Referat fra møte i AU 8.januar 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i AU 8.januar 2009."

Transkript

1 FJELLREGIONSAMARBEIDET Et regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommuner/regionråd og fylkeskommunene i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Inger Stubsjøen/Kjell Vaagen Svein Borkhus, Hedmark fylkeskommune Arne Vinje, Vinje kommune Tor Bremer, Sogn og Fjordane fylkeskommune Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Magne Pedersen, Buskerud fylkeskommune Kjetil Lundemoen, Oppland fylkeskommune Olaug Grønseth Granli, Buskerudregioner/kommuner Eivind Brenna, Opplandsregioner/kommuner Olov Grøtting, Hedmarksregioner/kommuner Referat fra møte i AU 8.januar Dato: 8.januar 2009kl Sted: Thon Hotell Opera, Oslo (Christian Frederiksplass 5) Tilstede på møtet: AU politisk Svein Borkhus, Hedmark fylkeskommune Arne Vinje, Vinje kommune Tor Bremer, Sogn og Fjordane fylkeskommune Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Kjetil Lundemoen, Oppland fylkeskommune Eivind Brenna, Opplandsregioner/kommuner 1 av 10 Administrativ arbeidsgruppe Kay H Bjerke, Buskerud fylkeskommune Lars Hustveit, Sogn og fjordane fylkeskommune Inger Stubsjøen Hedmark fylkeskommune Forfall Magne Pedersen, Buskerud fylkeskommune Olaug Grønseth Granli, Buskerudregioner/kommuner Olov Grøtting, Hedmarksregioner/kommuner Anne Marie Sveipe, Oppland fylkeskommune Thrond Kjellevold, Telemark fylkeskommune Kjell Vaagen Hedmark fylkeskommune 1

2 Orientering : -Norsk Fjellmatsenter SA ved Eldgrim Spinngaard og Harald Bjelke. Foredraget ligger vedlagt Sakliste og innkalling godkjent: Sak 1/2009: Referat fra møtet på Hotell Bristol Det vises til vedlagte referat fra møtet på Hotell Bristol AU godkjenner referatet med de tilføyelser som er lagt til i sak 31/2008 Sak 2/2009: Utkast til strategi-dokumentet Norsk fjellpolitikk Dokumentet Norsk Fjellpolitikk er revidert etter AU sine innspill Dokumentets sammendrag er kortet ned. Fire sentrale fjellpolitikk-områder er omtalt o Innovasjon, nærings-og kompetanseutvikling i fjellregionen o Fjell-landbruket o Det moderne liv i fjellregionen - om lokal velferd, kompetansearbeidsplasser og utviklingskraft o Bruk og vern av store naturområder Fjellregionsamarbeidets intensjon er at dokumentet skal overleveres til Regional- og kommunaldepartementet, Landbruk - og matdepartementet og Miljøverndepartementet som et innspill til ny distrikts- og regionalmelding. Det legges opp til et møte med departementene i forbindelse med denne oversendelsen som må finne sted innen utgangen av januar Vedtak o AU vedtar dokumentets innhold og form med de gitte innspill til korrigeringer til sammendraget som kortes ned til 2-3 sider o AU ber om at dokumentet oversendes til departementene parallelt med at det sendes ut på høring til kommuner, regionråd, fylkeskommuner og aktuelle høringsparter o AU ber om et møte med KRD og eventuelt MD og LMD for å overlevere dokumentet og formidle innspillet om fjellpolitikk. Dette møtet forberedes med pressemelding og god pressedekning. Leder og nestleder tar ansvar for dette møtet, mens resten av AUs representanter tar ansvar for kontakt med sine lokal-aviser. 2

3 o o o AU oppfordrer høringspartene som får oversendt dokumentet Norsk Fjellpolitikk om å behandle det politisk og på den måten forberede debatten til Fjellregionsamarbeidets årsmøte AU legger også opp til en debatt om Fjellregionsamarbeidets strategi for en helhetlig fjellpolitikk. Hvilken form skal en ny fjellpolitisk satsing skal få? Alternativene kan være flere: Et nytt Verdskapingsprogram for fjellbygdene Et Partnerskapsprogram for fjellpolitikk-satsing En natur og kulturpark-satsing i Fjellbygdene AU ber om møter med Norsk Fjellstyresamband og Utmarkkommunenes Sammenslutning for å avklare mulige samarbeidsområder og samarbeidsform Sak 3/2009: Uttalelse fra Fjellregionsamarbeidet til Territorial Cohesion Fra Kommunal og regionaldepartementet er det utsendt høringsbrev til blant annet alle landets fylkeskommuner. Grønnbok om Territoriell Samhørighet er å sammenligne med en norsk NOU. Målsettingen med en grønnbok er å komme fram til en felles forståelse av territoriell samhørighet og implikasjonene for politikkutformingen. Grønnboken er laget blant annet på oppfordring fra EU-parlamentet og EU-landenes ministre med ansvar for planlegging og territoriell utvikling. Den må også ses i sammenheng med diskusjonen om EUs regionalpolitikk etter Regionalpolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men EUs innretning av regionalpolitikken har stor betydning for rammene for norsk regionalpolitikk både i forhold til geografi og innhold. Den offentlige høringen gir mulighet til å fremme norske synspunkter. Departementet vil lage en høringsuttalelse til EU-kommisjonene blant annet basert på innkomne kommentarer og synspunkter på grønnboka. De har satt høringsfristen til De oppfordrer imidlertid norske kommuner og fylkeskommuner som deltar i europeiske samarbeidsorganisasjoner om å benytte disse arenaer eller sende sin uttalelse direkte til EU-kommisjonen. Da er søknadsfristen I Grønnboka definerer de tre generelle utfordringer for den framtidige territorielle utviklingen: - konsentrasjon av økonomisk aktivitet - ulik tilgang til infrastruktur og tjenester (tilgjengelighet) - samarbeid for å imøtekomme de foran nevnte utfordringene 3

4 Vurdering: Det er viktig at Fjellregionsamarbeidet i Sør-Norge gir uttalelse til dette dokumentet som er utsendt fra EU kommisjonen I et nyhetsbrev sendt fra Euromontana heter det om Territorial Cohesion at..frank Gaskell has been asked to help Euromontana in the writing of its response to the Green paper. He has accepted (final conditions will be set next Tuesday). He has proposed a strategy for a response, strategy that compiles works that have already been submitted to the Board and that will be examined the following week at group 158 meeting. Finalized agreement with the Norwegian Government for a contribution of to Euromontana's action on Territorial Cohesion in 2008 and until Feb Discussions engaged by F. Gaskell in Norway, on the occasion of the Norwegian conference on Mountain areas ( ), for a contribution for Det er naturlig at Fjellregionsamarbeidet i Sør-Norge også ser på Frank Gaskell sin vurdering og strategi i sin uttalelse til Grønn-boka om den territorielle politikken. Vestlandsrådet og Oppland fylkeskommune har også laget sin egen uttalelse til grønnbok om Territoriell Samhørighet. AU anser dette som en viktig sak for Fjellregionsamarbeidet i Sør-Norge. AU ber om at det lages et forslag til uttalelse basert på bakgrunnsinformasjon som er tilgjengelig fra Euromontana og KRD samt høringsuttalelsene fra Vestlandsrådet og Oppland fylkeskommune. Uttalelsen oversendes til både Kommunal- og regionaldepartementet og Euromontana Sak 4/2009: Samarbeid og møter med Norsk Fjellstyresamband og Utmarkskommunenes Sammenslutning Etter samråd med politisk ledelse har sekretariatet tatt kontakt med to av de, som etter konferansen på Lillehammer 2. og 3. desember, synes å bli Fjellregionsamarbeidets viktigste med-spillere i fjellpolitikksamarbeidet - nemlig Norsk Fjellstyresamband og Utmarkskommunenes Sammenslutning. Det er ønskelig å få til politiske møter med de på nyåret og etter kontakt med deres sekretariat har vi fått følgende forslag til møte tidspunkter: - Fjellstyresambandet: 13. eller 14. januar, eller eventuelt 28.januar - Utmarkkommunenes sammenslutning: andre halvdel av januar Fjellregionsamarbeidet bør vurdere hvilken form for samarbeid det her skal legges opp til. I tilknytning til arbeidet med ny distrikts- og regionalmelding bør det tas stilling til om innspillene bør koordineres og eventuelt samordnes fra de tre organisasjonene. 4

5 AU ber om at det legges til rette for et møte med hver av organisasjonene Norsk Fjellstyresamband og Utmarkkommunenes Sammenslutning onsdag 28.januar i Oslo. Dette blir drøftingsmøter hvor vi blir mer kjent med den enkelte organisasjon, hva vi kan samarbeide om og samarbeidsform i perioden Sak 5/2009: Årsmøtet 2009 på Savalen Fjellhotell & Spa tema og dato-fastsetting. På møtet fastsatte AU årsmøtet til på Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset. Det viser seg imidlertid at det blir møte-kollisjon med felles fylkestings for Hedmark og Oppland og av den grunn er det ønskelig å flytte årsmøtet slik at aktuelle representanter fra disse til fylkene ikke blir forhindret fra å møte på årsmøtet. I uke 14 er bra plass på hotellet, det vil si 30.mars til 3-apri (uka før påske) Arbeidsutvalget må ta stilling til tematikk for årsmøtet. Kanskje er det interessant å invitere Norsk Fjellstyresamband og Utmarkskommunenes Sammenslutning for å holde innlegg. Strategidokumentet Norsk Fjellpolitikk bør også presenteres på årsmøtet - AU fastsetter årsmøtet til 1. og 2. april 2009 på Savalen Fjellhotell & Spa i Tynset - AU ber om at det lages et utkast til program basert på følgende : o Årsmøtet skal være en møteplass med flere målsettinger en møteplass hvor fjellbygdene møter sentrale styremakter - og hvor Fjellregionsamarbeidet melder tilbake til sentral myndigheter en arena for dialog og utvikling av fjellpolitikk en spennende arena også for de som ikke er medlemmer og som gir grunnlag for rekruttering av nye medlemmer Årsmøtet skal inspirere og motivere til felles innsats på praktisk fjellpolitikk Årsmøte-saker legges til 2.dag - AU foreslår at følgende tema kan være aktuelle: o Strategidokumentet Norsk Fjellpolitikk må presenteres - Innspill og debatt etter høringen o Fjellpolitikk en viktig del av regionalpolitikken o Norsk Fjellpoliktikk i et europeisk perspektiv bygge på vår høringsuttalelse til Grønnbok om Territoriell Samhørighet o Nasjonalparkenes rolle i lokal/regional utvikling o Fjell-landbruket bærebjelken i fjellbygdenes bosetting og næringsutvikling o Valdres natur- og kulturpark en modell for gjennomføring av fjellpolitikk? o Utmarksforvaltning og utfordringer knyttet til dette; for eksempel - Utmarkkommunenes sammenslutning kan utfordres på et aktuelt tema eller Fjellstyresambandet kan utfordres på Verdiskaping i utmark- hvilken politikk må vi ha? o Fellesgode-finansiering - AU inviterer politisk ledelse/statssekretær fra følgende departementer: o Kommunal- og regionaldepartementet 5

6 o o o o Landbruk- og matdepartementet Næringsdepartementet Miljøverndepartementet Samferdselsdepartementet samt Sak 6/2009: Evaluering av Fjellkonferansen på Lillehammer 2. og 3.desember 2008 AU oppsummerer erfaringene fra Fjellkonferansen på Lillehammer 2. og 3. desember 2008 og drøfter om Fjellregionsamarbeidet skal ta mål av seg å være ansvarlig for en årlig fjell-konferanse. AU er godt fornøyd med konferansen som ble et viktig møtested for både lokale, regionale og sentrale aktører. Programmet var best på dag 1 og den påfølgende paneldebatten avsluttet dagen meget bra. En god konferanse som ble vel gjennomført. AU er opptatt av at Fjellregionsamarbeidet skal tilrettelegge gode møtearenaer og vil årlig vurdere behovet for en Fjellkonferanse i tillegg til Fjellregionsamarbeidets årsmøte som også får form som en årlig konferanse. Sak 7/2009: European Mountain Convention Nedsetting av en Convention 2010 komitè som forbereder arrangementet. Norge og Lillehammer er blitt tildelt arrangement European Mountain Convention 2010 med Fjellregionsamarbeidet som ansvarlig vertskap. Dette er et arrangement som vil kreve planlegging og gode forberedelser, særlig med tanke på økonomi, organisering og vertskapsansvar. Denne anledningen byr også på muligheter for profilering og markedsføring for mange aktører som driver sin virksomhet i våre fjellbygder. Når tidspunkt og tematikk er klarlagt er det mulig å informere om arrangementet i god til slik at de aktuelle kan forberede seg. Spørsmål som er viktig å avklare er vertskapsansvar, ledelse/prosjektledelse, økonomi og søknader om finansiell støtte. Forprogram, etterprogram samt den kulturelle delen av programmet er også en del av vertskapets ansvar. Spørsmålet er om Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune ønsker/har mulighet til å ha et spesielt ansvar her? Arena Innlandet (Hedmark og Oppland) har drøftet denne saken og er innstilt på samarbeid både politisk og økonomisk. 6

7 -AU ber om at det utarbeides et notat fra administrativ arbeidsgruppe. Notatet skisserer: - Vertskapets ansvar Oppland og Lillehammer sin rolle Fjellregionsamarbeidets rolle - Ledelse/prosjektledelse - Økonomi - Finansiering/ finansiell støtte - AU ber om at dette notatet legges frem på neste møte i AU Sak 8/2009: Nye medlemmer i Fjellregionsamarbeidet kriterier for medlemskap - Henvendelse fra Kongsberg-regionen Fjellregionsamarbeidet har mottatt mail fra Kongsbergregionen I regionrådsmøte tok ordfører i Nore og Uvdal opp spørsmålet om regionens mulighet for medlemskap i Fjellregionsamarbeidet. Kongsbergregionen består av 8 samarbeidende kommuner: Tinn, Hjartdal, Notodden, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Øvre Eiker. Saken vil bli forberedt til rådmannsutvalget i januar-09 og saken behandles i regionrådets møte i febrar/mars -09. Vedlagt følger to kart som viser fjellkommuer i Sør-Norge Arbeidsutvalgets vurdering. Arbeidsutvalget viser til Fjellregionsamarbeidets medlemsregisteret hvor Tinn og Rollag kommuner er medlemmer, mens Nore og Uvdal kommune i henhold til medlemsregisteret ikke medlem. Arbeidsutvalget vil i sin vurdering av denne henvendelsen vise til retningslinjenes 1 om formål og virkeområde der det heter: Fjellregionsamarbeidet er et regionalpolitisk samarbeidsnettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge, hvor fjellområdene er en viktig del av ressursgrunnlaget og forutsetning for næringstilpasning, kultur og livsvilkår. Fjellregionsamarbeidet ser positivt på Kongsbergregionens henvendelse som betyr en forsterkning av Fjellregionsamarbeidet. Fjellregionsamarbeidet skal være Fjellbygdenes Talerør og vil legge denne visjonen tilgrunn for betydningen av å utvide samarbeidet. Nye medlemmer vil også forsterke Fjellregionsamarbeidets stemme i forhold til sentrale myndigheter. I henhold til Retningslinjenes 12. om nye medlemmer skal de voteres inn av Fjellregionrådet selv, med simpelt flertall. Dette er samarbeidets øverste organ. Medlemskontingenten er kr. 2 pr innbygger for regionråd/kommuner. AU anbefaler årsmøte i Fjellregionsamarbeidet å gi Kongsbergregionen medlemskap i Fjellregionsamarbeidet. 7

8 Sak 9/2009: Løypekjøring på privat og offentlig grunn utfordringer knyttet til grunneiere som ikke ønsker oppkjørte løyper. Løypetilbudet i fjellregionene er et viktig del av den samlede infrastrukturen i vinterhalvåret både i områder med store reiselivsdestinasjoner og i områder med preg av mer enkel tilrettelegging. Særlig viktig er løypenettet der det kobler de større reiselivsbedriftene med den enklere gardsturisme og private hytteområder. Et godt og lett tilgjengelig løypenett er ofte en forutsetning for vinterturisme og attraktive hytteområder. Løypenettet er ofte også lokalt tilpasset i forhold vilt- og andre miljøhensyn.. Løypekjøring er regulert etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Kommunene gir tillatelse til oppkjøring av løyper i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 3. Punkt e der det heter : Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. Men denne loven innskrenker ikke den mulighet grunneier har til å forby motorferdsel på sin eiendom, jfr. 10. (forholdet til grunneiere o.a.) der det heter: Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. Dette vil kunne innebære at en enkelt grunneier kan gjøre det umulig å tilrettelegge for et godt og sammenhengende løypenett. AU drøfter dette som en prinsipiell sak og avklarer om det kan/bør jobbes videre med det prinsipielle i denne saken. AU behandler dette som en enkeltsak og ber om at utfordringer knyttet til dette tas opp på generelt grunnlag i form av et brev som oversendes Miljøverndepartementet. 8

9 Sak 10/2009: Forankring av Fjellregionsamarbeidet - lokalt og regionalt i de 5 fylkene Felles melding/nyhetsbrev fylkesting, regionråd og kommunestyrer. Arbeidsutvalget hadde i sitt møte Informasjonsstrategi for Fjellregionsamarbeidet som egen sak (sak 09/2008). Dette er et viktig arbeid med tanke på økt innsats for å få flere med i dette regionalpolitiske samarbeidet. Det bør være en ambisjon at alle ti fjell-fylker i Sør-Norge deltar for å gi større slagkraft i fjellpolitikk-samarbeidet. I denne saken ble det sagt at informasjonsarbeidet skal omfatte: Brosjyremateriell Nå er engelsk brosjyre revidert og ny norsk brosjyre trykket opp. Det er også laget tre roll-ups om Fjellregionsamarbeidet som kan benyttes til markedsføring og profilering. Fjellregionsamarbeidets hjemmeside. Fjellregionsamarbeidets hjemmeside er også oppdatert og blir brukt aktivt som informasjonskanal til formidling av aktuelle nyheter fra Fjellregionsamarbeidet. Informasjon til fylker, regionråd og kommuner om Fjellregionsamarbeidet Arbeidsutvalget mener det er viktig å nå ut med god informasjon både til egne medlemmer, men også til andre fylker, regionråd og kommuner. Det bør legges opp til en aktiv informasjonsrunde første halvår 2009 i forkant av årsmøtet. I tilknytning til Fjellregionsamarbeidets årsmøte i mars skal det utarbeides regnskap og årsmelding. Fjellregionsamarbeidets engasjement og aktivitet kan også enkelt komme i form av en felles melding/ nyhetsbrev til fylkesting, regionråd og kommunestyrer. Dette kan samordnes med forberedelsene til årsmøtet - AU mener det er viktig å forankre Fjellregionsamarbeidet i egne organer fylkesutvalg/fylkesråd, fylkesting, regionråd og kommunestyrer. Dette er utgangspunkt for politisk engasjement og innsats. - AU mener informasjon også er viktig i forhold til å verve flere medlemmer. - AU vedtar å utarbeide felles melding/nyhetsbrev for 2008 Sak 11/2009: Handlingsprogram for Fjellregionsamarbeidet Vedlegg Fjellregionsamarbeidets utkast til handlingsprogram ble drøftet i AU`s møte Fjellregionsamarbeidets ambisjon er å være fjell-bygdenes tale-rør en aktiv og ledende pådriver som synliggjør og bidrar til å utvikle fjellbygdenes verdier og muligheter. Samarbeidet skal ikke være en prosjekt-organisasjon, men trekke veksler på egen fylkeskommunal/kommunal organisasjon som iverksetter og gjennomfører av prosjekt- og pilotarbeid. Fjellregionsamarbeidet besluttet å benytte matrise-modellen i sitt handlingsprogram. Denne metodikken gir god oversikt og vil være lett å følge opp i forhold til å rapportere resultater. 9

10 Arbeidsutvalget fikk handlingsprogrammet utdelt på møtet. AU ber om at handlingsprogrammet sendes ut og tar saken opp på neste møte Sak 12/2009. Møteplan for 2009 Møte med Norsk Fjellstyresamband: Møte med Utmarkkommunenes sammenslutning AUs neste møte Årsmøte i Fjellregionsamarbeidet 28. januar 28. januar 26. februar eller 5.mars 1. og 2. april Eventuelt A. Fjellregionsamarbeidet sekretariat Svein Borkhus orienterte om saken. Fjellregionsamarbeidets sekretariat følger den politiske ledelsen. Svein Borkhus fra Hedmark ble valgt til ny politisk leder og siden årsmøte i 2008 har sekretariatet vært knyttet til Hedmark fylkeskommune. Kjell Vaagen ved enhet for Internasjonalt samarbeid og Inger Stubsjøen ved Fylkesdirektørens planstab har utgjort sekretariatet. Dette er medarbeidere som i løpet av vårhalvåret skal over i andre arbeidsoppgaver. Hedmark fylkeskommune tar ansvar for at det etableres en ny ording for sekretariatet som sikrer kontinuitet og oppfølging av påbegynt arbeid og politisk engasjementet. B. Uttalelser fra Fjellregionsamarbeidet Vedtak. AU er enstemmig innstilt på at det må være åpent for å gjøre gyldige vedtak pr. e- post i saker der det haster og det ikke er mulig å avvente vedtak i AUs påfølgende møte. 10

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer