1.0 INNLEDNING Intervensjonens mål og hensikt Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3"

Transkript

1

2 1.0 INNLEDNING Intervensjonens mål og hensikt Modell for barn i risiko og differensierte tiltak INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE TIBIR kommunemodell ORGANISERING AV INNFØRINGEN AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE TIBIR-nettverket Programansvarlig Implementeringsansvarlige PMTO-terapeutene som implementører Atferdssenterets rolle i implementeringen MÅLSETTINGER FOR TIBIR I HARSTAD KOMMUNE Grunnleggende prinsipper for TIBIR i Harstad kommune Beskrivelse av dagens situasjon Målsettinger for videre innføring og drift av TIBIR Effektmål Informasjonsstrategi Modell for helhetlig tiltakskjede TIBIR Evaluering OPPLÆRING AV FAGPERSONELL Skisse for gjennomføring grunnkurs foreldrerådgivning Skisse for gjennomføring påbygningskurs PMTO-konsultasjon Skisse for gjennomføring av kurs sosial ferdighetstrening Skisse for gjennomføring av kurs kartlegging TIDSPLAN VIDERE SATSING AV TIBIR I KOMMUNEN 19 1

3 1.0 INNLEDNING Som bakgrunn for satsningen på Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR) i Norge henvises til artikkelen Parent Management Traning-Oregon modellen Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge, samt til rundskriv Q 16/01 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I sistnevnte heter det at: implementeringen skal skje innenfor regionale barneverntjenester, psykisk helsevern for barn og unge innenfor statlige foretak og innenfor aktuelle kommunale instanser og tjenesteområder rettet mot barn og deres familier. Implementeringen skal være landsdekkende. og videre det essensielle ved å implementere PMTO er det forebyggende perspektivet Følgende er hentet fritt fra førstnevnte artikkel: Atferdsforstyrrelser er den vanligste psykiske lidelsen blant barn og unge i Norge og rammer ca 5% av barne- og ungdomsbefolkningen. Atferdsvansker er derfor også den hyppigste henvisningsgrunnen til psykisk helsevern for barn og unge. Mange barn og unge har symptomer på atferdsvansker uten at disse har tilstrekkelig omfang eller intensitet til at de fyller de diagnostiske kriteriene. Problemene kan likevel være så alvorlige og belastende for barnet og de nærmeste omgivelsene at de krever profesjonell intervensjon. På begynnelsen av 1990-tallet var det en økende kritikk og bekymring i forbindelse med tilbudet som ble gitt til barn og unge med atferdsproblemer. I 1997 ble det derfor avholdt en ekspertkonferanse for å finne egnede og forskningsdokumenterte tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker. Etter nærmere vurdering ble det bestemt en storsatsing på to metoder, Multisystemisk terapi (MST) for ungdom mellom 12 og 18 år og Parent Management Training Orgeon-modellen (PMTO) for de mellom 4 og 12 år. I USA foreligger det betydelig forskning som dokumenterer at disse metodene er meget lovende i behandling av alvorlige atferdsproblemer. I dag er behandlingsmodellen PMTO en del av den helhetlige TIBIR-modellen som består av seks intervensjons-moduler. Modellen bygger på erfaringer fra implementeringen av PMTO, det skoleomfattende programmet PALS, samt prosjektet Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og tilpasning som ble prøvd ut i Lørenskog kommune i Alle intervensjoner bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO. Atferdssenteret er faglig og administrativt ansvarlig for implementeringen av metoden i kommunene. Atferdssenteret har også i oppgave å forske på metodene som implementeres, og gjennom det bidra til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer og deres familier får bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektivt. 2

4 1.1 Intervensjonens mål og hensikt TIBIRs intervensjonsmoduler representerer sammen en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn samt styrke deres sosiale kompetanse. Modulene tar utgangspunkt i det en vet om fastlåste og skadelige samspillsmønstre i familier med barn med atferdsvansker, og forsøker å erstatte disse med samspillsmønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling. Målet er å endre barnas atferd gjennom de endringer i foreldreatferd og familierutiner som behandlingen skaper, endringen av hvordan andre i barnets nærmiljø reagerer på barnets oppførsel, samt gjennom modulen sosial ferdighetstrening hjelpe barnet til selv å finne andre reaksjonsmåter. 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak. Barn i høy risiko for alvorlige atferdsproblemer. Ca 1-2%. Barn i moderat risiko for alvorlige atferdsproblemer. Ca 5-10%. Barn i liten risiko for alvorlige atferdsproblemer. Ca 80-90%. Individuelt tilpassede, intensive og multisystemiske tiltak. PMTO-terapi, sosial ferdighetstrening Bredspektrede smågruppe- eller klassebaserte tiltak. Foreldrerådgivning, sosial ferdighetstrening Universielle- eller skoleomfattende tiltak. PALS Figuren viser kontinuum av differensierte og effektive tiltak (Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit, Fagbokforlaget 2005) 3

5 2.0 INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE Atferdssenteret og Harstad kommune inngikk 19/07-04 en intensjonsavtale om implementering av PMTO i kommunen, denne avtalen er nå videreført av ny intensjonsavtale som omfatter den helhetlige kommunemodellen TIBIR, undertegnet 06/ Ansvarlige for TIBIR i helseregion Nord-Norge, regionskoordinator Elin Thue Berg, og regionskonsultent Kristin Richardsen har hovedansvaret for fremdriften av det videre arbeidet med implementeringen i kommunene, herunder Harstad. Av intensjonsavtalen fremgår det at innføringen av disse tiltakene vil gå over flere år, men at kommunen skal være selvhjulpen til videre opplæring og veiledning i de ulike tiltakene. Dette skjer når kommunen har PMTO-terapeuter som kan drifte implementeringsarbeidet. I Harstad kommune er det per nå to PMTO-terapeuter som deler på og samarbeider om oppgavene i forhold til implementeringen. Det er disse fagpersonene som skal sikre basis for den videre utviklingen av TIBIR-kompetansen i kommunens tjenesteapparat. Terapeutene utgjør et team med støtte fra regionskoordinator og regionskonsulent for Nord Norge. Videre forutsetter intensjonsavtalen at det etableres et oppfølgingssystem internt i kommunen som tar vare på den kompetansen som bygges opp, hvor målet er at det skal etableres en tiltakskjede som bygger på kunnskapene og kompetansen i dette opplæringssystemet. Implementeringsansvarlige for TIBIR i Harstad kommune er PMTO-terapeutene Hege Johansen Holen og Marion Kollenberg. Disse har sine stillinger innenfor Barne- og ungdomstjenesten, seksjon forebyggende. 4

6 2.1 TIBIR - kommunemodellen; Kommunemodellen har som mål å etablere et system for opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot risikogrupper (selektert nivå) og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer (indikert nivå). Tiltakene er basert på prinsippene i PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen). Programmet består av fire hovedmoduler og to påbygningsmoduler: MODUL 1 PMTO- TERAPEUT Terapeutene tilbyr familier som har barn med identifiserte atferdsproblemer, behandling og opplæring i foreldrekompetanse. Terapeutene kan også bistå samarbeidspartnere som barnehage og skole i gjennomføringen av tiltak for å forbygge eller redusere atferdsproblemer. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN: Fagpersoner i 1. og 2. linjetjenesten som for eksempel PP-rådgivere Psykologer Barnevernkonsulenter Helsesøstre Spesialpedagoger MODUL 2 KARTLEGGING OG IDENTIFISERING AV ATFERDS- VANSKER Identifisering av atferdsproblemer og vurdering av risiko. Henvise videre. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN: Fagpersoner i 1. og 2. linjetjenesten, som for eksempel PP-rådgivere Helsesøstre Barnevernkonsulenter MODUL 3 GRUNNKURS: FORELDRE- RÅDGIVER PÅBYGNINGSKURS: KONSULTASJON FORELDREGRUPPE Et korttidsorientert rådgivningstilbud til foreldre som har barn i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Konsultasjon av ansatte i skoler og barnehager. Å lede eller være medleder av foreldregrupper. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN: Ansatte som har veiledningsansvar. Kan for eksempel være: PP- rådgivere Psykologer Barnevernkonsulenter Helsesøstre Omsorgsarbeidere Miljøarbeidere Førskolelærere Spesialpedagoger Konsulenter Sosiallærere Rådgivere 5

7 MODUL 4 SOSIAL FERDIGHETS- TRENER Praktisk-metodiske ferdigheter i det direkte arbeidet med å utvikle barnets sosiale ferdigheter på skolen eller i barnehagen. Foreldrene går parallelt til foreldrerådgiver/pmto-terapeut. MÅLGRUPPE FOR OPPLÆRINGEN Ansatte som jobber direkte med barn og unge som har atferdsproblemer eller er i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Miljøterapeuter Førskolelærere Spesialpedagoger Konsulenter Sosiallærere Rådgivere Barne- og ungd.arbeidere Assistenter Den skoleomfattende modellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) vil kunne benyttes sammen med TIBIR. 6

8 3.0 ORGANISERING AV INNFØRINGEN AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE 3.1 TIBIR-nettverket Intensjonsavtalen gir klare føringer for at arbeidet med innføringen av TIBIR i kommunen går over flere år, og innføringen forutsetter at kommunen utdanner egne PMTO-terapeuter som skal ha en sentral rolle i implementeringsarbeidet av TIBIR. Det anbefales at kommunen tilrettelegger for størst mulig rene PMTO-stillinger. PMTO-terapeutene skal utgjøre drivkraften i implementeringsarbeidet, og blant annet sørge for den direkte opplæringen av andre fagpersoner ved de ulike enhetene. I Harstad kommune er det nå to PMTO-terapeuter som i tillegg til å jobbe terapeutisk med familier, også har implementeringsansvaret. Innad i kommunen finnes det også en styringsgruppe for PMTO og PALS. Denne har det overordnede administrative ansvaret for innføringen og opprettholdelsen av metodene TIBIR og PALS i Harstad. Som programansvarlig for innføringen av TIBIR i Harstad, representerer assisterende rådmann Henry Andersen Harstad kommune i dette teamet og sørger for å bringe beslutninger til rette nivå. Det er også opprettet en PMTO-arbeidsgruppe, som består av ledere for de områder i kommunen som har utdannet personale innenfor TIBIR-modellen. Det er sagt at styringsgruppa og PMTO-arbeidsgruppa sitt arbeid skal koordineres med det arbeidet som gjøres i Forebyggende Forum i Harstad kommune. 3.2 Programansvarlig Henry Andersen, assisterende rådmann, er programansvarlig for innføring av TIBIR i Harstad kommune, og sørger for generell kommunikasjon mellom Atferdssenteret og PMTOterapeuter, samt ledere. 3.3 Implementeringsansvarlige Marion Kollenberg og Hege Johansen Holen er implementeringsansvarlige for TIBIR i Harstad kommune. Implementeringsansvarliges oppgaver: Implementeringsansvarlig skal være bindeleddet mellom de ulike aktørene i TIBIRnettverket Implementeringsansvarlig er rådgiver for de valg av strategier kommunen gjør i arbeidet med å innføre TIBIR i kommunens tjenesteapparat Implementeringsansvarlig skal skaffe tilveie og spre nødvendig informasjon, samt bidra til å tilrettelegge for at nødvendige beslutninger tas i kommunen Implementeringsansvarlig skal være PMTO-nettverkets kontaktperson og pådriver 7

9 Implementeringsansvarlig skal tilrettelegge for, og koordinere samarbeidet mellom PMTO-terapeutene Implementeringsansvarlig skal være kontaktperson mellom terapeutene og programansvarlig. Implementeringsansvarlig skal, i samarbeid med programansvarlig, være Atferdssenterets kontaktperson. Dette innebærer direkte samarbeid med regionskoordinator og regionskonsulent. Implementeringsansvarlig skal innhente og utveksle erfaringer fra de andre kommunene som innfører PMTO, herunder pilotkommunen Lørenskog. 3.4 PMTO-terapeutene som implementører Alle PMTO-terapeutene som er ansatt i kommunen, selv om de ikke er implementeringsansvarlige, skal sammen med implementeringsansvarlige, utgjøre drivkraften for innføringen av TIBIR-kompetanse i kommunens tjenesteapparat. De er blant annet sentrale i planleggingsarbeidet og gjennomføringen for opplæringen av fagpersonellet i kommunen. De skal være veiledere for opplæringskandidatene. Terapeutene skal ha følgende oppgaver; Terapeutene skal drive informasjonsarbeid om TIBIR i kommunen, både innen eget tjenesteområde, samt til barnehager, skoler, helsestasjon og foreldre m.fl. Terapeutene skal delta aktivt i TIBIR-nettverket Terapeutene skal være kursholdere og veiledere i opplæringen av fagpersoner Terapeutene skal være pådrivere for å etablere fagnettverk bestående av personer med TIBIR-kompetanse innen sitt tjenesteområde og enheter innen barnehager og skoler i kommunen 3.5 Atferdssenterets rolle i implementeringen Regionskoordinator Elin Thue Berg og regionskonsulent Kristin Richardsen vil ved behov delta i møtene som TIBIR-nettverket gjennomfører. De vil være kommunens rådgivere når tiltakene skal utvikles innenfor de ulike tjenesteområdene, og hvordan fremdriften skal prioriteres. Terapeutene i kommunen får støtte i implementeringsarbeidet fra Atferdssenteret, representert ved regionskoordinator og regionskonsulent. Regionskoordinator har ansvaret for at terapeutene får den nødvendige opplæringen som TIBIR-kursholdere og veiledere. Regionskoordinator og regionskonsulent vil bistå terapeutene i både kurs- og veiledningsprosessen av fagpersonell i kommunen. Atferdssenteret vil dekke utgiftene til undervisningsmateriell/håndbøker for kommunens første kull i de ulike modulene. 8

10 4.0 MÅLSETTINGER FOR TIBIR I HARSTAD KOMMUNE I Harstad kommunes strategiske plan for tverrfaglig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosonen, er det nedfelt en visjon: Vi skal bidra til å styrke barn, unge og familiens mulighet til å skape en god og positiv oppvekst Av rundskriv Q 16/01 fremgår følgende mål for den statlige TIBIR-satsingen: 1. Øke kunnskapen hos fagfolk og lekfolk om alvorlige atferdsproblemer. 2. Systematisk prøve ut lovende metoder i forebyggende og kurativt arbeid. 3. Overføre resultater fra forsøksdriften til det eksisterende arbeid med barn og ungdom med atferdsproblemer. I intensjonsavtalen mellom kommunen og Atferdssenteret heter det at på sikt er det et mål at PMTO kompetanse innehas av ( ) kommunale instanser innenfor helse- og sosialsektoren og i barnehage- og skolesektoren. Det tas videre sikte på å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om å innføre ulike tiltak for å fremme barns positive utvikling og tilpasning. De kommunale målsettingene er nedfelt i følgende plandokumenter; Harstad kommunes kommuneplan Ved egne krefter Harstad kommunes strategi for oppvekst Ved unge krefter Virksomhetsplanen for Harstad Kommune Håndbok for tverrfaglig samarbeid Årsmeldingen for PPD for Sør Troms Grunnleggende prinsipper for TIBIR i Harstad kommune Ved innføringen av TIBIR i Harstad kommune er det viktig at vi har noen nedfelte prinsipper for hvordan vi kan drifte dette til det beste for kommunens innbyggere: Tilbudene innenfor TIBIR skal være lavterskeltilbud med enkle inntaksprosedyrer Modulene innenfor TIBIR skal være et tverretatlig tilbud og tilgjengelig på helsestasjonen, skolehelsetjenesten, i barneverntjenesten, på barneskoler, i barnehager og på pedagogisk-psykologisk distriktskontor Tilbudene den enkelte enhet har innenfor TIBIR skal prioriteres og synliggjøres i de deltakende tjenestenes virksomhetsplaner Alle virksomheter som gir tilbud til barn og unge skal ha kjennskap til kommunens tilbud innenfor TIBIR TIBIR-tiltakene skal bygges inn som et verktøy i allerede eksisterende strukturer i organisasjonen 9

11 Kvaliteten på TIBIR-tilbudet skal sikres gjennom faglig forpliktende veiledningssystem 4.2 Beskrivelse av dagens situasjon Dette er etablert i Harstad per 2010: PMTO-terapi Kommunen har i dag to PMTO-terapeuter i barne- og ungdomstjenesten, seksjon forebyggende, og en terapeut på PPD. Hvorvidt dette er tilstrekkelig antall må vurderes etter hvert som tilbudet utvikles i kommunen. PMTO foreldrerådgivning Kommunen har i dag foreldrerådgivere ved helsestasjonen, i barnehager, på en skole, i barneverntjenesten og i førskoleteamet (PPD). Helsestasjonen er de som har jobbet med flest saker, og som er mest aktiv i arbeid med familier. Helsestasjonen har valgt å satse på foreldrerådgivning, og har samtidig god tilgang på familier i målgruppen for intervensjonen. Barneverntjenesten får brukt metoden lite, noe som kan forklares med blant annet at målgruppen mer egner seg for PMTO-terapi, samt lav kapasitet blant de som har kompetansen til å gi dette tilbudet. Utfordringen i barnehagene og skolene ligger i tilgangen på saker og ressurser. Det oppleves som en utfordring at foreldrerådgiverne er knyttet opp mot sin enhet og ikke kan brukes i for eksempel barnehager som ikke har kompetansen. Da ender vi opp med barnehager som har kompetansen, men ikke saker, og barnehager som har saker, men ikke kompetansen. Sosial ferdighetstrening Kommunen har per i dag 8 aktive ferdighetstrenere. Av disse var 5 utdannet våren Erfaringene fra bruk av ferdighetstrenermodellen er gode, og det er ønskelig med en økning av antall ferdighetstrenere etter hvert. PALS-veilederne gir uttrykk for at de mindre skolene spesielt kan ha stor nytte av å ha en utdannet ferdighetstrener. Kartlegging Våren 2009 ble det innenfor kommunen utdannet kartleggere innenfor PPD, forebyggende, barneverntjenesten og helsestasjonen. Det er viktig at kartleggingen brukes i saker som skal til terapi eller rådgivning for å avklare atferdens alvorlighetsgrad og tilpasse type intervensjon. Helsestasjonen har gitt uttrykk for at de ønsker å bruke deler av kartleggingen i forbindelse med 4-års kontroll, for slik å kunne oppdage vansker og gi tidligere hjelp til familier. Det er planlagt et nytt kartleggingskurs slik at de helsesøstrene som ikke har kompetansen, kan få den. PMTO-vurderingsteam Teamet er tenkt oppstart høsten Teamet skal bestå av en representant fra hver av følgende enheter: helsestasjon, PPD, barneverntjenesten, samt de implementeringsansvarlige for TIBIR alle i teamet må ha kompetanse i TIBIR kartleggingsmodul. Vurderingsteamet tar imot henvisning fra alle som kommer i kontakt med barn og unge (3-12 år), og deres familier, som har behov for veiledning. Foreldre kan også selv ta kontakt. Teamet kan gi hjelp i form av kartlegging, videre henvisning til terapi, foreldrerådgivning eller sosial ferdighetstrening, faglig vurdering i saker der man er usikker, samt informasjon om TIBIR-tilbudene i Harstad kommune. 10

12 Etablering av veiledningssystem og oppfølging Det er etablert et veiledningssystem for ferdig utdannede rådgivere og ferdighetstrenere i kommunen, dette på bakgrunn av de krav atferdssenteret stiller i intensjonsavtalen: For de som har gjennomgått de ulike opplæringene vil prinsippet om at man er rådgiver, konsulent, ferdighetstrener, gruppeleder eller kartlegger kun gjelde så fremt man utøver tiltakene jevnlig og deltar i veiledningen. Veiledningen blir gitt av kommunens PMTO-terapeuter. Det blir i dag gitt tilbud om to til tre 2-timersveiledninger per semester. For å få hensiktsmessige gruppestørrelser er det etablert 3 veiledningsgrupper for foreldrerådgiverne, hvorav en gruppe veiledes av PMTO-terapeut Vorin B.Eilertsen på BUP, og 2 veiledningsgrupper for de sosiale ferdighetstrenerne 2 fordi den ene gruppen fortsatt er under opplæring og skal ha hyppigere veiledninger enn de som er ferdige. Da TIBIR er et satsningsområde i kommunen er det svært viktig at kompetansen blir holdt ved like og brukes hensiktsmessig på de ulike arenaer. Det er derfor av stor betydning at det blir lagt til rette for at personale med kompetanse innenfor modellen får anledning til å delta på oppfølgingsveiledning, samt får mulighet i sitt daglige virke til å bruke kompetansen sin. Implementeringsansvarlige jobber også med å få en oversikt over antall saker de ulike enhetene som har kompetansen, har jobbet med de siste tre årene. Det etableres også et oppfølgingssystem der de som ikke lenger jobber med saker, har vanskelig for å få mulighet eller tilgang på saker, eller ønsker en pause fra dette arbeidet, blir fulgt tettere opp av PMTOterapeutene. 4.3 Målsettinger for videre innføring og drift av TIBIR Implementeringsansvarlige i Harstad kommune har følgende forslag til målsettinger for videre innføring og drift av TIBIR i perioden : PMTO-vurderingsteam Oppstart høsten 2010 Alle i teamet har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Alle i teamet får fra sine enheter mulighet til å prioritere å være del av teamet Teamet får kompetanse i konsultasjonsintervensjonen (påbygningskurs, modul 3) Helsestasjonen Alle helsesøstrene har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Deler av kartleggingen gjennomføres som fast rutine på 4 års-kontroll Fortsetter arbeidet med å jobbe foreldrerådgivning Barnehagene Alle barnehagene i Harstad har en sosial ferdighetstrener Foreldrerådgiverne som er aktiv får mulighet til å jobbe med saker, og kan også gjøre dette i alle barnehagene innenfor samme enhet Barneverntjenesten Alle på mottaksgruppa får kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Deler av kartleggingen gjennomføres som fast rutine på første samtale i nye saker (i familier med barn innenfor den aldersmessige målgruppen) Det avklares om barneverntjenesten skal satse på foreldrerådgivning 11

13 Forebyggende Hjemmekonsulent og ruskonsulent har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR Hjemmekonsulent og ruskonsulent har foreldrerådgiverkompetanse PPD Får mer informasjon om TIBIR-tilbudene og PMTO-terapeutene er aktivt inne i dialog med gruppen De som har kartleggingskompetanse innenfor TIBIR, bruker denne De som har foreldrerådgivningskompetanse, får brukt denne Foreldrerådgivning Det blir avsatt ressurs til to 50% stillinger som foreldrerådgivere, som kan ta saker fra alle enheter 4.4 Effektmål Bidra til å utvikle og styrke et lokalt oppvekstmiljø som fremmer barns kompetanse og støtter utvikling av positiv og prososial atferd Barn med etablerte atferdsvansker skal møtes av foreldre og voksne i hjelpeapparatet som har en felles forståelse omkring barnets problemer og praktiserer mest mulig lik tilnærming til barnet Ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for barn har en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer kan avhjelpes Forebygge utvikling av problematferd på et tidligst mulig tidspunkt i barns utvikling gjennom kompetansestyrkende og problemløsende tiltak Antall meldinger til barnevernet med bakgrunn i bekymring om barnets atferd blir redusert Harstad kommune har en lavere andel barn med atferdsvansker enn i landet for øvrig 4.5 Informasjonsstrategi For å kunne hjelpe de som behøver det og ønsker det, er det viktig å være synlig og gi ut informasjon flere ganger om hva og hvordan vi jobber. Dette tenker vi at vi best gjør gjennom: Oppdatere brosjyrer slik at de blir mer iøyefallende og leservennlig Fortsatt være innslag på nettverksmøtene til PALS-teamene der vi gir informasjon og har dialog med gruppen Lage nyhetsbrev som legges ut på Harstad kommunes hjemmesider Holde nettinformasjonen oppdatert Positive avisoppslag i Harstad Tidende Være med på personalmøter/foreldremøter i enkelte barnehager/skoler. Spesielt i forbindelse med åpning av Byggeklossen barnehage på Gangsås Oppfordre de som er utdannet innenfor TIBIR til å si noe om dette, samt gi ut brosjyrer på foreldremøter innenfor sine enheter Jevnlig fagkonferanse Barn i fokus i Harstad involverer alle som jobber med TIBIR-modulene, med PALS, og alle andre som skulle ha interesse av å vite mer om modellene og hvordan vi jobber med dette i Harstad 12

14 4.6 Modell for helhetlig tiltakskjede TIBIR; PMTO-Vurderingsteam Foreldre rådgiver PMTOterapeut Søsken Foreldre Kari 8 år PMTOkonsulent Kartlegging Skolen Atferdsteam SFO Ferdighets trener Kontaktlærer Spes.ped Lærere Kari 8 år SFO-leder Assistenter Modellen viser TIBIR`s helhetlige tiltakskjede for å redusere barnets atferdsvansker. Med denne modellen ønsker vi å vise en helhetlig tilnærming for å forebygge og redusere barnets atferdsvansker. Målsettingen er at barnet skal møte kompetente og omsorgsfulle voksne hjemme og på skolen, med felles forståelse for jentas problemer og med lik tilnærming overfor de problemene jenta har. Kasusen lyder slik: Kari, 8 år, har store vansker hjemme og på skolen. Hun viser aggressiv og uønsket atferd både overfor foreldre, søsken, lærere og medelever. Det er fremlagt SWISregistrering ut fra antall hendelsesrapporter gjort på Kari for skolens atferdsteam, og det opprettes et individuelt støtteteam rundt Kari, på bakgrunn av hendelsesrapportene. En nærmere kartlegging viser at jentas problemer er så store at hun trenger behandling (risikovurdering: indikert nivå.) Skolen sender, i samråd med foreldrene, en henvisning til kommunens PMTO-vurderingsteam, og der besluttes det at foreldrene får tilbud om PMTO-terapi. Foreldrene takker ja til dette. Skolen får også tilbud fra vurderingsteamet om en PMTO-konsulent som kan veilede skolens og SFO`s personale etter PMTO`s avledete prinsipper. Kari følges godt og tett opp både hjemme, på skolen og i SFO av en ferdighetstrener. 4.7 Evaluering Innføringen av TIBIR må evalueres ut fra gitte målsettinger. Dette krever at arbeidet dokumenteres og registreres. Arbeidet skal evalueres innen utgangen av januar hvert annet år? Pilotkommunen Lørenskog besitter erfaringer på dette som er viktig at kommunen blir kjent med. Det er også viktig med samarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner som innfører TIBIR; som Stjørdal, Trondheim, Alta og Bodø 13

15 5.0 OPPLÆRING AV FAGPERSONELL Opplæringen vil i perioden i hovedsak omhandle modul 2 (kartlegging) og modul 3 (grunnkurs foreldrerådgivning) i kommunemodellen. Det er også ønsket å se på muligheten for påbygningskurset i modul 3 konsultasjon for ansatte i barnehage og skole og knytte denne opp mot PMTO-vurderingsteam. På grunn av kapasitet i terapeutgruppa, må videre opplæring vurdes nøye ut fra hvordan vi ønsker at systemet skal se ut i Harstad kommune. Opplæringen gjennomføres på bakgrunn av de fastlagte rammer som Atferdssenteret har gitt, og opplæringsmateriell / håndbøker som de har utarbeidet. Atferdssenteret dekker kostnader for håndbøker til det første kurset i hver modul. Regionskoordinator og regionskonsulent vil kunne bistå terapeutene i opplæringen. Opplæringen er delt i en kursdel og en veiledningsdel. Formålet med opplæringen er å sikre effektive og helhetlige tiltakskjeder rundt barnet. Det vil derfor være en styrke for kvaliteten på opplæringen, at de som deltar kan ha et fagnettverk rundt seg, og reelt sett innehar en praktisk mulighet til å samarbeide med de andre aktørene i tiltakskjeden rundt barnet. Det er først når det er utdannet ferdighetstrenere i barnehager og skoler vi oppnår helhetlig tilnærming til barnet etter PMTO-prinsippene. 14

16 5.1 Skisse gjennomføring grunnkurs foreldrerådgivning; Grunnkurs foreldrerådgivning Mål Gi deltakerne kompetanse på å gi korttidsorientert rådgivningstilbud til foreldre som har barn i risiko for å utvikle atferdsvansker (selektert nivå). Aktuelt for Helsesøstre, PP-rådgivere og barnevernskonsulenter og andre ansatte som regelmessig kommer i kontakt med familier med veiledningsbehov. Organisering 9 kursdager med påfølgende månedlig veiledning, 2 timer pr. mnd. i grupper a ca. 7 deltakere over 6 måneder. PMTO terapeutene i kommunen vil være veiledere for de som har gjennomført grunnkurset. Opplæringen tar ca 30 uker. Vedlikeholdveiledning 2 timer, 2-3 ganger i halvåret så lenge de jobber som foreldrerådgivere. Uke Innhold 1 Kursdag 1 og 2 3 Kursdag 3 og 4 5 Kursdag 5 og 6 7 Kursdag 7 og 8 9 Kursdag 9 Avslutning 10 Veiledning gruppe 2 timer 14 Veiledning gruppe 2 timer 18 Veiledning gruppe 2 timer 22 Veiledning gruppe 2 timer 26 Veiledning gruppe 2 timer 30 Veiledning gruppe 2 timer 15

17 5.2 Skisse gjennomføring påbygningskurs PMTO-konsultasjon; Påbygningskurs PMTO-konsultasjon Mål Gi deltakerne kompetanse til å gi et kortidsorientert konsultasjonstilbud til ansatte i barnehager og skoler som ønsker hjelp i forhold til barn med atferdsvansker (selektert nivå). Aktuelt for PP- rådgivere, barnevernkonsulenter og andre ansatte som veileder barnehager og skoler, samt ansatte i barnehager (ansatte med veiledningsansvar: førskolelærere, miljøterapeuter, konsulenter, sosiallærere, rådgivere). Disse må ha fullført grunnkurs foreldrerådgivning. Organisering 4 kursdager med påfølgende veiledning to timer 4 ganger på et halvt år. Inntil 7 deltakere på veiledningsgruppene som veiledes av en PMTO-terapeut. Antatt varighet ca 28 uker. Uke Innhold 1 Kursdag 1 3 Kursdag 2 5 Kursdag 3 7 Kursdag 4 10 Veiledning gruppe 2 timer 16 Veiledning gruppe 2 timer 22 Veiledning gruppe 2 timer 28 Veiledning gruppe 2 timer 16

18 5.3 Skisse gjennomføring av kurs sosial ferdighetstrening; Sosial ferdighetstrening Mål Gi deltakerne kunnskap om atferdsvansker og øve dem i praktisk-metodiske ferdigheter som de anvender i arbeidet med å lære barna bedre sosiale ferdigheter. Aktuelt for Ansatte i barnehager og skoler som arbeider direkte med barn med atferdsvansker. Førskolelærere, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, sosiallærere, rådgivere etc. Organisering 6 kursdager a 6 timer med påfølgende veiledning i veiledningsgrupper på 4-6 deltakere to timer hver fjortende dag. PMTO terapeutene i kommunen vil være veiledere for de som har gjennomført kurset. Vedlikeholdveiledning 2 timer, 2-3 ganger i halvåret så lenge de jobber som ferdighetstrenere. Uke Innhold 1 Kursdag 1 og 2 3 Kursdag 3 4 Veiledning gruppe 2 timer 5 Kursdag 4 6 Veiledning gruppe 2 timer 7 Kursdag 5 8 Veiledning gruppe 2 timer 9 Kursdag 6 10 Veiledning gruppe 2 timer 12 Veiledning gruppe 2 timer 14 Veiledning gruppe 2 timer 17

19 5.4 Skisse gjennomføring av kurs kartlegging; TIBIR Kartlegging Mål Gi deltakerne kunnskap om hvordan oppdage og identifisere barn på et tidlig tidspunkt som er i ulik risiko for å utvikle vedvarende atferdsproblemer. Og etter en trinnvis kartleggingsprosess videre kunne henvise til tilpasset valg av intervensjon innenfor TIBIR. Aktuelt for Ansatte i PP-tjenesten, på helsestasjon og i barnevernet som gjennom sitt virke kommer i kontakt med foreldre og barn. Det er en fordel at de som får kurset har gjennomgått grunnkurs i foreldrerådgivning. Organisering 3 kursdager a 6,5 timer, fordelt over 3 uker Uke Innhold 1 Kursdag 1 og 2 3 Kursdag 3 18

20 6.0 TIDSPLAN VIDERE SATSING AV TIBIR I KOMMUNEN Tid Videre satsing Kommentarer Fast oppfølging Fortsatt veiledning av personer utdannet innenfor TIBIR Foreldrerådgivere: 3 grupper Sosiale ferdighetstrenere: 1 gruppe Sosiale ferdighetstr. under opplæring: 1 gruppe Våren 2012 Høsten 2012 Informasjon ut endre Felles dag for sosiale ferdighetstrenere og foreldrerådgivere Rekruttering kurs foreldrerådgivning Gjennom deltakelse på møter (KUB, nettverksmøter PALS, nyansatte kurs PALS) endre Som en del av veiledningen planlegges en felles dag (4 timer) der vi driver erfaringsutveksling Ikke avklart Høsten 2011 Kurs foreldrerådgivning Harstad, for Harstad kommune Marion Børgesdatter PMTO terapeut/implementeringsansvarlig Hege Ailèn Johansen PMTO terapeut/implementeringsansvarlig 19

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer