Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker"

Transkript

1 Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens avdelinger. Den spesielle delen består av en årsplan fra hver avdeling, og denne får foreldrene en gang i året. Den er godkjent for ett år om gangen.

2 1. Lov og rammeplan

3 1.1 Lovverk og Rammeplan Barnehagen jobber etter Lov om barnehager med forskrifter. Disse sammen med FNs barnekonvensjon(tatt inn i norsk lov 2003), danner grunnlaget for innholdet i barnehagen. Rammeplanen(2011) er en forskrift til loven. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den er et arbeidsredskap for personalet, samtidig som den gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen (s.5) sier videre at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De sju fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

4 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» (Barnehageloven 1 Formål)

5 2. Barnehagens verdigrunnlag og fokus

6 2.1 Barnekonvensjonen Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling 20. november Norge godkjente avtalen i 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen tatt inn i norsk lov. Barns medvirkning har fått en sentral plass gjennom «Lov om barnehager» og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver»(kd 2006). FNs barnekonvensjon består av 42 artikler som omhandler barns rettigheter. Fordi barn er en gruppe med særlige behov, har vi i tillegg til menneskerettighetenes egne internasjonale bestemmelser om barns rettigheter. FNs konvensjon om barns rettigheter gir barn rett til spesielle vernetiltak og særskilt omsorg og inneholder en presisering av de generelle menneskerettighetene. Barnekonvensjonen gir hvert enkelt barn selvstendige rettigheter. I konvensjonen er det fire grunnprinsipper som er spesielt viktige for forståelsen av alle barnerettighetene; retten til ikke-diskriminering i artikkel 2, barnets beste i artikkel 3, retten til optimal utvikling i artikkel 6 og barns rett til å si meningen sin og bli hørt i artikkel 12. I norsk lovgivning er retten til å bli hørt blant annet synliggjort i barneloven, barnevernloven, barnehageloven og opplæringsloven. Personalet i Sakshaug barnehage skal ha kunnskap om barnekonvensjonen og skal jobbe på en slik måte at innholdet i barnekonvensjonen blir kjent for både barn og voksne. Hvordan gjør vi det i vår barnehage? - - Fokus på barns medvirkning Fokus på grunnsyn hos personalet med tanke på begreper som o Toleranse og likeverd o Lyttende mennesker o Synet på barnet o Rom for alle o Selvfølelse o Menneskeverd

7 - Gjøre barna kjent med sine rettigheter gjennom å ha fokus på den voksne i barnehagen som god rollemodell. Og gjennom å ha fokus på barnets rett til å være med å bestemme over sin hverdag og å si sine meninger. 2.2 MEDVIRKNING Barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger Jfr. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlige få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. MEDVIRKNING I SAKSHAUG BARNEHAGE: Barna får erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele barnegruppen. Vi har romslige planer som gir rom for fleksibilitet og ønsker fra barna. Vi gir tid og rom for å lytte og samtale, oppmuntre barna til å si sin mening, støtte dem til å påvirke sin egen hverdag. Vi har gode rammer som vi voksne har reflektert over. Hva og hvordan, fylles ut i samsvar med barna. Det kan være med bakgrunn i observasjoner fra lekesituasjoner, vennskap som oppstår den aktuelle dagen, interesser og ønsker fra barna. Evaluering sammen med barn kan være samtaler og observasjon underveis, etterpå med dokumentasjon ( bilder og tekst - refleksjonssamtaler). Kommentarer mellom barn og hvordan forskjellig uttrykk vises. Medvirkning angår alle, voksne og barn, og skal ikke forveksles med medbestemmelse. Medvirkning handler bl.a om : - å inkludere - å bli regnet med - ha et ord med i laget - synergere, samvirke med

8 Medvirkning forutsetter demokrati, empati, ansvarstagen og vi-orientering til felles beste. «Å bli hørt er ikke det samme som at jeg får det som jeg vil.» 2.3 Foreldresamarbeid I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver(kapittel 1.6) står det at foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling, og at personalet må finne balanse mellom å vise respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barns rettigheter og grunnleggende fellesverdier som barnehagen er forpliktet på. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd) «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.» (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget (SAU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Personalet i barnehagen er så heldige at vi møter foreldrene hver dag i hente- og bringesituasjonen. Da har vi muligheten til å dele aktuelle ting med hverandre. Videre skal barnehagen tilby to foreldresamtaler i året. I foreldremøte har vi i barnehagen muligheten til å fortelle foreldrene om barnehagehverdagen og vårt fokus. Her vil også foreldrene ha muligheten til å påvirke og fremme sine tanker om barnehagehverdagen. I tillegg vil personalet og foreldrene møtes i mer uformelle møter. Møtene skal bygge på gjensidig tillit og respekt.

9 Foreldremøter 1-2 ganger hvert år Samarbeidsutvalgsmøter Oppstartsamtale med nye foreldre Foreldresamtaler Møter i «døra» Foreldrekaffe o.l. Dugnad På Sakshaug barnehage har vi en Årsplan som er delt i to deler. Den generelle delen omhandler lov, rammeplan, pedagogisk fokus, info om fagområder m.m. Den spesielle delen vil variere fra år til år. Hver avdeling utarbeider sin egen spesielle årsplan hver høst, basert på den generelle delen og rammene på barnehagen og i barnegruppa dette året. Informasjon om hva som skjer i barnegruppa, hva som har skjedd og hva som planlegges får foreldrene gjennom nyhetsbrev. 2.4 Inkluderende fellesskap «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) «Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 3. ledd)

10 Personalet i barnehagen har et ansvar for at hvert enkelt barn blir møtt på en måte som gir barnet best mulig utvikling ut ifra barnets egne forutsetninger. Vi har et ansvar, ikke for å fremme likheter, men for å fremme respekt for ulikheter. Det er en forutsetning for en god utvikling for det enkelte barnet, for fellesskapet i barnehagen og for samfunnet utenfor. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. (Rammeplanen s. 23) Dette krever at vi må tilrettelegge og planlegge tiltak rundt barnegruppa og det enkelte barnet. Hvordan kan vi voksne i barnehagen jobbe for å ha fokus på et inkluderende fellesskap? Med fokus på oss selv som gode rollemodeller, en grundig gjennomtenkt pedagogisk plattform og et ønske om å stadig være i utvikling, vil føre oss nærmere det. 2.5 Leik «Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Leiken er en naturlig væremåte for barn. I barnehagen snakker vi ofte om den frie leiken, der barnet selv er pådriveren. Leik er indremotivert hos barnet, den har en egenverdi og den skal ha stor plass i barnehagehverdagen. I leiken bearbeider, utforsker og utvikler barnet seg. Personalet i barnehagen ser hvor viktig det er å tilrettelegge dagen slik at ongan får møtes i leikens verden. Den

11 sosialiseringen barn opplever gjennom leik, og måten barn utrykker seg på gjennom leik legger grunnlag for videre utvikling. I Sakshaug barnehage har leiken en stor plass. Barn skal medvirke over sin egen hverdag og utvikling, og leik er en naturlig væremåte for barn derfor er barnehagen tilrettelagt for å gi gode leike muligheter. Ute i barnehagen har vi leikeapparater, sandkasser, sykler, traktorer m.m. som stimulerer til leik. Vi har også mange andre typer materialer, som er mer udefinerbare, som vi mener stimulerer til kreativ leik på en annen måte en de mer definerte leiken gjør. Inne i barnehagen har hver avdeling tilrettelagt for variert leik, både rolleleik, konstruksjonsleik og fin- og grov motorisk- leik. Hvordan dette tilrettelegges varierer fra år til år, og forandres i løpet av året, etter de behovene som er i barnegruppa. I tillegg har barnehagen atelier der barna tilbys leik med ulike materialer. Sakshaug barnehage ønsker å sikre at alle barn i barnehagen får leike. Leiken er kjempeviktig for barns utvikling, derfor er det viktig at alle barn gis de beste muligheter til leik. Barn som ikke leiker, må få hjelp til det Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk u ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene» ( Rammeplan s 15)

12 Videre sier Rammeplanen (s.15) at «I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandres forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.» Det er viktig at barnehagen vår setter fokus på hvordan danning foregår i vår barnehage. Og hva vi tilbyr barna i forhold til å komme inn i gode dannings prosesser, gjennom omsorg, leik og læring. Danning er et videre begrep enn oppdragelse. Det handler om mer enn bare å tilpasse seg «hvordan ting fungerer» i det lille samfunnet vi har i barnehagen. Danning handler mer om en prosess hos det enkelte barnet som en del av sosialiseringen. Danning handler kanskje mer om hvordan barnet utvikler seg og ser seg selv som en del av barnegruppa og barnehagen. Og der barnet selv kan medvirke og reflektere over hendelser i løpet av barnehagedagen. Det handler mer om prosesser der barnet blir bedre kjent med seg selv som menneske og at barnet opplever seg som en viktig del av barnehagens «samfunn». Danning er en prosess som skjer hos barnet i samspill med omgivelsene, og den danner grunnlaget for hvordan barnet ser på seg selv. Stikkord for personalet: Grunnsyn, pedagogisk plattform Barnehagens verdigrunnlag Fellesskap, demokrati Væremåte Kontinuerlig prosess Danning gjennom leik Reggio Emilia Verdiskaping/verdiformidling Rollemodell Fagområder/Planlegging/aktiviteter Barnekonvensjonen

13 2.7 Læring «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» 5. ledd) (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, Leik og læring hos barn henger sammen. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og henger nøye sammen med lek, omsorg og danning. I barnehagen kan vi dele mellom formell og uformell læring. Den formelle læringen foregår når personalet planlegger tema og gjennomfører aktiviteter planlagt ut fra det. Mer uformelle læringssituasjoner er de vi opplever i hverdagsaktiviteter som for eksempel i leik eller ved påkledning. I barnehagen foregår læring hele dagen. I Sakshaug barnehage tenker vi at det skjer gjennom barns egen indremotivasjon, barns egen forsking, gjennom møte med andre barn, gjennom lyttende støttende voksne som har troen på at barnet kan og vil selv, gjennom møtet med den tredje pedagogen og tilrettelagt fysisk miljø og gjennom at barnet tilbys 100 språk. 2.8 PEDAGOGISK FOKUS Sakshaug barnehage har røtter i Folkvang og Karius og Baktus barnehager. Vi har alle vært i pedagogisk utviklingsprosess i mange år. Vår felles pedagogiske plattform forholder seg i hovedsak til : Berit Bae`s : Anerkjennende væremåte, kvalitet i relasjonsprosesser romslige mønster, barnet som objekt. Jesper Juul : «Ditt kompetente barn «og «Fra lydighet til ansvarlighet» Loris Malaguzzi : Et barn har 100 språk/ Reggio Emilia Ann Åberg : Lyttende pedagogikk

14 Basis for øvrig er selvfølgelig Lov om barnehager, rammeplan og temahefter og barnekonvensjonen. Barnehagen er et sted : Der vi viser respekt for og har tro på mennesket Der ulikheter blir sett på som en berikelse Der vi alle blir møtt som subjekter Der vi kan bli kjent med oss selv og egne læringsprosesser Der hver enkelt får oppleve fellesskap og vennskap Der vi tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn Der alle barn får oppleve at de er betydningsfulle Der vi har ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov Der vi fremmer positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold Vi fokuserer mest på : Medvirkning Prosjekt relatert jobbing Pedagogisk dokumentasjon Den tredje pedagogen Kvalitet i relasjonsprosesser i barnehagen IKT Verktøy : Praksisfortellinger Samtaler Forskning undring : spørsmål som forløser kreativitet Arbeidsform som er leikeorientert leik på alvor Pedagogisk dokumentasjon Refleksjon Morgenmøter, avdelingsmøter, ped.ledermøter, refleksjonsmøter i tilknytning til prosjektjobbing, personalmøter, foreldresamtaler, møter i samarbeidsutvalget, foreldremøter, planleggingsdager, nettverksmøter, medarbeidersamtaler, brukerundersøkelser Samarbeidspartnere / forum : Samarbeidsutvalget Nettverk Styrermøter PPT Barnevern Helsestasjon

15 Mopeda : Mulighetsorientert arbeid i barnehagen i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rådgiver oppvekst i Inderøy : Heidi Henriksen og kommunalsjef Finn Madsen 2.9 LIKESTILLING I BARNEHAGEN Omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Barnehagens ansvar med hensyn til likestilling er utdypet slik i rammeplanen : Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til samfunnets forventninger til jenter og gutter. LIKESTILLING I SAKSHAUG BARNEHAGE : Alle barnehager har et bevisst forhold til likestilling i sin daglige omsorg for barna, ved planlegging, dokumentasjon og vurdering/refleksjon. Likestilling mellom kjønnene blir gjenspeilet i barnehagens pedagogikk. Vi vil at barna blir oppdratt til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter har samme muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Det betyr også at personalet reflekterer over sine egne holdninger til samfunnets forventninger til gutter og jenter. Hvilke muligheter gir vi jenter og gutter i barnehagen? Fremmer vi like muligheter, eller er vi med på å reprodusere tradisjonelle kjønnsrollemønstre? Det finnes et mangfold av posisjoner og væremåter for både gutter og jenter, men ikke alle posisjoner og væremåter står til disposisjon for alle gutter og jenter. Å BLI ET KJØNN

16 Nyere forskning er opptatt av at det er mange måter å være jente og gutt på. Å bli et kjønn i motsetning til å være et kjønn som kan tolkes som noe konstant. Å bli er et aktivt verb som viser framover. Barnet er ikke bare jente eller gutt i barnehagen, de blir også et kjønn og «kjønnes» hele tiden av seg selv, av andre barn og voksne. Og det finns ikke sannheter om hvordan jenter og gutter skal være eller er. Hvis vi skal nå de likestillingspolitiske målene som samfunnet etterstreber, og begge kjønn skal få varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet, er det en viktig oppgave for oss voksne i barnehagen å ikke reprodusere de tradisjonelle kjønnsrolleforventningene til jenter og gutter. Synet på barn i barnehagen omhandler barns rett til å bli sett og anerkjent som samfunnsmedlemmer på linje med de voksne.

17 3. Fagområdene

18 3 RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold. I barnehagen jobber vi tverrfaglig med vekt på helhetslæring. Gjennom dokumentasjon, månedsbrev og praksisfortellinger viser vi hvordan vi nærmer oss fagområdene. 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst. Stikkord fra rammeplanen: Å motta og tolke et budskap, både nonverbal/verbal kommunikasjon, varierte erfaringer, samtale og både muntlige og skriftlige tekster. I Sakshaug barnehage har vi fått løfta dette fagområdet gjennom at vi var med på et samarbeidsprosjekt med skolen : «Fra ord til handling», der vi i barnehagen har som mål å forberede barna på leseopplæringen som begynner i 1.trinnet. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å kommunisere med andre er en forutsetning for å få til et godt samspill. I barnehagen vektlegger vi to viktige faktorer. Den ene er når barn tar initiativ. Da handler det veldig ofte om signaler, lage lyder, vise at de hører lyder blikk. Det blir «livsviktig» for dem at de er omgitt av voksne som kjenner dem og klare å tyde barets signaler. Og det andre er når voksne tar initiativ. For eksempel ved måltidet i barnehagen så signaliserer de på forskjellige vis at de er tørst, noen dunker koppen i bordet, noen gløtter bare så vidt på melkekartongen. Alle har et bevisst mål med sin handling, og må få den rette responsen. Det er viktig at de voksne setter ord på det de vet barna tenker : Å du er tørst. Vil du ha melk? Både i den nonverbale og verbale kommunikasjonen viser vi respekt for barnet og hva det ønsker å uttrykke. Vi som voksne er gode rollemodeller og prater med hverandre på en god måte. Vi kan for eksempel si;»hei» og «takk for i dag». I barnehagen bruker vi munnmotorikk, sanger, rim og regler. Det kan være på stellebordet, i samlingsstunda eller under påkledning. Når barna synes det er spennende med språk, så får de lyst til å lære mer og mer. Barn med språkvansker og to -eller flerspråklige barn får gode erfaringer og opplevelser slik at de utvider ordforrådet og begrepsforståelsen. Vi forklarer og

19 visualiserer det vi gjør slik at de lettere forstår hva vi mener. Dagene er trygge og forutsigbare for dem. Bøker er tilgjengelig for alle barna i barnehagen. De får positive erfaringer med bøker, slik at de opplever lyst og glede ved å lese i dem. Vi går på biblioteket for å finne gode lese og billedbøker. De minste smaker, ser og følger på bøkene. Større barn ser, leser og blir lest for. Barn sitter sammen og samtaler, og barn spør og samtaler med de voksne om det de leser. Skriftspråket er også et viktig element i språkopplæringen. Vi oppfordrer barna til å tegne og skrive. Derfor har vi hengt opp bilder, alfabet og tallene på veggene. Barna erfarer at kommunikasjon, språk og tekst har en mening og at det er artig og spennende. 3.2 Kropp, bevegelse og helse. Ved sanseinntrykk og bevegelse får barn erfaringer, ferdigheter og kunnskaper. Godt kosthold, variert fysisk aktivitet, ute og inne, ulike årstider, motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, aktiv bruk av natur og nærmiljø, positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, bruke naturen til utforsking. Barna får være kroppslige aktive og uttrykke seg gjennom kroppen, noe vi ivaretar både ute og inne. Når det gjelder turer blir dette tilpasset barna. Vi går korte turer og lange turer, vi går i ulikt terreng; og barna får kjennskap til å bevege seg på ulike underlag til de ulike årstidene. Det å kunne gå på lengre turer etter hvert, få en følelse av å kunne komme over hindringer som før kunne ha sett vanskelige og uovervinnelige ut, skaper en positiv selvfølelse av mestring. Det er kjent at en del motoriske ferdigheter må ligge til grunn for at barn skal kunne mestre for eksempel lesing og matematikk i skolen. Som blant annet, å hoppe, å balansere, å klatre, å kaste ball og lignende. Vi utfordrer på, og legger til rette for disse aktivitetene i barnehagen. Ved slike aktiviteter kan det avdekkes eventuelle «avvik» som gjør at vi tidlig kan gi barna rom og tid for forbedringer. Det er også viktig at omgivelsene rundt oss, som vi i barnehagen omtaler som den tredje pedagogen, er bevisst innredet fra den voksne pedagogen, slik at det inspirerer og utfordrer til kreativ fysisk aktivitet, som klatring over lave bord, kryping m.m. Barna får uttrykke seg i lek gjennom kroppen ved at de har tilgang på for eksempel utkledningsklær, da spiller de ulike roller, kanskje får de kontakt med andre barn gjennom rollespill som støtter opp om deres sosiale kompetanse. Sang og musikk brukes en del. Barna utvikler takt, rytme og kjennskap til sin rytmiske følsomhet.

20 Når det gjelder kostholdet i barnehagen fokuserer vi på gode matvaner, vi lager mat sammen med barna, har frukt og grønt som bursdagsmat. Når vi for eksempel lager grønnsakssuppe er barna med på å dele opp grønnsakene, som er en finmotorisk aktivitet. Vi setter også fokus på hygiene, vi vasker fingrene før måltid, etter at vi har vært på do og ved forkjølelse ( snørr). Barna skal ha tilgang på ro/hviletid i løpet av dagen, og det er viktig at vi har en god dialog med foreldrene ved levering og henting for å fange opp ulike individuelle behov. Vi er bevisst på at vi har respekt for hverandres kropp og grenser. 3.3.Kunst, kultur og kreativitet. Litteratur, musikk, dans, drama, billedkunst, kunsthåndverk, språk, film, design, fantasi, kreativitet og skaperglede. I Sakshaug barnehage har barna mulighet til å jobbe med ulike materialer på atelierene og i andre rom i barnehagen som inspirerer til skapende virksomhet. (jfr spesiell del av barnehagens Årsplan). Det være seg maling, modell leire, saks og papir, all slags verdiløst materialer ( verdifullt) naturmaterialer eller andre ting vi har funnet ute. Barnebøker og faktabøker er tilgjengelige og trenger vi mere av dette oppsøker vi biblioteket eller vi søke på internett. Vi har CD spillere på alle avdelinger og musikk blir brukt til dans og sang. Spontan sang er med oss gjennom hele dagen, ved påkledning, bleieskift og i leken både inne og ute. Vi besøker ulike teaterforestillinger, vi har besøk av Rikskonsertene og vi er publikum på forestillinger til elever fra videregående skole. Har vi barn fra ulike kulturer legger vi til rette for at vi skal bli kjent med disse gjennom for eksempel matlaging og musikk. De eldste barna i barnehagen har en uke på museet i løpet av siste året i barnehagen. Der jobbes det for eksempel med å vise og deltakelse på tradisjoner fra «gamle dager». Muustrøparken med Nils Aas sine 8 skulpturer gir et flott utgangspunkt for samtale og undring rundt det vi ser. Skulpturene og omgivelsene rundt kan også være en viktig inspirasjonskilde til skapende virksomhet. Vi har lyse trivelige rom som har plass til mye kreativt arbeid. Uterommet vårt de omgivelsene vi har rundt oss ute, er også en del av det som påvirker oss til kreativitet og skapende virksomhet. Lokalmiljøet vårt får på ulike måter ta del i det vi jobber med. Vi er opptatt av at produkter som barna lager, eller prosjekter som de jobber med skal presenteres på en «ordentlig» måte. Dette gjør vi i samråd med barna fordi barns måter å uttrykke seg på tar vi på alvor.

21 3.4 Antall, rom og form. Utforske, lek,tall, former, mønster, størrelser, mål, sortere og sammenligne. I Sakshaug barnehage jobber vi med å benevne former og figurer. Vi teller fingrene og tærne når vi steller, vi teller steiner som vi plukker, vi teller kopper og fat og barn og voksne i barnehagen. Vi har spill, klosser, leiker og formingsmateriell tilgjengelig som kan gi barna erfaringer med telling, klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Vi visualiserer tall slik at de inngår i barns miljø. Vi er oppmerksomme på barns matematiske uttrykk gjennom lek, samtaler og aktiviteter. Hos de yngste barna i barnehagen er det spesielt viktig at vi er åpne for og oppmerksomme på at de har en før-språklig bevissthet som finnes før språket kommer til anvendelse slik at vi møter barna med den kunnskapen de har. Vi gir barna mulighet til å lære ulike typer mål og vekt. For eksempel gjennom matlaging. Vi samtaler om hvilken dag og dato det er og vi er bevisst på at barn får erfaring med tid. Vår bevissthet rundt bruk av ulike matematiske begrep gir barna mulighet til å få innsikt i hva begrepene inneholder og betyr. 3.5 Natur, miljø og teknikk Planter, dyr, landskap, årstider og vær. Teknikk, miljøvern, fenomener i den fysiske verden. Skjønnhetsopplevelse, kjærlighet, samspill, undring, erfaringer, iaktta, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale. Sakshaug barnehage har rike muligheter i nærmiljøet til varierte erfaringer og opplevelser rundt fagområdet. Bruk av nærmiljøet er en del av hverdagslivet på alle avdelingene. I løpet av barnets tid i barnehagen får barna delta i ulike prosjekter. Prosjektene kan variere i både tid og omfang. I prosjektene legger vi vekt på å møte det barna er interessert i og lurer på, med åpen og nysgjerrig innstilling. Vi ønsker også å utfordre og hjelpe barna videre i sine funderinger. Personalet vil løfte fram noen av disse prosjektene og synliggjøre barnas og gruppas læreprosesser. Nyhetsbrevene fra hver avdeling, bilder i permer og på vegger er med på å beskrive hvordan de ulike prosjektene utvikler seg. Samtidig foregår det mange situasjoner og områder der barna utforsker og bygger sin kompetanse som vi ikke dokumenterer.

22 3.6 Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Tid, undring, tenkning, samtaler, fortellinger, normer, verdier, toleranse, interesse, respekt, innsikt, kjennskap. Det legges vekt på at personalet må : være bevisst, møte barna med alvor og respekt, skape interesse, bidra til forståelse, skape rom for undring, ettertanke, gode samtaler, hjelpe i konflikter, markere høytider og tradisjoner. Vi har lang tradisjon for å diskutere etikk og verdier. Barnehagens verdisyn kan dere lese mer om under punkt 2 i denne delen av Årsplanen. Å møte barn med respekt, og å ta barns tenkning på alvorhandler for oss om å fange opp hva de spør om. Barnas spørsmål kan komme til uttrykk gjennom talespråk, det de gjør/undersøker, og gjennom ulike kreative uttrykk. Å ta dette på alvor betyr at vi bevisst legger til rette miljøet og tiden. At vi gir rom for møter mellom ulike mennesker der spørsmålene kan belyses fra ulike sider. Vi ønsker å være åpne og nysgjerrige i forhold til viktige spørsmål for barn og foreldre. Den voksnes rolle og bevissthet rundt sin egen betydning legger vi stor vekt på. Refleksjon rundt egen rolle ser vi på som en del av arbeidet og ikke en privat sak. På hvilke måter løser vi konflikter? Er det alltid rett at den som først fant tingen skal beholde den? Er det alltid rett å ta tur? Dagliglivet byr på gode muligheter for etiske spørsmål, og bevisstgjøring for både barn og voksne. I Sakshaug barnehage markeres høytidene gjennom faste tradisjoner som juletretenning, adventsamlinger, nissefest, pepperkakebaking, juleverksted, besteforeldrekaffe og juletur til Museet og Røsethamna. Det er naturlig å samarbeide med foreldre med et annet livssyn om hvordan vi kan markere dette. Undring, respekt, fellesskap, stemning, de gode samtalene er barnehagen stikkord for høytidsfeiringene. 3.7 Nærmiljø og samfunn Barna skal i barnehagen få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Møte verden med tillit og nysgjerrighet. Barna skal få kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett, og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. I barnehagen arbeider vi etter demokratiske prinsipper som blant annet medvirkning. Barna skal bli sett og hørt, og vi voksne må være obs på at det finnes ulike tilnærmingsmåter når det gjelder å uttrykke seg på. Barn skal få tillit

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer