Politikk er lagarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politikk er lagarbeid"

Transkript

1 ALLE SKAL MED - en debatt for mer mangfold, mer aktivitet og bedre demokrati i Norges største parti Hvorfor? Arbeiderpartiet er stolte, men ikke fornøyde: Derfor vil vi at hele partiet, lokalt og sentralt, diskuterer hvordan vi skal gjøre partiet mer inkluderende, åpent og demokratisk der alle kan påvirke. Vi håper du vil bidra til at vi kommer dit. Av: Arbeiderpartiets organisasjonspanel Hva? Organisasjonen er motoren i partiet. Debattopplegget for organisasjonsutvikling skal bidra til at hvert enkelt lokallag, kommune- og fylkesparti lager sin egen handlingsplan. Samtidig er dette kanalen til partiets organisasjonsdebatt mot landsmøtet i Debatten skal resultere i landsmøtets organisasjonsuttalelse i Debatten ledes av sentralstyrets organisasjonspanel som består av partisekretær Martin Kolberg (leder), Eva-Kristin Eriksen (Aust-Agder), Rune Bakervik (Hordaland), Elvis Chi Nwosu (Oslo), Bjørn Iddberg (Oppland), Rita Kumar (Sør-Trøndelag), Ingalill Olsen (Finnmark), Astri Aas Hansen (Akershus) og Gro Mette Moen, AUF. Hvem? Debatten er åpen for alle: Medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og andre sympatisører til Arbeiderpartiet. Hvordan? Debatten egner seg for eksempel i årsmøter, representantskap, medlemsmøter, temamøter, kurssamlinger og som studieringer. Debattheftet starter med det vi kaller en SWOT analyse. Analysen gir et overblikk over organisasjonens status slik dere selv ser det. Når dere har erkjent både styrker og svakheter, er det lettere å lage en handlingsplan for framtida. Vi anbefaler at dere bruker god tid på analysen av eget parti før dere begynner på spørsmålene. Det er ikke nødvendig at alle svarer på alle spørsmålene i debattheftet. Velg ut temaer og spørsmål som er relevante for dere. Dere kan komme med svar, innspill, gode eksempler og forslag på eller direkte til Det viktigste er likevel at hvert lag, kommune og fylkesparti lager en handlingsplan for Lykke til med et viktig utviklingsarbeid og en konstruktiv debatt! Husk: Frist for innspill til organisasjonsdebatt er mai Frist for å sende inn handlingsplanen for eget parti til nivået over er 15. mars 2008 Du kan delta i debatten på

2 Styrker og svakheter gir muligheter og trusler Hva ser dere som Arbeiderpartiets styrker og svakheter? Hvilke muligheter og trusler ligger i dette? Fyll ut skjemaet og la det være grunnlaget for debatten. Hver enkelt starter med å notere lagets styrker og svakheter. Deretter tenker vi gjennom hvilke muligheter og trusler laget står ovenfor. Oppgaven er å bli enige om et felles bilde av nåtid og framtid. Styrkene skal vi framheve og forsterke. Svakhetene skal vi kvitte oss med eller endre. Mulighetene skal vi utnytte og gjøre til vår styrke. Samtidig må vi finne ut hvordan vi kan håndtere truslene og utfordringene i framtida. Bruk analysen til å lage deres egen handlingsplan som finnes til slutt i heftet. Styrker Svakheter Muligheter Trusler 2 Politikk er lagarbeid

3 Hvorfor skal jeg engasjere meg i Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon. Derfor skal vi være partiet med størst medlemsvekst hvert år. Alle medlemmer er like viktige. Men de er ikke like. Derfor må vi finne arbeidsformer som passer medlemmene. Vi skal ikke kreve at medlemmene bare tilpasser seg partiets tradisjoner og vaner. Hvorfor tror du mennesker blir medlem i Ap? Hvordan kan vi lokalt følge opp medlemmene og sørge for at de får mer innflytelse i partiet, sentralt og lokalt? Hva må vi gjøre for å beholde flere av våre medlemmer? Hvordan kan vi organisere en fadderordning hos oss? Hvilke ressurser i eget parti kan bidra i fadderordningen? Figuren viser medlemsutviklingen fram til 2014 om vi ikke gjør noe. Paradokset er at Arbeiderpartiet får mange tusen nye medlemmer hvert år. Utfordringen er at vi mister for mange av disse over kort tid. I medlemsundersøkelsen 2006 svarte ¼ at de aldri hadde deltatt i laget eller kommunepartiet sitt. Vil vi helst ha passive medlemmer? Dersom ikke, hva gjør vi? 70 prosent melder seg inn som medlem i Ap på eget initiativ. ⅔ melder seg inn på Internett. Medlemmer oppgir at det å være på e-postlister og få nyhetsbrev er bra. Tar vi høyde for teknologiske muligheter? Landsmøtet har vedtatt at hvert nytt medlem skal få en lokal fadder. En fadder kan være en folkevalgt eller tillitsvalgt som får ansvar for et nytt medlem eller folkevalgt i en periode. Slik kan vi både overføre erfaring og kunnskap, og øke engasjementet i partiet. Ikke alle medlemmer er opptatt av all politikk, men mange har brennende engasjement for et samfunnstema. Medlemmer sa i 2006 at det er spesielt tre møte- og arbeidsformer som er ønsket: Temamøter, medlemsmøter og seminarer eller konferanser. Akershus og Oslo har lyktes med fora og uformelle nettverk om spesielle tema på tvers av geografiske grenser Kan og bør vi ha lokale eller regionale forum/nettverk på interesseområder hos oss? Hvordan kan vi i så fall gjøre det her? Gi de albuerom, og ei god opplæring i organisasjonen. Nye medlemmer må tas med inn i organisasjonen fra første stund slik at de føler tilhørighet. Det er og viktig at det ikke er klikkdannelse i lagene, men at eldre medlemmer tar seg av de nye som kommer inn. Anonymt medlem som deltok i Medlemsundersøkelsen 2006 om nye medlemmer

4 Hvorfor skal Arbeiderpartiet være Norges mest inkluderende parti? Arbeiderpartiet skal være landets mest inkluderende parti. Vi vil at folk med innvandrerbakgrunn får mer innflytelse i norsk politikk. Et mer representativt Arbeiderparti gir mer mangfold, bedre politikk og en sterkere organisasjon. Vi skal være partiet hvor menn og kvinner deler makten. Vi har kommet langt i å bli Norges mest likestilte parti, men vi er ikke i mål. Vi trenger flere kvinnelige folkevalgte, medlemmer og tillitsvalgte. Fakta innvandringsbefolkningen personer. Utgjør 8,9 % av befolkningen og har bakgrunn fra 208 land 1. Arbeiderpartiet er det partiet som flest med innvandringsbakgrunn stemmer på, men dette gjenspeiles ikke blant våre tillitsvalgte eller i folkevalgte organer. Rollemodeller er viktig. Arbeiderpartiet trenger flere synlige folkevalgte og tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn. Innvandrerrådene og innvandrerorganisasjoner er viktige for å ha dialog med den minoritetsspråklige befolkningen. Hvorfor er det viktig at Arbeiderpartiet blir et mer inkluderende parti? Hvordan skal vi bruke ressursene i innvandrerbefolkningen bedre i vårt parti? Hvordan er representasjonen av kjønn, alder og etnisk bakgrunn i vårt kommuneparti? Blant medlemmer? Blant tillitsvalgte? Blant folkevalgte? Hva skal til for at flere kvinner, ungdom og folk med innvandrerbakgrunn vil engasjere seg hos oss? Ap og Norsk Folkehjelps Innvandrerkvinner kan -kurs er et godt tilbud. Minoritetsforum er en arena for å treffe lokale politikere, stortingsrepresentanter og andre medlemmer for å drøfte politikk. Tilrettelegging og informasjon om partiets aktiviteter er viktig for å få flere kandidater og medlemmer som vil skape mangfold og bidra i partiet. 1 SSB/Arbeids- og inkluderingsdepartementet Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blossa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks. Olof Palme 4 Politikk er lagarbeid

5 Kan jeg påvirke gjennom Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet er et politisk verksted vi er en drivkraft for å utvikle samfunnet slik at folk opplever en bedre hverdag. Arbeiderpartiet er derfor et samfunns- og systemkritisk parti. Vi er et ombud for folket. Politisk debatt forutsetter meningsbryting. Er det lov å være uenig og debattere i Ap? Alle meninger må bli respektert, men vi må takle uenighet fram mot vedtak for å tenke nye, modige tanker. Vi må aldri miste av syne hvordan vi skal stå sammen for vedtaket til slutt. Hvordan er takhøyden hos oss lokalt? Er det trygt å si sin mening i partiet? Hvis nei; hvilke forslag har vi lokalt til å bedre det? Tror vi medlemmer opplever at det nytter å få igjennom sine syn og saker lokalt og sentralt i partiet? Hva kan vi eventuelt gjøre for å få til mer av det? Hvor fritt uavhengig av partiet - kan en folkevalgt utøve rollen sin? I hvilke saker skal folkevalgte stilles fritt i forhold til partiets vedtak og politikk? I hvor stor grad setter vi et sosialdemokratisk stempel på lokalpolitikken hos oss? Hva skal stå igjen politisk etter våre folkevalgte når denne perioden er over? Fra Arbeidermesterskapet i bryting i Bildet tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek De folkevalgte skal gjennomføre partiets politikk og program som er presentert for velgerne. Samtidig er de også valgt ut fra personlige kvalifikasjoner, egenskaper og holdninger. Folkevalgte skal ikke være uselvstendige marionettdukker for partiorganisasjonen. Partiorganisasjonen skal bestemme politikk gjennom programarbeid. Partiorganisasjonen skal også gi de folkevalgte signaler om retningen de kan fullføre sitt mandat på. Vi kan ikke vedta løsningene på alle saker fire år fram i tid. Derfor trenger vi også å ha med oss en ideologisk ryggmarksrefleks for å finne de riktige løsningene underveis. Folkevalgte skal løse politiske saker, men ikke minst styrke oppslutningen om sosialdemokratiske verdier hver dag. Vi tror en måte å nå dette på er at våre folkevalgte tar mer av politikken tilbake fra rådmenn og administrasjon. Slik vil innbyggerne se at de man stemmer på faktisk bestemmer i kommunen. De vil kanskje også se at det er forskjell på partiene? Skap møteplasser med reell innflytelse, der interessante tema diskuteres. Ikke skygge unna vanskelige debatter. Råd fra et Ap medlem i Mangfoldsdebatten 2006 Jeg tror på konflikters positive betydning. Dårlige kompromisser er et større problem. Einar Førde 5

6 På Medlemsportalen finner du PARTIHJULET en metode setter ideologien og hovedsakene arbeid skole eldre klima inn i vår lokale virkelighet. Folkevalgte kan komme i press mellom egne interesser, partiets interesser og samfunnets krav. Kanskje kommer ordførerne ekstra i klem? Samarbeidet løses oftest gjennom felles møter, noe som gir en møtepreget hverdag. Beslutningsprosesser kan bli tidkrevende og omstendelige. Spenningsfeltet mellom folkevalgte og partiorganisasjonen blir tydelig når debatter raser i mediene. Et åpent samfunn krever innsyn i prosesser og rask respons i mediene. Det kan være vanskelig å få til en grundig behandling og samtidig være tydelige utad. Likevel er alternativet verre. Arbeiderpartiet kan oppfattes som for byråkratiske til å flagge hva vi mener. Lillesand Ap har opprettet egne ressursgrupper på temaer. Hver av disse gruppene er knyttet opp til kommunestyregruppa. Slik kobles medlemmene direkte opp til de folkevalgte som ressurser. Partistyrene kan også oppnevne arbeidsgrupper og ad hoc-utvalg for å bruke medlemmenes kompetanse på konkrete saker. Hvordan skal vi få til både en ubyråkratisk og demokratisk behandling av saker, samtidig som vi gir rask respons i media? Hvordan kan vi sikre at de folkevalgte bruker partiorganisasjonen på en god måte? Og hvordan bruker partiet de folkevalgte? Har vi kontakt med frivillige lag og organisasjoner i dag? Hvordan kan vi lokalt involvere lag og organisasjoner i vår programdebatt? Hvordan ønsker du at vårt forhold til fagbevegelsen skal være? Er det noe vi trenger å gjøre mer av eller annerledes for å få det til? Vår rolle er å være et ombud som fanger opp folks stemninger og meninger. Samrådsarbeid med frivillige lag og organisasjoner, kulturliv og næringsliv er en viktig kilde for å gjøre politikken bedre. Sør-Trøndelag Arbeiderparti gjennomførte i forkant av fylkestingsvalget 2007 bedriftsbesøk i to runder. I første runde var hensikten å lytte til hva som var viktig for bedriftene. Innspillene ble bidrag i et Næringsmanifest. Da det var klart, besøkte man de samme bedriftene en gang til og presenterte et gjenkjennelig Næringsmanifest. Den levende arbeiderbevegelse kjennes på at den er et produkt av det virkelige liv, den som henter sin næring fra dette og tar til enhver tid form etter de rådende forhold. Carl Jeppesen, Ap leder ( ) Vi er en del av en bevegelse med en lang historie. Vi er stolte av det fagligpolitiske samarbeidet som har vært avgjørende for samfunnsutviklingen. Men vi er ikke fornøyde det kan bli enda sterkere. Åpenhet om samarbeidet er viktig for å styrke det. Det er avgjørende at det er et sterkt tillitsforhold mellom tillitsvalgte i begge de selvstendige organisasjonene. Det kan gjøre det lettere å håndtere ulike syn på saker. 6 Politikk er lagarbeid

7 4. Gir det meg noe å være medlem i Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet er en lærende organisasjon som gir medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte politisk og organisatorisk kunnskap. Alle medlemmer skal få et skoleringstilbud uavhengig av hvor de bor. For å lære mer må vi prioritere og finne engasjerende arbeidsformer. Skolering blir et strategisk verktøy for å utvikle mennesker, og slik hele partiet. Det kreves også en klar ansvarsfordeling. Landsmøtet sa i 2007 følgende: Kommunepartiene og partiavdelingene har ansvar for å sette i gang og gjennomføre skolering for alle medlemmer, gjerne i samarbeid med andre kommuneparti. Alle folkevalgte grupper skal gjennomføre folkevalgtskolering. Fylkespartiene skal være pådrivere for lokal skolering og gjennomføre fylkesvise tilbud. Fylkene skal gi studietillitsvalgte og kursledere opplæring. Partistyrene skal få skoleringstilbud. Partiet sentralt skal utvikle og iverksette målrettede tilbud av god kvalitet i alle fylker. Partiet sentralt skal bidra til opplæring av studietillitsvalgte og kursledere. Nå er det tid for legge en handlingsplan for ditt kommune- og fylkespartis framtid. Framtidsvisjon Beskriv hvordan dere ønsker Ap skal være om 2 år? Hva kreves av oss lokalt og sentralt for at alle medlemmer lærer av å være med i Arbeiderpartiet? Hvordan skal vi gjennomføre folkevalgtskoleringen Ombud for folket i vår kommune? Kunnskap er kamferen som holder møllen borte. Gunvor Hofmo Fortiden gir ingen modell for framtidens samfunn. Veien til fremtiden må vi finne selv. Trygve Bratteli 4 år? Hva kan vi gjøre mer av for å komme dit? 7

8 Arbeiderpartiet - Arbeiderpartiet Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo Tlf: Faks: E-post: Slik blir vi bedre Våre viktigste grep for å utvikle organisasjonen i 2008 Dette skal vi gjøre for å verve medlemmer i 2008: Dette skal vi gjøre for å pleie og holde kontakt med våre medlemmer i 2008: Dette skal vi gjøre for å være et åpent og inkluderende parti: Dette skal vi gjøre for å være et aktivt og utadvendt politisk verksted: Dette skal vi gjøre for å utvikle oss gjennom skolering: Dette skal vi gjøre for å bidra til å utvikle og bygge opp flere toppolitikere fra vår kommune: Innspill innen mai til Flere tips og ressurser Du finner nyttige dokumenter på Medlemsportalen på Vedtektene finnes på Ombud i praksis bruk håndboka i organisasjonsarbeid. Alle våre studietilbud kan lastes ned med ulike verktøy fra Medlemsportalen. Kommunepartiledere får direkte tilgang på medlemslistene på portalen. Arbeiderpartiets kvinnenettverk skal rekruttere, skolere og motivere kvinner i partiet til politisk arbeid og særlig lederposisjoner. De skal også sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Hvert fylke har et kvinnenettverk med en styringsgruppe. Ta kontakt med kvinnenettverket i ditt fylke: AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, og har tillitsvalgte, medlemmer, styrer og lokallag over hele landet. På kan du lese mer, og finne kontaktinformasjon til fylkeslag. AUF er en viktig samarbeidspartner så ta derfor AUF med i arbeidet. Det fagligpolitiske samarbeidet med LO har sin bakgrunn i at begge parter deler samfunnssyn og en grunnleggende ideologi. Samarbeidet bygger på en gjensidig respekt, som også omfatter aksept for å ha ulike syn i en del saker. Samarbeidet organiseres i fagligpolitiske samarbeidskomiteer nasjonalt, på fylkesplan og kommunenivå. Et tett samarbeid med LO utelukker ikke en tett dialog med andre forbund og sammenslutninger. Ap er alle lønnstakeres parti. AUF samarbeider med LO-Ungdom.

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer