Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013."

Transkript

1 NYHETSBREV NR I dette nummeret: Dyre hjelpemidlar blir dei rett brukt? Samhandling om kreftpasienten Pillefokus på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø Hjelp meg å huske gratis DVD Systematisk etikkarbeid etisk klokskap Undervisningssykehjemmet (USH) og Undervisningshjemmetjenesten (UHT) i Troms 1 og Senter for omsorgsforskning (SOF) i Nord-Norge

2 Dyre hjelpemidlar blir dei rett brukt? Mål for prosjektet Formålet med prosjektet er å få meir innsikt i formidlingsprosessen frå brukaren sitt perspektiv. Kjennskap til dette vil styrke kunnskapsgrunnlaget for formidlarar i kommunen. Hovudproblemstilling til prosjektet omhandlar korleis heimebuande eldre personar erfarer det å få og å ta i bruk tekniske hjelpemiddel. Sentrale forskingsspørsmål rettar seg mot å forstå korleis aktivitetsvanskar og formidlingsprosessen vert erfart, frå brukaren sitt perspektiv. Det er òg interessant å sjå på korleis brukaren held seg til hjelpemiddelet når dei har fått det, og om haldningar til hjelpemiddelet og aktiviteten endrar seg over tid. Å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel brukaren sitt perspektiv er eit Forskningsprosjekt der Astrid Gramstad er prosjektleiar Astrid Gramstad, ergoterapeut, master i helsefag og PhD student ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø. Professor Torunn Hamran er hovudrettleiar for prosjektet, og birettleiar er førsteamanuensis Sissel Lisa Storli. Bakgrunn Tekniske hjelpemiddel kan forståast som gjenstandar som bidreg til å løyse dei praktiske problema til personar med funksjonshemmingar. Formidling av hjelpemiddel er eit hyppig brukt verkemiddel for å avhjelpe aktivitetsvanskar, auke sjølvstende og lette pleie. Dei eldre er ei gruppe som i stadig større grad søkjer om og bruker hjelpemiddel. Ved å få og å bruke tekniske hjelpemiddel, vil eldre som opplever aktivitetsvanskar kunne bu lenger heime og klare seg betre sjølv. Hovudansvaret for å greie ut behov for, og å formidle tekniske hjelpemiddel, ligg til kommunane. Ergoterapeutar, som arbeidar med personar som har, eller står i fare for å få vanskar med aktivitet, er ei sentral yrkesgruppe i kommunen når det gjeld hjelpemiddelformidling. Likevel er hjelpemiddelformidling lite omtala i forskings- og faglitteratur. Me veit lite om korleis personar erfarer det å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel, sjølv om forsking peikar på at brukarane sine haldningar til hjelpemiddel speler ei rolle i høve til om hjelpemiddelet vert brukt. Vi veit òg at opplæring i bruk og oppfølging av hjelpemiddelet er av stor betyding for om hjelpemiddelet vert brukt, og brukarar peikar på at dette er eit område der formidlinga kan bli betre. llustrasjonsfoto fra "Colourbox Metode For å få svar på desse forskingsspørsmåla, er det nytta kvalitative djupintervju med 9 personar. Dei er alle over 67 år, bur heime og har søkt om eitt eller fleire tekniske hjelpemiddel for å kunne forflytte seg sjølv, eller stelle seg sjølv. Kvar av informantane vart intervjua tre gonger, og alle utan om eitt intervju gjekk føre seg i informanten sin heim. Første intervju fann stad før hjelpemiddelet vart levert ut. Etter at brukaren hadde fått hjelpemiddelet, føretok eg det andre intervjuet. Når brukaren hadde brukt hjelpemiddelet ei tid (minimum ein månad), skjedde det tredje og siste intervjuet. Tema for intervjua var mellom anna forventningar og haldningar til, og erfaringar med hjelpemiddelet. Erfaringar med aktivitetstap og tankar om før-, no- og framtid vart òg tematisert. Informantane er rekruttert via personell i kommune og på sjukehus som arbeider med formidling av hjelpemiddel. Rekrutteringspersonane er i hovudsak ergoterapeutar. Det har vore vanskeleg å rekruttere informantar til studien, noko som har overraska 2

3 meg, då eg frå eiga erfaring og utsegner frå feltet, har forstått at formidling av hjelpemiddel til heimebuande eldre er ei kjend og hyppig arbeidsoppgåve. Refleksjonar så langt Det samla datamaterialet ligg no føre, og analyseprosessen er i full gang. Datamaterialet frå intervjua er svært rikt og omfattande. Og informantane har fortalt omfattande og inngåande om sine erfaringar. No og framover vil arbeidet innebere og systematisere og analysere materialet, og sjå brukarerfaringane i lys av teoretiske perspektiv. Det er eit tidkrevjande, men spennande arbeid! Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i llustrasjonsfoto fra "Colourbox" Illustrasjonsfoto fra "Colourbox" 3

4 Samhandling om kreftpasienten Et av hovedmålene i Nasjonal strategi for kreftområdet var å sikre tilstrekkelig kapasitet på- og adekvat kompetanse hos relevant helsepersonell på alle nivåer iivåene. Kreftsykepleiefunksjonen På bildet ser vi kreftsykepleierne Kristin Bergum, Åshild Fossmark og Randi Røkeberg En stor og viktig oppgave er å lindre symptomer og problemer i livets sluttfase. Pasienten og de pårørende trenger hjelp og støtte i den siste delen av livet. Utfordringen innen kreftomsorg må møtes på en offensiv og helhetlig måte gjennom å legge til rette for bedre kvalitet og kompetanse og hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom nivåene. Dette har Tromsø kommune fått tildelt statlige prosjektmidler for i Kreftsykepleieren har en sentral rolle i å sikre kvaliteten på tilbudet til kreftpasienten og andre pasienter der symptomlindring har en stor plass. Hun har kunnskaper om de ulike kreftsykdommene, årsaker, diagnostisering, ulike behandlingsformer og kunnskaper om symptomlindring. Gjennom å identifisere problemområder og formidle sin spesialkunnskap til pasient, pårørende og annet helsepersonell er hun med på å hjelpe pasienten til å leve et mest mulig normalt liv og opprettholde god livskvalitet på tross av en alvorlig og ofte livstruende sykdom og krevende behandling. En stor og viktig oppgave er å linden siste delen av Synliggjøring av kompetansebehov gjennom prosjektarbeid. Tromsø kommune ble i 2008 tildelt statlige midler og har gjennomført Prosjekt Lindrende Behandling. Prosjektet har jobbet med kompetanseheving til personale i hjemmetjeneste og sykehjem og vært spydspiss for opprettelse av lindrende senger ved Kvaløysletta sykehjem. Sentral i gjennomføringen av prosjektet har vært kreftsykepleierne i Tromsø kommune. Prosjektleder både i 2008 og nå i 2010 er Kristin Bergum, kreftsykepleier Nordøya og Sentrum hjemmetjeneste Et mål i 2010-prosjektet er økning av kreftsykepleiernes stillingsstørrelse og at funksjonsbeskrivelsen tydeliggjøres og forankres i kommunal ledelse. Behov for økning i stillingsstørrelse må ses i relasjon til økt kreftinsidens, flere syke og mer komplisert behandling med oppfølging i hjemmet, i alle faser av sykdommen. Brei klinisk kompetanse er forutsetningen for å kunne formidle trygghet, opplæring og veiledning til kollegaer. Dessuten er kreftsykepleierkompetansen et underestimert behov på sykehjemmene i Tromsø kommune. Der man kontinuerlig benytter seg av denne kompetansen får det ringvirkninger for faglig utvikling, holdninger og sist men ikke minst at pasient og pårørende får bedre oppfølging av symptomatisk behandling. Opprettelse av ressursgrupper på de fire enhetene med en sykepleier fra hver sone i hjemmetjenesten sammen med nærliggende sykehjem var en viktig strategi i forrige prosjektperiode. Dette videreføres i dette prosjektet hvor funksjonen tydeliggjøres og forankres på ledernivå. Det arbeides for at ressursgrupper for alvorlig syke og døende blir et funksjonelt og varig tilbud i Tromsø kommune. 4

5 Pillefokus på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø Bruk av legemidlar aukar med alderen. Personar frå 65 år og oppover utgjer 16 prosent av befolkninga, men brukar 45 prosent av alle legemidlar, rekna i såkalla definerte døgndosar. Eit tydelig utviklingstrekk er at stadig fleire brukar fleire lækjemidlar samtidig, såkalla polyfarmasi. Rein feilføreskriving av lækjemidlar til eldre skjer i prosent av føreskrivingane (Folkehelseinstituttet) Riktigere legemiddelbruk i Tromsø kommune er eit nytt prosjekt i regi av Undervisningsheimetenesta og Undervisningssjukeheimen i Troms 2010 og Me sende søknad tidleg på sommaren 2010, og i haust fekk me melding om at me fekk kr til prosjektet frå Helsedirektoratet til Tromsø kommune. Hensikten med prosjektet er å sikre at eldre pasienter får riktig legemiddelbehandling i heimetenesta og på sjukeheimar i Tromsø kommune. Me vil prøve ut ordningar med tverrfaglige legemiddelgjennomganger av team som vil bestå av lege, farmasøyt og sjukepleiar. Dette skal prøvast ut på Kvaløysletta sjukeheim og Kvaløya heimeteneste. I Helse og Omsorgsmeldinga for Troms 2009 heiter det: En stor andel av legemiddelrelaterte problemer hos eldre kan unngås. Et nødvendig tiltak her er at den enkelte pasients totale legemiddelbruk blir gjennomgått og justert. Dette må skje regelmessig og systematisk. I samband med tilsyn på sykehjem i Troms er det avdekket manglende rutiner for en slik systematisk gjennomgang av legemiddelbruk. Det er heller ingen rutinar for slik systematisk gjennomgang i heimetenesta i Tromsø. Alt på 80-talet kunne fagfolk i geriatrien erfare at eldre kunne bli friskare etter ein gjennomgang og evt reduksjon av medikament. Likevel har dette arbeidet fått ufortent lite merksemd. Kunnskapen har vore der lenge, men fagmiljøet i Tromsø kommune har ikkje evna å setje inn ein større innsats på området. Her er det eit viktig unnatak: Gjennombruddsprosjektet på Kroken sjukeheim. (http://www.undervisningssykehjem.no/?p=1765) Me vil støtte oss til erfaringane frå Kroken sjukeheim i det vidare arbeidet. Dei viste at ein enkelt kan halvera legemiddelbruken hjå pasientar utan nokon negative konsekvensar. Pasientane fekk det også betre på enkelte område. Den var me i gang med det første prosjektgruppemøte på Kvaløya. Prosjektleiar er sjukepleiar Jorunn Larsen frå Kvaløya heimeteneste. Dei som deltok saman med ho på første planleggingsmøte var farmasøyt Ellen Riksvold, fastlege Bjørn Bø, einheitsleiar på Kvaløysletta sjukeheim Wigdis Olsen. Frå USH og UHT møtte Toril B. Mobakken og Elisabet Sausjord. I tillegg har me fått positive tilbakemeldingar på at fagfolk ved geriatrisk avdeling på UNN vil bidra med nødvendig kompetanse. Illustrasjonsfoto fra Colourbox Prosjektleder Jorunn Larsen 5

6 Hjelp meg å huske gratis DVD Karin Svendsen og Ottar Olsen i samtale Hjelp meg å huske var Ottar Olsens bønn til avdelingssykepleier Karin Svendsen. Dette resulterte i Frie midler prosjektet Å lage minnealbum. Etter at prosjektet var avsluttet ble det gjort filmopptak. Opptakene er fra en personlig samtale mellom Ottar Olsen og Karin Svendsen. Ottar Olsen ville at dette prosjektet også skulle komme andre med demenssykdom til gode. Disse opptakene er grunnlaget for DVD-en og folderen som Undervisningssykehjemmet i Troms nå distribuerer ut til alle interesserte. DVD-en og folderen er laget med tanke på personer med demenssykdom, men også andre personer med redusert hukommelse, eller problem med å uttrykke seg, kan ha nytte og glede av et minnealbum. Pårørende, elever/ studenter og helsepersonell i institusjon og hjemmetjeneste vil kunne bidra til å lage og bruke minnealbumet, så folderen og DVDen er også rettet mot disse. Hvorfor lage et minnealbum? Personer med demens har behov for hjelp til å gjenkalle og gjengi fortiden. Minnealbumet er et godt utgangspunkt for en samtale som kan bidra til økt livskvalitet og livsglede. Mange pårørende synes det er vanskelig å finne noe å snakke om når de er på besøk. Med et minnealbum kan man lettere samtale med personen om det levde livet. Det hjelper også personen selv å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Et slikt album kan brukes igjen og igjen, og oppleves som givende for alle parter. For ansatte kan samtaler med bruk av minnealbum gi mer forståelse og bakgrunnskunnskap om personen, og være en ramme rundt en faglig oppfølging av personer med demens. Laila Lanes sier følgende i DVD-en: Jeg har ønsket å delta i dette prosjektet fordi Jan Henry sin Alzheimer sykdom har gitt meg en ny innsikt i et område som har vært så godt som ukjent for meg. En av tingene jeg har lært er at det er viktig og riktig å gi folk med demens gode opplevelser, gode øyeblikk og å finne nøkkelen til å nå dem der de er. Det er ingen tvil om at følelsene fortsatt finnes selv om de har vanskeligheter med å uttrykke dem. I det øyemed kan et minnealbum være en fin nøkkel å bruke. DVD og folder er gratis, det betales kun porto og ekspedisjonsgebyr. Interesserte kan sende en e-post til: 6

7 Systematisk etikkarbeid etisk klokskap Kursleder Pernille Næss fra KS på rådhuset i Tromsø Tromsø kommune ble etikk kommune høsten I samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse- og omsorg, inviterte KS landets kommuner til et prosjekt for etisk kompetanseheving. Prosjektet startet i 2007 og skal videreføres ut Det er nå totalt 122 kommuner med i prosjektet på landsbasis. Hensikten Gjennom bevisstgjøring av de etiske utfordringer og dilemmaer tjenesten står ovenfor, styrkes muligheten for å handle etisk forsvarlig gjennom dette kompetanseløftet. Etikk er et viktig fundament for kvalitet i arbeidet og for møtet mellom bruker / pasient og den profesjonelle medarbeider. I Tromsø kommune startet fire enheter i pleie- og omsorg etiske refleksjonsgrupper høsten Den 5. november 2010 ble det arrangert et seminar i regi av KS med tittel Kurs i metoder og verktøy i praktisk og etisk refleksjon. Etter denne dagen håper vi på å fordoble antallet enheter som systematisk setter av tid til etisk refleksjon og etikk arbeid som en naturlig del av arbeidsdagen. Budskapet fra prosjektmedarbeider Pernille Næss fra KS, som ledet oss gjennom kursdagen var at praktisk etikk er å dele erfaringer med andre for å få nye perspektiv, se en sak fra flere sider og sette seg inn i berørte parters ståsted. Kunsten er å analysere og finne ut hva som står på spill i de enkelte situasjonene. Vi er alt for glad i å finne praktiske løsninger uten å reflektere. Gode tiltak uten analyse er ikke alltid det beste, eller til pasientens beste. Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne motiver og verdier. Denne dagen fikk vi en innføring i flere metoder for praktisk etikkarbeid. Gruppearbeid i garderoben..... og i kantina på Rådhuset 7

8 NYHETSBREV NR SIDE 8 Framsidefoto: Fra nettsiden til Tromsø kommune Andre foto: Kirsti Hagen, Toril B. Mobakken, Elisabet Sausjord Trykk: hustrykkeriet på UNN Slik når du de ansvarlige i UHT / USH Troms Prosjektleiar for Undervisningsheimetenesta i Troms, Elisabet Sausjord, tlf e-post: Prosjektleder for Undervisningshjemmetjenesten i Troms, May Iren Bendiksen tlf e-post: Sjå UHT nettside: Her kan du finne heile Prosjektplanen for UHT Der står det om kva overordna mål Helsedirektoratet hat med etablering av Undervisningsheimetenester og kva oppdrag me har fått i Troms. Leder for Undervisningssykehjemmet i Troms; enhetsleder Kroken sykehjem; Jan Erik Risvik, tlf og , e-post: Kontoret til USH er i andre etasje på Kroken sykehjem. Undervisningssykehjemmets e-postadresse er: USH Tromsø sin hjemmeside er FoU leder Toril Bülow Mobakken treffes på telefon og , e-post: Fagutviklingssykepleier Kirsti Hagen, tlf og e-post: Demensfyrtårnet: Prosjektleder Anne-Margrethe Støback, tlf / , e-post: Daglig leder: Elin Damsgård Senter for Omsorgsforskning, Universitet i Tromsø Tlf (47) e-post: Faglig leder: Torunn Hamran Senter for Omsorgsforskning, Universitetet i Tromsø Tlf (47) e-post: Redaksjonens e-postadresse er: 8

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010 I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom Forståelse og mestring av utfordrende

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 Tilgards 2014 LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 SAMMENDRAG Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Ål Bu- og behandlingssenter er utviklingssenter for sykehjem. Drammen kommune er utviklingssenter for hjemmetjenester. Herbjørg Dalene Bjerke og Sissel Eriksen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 2/2013 18. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 18. årgang Nr

Detaljer

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Vårt teoretiske fundament Praksisfeltet vårt felles anliggende På vårt første Larvikskurs - demens stilte vi spørsmålet om hva vi gjør når

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2013 gled deg til dagene som kommer I 2013 støtter KLP 39 prosjekter. Vi har samlet 29 av prosjektene i dette heftet. Innhold For KLP er målrettet HMS-arbeid

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer