet som agenter vil oppføre seg som akkurat det (Siverbo, 2013b). Å bli behandlet som en agent vil jo nettopp bety at ledelsen ikke har full tillit til sine ansatte. Utvikling og innføring av styrings- og kontrollsystemer gir et signal til de ansatte om manglende tillit fra ledelsen (Siverbo, 2013b). Da kan det hende at de ansatte vil utnytte de smutthullene som finnes i styringssystemet. Tillit fra ledelsen gir ofte en følelse av ansvar hos de ansatte som gjør at de ikke nødvendigvis oppfører seg som agenter. De ansatte opptrer som stewards som yter sitt beste og jobber for organisasjonens felles mål, selv om organisasjonens mål ikke alltid sammenfaller med den ansattes mål (Siverbo, 2013b). På grunn av at det eksisterer interessekonflikter mellom prinsipal og agent i organisasjoner, bør det utvikles styringssystemer for at agentens mål skal bli mest mulig sammenfallende med prinsipalens mål. Økonomistyringen er en viktig del av dette siden prinsipalen ofte er eieren av virksomheten, og vil ha høyest mulig profitt som sitt mål. 2.2 Styring I dette kapitlet vil vi først presentere vår valgte definisjon på økonomistyring. Deretter vil vi beskrive hva diagnostisk og interaktiv bruk av styring innebærer og forskjellen i hvordan slike systemer brukes Økonomistyring Det finnes mange ulike definisjoner på hva økonomistyring er. Økonomistyring er et begrep som favner mye, og for å forstå hva det betyr hjelper det å se det i sammenheng med resten av styringssystemet. 19

19 Den klassiske normative definisjonen på økonomistyring er formulert av Anthony (1965, s.17):...the process by which managers assure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization s objectives. Det betyr at økonomistyringen har et målformulerende, analytisk, lederorientert og kommuniserende perspektiv (Nyland og Pettersen, 2010). Det er et skille mellom en normativ og en deskriptiv tilnærming til økonomistyring (Mauland og Mellemvik, 2004). I den normative tilnærmingen antas det at organisasjonen er som en maskin, og at den er mulig å kontrollere ved at aktørene i organisasjonen er gode agenter. Økonomistyring blir også ofte delt inn i to ulike dimensjoner, ledelse og administrasjon (Mauland og Mellemvik, 2004). Ledelse blir knyttet til det administrative nivået, og innebærer å lede organisasjonen til å oppnå fastsatte mål. Administrasjon handler om å kontrollere og sikre at regler og rutiner følges (Mauland og Mellemvik, 2004). Etter å ha definert selve begrepet økonomistyring vil vi nå sette det i et system av ulike styringsverktøy. I følge Malmi & Brown (2008) sees økonomistyring på som en pakke av verktøy eller metoder som utfyller hverandre. Disse blir gjerne implementert av forskjellige interessenter i organisasjonen, og implementeringen skjer ofte på ulike tidspunkt. Dermed vil verktøyene også tjene ulike formål i organisasjonen. De ulike kontrollsystemene kan deles inn i fem: kulturelle kontroller, planlegging, kybernetiske kontroller, belønning og administrative kontroller (Malmi og Brown, 2008). Sammen danner disse et helhetlig styringssystem. Figur 2 Malmi og Browns (2008) styringspakke 20

20 Kulturelle kontroller handler om uformelle normer og forventninger i organisasjonen. Kultur blir av Flamholtz et al. (1985, i Malmi og Brown, 2008) definert som de verdier, holdninger og sosiale normer som blir delt av medlemmene, og som blir påvirket av disse. Kultur er ikke noe som direkte kan styres og kontrolleres i en organisasjon, men det kan benyttes til å styre atferd. Malmi og Brown (2008) definerer tre ulike aspekter av kulturelle kontroller: verdibaserte kontroller, symbolske kontroller og klan som kontroll. Verdibaserte kontroller kan være visjon, forretningside og andre ting som uttrykker ønskede holdninger i en organisasjon (Simons, 1995, i Malmi og Brown, 2008). Symbolske kontroller kan være for eksempel uniform, bygninger eller andre ting for å forsøke å utvikle en kultur (Schein, 2004, i Malmi og Brown, 2008). Til slutt har vi klankontroller som er sosialiseringsprosesser for å passe inn i en gruppe eller en klan (Ouchi, 1979, i Malmi og Brown, 2008). Strategisk planlegging på både kort og lang sikt er også en viktig del av kontrollsystemet. Planleggingen setter rammene for hva organisasjonen ønsker å oppnå, og angir ønsket retning og fokus. Budsjetter og prestasjonsmålingssystemer betegnes som kybernetiske kontroller. Disse kontrollene begynner med planlegging og mål knyttet til disse planene som deretter blir iverksatt. I ettertid sammenlignes planene med det som er målt, og dette blir evaluert slik at en læringseffekt oppstår og det eventuelt kan gjennomføres en modifisering. Belønningssystemer er et verktøy for å vise hvor fokuset skal være i en organisasjon og for å motivere de ansatte. Til slutt har vi administrative kontroller som retter organisasjonsatferd dit det ønskes gjennom organisering av individer og grupper (Malmi og Brown, 2008). I oppgaven vil Anthonys (1965) definisjon av økonomistyring være førende for den videre diskusjonen Diagnostisk og interaktiv styring For å ha hensiktsmessig styring, trengs ulike systemer for å styre organisasjonen i ønsket retning. Slike systemer kan være basert på diagnostisk og interaktiv styring for å kunne kommunisere og kontrollere en implementering på en mest mulig effektiv måte (Simons et al., 2000). Disse to er ikke gjensidig utelukkende og de kan være helt like i sitt tekniske design. Forskjellen mellom dem er hvordan lederne bruker systemene. 21

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014.

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014. Forord Denne masteroppgaven er vårt avsluttende arbeid på et toårig masterstudium innen økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Handelshøyskolen i Trondheim. Oppgaven er skrevet våren 2014

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Fokus i denne avhandlingen har vært budsjettets rolle i HiNT.

Fokus i denne avhandlingen har vært budsjettets rolle i HiNT. Forord Forord Denne mastergradsavhandlingen er avslutningen på mitt masterstudium innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Avhandlingen er skrevet våren 2013 og teller 30 studiepoeng.

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 1 Innledning... 13 1.1 Den komplekse helsetjenesten... 13 1.2 Det samfunnsøkonomiske perspektivet... 16 1.3 Det bedriftsøkonomiske perspektivet... 17 1.4 Oppsummering... 19 2 Fra forvaltningsorgan

Detaljer

Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? Oslo 12.-13. mars 2013. Liv Bente Hannevik Friestad Førsteamanuensis. dr.

Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? Oslo 12.-13. mars 2013. Liv Bente Hannevik Friestad Førsteamanuensis. dr. Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? Oslo 12.-13. mars 2013 Liv Bente Hannevik Friestad Førsteamanuensis. dr.oecon Innhold Bakgrunn Om delprosjektet Delstudie 1: Skolenes bruk av NP-resultatene

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse 4. forelesning, vår 2011 Knut Nygaard Prinsipal-agent modellen Kontraktsteori Fullstendige kontrakter Alle mulige fremtidige situasjoner beskrevet i kontrakten

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Bruken av regnskapsbaserte styringsverktøy i sykehus

Bruken av regnskapsbaserte styringsverktøy i sykehus NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Bruken av regnskapsbaserte styringsverktøy i sykehus - En casestudie av avdelinger og klinikker ved Haukeland universitetssykehus Silje Kambe Fjæra og Guro Kristine

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Nasjonalt topplederprogram Aina Merethe Løhre Stavanger, høst 2015 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons

Detaljer

Balansert Målstyring (1. generasjons BMS)

Balansert Målstyring (1. generasjons BMS) Balansert Målstyring (1. generasjons BMS) 1 Innhold Balansert Målstyring i offentlig sektor sektor Historien bak Balansert Målstyring Elementene i styringsverktøyet Styringskortet Suksessfaktorer Litteratur:

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

FORORD. Vi ønsker å takke respondentene fra Ambulanse Midt-Norge HF og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral for deres tid og deltakelse i studien.

FORORD. Vi ønsker å takke respondentene fra Ambulanse Midt-Norge HF og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral for deres tid og deltakelse i studien. FORORD Denne masteroppgaven avslutter vår toårige mastergradutdannelse ved Handelshøyskolen i Trondheim, HiST. Fordypningsretningen vi har valgt er økonomisk styring og oppgaven vektes med 30 studiepoeng.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen endring av årshjulsprosessen.

Utviklingsprosjekt: Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen endring av årshjulsprosessen. Utviklingsprosjekt: Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen endring av årshjulsprosessen. Nasjonalt topplederprogram Anne-Marie Barane Stjørdal, april 2013

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 44/13 Strategi og handlingsplan for Ambulanse Midt-Norge HF i perioden

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 44/13 Strategi og handlingsplan for Ambulanse Midt-Norge HF i perioden AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/13 Strategi og handlingsplan for Ambulanse Midt-Norge HF i perioden 2013-2014 Saksbeh: Håkon Gammelsæter Dato: 26.09.13 Saksmappe: 2013/462 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Nasjonalt topplederprogram Grethe Andersen Tromsø, 2. april 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten?

Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten? Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk Seminar, Direktoratet for økonomistyring, 2. mai 2012 Økonomistyringens klassiske definisjon Økonomistyring (definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Innhold. 1. Bedriftsøkonomi koordinering av økonomiske transaksjoner 17

Innhold. 1. Bedriftsøkonomi koordinering av økonomiske transaksjoner 17 Innhold 1. Bedriftsøkonomi koordinering av økonomiske transaksjoner 17 1.1 Innledning...17 1.2 Økonomi og økonomiske valg...20 1.3 Bedriftsøkonomi: innhold og identitet...22 1.4 Arbeidsdeling, spesialisering

Detaljer

Finansieringsmodeller som styringsverktøy

Finansieringsmodeller som styringsverktøy NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 8. juni 2012 Finansieringsmodeller som styringsverktøy En studie av somatisk spesialisthelsetjeneste Hilde Svoren Alsaker Veileder: Førsteamanuensis Kari Nyland Masterutredning

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Kompetanse alene er ikke nok

Kompetanse alene er ikke nok Kompetanse alene er ikke nok Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten Ivan Spehar

Detaljer

Styring av en støtteavdeling ved Haukeland sykehus

Styring av en støtteavdeling ved Haukeland sykehus NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2012 Styring av en støtteavdeling ved Haukeland sykehus En case studie av Kirurgisk serviceklinikks ortopediske seksjon ved Haukeland Universitetssykehus Håkon Isdal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 14.02.2014. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

Hvilke styringsutfordringer kan oppstå ved endrede organisasjonsløsninger i Bergen Kommune

Hvilke styringsutfordringer kan oppstå ved endrede organisasjonsløsninger i Bergen Kommune NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2013 Hvilke styringsutfordringer kan oppstå ved endrede organisasjonsløsninger i Bergen Kommune Hvilke fordeler og ulemper kan dette bringe med seg? Hva blir utfordringene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Krav til ledelse og kvalitet

Krav til ledelse og kvalitet Krav til ledelse og kvalitet - ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland 11 mai 2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012 Fra måling til forbedring Jens Chr. Rolfsen Innhold Perspektiver på sikkerhet Rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur Et praktisk eksempel Kultur og endringsevne 2 Perspektiver på sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

Skyløsninger for norske forhold privat og offentlig sektor

Skyløsninger for norske forhold privat og offentlig sektor Skyløsninger for norske forhold privat og offentlig sektor SBNKonferansen 2015 Stavanger 21. oktober Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Professor Petter Gottschalk Cloud 1 Cloud Drift Outsourcing

Detaljer

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Nasjonalt topplederprogram Aage Westlie Gjøvik 11.4.2010 1. Bakgrunn Divisjon Prehospitale tjenester består av følgende avdelinger:

Detaljer

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Tilrettelegging og utvikling av verktøy for fast og variabel resultat- og prestasjonslønn i kommunal sektor OPPSUMMERING Hay

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Utfordringer For å skape livskraftige økosystemer og samfunn må vi utvikle en økonomi som:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Åge Johnsen, professor i offentlig politikk. Seminar om ledelse i offentlig sektor, Akademikerne, 2. september 2013

Åge Johnsen, professor i offentlig politikk. Seminar om ledelse i offentlig sektor, Akademikerne, 2. september 2013 Er målstyring i offentlig sektor virkelig målstyring? Offentlig sektor har stor frihet i valg av styringsog ledelsesverktøy, men brukes verktøyene riktig? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk Seminar

Detaljer

STYRINGSSYSTEMER OG VERDISKAPING; HVOR STÅR BUDSJETTET I NORSKE VIRKSOMHETER?

STYRINGSSYSTEMER OG VERDISKAPING; HVOR STÅR BUDSJETTET I NORSKE VIRKSOMHETER? STYRINGSSYSTEMER OG VERDISKAPING; HVOR STÅR BUDSJETTET I NORSKE VIRKSOMHETER? Beyond Budgeting Workshop NHH-symposiet 18. Mars 2015 Trond Bjørnenak Norges Handelshøyskole Funn fra studier i norske virksomheter

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

Nasjonal lederplattform

Nasjonal lederplattform Synlig og ansvarlig Lederutvikling ved St. Olavs Hospital Undervisningsleder Anne-Kristin Fjellstad 25.oktober 2017 Nasjonal lederplattform 1 Oppfølging av Nasjonal lederplattform Omfattende kartlegging

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

FORORD. Innholdet i denne oppgaven står for forfatterens egen regning. Trondheim, 24. mai 2012. Martine Midtsand Hovland

FORORD. Innholdet i denne oppgaven står for forfatterens egen regning. Trondheim, 24. mai 2012. Martine Midtsand Hovland FORORD Denne masteravhandlingen er en obligatorisk oppgave skrevet som en avsluttende del av et toårig masterstudium med en fordypning i økonomistyring, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim

Detaljer

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Arbeidsglede og ledelse Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Ledelse som kilde til ansattes jobbmotivasjon Opplevd lederstøtte

Detaljer

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How do patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease experience care in the intensive care unit (Torheim og Kvangarsnes, 2014)

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

hvordan oppnå god betaling uten for stor innsats? betaling: penger, renommé, annen motivasjon

hvordan oppnå god betaling uten for stor innsats? betaling: penger, renommé, annen motivasjon Kontraktsteori Fullstendige vs. ufullstendige kontrakter forhold som ikke kan beskrives uforutsette hendelser begrenset rasjonalitet? Prinsipal vs. agent Agenten den som utfører oppdraget Prinsipalen den

Detaljer

Line Beate Thobiassen

Line Beate Thobiassen Handelshøgskolen Mål-, resultat- og risikostyring i Forsvarets lønnsadministrasjon Ideell eller seremoniell implementering? Line Beate Thobiassen Masteroppgave i økonomi og administrasjon mai 2015 i ii

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor

Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor Adm. direktør Marianne Andreassen Ansvar og lederskap Gjørv-kommisjonen: Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Hvorfor ser ikke sykehus. helhetsperspektiv? MediLog Inger Johanne Pettersen HANDELSHØGSKOLEN I BODØ/ Sintef Helse

Hvorfor ser ikke sykehus. helhetsperspektiv? MediLog Inger Johanne Pettersen HANDELSHØGSKOLEN I BODØ/ Sintef Helse Hvorfor ser ikke sykehus innkjøp p og lønnsomhet l i et helhetsperspektiv? MediLog 28.10.2005 Inger Johanne Pettersen HANDELSHØGSKOLEN I BODØ/ Sintef Helse Hva er lønnsomhet? Driftsutgifter spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Fra en rapport ingen forstår til en bedre og mer helhetlig styring

Fra en rapport ingen forstår til en bedre og mer helhetlig styring Fra en rapport ingen forstår til en bedre og mer helhetlig styring SSØ dagen 28. januar 2010 www.nhh.no Agenda Innledning 1.Hvorfor smarte folk bidrar så lite? Økonomistyringens og controllerne store utfordring

Detaljer