Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014."

Transkript

1 Forord Denne masteroppgaven er vårt avsluttende arbeid på et toårig masterstudium innen økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Handelshøyskolen i Trondheim. Oppgaven er skrevet våren 2014 og teller 30 studiepoeng. Målet med oppgaven har vært å studere hvordan økonomisk informasjon brukes i en insourcingsprosess. For å belyse dette har vi valgt å studere ambulansetjenesten i Midt-Norge som case. Vi har gjennomført både dokumentundersøkelser og intervjuer med sentrale personer i insourcingsprosessen. Det har vært både utfordrende og interessant å jobbe med denne oppgaven og vi har lært veldig mye gjennom arbeidet. Vi sitter igjen med mye ny kunnskap og gode erfaringer. Vi vil takke vår veileder Inger Johanne Pettersen og medveileder Kari Nyland for god veiledning gjennom hele prosessen. Samtidig ønsker vi å rette en takk til våre intervjuobjekter og samarbeidspartnere som tok seg tid til å delta i intervjuer. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai Ane Gangås Linn Kristin Næss 2

2 Sammendrag I 2011 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF at ambulansetjenesten i Midt-Norge skulle insources. Tidligere ble tjenesten drevet av private ambulansedrivere på bestilling fra det regionale helseforetaket. Vedtaket møtte reaksjoner fra flere hold, blant annet på grunn av manglende økonomiske beregninger i forkant av beslutningen. Ambulansetjenesten ble organisert som et midlertidig helseforetak, der deres hovedoppgave er å klargjøre for overføring av tjenesten til de ulike sykehusforetakene. Etter kort tid med offentlig drift ble det tydelig at ambulanseforetaket hadde problemer med høyt merforbruk. Med bakgrunn i dette har vi utformet følgende problemstilling: Hvordan brukes økonomisk informasjon i en insourcingsprosess i offentlig sektor? En casestudie av ambulansetjenesten i Midt-Norge. Det teoretiske rammeverket vi har benyttet for å besvare problemstillingen inkluderer prinsipal-agentteori, den normative styringssirkelen og institusjonell teori. Vi har valgt å bruke et kvalitativt forskningsdesign, med både dokumentstudier og intervjuer som datainnsamlingsmetode. Informantene er sentrale personer fra insourcingsprosessen. I vår oppgave har vi fire empiriske funn: 1) Ikke-bruk av økonomisk informasjon i beslutningen om insourcing av ambulansetjenesten. Styret ville ikke vite hva de økonomiske konsekvensene av beslutningen var. 2) Styrets sammensetning hadde påvirkning på bruken av økonomisk informasjon i beslutningsprosessen. Da vedtaket ble fattet hadde styret en tydelig politisk sammensetning. 3) Empirien vår tyder på at bevisst underbudsjettering har vært en måte å redusere konfliktsnivået i ambulansetjenesten etter insourcingen. 4) Bruken av økonomisk informasjon har forskjellige formål i de ulike fasene av styringssirkelen. Høy grad av budsjettoppfølging gjennom avviksrapporter, men lite konsekvenser for den daglige driften. I analysekapitlet knytter vi disse empiriske funnene opp mot vårt teoretiske rammeverk. Med utgangspunkt i våre funn konkluderer vi med at økonomisk informasjon kan brukes på en rekke ulike måter, avhengig av hva slags mål aktørene ønsker å oppnå. 3

3 Abstract In 2011, the Board of Helse Midt-Norge RHF decided that the ambulance service in Midt- Norge should be insourced. Previously, private ambulance firms, on commission by the regional health authority, operated the service. The decision to insource met reactions from several sources, partly due to a lack of calculations in advance. The ambulance service was organized as a temporary health enterprise, where the main task is to prepare the service for transfer to the different hospitals in the region. It became clear on an early stage that the ambulance service had problems with overconsumption, once the public service took over. Given this context the following research question have been developed: How is financial information used in a process of insourcing in the public sector? A case study of the ambulance service in Midt-Norge. The theoretical framework we use includes theory of principal and agent, the normative management cycle, and institutional theory. We have used a qualitative research design, with both document studies and interviews as data collection method. The informants are people who have been central to the process of insourcing. In our paper we have four main findings: 1) No discussions or calculations regarding the financial consequences of the decision to insource. The Board did not want to know what the decision meant in financial terms. 2) The composition of the Board was of significance for how financial information was used. When the decision was made, the Board had a clear political composition. 3) The data indicate that there has been a conscious budgeting below actual costs to reduce the level of conflict in Ambulanse Midt-Norge HF. 4) The use of financial information have widely different purposes in different stages of the normative management cycle. High level of budget follow-up through deviation reports, but the reports have little impact on daily operations. We link these empirical findings to our theoretical framework in the analysis. Based on our findings, we conclude that financial information is used in a variety of ways depending on the goals. 4

4 Innholdsfortegnelse Forord... 2! Sammendrag... 3! Abstract... 4! Innholdsfortegnelse... 5! Tabelloversikt... 9! Figurliste... 9! 1 Innledning... 10! 1.1 Bakgrunn for oppgaven... 10! 1.2 Problemstilling... 11! 1.3 Begrepsavklaring... 12! 1.4 Oppgavens videre struktur... 13! 2 Teori... 14! 2.1 Prinsipal-agentteori... 14! Forutsetninger... 15! Prinsipal-agentrelasjon tre ulike situasjoner... 15! Styring av agenten... 16! Incentiver... 17! Prinsipal-agentrelasjoner i styresammenheng... 17! Kritikk av agentteorien... 19! 2.2 Styring... 19! Økonomistyring... 19! Diagnostisk og interaktiv styring... 21! 2.3 Den ideelle økonomiske styringsprosessen... 23! 5

5 2.3.1 Strategisk planlegging... 24! Budsjetter og planer... 25! Handling... 28! Rapportering og oppfølging... 28! Oppsummering av styringssirkelen... 29! 2.4 Offentlig sektor... 29! Økonomistyring i offentlig sektor... 30! New Public Management... 33! 2.5 Institusjonell teori... 34! 2.6 Teorioppsummering... 36! 3 Metode... 38! 3.1 Vitenskapsteoretisk ståsted... 38! 3.2 Undersøkelsesdesign og forskningsmetode... 39! Valg av undersøkelsesdesign... 39! Kvantitativ eller kvalitativ metode... 40! Casestudie... 40! 3.3 Datainnsamling... 41! Dokumentstudier... 42! Intervjuprosessen... 44! 3.4 Dataanalyse og rapportering... 47! 3.5 Etikk i forskningen... 47! 3.6 Kvalitet i forskningen... 48! Pålitelighet... 48! Gyldighet... 49! Generalisering... 49! 6

6 3.6.4 Transparens... 50! 4 Empiri... 51! 4.1 Kontekst... 51! Helsesektoren... 51! Økonomistyring i helsesektoren... 51! Alternativ bruk av ressurser... 52! 4.2 Oversikt over viktige hendelser i ambulansetjenesten... 54! 4.3 Vedtaksprosessen... 56! Prinsipal-agentrelasjoner i vedtaksprosessen... 56! Økonomisk informasjon i beslutningssammenheng... 61! Press fra omgivelsene... 67! Oppsummering vedtaksprosessen... 70! 4.4 Implementeringsprosessen... 70! Prinsipal-agentrelasjoner i implementeringsprosessen... 70! Diagnostisk styring... 72! Styring i Ambulanse Midt-Norge HF... 73! Oppsummering av implementeringsprosessen... 80! 4.5 Oppsummering av empiri... 81! 5 Analyse... 82! 5.1 Bruk av økonomisk informasjon i beslutninger... 82! 5.2 Styrets sammensetning påvirker bruken av økonomisk informasjon... 84! 5.3 Økonomisk informasjon kan brukes for å dempe konflikter... 87! 5.4 Økonomisk informasjon og styringssirkelen... 89! 6 Konklusjon... 93! 7

7 Litteraturliste... 95! Vedlegg... I! Vedlegg 1 Informasjonsskriv... I! Vedlegg 2 Intervjuguide 1... III! Vedlegg 3 Intervjuguide 2... VII! Vedlegg 4 Organisasjonskart... XI! Vedlegg 5 Beregninger gjort av NHO... XI! Vedlegg 6 Høringsnotat fra NHO Service til Helse Midt-Norge RHF... XIII! 8

8 Tabelloversikt Tabell 1 Dokumentliste... 44! Tabell 2 Informantoversikt... 45! Tabell 3 Tidslinje... 55! Tabell 4 Beregninger gjort av NHO... 63! Figurliste Figur 1 Rammeverk for styring tilpasset fra Ouchi (1977)... 16! Figur 2 Malmi og Browns (2008) styringspakke... 20! Figur 3 Interaktivt styringssystem tilpasset fra Simons (2000)... 23! Figur 4 Styringssirkelen tilpasset fra Anthony og Young (2003)... 24! Figur 5 Budsjettutvikling i ambulansetjenesten... 75! Figur 6 Styringssirkelen med dekobling... 90! 9

9 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for oppgaven Dramatisk underskudd for Ambulanse Midt-Norge er en av overskriftene i media etter kun fire måneder med offentlig drift av ambulansetjenesten (Susegg, 2013). Merforbruket var allerede da 32 millioner kroner. Ambulanse Midt-Norge HF har tidligere vært konkurranseutsatt til private drivere på bestilling fra Helse Midt-Norge RHF. I mai 2011 ble det vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF at ambulansetjenesten i Midt-Norge skulle drives i offentlig regi. Det kan virke som om styret tok denne beslutningen uten å vurdere de økonomiske konsekvensene av vedtaket. Senere ble det bestemt at ambulansetjenesten skulle organiseres som et eget midlertidig helseforetak som skulle driftes i to år, fra og med 1. januar 2013 til og med 31. desember Etter denne perioden skal ambulansetjenesten insources i de ulike sykehushelseforetakene i regionen. Helse Midt-Norge RHF er for øvrig det siste regionale helseforetaket i Norge som insourcet ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten i Midt-Norge har fått mye medieoppmerksomhet det siste året grunnet merforbruk. Allerede i juni 2013, et halvt år etter opprettelsen av det midlertidige foretaket hadde ambulansetjenesten beregnet et forventet merforbruk på 126 millioner kroner for hele året. Ved slutten av året endte resultatet på 132 millioner kroner i merforbruk, sett bort fra tilleggsbevilgningen. Helse Midt-Norge RHF bevilget 50 millioner kroner, som Ambulanse Midt-Norge HF ble tildelt i siste halvdel av 2013 og årsresultatet endte dermed på 82 millioner kroner. Det høye merforbruket skyldes flere forhold, men i hovedsak økte pensjonskostnader og lønnskostnader. Det har derimot ikke vært driftsavvik i ambulansetjenesten etter overtakelsen fra de private, noe som er svært positivt. I sak 52/13 Budsjett 2014, kommer det frem at de allerede ved slutten av 2013 ser store utfordringer med å nå budsjettmålene for De er ved starten av året klar over at budsjettrammen ikke strekker til, da det er budsjettert med 25 millioner kroner i underdekning. En stor utfordring i vår case er at det er problematisk å redusere aktiviteten da 10

10 denne styres av forhold som vanskelig kan påvirkes. Det er også et samfunnskrav at ambulansetjenesten skal ha et godt tilbud og være av en viss kvalitet. Det midlertidige foretaket har som hovedoppgave å sørge for en kvalitetsheving og en standardisering av ambulansebiler, stasjoner og personell. Målet med dette er å oppnå en enhetlig tjeneste i regionen og er en del av Strategi 2020, Helse Midt-Norge RHFs langsiktige plan. Strategi 2020 har som mål å bedre behandlingstilbudet for pasientene, sikre bedre ressursfordeling, samt takle de utfordringene helsevesenet står ovenfor i nærmeste fremtid. En del av strategien er at de prehospitale tjenestene skal inngå som en del av spesialisthelsetjenesten. Insourcingsprosessen medførte et omfattende arbeid for å få et standardisert driftssystem og like rutiner for alle områder i foretaket. 1.2 Problemstilling Økonomistyring i offentlig sektor er et omfattende tema, og for å avgrense har vi valgt å studere hvordan økonomisk informasjon brukes i styringen av Ambulanse Midt-Norge HF. Utgangspunktet er insourcingsprosessen som startet i 2011 og som fortsatt pågår. Tilgjengelig informasjon om insourcingen viser at økonomiske beregninger i liten grad har blitt brukt i forkant av beslutningstaking i denne omfattende prosessen. I tillegg ser det ut til at det er gjort lite beregninger på hvor mye høyere kostnadene ville bli ved en insourcing. Årsresultatet i 2013 ble på 82 millioner kroner i merforbruk, og allerede ved inngangen til 2014 ble det budsjettert med et merforbruk på 25 millioner kroner. Det er interessant at det ble så mye dyrere enn ventet, og derfor er det viktig å studere budsjettprosessen i forkant og underveis i insourcingsprosessen. Det ble tatt høyde for økte pensjonskostnader og prisjustering, men disse ble likevel mye høyere enn først antatt. Lønnskostnadene ble også høyere enn budsjettert og utgjør den aller største kostnadsdriven til Ambulanse Midt-Norge HF. Ansatte som tidligere hadde jobbet hos flere arbeidsgivere jobber nå kun hos Ambulanse Midt-Norge HF. På grunn av at ambulansearbeiderne nå jobber hos én oppdragsgiver, samt mangelen på kvalifiserte ambulansemedarbeidere, utløser dette høye overtidsutbetalinger. Med dette som utgangspunkt virker det som økonomistyringen av ambulansetjenesten er utfordrende, både i forhold til beslutningen om insourcing og driften i det midlertidige foretaket. 11

11 Disse faktorene gjør at vi stiller spørsmål ved bruken av økonomisk informasjon i ambulansetjenesten. Følgelig har vi valgt problemstillingen: Hvordan brukes økonomisk informasjon i en insourcingsprosess i offentlig sektor? - En studie av ambulansetjenesten i Midt-Norge. For å belyse problemstillingen har vi valgt å studere to ulike faser i insourcingsprosessen: Da vedtaket om insourcing ble tatt (vedtaksprosessen) Implementering av ambulansetjenesten fra privat til offentlig sektor (implementeringsprosessen) Vi har valgt denne inndelingen fordi det fra normativ økonomisk teori kan antas at budsjetter og økonomistyring har en stor betydning i begge fasene. Samtidig kan det tenkes at økonomisk informasjon brukes på forskjellig måter i de to tidspunktene i insourcingsprosessen. 1.3 Begrepsavklaring For å avgrense oppgaven vil vi her tydeliggjøre hva vi legger i begrepene som er nevnt i problemstillingen. Vår tolkning av disse begrepene vil bli brukt videre i oppgaven. Offentlig sektor: Offentlig sektor er underlagt politisk kontroll og styring, og står derfor ovenfor helt andre rammebetingelser enn private bedrifter (Opstad, 2006). Offentlige virksomheters mål er ikke å jobbe mot høyest mulig profitt, men heller å ivareta de felles verdiene som eksisterer i samfunnet. I offentlige budsjetter vil det henholdsvis være snakk om merforbruk og mindreforbruk, og ikke underskudd og overskudd. Økonomisk informasjon: Økonomisk informasjon velger vi å begrense til budsjetter, regnskap og kalkyler. Budsjettet vil omfatte alle typer kalkyler, prognoser og beregninger i økonomiske termer, som en del av den økonomiske planleggingen i en organisasjon. Regnskap innebærer en oppstilling av faktiske inntekter og kostnader. Budsjett og regnskap kan sammenlignes for å avdekke avvik. 12

12 Insourcingsprosess: En virksomhet gjennomgår en insourcingsprosess dersom hele eller deler av virksomheten som tidligere har vært outsourcet til eksterne drivere, tas inn i virksomheten igjen. Insourcing er det motsatte av outsourcing, som betyr å konkurranseutsette virksomhet til andre. I vår case startet insourcingsprosessen allerede i 2011 da saken ble diskutert i styremøter og pågår frem til den endelige insourcingen som er planlagt 1. januar Oppgavens videre struktur I kapittel 2 presenteres aktuelle teorier som benyttes for å svare på vår problemstilling. Dette teoretiske rammeverket danner grunnlaget for analysen senere i oppgaven. I kapittel 3 gjør vi rede for vårt vitenskapsteorietiske ståsted og valg av metode i forskningen. Undersøkelsesdesign og innsamlingsmetode vil også bli presentert her, i tillegg til hvordan vi har valgt å analysere dataene vi har samlet inn. Til slutt i kapitlet kommer en evaluering av forskningskvaliteten. I kapittel 4 presenterer vi insourcingsprosessen, og relevant informasjon for å forstå denne. Her presenterer vi våre empiriske funn fra dokumentundersøkelsen og intervjuene. Dette kapitlet er delt inn i to deler ut i fra vedtaksprosessen og implementeringsprosessen. I kapittel 5 analyseres de fire funnene fra empirikapitlet for å kunne belyse problemstillingen vår. Det teoretiske rammeverket som er presentert i kapittel 2 blir benyttet for å analysere empirien. I kapittel 6 konkluderer vi ut fra våre funn. Her vil vi også svare på problemstillingen. Til slutt i dette kapitlet presenterer vi forslag til videre forskning innenfor temaet. 13

13 2 Teori I dette kapitlet presenterer vi et teoretisk rammeverk for å kunne belyse vår problemstilling. Vi starter med å beskrive prinsipal-agentteori, som kan brukes til å forklare hvilke utfordringer som kan oppstå i en insourcingsprosess. Deretter vil vi diskutere hva styring innebærer, med fokus på diagnostisk og interaktiv bruk av styring samt økonomistyring. Vi definerer økonomistyring for å snevre teorien inn mot vårt fokusområde. Den normative styringsprosessen vil deretter bli presentert, før vi går videre til å beskrive trekk ved offentlig sektor som kan ha betydning for styring i en insourcingsprosess. Institusjonell teori presenteres til slutt som viser at det kan være andre forhold enn økonomisk effektivitet som er årsaken til at virksomheter velger å implementere populære oppskrifter. 2.1 Prinsipal-agentteori Prinsipal-agentteori kan benyttes for å synliggjøre de ulike relasjonene mellom aktører i organisasjonen og i omgivelsene, samt hvilke utfordringer som oppstår i relasjonene. En aktør kan ha flere ulike roller samtidig, avhengig av hvilken relasjon som studeres. Agentteori deles inn i to retninger, positiv agentteori og prinsipal-agentteori (Douma og Schreuder, 2008). Positiv agentteori forklarer hvorfor enkelte organisasjonsformer eksisterer. Denne teorien vil ikke beskrives her, da den ikke er aktuell i vår case. Prinsipal-agentteori handler om forholdet mellom en prinsipal og en agent. Prinsipalen er som regel oppdragsgiver mens agenten er den som skal utføre en eller flere oppgaver på prinsipalens vegne (Jensen og Meckling, 1976). Forholdet er gjerne basert på en kontrakt mellom partene, som er utformet på en slik måte at agenten handler i prinsipalens interesser. Prinsipalen kan være flere enn én person, for eksempel aksjeeierne av et foretak. Dette er også det klassiske eksemplet på en prinsipal-agentrelasjon som er mye studert (Jensen og Meckling, 1976). Adam Smith (1937) diskuterte så tidlig som i 1776 problemet med atskillelse av eierskap og kontroll. Den største utfordringen med å la en agent utføre en oppgave for prinsipalen, er at agentens mål ikke alltid er sammenfallende med prinsipalens mål. I tillegg vil det ofte være slik at prinsipalen ikke kan kontrollere og overvåke agenten til enhver tid (Eisenhardt, 1989). Prinsipalen må stole på at agenten gjør det som er forventet av ham. Det må derfor utformes kontrollsystemer som gjør at agenten handler slik prinsipalen ønsker (Ouchi, 1980). Kostnadene som følger av disse kontrollsystemene kalles for agentkostnader (Jensen og Meckling, 1976). 14

14 2.1.1 Forutsetninger Prinsipal-agentteori bygger på ulike forutsetninger om agenten (Eisenhardt, 1989). Agenten kan opptre opportunistisk, det vil si at agenten vil forsøke å handle til sitt eget beste og gjøre det som lønner seg for ham. Dette henger sammen med at agenten ikke nødvendigvis har samme mål som prinsipalen. Målet til prinsipalen vil være å maksimere egenkapitalen, mens agenten på sin side er rasjonell og vil kanskje forsøke å ha en mest mulig behagelig arbeidshverdag. En annen forutsetning som prinsipal-agentteori bygger på er begrenset rasjonalitet (Eisenhardt, 1989). Begrenset rasjonalitet går ut på at agenten velger det alternativet som er godt nok, gitt den tid og informasjon som er tilgjengelig. Det er umulig å innhente all tilgjengelig informasjon før en beslutning skal tas. I en prinsipal-agentrelasjon deler aktørene på risikoen avhengig av hvilken type kontrakt det er mellom individene (Douma og Schreuder, 2008). I tillegg forutsettes det at agenten ofte er risikoavers, mens prinsipalen er risikonøytral eller risikoavers. Gitt at prinsipalen er en aksjeeier, vil han mest sannsynlig være risikonøytral Prinsipal-agentrelasjon tre ulike situasjoner Det er i hovedsak tre ulike situasjoner som kan oppstå i en prinsipal-agentrelasjon (Douma og Schreuder, 2008). Den første innebærer at prinsipal og agent har tilgang til samme informasjon eller at prinsipalen kan observere agenten. Den andre situasjonen går ut på at prinsipalen ikke har informasjon om agentens handlinger noe som vil si at det er asymmetrisk informasjon mellom prinsipal og agent. Den siste situasjonen oppstår når prinsipalen ikke kan observere agentens handlinger direkte. I stedet kan prinsipalen få et signal som gir en indikasjon på agentens innsats. Prinsipal-agentteorien går ut på å finne belønningsstrukturer eller kontrakter som gjør at agenten yter etter prinsipalens ønsker (Douma og Schreuder, 2008). En situasjon med symmetrisk informasjon kjennetegnes ved at prinsipalen kan observere agentens innsats (Douma og Schreuder, 2008). Den beste måten å sikre at agenten handler i prinsipalens interesser, er at prinsipalen utformer en kontrakt som krever at agentens innsats må være over et visst minimumsnivå for at agenten skal få betalt. Dersom innsatsen er under dette nivået faller agentens betaling bort. Ofte vil det ikke være mulig for prinsipalen å observere agenten, og da oppstår det en situasjon med asymmetrisk informasjon. 15

15 Når det er asymmetrisk informasjon mellom agent og prinsipal er det umulig for prinsipalen å observere agentens innsats. Resultatet er det eneste som kan observeres, og det som forårsaker resultatet vil være uobserverbart. En mulighet for å løse dette er at prinsipalen betaler en fast sum til agenten, uavhengig av innsatsen. Problemet med en slik type kontrakt er at agenten ikke vil ha incentiver for å gjøre en ekstra innsats. En annen løsning kan være at agenten mottar resultatet minus et fast beløp som er avtalt på forhånd (Douma og Schreuder, 2008). Er agenten risikoavers vil dette være en dårlig løsning. Her tar agenten på seg all risiko, og dersom det går galt kan agenten i verste fall gå i underskudd. Den siste situasjon som Douma og Schreuder (2008) beskriver er når prinsipalen ikke kan observere agentens innsats, men heller får en indikator på agentens innsats, som for eksempel antall timer arbeidet. Dette signalet kan kun brukes i utformingen av belønningsstrukturen dersom agenten er risikoavers Styring av agenten Hvordan kan agenten styres slik at målene til agenten blir sammenfallende med prinsipalens mål? I følge Ouchi (1977) er det to ulike forhold som kan observeres, agentens atferd eller agentens resultat. Hvilken type styring en bør velge avhenger av to forhold. For det første hvor klare eller uklare resultatene er. Det andre handler om kausal sammenheng, om det er kausalitet mellom årsak og virkning. Det vil i praksis bety kunnskapen om produksjonsprosessen, og om denne kunnskapen er god eller dårlig. Klare Resultatmål Uklare Forholdet mellom årsak og virkning God Dårlig Resultat- og atferdsstyring Resultatstyring Atferdsstyring Rituell styring/ profesjonsstyring Figur 1 Rammeverk for styring tilpasset fra Ouchi (1977) 16

16 Klart spesifiserte mål, og en klar kausal sammenheng mellom årsak og virkning åpner opp for både resultat- og atferdsstyring. Begge typer styring vil fungere i og med at det er enkelt å måle både resultat og atferd. Dersom det er en dårlig sammenheng mellom årsak og virkning, og resultatet er enkelt å måle, vil det passe best med resultatstyring (Ouchi, 1977). Det innebærer at de ansatte i organisasjonen blir målt ut i fra resultatene de oppnår, og ikke deres atferd. Atferdsstyring passer best dersom det er uklare resultatmål, her vil det være innsatsen som måles. Rituell styring eller profesjonsstyring passer best dersom resultatmålene er uklare og forholdet mellom årsak og virkning er dårlig (Ouchi, 1977). Denne formen for styring passer godt hos virksomheter med kunnskapsrike ansatte og komplekse arbeidsoppgaver Incentiver Det er viktig å skape incentiver hos agenten slik at han handler mest mulig i tråd med prinsipalens mål. Incentivene kan være basert på innsats og/eller resultat. Når de ansatte blir motivert av forhold som kommer innenfra, som for eksempel at den ansatte ønsker å forbedre sin egen effektivitet, kalles det for indre motivasjon (Nørreklit, 2013). Belønningen kommer ikke i form av materielle goder, men heller i gleden ved å mestre en gitt oppgave. Mennesket blir ikke motivert av ytre faktorer, som for eksempel regler eller forventet belønning, men heller av faktorer som kommer innenfra. Dersom organisasjonen innfører ytre belønning for oppgaver som tidligere har vært motivert av indre belønning, er det en risiko for at den indre motivasjonen faller bort. Et langsiktig perspektiv på prinsipal-agentrelasjonen kan også virke på samme måte som et incentiv. Agenten vil ha incentiver til å handle i prinsipalens interesser fordi det på lang sikt vil lønne seg for agenten. Det vil ofte ikke lønne seg for agenten å opptre opportunistisk, særlig dersom det er risiko for at den opportunistiske atferden skal oppdages og at dette vil få negative konsekvenser for agenten. I slike tilfeller blir det rasjonelt for agenten å handle slik prinsipalen ønsker Prinsipal-agentrelasjoner i styresammenheng Styret har som oppgave å ivareta eiers beste interesser gjennom å være et bindeledd mellom eier og ledelsen (Nyland og Østergren, 2009). Fra prinsipal-agentteori antas det at lederen vil ha sine egne interesser i fokus for sine handlinger og dermed trenger styret ulike virkemidler for å påvirke lederens atferd i ønsket retning. Saker som går på den daglige driften blir tatt 17

17 hånd om av administrasjonen i foretaket, og kun de viktigste sakene blir tatt opp til diskusjon i styret. Reve og Grønlie (1993, i Nyland og Østergren, 2009) beskriver fire hovedoppgaver et styre har: Utforme strategien med utgangspunkt i de utfordringer som ligger til grunn Kontrollere resultat på kort og lang sikt Sørge for at organisasjonen fungerer hensiktsmessig Sørge for at organisasjonen får de nødvendige ressursene for hensiktsmessig drift Hvordan styret velger å prioritere mellom disse fire oppgavene er med på å definere hvilken rolle styret har. I følge Reve og Grønlie (1993, i Nyland og Østergren, 2009) har et styre tre ulike roller det kan ta for å løse hovedoppgavene som beskrevet over. De tre rollene er: øverste styringsorgan (strategirollen), formalorgan (kontrollrollen) og interesseorgan (interessentrollen) (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Øverste styreorgan innebærer at styret tar rollen som den ansvarlige for resultatet i organisasjonen ovenfor eieren (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Styrets oppgave blir her å kontrollere resultatet på kort sikt og utarbeide strategier på lang sikt sammen med ledelsen. Målet er å sørge for sterk kobling mellom strategien og budsjettet, for å oppnå mest mulig avkastning på eiers kapital frem i tid. Den andre rollen et styre kan ha, er som formalorgan. Dette vil si at styret kun gjennomfører de oppgavene de er lovpålagt og det er ledelsen som står for alle vedtak og beslutninger (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Administrasjonen har derfor sterk styring i organisasjonen, og den eneste oppgaven styret har er å godkjenne vedtak og legitimere organisasjonen. Den tredje og siste rollen er at styret opptrer som et interesseorgan. Her har styremedlemmene ulike interessegrupper de representerer, og målet er å sørge for best mulig ivaretakelse av interessentenes verdier (Reve og Grønlie, 1993, i Nyland og Østergren, 2009). Dette medfører et styre som er delt i ulike koalisjoner og er preget av uenigheter. Disse rollene er ikke uavhengige av hverandre. 18

18 2.1.6 Kritikk av agentteorien Forutsetningen som ligger til grunn for agentteorien er at mennesket handler rasjonelt (Douma og Schreuder, 2008). Teorien antar at mennesket kan opptre opportunistisk, og at det benytter muligheter som oppstår til å berike seg selv. I tillegg er det ikke sikkert at målinkongruensen mellom prinsipal og agent er like stor som det i utgangspunktet antas. Stewardshipteori handler om at mennesker som blir behandlet som agenter vil oppføre seg som akkurat det (Siverbo, 2013b). Å bli behandlet som en agent vil jo nettopp bety at ledelsen ikke har full tillit til sine ansatte. Utvikling og innføring av styrings- og kontrollsystemer gir et signal til de ansatte om manglende tillit fra ledelsen (Siverbo, 2013b). Da kan det hende at de ansatte vil utnytte de smutthullene som finnes i styringssystemet. Tillit fra ledelsen gir ofte en følelse av ansvar hos de ansatte som gjør at de ikke nødvendigvis oppfører seg som agenter. De ansatte opptrer som stewards som yter sitt beste og jobber for organisasjonens felles mål, selv om organisasjonens mål ikke alltid sammenfaller med den ansattes mål (Siverbo, 2013b). På grunn av at det eksisterer interessekonflikter mellom prinsipal og agent i organisasjoner, bør det utvikles styringssystemer for at agentens mål skal bli mest mulig sammenfallende med prinsipalens mål. Økonomistyringen er en viktig del av dette siden prinsipalen ofte er eieren av virksomheten, og vil ha høyest mulig profitt som sitt mål. 2.2 Styring I dette kapitlet vil vi først presentere vår valgte definisjon på økonomistyring. Deretter vil vi beskrive hva diagnostisk og interaktiv bruk av styring innebærer og forskjellen i hvordan slike systemer brukes Økonomistyring Det finnes mange ulike definisjoner på hva økonomistyring er. Økonomistyring er et begrep som favner mye, og for å forstå hva det betyr hjelper det å se det i sammenheng med resten av styringssystemet. 19

19 Den klassiske normative definisjonen på økonomistyring er formulert av Anthony (1965, s.17):...the process by which managers assure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization s objectives. Det betyr at økonomistyringen har et målformulerende, analytisk, lederorientert og kommuniserende perspektiv (Nyland og Pettersen, 2010). Det er et skille mellom en normativ og en deskriptiv tilnærming til økonomistyring (Mauland og Mellemvik, 2004). I den normative tilnærmingen antas det at organisasjonen er som en maskin, og at den er mulig å kontrollere ved at aktørene i organisasjonen er gode agenter. Økonomistyring blir også ofte delt inn i to ulike dimensjoner, ledelse og administrasjon (Mauland og Mellemvik, 2004). Ledelse blir knyttet til det administrative nivået, og innebærer å lede organisasjonen til å oppnå fastsatte mål. Administrasjon handler om å kontrollere og sikre at regler og rutiner følges (Mauland og Mellemvik, 2004). Etter å ha definert selve begrepet økonomistyring vil vi nå sette det i et system av ulike styringsverktøy. I følge Malmi & Brown (2008) sees økonomistyring på som en pakke av verktøy eller metoder som utfyller hverandre. Disse blir gjerne implementert av forskjellige interessenter i organisasjonen, og implementeringen skjer ofte på ulike tidspunkt. Dermed vil verktøyene også tjene ulike formål i organisasjonen. De ulike kontrollsystemene kan deles inn i fem: kulturelle kontroller, planlegging, kybernetiske kontroller, belønning og administrative kontroller (Malmi og Brown, 2008). Sammen danner disse et helhetlig styringssystem. Figur 2 Malmi og Browns (2008) styringspakke 20

20 Kulturelle kontroller handler om uformelle normer og forventninger i organisasjonen. Kultur blir av Flamholtz et al. (1985, i Malmi og Brown, 2008) definert som de verdier, holdninger og sosiale normer som blir delt av medlemmene, og som blir påvirket av disse. Kultur er ikke noe som direkte kan styres og kontrolleres i en organisasjon, men det kan benyttes til å styre atferd. Malmi og Brown (2008) definerer tre ulike aspekter av kulturelle kontroller: verdibaserte kontroller, symbolske kontroller og klan som kontroll. Verdibaserte kontroller kan være visjon, forretningside og andre ting som uttrykker ønskede holdninger i en organisasjon (Simons, 1995, i Malmi og Brown, 2008). Symbolske kontroller kan være for eksempel uniform, bygninger eller andre ting for å forsøke å utvikle en kultur (Schein, 2004, i Malmi og Brown, 2008). Til slutt har vi klankontroller som er sosialiseringsprosesser for å passe inn i en gruppe eller en klan (Ouchi, 1979, i Malmi og Brown, 2008). Strategisk planlegging på både kort og lang sikt er også en viktig del av kontrollsystemet. Planleggingen setter rammene for hva organisasjonen ønsker å oppnå, og angir ønsket retning og fokus. Budsjetter og prestasjonsmålingssystemer betegnes som kybernetiske kontroller. Disse kontrollene begynner med planlegging og mål knyttet til disse planene som deretter blir iverksatt. I ettertid sammenlignes planene med det som er målt, og dette blir evaluert slik at en læringseffekt oppstår og det eventuelt kan gjennomføres en modifisering. Belønningssystemer er et verktøy for å vise hvor fokuset skal være i en organisasjon og for å motivere de ansatte. Til slutt har vi administrative kontroller som retter organisasjonsatferd dit det ønskes gjennom organisering av individer og grupper (Malmi og Brown, 2008). I oppgaven vil Anthonys (1965) definisjon av økonomistyring være førende for den videre diskusjonen Diagnostisk og interaktiv styring For å ha hensiktsmessig styring, trengs ulike systemer for å styre organisasjonen i ønsket retning. Slike systemer kan være basert på diagnostisk og interaktiv styring for å kunne kommunisere og kontrollere en implementering på en mest mulig effektiv måte (Simons et al., 2000). Disse to er ikke gjensidig utelukkende og de kan være helt like i sitt tekniske design. Forskjellen mellom dem er hvordan lederne bruker systemene. 21

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Handelshøgskolen Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Endres økonomisystemene når organisasjoner vokser? Annett Nymoen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - juni 2015 Forord I løpet av

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting?

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting? Hvordan spres Beyond Budgeting? av Kristian Andreassen Navekvien Mathias Siljedal Johnsen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Økonomisk Styring Veileder: Førsteamanuensis Svein Ulset KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret?

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2014 Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? Ideell eller seremoniell implementering av Forsvarets styringssystem i Luftforsvaret? Per Christer Nielsen

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2009 En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Benyttes lønn som et rasjonelt styringsverktøy? Av Anders Kjøniksen Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder:

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam

Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam Et rammeverk for å analysere og beskrive samarbeidet Håvard Haraldsen Ole Andreas Lo Halvor Wold NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni

Detaljer

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Risikostyring - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Helene - Mari Evjenth og Line Kjærran 20.05.2009, Boaø Abstract The purpose ofthis study

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen?

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? Marte Ericsson Ryste Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? - en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin Masteroppgave i Bibliotek-

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten Konkurranseutsetting av kommunal revisjon -en analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000-2012 Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer