Referat fra møte i AU 8.januar 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i AU 8.januar 2009."

Transkript

1 FJELLREGIONSAMARBEIDET Et regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommuner/regionråd og fylkeskommunene i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Inger Stubsjøen/Kjell Vaagen Svein Borkhus, Hedmark fylkeskommune Arne Vinje, Vinje kommune Tor Bremer, Sogn og Fjordane fylkeskommune Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Magne Pedersen, Buskerud fylkeskommune Kjetil Lundemoen, Oppland fylkeskommune Olaug Grønseth Granli, Buskerudregioner/kommuner Eivind Brenna, Opplandsregioner/kommuner Olov Grøtting, Hedmarksregioner/kommuner Referat fra møte i AU 8.januar Dato: 8.januar 2009kl Sted: Thon Hotell Opera, Oslo (Christian Frederiksplass 5) Tilstede på møtet: AU politisk Svein Borkhus, Hedmark fylkeskommune Arne Vinje, Vinje kommune Tor Bremer, Sogn og Fjordane fylkeskommune Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Kjetil Lundemoen, Oppland fylkeskommune Eivind Brenna, Opplandsregioner/kommuner 1 av 10 Administrativ arbeidsgruppe Kay H Bjerke, Buskerud fylkeskommune Lars Hustveit, Sogn og fjordane fylkeskommune Inger Stubsjøen Hedmark fylkeskommune Forfall Magne Pedersen, Buskerud fylkeskommune Olaug Grønseth Granli, Buskerudregioner/kommuner Olov Grøtting, Hedmarksregioner/kommuner Anne Marie Sveipe, Oppland fylkeskommune Thrond Kjellevold, Telemark fylkeskommune Kjell Vaagen Hedmark fylkeskommune 1

2 Orientering : -Norsk Fjellmatsenter SA ved Eldgrim Spinngaard og Harald Bjelke. Foredraget ligger vedlagt Sakliste og innkalling godkjent: Sak 1/2009: Referat fra møtet på Hotell Bristol Det vises til vedlagte referat fra møtet på Hotell Bristol AU godkjenner referatet med de tilføyelser som er lagt til i sak 31/2008 Sak 2/2009: Utkast til strategi-dokumentet Norsk fjellpolitikk Dokumentet Norsk Fjellpolitikk er revidert etter AU sine innspill Dokumentets sammendrag er kortet ned. Fire sentrale fjellpolitikk-områder er omtalt o Innovasjon, nærings-og kompetanseutvikling i fjellregionen o Fjell-landbruket o Det moderne liv i fjellregionen - om lokal velferd, kompetansearbeidsplasser og utviklingskraft o Bruk og vern av store naturområder Fjellregionsamarbeidets intensjon er at dokumentet skal overleveres til Regional- og kommunaldepartementet, Landbruk - og matdepartementet og Miljøverndepartementet som et innspill til ny distrikts- og regionalmelding. Det legges opp til et møte med departementene i forbindelse med denne oversendelsen som må finne sted innen utgangen av januar Vedtak o AU vedtar dokumentets innhold og form med de gitte innspill til korrigeringer til sammendraget som kortes ned til 2-3 sider o AU ber om at dokumentet oversendes til departementene parallelt med at det sendes ut på høring til kommuner, regionråd, fylkeskommuner og aktuelle høringsparter o AU ber om et møte med KRD og eventuelt MD og LMD for å overlevere dokumentet og formidle innspillet om fjellpolitikk. Dette møtet forberedes med pressemelding og god pressedekning. Leder og nestleder tar ansvar for dette møtet, mens resten av AUs representanter tar ansvar for kontakt med sine lokal-aviser. 2

3 o o o AU oppfordrer høringspartene som får oversendt dokumentet Norsk Fjellpolitikk om å behandle det politisk og på den måten forberede debatten til Fjellregionsamarbeidets årsmøte AU legger også opp til en debatt om Fjellregionsamarbeidets strategi for en helhetlig fjellpolitikk. Hvilken form skal en ny fjellpolitisk satsing skal få? Alternativene kan være flere: Et nytt Verdskapingsprogram for fjellbygdene Et Partnerskapsprogram for fjellpolitikk-satsing En natur og kulturpark-satsing i Fjellbygdene AU ber om møter med Norsk Fjellstyresamband og Utmarkkommunenes Sammenslutning for å avklare mulige samarbeidsområder og samarbeidsform Sak 3/2009: Uttalelse fra Fjellregionsamarbeidet til Territorial Cohesion Fra Kommunal og regionaldepartementet er det utsendt høringsbrev til blant annet alle landets fylkeskommuner. Grønnbok om Territoriell Samhørighet er å sammenligne med en norsk NOU. Målsettingen med en grønnbok er å komme fram til en felles forståelse av territoriell samhørighet og implikasjonene for politikkutformingen. Grønnboken er laget blant annet på oppfordring fra EU-parlamentet og EU-landenes ministre med ansvar for planlegging og territoriell utvikling. Den må også ses i sammenheng med diskusjonen om EUs regionalpolitikk etter Regionalpolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men EUs innretning av regionalpolitikken har stor betydning for rammene for norsk regionalpolitikk både i forhold til geografi og innhold. Den offentlige høringen gir mulighet til å fremme norske synspunkter. Departementet vil lage en høringsuttalelse til EU-kommisjonene blant annet basert på innkomne kommentarer og synspunkter på grønnboka. De har satt høringsfristen til De oppfordrer imidlertid norske kommuner og fylkeskommuner som deltar i europeiske samarbeidsorganisasjoner om å benytte disse arenaer eller sende sin uttalelse direkte til EU-kommisjonen. Da er søknadsfristen I Grønnboka definerer de tre generelle utfordringer for den framtidige territorielle utviklingen: - konsentrasjon av økonomisk aktivitet - ulik tilgang til infrastruktur og tjenester (tilgjengelighet) - samarbeid for å imøtekomme de foran nevnte utfordringene 3

4 Vurdering: Det er viktig at Fjellregionsamarbeidet i Sør-Norge gir uttalelse til dette dokumentet som er utsendt fra EU kommisjonen I et nyhetsbrev sendt fra Euromontana heter det om Territorial Cohesion at..frank Gaskell has been asked to help Euromontana in the writing of its response to the Green paper. He has accepted (final conditions will be set next Tuesday). He has proposed a strategy for a response, strategy that compiles works that have already been submitted to the Board and that will be examined the following week at group 158 meeting. Finalized agreement with the Norwegian Government for a contribution of to Euromontana's action on Territorial Cohesion in 2008 and until Feb Discussions engaged by F. Gaskell in Norway, on the occasion of the Norwegian conference on Mountain areas ( ), for a contribution for Det er naturlig at Fjellregionsamarbeidet i Sør-Norge også ser på Frank Gaskell sin vurdering og strategi i sin uttalelse til Grønn-boka om den territorielle politikken. Vestlandsrådet og Oppland fylkeskommune har også laget sin egen uttalelse til grønnbok om Territoriell Samhørighet. AU anser dette som en viktig sak for Fjellregionsamarbeidet i Sør-Norge. AU ber om at det lages et forslag til uttalelse basert på bakgrunnsinformasjon som er tilgjengelig fra Euromontana og KRD samt høringsuttalelsene fra Vestlandsrådet og Oppland fylkeskommune. Uttalelsen oversendes til både Kommunal- og regionaldepartementet og Euromontana Sak 4/2009: Samarbeid og møter med Norsk Fjellstyresamband og Utmarkskommunenes Sammenslutning Etter samråd med politisk ledelse har sekretariatet tatt kontakt med to av de, som etter konferansen på Lillehammer 2. og 3. desember, synes å bli Fjellregionsamarbeidets viktigste med-spillere i fjellpolitikksamarbeidet - nemlig Norsk Fjellstyresamband og Utmarkskommunenes Sammenslutning. Det er ønskelig å få til politiske møter med de på nyåret og etter kontakt med deres sekretariat har vi fått følgende forslag til møte tidspunkter: - Fjellstyresambandet: 13. eller 14. januar, eller eventuelt 28.januar - Utmarkkommunenes sammenslutning: andre halvdel av januar Fjellregionsamarbeidet bør vurdere hvilken form for samarbeid det her skal legges opp til. I tilknytning til arbeidet med ny distrikts- og regionalmelding bør det tas stilling til om innspillene bør koordineres og eventuelt samordnes fra de tre organisasjonene. 4

5 AU ber om at det legges til rette for et møte med hver av organisasjonene Norsk Fjellstyresamband og Utmarkkommunenes Sammenslutning onsdag 28.januar i Oslo. Dette blir drøftingsmøter hvor vi blir mer kjent med den enkelte organisasjon, hva vi kan samarbeide om og samarbeidsform i perioden Sak 5/2009: Årsmøtet 2009 på Savalen Fjellhotell & Spa tema og dato-fastsetting. På møtet fastsatte AU årsmøtet til på Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset. Det viser seg imidlertid at det blir møte-kollisjon med felles fylkestings for Hedmark og Oppland og av den grunn er det ønskelig å flytte årsmøtet slik at aktuelle representanter fra disse til fylkene ikke blir forhindret fra å møte på årsmøtet. I uke 14 er bra plass på hotellet, det vil si 30.mars til 3-apri (uka før påske) Arbeidsutvalget må ta stilling til tematikk for årsmøtet. Kanskje er det interessant å invitere Norsk Fjellstyresamband og Utmarkskommunenes Sammenslutning for å holde innlegg. Strategidokumentet Norsk Fjellpolitikk bør også presenteres på årsmøtet - AU fastsetter årsmøtet til 1. og 2. april 2009 på Savalen Fjellhotell & Spa i Tynset - AU ber om at det lages et utkast til program basert på følgende : o Årsmøtet skal være en møteplass med flere målsettinger en møteplass hvor fjellbygdene møter sentrale styremakter - og hvor Fjellregionsamarbeidet melder tilbake til sentral myndigheter en arena for dialog og utvikling av fjellpolitikk en spennende arena også for de som ikke er medlemmer og som gir grunnlag for rekruttering av nye medlemmer Årsmøtet skal inspirere og motivere til felles innsats på praktisk fjellpolitikk Årsmøte-saker legges til 2.dag - AU foreslår at følgende tema kan være aktuelle: o Strategidokumentet Norsk Fjellpolitikk må presenteres - Innspill og debatt etter høringen o Fjellpolitikk en viktig del av regionalpolitikken o Norsk Fjellpoliktikk i et europeisk perspektiv bygge på vår høringsuttalelse til Grønnbok om Territoriell Samhørighet o Nasjonalparkenes rolle i lokal/regional utvikling o Fjell-landbruket bærebjelken i fjellbygdenes bosetting og næringsutvikling o Valdres natur- og kulturpark en modell for gjennomføring av fjellpolitikk? o Utmarksforvaltning og utfordringer knyttet til dette; for eksempel - Utmarkkommunenes sammenslutning kan utfordres på et aktuelt tema eller Fjellstyresambandet kan utfordres på Verdiskaping i utmark- hvilken politikk må vi ha? o Fellesgode-finansiering - AU inviterer politisk ledelse/statssekretær fra følgende departementer: o Kommunal- og regionaldepartementet 5

6 o o o o Landbruk- og matdepartementet Næringsdepartementet Miljøverndepartementet Samferdselsdepartementet samt Sak 6/2009: Evaluering av Fjellkonferansen på Lillehammer 2. og 3.desember 2008 AU oppsummerer erfaringene fra Fjellkonferansen på Lillehammer 2. og 3. desember 2008 og drøfter om Fjellregionsamarbeidet skal ta mål av seg å være ansvarlig for en årlig fjell-konferanse. AU er godt fornøyd med konferansen som ble et viktig møtested for både lokale, regionale og sentrale aktører. Programmet var best på dag 1 og den påfølgende paneldebatten avsluttet dagen meget bra. En god konferanse som ble vel gjennomført. AU er opptatt av at Fjellregionsamarbeidet skal tilrettelegge gode møtearenaer og vil årlig vurdere behovet for en Fjellkonferanse i tillegg til Fjellregionsamarbeidets årsmøte som også får form som en årlig konferanse. Sak 7/2009: European Mountain Convention Nedsetting av en Convention 2010 komitè som forbereder arrangementet. Norge og Lillehammer er blitt tildelt arrangement European Mountain Convention 2010 med Fjellregionsamarbeidet som ansvarlig vertskap. Dette er et arrangement som vil kreve planlegging og gode forberedelser, særlig med tanke på økonomi, organisering og vertskapsansvar. Denne anledningen byr også på muligheter for profilering og markedsføring for mange aktører som driver sin virksomhet i våre fjellbygder. Når tidspunkt og tematikk er klarlagt er det mulig å informere om arrangementet i god til slik at de aktuelle kan forberede seg. Spørsmål som er viktig å avklare er vertskapsansvar, ledelse/prosjektledelse, økonomi og søknader om finansiell støtte. Forprogram, etterprogram samt den kulturelle delen av programmet er også en del av vertskapets ansvar. Spørsmålet er om Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune ønsker/har mulighet til å ha et spesielt ansvar her? Arena Innlandet (Hedmark og Oppland) har drøftet denne saken og er innstilt på samarbeid både politisk og økonomisk. 6

7 -AU ber om at det utarbeides et notat fra administrativ arbeidsgruppe. Notatet skisserer: - Vertskapets ansvar Oppland og Lillehammer sin rolle Fjellregionsamarbeidets rolle - Ledelse/prosjektledelse - Økonomi - Finansiering/ finansiell støtte - AU ber om at dette notatet legges frem på neste møte i AU Sak 8/2009: Nye medlemmer i Fjellregionsamarbeidet kriterier for medlemskap - Henvendelse fra Kongsberg-regionen Fjellregionsamarbeidet har mottatt mail fra Kongsbergregionen I regionrådsmøte tok ordfører i Nore og Uvdal opp spørsmålet om regionens mulighet for medlemskap i Fjellregionsamarbeidet. Kongsbergregionen består av 8 samarbeidende kommuner: Tinn, Hjartdal, Notodden, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Øvre Eiker. Saken vil bli forberedt til rådmannsutvalget i januar-09 og saken behandles i regionrådets møte i febrar/mars -09. Vedlagt følger to kart som viser fjellkommuer i Sør-Norge Arbeidsutvalgets vurdering. Arbeidsutvalget viser til Fjellregionsamarbeidets medlemsregisteret hvor Tinn og Rollag kommuner er medlemmer, mens Nore og Uvdal kommune i henhold til medlemsregisteret ikke medlem. Arbeidsutvalget vil i sin vurdering av denne henvendelsen vise til retningslinjenes 1 om formål og virkeområde der det heter: Fjellregionsamarbeidet er et regionalpolitisk samarbeidsnettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge, hvor fjellområdene er en viktig del av ressursgrunnlaget og forutsetning for næringstilpasning, kultur og livsvilkår. Fjellregionsamarbeidet ser positivt på Kongsbergregionens henvendelse som betyr en forsterkning av Fjellregionsamarbeidet. Fjellregionsamarbeidet skal være Fjellbygdenes Talerør og vil legge denne visjonen tilgrunn for betydningen av å utvide samarbeidet. Nye medlemmer vil også forsterke Fjellregionsamarbeidets stemme i forhold til sentrale myndigheter. I henhold til Retningslinjenes 12. om nye medlemmer skal de voteres inn av Fjellregionrådet selv, med simpelt flertall. Dette er samarbeidets øverste organ. Medlemskontingenten er kr. 2 pr innbygger for regionråd/kommuner. AU anbefaler årsmøte i Fjellregionsamarbeidet å gi Kongsbergregionen medlemskap i Fjellregionsamarbeidet. 7

8 Sak 9/2009: Løypekjøring på privat og offentlig grunn utfordringer knyttet til grunneiere som ikke ønsker oppkjørte løyper. Løypetilbudet i fjellregionene er et viktig del av den samlede infrastrukturen i vinterhalvåret både i områder med store reiselivsdestinasjoner og i områder med preg av mer enkel tilrettelegging. Særlig viktig er løypenettet der det kobler de større reiselivsbedriftene med den enklere gardsturisme og private hytteområder. Et godt og lett tilgjengelig løypenett er ofte en forutsetning for vinterturisme og attraktive hytteområder. Løypenettet er ofte også lokalt tilpasset i forhold vilt- og andre miljøhensyn.. Løypekjøring er regulert etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Kommunene gir tillatelse til oppkjøring av løyper i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 3. Punkt e der det heter : Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. Men denne loven innskrenker ikke den mulighet grunneier har til å forby motorferdsel på sin eiendom, jfr. 10. (forholdet til grunneiere o.a.) der det heter: Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. Dette vil kunne innebære at en enkelt grunneier kan gjøre det umulig å tilrettelegge for et godt og sammenhengende løypenett. AU drøfter dette som en prinsipiell sak og avklarer om det kan/bør jobbes videre med det prinsipielle i denne saken. AU behandler dette som en enkeltsak og ber om at utfordringer knyttet til dette tas opp på generelt grunnlag i form av et brev som oversendes Miljøverndepartementet. 8

9 Sak 10/2009: Forankring av Fjellregionsamarbeidet - lokalt og regionalt i de 5 fylkene Felles melding/nyhetsbrev fylkesting, regionråd og kommunestyrer. Arbeidsutvalget hadde i sitt møte Informasjonsstrategi for Fjellregionsamarbeidet som egen sak (sak 09/2008). Dette er et viktig arbeid med tanke på økt innsats for å få flere med i dette regionalpolitiske samarbeidet. Det bør være en ambisjon at alle ti fjell-fylker i Sør-Norge deltar for å gi større slagkraft i fjellpolitikk-samarbeidet. I denne saken ble det sagt at informasjonsarbeidet skal omfatte: Brosjyremateriell Nå er engelsk brosjyre revidert og ny norsk brosjyre trykket opp. Det er også laget tre roll-ups om Fjellregionsamarbeidet som kan benyttes til markedsføring og profilering. Fjellregionsamarbeidets hjemmeside. Fjellregionsamarbeidets hjemmeside er også oppdatert og blir brukt aktivt som informasjonskanal til formidling av aktuelle nyheter fra Fjellregionsamarbeidet. Informasjon til fylker, regionråd og kommuner om Fjellregionsamarbeidet Arbeidsutvalget mener det er viktig å nå ut med god informasjon både til egne medlemmer, men også til andre fylker, regionråd og kommuner. Det bør legges opp til en aktiv informasjonsrunde første halvår 2009 i forkant av årsmøtet. I tilknytning til Fjellregionsamarbeidets årsmøte i mars skal det utarbeides regnskap og årsmelding. Fjellregionsamarbeidets engasjement og aktivitet kan også enkelt komme i form av en felles melding/ nyhetsbrev til fylkesting, regionråd og kommunestyrer. Dette kan samordnes med forberedelsene til årsmøtet - AU mener det er viktig å forankre Fjellregionsamarbeidet i egne organer fylkesutvalg/fylkesråd, fylkesting, regionråd og kommunestyrer. Dette er utgangspunkt for politisk engasjement og innsats. - AU mener informasjon også er viktig i forhold til å verve flere medlemmer. - AU vedtar å utarbeide felles melding/nyhetsbrev for 2008 Sak 11/2009: Handlingsprogram for Fjellregionsamarbeidet Vedlegg Fjellregionsamarbeidets utkast til handlingsprogram ble drøftet i AU`s møte Fjellregionsamarbeidets ambisjon er å være fjell-bygdenes tale-rør en aktiv og ledende pådriver som synliggjør og bidrar til å utvikle fjellbygdenes verdier og muligheter. Samarbeidet skal ikke være en prosjekt-organisasjon, men trekke veksler på egen fylkeskommunal/kommunal organisasjon som iverksetter og gjennomfører av prosjekt- og pilotarbeid. Fjellregionsamarbeidet besluttet å benytte matrise-modellen i sitt handlingsprogram. Denne metodikken gir god oversikt og vil være lett å følge opp i forhold til å rapportere resultater. 9

10 Arbeidsutvalget fikk handlingsprogrammet utdelt på møtet. AU ber om at handlingsprogrammet sendes ut og tar saken opp på neste møte Sak 12/2009. Møteplan for 2009 Møte med Norsk Fjellstyresamband: Møte med Utmarkkommunenes sammenslutning AUs neste møte Årsmøte i Fjellregionsamarbeidet 28. januar 28. januar 26. februar eller 5.mars 1. og 2. april Eventuelt A. Fjellregionsamarbeidet sekretariat Svein Borkhus orienterte om saken. Fjellregionsamarbeidets sekretariat følger den politiske ledelsen. Svein Borkhus fra Hedmark ble valgt til ny politisk leder og siden årsmøte i 2008 har sekretariatet vært knyttet til Hedmark fylkeskommune. Kjell Vaagen ved enhet for Internasjonalt samarbeid og Inger Stubsjøen ved Fylkesdirektørens planstab har utgjort sekretariatet. Dette er medarbeidere som i løpet av vårhalvåret skal over i andre arbeidsoppgaver. Hedmark fylkeskommune tar ansvar for at det etableres en ny ording for sekretariatet som sikrer kontinuitet og oppfølging av påbegynt arbeid og politisk engasjementet. B. Uttalelser fra Fjellregionsamarbeidet Vedtak. AU er enstemmig innstilt på at det må være åpent for å gjøre gyldige vedtak pr. e- post i saker der det haster og det ikke er mulig å avvente vedtak i AUs påfølgende møte. 10

Referat fra møte i AU 17.mars 2009. Dato: 17.mars 2009 kl 10.00-15.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo (Christian Frederiksplass 5)

Referat fra møte i AU 17.mars 2009. Dato: 17.mars 2009 kl 10.00-15.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo (Christian Frederiksplass 5) FJELLREGIONSAMARBEIDET Et regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommuner/regionråd og fylkeskommunene i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato 06.03.08 Vår referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Referat fra møte i styret 21. oktober 2011, kl. 10.00 13.50

Referat fra møte i styret 21. oktober 2011, kl. 10.00 13.50 arbeider for levende og Referat fra møte i styret 21. oktober 2011, kl. 10.00 13.50 Sted: Thon Hotel Opera, Oslo Til stede fra styret: Arne Vinje, Vinje kommune Jenny Følling, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet

Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 01.04.2011-20.01.2012 Fjellbygdene Lever Fjellbygdene Leverer Fjellbygdene sitt talerør Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 2011 Fjellregionsamarbeidet består av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 2009

Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 2009 Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 2009 01.05.2009 20.03.2010 Fjellbygdene Lever Fjellbygdene Leverer Fjellbygdene sitt talerør 1 Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 2009 Fjellregionsamarbeidet består

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00.

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00. FJELLREGIONSAMARBEIDET Eit regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommunar/regionråd og fylkeskommunane i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato 24.03.10 Vår referanse 1 av 5

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-54/06: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE.//. Det vises til brev av 02.10.d.å. fra Arena Innlandet der regionrådene i fjellregionene i Hedmark og Oppland har fått oversendt

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 18. JAN 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 1.FEB 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

REFERAT FRA RÅDSMØTE I FJELLREGIONSAMARBEIDET 2012

REFERAT FRA RÅDSMØTE I FJELLREGIONSAMARBEIDET 2012 arbeider for levende og REFERAT FRA RÅDSMØTE I FJELLREGIONSAMARBEIDET 2012 Bristol Hotell, Oslo, 16. februar. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste... 3 2. Valg av møteleder, sekretær og

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 13. august 2010, kl. 10.00-14.00.

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 13. august 2010, kl. 10.00-14.00. Referat frå møte i Arbeidsutvalet 13. august 2010, kl. 10.00-14.00. Stad: Thon Hotell Opera, Oslo Til stades: Svein Borkhus, Hedmark fylkeskommune Arne Vinje, Vinje kommune Jenny Følling, Sogn og Fjordane

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

11. september Hjerkinn Av Monica Eriksson sekretariatsleder Ingvild Elise Ihle - rådgiver

11. september Hjerkinn Av Monica Eriksson sekretariatsleder Ingvild Elise Ihle - rådgiver 11. september 2014 - Hjerkinn Av Monica Eriksson sekretariatsleder Ingvild Elise Ihle - rådgiver Fjellregionsamarbeidet eit politisk nettverk for område i Sør-og Midt- Noreg der fjellet er ein viktig del

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Akershus fylkeskommune, møterom 211 Lillehammer, 25. mars 2015 Kl. 1000-1500 Til stede fra styret: Gro Lundby, Oppland fk Dag Lislien, Rollag kommune Arne Vinje, Vinje kommune

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 13.-14. januar 2011

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 13.-14. januar 2011 Referat frå møte i Arbeidsutvalet 13.-14. januar 2011 Stad: Thon Hotell Opera, Oslo Til stades: Svein Borkhus, Hedmark fylkeskommune Magne Pedersen, Buskerud fylkeskommune Olov Grøtting, Hedmarksregionar/kommuner

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Andre Eivind Brenna, styremedlem Euromontana Jan Borgnes, fjellstyrene (presentasjon under sak 20/14)

Andre Eivind Brenna, styremedlem Euromontana Jan Borgnes, fjellstyrene (presentasjon under sak 20/14) REFERAT FRA STYREMØTE Dato/tid 5. september kl. 10.-1420 Sted: Thon Hotel Opera Til stede: Fra styret: Lillehammer 29. august 2014 Gro Lundby, Oppland fylkeskommune Arne Vinje, Vinje kommune Kjell B. Melbybråten,

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-20 PR. APRIL 2017 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg

Nordreisa kommune. Saksfremlegg Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5388-1 Arkiv: K01 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 04.11.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/10 Nordreisa dispensasjonsutvalg 16.11.2010 Bestemmelser

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke Luftfartøy landing og start med motordrevet luftfartøy (altså ikke flyging, det reguleres av andre lovverk) 5. (generelle tillatelser etter vedtak) Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: a) landing

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Dato 28.jan Lillehammer, 29. januar 2015 Sted: Til stede: Lillehammer Hotell, Lillehammer fra styret: Gro Lundby, Oppland fk Dag Lislien, Rollag kommune Arne Vinje, Vinje kommune

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Dato: 30.05.2011 REFERAT FRÅ RÅDSMØTE I FJELLREGIONSAMARBEIDET 2011 NORSK FJELLMUSEUM, LOM, 13. MAI. Rådsmedlemar/varamedlemar til stades på møtet:

Dato: 30.05.2011 REFERAT FRÅ RÅDSMØTE I FJELLREGIONSAMARBEIDET 2011 NORSK FJELLMUSEUM, LOM, 13. MAI. Rådsmedlemar/varamedlemar til stades på møtet: Dato: 30.05.2011 Saknr: 11/715-11 Fjellregionsamarbeidet arbeider for levande og livskraftige fjellbygder. Det er eit politisk nettverk for kommunar, regionråd og fylkeskommunar i Sør-Noreg Vår sakshandsamar:

Detaljer

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. innkalte: Tid: 09:00-15:30. bestemt på møtet. Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. innkalte: Tid: 09:00-15:30. bestemt på møtet. Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00-15:30 innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Nestleder Leif Vingelen Medlem Trond

Detaljer

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 Vår ref.: 201203163 Lillehammer, 8. juni 2015 Sted: Skinnarbu Høyfjellshotell Dato: 5. juni 2015, kl. 0830-1300 Til stede: Se deltakerliste på neste side. Saksliste 1 Valg av

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2013/3572-4 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring på forslag til endringer i motorferdselsforskriften samt invitasjon til deltakelse i

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09.00-12.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Regionrådet 06. september 2016

Regionrådet 06. september 2016 Referat Regionrådet 06. september 2016 Sted: Rjukanhuset, Tinn Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 021/16: Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Fra Valdres deltok Gro Lundby, Svein Erik Hilmen, Håkon Johs. Skarstad og Arne Bang.

Møtested. Tingvoll. Fra Valdres deltok Gro Lundby, Svein Erik Hilmen, Håkon Johs. Skarstad og Arne Bang. MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-53/06: REFERATSAKER Følgende saker ble referert: a) Fjellpolitikkonferansen./. Det vises til vedlagte info om fjellpolitikkonferansen på Røros den 26. og 27. september der

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Thon Hotel Opera Dato 2. april kl. 10-15 Til stede: Styret Euromontana Adm. Gruppe Sekretariatet Andre Forfall Gro Lundby, Oppland Fylkeskommune Arne Vinje, Vinje Kommune Dag

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering.

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering. Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av leder Svein Arne Fossbakken MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Rom 142 09.03.2016 kl 12:00 13:45 Til stede Steinar Karlsen Marit Løkken Erik Nilsedalen Anne Marie

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 05. november 2014 Sted: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug,

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 10.03.10 Det vises til møteinnkalling av 4.mars, og de der oversendte saksdokumenter samt ettersendelse av dokumenter i tilknytning til sakene U-10/10 og U-11/10

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 21. februar 2012 Tid: Kl. 12.00 14.30 Møtested: Grimstad Rådhus, 1. etg. møterom Edvarda

Detaljer

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11/264-3 5.7.2012 Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering for budsjettåret 2011.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Referat fra styremøte i VNK 27. april 2016 i Valdres Næringshage fra 09:

Referat fra styremøte i VNK 27. april 2016 i Valdres Næringshage fra 09: Referat fra styremøte i VNK 27. april 2016 i Valdres Næringshage fra 09:00-14.00 Tilstede i styremøte: Inger Torun Klosbøle, Toril Grønbrekk, Eivind Brenna til kl. 11.30. Vidar Eltun deltok fra kl. 11.30,

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK Valdres Næringshage onsdag 12. mars kl 09.05 11.45 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Lars Kvissel, Inger Torun Klosbøle, Merete Hovi, Magne Kampen,

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:30 Saker til behandling: 060/16 073/16

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Dato: 11. mai 2017 Tid: kl 1000 ca kl 1530 Sted: Lofotprodukters møtelokaler (2. etasje), Storeidøya industriområde, Vestvågøy Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 JON-ANDREAS KOLDERUP - BUSKERUD FYLKESKOMMUNE - VISEPRESIDENT EUROMONTANA ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: 10.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2016 Tid: 0900 1530 I forkant av møtet, ble følgende program gjennomgått: Statens vegvesen sitt møte med formannskap,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Lillehammer, 23. april 2013 Dato: 19. april Sted: Akershus Fylkeskommune Kl. 1000-1500 Til stede fra styret Gro Lundby Arne Vinje Dag Lislien Dag Rønning Jørund A. Ruud Kjell Melbybråten

Detaljer

Referat arbeidsutvalg i Lister.

Referat arbeidsutvalg i Lister. Referat arbeidsutvalg i Lister. Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: mandag 13.10.14 Klokken: 0830-1000 Tilstede Forfall Ordfører Jonny Liland Sirdal Ordfører Jan Sigbjørnsen Flekkefjord

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer