Min arbeidsplass er organisasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min arbeidsplass er organisasjonen"

Transkript

1 fagartikkel Empowerment Gitte Svennevig er sosionom og faglig leder i WayBack. Forfatter av boken «WayBack - det er aldri for tidlig å angre». Hun holder på med en master i Helse og empowerment Ex-fanger hjelper hverandre Hvordan ex-fanger får makt over egne liv og innflytelse for sin organisasjon. Illustrasjon: Marius Pålerud Min arbeidsplass er organisasjonen WayBack, der tidligere fanger hjelper andre straffedømte i løslatelsesfasen og til å mestre livet etter soning. I fjor fikk jeg i oppgave å skrive en bok om likemannsarbeidet i praksis i nært samarbeid med mine kollegaer, faddere i Oslo-avdelingen. Brorparten av de som søker WayBacks hjelp har sittet i fengsel flere ganger, og de sliter med rusproblemer. De er utstøtte og stigmatiserte på grunn av sine handlinger og samfunnets sanksjoner overfor dem. Over tid har dette medført opphopning av omfattende problemer og marginalisering. Hjemdal, Nilsen og Seim (1992) og Svennevig (2012) beskriver hvordan livet på kanten av samfunnet fører til ustabile, midlertidige og konfliktfylte relasjoner. Det kan øke avmakten ytterligere, ettersom trygge, tillitsfulle relasjoner har stor betydning for utvikling av selvtillit og evnen til å hevde seg og sine behov. Når individene ikke lever opp til samfunnets forventninger om positiv progresjon, livsførsel og selvforsørging gjennom arbeid, utvikler forholdet til hjelpeapparatet seg også ofte til å bli vanskelig. Dersom individene virvles inn i spiralen, vil forutsetningene for å kunne fremme behov, krav og rettigheter minskes. Sammenhengen mellom samfunnets undertrykkelse og individets selvfordømmelse kan bli selvforsterkende. Paulo Freire mente at de undertrykte på en og samme tid er undertrykte og sin egen undertrykker. De tar til seg samfunnets virkelighetsforståelse som sin egen (Askheim & Starrin, 2012, s. 23). Betegnelsen «undertrykker» kan oppfattes som urimelig sterk i en demokratisk velferdsstat som vår. Vi har tross alt like muligheter for alle og et sikkerhetsnett til å fange oss opp om vi skulle falle. Ikke samme velferd for alle Men fordelingen av levekår blant den norske fangebefolkning viser hvordan individenes problemer er nært knyttet til strukturelle samfunnsforhold. Dette kan tyde på at mulighetene og sikkerhetsnettet ikke favner alle. I fengslene finner vi de med alvorlige problemer i oppveksten, de med minst utdanning og med svakest tilknytning til arbeidsmarkedet. De med dårligst helse og flertallet har rusproblemer (Friestad og Skog Hansen, 2004). Forskningsstiftelsen FAFOs levekårsundersøkelse viser at det ikke er helt tilfeldig hvem som ikke klarer å nyttiggjøre seg ressursene i de etablerte velferds- og samfunnssystemene, og hvem som havner bak fengselsmurene igjen og igjen. Resultatene i undersøkelsen forteller at en tidligere straffedømts posisjon «i 54 Fontene 2/2014

2 >> 55

3 fagartikkel samfunnsstrukturen ikke er naturgitt, men et resultat av menneskeskapte, historiske prosesser» (Askheim & Starrin, 2012, s. 23). Innenfor et motmaktperspektiv i empowerment vil det være mulig å endre forholdende igjen, sier forfatterne. I dette perspektivet formidles det håp om at det ved kollektiv innsats faktisk går an å skape en bedre framtid til tross for et dårlig utgangspunkt. Fanger er marginaliserte, og de betegnes også som en (ressurs)svak gruppe, til tross for at det kan være stor forskjell på individenes ressurser og muligheter, skriver Falck (2001, s. 282). De fleste fanger er marginaliserte på flere områder: økonomisk, sosialt, på arbeids- og boligmarkedet, kulturelt og politisk. «Vi er ikke stolte av historiene våre, men vi er stolte av at det er historie.» Mobiliserer ressurser Empowerment er «en sosial prosess der man anerkjenner, fremmer og styrker folks evne til å imøtekomme egne behov, løse egne problemer og mobilisere nødvendige ressurser for å oppleve kontroll i eget liv» (Gibson, 1991, s. 359, min oversettelse). Empowerment har relevans på flere nivåer: individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Alle nivåene er nødvendige for å sette individets og gruppens avmakt i sammenheng med samfunnsmessige, strukturelle forhold og i et motmaktperspektiv (Askheim, 2012, s. 25.). På individnivå handler empowerment om individets mulighet til å ta beslutninger, mestre og ha kontroll over sitt eget liv. På gruppe- og samfunnsnivå gjelder det for individene å bruke sine ressurser og sin kompetanse i organisasjoner og samfunn for kollektivt å oppnå bedre betingelser for økt helse. (Israel, Nutbeam i Tveiten, 2007, s. 26). Schon med flere hevder at brukerorganisasjonenes betydning for at brukerne kan komme ut av sin avmakt har vært tillagt liten vekt i det helse- og sosialfaglige arbeidet, og studier har vist at sosialarbeidere synes det er skremmende å gå ut av tradisjonelle profesjons- og behandlerroller for å møte klientene i slike arbeidsformer. (Schon m.fl. i Askheim, 2012, s. 25). Om arbeidet i brukerorganisasjoner har effekt for brukerne, er det grunn til å styrke organisasjonenes innflytelse og medvirkning i det offentlige hjelpeapparatet. Empowerment som etablering av motmakt dreier seg om individenes posisjon i forhold til samfunnsstrukturer. Det skal skapes en bevissthet hos den enkelte om sammenhengen mellom egen livssituasjon og ytre forhold i samfunnet, og om at andre opplever lignende avmaktsproblemer. Bevisstgjøring skal i neste omgang legge grunnen for handling og motmakt i de forhold som virker undertrykkende (Askheim, 2012, s. 21). Det kan starte i det lille, i møtet mellom to som forstår og anerkjenner hverandre, og etter hvert med flere: «Ved å snakke med andre på WayBack forsto jeg at alle har hatt den samme skyldfølelsen, den samme skammen i seg. Jeg var verken verre eller bedre» (sitat fra et medlem i WayBack, Svennevig, 2012, s. 73). Et bedre liv etter soning WayBack etablerte organisasjonen for selv å finne alternative løsninger på fangers tilbakefallsproblematikk og til en lettere overgang til livet etter soning (Svennevig, 2012, s. 12). På bakgrunn av egne og medfangers opplevelse av å stå alene og på bar bakke ved løslatelse, forsto de at de kunne bruke sine egne kunnskaper til å støtte hverandre. Organiseringen kunne også forstås som en protest mot å føle seg utstøtt, selv etter soning av straffen. Avmaktsfølelsen ble forsøkt opphevet ved at de selv nedenfra tok grep og kontroll. I WayBack brukes betegnelsen 56 Fontene 2/2014

4 «medlemmer» om deltakerne, et ord fritt for stigma fordi det kan assosieres med alminnelig frivillig medlemskap i foreninger for folk flest. Til gjengjeld brukes ordet «fange» framfor «innsatt». Det betyr at man tar avstand fra tilsløring av hva frihetsberøvelsen faktisk innebærer. I motsetning til marginalisering står empowerment for en integreringsprosess. Når brukerorganisasjoner har oppnådd økt posisjon og makt i forhold til majoritetssamfunnet, kan dette forstås som en vellykket «ekstern integrering». Den «interne integrering» dreier seg om forholdet til minoritetsgruppen. Det er innad i gruppen det grundige forarbeid må gjøres for å opparbeide overskudd til å organisere en kollektiv innsats overfor det øvrige samfunn. Den interne integrering blir en forutsetning for den eksterne integreringen (Hjemdal et al., 1997, s. 150). WayBack driver likemannsarbeid. Vi definerer det som «utveksling av egenerfaringer for at andre i tilsvarende situasjoner kan bruke egne ressurser og muligheter til å styre livet i ønsket retning» (Svennevig, 2012, s.13). Slik kan også formålet med «selvhjelpsgrupper» defineres. I selvhjelpsgrupper er det imidlertid ingen som blir definert som hjelper. Hjelpen er gjensidig. Faddere i WayBack er tidligere straffedømte og har dette til felles med dem som de skal hjelpe. Fadderordningen innebærer at fadderne får en rådgivende rolle som hjelpere overfor nye medlemmer. Dermed blir relasjonen og gjensidigheten asymmetrisk, hvilket utgjør forskjellen mellom selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid (Hjemdal, Nilsen & Seim, 1997, s. 42). Begrepene blir ofte brukt om hverandre uten å vektlegge forskjellen. Katz i (Dwyer & Maruna, 2011, s. 295) understreker betydningen av at naturlig skapte selvhjelpsgrupper eller nettverk «is both the oldest and the most pervasive system of care for human ills». Erfaringsbasert kunnskap om selvhjelps- og likemannsarbeid har ofte lagt grunnlaget for nye modeller for konflikthåndtering, jamfør Christie (1997, med grunnideen bak konfliktrådene), og håndtering av sosiale problemer jf. Falck (2006, «Hva er det med familieråd?», brukt i barnevernet). Fra skam til stolthet I og med at organisasjonens «faddere» selv er tidligere straffedømte som har overkommet den vanskelige overgangen, har de gode muligheter for å få til fordomsfrie og likeverdige møter med fangene som står for løslatelse (Svennevig 2012, s. 27). Gjennom anerkjennende og bevisstgjørende dialog over tid, og gjennom gjensidig erfaringsutveksling, kan følelser av skyld og skam langsomt vendes til livsmot og stolthet. Det frigjør emosjonell energi som setter en i stand til å ta aktivt del i og ansvar for eget liv og relasjonene til omgivelsene. Da kan man ta del i den interne integrering som nettopp avhenger av individenes evne til tilpasning og til å samarbeide mot felles mål. Som forarbeid til den eksterne integrering må det i denne prosessen skapes samhold, tilhørighet og mestringstro innad i gruppen. Det er en krevende og sårbar øvelse for marginaliserte grupper, og ikke alle forsøk lykkes (Hjemdal et al., 1997, s ). Fadderne fremstår som modeller og levende eksempler på at det faktisk går an å komme ut av offerrollen og «Sosialarbeidere synes det er skremmende å gå ut av tradisjonelle profesjons- og behandlerroller for å møte klientene på slike arbeidsformer.» oppnå positiv endring. For mange fanger kan dette være den første spire til håp som gir kraft til videre handling. Organisasjonen er ikke interessert i de kriminelle historiene som har ført til fengsling, men holder fokus på hva den enkelte ønsker med livet sitt. Med dette anerkjennes medlemmene som fullverdige mennesker som er langt mer enn «diagnosen» som straffedømt. Dette blir en forløsende salutogen faktor, (salutogene faktorer er det som fremmer helse), et skritt mot å endre synet på seg selv som uverdig til å bli «emosjonelt empowered» (Askim & Starrin 2012). «Vi er ikke stolte av historiene våre, men vi er stolte av at det er historie». (Et WayBack- prinsipp, Svennevig, 2012, s. 44). WayBack-boka (Svennevig, 2012) er spekket med for- >> 57

5 fagartikkel «Ved å snakke med andre på WayBack forsto jeg at alle har hatt den samme skyldfølelsen, den samme skammen i seg. Jeg var verken verre eller bedre.» slag til potensiell helsefremmende dialog og ressursorientert tilnærming som er utvalgt av og basert på likemennenes (og kvinnenes) egne erfaringer. Fadderne tilbyr å gå side om side med den innsatte hele veien i prosessen fra fengsel til løslatelsesperioden, og til medlemmet selv føler han står støtt i samfunnet. Dette innebærer støtte til å skape gode sammenhenger på områder i livet som er grunnleggende viktige for alle mennesker: Nettverk og familie, bolig, økonomi, jobb og skole, en meningsfull hverdag, og helse. I tråd med empowerment legger organisasjonen opp til mobilisering av nødvendige ressurser i det offentlige tjenesteapparatet i prosessen med hver enkelt, herunder etablering av ansvarsgruppe og skreddersydd individuell plan (IP). Marmot i Fugelli og Ingstad (2009, s ) viser til omfattende undersøkelser fra folkegrupper verden over, hvor det framheves to psykososiale verdier som avgjørende for helsen: Graden av styring over eget liv (arbeidsliv og allment liv), i tillegg til graden av deltakelse og godtakelse i fellesskapet. Her vektlegges betydningen av både individ, gruppe og/ eller samfunnsnivå og nødvendigheten av dialektikk og (makt)balanse mellom nivåene. Også andre steder i verden er det skapt selvhjelpsorganisasjoner av tidligere fanger, for at de og deres familier kan oppnå sivil, sosial og økonomisk deltakelse i samfunnet. Dwyer og Maruna (2011) nevner disse motivasjonsfaktorer: frykt for å forbli kriminell, ønske om å kontrollere egen skjebne og tro på at gjennom egne erfaringer er de selv best egnet til å kunne leve seg inn i og forstå effekten av soning for deres kamerater. WayBack er den første selvhjelps-/likemannsorganisasjon av fanger for fanger i Norge som har klart å oppnå betydelig kollektiv slagkraft. Og prosessen har ikke vært knirkefri! I 2007 evaluerte FAFO WayBack og uttalte blant annet at «WayBacks arbeid avdekker et grelt hull i arbeidet til det kommunale tjenesteapparatet og kriminalomsorgen hva angår gjenintegrering» (Skog Hansen). Anerkjennes av myndigheter I tillegg til likemannsarbeid fremmer organisasjonen medlemmenes interesser overfor myndigheter og samfunn. WayBack har hatt støtte over statsbudsjettet i ti år nå, og tilskuddet har økt jevnlig i perioden. Organisasjonen har utvidet med fire nye avdelinger i landet. WayBack har samarbeidsavtaler med de fleste fengsler, inkludert anstalter med høy sikkerhet. Vi har også en særordning for besøk til fanger utenom fangenes ordinære besøkskvote. Vi omtales som en ressurs i diverse offentlige dokumenter, som for eksempel den siste stortingsmeldingen om kriminalomsorg (2009, s ). WayBack har status som høringsinstans i alle saker som gjelder fangers og rusmisbrukeres livssituasjon. Mange faddere og medlemmer har stått fram i offentlige fora, på TV og i pressen og fortalt om problemtemaene, arbeidet de gjør, hvem de er, og noen forteller om de personlige forandringsprosessene. Dette påvirker samfunnet, og det styrker talspersonene og gruppen når de blir vist anerkjennelse og aksept. Samtidig synliggjøres menneskene bak «de kriminelle monstrene». «Synliggjøring er nødvendig for å demme opp for frykt og myter, som igjen forsterker en underordnet posisjon» (Hjemdal et al.,1997, s. 30). Dialektikken mellom individ, gruppe og samfunn, - intern og ekstern integrering, blir spesielt tydelig i denne prosessen. For å oppsummere: Empowermentprosessen i Way- Backs likemannsarbeid motvirker marginalisering samtidig som medlemmene blir bedre i stand til å mestre den marginaliserte tilværelse. Gjennom helsefremmende tilnærminger, integrering og motmakt beveger man seg fra en posisjon i avmektighet til en posisjon der man kan oppleve å ha mer makt og styring. 58 Fontene 2/2014

6 Litteratur Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse og sosialfaglig arbeid: Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Oslo: Gyldendal akademisk.. Askheim, O. P. & Starrin, B. (red). (2012). Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. Antonovsky, A. (1996). The Salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), Christie, N. (1977). Conflicts as property. Brithish Journal of Criminology, 17(1), Dwyer, C.D. & Maruna, S. (2011). The role of self-help efforts in the reintegration of «politically motivated» former prisoners implications from the Northern Irish experience. Crime Law Soc Change, 55, doi: /s Falck, S. (Red). (2006). Hva er det med familieråd?: Samlerapport fra prosjektet: «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge». (NOVA-rapport nr. 18/2006). Oslo: NOVA. Falck, S. i Sandbæk, M. (Red). (2001). Fra mottaker til aktør: Brukerens plass i sosialt arbeid og forskning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Friestad, C. & Skog Hansen, I. L. (2004). Levekår blant innsatte. (Fafo-rapport nr. 429). Oslo: FAFO. Fugelli, P. & Ingstad, B. (2009). Helse på norsk: God helse slik folk ser det. Oslo: Gyldendal akademisk. Gibson, C. H. (1991). A concept analyses of empowerment. Journal of advanced nursing. 16, Hjemdal, O. K., Nilsen, S., Seim, S. (1997). Selvhjelp blant marginale grupper: - alternative strategier. (HIO-rapport nr. 1/1997). Oslo: Høgskolen i Oslo. Justis- og politidepartementet (2008). Straff som virker: mindre kriminalitet tryggere samfunn: kriminalomsorgsmelding.g-0403b. Skog Hansen, I. L., (2007). Møte med en likemann:evaluering av WayBack stiftelsen Livet etter Soning. (Fafo-notat 2007:03). Oslo: FAFO. Svennevig, G. (2012). WayBack: det er aldri for tidlig å angre. Oslo: Z-forlag AS. Tveiten, S. (2007). Den vet best hvor skoen trykker : Om veiledning i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. 59

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012

BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012 BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012 Hva skal til for at kriminelle skal kunne integreres tilbake til samfunnet etter endt soning?. Kandidatnummer: 2031 Kull: SOS09 Eksamen: SOS3-FOR Dato: 4.mai.2012

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. Prosjektrapport

Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. Prosjektrapport Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN Prosjektrapport Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2005 Rapport 9 / 2005 Rapport 9 / 2005 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / Ellen Andvig ISBN

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Viggo Krüger Gi en mann en fisk og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske og han har mat for resten av livet. Kinesisk ordtak Anne

Detaljer

Veien Tilbake. En kvalitativ evaluering av Wayback Trondheim. Alexander Habash Eide

Veien Tilbake. En kvalitativ evaluering av Wayback Trondheim. Alexander Habash Eide Veien Tilbake En kvalitativ evaluering av Wayback Trondheim Alexander Habash Eide Revidert utgave 2 Forord Når jeg tenker tilbake på tiden det tok å fullføre denne oppgaven, dukker det opp mange mennesker.

Detaljer

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø BRUKER ELLER BRUKT? Landsforeningen for barnevernsbarn analyse av en interesseorganisasjon i møte med dagens barnevern Reidun Follesø Dr.polit.-avhandling 2004 Institutt for sosialt arbeid og helsefag

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap En brukermedvirkningsprosess i HUSK Forord I april 2008 var brukere fra alle HUSKene med på en bevisstgjøringsprosess sammen

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp IS-1212 Nasjonal plan for selvhjelp Heftets tittel: Nasjonal plan for selvhjelp Utgitt: 10/2004 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1212 Sosial- og helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer