UTDANNING OG ARBEID 5 UTDANNING 5 ARBEID 6 MÅL OG TILTAK 8 KULTUR OG FRITID 8 MÅL OG TILTAK 11 HELSE 12 MÅL OG TILTAK 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNING OG ARBEID 5 UTDANNING 5 ARBEID 6 MÅL OG TILTAK 8 KULTUR OG FRITID 8 MÅL OG TILTAK 11 HELSE 12 MÅL OG TILTAK 14"

Transkript

1

2 I N N H A L D S L I S T E I N N L E I I N G 3 L I K E S TIL L I N G M E L L O M K V I N N E R O G M E N N 5 UTDANNING OG ARBEID 5 UTDANNING 5 ARBEID 6 MÅL OG TILTAK 8 KULTUR OG FRITID 8 MÅL OG TILTAK 11 HELSE 12 MÅL OG TILTAK 14 L I K E S TILLING MELLOM ETNISKE MINORITETAR O G MAJORITETEN 15 INNLEIING UTDANNING OG ARBEID 15 UTDANNING 15 MÅL OG TILTAK 18 ARBEID 19 MÅL OG TILTAK 21 KULTUR OG FRITID 21 MÅL OG TILTAK 23 HELSE 24 MÅL OG TILTAK 27 L I K E S T I L L I N G M E L L O M F U N K S J O N S H E M M A O G I K K J E - F U N K S J O N S H E M M A 2 8 INNLEIING 28 MÅL OG TILTAK 29 UTDANNING OG ARBEID 29 UTDANNING 29 MÅL OG TILTAK 30 ARBEID 30 MÅL OG TILTAK 31 KULTUR OG FRITID 31 MÅL OG TILTAK 34 OPPSUMMERING AV TILTAK 35 LITT.LISTE FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN 37 LITTERATURLISTE FOR LIKESTILLING MELLOM ETNISKE MINORITETAR OG MAJORITETEN 37 LITTERATURLISTE FOR LIKESTILLING MELLOM FUNKSJONSHEMMA OG IKKJE-FUNKSJONSHEMMA 38 DELTAKARAR I PLANARBEIDET 39 «LIKESTILLING OG MANGFALD» 2

3 I N N L E I I N G Hovudperspektiv Likestilling og mangfald er tittelen på Fylkesdelplan for likestilling Ved inngangen til eit nytt årtusen har vi utvida likestillingsomgrepet, og planen omhandlar Likestilling mellom kvinner og menn Likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten Likestilling mellom funksjonshemma og ikkje-funksjonshemma. Dette går også midt inn i europeisk debatt om likestilling og anti diskriminering. I arbeidet med denne likestillingsplanen har vi stundom blitt møtt med argumentet om at det er unaturleg å snakke om likestilling knytt til kvinner, etniske minoritetar og funksjonshemma i ein samanheng fordi kvinner er ingen minoritet. Nei, kvinner er ingen minoritet og kan derfor stille krav om likestilling som også er knytt til at ein er halve befolkninga. Men vi er alle enkeltmenneske med rettar, plikter og sjansar i eit samfunn, og vi vil at grupper som i dag blir diskriminerte skal kunne setje si sak inn i ein likestillingssamanheng. Erfaringa frå kvinnekampen på 60 og 70-talet viser også at likestilling mellom kvinner og menn får størst gjennomslag når den inngår i alliansar med andre diskriminerte. Vi har tre hovudlinjer i argumentasjonen for kvifor vi tek opp likestilling i eit utvida perspektiv. Demokrati Eit demokratisk samfunn føreset at alle innbyggjarar har rett og høve til å søkje innverknad gjennom deltaking i samfunnslivet. Gjennom å delta, gje premiss for avgjerder, ivareta eigne og andre sine interesser og ta ansvar for ein heilskap som er større enn seg sjølv, sikrar vi at vi som borgarar kan påverke det samfunnet vi lever i. Samstundes gjev vi legitimitet til eit system som vi meiner fangar opp interessene våre. Demokratiet knyter seg til både samspelet mellom oss som innbyggjarar og våre folkevalde, til våre politiske organ og til det frie organisasjonslivet som vi deltek i. Dersom mange, anten i tal (på menneske eller som grupper), ikkje deltek aktivt i vårt samfunn vil det kunne føre til at deira interesser i liten grad vil bli ivaretekne, og kunnskapen om demokratiet sine verkemåtar vil ikkje kunne bli formidla og forstått - slik det blir det gjennom aktiv deltaking. Ulikskap i tilgang til innverknad kan utløyse sosial ulikskap, og motsetnader mellom samfunnsgrupper kan oppstå. Ved å oppretthalde utestengingsmekanismar mot visse grupper i arbeidsliv og organisasjonsliv står vi i fare for å skape det vi fryktar - sosial og politisk uro. Slik uro kan vi sjå tendensane til i Norge i dag, og det er ei stor oppgåve for oss alle å hindre at dette utviklar seg vidare. Vi må setje inn tiltak som verkar integrerande. Det er til dømes ikkje slik at avhengigheit av ytingar frå velferdsstaten fører til passivisering eller handikap i rollen som aktiv medborgar. Snarare er det slik at slike ytingar er nødvendige for at ein skal kunne delta på lik linje med andre i samfunnet. Måten som samfunnet greier å tilretteleggje på vil langt på veg kunne bidra til å kompensere for individuelle handikap i forhold til å kunne delta på politiske arenaer. At det er mogleg for alle borgarar å kunne delta i arbeidsog organisasjonsliv, vil styrkje demokratiet og stabiliteten i samfunnet vårt. Fordeling av ressursar Politikk blir ofte sett på som ein måte å fordele gode og byrder på i eit samfunn, til dømes barnehageplassar, skoletilbod, samferdsel, kulturtilbod og skattepolitikken. Korleis denne fordelinga skjer, er eit spørsmål om kven sine interesser som blir ivaretekne og prioritert og kven som påverkar avgjerdssituasjonane. Det handlar om makt. Men fordelinga av gode og byrder er ikkje berre eit resultat av politisk avgjerdstaking. Sterke profesjonar, næringslivsinteresser og fagorganisasjonar påverkar også fordelingspolitikken direkte eller indirekte. Ved dei likestillingsdimensjonane som vi tek opp i denne planen, ønskjer vi også å gje innspel til debatten om fordelingspolitikken både gjennom konkrete tiltak, og gjennom å setje dagsorden - å påverke meiningsdanninga. Bruk av menneskelege ressursar Å leve godt i eit samfunn tyder at det er eit samspel mellom individet og fellesskapet. Individa har sine behov og ønskjer og det har også samfunnet som heilskap. Eit velferdssamfunn treng menneska sin kompetanse, erfaringar og innsats for å bli oppretthalde og fornya, og menneska treng å få bruke seg sjølv, og erfare at det er bruk for ein. Mangfald av kompetanse, erfaring og levesett skaper rom for nye tankar og ny handling og er ein føresetnad for omstilling og nyskaping. At visse grupper sin kompetanse og erfaring ikkje blir teke i bruk, er eit tap for den einskilde, og det er sløsing med samfunnet sine ressursar. Tema I Fylkesdelplan for likestilling har vi fokusert på følgjande hovudtema: 1. Utdanning og arbeid 2. Kultur og fritid 3. Helse Utdanning og arbeid Retten til løna arbeid er viktig for oss alle. Løna arbeid gjev økonomisk sjølvstende, høve til å gjere eigne val, sosialt fellesskap, sjølvrespekt og identitet. I tillegg vil ein vere modellar for sine barn og sitt nærmiljø. Utdanning er vegen inn til arbeidslivet. Høve til å ta utdanning handlar om høve til å realisere seg sjølv, og få kunnskap til å kunne delta i både arbeids- og samfunnsliv. Utdanning og arbeid er dei viktigaste arenaene for å kunne få auke herredøme over eige liv. Kultur og fritid Kultur har både ein eigenverdi for det enkelte menneske og er ein reiskap for å utvikle mellommenneskeleg fellesskap. Kultur har med levesett å gjere, til dømes samkvem mellom menneske, tradisjonar, verdiar, kreativitet. Samstundes har kultur med organisasjonar og institusjonar å gjere, til dømes kva type lag og organisasjonar som finst, kva kultur som blir formidla og korleis dette skjer. Organisasjonar har ulike roller. Nokre organisasjonar er viktige arenaer for dei som ønskjer å påverke offentleg politikk. Andre organisasjonar er arenaer for utøving av fritidsaktivitetar. Organisasjonar speler ei sentral rolle i det å formidle verdiar og kulturarv og å skape og vedlikehalde individuelle og sosiale normer. Mangfaldet av lag og ulike organisasjonar er organiserte uttrykk for ulike verdisyn og interesser i samfunnet. Deltaking i organisasjonsliv gjev også interesse og kunnskap for deltaking i politisk arbeid. Kultur og fritid er ein svært viktig arena for at ein skal kunne trivast og ha ein god livskvalitet i eit samfunn. Helse Ei god helse, der ein er både fysisk og psykisk i balanse, er både eit resultat av og ein føresetnad for aktivitet innan utdanning/arbeid og kultur/ fritid. Helsa vår heng saman med tilstanden på dei arenaene der vi oppheld oss. Førebyggjande helsearbeid er derfor minst like viktig som repa- 3 FYLKESDELPLAN FOR LIKESTILLING

4 rerande helsearbeid. Tilrettelegging for dei som har helseproblem si deltaking i arbeids- og organisasjonsliv, er viktig og nødvendig. Arbeid og sosialt fellesskap er mellom anna kjelder til økonomisk sjølvstende, det styrkjer den psykiske helsa, og det gjer at ein får bruke sine ressursar i samfunnet. I det behandlande helsevesenet er det også viktig at det eksisterer kompetanse og kapasitet, slik at folk får den hjelpa dei treng. Å forenkle ei kompleks verd kan føre til at nyansar kjem bort, men på tvers av dimensjonane i likestillingsplanen er det også sterke band. Til dømes vil det vere kvinner som er minoritetar, eller funksjonshemma, eller kanskje begge delar. Kapitlet om likestilling mellom kvinner og menn, gjeld alle kvinner i Norge, og kapitlet om likestilling mellom etnisk minoritet og majoritet gjeld alle menneske med minoritetsbakgrunn i vårt land. Derfor har vi til dømes ikkje funne grunn til å ha eit eige kvinneperspektiv på minoritetskapittelet. Utvikling og iverksetjing av fylkesdelplan for likestilling Fylkesplanlegginga, som fylkesdelplanane er ein del av, er heimla i plan- og bygningslova og kommunelova. Fylkesplanlegginga skal samordne den sosiale, økonomiske, kulturelle og fysiske utviklinga i fylka, og den involverer alle forvaltningnivåa. Fylkesplanen og fylkesdelplanane er bindane for fylkeskommunen, og rettleiande for staten og kommunane. Gjennom gode planprosessar ønskjer vi å oppnå engasjement, premissleveranse og forplikting som går lenger enn dei juridiske bindingane. Vi ønskjer å utvikle reelle partnarskap mellom fylkeskommunen, kommunane, regional statsforvaltning, organisasjonar og næringsliv for å i fellesskap kunne realisere dei intensjonar og tiltak som er nedfelt i planlegginga, og dermed styrkje utviklinga i Møre og Romsdal. Arbeidet med fylkesdelplan for likestilling starta for fullt opp våren Likestillingsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har leia arbeidet politisk. Fylkesplansekretariatet har hatt det administrative ansvaret for utviklinga av planen. Tre tverrsektorielle og nivåovergripande arbeidsgrupper har vore nedsett - ei på kvar av dimensjonane i likestillingsplanen. Arbeidsgruppene har vore samansett av representantar frå likestillingsutvalet, fylkeskommunale etatar, kommunar, regional statsforvaltning, forskingsmiljø, nærings- og arbeidsliv og interesseorganisasjonar (sjå vedlegg til planen). Arbeidsgruppene har hatt 6 møte. For å sikre forankring av planen i leiarskapet på dei tre forvaltningsnivåa har det vore ei samordningsgruppe i funksjon. Den har vore samansett av rådmennene i Herøy og Smøla, plansjefen i fylkeskommunen og administrasjonssjefen hos fylkesmannen. Som ein del av forankrings- og prioriteringsarbeidet knytt til planen har det vore gjennomført samtalar med leiinga frå kvar fylkeskommunal sektor og statsetatar som er berørte i iverksetjinga av planen. I høyringsrunden har det vore avvikla 5 regionale samlingar med alle kommunane i fylket, og eit drøftingsmøte med styret i Kommunenes Sentralforbund i Møre og Romsdal. Iverksetjingsansvaret for likestillingsplanen er desentralisert dvs. at kvar etat og kvart forvaltningsnivå må ta eit sjølvstendig ansvar for å setje i verk dei tiltaka som er vedtekne i planen. Planen må spegle seg att i sektorplanar, verksemdsplanar og budsjett. Berre ved ei brei iverksetjing kan vi sjå resultat av det utgreiingsarbeidet som her er gjort. Årleg vil likestillingsutvalet i Møre og Romsdal lage ein statusrapport for iverksetjinga av tiltaka i likestillingsplanen, og denne vil dekkja alle forvaltningsnivåa, og andre aktørar med iverksetjingsansvar. I heile planprosessen har alle, både fagfolk og politikarar, hatt eit medvite forhold til omfanget av planen si tiltaksside - den skal vere realistisk og gjennomførbar. Likevel ser vi at planen har mange tiltak, sjølv om også iverksetjarane er mange. Ein del tiltak krev økonomiske midlar, og mest midlar krev tiltaka som er knytt til endring i bygningar p.g.a. dårleg tilgjenge for funksjonshemma. Dette er også i stor grad lovpålagt. Men mange tiltak krev ei ny tilnærming til pågåande arbeid, og kanskje ei noko anna organisering av arbeidet som forvaltninga gjer på saksfelta. Denne likestillingsplanen er også laga slik at kommunane kan plukke ut sine tiltak som møter deira lokale kvardag, og setje det saman til ei lokal likestillingspakke. På den måten kan ein auke moglegheita for engasjement i likestillingsarbeidet i kommunane. I iverksetjinga av tiltak kan heile planperioden takast i bruk, slik at belastninga ikkje blir for stor einskilde år. Det bør liggje godt til rette for ei vellukka iverksetjing av Fylkesdelplan for likestilling. «LIKESTILLING OG MANGFALD» 4

5 L I K E S T I L L I N G M E L L O M K V I N N E R O G M E N N UTDANNING OG ARBEID Samspelet mellom utdanningssystemet, lokalt arbeids- og næringsliv, kulturelle tilhøve og tradisjonar påverkar kvinner og menn sine val av utdanning og yrke. Vala av utdanning og yrke legg så viktige premissar for kva samfunns- og arbeidsliv vi skal ha i framtida. Allereie som barn dannar vi oss oppfatningar om kva yrke vi kan tenkje oss. Derfor er det viktig å gje informasjon og rettleiing i utdannings- og yrkesval alt frå barneskolen. UTDANNING Kvinner si aukande deltaking i utdanningssystemet har vore ein stille revolusjon dei siste 30 åra (Ivar Frønes 1997). Jenter sitt inntog i utdanningssystemet har vore som ei bølgje som slår inn med aukande jenteandel på stigande utdanningsnivå. Men jenter vel framleis i hovudsak mjuke fag på alle nivå. 84 prosent av jentene vel framleis allmenfagleg, helse- og sosialfagleg eller formgjevingsfagleg studieretning ved dei vidaregåande skolane her i fylket. Det har ikkje vore like mykje fokus på gutane som også vel svært tradisjonelt: 70 prosent av gutane vel allmenfag, mekaniske fag eller elektrofag. På allmenfag vel svært få jenter realfag, og omtrent ingen vel fordjuping i fysikk og matematikk. Dette er fag som i Møre og Romsdal også har problem med å rekruttere gutar. Når det gjeld lærlingar, er biletet frå Møre og Romsdal likeins, pr var i vårt fylke 57 lærefag reine gutefag, medan 12 lærefag var reine jentefag. Dei fleste lærefaga med begge kjønn representerte, er dessutan svært jente- eller gutedominerte, som til dømes helse- og sosialfag og mekaniske fag. Berre 27 prosent av totalt 1767 lærlingar var pr. april 98 jenter. Data-/IT-kunnskap blir kravd i alle yrke. Den låge jenteandelen på slike fag er derfor eit problem. Jenter sin bruk av IT er noko som må jobbast med heilt frå dei første åra i grunnskolen, gjennom ungdomsskolen og vidaregåande skole. I heile grunnskolen ser vi at det stort sett er gutar som bruker tilgjengelege PC-ar. Ei satsing på å få jenter i større grad til å bli PC-brukarar, meiner vi at ein må utvikle opplegg som jenter finn interessante. I tillegg må lærarane få opplæring i bruk av IT. Bergmo Ungdomsskole i Molde ønskjer å setje i gang eit prosjekt knytt til jenter og IT. Slike tiltak må støttast, og formidlast vidare til andre skolar. Ulike forklaringsmodellar på forskjeller i kvinner og menns utdanningsval og yrkestilknyting: Det er mange ulike måtar å forklare kvifor jenter og gutar, kvinner og menn framleis vel ulike utdanningsvegar og yrke. Vi kan grovt skilje mellom teoriar som legg vekt på kjenneteikn ved jenter og gutar og teoriar som legg vekt på faktorar i omgjevnaden til gutar og jenter i oppvekst, familie, skole og arbeidsliv. Forklaringsmodellar som vektlegg kjenneteikn ved jentene og kvinnene kan samanfattast i aktørorienterte forklaringsmodellar som tek utgangspunkt i manglar ved jentene/kvinnene: Aktørorientert forklaringsmodell Slike teoriar legg vekt på at jentene/kvinnene manglar ressursar, til dømes utdanning, eller vel utdanning som fører dei inn i tradisjonelle kvinneyrke. Ein påstand kan vere at dei manglar motivasjon, interesse og ambisjonar for å bryte barrierar. Tiltak for å rette på dette er til dømes opplærings- og motivasjonstiltak for å få kvinner inn i mannsdominerte yrke. Dette har gjeve få resultat, kanskje først og fremst fordi dette ikkje er følgd opp av tiltak for å leggje til rette for kvinner på mannsdominerte arbeidsplassar. Ei anna årsak kan vere at tiltaka har vore arbeidsmarknadspolitisk meir enn likestillingspolitisk motiverte, og at kvinner som dei sist tilsette har vore dei første som må gå ved lågkonjunkturar. Kjønnsspesifikk sosialisering Ei viktig gruppe forklaringar på kjønnsforskjellar er slike som vektlegg at jenter og gutar blir sosialisert inn i kjønnsbestemte roller og identitetar gjennom oppdraginga i heimen og på skolen. Ein ser tidleg at jenter og gutar har ulikt atferdsmønster i leik. Gutar er konkurranseorienterte, medan jenter er meir smågruppe-orienterte. Jenter og gutar vel utdanning og yrke som stadfestar deira kjønnsidentitet. Tiltak for å endre kjønnsspesifikk sosialisering må setjast inn tidleg, og ein treng utradisjonelle rollemodellar. Sjølv om jenter og gutar no går inn i nye og fleire roller enn før, og skilnadene innan kvart av kjønna har vorte større med omsyn til val og livsprosjekt, heng mykje av dei gamle kjønnsrolleoppfatningane att. Det er mykje som tyder på at utradisjonelle val for gutar verkar meir trugande for den maskuline kjønnsidentiteten deira, enn eit utradisjonelt val hos jenter trugar deira kjønnsidentitet. Ytre, strukturelle forklaringar - barrierar mot utradisjonelle val a) Førestellingar om kva yrke som passar best for jenter og gutar, og haldningar om dette er ofte umedvitne. Førestellingar om feminine og maskuline eigenskapar hefter ved yrka på ein måte som vanemessig opprettheld kjønnsdelinga. Dette gjer at vi kan snakke om yrka sine kjønn - dei framstår som kvinnelege og mannlege yrke. b) Einsidige arbeidsplassar vil vere prega av anten maskuline eller feminine samværsformer, vi har med ulike kjønnskulturar å gjere. Desse kan vere sterke barrierar mot rekruttering av det andre kjønn. Ein gut i jentedominert arbeidsmiljø eller ei jente på ein mannsarbeidsplass blir representant for sitt kjønn, og gjort til gjenstand for generaliseringar og fordommar. c) Lønsforhold kan vere barrierar for gutar og menn sine val av helse- og omsorgsfag. d) Arbeidstidsordningar: - høve til fleksible løysingar vil verke inn på yrkestilpassinga for kvinner og menn som ønskjer å dele seg mellom omsorg for barn og yrkesaktivitet. FAFO oppsummerer undersøkinga om ungdom sine utdannings- og yrkesval i Ulsteinvik på følgjande måte: Både norsk og internasjonal forskning viser at det ikke er tilfeldig hvilken utdanning og hvilket yrke man velger. Ved siden av skoleprestasjoner, har både kjønn og sosial bakgrunn betydning for de valg den enkelte gjør. Videre er det slik at næringsgrunnlaget i hjemregionen, og avstanden til høyere utdanningsinstitusjoner har betydning for de unges utdannings og yrkesvalg. Størst betydning har likevel variasjoner over tid i de unge sine muligheter til å ta utdanning, med tilhørende forventninger fra både foreldre og samfunn om at utdanningsmulighetene utnyttes. Trow beskriver hvordan veksten i 5 FYLKESDELPLAN FOR LIKESTILLING

6 utdanningssystemet påvirker hvordan vi ser på det å ta en høyere utdanning. I løpet av etterkrigstiden har det å ta en høyere utdanning endret seg fra å være et privilegium til å bli en rettighet, til bortimot å bli betraktet som en nødvendighet (Trow 1974). Utforming av utdanningssystemet. Dei tre hovudteoriane om årsaker til jenter og gutar sine utdannings- og yrkesval må bli brukt når fylkeskommunen og kommunane utformer sin utdanningspolitikk og si tenesteyting på området. Møre og Romsdal er eitt av fire fylke som gjennomfører KUF sitt prosjekt Bevisste Utdanningsval ( ). Prosjektet tek sikte på å rokke ved den tradisjonelt kjønnsdelte yrkesstrukturen ved å setje i verk tiltak i ulike fasar av jenter og gutar sin veg gjennom utdanningssystemet mot eit yrkesval. Vi skal ikkje gløyme at utdanning også er eit gode i seg sjølv, og ein måte å utsetje yrkesval på, i ei tid med stor uvisse om framtida. prosent av studentane ved universiteta og dei vitskapelege høgskolane var kvinner og seks av ti studentar ved høgskolane. Men framleis vel både kvinner og menn tradisjonelle utdanningsretningar. Statistisk Sentralbyrå uttrykkjer følgjande : På enkelte av fagområdene/utdanningene der det tradisjonelt har vært overvekt av menn har tendensen vært en ytterligere nedgang i kvinneandelen blant de nye studentene. Høsten 1986 var 48 prosent av de nye studentene på naturvitenskapelige og tekniske fag kvinner, mens andelen høsten 1996 hadde sunket til 38 prosent. På elektrotekniske og datatekniske fag gikk kvinneandelen ned med 4 prosentpoeng til 8 prosent høsten 1996, og den gikk også ned med 4 prosentpoeng på matematiske fag (ukens statistikk ). I samband med etter- og vidareutdanningsreformen er det viktig å oppmode alle arbeidstakarar til å drive komeptansehøgding. Tradisjonelt veit vi at folk med høgast utdanning nyttar slike tilbod mest, og det er derfor viktig å oppmode folk med låg utdanning til å nytte seg av kompetansereformen. Vaksne kvinner i offentleg sektor blir her ei viktig gruppe. Desentraliserte utdanningstilbod er ein særleg viktig føresetnad for å realisere kometansehøgding i desse gruppene. reine kvinne- eller mannsyrke i Norge. KJELDE: Nordisk Råd Norsk yrkesliv er kjønnsdelt på to måtar. Horisontalt som vist i figuren over, og vertikalt ved at kvinnedelen er størst i yrke og på stillingsnivå som statusmessig og inntektsmessig blir rangert lågast. Dette fører mellom anna til stor ulikskap i lønsnivå hos kvinner og menn. Næringsstrukturen i Møre og Romsdal er prega av relativt høg sysselsetjing i primærnæringane og industrisektoren. Menn dominerer mellom dei sysselsette i verkstadindustrien og i bygg og anlegg, medan det er noko jamnare fordeling av kvinner og menn i næringsmiddel- og i møbelindustrien. I vårt fylke har vi distrikt med eit einsidig næringsliv og få kvinnearbeidsplassar, til dømes i Ulstein og Sunndal, der nøkkelverksemder som verkstadindustri og metallurgisk industri i første rekkje sysselset menn. Etterspurnaden etter arbeidskraft er for tida størst i tradisjonelle mannsyrke på fagarbeidarnivå i industrien. Det er såleis for få attraktive arbeidsplassar for kvinner i distrikta. Det er eit potensiale for auka rekruttering av kvinner til denne type industri, men fleire tiltak er nødvendig for å få dette til, både motivasjons- og opplæringstiltak og tiltak i industrien sjølv. Endringane i skolestrukturen i vidaregåande skole dei siste åra har ikkje ført med seg endringar bort frå jente- og guteskolar : Tvert om har strukturendringane enkelte stader forsterka kjønnsdelinga. Dette er ein utilsikta konsekvens av ei strukturrasjonalisering basert på økonomisk innsparing kombinert med ein umedviten likestillingspolitikk. Gjennom forsking veit vi at dei reine gute- og jentemiljøa ikkje gjev det beste læringsmiljøet. I tillegg fører det til at både jentene og gutane får mangel på modellar av det andre kjønn gjennom lærarkreftene. Slike tilhøve påverkar den kjønnsspesifikke sosialiseringa og er ei strukturell forklaring knytt til utdannings- og yrkesval. Dette må tydeleggjerast i debatten om skolestruktur. Kvinner er i ferd med å bli i majoritet innan høgare utdanning, også på dei lange universitetsstudia. Kvinnene utgjorde 57 prosent av den samla studentmassen hausten Nesten 53 ARBEID Norge har eit av Europas mest kjønnsdelte arbeidsliv. Diagrammet under syner dette. Integrerte yrke dvs. yrke der kjønnsbalansen er bra, med prosent kvinner eller menn. Delvis integrerte yrke dvs. yrke der det eine kjønnet utgjer prosent av dei sysselsette, og heilt segregerte yrke dvs. yrke der eit av kjønna berre har ein sysselsetjingsandel på opptil 10 prosent. Nesten 40 prosent av yrka fell under kategorien segregerte yrke, det vil seie at dei er omtrent Ei ny vekstnæring er kompetanseintensiv forretningsmessig tenesteyting (KIFT ). Desse veks opp som høgkompetente miljø som yter tenester til etablert næringsverksemd. Døme på dette er rådgjevingstenester, design og marknadsføring. Når vi veit at kvinner dominerer høgare utdanning er det ei utfordring å få kvinner inn i KIFTbransjane, både for å nyttiggjere kvinner si kompetanse, og for å bidra til eit variert næringsliv som er attraktivt for kvinner. «LIKESTILLING OG MANGFALD» 6

7 Dei fleste tradisjonelle kvinnearbeidsplassane finn vi i offentleg verksemd som helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren og i privat serviceverksemd. I kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal er ca prosent av alle sysselsette kvinner. Tradisjonelt har offentleg sektor tilbydd fleksible arbeidstidsordningar som let seg kombinere med omsorgsansvar for barn og gamle. Dette er kanskje ei medverkande årsak til at jenter og kvinner framleis held fast på ei yrkesinnretting mot offentleg sektor. I dag ser vi at stadig fleire verksemder i privat sektor utviklar fleksible arbeidstidsordningar, har tilgang til heimekontor, etablerer frynsegoder knytte til avlastning i heimen. Dette kan gjere privat næringsliv meir attraktivt for kvinner og auke konkurransen om arbeidskrafta. Eit anna forhold er at det som kan verke fleksibelt i det offentlege i ein livsfase, kan bli ei tvangstrøye i ein anna fase. Eksempel på dette er dei små stillingsbrøkane i helse- og omsorgssektoren. For å styrkje rekrutteringa til pleie- og omsorgsyrka, barnehagane og skoleverket, bør ein også arbeide for at gutar tek meir utradisjonelle utdannings- og yrkesval Ein føresetnad for kvinner si yrkesdeltaking er at det finst omsorgstilbod for barna. Barnehageutbygging og skolefritidsorningar er derfor avgjerande. Regjeringa sitt mål om full barnehagedekning innan år 2000 må realiserast i Møre og Romsdal. 1-4 klassingar bør få tilbod om skolefritidsordning på sin skole Glastaket Glastaket er brukt som omgrep på usynlege barrierar som gjer at kvinner i liten grad avanserer til høgare stillingsnivå - toppleiarstillingar, eller blir sjølvstendige etablerarar Årsakene til dette er svært samansette, men ei årsak kan vere haldningar hos dei som rekrutterer til slike stillingar eller rettleiarar i støtteapparat/finansinstitusjonar. Andre forklaringar kan vere knytte til kvinner sine eigne preferansar. Rapporten Ledelse og lederkompetanse i et kjønnsperspektiv frå Møreforsking viser at dersom kvinner skal ta på seg leiaroppgåver, er omgjevnadene si støtte svært viktig. Kvinner må i langt større grad enn menn oppmodast til å søkje leiaroppgåver før dei gjer det. Når vi skal sjå på innsatsområde for å styrkje kvinner si stilling i arbeidslivet, bør vi velje ut følgjande : a) tilretteleggje for fleire kvinner i leiande stillingar. b) motivere fleire kvinner til å velje utradisjonelle utdannings- og yrkesvegar c) motivere kvinner til å gå inn i kompetanseintensiv tenesteyting d) mellomleiarnivå må rekruttere kvinner Personalpolitikk Personalpolitikken både i offentleg og privat sektor legg viktige premissar for likestillingspolitikken i arbeidslivet. Tiltaka nedanfor rettar seg mot offentleg sektor, men vi vil oppfordre privat verksemd til å vurdere tilsvarande tiltak. I løpet av dei siste 25 åra har store delar av den kvinnelege befolkninga gått inn i det løna arbeidslivet. Mange av kvinnene som gjekk frå heimearbeid til arbeidslivet på 70 og 80-talet, søkte ofte assistentstillingane innanfor til dømes reinhald og omsorg og ville ofte ha deltidsstilling. Mange av desse kvinnene har no høve til å formalisere sin kompetanse ved å ta fagbrev. Det offentlege bør utvikle ein løns- og rekrutteringspolitikk som gjer at dei som tek fagbrev innan dei tradisjonelle kvinneyrka får løn som svarar til deira kompetanse. I dag er kvinnene i fleirtal i høgare utdanning. Offentleg sektor er hovudarbeidsplass for høgt utdanna kvinner. Lønsforhold og karriereutvikling innanfor offentleg sektor blir derfor eit viktig verkemiddel for å rekruttere og behalde høgt utdanna og dermed sikre god kvalitet på den offentlege tenesteytinga, og for å rekruttere desse gruppene til fylket. Kvinner er underrepresenterte i toppleiarstillingane i det offentlege. Likestillingsperspektiv må innarbeidast som tema på leiarutviklingsprogramma. Arbeidsmiljøgranskingar har vist at god fordeling mellom kvinner og menn på arbeidsplassane verkar positivt. I eit kjønnsdelt utdanningsog yrkesliv som vi har, kan det by på problem å ha kjønnsbalanse på alle nivå, men det bør vere like mange kvinner og menn i leiande stillingar på høgare nivå. Leiarane i offentleg sektor påverkar både arbeidsmiljøet til store kvinnegrupper og tenestetilbodet til innbyggjarane i fylket. Både kommunane, fylkeskommunen og statsforvaltinga i Møre og Romsdal har få kvinner i leiande stillingar. I denne planen er derfor tiltak for å endre dette tilhøvet høgt prioritert. Kvinnene tek i mange høve tyngda av omsorgsarbeidet heime og er ofte åleine om ansvaret for barn eller gamle foreldre. Å tilretteleggje for kombinasjon av omsorg og yrkesaktivitet er viktig for at kvinnene skal kunne delta fullt ut i arbeidslivet og ha like sjansar for utvikling på arbeidsplassen som menn. 7 FYLKESDELPLAN FOR LIKESTILLING

8 MÅL OG TILTAK HOVUDMÅL Ei meir lik fordeling av kvinner og menn i ulike typar utdanning og yrke i fylket, samt større samsvar mellom lokal/regional arbeidsmarknad og utdanningsval. Delmål 1: Utvikle eit utdanningssystem som informerer, rettleiar og støtter jenter og gutar til mangfaldige utdanningsval, og at ein har tilstrekkeleg med lærlingeplassar, slik at det er mogleg å fullføre utdanningsvala. Støtte og formidle prosjekt i grunn skolen og vidaregåande skole som stimulerer jenter til bruk av IT. Ansvarleg: Utdanningsavdelinga. Samarbeidspartnarar: Prosjektskolar og Statens utdanningskontor. Finansiering: Innan ramma, prosjektfinansiering. Utvikle eit kompetent yrkesrett leiingsapparat i ungdomsskolen og vidaregåande skole. Integrere yrkes- og utdanningskunnskap i den generelle undervisninga. Utvikle opplegg i skoleverket som motiverer til utradisjonelle val og hindrar fråfall av jenter og gutar som vel slik. Ansvarleg: Utdanningsavdelinga. Samarbeidspartnarar: I regi av prosjekt Bevisste utdanningsval skal det gjennomførast tiltak ved fem vidaregåande skolar for å rekruttere og ta vare på gutar og jenter på utradisjonelle studieretningar. Tiltaka omfattar informasjon i ungdomskolen, forkurs, elevsamlingar, støttegrupper, samlingspunkt/trivselstiltak og oppmoding om å samle minoritetar i staden for å spreie dei på fleire klassar. Dessutan skal prosjektet bidra til utvikling av skolerådgjevarane sin kunnskap i yrkes- og utdanningsrettleiing, og til opplæring av faglærarar i relasjonen mellom yrkeskunnskap og utdanningsval i relasjon til kjønn. Tidsramme: Finansiering: Prosjektfinansiering. Etablere tilstrekkeleg med lærlingeplassar i kommunal sektor i dei tradisjonelle jentefaga. Ansvarleg: Fylkeskommunen og administrasjonssjef i kommunane. Samarbeidspartnar:Fagopplæringskontoret. Tidsramme: Delmål 2: Utvikle eit arbeidsliv som rekrutterer kompetente kvinner til eit mangfald av bransjar. Stimulere kvinner til etablering og sysselsetjing innan kompetanseintensiv forretningsmessig tenesteyting. Ansvarleg: Nærings- og miljøavdelinga. Samarbeidspartnarar: Bedriftene, SND og bedriftsrådgjevingstenesta. Iverksetjing av strategi for kvinneretta tiltaksarbeid. Ansvarleg: Nærings- og miljøavdelinga, SND og landbruksavdelinga hos Fylkesmannen. Tidsramme: Finansiering: Innan ramma, prosjektfinansiering. Tilrettelegging i arbeidslivet for utradisjonelle val. Ansvarleg: Utdanningsavdelinga/prosjekt «Bevisste utdanningsval» i samarbeid med opplæringskontor og einskildbedrifter. Tidsramme: Finansiering: Innan ramma/ prosjektfinansiering. Delmål 3: Lik fordeling av kvinner og menn i leiande stillingar. Vurdere etablering av mentorprogram for kvinnelege leiarar. Stimulere kvinner til å søkje leiarstillingar, og aktivt søkje etter kvinnelege aspirantar til leiarstillingar. Ein medviten politikk for å etablere blanda miljø på leiarnivå i alle etatar og tenesteytande einingar. Bruk av avansementstillingar for fag- leg karriere. Utvikle ein lønspolitikk for å rekruttere og behalde langtidsutdanna personale. Delmål 4: Tilrettelegging for at kvinner og menn skal kunne kombinere omsorgsarbeid og yrkesaktivitet. Vurdere lønspolitikken i omsorgsyrke i lys av den sviktande rekrutteringa. Gjere kjent dei ordningane som gjeld etter lov og avtaleverk. Utvikle fleksible arbeidstidsordningar, til dømes fleksibel turnus, og utviding av tidsramma for flexitid. Opprette ordning for heimearbeid. Ansvarleg for alle tiltaka under delmål 3 og 4: Personalavdelingane i fylkeskommunen og staten og administrasjonssjefen i kommunane. Samarbeidspartnarar: Etatar, institusjonar og fagforeiningar. KULTUR OG FRITID Innleiing For at vi skal kunne drøfte kultur og fritid i eit likestillingsperspektiv, tek vi utgangspunkt i kunnskapen om at kvinner og menn nyttar kultur- og fritidsaktivitetar på ulike måtar, og at menn og kvinner identifiserer seg, eller engasjerer seg i høve til ulike kulturformer og kulturuttrykk. Deltaking i frivillige organisasjonar handlar også om innverknad, makt, og interesseivaretaking. Eit trekk ved dei norske frivillige organisasjonane er at dei har ein eigen organisatorisk plattform - dei er i uvanleg høg grad medlemsbaserte, demokratisk oppbygde, og mange er lokalt initierte. Nyare forsking viser at organisasjonssamfunnet er i ei markert endring. Karakteristisk for det tradisjonelle organisasjonssamfunnet er organisasjonane si ideologiske forankring, og at deira engasjement går langt utover den einskilde medlem si eigeninteresse. Organisasjonssamfunnet i dag er meir prega av smale interesseorganisasjonar, ad-hoc aksjonar og ein-saksorganisasjonar. Både kvinner og menn er såleis i aukande grad på veg inn i meir apolitiske lagstypar med avgrensa målsetnad og ofte lita interesse for det som foregår utanfor organisasjonsgrensene (Selle i Raaum Kjønn og politikk ). «LIKESTILLING OG MANGFALD» 8

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer