Forord. En alvorlig elevkonflikt er når

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. En alvorlig elevkonflikt er når"

Transkript

1 Handlingsplan ved elevkonflikter og mobbing Forebygge Saksgang Alle på skolen skal ha et trygt skolemiljø Avdekke Halmstad barne- & ungdomsskole Oktober 2009

2 Forord En alvorlig elevkonflikt er når Elever har en konflikt seg imellom som: a) varer over tid og som oppleves som vanskelig for minst en av partene. b) elever har en enkeltstående episode seg i mellom med alvorlig omfang. En mobbesituasjon er når: En gruppe eller en person gjentatte ganger og over tid, plager et offer. Når det er ujevnt styrkeforhold mellom plagere og den som blir plaget. Bakgrunnen for utarbeidelsen av planen er at opplæringsloven ( 9 A) i 2002 fikk et nytt kapittel som omhandler elevenes skolemiljø. Denne sier at Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. "Halmstad barne- & ungdomsskole er et godt sted å lære". Dette er skolens visjon, og underforstått i dette er skolen et godt sted å være. Trivsel er ikke noe som kommer av seg selv. Trivsel er noe som oppstår når vi har respekt for hverandre, når konfliktnivået er lavt og mobbing ikke skjer. I dette ligger det et budskap om nulltoleranse for elevkonflikter og mobbing. Halmstad barne- & ungdomsskole skal kjennetegnes nettopp i det som ligger i skolens viktige målsettinger: På skolen vår: - viser vi hverandre respekt - har vi et godt miljø - er vi trygge og trives For å støtte opp under skolens visjon og overordnede målsettinger har skolen, elever og foresatte et viktig felles ansvar for forebygging og i forhold til å løse opp i konfliktsituasjoner. Det er viktig å arbeide forebyggende for å forhindre at alvorlige elevkonflikter oppstår, men når disse først har oppstått er det viktig at slike situasjoner håndteres på en forutsigbar og trygg måte. Vi har tro på at konfliktnivået kan reduseres gjennom en felles innsats. Skolemiljøutvalget oktober 2009; Lasse Henriksen leder Lise K. Karlsen rektor

3 ( 1 ) Innholdsfortegnelse 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for elevkonflikter 1.1 Tiltak på base/trinn nivå Retningslinjer for arbeidet med det positivt elevmiljø 1.2 Tiltak på skolenivå Overgang mellom barnehage-skole og mellom skoleslag Fadderordning Tema på foreldremøter Elev- og trinnråd arbeider kontinuerlig med elevkonflikter Voksen tilstedeværelse i friminuttene 2. Skolen skal ha rutiner som avdekker elevkonflikter 2.1 Vakt- og tilsynsordninger 2.2 Avdekking av elevkonflikter i org. aktiviteter / undervisning 2.3 Elevundersøkelser 2.4 Varslingsrutiner 2.5 Ved mistanke om elevkonflikt 2.6 De involverte partene - skjematisk oversikt

4 ( 2 ) 3. Skolen skal sikre god saksgang, dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte ved alvorlig elevkonflikter 3.1 Skolens prosedyrer når ansatte har mistanke om eller får informasjon om mulig alvorlig elevkonflikt Gi skriftlig melding Informasjonsinnhenting 3.2 Skolens prosedyrer når alvorlig elevkonflikt er meldt beredskapsgruppa Ved melding Skaffe nødvendig oversikt Gjennomføre samtale med den utsatte elevene Gjennomføre samtale med foresatte til offeret Utarbeide tiltaksplan for det videre arbeidet i saken Gjennomføre oppfølgingssamtale med offeret Utarbeide tiltak overfor plagerne Gjennomføre gruppesamtale med de som plager Gjennomføre fellesmøte Sikre dokumentasjon 3.3 Elevarbeid i etterkant av en sak 3.4 Ev. foreldremøte i etterkant av en sak 3.5 Organisasjonsarbeid i etterkant av en sak

5 ( 3 ) 4. Kvalitetssikring av arbeidet foregår kontinuerlig 4.1 Årlig gjennomgang og revisjon av planen 4.2 Slik holder vi fokus gjennom året Vedlegg: Drøftingsmodell Kontaktlærers rapportskjema til ledelsen Rapportskjema på mulig elevkonflikt Skjema for Vedtak om tiltak ved alvorlig elevkonflikter

6 ( 4 ) 1 Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for alvorlige elevkonflikter Prinsippet for forebygging av elevkonflikter er at dette er et kontinuerlig arbeid. Arbeidet skal være konsistent og være vevd inn i skolens arbeid og prege hele virksomheten. Arbeidet skal være planlagt og det skal være tydelig for alle at hensikten er å forebygge elevkonflikter. 1.1 Tiltak på trinn-nivå Retningslinjer for arbeidet med et positivt elevmiljø Lærerne skal arbeide for et godt gruppemiljø ved bl.a. daglig oppfølging av normer og regler. Ved uro/konflikter på trinnet skal dette ses opp mot klasseledelse. Elevene skal stå ved pulten og hilse på ny lærer for dagen. Kommunikasjon om konflikter skal være vevd inn i de vanlige læringsaktivitetene Man kan bruke litteratur som omhandler elevkonflikter. Inn i teksten metodikk kan brukes. Gode undervisningsgrupper skal etterstrebes. Dårlige relasjoner eller elever med negativ påvirkning seg i mellom kommer så langt råd er i ulike undervisningsgrupper. Ha spesielt fokus på gruppemiljø etter skoleferiene Trinnene følger opp resultatene fra elevundersøkelsen. Markante funn på trinn sjekker rektor opp mot sosiallærers kjennskap til trinnet. Dersom "ny" info - tar sos. lærer kontakt med trinnet for å kvalitetssikre/følge opp med videre tiltak. Vurdere å involvere helsebror/søster i dette. Lærerne må arbeide for å utvikle elevenes sosiale kompetanse; samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, empati og ansvarlighet. Trivselstiltak er tema på samarbeidsmøte med kontaktlærere og foreldrekontakter (jmf. God Dag) Positiv bruk av språket skal inn i trinnenes årsplaner for norskfaget Det skal settes av tid til elevrådsfaget i trinnenes årsplan.

7 ( 5 ) Jente og guttegrupper skal gjennomføres på alle trinn. Det henvises til planen for elevrådsarbeidet og skolens helsetjeneste Skolestart høst skal være strukturert; starte med lærerstyrte aktiviteter i gruppen gradvis innføre arbeidsmåter som krever mer selvstendighet av elevene Læreren skal ha autoritativ gruppeledelse kombinere tydelig myndighet med omsorg for elevene Læreren må gi sosial støtte til hver elev ha blikk for den enkelte Læreren skal ha en strukturert og velbegrunnet organisering Lærerne skal ha klare retningslinjer og krav overfor elevene 1.2 Tiltak på skolenivå Overganger mellom barnehage - skole og mellom skoleslag Det skal være samarbeid mellom avleverende og mottakende ledd. Se kommunale planer for dette. Sammensetninger av nye grupper drøftes og planlegges med mål om trivsel, trygghet og gode læringsforhold Fadderordning 5. trinn er fadder for 1. trinn og har ansvar for å hente og følge fadderelevene til bussen 6. trinn er fadder for 2. trinn 7. trinn er fadder for 3. trinn 4. trinn får opplæring i hva det innebærer å være fadder Fadderordningen startes opp umiddelbart ved skolestart. Ved oppstart er første punkt at begrepet fadderordning avklares og man sikrer at elevene har en forståelse av hva det er og hvorfor vi praktiserer dette. Allerede i årsplanleggingen samarbeider faddertrinnenes lærere om å finne konkrete hovedmomenter gjennom året som kan samarbeides om. Elevansvarlig inspektør og kontaktlærerne til faddergruppen er ansvarlige for gjennomføringen av skolens fadderplan.

8 ( 6 ) Tema på foreldremøter Et fast punkt på foreldremøtene skal være elevmiljø og sosial kompetanse. Skolens ulike brukergrupper (SMU) arrangerer årlig temaforeldremøte med fokus på alvorlige elevkonflikter Elevråd arbeider kontinuerlig for et godt skolemiljø. Dette synliggjøres gjennom skolens plan for elevrådsarbeid. Elevrådet skal være pådrivere til å arbeide med elevmiljøet ved skolen. De skal initiere tiltak og virkemidler. Elevrådet skal årlig gjennomgå elevundersøkelsens resultater Voksen tilstedeværelse i friminuttene Det er til enhver tid voksne ute i friminuttene. De voksne bærer vest som gjør dem lett synlige. Det skal også være voksentilsyn ved bussene kl og På ungdomstrinnet er det inspeksjon også i innearealene knyttet opp mot at det er et alternativ for elevene å være inne.

9 ( 7 ) 2 Skolen skal ha rutiner som avdekker elevkonflikter 2.1 Vakt- og tilsynsordninger De inspiserende voksne bærer vest Inspiserende voksen som følger enkeltbarn, bærer ikke vest. God dekning av inspiserende voksne i skolegården De inspiserende voksne har oppmerksomheten mot elevene De inspiserende voksne skal spre seg slik at oversikten blir best mulig De voksne må etterstrebe å få kontakt med mange enkeltelever samtidig som de har oversikten De voksne skal gripe inn ved negativ atferd Det skal etterstrebes å ha en mannlig og en kvinnelig voksen med i kroppsøvingstimene slik at det er en voksen i hver av garderobene Alvorlige konflikter meldes skriftlig til kontaktlærer og ledelsen Ved spesiell oppfølging av enkeltelever, setter vi inn egen inspiserende voksen for oppfølging i friminutt. 2.2 Avdekking av elevkonflikter i org. aktiviteter / undervisning Voksenpersonalet som er tilstede avklarer og sjekker ut med elevene negative situasjoner som oppstår når elever er i aktivitet / undervisning. Kontaktlærer orienteres. Ved gjentagende negative situasjoner, informerer kontaktlærer / voksenansvarlig ved SFO, skolens elevansvarlige (elevansvarlig inspektør, elevkoordinator). Disse går grundigere inn for å avdekke omfanget og alvorlighetsgraden. Dette i tråd med saksgang jmfr. kapittel 3 i denne planen. Informasjon til de elevansvarlige skal skje så snart som mulig og senest innen utgangen av dagen.

10 2.3 Elevundersøkelser (8) Gjennomføre en årlig elevundersøkelse på trinn Resultatene skal legges fram for kollegiet, elevrådet, FAU og SMU. Rektor besøker alle trinn i forkant for å informere om undersøkelsen. Dersom kapasitet, går rektor også ut til trinnene i etterkant når resultatene presenteres og bearbeides. Statistikk for resultatene av undersøkelsene over år, legges frem for brukergruppa. 2.4 Varslingsrutiner Elever som ønsker å melde bekymringer i fht eget eller andres elevmiljø, benytter skolens elevpostkasse. Denne henger tilgjengelig i skolens elevareal. Elever kan også melde bekymring inn til egen kontaktlærer eller via foresatte. Foresatte som ønsker å melde bekymring i fht eget barns eller andre barns elevmiljø, kontakter skolen om dette. Dette kan skje via kontaktlærer, elevansvarlig inspektør eller rektor. Ansatte som i sitt arbeid opplever elever med negativ atferd, informerer hjemmet om dette. Dette skjer i første omgang via skolens standardskriv eller ved telefonisk kontakt. Negativ språkbruk er en type atferd det vil bli informert hjem om. 2.5 Ved mistanke om alvorlig elevkonflikt Ved mistanke om alvorlige elevkonflikter skal prosedyrer beskrevet i kapittel 3 følges

11 ( 9 ) De involverte partene den utsatte, plageren, kontaktlærer, beredskapsgruppa, foresatte Sosial status Misforståelser Klikkdannelser Misunnelse Manglende sosial kompetanse Diagnose Små konflikter Liten selvinnsikte Sterke personligheter Konfliktbilde NN1 + NN2 Utestengning Kjedsomhet Selvhevdelse Nettverk Motorikk Foreldreholdning Forhold til lærer Etnisk bakgrunn Språkbruk Utagerende atferd Kroppsspråk Ta igjen hevn Utseende - ulikhet Uklare rutiner og negative normer i gruppen Årsak 1 Årsak 2 Årsak 1 Årsak Tiltak: Tiltak: Tiltak: Tiltak Enkeltvedtak

12 (17) 3 Skolen skal sikre god saksgang, dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte ved alvorlig elevkonflikter Prinsippet er at problemet løses på lavest mulig nivå. Når det er klarlagt at det er en alvorlig elevkonflikt eller når man er usikker på alvorsgraden i konflikten, skal saken meldes skriftlig til ledelsen. 3.1 Skolens prosedyrer når ansatte har mistanke om eller får informasjon om en mulig alvorlig elevkonflikt Gi skriftlig melding Hvis en ansatt får mistanke om eller informasjon om alvorlig elevkonflikt skal det gis skriftlig melding til kontaktlærer og ledelsen (bruk vedlagte skjema vedlegg 1) Informasjonsinnhenting Ledelsen starter innhenting av informasjon når denne får melding om eller mistenker en alvorlig elevkonflikt. Dette gjøres i samarbeide med kontaktlærer som; Oppsummering av tidligere gjennomførte samtaler og episoder. Oppsummering av tidligere gjennomførte læringssamtaler m. foresatte Undersøker om det foreligger noen skriftlige rapporter på eventuelt tidligere episoder. Fyller ut skjema og leverer ledelsen (se vedlegg 2) Ledelsen har videre et ansvar for at det blir; Gjennomført observasjon Gjennomført en samtale med mulig offer Gjennomført samtaler med andre nærstående til mulig offer som kan kjenne saken

13 (10) Forebygging Hvis konflikten ikke er av en alvorlig grad skal kontaktlærer og teamet i samarbeid gjennomføre tiltak for å forebygge mot ytterligere konflikter mellom partene. 3.2 Skolens prosedyrer når alvorlig elevkonflikt er meldt ledelsen Ledelsen har ansvaret for: Ved melding Starter undersøkelser for å sikre faktainformasjon. Kontaktlærer og personalet skal etter en melding få fortløpende informasjon om arbeidet som gjøres i saken. Dette gjelder også hvis det er foresatte som har meldt saken Skaffe nødvendig oversikt Gjennomføre samtale med kontaktlærer. Samtalen tar utgangspunkt i de analysene, refleksjonene og konfliktbeskrivelsen som er gjennomført. Videre skal det gjennomføres; avklaringssamtale med mulige involverte samtaler med andre nærstående til mulig offer som kan kjenne saken observasjon Ved konstatering av at dette er en mobbesak: Gjennomføre samtale med den utsatte eleven Møte skjer så fort som mulig, helst samme dag Foresatt informeres før møtet avholdes (se også neste punkt) Møtet avholdes på et grupperom eller et annet sted der en kan være alene med eleven Møtet startes med å forklare grunnen til samtalen (eleven skal ikke avhøres) Eleven skal oppleve å få den voksnes støtte og denne skal gi klart uttrykk for at vi ikke vil akseptere at mobbingen fortsetter. Den/de voksne vil ta ansvar for å stoppe dette.

14 (11) Situasjonen blir klargjort Det fortelles hva som vil skje videre Avtale om oppfølging som vil skje videre Det skrives referat fra møtet Gjennomføre samtale med foresatte til den utsatte eleven. Det tas kontakt med foresatte samme dag og i forkant av at det første individuelle møte gjennomføres. Lytt nøye og respektfullt til foresatte, og informer om at skolen skal gripe fatt i saken. Spørre om foresatte har informasjon om konflikten Gjøre en klar avtale om hvordan man skal gå fram videre, bl.a. at skolen tar kontakt igjen etter å ha hatt en oppfølgingssamtale. Hvis det på dette tidspunktet er usikkert hvordan man skal arbeide videre, skal man avtale et nytt møte innen en uke der kan skolen legge fram en plan Det skrives referat fra samtalen Utarbeide tiltaksplan for det videre arbeidet. Det skal utarbeides en skriftlig plan med videre tiltak, tidsfrister og ansvarlige Gjennomføre oppfølgingssamtale med den utsatte eleven. Eleven skal få støtte fra den voksne Eleven skal på en hensynsfull måte få spørsmål som kan gi mer informasjon til det videre arbeidet med saken - finne mulige årsaker (se figur 2.4) Eleven skal få spørsmål rundt egen atferd før, under og etter episodene. Det skal arbeides målrettet med den utsatte, med tanke på reaksjoner i situasjonen. Videre skal det fokuseres på situasjonene eleven kan tenkes å komme opp i videre. Det skal avklares om elevene har støttespillere eller samtalepartnere, for eksempel om de har snakket med foresatte om problemet. Det skal gis informasjon om videre tiltak og når samtale med mobberen vil skje.

15 (12) Det skal gis informasjon om at kontakt med den som blir mobbet skal fortsette etter at den som mobber er koplet inn i saken. Det skrives referat fra samtalen Utarbeide tiltak overfor mobberne Mobbers foresatte blir informert om at konflikten fra skolens side konstanteres å være en mobbesak. Hvis det er flere mobbere gjennomføres individuelle samtaler fortløpende, uten at de får anledning til å snakke med hverandre før alle har snakket med ledelsen. Den voksne innleder samtalen med å konstatere situasjonen lar elevene få vite at denne kjenner til at navngitt person blir mobbet, og at vi vet at eleven deltar i mobbingen. Det skal ikke diskuteres hvorvidt dette stemmer eller ikke, fordi eleven har uttalt seg tidligere. Mobberen skal få uttale seg og den voksne skal være aksepterende i forhold til eleven uten å godta de alvorlige handlingene Skolen skal etterstrebe at mobberne tar avstand fra konflikten og inngå en skriftlig avtale om hvordan arbeide med dette skal gjøres. Det skrives referat fra samtalene Gjennomføre gruppesamtale med de som mobber Informasjon til mobbernes foresatte; Det gis informasjoner om reaksjoner og videre oppfølging til foresatte før gruppesamtale gjennomføres Informasjon til mobberne; Den voksne refererer til hva som er kommet fram i samtalene med de andre plagerne Forpliktelse; Det gis informasjon om hva mobberne har forpliktet seg til Utdyping; Den voksne gjentar avtalen og samtaler med elevene hva det innebærer og gir nødvendig veiledning i hvordan lykkes med å stoppe konflikten Varsel om oppfølging og reaksjoner; Det gis informasjon om at de voksne vil følge nøye med og rektor vil bli holdt informert. Det gis informasjon om et fellesmøte med foresatte hvor endelige reaksjoner vil bli uttalt Ny avtale; det inngås en avtale om når oppfølgingsmøte med mobberne skal være

16 (13) Forespeiling om hva som kan skje i gruppen når de kommer tilbake ev. også hvordan møte den som er utsatt Det skrives referat fra samtalen Gjennomføre fellesmøte (Dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet). Gjennomføre møte med utsatt elev og dens foresatte, mobberen og dens foresatte samt kontaktlærer. Gjennomgang av det som har skjedd En orientering om samtalene med utsatt elev og mobberen. Konstatere at en alvorlig elevkonflikt foregår Skissere videre oppfølging Foresatte og elevene får informasjon om skisserte tiltak. Foresatte får anledning til å komme med uttalelser rundt dette Det skrives et møtereferat Sikre dokumentasjon Saksgang og tiltak i den aktuelle saken skal dokumenteres skriftlig og det utarbeides en sluttrapport. Videre fattes det et enkeltvedtak. Vedlegg Elevarbeid i etterkant av en sak Ledelsen gjennomfører samtaler med enkelte av tilskuerne Kontaktlærer i samarbeid med ledelsen arbeider med problemløsning i de aktuelle gruppene 1. Informasjon til foresatte; De foresatte underrettes om saken før videre arbeid startes opp. 2. Klargjøring; Starte en generell omtale av atferd som kommer inn under alvorlige elevkonflikter for å mobilisere en gruppenorm som ikke bygger opp under alvorlige konflikter.

17 (14) 3. Konkretisering; Når ønsket gruppenorm er etablert skal man konkretisere den aktuelle konflikten. Lærer og involverte elever kan ha blitt enige om hvorvidt de skal bruke navn i gruppemøte, og hvem som ev. skal "offentliggjøre" navnene. Velger man å bruke navn, skal lærer påse at man omtaler personer med respekt. Hvis man velger å ikke bruke navn bør man konkretisere hvordan konflikten foregikk, hvor den skjedde, hva tilskuerne gjorde m.m. 4. Vurdering; Gjennom samtalene skal elevene forholde seg drøftende til problem -atferden. 5. Planlegging; Elevene skal planlegge hvordan de skal forholde seg til den alvorlige elevkonflikten. 6. Forpliktelse; Avslutningsvis skal elevene forplikte seg i henhold til planlagt positiv atferd. Forpliktelsen bør skje på elevenes premisser hvis det skal ha verdi over noe tid. Forpliktelse som skrives eller uttales offentlig overfor medelever og lærere har sterkere virkning enn stilltiende aksept av generell konklusjon. 7. Vedlikehold; Læreren må sørge for å vedlikeholde atferdsendringen ved å fokusere på saken med jevne mellomrom. 3.4 Ev. foreldremøte i etterkant av en mobbesak Dersom en konkret sak tas opp på et foreldremøte må den utsatte og dennes foresatte ha godkjent dette og måten det gjøres på. Ledelsen har ansvaret for dette. 3.5 Organisasjonsarbeid i etterkant av en mobbesak De involverte tar en gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som fungerer og hva som ikke fungere så godt. Ledelsen gir informasjon til andre ansatte basert på det som kommer fram i punktet over.

18 (15) 4 Kvalitetssikring av arbeidet foregår kontinuerlig 4.1 Årlig gjennomgang og revisjon av planen. Planen skal gjennomgås hvert år for å vurdere om den fungerer tilfredsstillende eller om det er nødvendig med endring/justering. Tidspunkt for revidering er hver tredje mnd. Alle nivåer skal vurdere planen og gjennomføringen av arbeid med alvorlige elevkonflikter. Foresatte som har barn som har vært involvert i alvorlige elevkonflikter skal evaluere arbeidet som er gjennomført. Evalueringsskjema sendes foresatte som har vært involvert i arbeidet rundt alvorlige elevkonflikter. Gjennomgang av planen for personalet gjøres hver høst. 4.2 Slik holder vi fokus gjennom året Gjennomgåelse av planen Foreldremøter samtaler elev- og trinnråd bakvakt og tilsynsordning elevundersøkelser fadderordning læringssamtaler God Dag prosjekt Spørre undersøkelse Revisjon av plan Samarbeid med barnehagene og Larkollen skole.

19 ( 16 ) Kontaktlærers rapportskjema til ledelsen Konflikten er mellom Jeg har fått kjennskap til konflikten ved... Oppsummering av tidligere gjennomførte samtaler og episoder. Oppsummering av tidligere gjennomførte læringssamtaler med foresatte Skriftlige rapporter som foreligger på eventuelle tidligere episoder.

20 Vi har konkludert med følgende alvorsgrad i konflikten Våre forslag til tiltak er som følger. Halmstad barne- & ungdomsskole; dato Kontaktlærers underskrift vedlegg

21 ( 18 ) Rapport på mulig elevkonflikt Fylles ut av den som mottar melding eller som har observert konflikt: Dato Klokkeslett Hvem var involvert Hendelsesforløp Hva ble gjort Hva var konklusjonen Annet Rapportlærers underskrift dato Leveres til : -ledelsen -kontaktlærer vedlegg

22 HALMSTAD barne- & ungdomsskole Telefon Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Telefaks Vedtak om tiltak ved alvorlig elevkonflikt 9a-3 Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososial miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsett for kjenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald og rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiing, og dersom det er nødvendig og moglig, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, valg eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behande saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikke innan rimelig tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnad i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Til foresatte: Følgende enkeltvedtak er fattet med bakgrunn opplæringsloven 9a-3 Det psykososiale miljøet : Begrunnelsen for vedtaket:

23 Hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn er: Halmstad barne- & ungdomsskole; rektor dato Klageadgang; I følge Forvaltningsloven 27 har foreldre rett til å klage over enkeltvedtak om tiltak rundt den alvorlige elevkonflikten. Klagefristen er 3 uker etter mottakelse av dette brev. Dersom klage ikke er kommet til skolen innen fristen, anses enkeltvedtaket å være akseptert. Klagen skal rettes til Halmstad Skole. vedlegg

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ Arbeid for å sikre godt læøringsmiljø Hårstad skole skal hvert år gjennomføre et systematisk arbeid for å utvikle et godt læringsmiljø fritt for mobbing og trakassering:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Sandnes videregående skole

Handlingsplan mot mobbing. Sandnes videregående skole Handlingsplan mot mobbing Sandnes videregående skole 1 Forord av rektor Sandnes videregående skole har vedtatt en Pedagogisk Profil hvor det i en av målformuleringen heter: «Elever, lærere og ledelse viser

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Ila skole Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Elevenes skolemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Arbeid mot mobbing. Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Kjennetegn på måloppnåelse: - Hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen - Her enkelt

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN Innledning: Steinerskolen Gjøvik-Toten er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing, vold og rasisme for Korsgård skole Revidert aug.2016

Beredskapsplan mot mobbing, vold og rasisme for Korsgård skole Revidert aug.2016 Askim Kommune Beredskapsplan mot mobbing, vold og rasisme for Korsgård skole Revidert aug.2016 1 INNLEDNING Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø på Korsgård skole. I denne beredskapsplanen

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer