Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker"

Transkript

1 Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens avdelinger. Den spesielle delen består av en årsplan fra hver avdeling, og denne får foreldrene en gang i året. Den er godkjent for ett år om gangen.

2 1. Lov og rammeplan

3 1.1 Lovverk og Rammeplan Barnehagen jobber etter Lov om barnehager med forskrifter. Disse sammen med FNs barnekonvensjon(tatt inn i norsk lov 2003), danner grunnlaget for innholdet i barnehagen. Rammeplanen(2011) er en forskrift til loven. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den er et arbeidsredskap for personalet, samtidig som den gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen (s.5) sier videre at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De sju fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

4 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» (Barnehageloven 1 Formål)

5 2. Barnehagens verdigrunnlag og fokus

6 2.1 Barnekonvensjonen Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling 20. november Norge godkjente avtalen i 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen tatt inn i norsk lov. Barns medvirkning har fått en sentral plass gjennom «Lov om barnehager» og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver»(kd 2006). FNs barnekonvensjon består av 42 artikler som omhandler barns rettigheter. Fordi barn er en gruppe med særlige behov, har vi i tillegg til menneskerettighetenes egne internasjonale bestemmelser om barns rettigheter. FNs konvensjon om barns rettigheter gir barn rett til spesielle vernetiltak og særskilt omsorg og inneholder en presisering av de generelle menneskerettighetene. Barnekonvensjonen gir hvert enkelt barn selvstendige rettigheter. I konvensjonen er det fire grunnprinsipper som er spesielt viktige for forståelsen av alle barnerettighetene; retten til ikke-diskriminering i artikkel 2, barnets beste i artikkel 3, retten til optimal utvikling i artikkel 6 og barns rett til å si meningen sin og bli hørt i artikkel 12. I norsk lovgivning er retten til å bli hørt blant annet synliggjort i barneloven, barnevernloven, barnehageloven og opplæringsloven. Personalet i Sakshaug barnehage skal ha kunnskap om barnekonvensjonen og skal jobbe på en slik måte at innholdet i barnekonvensjonen blir kjent for både barn og voksne. Hvordan gjør vi det i vår barnehage? - - Fokus på barns medvirkning Fokus på grunnsyn hos personalet med tanke på begreper som o Toleranse og likeverd o Lyttende mennesker o Synet på barnet o Rom for alle o Selvfølelse o Menneskeverd

7 - Gjøre barna kjent med sine rettigheter gjennom å ha fokus på den voksne i barnehagen som god rollemodell. Og gjennom å ha fokus på barnets rett til å være med å bestemme over sin hverdag og å si sine meninger. 2.2 MEDVIRKNING Barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger Jfr. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlige få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. MEDVIRKNING I SAKSHAUG BARNEHAGE: Barna får erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele barnegruppen. Vi har romslige planer som gir rom for fleksibilitet og ønsker fra barna. Vi gir tid og rom for å lytte og samtale, oppmuntre barna til å si sin mening, støtte dem til å påvirke sin egen hverdag. Vi har gode rammer som vi voksne har reflektert over. Hva og hvordan, fylles ut i samsvar med barna. Det kan være med bakgrunn i observasjoner fra lekesituasjoner, vennskap som oppstår den aktuelle dagen, interesser og ønsker fra barna. Evaluering sammen med barn kan være samtaler og observasjon underveis, etterpå med dokumentasjon ( bilder og tekst - refleksjonssamtaler). Kommentarer mellom barn og hvordan forskjellig uttrykk vises. Medvirkning angår alle, voksne og barn, og skal ikke forveksles med medbestemmelse. Medvirkning handler bl.a om : - å inkludere - å bli regnet med - ha et ord med i laget - synergere, samvirke med

8 Medvirkning forutsetter demokrati, empati, ansvarstagen og vi-orientering til felles beste. «Å bli hørt er ikke det samme som at jeg får det som jeg vil.» 2.3 Foreldresamarbeid I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver(kapittel 1.6) står det at foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling, og at personalet må finne balanse mellom å vise respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barns rettigheter og grunnleggende fellesverdier som barnehagen er forpliktet på. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd) «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.» (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget (SAU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Personalet i barnehagen er så heldige at vi møter foreldrene hver dag i hente- og bringesituasjonen. Da har vi muligheten til å dele aktuelle ting med hverandre. Videre skal barnehagen tilby to foreldresamtaler i året. I foreldremøte har vi i barnehagen muligheten til å fortelle foreldrene om barnehagehverdagen og vårt fokus. Her vil også foreldrene ha muligheten til å påvirke og fremme sine tanker om barnehagehverdagen. I tillegg vil personalet og foreldrene møtes i mer uformelle møter. Møtene skal bygge på gjensidig tillit og respekt.

9 Foreldremøter 1-2 ganger hvert år Samarbeidsutvalgsmøter Oppstartsamtale med nye foreldre Foreldresamtaler Møter i «døra» Foreldrekaffe o.l. Dugnad På Sakshaug barnehage har vi en Årsplan som er delt i to deler. Den generelle delen omhandler lov, rammeplan, pedagogisk fokus, info om fagområder m.m. Den spesielle delen vil variere fra år til år. Hver avdeling utarbeider sin egen spesielle årsplan hver høst, basert på den generelle delen og rammene på barnehagen og i barnegruppa dette året. Informasjon om hva som skjer i barnegruppa, hva som har skjedd og hva som planlegges får foreldrene gjennom nyhetsbrev. 2.4 Inkluderende fellesskap «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) «Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 3. ledd)

10 Personalet i barnehagen har et ansvar for at hvert enkelt barn blir møtt på en måte som gir barnet best mulig utvikling ut ifra barnets egne forutsetninger. Vi har et ansvar, ikke for å fremme likheter, men for å fremme respekt for ulikheter. Det er en forutsetning for en god utvikling for det enkelte barnet, for fellesskapet i barnehagen og for samfunnet utenfor. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. (Rammeplanen s. 23) Dette krever at vi må tilrettelegge og planlegge tiltak rundt barnegruppa og det enkelte barnet. Hvordan kan vi voksne i barnehagen jobbe for å ha fokus på et inkluderende fellesskap? Med fokus på oss selv som gode rollemodeller, en grundig gjennomtenkt pedagogisk plattform og et ønske om å stadig være i utvikling, vil føre oss nærmere det. 2.5 Leik «Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Leiken er en naturlig væremåte for barn. I barnehagen snakker vi ofte om den frie leiken, der barnet selv er pådriveren. Leik er indremotivert hos barnet, den har en egenverdi og den skal ha stor plass i barnehagehverdagen. I leiken bearbeider, utforsker og utvikler barnet seg. Personalet i barnehagen ser hvor viktig det er å tilrettelegge dagen slik at ongan får møtes i leikens verden. Den

11 sosialiseringen barn opplever gjennom leik, og måten barn utrykker seg på gjennom leik legger grunnlag for videre utvikling. I Sakshaug barnehage har leiken en stor plass. Barn skal medvirke over sin egen hverdag og utvikling, og leik er en naturlig væremåte for barn derfor er barnehagen tilrettelagt for å gi gode leike muligheter. Ute i barnehagen har vi leikeapparater, sandkasser, sykler, traktorer m.m. som stimulerer til leik. Vi har også mange andre typer materialer, som er mer udefinerbare, som vi mener stimulerer til kreativ leik på en annen måte en de mer definerte leiken gjør. Inne i barnehagen har hver avdeling tilrettelagt for variert leik, både rolleleik, konstruksjonsleik og fin- og grov motorisk- leik. Hvordan dette tilrettelegges varierer fra år til år, og forandres i løpet av året, etter de behovene som er i barnegruppa. I tillegg har barnehagen atelier der barna tilbys leik med ulike materialer. Sakshaug barnehage ønsker å sikre at alle barn i barnehagen får leike. Leiken er kjempeviktig for barns utvikling, derfor er det viktig at alle barn gis de beste muligheter til leik. Barn som ikke leiker, må få hjelp til det Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk u ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene» ( Rammeplan s 15)

12 Videre sier Rammeplanen (s.15) at «I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandres forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.» Det er viktig at barnehagen vår setter fokus på hvordan danning foregår i vår barnehage. Og hva vi tilbyr barna i forhold til å komme inn i gode dannings prosesser, gjennom omsorg, leik og læring. Danning er et videre begrep enn oppdragelse. Det handler om mer enn bare å tilpasse seg «hvordan ting fungerer» i det lille samfunnet vi har i barnehagen. Danning handler mer om en prosess hos det enkelte barnet som en del av sosialiseringen. Danning handler kanskje mer om hvordan barnet utvikler seg og ser seg selv som en del av barnegruppa og barnehagen. Og der barnet selv kan medvirke og reflektere over hendelser i løpet av barnehagedagen. Det handler mer om prosesser der barnet blir bedre kjent med seg selv som menneske og at barnet opplever seg som en viktig del av barnehagens «samfunn». Danning er en prosess som skjer hos barnet i samspill med omgivelsene, og den danner grunnlaget for hvordan barnet ser på seg selv. Stikkord for personalet: Grunnsyn, pedagogisk plattform Barnehagens verdigrunnlag Fellesskap, demokrati Væremåte Kontinuerlig prosess Danning gjennom leik Reggio Emilia Verdiskaping/verdiformidling Rollemodell Fagområder/Planlegging/aktiviteter Barnekonvensjonen

13 2.7 Læring «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» 5. ledd) (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, Leik og læring hos barn henger sammen. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og henger nøye sammen med lek, omsorg og danning. I barnehagen kan vi dele mellom formell og uformell læring. Den formelle læringen foregår når personalet planlegger tema og gjennomfører aktiviteter planlagt ut fra det. Mer uformelle læringssituasjoner er de vi opplever i hverdagsaktiviteter som for eksempel i leik eller ved påkledning. I barnehagen foregår læring hele dagen. I Sakshaug barnehage tenker vi at det skjer gjennom barns egen indremotivasjon, barns egen forsking, gjennom møte med andre barn, gjennom lyttende støttende voksne som har troen på at barnet kan og vil selv, gjennom møtet med den tredje pedagogen og tilrettelagt fysisk miljø og gjennom at barnet tilbys 100 språk. 2.8 PEDAGOGISK FOKUS Sakshaug barnehage har røtter i Folkvang og Karius og Baktus barnehager. Vi har alle vært i pedagogisk utviklingsprosess i mange år. Vår felles pedagogiske plattform forholder seg i hovedsak til : Berit Bae`s : Anerkjennende væremåte, kvalitet i relasjonsprosesser romslige mønster, barnet som objekt. Jesper Juul : «Ditt kompetente barn «og «Fra lydighet til ansvarlighet» Loris Malaguzzi : Et barn har 100 språk/ Reggio Emilia Ann Åberg : Lyttende pedagogikk

14 Basis for øvrig er selvfølgelig Lov om barnehager, rammeplan og temahefter og barnekonvensjonen. Barnehagen er et sted : Der vi viser respekt for og har tro på mennesket Der ulikheter blir sett på som en berikelse Der vi alle blir møtt som subjekter Der vi kan bli kjent med oss selv og egne læringsprosesser Der hver enkelt får oppleve fellesskap og vennskap Der vi tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn Der alle barn får oppleve at de er betydningsfulle Der vi har ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov Der vi fremmer positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold Vi fokuserer mest på : Medvirkning Prosjekt relatert jobbing Pedagogisk dokumentasjon Den tredje pedagogen Kvalitet i relasjonsprosesser i barnehagen IKT Verktøy : Praksisfortellinger Samtaler Forskning undring : spørsmål som forløser kreativitet Arbeidsform som er leikeorientert leik på alvor Pedagogisk dokumentasjon Refleksjon Morgenmøter, avdelingsmøter, ped.ledermøter, refleksjonsmøter i tilknytning til prosjektjobbing, personalmøter, foreldresamtaler, møter i samarbeidsutvalget, foreldremøter, planleggingsdager, nettverksmøter, medarbeidersamtaler, brukerundersøkelser Samarbeidspartnere / forum : Samarbeidsutvalget Nettverk Styrermøter PPT Barnevern Helsestasjon

15 Mopeda : Mulighetsorientert arbeid i barnehagen i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rådgiver oppvekst i Inderøy : Heidi Henriksen og kommunalsjef Finn Madsen 2.9 LIKESTILLING I BARNEHAGEN Omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Barnehagens ansvar med hensyn til likestilling er utdypet slik i rammeplanen : Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til samfunnets forventninger til jenter og gutter. LIKESTILLING I SAKSHAUG BARNEHAGE : Alle barnehager har et bevisst forhold til likestilling i sin daglige omsorg for barna, ved planlegging, dokumentasjon og vurdering/refleksjon. Likestilling mellom kjønnene blir gjenspeilet i barnehagens pedagogikk. Vi vil at barna blir oppdratt til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter har samme muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Det betyr også at personalet reflekterer over sine egne holdninger til samfunnets forventninger til gutter og jenter. Hvilke muligheter gir vi jenter og gutter i barnehagen? Fremmer vi like muligheter, eller er vi med på å reprodusere tradisjonelle kjønnsrollemønstre? Det finnes et mangfold av posisjoner og væremåter for både gutter og jenter, men ikke alle posisjoner og væremåter står til disposisjon for alle gutter og jenter. Å BLI ET KJØNN

16 Nyere forskning er opptatt av at det er mange måter å være jente og gutt på. Å bli et kjønn i motsetning til å være et kjønn som kan tolkes som noe konstant. Å bli er et aktivt verb som viser framover. Barnet er ikke bare jente eller gutt i barnehagen, de blir også et kjønn og «kjønnes» hele tiden av seg selv, av andre barn og voksne. Og det finns ikke sannheter om hvordan jenter og gutter skal være eller er. Hvis vi skal nå de likestillingspolitiske målene som samfunnet etterstreber, og begge kjønn skal få varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet, er det en viktig oppgave for oss voksne i barnehagen å ikke reprodusere de tradisjonelle kjønnsrolleforventningene til jenter og gutter. Synet på barn i barnehagen omhandler barns rett til å bli sett og anerkjent som samfunnsmedlemmer på linje med de voksne.

17 3. Fagområdene

18 3 RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold. I barnehagen jobber vi tverrfaglig med vekt på helhetslæring. Gjennom dokumentasjon, månedsbrev og praksisfortellinger viser vi hvordan vi nærmer oss fagområdene. 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst. Stikkord fra rammeplanen: Å motta og tolke et budskap, både nonverbal/verbal kommunikasjon, varierte erfaringer, samtale og både muntlige og skriftlige tekster. I Sakshaug barnehage har vi fått løfta dette fagområdet gjennom at vi var med på et samarbeidsprosjekt med skolen : «Fra ord til handling», der vi i barnehagen har som mål å forberede barna på leseopplæringen som begynner i 1.trinnet. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å kommunisere med andre er en forutsetning for å få til et godt samspill. I barnehagen vektlegger vi to viktige faktorer. Den ene er når barn tar initiativ. Da handler det veldig ofte om signaler, lage lyder, vise at de hører lyder blikk. Det blir «livsviktig» for dem at de er omgitt av voksne som kjenner dem og klare å tyde barets signaler. Og det andre er når voksne tar initiativ. For eksempel ved måltidet i barnehagen så signaliserer de på forskjellige vis at de er tørst, noen dunker koppen i bordet, noen gløtter bare så vidt på melkekartongen. Alle har et bevisst mål med sin handling, og må få den rette responsen. Det er viktig at de voksne setter ord på det de vet barna tenker : Å du er tørst. Vil du ha melk? Både i den nonverbale og verbale kommunikasjonen viser vi respekt for barnet og hva det ønsker å uttrykke. Vi som voksne er gode rollemodeller og prater med hverandre på en god måte. Vi kan for eksempel si;»hei» og «takk for i dag». I barnehagen bruker vi munnmotorikk, sanger, rim og regler. Det kan være på stellebordet, i samlingsstunda eller under påkledning. Når barna synes det er spennende med språk, så får de lyst til å lære mer og mer. Barn med språkvansker og to -eller flerspråklige barn får gode erfaringer og opplevelser slik at de utvider ordforrådet og begrepsforståelsen. Vi forklarer og

19 visualiserer det vi gjør slik at de lettere forstår hva vi mener. Dagene er trygge og forutsigbare for dem. Bøker er tilgjengelig for alle barna i barnehagen. De får positive erfaringer med bøker, slik at de opplever lyst og glede ved å lese i dem. Vi går på biblioteket for å finne gode lese og billedbøker. De minste smaker, ser og følger på bøkene. Større barn ser, leser og blir lest for. Barn sitter sammen og samtaler, og barn spør og samtaler med de voksne om det de leser. Skriftspråket er også et viktig element i språkopplæringen. Vi oppfordrer barna til å tegne og skrive. Derfor har vi hengt opp bilder, alfabet og tallene på veggene. Barna erfarer at kommunikasjon, språk og tekst har en mening og at det er artig og spennende. 3.2 Kropp, bevegelse og helse. Ved sanseinntrykk og bevegelse får barn erfaringer, ferdigheter og kunnskaper. Godt kosthold, variert fysisk aktivitet, ute og inne, ulike årstider, motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, aktiv bruk av natur og nærmiljø, positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, bruke naturen til utforsking. Barna får være kroppslige aktive og uttrykke seg gjennom kroppen, noe vi ivaretar både ute og inne. Når det gjelder turer blir dette tilpasset barna. Vi går korte turer og lange turer, vi går i ulikt terreng; og barna får kjennskap til å bevege seg på ulike underlag til de ulike årstidene. Det å kunne gå på lengre turer etter hvert, få en følelse av å kunne komme over hindringer som før kunne ha sett vanskelige og uovervinnelige ut, skaper en positiv selvfølelse av mestring. Det er kjent at en del motoriske ferdigheter må ligge til grunn for at barn skal kunne mestre for eksempel lesing og matematikk i skolen. Som blant annet, å hoppe, å balansere, å klatre, å kaste ball og lignende. Vi utfordrer på, og legger til rette for disse aktivitetene i barnehagen. Ved slike aktiviteter kan det avdekkes eventuelle «avvik» som gjør at vi tidlig kan gi barna rom og tid for forbedringer. Det er også viktig at omgivelsene rundt oss, som vi i barnehagen omtaler som den tredje pedagogen, er bevisst innredet fra den voksne pedagogen, slik at det inspirerer og utfordrer til kreativ fysisk aktivitet, som klatring over lave bord, kryping m.m. Barna får uttrykke seg i lek gjennom kroppen ved at de har tilgang på for eksempel utkledningsklær, da spiller de ulike roller, kanskje får de kontakt med andre barn gjennom rollespill som støtter opp om deres sosiale kompetanse. Sang og musikk brukes en del. Barna utvikler takt, rytme og kjennskap til sin rytmiske følsomhet.

20 Når det gjelder kostholdet i barnehagen fokuserer vi på gode matvaner, vi lager mat sammen med barna, har frukt og grønt som bursdagsmat. Når vi for eksempel lager grønnsakssuppe er barna med på å dele opp grønnsakene, som er en finmotorisk aktivitet. Vi setter også fokus på hygiene, vi vasker fingrene før måltid, etter at vi har vært på do og ved forkjølelse ( snørr). Barna skal ha tilgang på ro/hviletid i løpet av dagen, og det er viktig at vi har en god dialog med foreldrene ved levering og henting for å fange opp ulike individuelle behov. Vi er bevisst på at vi har respekt for hverandres kropp og grenser. 3.3.Kunst, kultur og kreativitet. Litteratur, musikk, dans, drama, billedkunst, kunsthåndverk, språk, film, design, fantasi, kreativitet og skaperglede. I Sakshaug barnehage har barna mulighet til å jobbe med ulike materialer på atelierene og i andre rom i barnehagen som inspirerer til skapende virksomhet. (jfr spesiell del av barnehagens Årsplan). Det være seg maling, modell leire, saks og papir, all slags verdiløst materialer ( verdifullt) naturmaterialer eller andre ting vi har funnet ute. Barnebøker og faktabøker er tilgjengelige og trenger vi mere av dette oppsøker vi biblioteket eller vi søke på internett. Vi har CD spillere på alle avdelinger og musikk blir brukt til dans og sang. Spontan sang er med oss gjennom hele dagen, ved påkledning, bleieskift og i leken både inne og ute. Vi besøker ulike teaterforestillinger, vi har besøk av Rikskonsertene og vi er publikum på forestillinger til elever fra videregående skole. Har vi barn fra ulike kulturer legger vi til rette for at vi skal bli kjent med disse gjennom for eksempel matlaging og musikk. De eldste barna i barnehagen har en uke på museet i løpet av siste året i barnehagen. Der jobbes det for eksempel med å vise og deltakelse på tradisjoner fra «gamle dager». Muustrøparken med Nils Aas sine 8 skulpturer gir et flott utgangspunkt for samtale og undring rundt det vi ser. Skulpturene og omgivelsene rundt kan også være en viktig inspirasjonskilde til skapende virksomhet. Vi har lyse trivelige rom som har plass til mye kreativt arbeid. Uterommet vårt de omgivelsene vi har rundt oss ute, er også en del av det som påvirker oss til kreativitet og skapende virksomhet. Lokalmiljøet vårt får på ulike måter ta del i det vi jobber med. Vi er opptatt av at produkter som barna lager, eller prosjekter som de jobber med skal presenteres på en «ordentlig» måte. Dette gjør vi i samråd med barna fordi barns måter å uttrykke seg på tar vi på alvor.

21 3.4 Antall, rom og form. Utforske, lek,tall, former, mønster, størrelser, mål, sortere og sammenligne. I Sakshaug barnehage jobber vi med å benevne former og figurer. Vi teller fingrene og tærne når vi steller, vi teller steiner som vi plukker, vi teller kopper og fat og barn og voksne i barnehagen. Vi har spill, klosser, leiker og formingsmateriell tilgjengelig som kan gi barna erfaringer med telling, klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Vi visualiserer tall slik at de inngår i barns miljø. Vi er oppmerksomme på barns matematiske uttrykk gjennom lek, samtaler og aktiviteter. Hos de yngste barna i barnehagen er det spesielt viktig at vi er åpne for og oppmerksomme på at de har en før-språklig bevissthet som finnes før språket kommer til anvendelse slik at vi møter barna med den kunnskapen de har. Vi gir barna mulighet til å lære ulike typer mål og vekt. For eksempel gjennom matlaging. Vi samtaler om hvilken dag og dato det er og vi er bevisst på at barn får erfaring med tid. Vår bevissthet rundt bruk av ulike matematiske begrep gir barna mulighet til å få innsikt i hva begrepene inneholder og betyr. 3.5 Natur, miljø og teknikk Planter, dyr, landskap, årstider og vær. Teknikk, miljøvern, fenomener i den fysiske verden. Skjønnhetsopplevelse, kjærlighet, samspill, undring, erfaringer, iaktta, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale. Sakshaug barnehage har rike muligheter i nærmiljøet til varierte erfaringer og opplevelser rundt fagområdet. Bruk av nærmiljøet er en del av hverdagslivet på alle avdelingene. I løpet av barnets tid i barnehagen får barna delta i ulike prosjekter. Prosjektene kan variere i både tid og omfang. I prosjektene legger vi vekt på å møte det barna er interessert i og lurer på, med åpen og nysgjerrig innstilling. Vi ønsker også å utfordre og hjelpe barna videre i sine funderinger. Personalet vil løfte fram noen av disse prosjektene og synliggjøre barnas og gruppas læreprosesser. Nyhetsbrevene fra hver avdeling, bilder i permer og på vegger er med på å beskrive hvordan de ulike prosjektene utvikler seg. Samtidig foregår det mange situasjoner og områder der barna utforsker og bygger sin kompetanse som vi ikke dokumenterer.

22 3.6 Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Tid, undring, tenkning, samtaler, fortellinger, normer, verdier, toleranse, interesse, respekt, innsikt, kjennskap. Det legges vekt på at personalet må : være bevisst, møte barna med alvor og respekt, skape interesse, bidra til forståelse, skape rom for undring, ettertanke, gode samtaler, hjelpe i konflikter, markere høytider og tradisjoner. Vi har lang tradisjon for å diskutere etikk og verdier. Barnehagens verdisyn kan dere lese mer om under punkt 2 i denne delen av Årsplanen. Å møte barn med respekt, og å ta barns tenkning på alvorhandler for oss om å fange opp hva de spør om. Barnas spørsmål kan komme til uttrykk gjennom talespråk, det de gjør/undersøker, og gjennom ulike kreative uttrykk. Å ta dette på alvor betyr at vi bevisst legger til rette miljøet og tiden. At vi gir rom for møter mellom ulike mennesker der spørsmålene kan belyses fra ulike sider. Vi ønsker å være åpne og nysgjerrige i forhold til viktige spørsmål for barn og foreldre. Den voksnes rolle og bevissthet rundt sin egen betydning legger vi stor vekt på. Refleksjon rundt egen rolle ser vi på som en del av arbeidet og ikke en privat sak. På hvilke måter løser vi konflikter? Er det alltid rett at den som først fant tingen skal beholde den? Er det alltid rett å ta tur? Dagliglivet byr på gode muligheter for etiske spørsmål, og bevisstgjøring for både barn og voksne. I Sakshaug barnehage markeres høytidene gjennom faste tradisjoner som juletretenning, adventsamlinger, nissefest, pepperkakebaking, juleverksted, besteforeldrekaffe og juletur til Museet og Røsethamna. Det er naturlig å samarbeide med foreldre med et annet livssyn om hvordan vi kan markere dette. Undring, respekt, fellesskap, stemning, de gode samtalene er barnehagen stikkord for høytidsfeiringene. 3.7 Nærmiljø og samfunn Barna skal i barnehagen få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Møte verden med tillit og nysgjerrighet. Barna skal få kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett, og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. I barnehagen arbeider vi etter demokratiske prinsipper som blant annet medvirkning. Barna skal bli sett og hørt, og vi voksne må være obs på at det finnes ulike tilnærmingsmåter når det gjelder å uttrykke seg på. Barn skal få tillit

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer