Strategisk økonomistyring HRS 6001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk økonomistyring HRS 6001"

Transkript

1 Strategisk økonomistyring HRS forelesning Innledning Tor Tangenes / BI Sandvika / V03 1 Hva er strategisk økonomistyring (1) Ingen omforent definisjon i litteraturen Med økonomistyring handler i stor grad om utarbeidelse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon samt bruk av denne informasjonen til å skape verdier. Karakteristiske trekk ved strategisk økonomistyring: Relatert til foretakets utvidede verdikjede (fra råvarer tom kunder) Av vesentlig betydning for foretakets fremtidige konkurranseposisjon Forankret i foretakets visjoner og strategier Metodisk grunnlag i realinvesteringsteori Synonyme begreper Strategisk økonomistyring Strategic management accounting (SMA) Strategic cost management (SCM) 2 1

2 Hva er strategisk økonomistyring (2) Hva menes med strategier? the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. (Chandler 1962) strategy is the route to competitive advantage. (Porter 1985) Strategic cost management is an approach to management accounting which explicitly highlights strategic issues and concerns. It sets management accounting in a broad context in which financial information is used to develop superior strategies as a means of achieving sustainable competitive advantage. (R.M.S. Wilson 1997) 3 Strategisk økonomistyring Balansert målstyring (BSC) Strategisk forankring Læring og innovasjon Interne prosesser Kunder Eiere Evaluering av strategier Fordelingsperspektivet Strategisk kostnadsanalyse Input Ressurser Aktivitetskjede Output Prosjektbud., alternativkost, lønnsomhetsanalyse med lineær programmering Strategisk ABM Kostnadsobjekter Valg av aktiviteter, prod.design, prod.- og kundemiks, distribusjon, Prosessperspektivet Realinvesteringsanalyse 5/4/

3 Operasjonell økonomistyring Balansert målstyring (BSC) Strategisk forankring Læring og innovasjon Interne prosesser Kunder Eiere Strategifag Organisasjonsfag Strategisk øk.styr Prestasjonsmåling (Avviksanalyser) Fordelingsperspektivet Kostnadsklassifisering ABC Kostnader for unyttet kapasitet Input Ressurser Aktivitetskjede Output Standarder, fleksibelt budsjett, standardkostregnskapet og avviksanalyser Internprising Kostnadsobjekter Operasjonell Effektivisering av aktivitetskjeden (JIT, TQM, PVA, ) Budsjettering ABM Prosessperspektivet (ABB) 5/4/ SCM versus tradisjonell økonomistyring (1) (Wilson and Chua 1993) Tradisjonell Historical Single entity Single period Single decision Introspective Manufacturing focus Existing activities Reactive Programmed Overlooks linkages Data oriented Based on existing systems Built on convention Strategisk Prospective Relative Multiple periods Sequences Outward looking Competitive focus Possibilities Proactive Unprogrammed Embraces linkages Information oriented Unconstrained by existing systems Ignores conventions 6 3

4 SCM versus tradisjonell økonomistyring (2) (Shield & Young 1992) Attributes Goals Scope Time frame Frequency Trigger Target Traditional Specific Narrow Short-term Periodic Reaction Labour Strategic MA Competitive advantage Broad Long-term Continues Proactive Entire value chain 7 The Rise and Fall of Management Accounting Ta en pust i bakken her og.. kos deg med Kaplans artikkel, som gir deg viktig bakgrunnsstoff. (NB: Husk at artiklene er pensum og eksamensrelevante) 8 4

5 Tradisjonell økonomistyring (1) Kostnadsteorien, slik den presenteres i tradisjonell økonomistyring, holder ikke mål for bruk i praksis fordi: Den er tilpasset produksjonsbedrifter Mange ressurser fanges ikke opp. (ref.m. Shoenfeld The Concept of Resource Accounting og L. Nørreklit Resource Construction of the Firm. Volumet er eneste kostnadsdriver. Struktur- og endringsdrivere mangler. Opptatt av fordeling, men ikke prosesser. Tar bedriftens aktivitetsstruktur for gitt. Antar avtakende avkastning og følgelig ett likevektspunkt. (grenseinntekt er lik grensekostnad). Metoder innen Cost Management stimulerer til kontinuerlige forbedringer. Følgelig vil vi ikke ha ett men mange likevektspunkter. Forklarer i liten grad opphavet til kostnadene...(fyll på selv) 9 Tradisjonell økonomistyring (2) Tradisjonell kostnadsfordeling kan fungere godt i forhold til kostnadsfordeling til kostnadssteder, men er mindre egnet til fordeling på prosesser, produkter, tjenester og kunder. Eksempel på velfungerende tradisjonelle modeller er GPK (Grenzplankostenrechnung) som kjennetegnes ved: Et stort antall kostnadssentra for både direkte og indirekte kostnader. Mange kostnadssentra muliggjør at arbeid utført i hvert senter er homogent med hensyn på valgt driver. Bruk av fleksibelt budsjett ved gjennomgående skille av variable og faste kostnader i hvert senter. Månedlige budsjetter for hvert senter basert på standardkost og estimater for effektiv ressursbruk. Løpende kostnadskontroll ved utstrakt bruk av avviksanalyser. Volumrelaterte kostnadsdriver. 10 5

6 Forutsetningene for økonomistyring har endret seg (1) I litteraturen beskrives ofte tiden før og etter 1980 Før 1980 Begrenset internasjonal konkurranse og til dels beskyttede hjemmemarkeder. Mange selskaper, spesielt innenfor kraftforsyning, telekommunikasjon, luftfart, finansiering og helse var enten offentlig eid eller opererte på sterkt regulerte markeder. Begrenset med incentiver til innovasjoner og effektiv ressursbruk Foreldet teoretisk rammeverk innen økonomistyring preget av neoklassisisme og the scientific management movement. 11 The Neo-classical Influence on Cost Management Bentham, Mill, Javons, Walras, Mashall Elements in the neo-classical theory of importance for management accounting: Profit maximizing firms and utility maximizing consumers Volume driven costs and diminishing return to scale at some point Perfectly competitive markets Information at hand Rational agents reacting to price signals Partial equilibrium (Marshall) Short and long-term General equilibrium (Walras) Static optimizing, given a certain amount of resources No room for innovations No explanation of economic growth 12 6

7 Nye forutsetninger for økonomistyringen (2) Etter 1980 Globalisering og økt internasjonal konkurranse. Deregulering Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester Raskere innovasjonstakt og dermed korte livssyklus for en rekke produkter. Foretaksintegrasjoner og dermed økt kompleksitet Mer kravstore kunder og pressede marginer Nye konkurransefortrinn : Ressurs- og kostnadsinnsikt Fleksibilitet Evne til kontinuerlige forbedringer Fremvekst av forbedrede teorier og modeller. 13 Strategisk forankring Strategisk endring Strategisk eller operasjonell økonomistyring? Fremskaffe beslutningsrelevant info Planlegge (budsjettering, ABB, BSC) Kontroll (standardregnskap, BSC, QPC, Prestasjonsmåling, kompensasjoner) Kortsiktig Èn-periodisk Langsiktig Flere-periodisk 14 7

8 Noen nyere økonomistyringsmodeller BSC (1) Balansert målstyring tar sikte på å balansere uensartede strategiske mål får å oppnå målkongruens. Knytter kortsiktig, operasjonell planlegning, styring og kontroll opp mot visjoner og strategier. Balanserer prestasjonselementer fra ulike perspektiver (opplærings-, innovasjons-, intern prosess- og finansielt perspektiv). Se vedlagte artikler av Kaplan & Norton og av Nørreklit. BSC knytter strategisk og operasjonell økonomistyring sammen 15 Noen nyere økonomistyringsmodeller BSC (2) Eiere Interne prosesser Kunder Læring og innovasjon 16 8

9 Noen nyere økonomistyringsmodeller BSC (3) Strategic objectives Strategic measurement (lag indicators) Strategic measurements (lead indicators) Financial Improved returns Improved cost structure ROI OH/employee # of none-value creating activities Customer Increase customer satif. with products and people Increase satisfaction after sale Share of segment Customer retension Depth of relationship Satisfaction survey Internal processes Cross selling Minimize operational problems Cross-sell ratio Cycle time Hours with customers # of cost management projects Learning and innovations Creative innovative products # of product developments R&D allocations 17 Noen nyere økonomistyringsmodeller Kritikk av BSC (1) Kausale sammenhenger mellom ledende og laggede indikatorer og mellom indikatorer i ulike perspektiver er forutsetning i balansert målstyring. Holder denne forutsetningen godt? To typer sammenhenger Kausale (påvises empirisk) x y Logiske, som følger av begreper (kan ikke verifiseres empirisk) Eksempler: 2+2=4, NV = 580, En høye resultatgrad fører til høye totalrentabilitet andre forhold like. Det kan hevdes at enkelte sammenhenger i BSC er logiske og ikke empiriske. Kausalitet forutsetter et én begivenhet følger en annen i tid. BSC fanger normalt ikke opp tidsdimensjonen. 18 9

10 Noen nyere økonomistyringsmodeller BSC Kritikk (2) Kausalitet i BSC (1) Læring og innovasjon effektive prosesser høy kundetilfredsstillelse gode finansielle res. (2) Ledende indikator Laggete indikator Eksempel Selskapet leverer høy kvalitet til kunder. Er det dermed sagt at vi får lojale kunder og høy profitt? Amazone Skandiabanken Kausalitet er et empirisk fenomen, som ikke kan prøves logisk. I empirien er det mange eksempler på at kundetilfredshet og lojalitet korrelerer dårlig med lønnsomhet. 19 Noen nyere økonomistyringsmodeller SCA Strategisk kostnadsanalyse SCA Verdikjedeanalyse Kostnadsdriveranalyse Analyse av komparative fortrinn ABC ABM SCA dekkes senere i kurset 20 10

11 Noen nyere økonomistyringsmodeller ABC og ABM (1) Globalisering, økt konkurranse, mer komplekse organisasjoner, raskere innovasjonstakt og mindre marginer har ført til et behov for en oppdaterte ressurs- og kostnadsteorier. Behovet forsterkes ved at kunder og myndigheter i større grad enn tidligere krever at virksomheter skal kunne dokumentere ulike produkters og tjenesters ressursbruk (eks. i fht. Prising av heleforetak og bankers tjenester) for å unngå kryssubsidiering. Konkurranseutsetting av offentlige tjenester skaper også et behov for oppdaterte kostnadsmodeller. 21 Noen nyere økonomistyringsmodeller ABC og ABM (2) ABC skiller seg fra tradisjonell kostnadsteori primært ved: Kostnader fordeles til aktiviteter i stedet for til kostnadssteder før de viderefordeles til produkter, tjenester og/eller kunder Variabilitetsbegreper er utvidet. Variable kostnader varierer ikke bare med volum, men også med strukturelle forhold og innovasjoner i organisasjonen. ABC-modeller er modeller for ressursbruk og ikke ressursanskaffelse. Kostnader for tilgjengelige ressurser = kostnader for brukte ressurser +kostnader for unyttede ressurser ABC kan benyttes både til å fordele ressursbruk på kostnadsobjekter og til å sammenholde aktiviteters kostnadsdrivere med aktiviteters prestasjonsmål

12 Noen nye økonomistyringsmodeller ABC og ABM (3) R1 R1 R1 R1 R1 Ressursdrivere Lev. OM KB Kunder Prosess Kostnadsdrivere basert på kausalprinsippet P1 P2 Pn Fordeling 23 Noen nye økonomistyringsmodeller ABC og ABM (4) ABC løser ikke aller problemer Ressurser er snevert definert gjerne med utgangspunkt i finansregnskapet Forutsetter: Homogenitet, dvs at kostnader kan separeres over ulike aktiviteter Separabilitet, dvs ingen felleskostnader over produkter Linearitet, dvs at kostnadsdannelsen i hver aktivitet kan beskrives med én driver med konstant aktivitetssats. Selv om ABC kan brukes både langsiktig (alle kostnader er variable med sine respektive drivere) og kortsiktig (mange kostnader er faste og unyttet kapasitet kan eksistere) fanger ikke teorien opp pengers tidsverdier og legger ikke kontantstrømmer til grunn. Valg av driver er ofte i praksis symptomorientert i stedet for årsaksorienter Viktig å ta hensyn til prosessperspektivet (PVA) og ikke bare fordelingsperspektivet 24 12

13 Noen nye økonomistyringsmodeller ABC og ABM (5) (Fra Cost & Effect, Kaplan & Norton) ABM (aktivitetsbasert ledelse er bruk av ABC-informasjon) i operasjonelle og strategiske beslutninger. ABM dekkes senere i kurset. ABM Strategisk ABM (Doing the right things) -Produktdesign -Produktmix -Kunde- og lev. Relasjoner -Markedssegmentering -Distribusjon Operasjonell ABM (Doing things right) -Utføre aktivitetene mer effektivt -Budsjettering -Prestasjonsmåling -Løpende styring 25 Noen nye økonomistyringsmodeller Target costing Ved utvikling av nye produkter låses en stor del av kostnadene på et tidlig tidspunkt i utviklingen (committed cost) og en taper raskt fleksibilitet. Som en konsekvens bør viktige beslutninger treffes på et tidlig stadium. Design, logistikk, produksjon, markedsanalyser, distribusjon, m.m kobles tidlig sammen samtidig som hele verdikjeden vurderes. Bestemmer først strategisk pris, trekker så fra tilstrekkelig fortjeneste og endrer opp med target cost. Target cost sammenholdes med ABC-kalkyle. Er ABC-kalkylen høyere enn target cost må produktet redesignes, produseres eller distribueres anderledes eller droppes helt

14 Noen nyere økonomistyringsmodeller JIT JIT - Just in Time Management En forretningsfilosofi med hensikt å redusere lagerhold Ideelt sett bør verken råvarelager eller ferdigvarelager eksistere Redesign av produkter for å oppnå større bruk av felles komponenter Lagerhold binder verdifull arbeidskapital og tilslører ineffektiv arbeidspraksis Når lagerhold reduseres kan følgende problemer avdekkes uregelmessigheter fra leverandører utilfredsstillende kvalitet arbeidsfravær manglende maskinkvalitet dårlig organisert produksjonssystem 27 Noen nyere økonomistyringsmodeller TQM TQM - Total Quality Management. En forretningsfilosofi med hensikt å oppnå kontinuerlige kvalitetsforbedringer og redusert svinn. Kunder skal i enhver anledning oppnå størst mulig verdi. Kundebegrepet defineres vidt, slik at enhver som mottar varer eller tjenester internt eller eksternt fra noen i organisasjonen er å betrakte som kunder. Å møte eller overgå kundens forventninger må bli en del av bedriftens kollektive bevissthet. Konsekvensen av TQM er at eksterne kunder skal motta overlegende produkter til lavere kostnader enn ellers

15 Hovedtrekk ved kurset Paradigme Paradigmet for kurset er maksimering av eierinteresser under ressursbegrensninger. I analysesammenheng vil derfor maksimering av eierinteresser være styrende for metodene som benyttes. Det er derfor viktig at studentene har en klar formening om betydningen av lønnsomhetsbegrepet. God allokering av begrensede ressurser bør sikres gjennom økonomistyringen. Naturlig helhet Kurset er i hovedsak rettet inn mot virksomheters strategiske økonomistyring. Operasjonelle elementer er tatt med for å gi et nødvendig perspektiv og fordi en oppdeling mellom strategisk og operativ økonomistyring noen ganger blir kunstig. Beslutningsorientert Studentene bør få en forståelse for at ulike beslutningssituasjoner krever ulik informasjon både i forhold til teori- og modellbruk og til analysedata (relevante inntekts- og kostnadsdata) 29 15

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting?

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting? Hvordan spres Beyond Budgeting? av Kristian Andreassen Navekvien Mathias Siljedal Johnsen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder FFI-rapport 2009/01758 Effektive forsyningskjeder Terje Nilsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 14.04.2010 FFI-rapport 2009/01758 1105 P: ISBN 978-82-464-1730-1 E: ISBN 978-82-464-1731-8

Detaljer

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Stig Reite 1) og Torgeir Edvardsen Aktivitetsbaserte regnskaper er blitt implementert

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Markedsplan for selskapet Best på Fest

Markedsplan for selskapet Best på Fest Markedsplan for selskapet Best på Fest Evgenia Lebedeva Bacheloroppgave for graden Bachelor Emnekode EK216F Fakultet for biovitenskap og akvakultur Universitetet i Nordland Juni 2011 SUMMARY The objective

Detaljer

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret?

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2014 Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? Ideell eller seremoniell implementering av Forsvarets styringssystem i Luftforsvaret? Per Christer Nielsen

Detaljer

Verdi for eier av et eiendomsselskap

Verdi for eier av et eiendomsselskap Verdi for eier av et eiendomsselskap Strategi, portefølje og enkelt-eiendom Nicolas Brun Lie Knudtzon Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Svein Bjørberg, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst?

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Marita Monsen Høsten 2004 Masteroppgave i samfunnsgeografi Institutt for Geografi Universitetet i Bergen 2 Innholdsfortegnelse Figurliste... 6

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15. mars 2006 Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor - en litteraturstudie - Av Halvor Kallevik Melbo Veileder: Professor, dr. oecon. Anna Mette Fuglseth

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 15/04. Regnskapsrådgivere for småbedrifter: Kritisk kompetanse for profesjonsutvikling av. Jørgen Lund

SNF RAPPORT NR. 15/04. Regnskapsrådgivere for småbedrifter: Kritisk kompetanse for profesjonsutvikling av. Jørgen Lund SNF RAPPORT NR. 15/04 Regnskapsrådgivere for småbedrifter: Kritisk kompetanse for profesjonsutvikling av Jørgen Lund SNF prosjekt nr. 6300: "Økt verdiskapning i SMB-sektoren: Styrking av påvirkningen fra

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim SNF-RAPPORT NR. 28/2000 Samarbeid mellom bedrifter innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting: Teoretiske perspektiver og et case av Torstein Nesheim SNF- prosjekt nr.: 6215 "Hvordan skape

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Handelshøgskolen Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Endres økonomisystemene når organisasjoner vokser? Annett Nymoen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - juni 2015 Forord I løpet av

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer