NYHETSBREV nr 7 juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV nr 7 juni 2014"

Transkript

1 NYHETSBREV nr 7 juni 2014 Hei igjen! I dette nyhetsbrevet finner du innkalling til Årsmøtet i Jondal, presentasjon av prosjektene som har søkt om midler fra Norges Fredsfond i 2014 og litt medieomtale. FRA VEDTEKTENE "Norges Fredsfond har som formål å finansiere tiltak som, gjennom opinionsdannelse, kunnskapsformidling og direkte konflikt- og forsoningsarbeid, bidrar til fred ved å sette i gang samfunnsprosesser, tenne engasjement, mobilisere og frigjøre enkeltmennesker. Tiltak skal så langt mulig settes inn ved roten av problemet, eller der de ventelig vil være en spire til noe nytt og stort." Årsmøtet blir i Jondal og starter kl 11 fredag 25. juli. Nordisk Fredsakademi sitt årlige symposium begynner om ettermiddagen. SLIK KAN DU REISE TIL MØTET MED OFFENTLIG TRANSPORT Alle er velkomne til å delta på møtet, men det er de som betalte inn et beløp til Norges Fredsfond i 2013, som har stemmerett. Haukeliekspressen har avgang fra Bergen kl 08:25, ankommer Jondal kl 10:30. Haukeliekspressen med avgang fra Oslo kl 22:30 kvelden før, ankommer Jondal kl 06:15. Om du reiser fra Oslo, kan du også ta nattoget til Bergen. Da er du framme i god tid før Haukeliekspressens avgang fra Bergen kl 08:25. Dersom du har spørsmål om transport, ring Øystein Øgaard på mobil PÅMELDING Av praktiske grunner setter vi pris på om du gir beskjed om du vil delta på Årsmøtet. Send beskjed til eller ring innen 1. juli. HVEM SKAL MOTTA MIDLER FRA NORGES FREDSFOND I 2014? Det er dere som betalte inn et beløp til fondet i 2013, som ved avstemming skal avgjøre hvilke prosjekter som skal motta støtte i år. De som er stemmeberettiget, vil få tilsendt instrukser for hvordan de kan stemme. Hver person med stemmerett får avgi 5 stemmer. Alle stemmene kan gis til ett prosjekt eller fordeles på flere. På Årsmøtet i Jondal 25. juli blir stemmene talt opp. STYRETS VURDERING AV SØKNADENE Styret har gjort en vurdering av søknadene ut fra kriterier som er utledet av vedtektene til Norges Fredsfond. Styrets vurdering er tatt med i den etterfølgende presentasjonen av søknadene. Dette er ment som hjelp når den enkelte skal stemme over hvilke søknader som er best i tråd med fondets intensjoner. Styrets samlede kompetanse har vært benyttet ved vurderingen av søknadene. Relevans i forhold til fondets vedtekter og målsetning. Kvalitet og gjennomføringsevne. Mulige positive ringvirkninger om prosjektet blir gjennomført. Når søker utfører frivillig arbeid, vil det ikke bli gitt støtte til lønn eller godtgjørelse for dette. Midlene fondet disponerer, er relativt beskjedne. Det er ønskelig at de går til prosjekter der vår støtte virkelig vil gjøre en forskjell. Fondet har som mål å gi fødselshjelp til prosjekter som kan spire og bli til noe mye mer. Mest mulig fred for pengene, - at de beskjedne midlene fondet kan bidra med, utnyttes maksimal for å oppnå fredseffekt på et spesifikt område. FULL SØKNADSTEKST Full søknadstekst finnes på Ring mobil hvis du ikke har tilgang til internett og ønsker de fullstendige søknadene tilsendt i brev. 1

2 KORT PRESENTASJON AV SØKNADENE 1 Dokumentar om dødsstraff i USA Søker: Åsmund Mjåland Formål: Lage en dokumentar med tittel «From The Frontlines» som handler om USAs dødsstraff og hvordan den strider mot grunnleggende menneskerettigheter. Søker om: kr Dokumentaren vil bestå av intervjuer, forelesninger, demonstrasjoner m.m. som vil bli gjennomført sommeren I tillegg vil det bli holdt konferanser, radiointervju og møter med presse og media. Filmteamet er blitt invitert til å holde økter med undervisning på University of Maryland i løpet av oppholdet i USA. Målet med dokumentaren er at den skal egne seg som undervisningsmateriell og at den vil fungere som et opprop om at alle må stå opp mot urett. Prosjektet har bare søkt Norges Fredsfond om støtte. Styrets vurdering: Det er viktig å arbeide for menneskerettigheter. Men det er på siden av Norges Fredsfonds formål, som er fred og konfliktløsing. 2 Kampanje i forbindelse med at det er 50 år siden Martin Luther King fikk Nobels fredspris Søker: Fred og Forsoning, IFOR Norge Kontaktperson: Trond G. Rasmussen Formål: Prosjektets målsetting er å rette søkelyset mot borgerrettigheter i dagens Norge og bevisstgjøre om ikkevold som felles kulturell verdi i et flerkulturelt samfunn. Søker om: kr Prosjektet vil markere fredsprisen Dr. Martin Luther King Jr. mottok for sin ikkevoldelige kamp for borgerrettigheter i USA. Deretter planlegges oppfølging i norske skoler rundt temaene ikkevold og borgerrettighetskamp. Markeringen vil ha tre faser: 1) Bekjentgjøring av 50-årsjubileet for MLKs fredspris, 2) Dagsseminar 14. oktober på Nobelinstituttet, 3) Oppfølging etter konferansen. Styrets vurdering: Å fremme ideene om sosial rettferdighet gjennom ikke-vold, er i tråd med Norges Fredsfonds målsetting. Særlig fase 2 og 3 har potensiale til å engasjere og motivere unge mennesker som ikke kjenner historien til Martin Luther King. Men søknaden er ikke direkte rettet mot fredsskapende arbeid. 3 Roman om jødenes forhold i Oslo under andre verdenskrig Søker: Kari Johanne Ellingsen Formål: Fullføre romanen «Hjerterom». Søker om: kr Hovedpersonen er en skoleelev som ser hvordan hennes jødiske venner blir trakassert og til slutt hjelper hun dem til å flykte. Forfatteren vil minne oss om de historiske hendelsene under 2. verdenskrig og oppfordre oss til aktivt arbeid for fred og forsoning mellom mennesker. Romanen vil være egnet for bruk i undervisning. Kostnadene er knyttet til reise og opphold i Oslo, samt innkjøp av litteratur for innhenting av bakgrunnsstoff. Styrets vurdering: Forfatterens ønske er bl.a. å berette om de norske jøders situasjon under okkupasjonen. Historien er et viktig bidrag til mindre likegyldighet, mer kunnskap og bedre holdning til andre på tvers av religion, nasjonalitet eller rase. Søknaden er basert på gjennomføring av skriveprosjektet men inneholder ingen strategi for bruk av boken. Styret er derfor noe usikre på om dette prosjektet vil kunne oppnå fondets målsetting om fredseffekt. 4 beskytte fredsaktivister i Colombia Søker: Peace Brigades International Norge Kontaktperson: Halvard Hjermundrud Formål: Beskytte fredsaktivister og menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Gjennom en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse, observasjon og informasjonsspredning, jobber frivillige ledsagere for å beskytte handlingsrommet til lokale initiativ som er truet på grunn av sitt arbeid. På nettstedet finnes en oversikt over hvem organisasjonen ledsager i Colombia. Søker om: ,- Det er for tiden en stor økning i aggresjon og vold mot freds- og menneskerettighetsforkjempere i landet. En eventuell tildeling fra Norges Fredsfond vil bli brukt til å dekke reiseutgifter i Colombia, mat, helse og losji for en norsk ledsager. Styrets vurdering: Det er en viktig oppgave å beskytte folk som er ekstra utsatt på grunn av sitt fredsengasjement. Det er god fredsteori at innsatsen er ment å skulle tjene et spesifikt formål for å oppnå et større fredsformål, at noe mindre skal kunne lede til noe større. Tidspunktet er viktig på grunn av økning i aggresjon og vold. Det kan imidlertid være vanskelig å dokumentere hvilke samfunnseffekter et slikt tiltak har. 2

3 5 Utdanne fordrevet ungdom i Colombia Søker: Raices Kontaktperson: Roberto Lacono Formål: Bedre forholdene for fordrevet ungdom og hjelpe dem ut av fattigdom. Søker om: kr I Colombia er mer enn 4 millioner mennesker fordrevet på grunn av pågående væpnede konflikter. Av disse er ungdommen spesielt sårbar. De fleste ungdommene er flyttet fra landområder til byer der kunnskapene fra landsbygda er overflødige og irrelevante. Organisasjonen Racies («røtter» på spansk) har som målesetning å bedre forholdene for fordrevet ungdom og hjelpe dem ut av fattigdom. Dersom prosjektet får midler fra Norges Fredsfond, vil de bli brukt til instruktører som kan gi ungdommene ferdigheter gjennom kurs og opplæring. Styrets vurdering: Dette er et viktig utviklingstiltak blant en sårbar gruppe, men styret kan ikke se at prosjektet direkte har et fredsaspekt. Vi vurderer derfor at prosjektet faller noe utenfor Norges Fredsfonds intensjoner. 6 Ungdomsklubber for fred i Kongo Søker: Kvekerhjelp Kontaktperson: Kristine Hofseth Hovland Formål: Å gi barn, ungdom og unge voksne en mulighet til å bygge et fredeligere samfunn. Søker om: kr Prosjektets tittel «Youth Peace Clubs» - ungdomsklubber for fred i Sør-Kivu, DR Kongo barn, ungdommer og unge voksne i alderen 8-30 år vil delta i prosjektet som har som målsetting å gi barn, ungdom og unge voksne en mulighet til å bygge et fredeligere samfunn. Prosjektet vil vare fra juli 2014 juni Gjennom samlinger, ledertrening, informasjonsarbeid og ikkevoldsopplæring vil barn, ungdom og unge voksne være med og skape positive forandringer i retning mer fred, mer rettferdighet og mer solidaritet. I tillegg vil en mye større del av befolkningen få en smak av programmet gjennom radiosendinger og gateteater som skal lages og gjennomføres av ungdomsgrupper. De viktigste temaene som tas opp i dette prosjektet er ungt lederskap for fred, ikke-vold, respekt, rettigheter og demokrati. Eventuell tildeling vil bli brukt til utgifter til ledertrening, materiell til samlinger, noen utgifter til radioprogrammer og noe midler til en koordinator. Styrets vurdering: Dette er et klassisk fredsprosjekt i et land med store voldelige motsetninger. Oppfylling av prosjektets målsetting er innen rekkevidde på det lokale plan. Bidrag til fred innenfor et større område, er imidlertid mer usikkert, gitt de mange negative forhold som prosjektet ikke har kontroll over. Det er positivt med lokalt eierksap til prosjektet. Kvekerne har solid erfaring med fredsprosjekter og har vist stor gjennomføringsevne. 7 Palestinske barn i israelske fengsler Søkere: Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Norge, Kvekerhjelp, Seniorgruppen for Palestina, Bestemødre for Fred. Flere ulike organisasjoner har tilsluttet seg kampanjen, blant andre Fellesorganisasjonen, LO i Oslo, KFUK- KFUK-Global. Kontaktperson: Anna Lund Bjørnsen Formål: Kampanje for å stanse fengsing av palestinske barn og sikre deres rettigheter. Søker om: Det søkes om støtte til gjennomføring av en kampanje oktober Ifølge UNICEF sitter det til enhver tid rundt 220 mindreårige palestinere i israelsk fangenskap, de yngste helt ned i tolvårsalderen. De fleste av dem er fengslet etter å ha kastet stein mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden. Antallet palestinske barn som fengsles har økt med 12 prosent fra i fjor. Kampanjen tilstreber å få Norges utenriksminister til å legge press på Israels myndigheter. Kampanjen skal nå bredt ut med ulike åpne arrangementer i Norge, møter, aksjoner, medieoppslag og underskriftskampanje. Styrets vurdering: Dette er en informasjonskampanje først og fremst i Norge. Det er en symbolsk markering som kan utløse et større engasjement i Norge. 8 overføre midlene til neste år Det vil være ytterligere et alternativ for dem som skal stemme. Om stemmegiver ikke synes at noen av prosjektene burde motta midler, kan man stemme for at de overføres til neste år. 3

4 OMTALE AV NORGES FREDSFOND I CULTURA BANK SITT TIDSSKRIFT «PENGVIRKE» 4

5 ARTIKKEL I «VÅRT LAND» OM PROSJEKT SOM MOTTOK TILSKUDD I FJOR 5

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Tilbakevending fra Norge

Tilbakevending fra Norge Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:2 Tilbakevending fra Norge Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013 Jan-Paul Brekke Institutt for samfunnsforskning 2014 Rapport 2014:2 Institutt for

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer