1.0 INNLEDNING Intervensjonens mål og hensikt Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3"

Transkript

1

2 1.0 INNLEDNING Intervensjonens mål og hensikt Modell for barn i risiko og differensierte tiltak INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE TIBIR kommunemodell ORGANISERING AV INNFØRINGEN AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE TIBIR-nettverket Programansvarlig Implementeringsansvarlige PMTO-terapeutene som implementører Atferdssenterets rolle i implementeringen MÅLSETTINGER FOR TIBIR I HARSTAD KOMMUNE Grunnleggende prinsipper for TIBIR i Harstad kommune Beskrivelse av dagens situasjon Målsettinger for videre innføring og drift av TIBIR Effektmål Informasjonsstrategi Modell for helhetlig tiltakskjede TIBIR Evaluering OPPLÆRING AV FAGPERSONELL Skisse for gjennomføring grunnkurs foreldrerådgivning Skisse for gjennomføring påbygningskurs PMTO-konsultasjon Skisse for gjennomføring av kurs sosial ferdighetstrening Skisse for gjennomføring av kurs kartlegging TIDSPLAN VIDERE SATSING AV TIBIR I KOMMUNEN 19 1

3 1.0 INNLEDNING Som bakgrunn for satsningen på Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR) i Norge henvises til artikkelen Parent Management Traning-Oregon modellen Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge, samt til rundskriv Q 16/01 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I sistnevnte heter det at: implementeringen skal skje innenfor regionale barneverntjenester, psykisk helsevern for barn og unge innenfor statlige foretak og innenfor aktuelle kommunale instanser og tjenesteområder rettet mot barn og deres familier. Implementeringen skal være landsdekkende. og videre det essensielle ved å implementere PMTO er det forebyggende perspektivet Følgende er hentet fritt fra førstnevnte artikkel: Atferdsforstyrrelser er den vanligste psykiske lidelsen blant barn og unge i Norge og rammer ca 5% av barne- og ungdomsbefolkningen. Atferdsvansker er derfor også den hyppigste henvisningsgrunnen til psykisk helsevern for barn og unge. Mange barn og unge har symptomer på atferdsvansker uten at disse har tilstrekkelig omfang eller intensitet til at de fyller de diagnostiske kriteriene. Problemene kan likevel være så alvorlige og belastende for barnet og de nærmeste omgivelsene at de krever profesjonell intervensjon. På begynnelsen av 1990-tallet var det en økende kritikk og bekymring i forbindelse med tilbudet som ble gitt til barn og unge med atferdsproblemer. I 1997 ble det derfor avholdt en ekspertkonferanse for å finne egnede og forskningsdokumenterte tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker. Etter nærmere vurdering ble det bestemt en storsatsing på to metoder, Multisystemisk terapi (MST) for ungdom mellom 12 og 18 år og Parent Management Training Orgeon-modellen (PMTO) for de mellom 4 og 12 år. I USA foreligger det betydelig forskning som dokumenterer at disse metodene er meget lovende i behandling av alvorlige atferdsproblemer. I dag er behandlingsmodellen PMTO en del av den helhetlige TIBIR-modellen som består av seks intervensjons-moduler. Modellen bygger på erfaringer fra implementeringen av PMTO, det skoleomfattende programmet PALS, samt prosjektet Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og tilpasning som ble prøvd ut i Lørenskog kommune i Alle intervensjoner bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO. Atferdssenteret er faglig og administrativt ansvarlig for implementeringen av metoden i kommunene. Atferdssenteret har også i oppgave å forske på metodene som implementeres, og gjennom det bidra til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer og deres familier får bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektivt. 2

4 1.1 Intervensjonens mål og hensikt TIBIRs intervensjonsmoduler representerer sammen en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn samt styrke deres sosiale kompetanse. Modulene tar utgangspunkt i det en vet om fastlåste og skadelige samspillsmønstre i familier med barn med atferdsvansker, og forsøker å erstatte disse med samspillsmønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling. Målet er å endre barnas atferd gjennom de endringer i foreldreatferd og familierutiner som behandlingen skaper, endringen av hvordan andre i barnets nærmiljø reagerer på barnets oppførsel, samt gjennom modulen sosial ferdighetstrening hjelpe barnet til selv å finne andre reaksjonsmåter. 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak. Barn i høy risiko for alvorlige atferdsproblemer. Ca 1-2%. Barn i moderat risiko for alvorlige atferdsproblemer. Ca 5-10%. Barn i liten risiko for alvorlige atferdsproblemer. Ca 80-90%. Individuelt tilpassede, intensive og multisystemiske tiltak. PMTO-terapi, sosial ferdighetstrening Bredspektrede smågruppe- eller klassebaserte tiltak. Foreldrerådgivning, sosial ferdighetstrening Universielle- eller skoleomfattende tiltak. PALS Figuren viser kontinuum av differensierte og effektive tiltak (Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit, Fagbokforlaget 2005) 3

5 2.0 INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE Atferdssenteret og Harstad kommune inngikk 19/07-04 en intensjonsavtale om implementering av PMTO i kommunen, denne avtalen er nå videreført av ny intensjonsavtale som omfatter den helhetlige kommunemodellen TIBIR, undertegnet 06/ Ansvarlige for TIBIR i helseregion Nord-Norge, regionskoordinator Elin Thue Berg, og regionskonsultent Kristin Richardsen har hovedansvaret for fremdriften av det videre arbeidet med implementeringen i kommunene, herunder Harstad. Av intensjonsavtalen fremgår det at innføringen av disse tiltakene vil gå over flere år, men at kommunen skal være selvhjulpen til videre opplæring og veiledning i de ulike tiltakene. Dette skjer når kommunen har PMTO-terapeuter som kan drifte implementeringsarbeidet. I Harstad kommune er det per nå to PMTO-terapeuter som deler på og samarbeider om oppgavene i forhold til implementeringen. Det er disse fagpersonene som skal sikre basis for den videre utviklingen av TIBIR-kompetansen i kommunens tjenesteapparat. Terapeutene utgjør et team med støtte fra regionskoordinator og regionskonsulent for Nord Norge. Videre forutsetter intensjonsavtalen at det etableres et oppfølgingssystem internt i kommunen som tar vare på den kompetansen som bygges opp, hvor målet er at det skal etableres en tiltakskjede som bygger på kunnskapene og kompetansen i dette opplæringssystemet. Implementeringsansvarlige for TIBIR i Harstad kommune er PMTO-terapeutene Hege Johansen Holen og Marion Kollenberg. Disse har sine stillinger innenfor Barne- og ungdomstjenesten, seksjon forebyggende. 4

6 2.1 TIBIR - kommunemodellen; Kommunemodellen har som mål å etablere et system for opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot risikogrupper (selektert nivå) og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer (indikert nivå). Tiltakene er basert på prinsippene i PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen). Programmet består av fire hovedmoduler og to påbygningsmoduler: MODUL 1 PMTO- TERAPEUT Terapeutene tilbyr familier som har barn med identifiserte atferdsproblemer, behandling og opplæring i foreldrekompetanse. Terapeutene kan også bistå samarbeidspartnere som barnehage og skole i gjennomføringen av tiltak for å forbygge eller redusere atferdsproblemer. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN: Fagpersoner i 1. og 2. linjetjenesten som for eksempel PP-rådgivere Psykologer Barnevernkonsulenter Helsesøstre Spesialpedagoger MODUL 2 KARTLEGGING OG IDENTIFISERING AV ATFERDS- VANSKER Identifisering av atferdsproblemer og vurdering av risiko. Henvise videre. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN: Fagpersoner i 1. og 2. linjetjenesten, som for eksempel PP-rådgivere Helsesøstre Barnevernkonsulenter MODUL 3 GRUNNKURS: FORELDRE- RÅDGIVER PÅBYGNINGSKURS: KONSULTASJON FORELDREGRUPPE Et korttidsorientert rådgivningstilbud til foreldre som har barn i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Konsultasjon av ansatte i skoler og barnehager. Å lede eller være medleder av foreldregrupper. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN: Ansatte som har veiledningsansvar. Kan for eksempel være: PP- rådgivere Psykologer Barnevernkonsulenter Helsesøstre Omsorgsarbeidere Miljøarbeidere Førskolelærere Spesialpedagoger Konsulenter Sosiallærere Rådgivere 5

7 MODUL 4 SOSIAL FERDIGHETS- TRENER Praktisk-metodiske ferdigheter i det direkte arbeidet med å utvikle barnets sosiale ferdigheter på skolen eller i barnehagen. Foreldrene går parallelt til foreldrerådgiver/pmto-terapeut. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN Ansatte som jobber direkte med barn og unge som har atferdsproblemer eller er i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Miljøterapeuter Førskolelærere Spesialpedagoger Konsulenter Sosiallærere Rådgivere Barne- og ungd.arbeidere Assistenter Den skoleomfattende modellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) vil kunne benyttes sammen med TIBIR. 6

8 3.0 ORGANISERING AV INNFØRINGEN AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE 3.1 TIBIR-nettverket Intensjonsavtalen gir klare føringer for at arbeidet med innføringen av TIBIR i kommunen går over flere år, og innføringen forutsetter at kommunen utdanner egne PMTO-terapeuter som skal ha en sentral rolle i implementeringsarbeidet av TIBIR. Det anbefales at kommunen tilrettelegger for størst mulig rene PMTO-stillinger. PMTO-terapeutene skal utgjøre drivkraften i implementeringsarbeidet, og blant annet sørge for den direkte opplæringen av andre fagpersoner ved de ulike enhetene. I Harstad kommune er det nå to PMTO-terapeuter som i tillegg til å jobbe terapeutisk med familier, også har implementeringsansvaret. Innad i kommunen finnes det også en styringsgruppe for PMTO og PALS. Denne har det overordnede administrative ansvaret for innføringen og opprettholdelsen av metodene TIBIR og PALS i Harstad. Som programansvarlig for innføringen av TIBIR i Harstad, representerer assisterende rådmann Henry Andersen Harstad kommune i dette teamet og sørger for å bringe beslutninger til rette nivå. Det er også opprettet en PMTO-arbeidsgruppe, som består av ledere for de områder i kommunen som har utdannet personale innenfor TIBIR-modellen. Det er sagt at styringsgruppa og PMTO-arbeidsgruppa sitt arbeid skal koordineres med det arbeidet som gjøres i Forebyggende Forum i Harstad kommune. 3.2 Programansvarlig Henry Andersen, assisterende rådmann, er programansvarlig for innføring av TIBIR i Harstad kommune, og sørger for generell kommunikasjon mellom Atferdssenteret og PMTOterapeuter, samt ledere. 3.3 Implementeringsansvarlige Marion Kollenberg og Hege Johansen Holen er implementeringsansvarlige for TIBIR i Harstad kommune. Implementeringsansvarliges oppgaver: Implementeringsansvarlig skal være bindeleddet mellom de ulike aktørene i TIBIRnettverket Implementeringsansvarlig er rådgiver for de valg av strategier kommunen gjør i arbeidet med å innføre TIBIR i kommunens tjenesteapparat Implementeringsansvarlig skal skaffe tilveie og spre nødvendig informasjon, samt bidra til å tilrettelegge for at nødvendige beslutninger tas i kommunen Implementeringsansvarlig skal være PMTO-nettverkets kontaktperson og pådriver 7

9 Implementeringsansvarlig skal tilrettelegge for, og koordinere samarbeidet mellom PMTO-terapeutene Implementeringsansvarlig skal være kontaktperson mellom terapeutene og programansvarlig. Implementeringsansvarlig skal, i samarbeid med programansvarlig, være Atferdssenterets kontaktperson. Dette innebærer direkte samarbeid med regionskoordinator og regionskonsulent. Implementeringsansvarlig skal innhente og utveksle erfaringer fra de andre kommunene som innfører PMTO, herunder pilotkommunen Lørenskog. 3.4 PMTO-terapeutene som implementører Alle PMTO-terapeutene som er ansatt i kommunen, selv om de ikke er implementeringsansvarlige, skal sammen med implementeringsansvarlige, utgjøre drivkraften for innføringen av TIBIR-kompetanse i kommunens tjenesteapparat. De er blant annet sentrale i planleggingsarbeidet og gjennomføringen for opplæringen av fagpersonellet i kommunen. De skal være veiledere for opplæringskandidatene. Terapeutene skal ha følgende oppgaver; Terapeutene skal drive informasjonsarbeid om TIBIR i kommunen, både innen eget tjenesteområde, samt til barnehager, skoler, helsestasjon og foreldre m.fl. Terapeutene skal delta aktivt i TIBIR-nettverket Terapeutene skal være kursholdere og veiledere i opplæringen av fagpersoner Terapeutene skal være pådrivere for å etablere fagnettverk bestående av personer med TIBIR-kompetanse innen sitt tjenesteområde og enheter innen barnehager og skoler i kommunen 3.5 Atferdssenterets rolle i implementeringen Regionskoordinator Elin Thue Berg og regionskonsulent Kristin Richardsen vil ved behov delta i møtene som TIBIR-nettverket gjennomfører. De vil være kommunens rådgivere når tiltakene skal utvikles innenfor de ulike tjenesteområdene, og hvordan fremdriften skal prioriteres. Terapeutene i kommunen får støtte i implementeringsarbeidet fra Atferdssenteret, representert ved regionskoordinator og regionskonsulent. Regionskoordinator har ansvaret for at terapeutene får den nødvendige opplæringen som TIBIR-kursholdere og veiledere. Regionskoordinator og regionskonsulent vil bistå terapeutene i både kurs- og veiledningsprosessen av fagpersonell i kommunen. Atferdssenteret vil dekke utgiftene til undervisningsmateriell/håndbøker for kommunens første kull i de ulike modulene. 8

10 4.0 MÅLSETTINGER FOR TIBIR I HARSTAD KOMMUNE I Harstad kommunes strategiske plan for tverrfaglig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosonen, er det nedfelt en visjon: Vi skal bidra til å styrke barn, unge og familiens mulighet til å skape en god og positiv oppvekst Av rundskriv Q 16/01 fremgår følgende mål for den statlige TIBIR-satsingen: 1. Øke kunnskapen hos fagfolk og lekfolk om alvorlige atferdsproblemer. 2. Systematisk prøve ut lovende metoder i forebyggende og kurativt arbeid. 3. Overføre resultater fra forsøksdriften til det eksisterende arbeid med barn og ungdom med atferdsproblemer. I intensjonsavtalen mellom kommunen og Atferdssenteret heter det at på sikt er det et mål at PMTO kompetanse innehas av ( ) kommunale instanser innenfor helse- og sosialsektoren og i barnehage- og skolesektoren. Det tas videre sikte på å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om å innføre ulike tiltak for å fremme barns positive utvikling og tilpasning. De kommunale målsettingene er nedfelt i følgende plandokumenter; Harstad kommunes kommuneplan Ved egne krefter Harstad kommunes strategi for oppvekst Ved unge krefter Virksomhetsplanen for Harstad Kommune Håndbok for tverrfaglig samarbeid Årsmeldingen for PPD for Sør Troms Grunnleggende prinsipper for TIBIR i Harstad kommune Ved innføringen av TIBIR i Harstad kommune er det viktig at vi har noen nedfelte prinsipper for hvordan vi kan drifte dette til det beste for kommunens innbyggere: Tilbudene innenfor TIBIR skal være lavterskeltilbud med enkle inntaksprosedyrer Modulene innenfor TIBIR skal være et tverretatlig tilbud og tilgjengelig på helsestasjonen, skolehelsetjenesten, i barneverntjenesten, på barneskoler, i barnehager og på pedagogisk-psykologisk distriktskontor Tilbudene den enkelte enhet har innenfor TIBIR skal prioriteres og synliggjøres i de deltakende tjenestenes virksomhetsplaner Alle virksomheter som gir tilbud til barn og unge skal ha kjennskap til kommunens tilbud innenfor TIBIR TIBIR-tiltakene skal bygges inn som et verktøy i allerede eksisterende strukturer i organisasjonen 9

11 Kvaliteten på TIBIR-tilbudet skal sikres gjennom faglig forpliktende veiledningssystem 4.2 Beskrivelse av dagens situasjon Dette er etablert i Harstad per 2010: PMTO-terapi Kommunen har i dag to PMTO-terapeuter i barne- og ungdomstjenesten, seksjon forebyggende, og en terapeut på PPD. Hvorvidt dette er tilstrekkelig antall må vurderes etter hvert som tilbudet utvikles i kommunen. PMTO foreldrerådgivning Kommunen har i dag foreldrerådgivere ved helsestasjonen, i barnehager, på en skole, i barneverntjenesten og i førskoleteamet (PPD). Helsestasjonen er de som har jobbet med flest saker, og som er mest aktiv i arbeid med familier. Helsestasjonen har valgt å satse på foreldrerådgivning, og har samtidig god tilgang på familier i målgruppen for intervensjonen. Barneverntjenesten får brukt metoden lite, noe som kan forklares med blant annet at målgruppen mer egner seg for PMTO-terapi, samt lav kapasitet blant de som har kompetansen til å gi dette tilbudet. Utfordringen i barnehagene og skolene ligger i tilgangen på saker og ressurser. Det oppleves som en utfordring at foreldrerådgiverne er knyttet opp mot sin enhet og ikke kan brukes i for eksempel barnehager som ikke har kompetansen. Da ender vi opp med barnehager som har kompetansen, men ikke saker, og barnehager som har saker, men ikke kompetansen. Sosial ferdighetstrening Kommunen har per i dag 8 aktive ferdighetstrenere. Av disse var 5 utdannet våren Erfaringene fra bruk av ferdighetstrenermodellen er gode, og det er ønskelig med en økning av antall ferdighetstrenere etter hvert. PALS-veilederne gir uttrykk for at de mindre skolene spesielt kan ha stor nytte av å ha en utdannet ferdighetstrener. Kartlegging Våren 2009 ble det innenfor kommunen utdannet kartleggere innenfor PPD, forebyggende, barneverntjenesten og helsestasjonen. Det er viktig at kartleggingen brukes i saker som skal til terapi eller rådgivning for å avklare atferdens alvorlighetsgrad og tilpasse type intervensjon. Helsestasjonen har gitt uttrykk for at de ønsker å bruke deler av kartleggingen i forbindelse med 4-års kontroll, for slik å kunne oppdage vansker og gi tidligere hjelp til familier. Det er planlagt et nytt kartleggingskurs slik at de helsesøstrene som ikke har kompetansen, kan få den. PMTO-vurderingsteam Teamet er tenkt oppstart høsten Teamet skal bestå av en representant fra hver av følgende enheter: helsestasjon, PPD, barneverntjenesten, samt de implementeringsansvarlige for TIBIR alle i teamet må ha kompetanse i TIBIR kartleggingsmodul. Vurderingsteamet tar imot henvisning fra alle som kommer i kontakt med barn og unge (3-12 år), og deres familier, som har behov for veiledning. Foreldre kan også selv ta kontakt. Teamet kan gi hjelp i form av kartlegging, videre henvisning til terapi, foreldrerådgivning eller sosial ferdighetstrening, faglig vurdering i saker der man er usikker, samt informasjon om TIBIR-tilbudene i Harstad kommune. 10

12 Etablering av veiledningssystem og oppfølging Det er etablert et veiledningssystem for ferdig utdannede rådgivere og ferdighetstrenere i kommunen, dette på bakgrunn av de krav atferdssenteret stiller i intensjonsavtalen: For de som har gjennomgått de ulike opplæringene vil prinsippet om at man er rådgiver, konsulent, ferdighetstrener, gruppeleder eller kartlegger kun gjelde så fremt man utøver tiltakene jevnlig og deltar i veiledningen. Veiledningen blir gitt av kommunens PMTO-terapeuter. Det blir i dag gitt tilbud om to til tre 2-timersveiledninger per semester. For å få hensiktsmessige gruppestørrelser er det etablert 3 veiledningsgrupper for foreldrerådgiverne, hvorav en gruppe veiledes av PMTO-terapeut Vorin B.Eilertsen på BUP, og 2 veiledningsgrupper for de sosiale ferdighetstrenerne 2 fordi den ene gruppen fortsatt er under opplæring og skal ha hyppigere veiledninger enn de som er ferdige. Da TIBIR er et satsningsområde i kommunen er det svært viktig at kompetansen blir holdt ved like og brukes hensiktsmessig på de ulike arenaer. Det er derfor av stor betydning at det blir lagt til rette for at personale med kompetanse innenfor modellen får anledning til å delta på oppfølgingsveiledning, samt får mulighet i sitt daglige virke til å bruke kompetansen sin. Implementeringsansvarlige jobber også med å få en oversikt over antall saker de ulike enhetene som har kompetansen, har jobbet med de siste tre årene. Det etableres også et oppfølgingssystem der de som ikke lenger jobber med saker, har vanskelig for å få mulighet eller tilgang på saker, eller ønsker en pause fra dette arbeidet, blir fulgt tettere opp av PMTOterapeutene. 4.3 Målsettinger for videre innføring og drift av TIBIR Implementeringsansvarlige i Harstad kommune har følgende forslag til målsettinger for videre innføring og drift av TIBIR i perioden : PMTO-vurderingsteam Oppstart høsten 2010 Alle i teamet har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Alle i teamet får fra sine enheter mulighet til å prioritere å være del av teamet Teamet får kompetanse i konsultasjonsintervensjonen (påbygningskurs, modul 3) Helsestasjonen Alle helsesøstrene har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Deler av kartleggingen gjennomføres som fast rutine på 4 års-kontroll Fortsetter arbeidet med å jobbe foreldrerådgivning Barnehagene Alle barnehagene i Harstad har en sosial ferdighetstrener Foreldrerådgiverne som er aktiv får mulighet til å jobbe med saker, og kan også gjøre dette i alle barnehagene innenfor samme enhet Barneverntjenesten Alle på mottaksgruppa får kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Deler av kartleggingen gjennomføres som fast rutine på første samtale i nye saker (i familier med barn innenfor den aldersmessige målgruppen) Det avklares om barneverntjenesten skal satse på foreldrerådgivning 11

13 Forebyggende Hjemmekonsulent og ruskonsulent har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Hjemmekonsulent og ruskonsulent har foreldrerådgiverkompetanse PPD Får mer informasjon om TIBIR-tilbudene og PMTO-terapeutene er aktivt inne i dialog med gruppen De som har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR, bruker denne De som har foreldrerådgivningskompetanse, får brukt denne Foreldrerådgivning Det blir avsatt ressurs til to 50% stillinger som foreldrerådgivere, som kan ta saker fra alle enheter 4.4 Effektmål Bidra til å utvikle og styrke et lokalt oppvekstmiljø som fremmer barns kompetanse og støtter utvikling av positiv og prososial atferd Barn med etablerte atferdsvansker skal møtes av foreldre og voksne i hjelpeapparatet som har en felles forståelse omkring barnets problemer og praktiserer mest mulig lik tilnærming til barnet Ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for barn har en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer kan avhjelpes Forebygge utvikling av problematferd på et tidligst mulig tidspunkt i barns utvikling gjennom kompetansestyrkende og problemløsende tiltak Antall meldinger til barnevernet med bakgrunn i bekymring om barnets atferd blir redusert Harstad kommune har en lavere andel barn med atferdsvansker enn i landet for øvrig 4.5 Informasjonsstrategi For å kunne hjelpe de som behøver det og ønsker det, er det viktig å være synlig og gi ut informasjon flere ganger om hva og hvordan vi jobber. Dette tenker vi at vi best gjør gjennom: Oppdatere brosjyrer slik at de blir mer iøyefallende og leservennlig Fortsatt være innslag på nettverksmøtene til PALS-teamene der vi gir informasjon og har dialog med gruppen Lage nyhetsbrev som legges ut på Harstad kommunes hjemmesider Holde nettinformasjonen oppdatert Positive avisoppslag i Harstad Tidende Være med på personalmøter/foreldremøter i enkelte barnehager/skoler. Spesielt i forbindelse med åpning av Byggeklossen barnehage på Gangsås Oppfordre de som er utdannet innenfor TIBIR til å si noe om dette, samt gi ut brosjyrer på foreldremøter innenfor sine enheter Jevnlig fagkonferanse Barn i fokus i Harstad involverer alle som jobber med TIBIR-modulene, med PALS, og alle andre som skulle ha interesse av å vite mer om modellene og hvordan vi jobber med dette i Harstad 12

14 4.6 Modell for helhetlig tiltakskjede TIBIR; PMTO-Vurderingsteam Foreldre rådgiver PMTOterapeut Søsken Foreldre Kari 8 år PMTOkonsulent Kartlegging Skolen Atferdsteam SFO Ferdighets trener Kontaktlærer Spes.ped Lærere Kari 8 år SFO-leder Assistenter Modellen viser TIBIR`s helhetlige tiltakskjede for å redusere barnets atferdsvansker. Med denne modellen ønsker vi å vise en helhetlig tilnærming for å forebygge og redusere barnets atferdsvansker. Målsettingen er at barnet skal møte kompetente og omsorgsfulle voksne hjemme og på skolen, med felles forståelse for jentas problemer og med lik tilnærming overfor de problemene jenta har. Kasusen lyder slik: Kari, 8 år, har store vansker hjemme og på skolen. Hun viser aggressiv og uønsket atferd både overfor foreldre, søsken, lærere og medelever. Det er fremlagt SWISregistrering ut fra antall hendelsesrapporter gjort på Kari for skolens atferdsteam, og det opprettes et individuelt støtteteam rundt Kari, på bakgrunn av hendelsesrapportene. En nærmere kartlegging viser at jentas problemer er så store at hun trenger behandling (risikovurdering: indikert nivå.) Skolen sender, i samråd med foreldrene, en henvisning til kommunens PMTO-vurderingsteam, og der besluttes det at foreldrene får tilbud om PMTO-terapi. Foreldrene takker ja til dette. Skolen får også tilbud fra vurderingsteamet om en PMTO-konsulent som kan veilede skolens og SFO`s personale etter PMTO`s avledete prinsipper. Kari følges godt og tett opp både hjemme, på skolen og i SFO av en ferdighetstrener. 4.7 Evaluering Innføringen av TIBIR må evalueres ut fra gitte målsettinger. Dette krever at arbeidet dokumenteres og registreres. Arbeidet skal evalueres innen utgangen av januar hvert annet år? Pilotkommunen Lørenskog besitter erfaringer på dette som er viktig at kommunen blir kjent med. Det er også viktig med samarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner som innfører TIBIR; som Stjørdal, Trondheim, Alta og Bodø 13

15 5.0 OPPLÆRING AV FAGPERSONELL Opplæringen vil i perioden i hovedsak omhandle modul 2 (kartlegging) og modul 3 (grunnkurs foreldrerådgivning) i kommunemodellen. Det er også ønsket å se på muligheten for påbygningskurset i modul 3 konsultasjon for ansatte i barnehage og skole og knytte denne opp mot PMTO-vurderingsteam. På grunn av kapasitet i terapeutgruppa, må videre opplæring vurdes nøye ut fra hvordan vi ønsker at systemet skal se ut i Harstad kommune. Opplæringen gjennomføres på bakgrunn av de fastlagte rammer som Atferdssenteret har gitt, og opplæringsmateriell / håndbøker som de har utarbeidet. Atferdssenteret dekker kostnader for håndbøker til det første kurset i hver modul. Regionskoordinator og regionskonsulent vil kunne bistå terapeutene i opplæringen. Opplæringen er delt i en kursdel og en veiledningsdel. Formålet med opplæringen er å sikre effektive og helhetlige tiltakskjeder rundt barnet. Det vil derfor være en styrke for kvaliteten på opplæringen, at de som deltar kan ha et fagnettverk rundt seg, og reelt sett innehar en praktisk mulighet til å samarbeide med de andre aktørene i tiltakskjeden rundt barnet. Det er først når det er utdannet ferdighetstrenere i barnehager og skoler vi oppnår helhetlig tilnærming til barnet etter PMTO-prinsippene. 14

16 5.1 Skisse gjennomføring grunnkurs foreldrerådgivning; Grunnkurs foreldrerådgivning Mål Gi deltakerne kompetanse på å gi korttidsorientert rådgivningstilbud til foreldre som har barn i risiko for å utvikle atferdsvansker (selektert nivå). Aktuelt for Helsesøstre, PP-rådgivere og barnevernskonsulenter og andre ansatte som regelmessig kommer i kontakt med familier med veiledningsbehov. Organisering 9 kursdager med påfølgende månedlig veiledning, 2 timer pr. mnd. i grupper a ca. 7 deltakere over 6 måneder. PMTO terapeutene i kommunen vil være veiledere for de som har gjennomført grunnkurset. Opplæringen tar ca 30 uker. Vedlikeholdveiledning 2 timer, 2-3 ganger i halvåret så lenge de jobber som foreldrerådgivere. Uke Innhold 1 Kursdag 1 og 2 3 Kursdag 3 og 4 5 Kursdag 5 og 6 7 Kursdag 7 og 8 9 Kursdag 9 Avslutning 10 Veiledning gruppe 2 timer 14 Veiledning gruppe 2 timer 18 Veiledning gruppe 2 timer 22 Veiledning gruppe 2 timer 26 Veiledning gruppe 2 timer 30 Veiledning gruppe 2 timer 15

17 5.2 Skisse gjennomføring påbygningskurs PMTO-konsultasjon; Påbygningskurs PMTO-konsultasjon Mål Gi deltakerne kompetanse til å gi et kortidsorientert konsultasjonstilbud til ansatte i barnehager og skoler som ønsker hjelp i forhold til barn med atferdsvansker (selektert nivå). Aktuelt for PP- rådgivere, barnevernkonsulenter og andre ansatte som veileder barnehager og skoler, samt ansatte i barnehager (ansatte med veiledningsansvar: førskolelærere, miljøterapeuter, konsulenter, sosiallærere, rådgivere). Disse må ha fullført grunnkurs foreldrerådgivning. Organisering 4 kursdager med påfølgende veiledning to timer 4 ganger på et halvt år. Inntil 7 deltakere på veiledningsgruppene som veiledes av en PMTO-terapeut. Antatt varighet ca 28 uker. Uke Innhold 1 Kursdag 1 3 Kursdag 2 5 Kursdag 3 7 Kursdag 4 10 Veiledning gruppe 2 timer 16 Veiledning gruppe 2 timer 22 Veiledning gruppe 2 timer 28 Veiledning gruppe 2 timer 16

18 5.3 Skisse gjennomføring av kurs sosial ferdighetstrening; Sosial ferdighetstrening Mål Gi deltakerne kunnskap om atferdsvansker og øve dem i praktisk-metodiske ferdigheter som de anvender i arbeidet med å lære barna bedre sosiale ferdigheter. Aktuelt for Ansatte i barnehager og skoler som arbeider direkte med barn med atferdsvansker. Førskolelærere, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, sosiallærere, rådgivere etc. Organisering 6 kursdager a 6 timer med påfølgende veiledning i veiledningsgrupper på 4-6 deltakere to timer hver fjortende dag. PMTO terapeutene i kommunen vil være veiledere for de som har gjennomført kurset. Vedlikeholdveiledning 2 timer, 2-3 ganger i halvåret så lenge de jobber som ferdighetstrenere. Uke Innhold 1 Kursdag 1 og 2 3 Kursdag 3 4 Veiledning gruppe 2 timer 5 Kursdag 4 6 Veiledning gruppe 2 timer 7 Kursdag 5 8 Veiledning gruppe 2 timer 9 Kursdag 6 10 Veiledning gruppe 2 timer 12 Veiledning gruppe 2 timer 14 Veiledning gruppe 2 timer 17

19 5.4 Skisse gjennomføring av kurs kartlegging; TIBIR Kartlegging Mål Gi deltakerne kunnskap om hvordan oppdage og identifisere barn på et tidlig tidspunkt som er i ulik risiko for å utvikle vedvarende atferdsproblemer. Og etter en trinnvis kartleggingsprosess videre kunne henvise til tilpasset valg av intervensjon innenfor TIBIR. Aktuelt for Ansatte i PP-tjenesten, på helsestasjon og i barnevernet som gjennom sitt virke kommer i kontakt med foreldre og barn. Det er en fordel at de som får kurset har gjennomgått grunnkurs i foreldrerådgivning. Organisering 3 kursdager a 6,5 timer, fordelt over 3 uker Uke Innhold 1 Kursdag 1 og 2 3 Kursdag 3 18

20 6.0 TIDSPLAN VIDERE SATSING AV TIBIR I KOMMUNEN Tid Videre satsing Kommentarer Fast oppfølging Fortsatt veiledning av personer utdannet innenfor TIBIR Foreldrerådgivere: 3 grupper Sosiale ferdighetstrenere: 1 gruppe Sosiale ferdighetstr. under opplæring: 1 gruppe Våren 2012 Høsten 2012 Informasjon ut endre Felles dag for sosiale ferdighetstrenere og foreldrerådgivere Rekruttering kurs foreldrerådgivning Gjennom deltakelse på møter (KUB, nettverksmøter PALS, nyansatte kurs PALS) endre Som en del av veiledningen planlegges en felles dag (4 timer) der vi driver erfaringsutveksling Ikke avklart Høsten 2011 Kurs foreldrerådgivning Harstad, for Harstad kommune Marion Børgesdatter PMTO terapeut/implementeringsansvarlig Hege Ailèn Johansen PMTO terapeut/implementeringsansvarlig 19

Barne- og ungdomstjenesten

Barne- og ungdomstjenesten Harstad kommune Dok.id.: VII.1-11 Side: 1 ungdomstjenesten TILTAKETS NAVN: Tiltak PMTO (Parent Management Training - Oregon) og Pals Ansvar: Enhetsleder ungdomstjenesten Marianne Johansen Tlf.: 77 02 61

Detaljer

Varför tidiga insatser?

Varför tidiga insatser? Varför tidiga insatser? Terje Ogden, Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) 05.12.2012 Side 1 Barns tidlige utvikling Det finnes kritiske, sensitive eller

Detaljer

TIBIR programmet og implementeringen

TIBIR programmet og implementeringen TIBIR programmet og implementeringen Familjecentraler en arena för tidiga insatser i Norden Helsinki 8. Maj 2012 Elisabeth Askeland, Fagdirektør Atferdssenteret, Universitetet i Oslo 09.05.2012 Side 1

Detaljer

Stord 6. februar 2009

Stord 6. februar 2009 Barn med atferdsvansker. Et forebyggende program rettet mot kommuner Stord 6. februar 2009 Regionskonsulent Jorid Bjørkås og regionskonsulent Owe Myklebust Innføring av PMTO i Norge Bakgrunn for satsningen:

Detaljer

Plan for videreføring av PMTO TIBIR

Plan for videreføring av PMTO TIBIR Lørenskog kommune Plan for videreføring av PMTO (Parent Management Training-Oregon) TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko) 2011 2016 Denne planen er utarbeidet i samsvar med: Mål for utviklingen av barn

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko - Implementeringsplan for TIBIR i Harstad kommune. Fase 4: Driftsfase

Tidlig innsats for barn i risiko - Implementeringsplan for TIBIR i Harstad kommune. Fase 4: Driftsfase Tidlig innsats for barn i risiko - Implementeringsplan for TIBIR i Harstad kommune Fase 4: Driftsfase 2016-2018 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Begrepsavklaringer... 2 1.2 Bakgrunn for implementering av PMTO og

Detaljer

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Foreldre rådgivning/ veiledning i tjenestene Marte Meo DUÅ foreldreprogram Småbarnslosen FORELDRE STØTTENDE TILTAK ICDP Ser du meg Samtalegrupper For barn

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Nasjonal satsing på en god oppvekst for alle barn også de vanskelige «Tidiga innsatser för familjer och barn» Oslo, 11. april 2013 Terje Ogden, Atferdssenteret

Detaljer

Hva er PALS? Mål for presentasjonen. Mål for presentasjonen

Hva er PALS? Mål for presentasjonen. Mål for presentasjonen Hva er PALS? Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS) Anne Arnesen & Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret Mål for presentasjonen Gi et overblikk over PALS-modellens mål, innhold og

Detaljer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen en innsats for barn og unge med atferdsproblemer Atferdssenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige

Detaljer

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage PALS i barnehage Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage 2012-2014 Oppstart av piloten «PALS i barnehage» Tilpasning og utprøving av PALS-modellen til barnehage 1.Tilpasse de forebyggende

Detaljer

Innhold: Adventstid- Jul & Nytt-år. * Adventstid Jul & Et Nytt-År. * Foreldrerådgiving har god effekt. * Sosial Ferdighetstrening

Innhold: Adventstid- Jul & Nytt-år. * Adventstid Jul & Et Nytt-År. * Foreldrerådgiving har god effekt. * Sosial Ferdighetstrening Desember 12 Innhold: * Adventstid Jul & Et Nytt-År * Foreldrerådgiving har god effekt * Sosial Ferdighetstrening * Gruppetilbud til foreldre: Oppstart januar 2013 * Kjersti Vingerhagen: Barnehagens ressurs

Detaljer

Hvorfor bør kommunene satse på evidensbaserte metoder for barn og familier?

Hvorfor bør kommunene satse på evidensbaserte metoder for barn og familier? Hvorfor bør kommunene satse på evidensbaserte metoder for barn og familier? Informasjon om kommunemodellen «Tidlig innsats for barn i risiko» TIBIR og PMTO OSO Barnevern 8.-9. desember 2016 Kristin Richardsen,

Detaljer

2014: UTVIKLINGSAVDELING BARN

2014: UTVIKLINGSAVDELING BARN Årsrapport 2014: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet omfatter behandlingsmetoden

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Løv. Innhold: Høst, vinter dikt om løv. Fellesdag for Sosiale ferdighetstrenere og Foreldrerådgivere

Løv. Innhold: Høst, vinter dikt om løv. Fellesdag for Sosiale ferdighetstrenere og Foreldrerådgivere Oktober 2013 Innhold: Høst, vinter dikt om løv Fellesdag for Sosiale ferdighetstrenere og Foreldrerådgivere Forskning om effekt av rådgiving hvis mor er deprimert Barnehagens hjørne- med Kjersti Marions

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko. Implementering av tidiga insatser i Norge

TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko. Implementering av tidiga insatser i Norge TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko Implementering av tidiga insatser i Norge København, 15. mai 2013 Terje Christiansen Atferdssenteret, Unirand - Universitetet i Oslo 20.05.2013 Side 1 Hva jeg vil

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli 21.11.14 Side 1 Behovet for økt innsats 3-5 % av alle barn viser tidlige atferdsvansker 31.000 barn i risiko

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne April 2013 Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker TEMA: Positiv involvering Kjerstis barnehagehjørne Med ønske om en fin vår Dagens dikt: Belønning for innsats Vi

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester God skolestart Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester Screening Målrettede helseundersøkelser Individrettet Samle og vurdere opplysninger Samtaler

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen.

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen. Zippys venner - et skoleprogram for 1.4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Voksne for Barn

Detaljer

Implementering. Videreutdanning De utrolige årene Universitetet i Tromsø 9. februar Kristin Richardsen, Regionkonsulent for PMTO

Implementering. Videreutdanning De utrolige årene Universitetet i Tromsø 9. februar Kristin Richardsen, Regionkonsulent for PMTO Implementering Videreutdanning De utrolige årene Universitetet i Tromsø 9. februar 2017 Kristin Richardsen, Regionkonsulent for PMTO 26.01.2017 Side 1 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ

Detaljer

Introduksjon til Parent Management

Introduksjon til Parent Management Introduksjon til Parent Management Training, i Oregonmodellen (PMTO) som behandlingsmetode Atferdssenterets 9. nasjonale fagkonferanse 10. november 2009 Oslo Kongressenter Kristin Richardsen og Elin Thue

Detaljer

Kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring

Kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring Kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring Hafjellseminaret, Hafjell, 05.05.11 Jørn Isaksen, SIHF www.kompetanseformidling.net Are Karlsen www.pedagogikk.no Innledning I forhold til atferdsanalytisk

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

ATFERDSVANSKER I SKOLEN

ATFERDSVANSKER I SKOLEN ATFERDSVANSKER I SKOLEN Haugesund 7.11.2008 Owe Myklebust PMTO-regionskonsulent region vest, Bufetat 07.11.2008 Side 1 Dagens budskap Å endre negativ atferd tar tid Det krever systematisk jobbing Det krever

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID KRAGERØ KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID PORSGRUNN KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge Forsker Sonja Heyerdahl Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen 17.06.09 1 Tjenestene til barn og unge var sterkt fokusert i Opptrappingsplanen

Detaljer

Erfaringer med implementering av MST i Norge 1999-2009

Erfaringer med implementering av MST i Norge 1999-2009 Erfaringer med implementering av MST i Norge 1999-2009 Knut Taraldsen Spesialrådgiver/Spesialist i klinisk psykologi Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Høstkonferansen 2009

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A13 Arkivsaksnr: 2015/8633-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 10.02.2016 Opprettelse av grunnskoleteam i Stjørdal kommune

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 28/10 Arkivsak : Arkivkode : Saksbehandler : Hege Egaas Røen MOBBING I SANDNESSKOLEN Utvalgte skoler i Sandnes ble høsten 2009,

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av i Vestvågøy kommune Vestvågøy kommune Postboks 203, 8376 Leknes Tlf.: 76 05 60 00 - Fax: 76 05 60 01 postmottak@vestvagoy.kommune.no www.vestvagoy.kommune.no

Detaljer

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Hvem kan fastlegen samarbeide med? Alle barn og unge har følgende, som

Detaljer

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015 Velkommen til kickoff-samling Mål med samlingen: Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon samt synliggjøre sammenheng

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Språk 4. Kartlegging ved 4-årskonsultasjonen på helsestasjonen.

Språk 4. Kartlegging ved 4-årskonsultasjonen på helsestasjonen. Språk 4 Kartlegging ved 4-årskonsultasjonen på helsestasjonen. Et samarbeid mellom barnehagene og helsestasjonen i Verdal kommune om barns språkutvikling. Innholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Side

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Hva vektlegges? og hvilke funn har man gjort? NHS-konferanse Psykisk helse Oslo 14.10.04 Forskningssjef Sonja Heyerdahl Regionsentre for barn og unges psykiske

Detaljer

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Presentasjon av videreutdanningen Tittel: Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogisk

Detaljer

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen.

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen. Zippys venner - et skoleprogram for 1.- 4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift ved alle overganger, bytte av barnehage, skole, kommune og ved

Detaljer

Implementeringsplan for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS

Implementeringsplan for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS Implementeringsplan for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS Implementeringsplanen inneholder informasjon om: 1. Søknadsprosedyre 2. Forutsetninger 3. s- og veiledningsprogram 4. PALS-modellens implementeringsstruktur

Detaljer

PALS i barnehage Integrert tiltaksmodell for positiv læringsstøtte. Danning, omsorg, lek og læring

PALS i barnehage Integrert tiltaksmodell for positiv læringsstøtte. Danning, omsorg, lek og læring PALS i barnehage Integrert tiltaksmodell for positiv læringsstøtte. Danning, omsorg, lek og læring Ingunn Byrkjedal, Statped Vest & Anne Arnesen, Atferdssenteret St.melding 18 (2010-11) Læring og fellesskap

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Den gode gjennomføringen

Den gode gjennomføringen Den gode gjennomføringen Prosjektgruppa består av: Tove Karin Lein 30% stilling 010814-300615 Tor Johansen Marit Jansen Bjarnhild Holden Bente Butli Solveig Brørs Bente Berget Leder elevtjenesten Rissa

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness Fagsamling 28.10.15 Prosjektleder Marit E. Ness Stipendiat Susanne Hagen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold har forsket på folkehelsearbeidet i norske kommuner. Hennes funn viser til at den viktigste

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

22.09.2010. Skolefaglig kompetanse -.330.547. Problem atferd -.758. Sosial kompetanse

22.09.2010. Skolefaglig kompetanse -.330.547. Problem atferd -.758. Sosial kompetanse RtI respons til intervensjon Organisering av skoleomfattende innsats for å fremme elevenes skolefaglige og sosiale ferdigheter FÅ 1-5% av elevene får mer intensive tiltak NOEN 5-10% av elevene får supplerende

Detaljer