Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt og besøkstall 3. Tevling gjev auka kvalitet og arbeidsglede 4. Altfor forsiktige med sosiale krav? 5. Imot maksbeløp for straff ved forsvarskjøp 6. Tall for konkurranseutsetting skaper spenning 7. Kvar kommune må lage innkjøpsstrategi Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år For annen gang på tre måneder straffes Helse Stavanger med overtredelsesgebyr fra KOFA. Denne gang gjelder det en tjenestekontrakt som ikke var kunngjort, slik den etter reglene skulle. I begge tilfellene rammes helseforetaket strengt gebyrenes størrelse ligger på 12,3 12,5 prosent av kontraktsummen. Klagenemnda har ikke mulighet til å gå høyre enn 15 prosent. Til sammen har Helse Stavangers grove regelbrudd kostet foretaket kroner. I et KOFA-vedtak (sak 2009/120) fra februar i år ble det samme helseforetaket ilagt et overtredelsesgebyr på ca. 12,3 prosent for et ulovlig direktekjøp. Det var den første ileggelsen etter at klagenemnda hadde skjerpet sin gebyrpraksis. I rede penger var dette gebyret på kroner. Denne gangen (KOFA-sak 2010/24-21) er det ca. 12,5 pst. av kontraktsummen, dvs kroner i gebyr. I sistnevnte sak var det et politisk parti. Demokratene Hordaland, som hadde klaget Helse Stavanger inn for nemnda. Sakens kjerne er at administrerende direktør i foretaket sa opp sin stilling med øyeblikkelig virkning, og at det deretter ble engasjert en person midlertidig i stillingen. Dette engasjementet ble levert som en tjeneste gjennom et firma. Spørsmålet er ordningen var en vanlig ansettelsesavtale eller en tjenestekontrakt. I førstnevnte tilfelle gjelder ikke regelverket for offentlige anskaffelser. Tjenestekontrakt KOFA kom til at det dreide seg om en tjenestekontrakt. Det er imidlertid få kilder som sier noe om hvilke momenter som er relevante ved EU-rettslig tolkning av begrepet arbejdsaftaler, fremholder klagenemnda, som peker på at det er en EU-rettslig, ikke nasjonal tolkning som må legges til grunn. I sin vurdering peker nemnda bl.a. på at overskriften av avtalen var Avtale om kjøp av konsulenttjenester, og at oppgjør skulle

2 skje etter faktura der moms skulle spesifiseres og at for eksempel ferier og sykefravær ikke er nevnt. Mangel på kunngjøring av avtalen kan heler ikke forsvares ved den strenge unntaksbestemmelsen i regelverket, konstaterer nemnda. Her heter det bl.a. at en oppdragsgiver må sannsynliggjøre at overholdelse av de vanlige fristene er umulig for å kunne unnlate kunngjøring. Det gikk fire måneder fra stillingen som adm.dir. brått ble ledig til den midlertidige var på plass, og nemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort at det på disse månedene ville være umulig å benytte kunngjøring av konkurranse om konsulentoppdraget med ekstraordinært korte tidsfrister. Grovt uaktsom Dermed fastslår KOFA at Helse Stavanger har vært oppmerksom på betenkelighetene ved ikke å kunngjøre konkurranse om konsulentavtalen, men likevel valgt en direkte anskaffelse. Handlemåten anses som grovt uaktsom, heter det.- Anskaffelse uten forutgående kunngjøring innebærer et større avvik fra regelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet og gjennomsiktighet enn der det tidligere har vært kunngjøring, fremholder klagenemnda. Konsulentkontrakten varte i 16 måneder, og det trekker i skjerpende retning at avtalen varte i over 12 måneder selv om oppdragsgiveren selv vurderte behovet for å gjennomføre en ansettelsesprosess til bare seks måneder. I skjerpende retning er det også at Helse Stavanger forlenget kontrakten etter opprinnelig utløpsdato med nær ni måneder. Nemnda finner for øvrig ikke dokumentasjon for helseforetakets påstand om at tre mulige kandidater ble kontaktet og at der derfor har vært en viss konkurranse. I såfall burde dette ha fremkommet av anskaffelsesprotokollen, påpeker KOFA, som slår fast at det må legges til grunn at reell konkurranse om anskaffelsen ikke har funnet sted. Også det trekker i skjerpende retning. Ukens nyheter i kortform Sosial dumping, prestisjekontrakt og besøkstall Ukens kortnytt fra den offentlige innkjøpsarenaen: Norge i møte med ESA om omstridt sosial dumping -forskrift, bare åtte kommuner med i miljøordning for emballasjeretur, og Domus Medica ved Universitetet i Oslo skal utvides kontrakt er nå inngått. Rådgivningsfirmaer inngikk allianse og kapret prestisjekontrakt i Oslo, nettstedet anskaffelser.no viser fram solid besøksvekst, og i Danmark iverksetter Udbudsrådet flere tiltak for å fremme konkurranse i offentlige innkjøp. Svenskene har på sin side utviklet et prosesskart for IKT-støtte for minikonkurranse og vanlige avrop i rammeavtaler. I møte om sosial dumping -forskrift Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har hatt møte med ledelsen i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Tema var den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, melder den norske EU-delegasjonen. ESA åpnet i juli i fjor sak mot Norge fordi de mener at forskriften er i strid med EØS-avtalen. Arbeidsministeren tar opp saken med ESA fordi ESA og Norge er uenige om hvordan Norge har implementert ILO-konvensjonen, som Side 2

3 forplikter Norge til å sikre arbeidstakerne rettigheter i offentlige kontrakter. ESA mener at de norske reglene bryter med direktivet om utsendte arbeidstakere og EØS-retten for øvrig, og bestrider norske myndigheters adgang til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår som bare gjelder i offentlige kontrakter. Åtte kommuner med i miljøordning for emballasje - Regjeringen regner med at også alle kommuner og fylkeskommuner vil slutte seg til arbeidet med miljø- og samfunnsbevisste offentlige anskaffelser. Som en oppfølging av dette ble KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Det samme er åtte kommuner og en fylkeskommune blitt, skriver adm.dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge i en artikkel i tidsskriftet Forsyning, som utgis av KS Innkjøpsforum. Kommuner og fylkeskommuner kan gjennom kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge stille krav til leverandører, og på den måten følge opp regjeringens handlingsplan. Gjennom Grønt Punkt Norge tar medlemmene miljøansvar ved å delta i returordningene for brukt emballasje. Universitetsbygg skal utvides Statsbygg og entreprenøren Hent AS har undertegnet en avtale til 240 millioner kroner i forbindelse med utvidelsen av Domus Medica ved Universitetet i Oslo. Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å være byggherre når Domus Medica utvides med nærmere kvadratmeter. I tillegg skal drøye 700 kvadratmeter av den eksisterende bygningsmassen bygges om. Domus Medica ligger på Gaustad i Oslo og er i dag hovedsted for undervisning ved medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Cirka 1000 studenter og 350 ansatte er tilknyttet undervisningsstedet. Forventet byggestart er medio juni 2010, og utvidelsen er planlagt ferdigstilt høsten Solid besøksvekst på anskaffelser.no Siden lanseringen av nettstedet anskaffelser.no, 6. juli 2009, har det vært en solid vekst i antall brukere fra måned til måned. I april var det besøk av 5800 unike gjester, og de sto for mer enn besøk. Ambisjonen er å etablere portalen som det foretrukne møtestedet på nett for alle som ønsker å bli best mulig på innkjøp, det være seg ledere, innkjøpere, nettverk, knutepunkter eller leverandører, sier avdelijngsdirektør Dag Strømsnes i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i en kommentar. Laget allianse, vant prestisjekontrakt Rådgivningsfirmaene Multiconsult, Hjellnes Consult og Brekke Strand Akustikk inngikk alliansen KulturPlan Bjørvika, og vant en kontrakt som de selv karakteriserer som en prestisjekontrakt. Den gjelder tverrfaglige rådgivingstjenester for både Munch-museet og Deichmanske bibliotek. Total kontraktsverdi, inklusive opsjoner, er ca 68 millioner kroner eks mva.. Oppdragsgiveren, Oslo kommune, har store miljøambisjoner som vil utfordre rådgiverne i og med at det stilles krav om at Bjørvika skal være et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling, med særlig fokus på klimavennlige energikilder, energieffektiv bygningsmasse og miljøbevisst materialbruk. Den samlede kontraktverdi for de to prosjektene er ca. 2,7 milliarder kroner. Side 3

4 Tiltak for å fremme konkurranse Udbudsrådet i Danmark retter sin oppmerksomhet mot effekter, regelforenkling og rammeavtaler. Rådet har nylig besluttet å sette i gang flere tiltak for å fremme konkurransen om offentlige oppdrag. Blant annet gjelder det å evaluere mulighetene for forenklinger av tilbudsloven, som gjelder regler for offentlige anskaffeler under EU/EØStersklene. Rådet ønsker dessuten å identifisere beste praksis for rammeavtaler, og sette fokus på dokumentasjon av konkurransens effekter på dagtilbud til barn og unge utfra svenske erfaringer. Modell for IKT-støtte ved minikonkurranser I Sverige er det utviklet et prosesskart for IKT-støtte ved forrnyet konkurranseutsetting på rammeavtaler. Det er VHS Upphandling, IT-upphandlingen og Upphandlingsstöd ved Kamamrkollegiet, SKL Kommenturs og Ekonomistyrningsverket som sammen står bak tiltaket. De har gjennomført et prosjekt, og rapporten derfra foreligegr nå. I tillegg til prosesskarten er det bruksanvisninger og begrepsforkalringer i rapproten. Dersom en rammeavtale er inngått med flere leverandører samtidig med at alel vilkår ikke er angitt i rammeavtalen, skal minimkonkurranse gjennomføres. Prosesskartet kan også være en støtte ved kontrakttildeling på rammeavtale via vanlige avrop der alle vilkår er listet opp. Tevling gjev auka kvalitet og arbeidsglede Kvalitet og effektivitet aukar, og det same gjer arbeidsgleda til dei tilsette når den kommunale eigenregi er med i og vinn i tevlingar om å få vere med i valfridomssystemet. Dette er mellom resultata som vert lagde fram i ein ny, svensk rapport. Undersøkinga er gjort i fem kommunar som har lukkast med valfridomssystemet. Suksesskriteria er dei same som for svenske skolar som òg er tevlingsutsette, heiter det i ei samanlikning som er gjort i undersøkinga. Etter den svenske lova om valfridom må den offentlege oppdragsgjevaren som ønskjer å nytte lova, kunngjere i ein ny nasjonal database for valfridomssystemet. Det kan fremjast ei rekkje krav til dei leverandørane som vil vere med, under føresetnad av at krava held mål etter nasjonalt og internasjonalt regelverk. Alle desse krava skal finnast i tevlingsunderlaget og vere tilgjengelege i den nye databasen. Det skal ikkje vere ei pristevling, heiter det. Føre tevlinga vert sett i gang, skal oppdragsgjevaren ha fastsett ei prisramme, og den skal kunngjerast i tevlingsunderlaget saman med dei prinsippa som skal gjelde for tildeling av konktrakt. No har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som er systerorganisasjonen til KS her heime, latt ein konsulent gjere nokre intervju i fem av dei kommunane som har lukkast med eigenregien i valfridomssystemet. Konsulenten har intervjua på fleire nivå får toppleiinga til eininga som har kontakten med brukarane. To avgjerande faktorar Det går fram at det er to avgjerande faktorar som gjev suksess for eigenregien. Den eine er kundeorientering, det vil seie at det er brukarane som står i sentrum, og den andre er å vere seg viss på at det er ei form for forretning ein driv med. I rapporten frå intervjua går det fram at tevlingsstoda set press på eigenregien i kommunen. Tilhøva gjev at Side 4

5 kvalitet og effektivitet aukar, heiter det, og motivasjonen og arbeidsgleda til dei tilsette aukar like eins. Like vilkår mellom eksterne tilbydarar og den kommunale eigenregi kan det aldri bli, står det i rapporten, og såleis er det naudsynt med tydelege spelereglar og at desse vert tydelege for alle som er med i systemet. Det finst spenningar mellom dei som gjer tenestene og dei som tingar og lagar grunnlaget for tevlingane. Dei sistnemnde er ikkje tevlingsutsette, og dei står for eit gammaldags syn og gjer derfor ofte feil, slik utøvarane ser det. Dei burde vere samordnarar, men legg mest vekt på ansvaret til styresmaktene i slike saker. Skilnader Dei som er ute i felten og møter brukarane, står for nytenking, er opptekne av tenestene og at det er forretning dei held på med. Dei vert ikkje sedde så mykje av leiinga som dei som tingar tenestene, og dei opplev at kommunestyra ikkje får eit rett bilete av det dei driv på med. Medan dei som driv på med tenesteytinga gjer alt dei kan for å effektivisere, verkar det ikkje som om dei som tingar tenestene, kjenner at det økonomiske klimaet har vorte strengare. Samanlikna med dei eksterna tilbydarane i eit valfridomssystemet er marknadsføringa frå eigenregien om lag den same. Det personliga møtet er det viktigaste. Tilbakemeldingane frå brukarane tyder mykje for personalet og arbeidsgleda deira. Leiarane i ein kommunal eigenregi vert òg flinke til å gje tilbakemeldingar, heiter det, og dei som er med i eigenregien er visse på at når ein brukar vel det kommunale tilbodet, er det mellom anna fordi det er trygt, alltid tilgjengeleg, har eit godt rykte, er dugande og har folk som høyrer på dei. Altfor forsiktige med sosiale krav? Målet om at skattebetalernes penger skal brukes effektivt står på ingen måte i konflikt med etiske, sosiale eller miljømessige mål. Et krav om at man alltid må akseptere de billigste tilbudene uten å ta hensyn til sosiale eller etiske faktorer ikke kan utledes fra EU-retten, men uklar rettstilstand fører til tilbakeholdenhet. Dette skriver forfatterne av en fersk svensk rapport om sosiale hensyn og offentlige innkjøp. Sverige kritiseres for å føre et forsiktighetsprinsipp til det ytterste på dette området. I f.eks. Danmark og Finland stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. Det er Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) som har gitt ut rapporten, som er forfattet av professor Niklas Bruun ved Helsingfors universitet og forskningsredaktør Kerstin Ahlberg ved Stockholms universitets juridiske institutt. Bruun er professor i privatrett og mye benyttet i forbindelse med ekspertoppdrag for EU, ILO og FN. Ahlberg har tidligere bl.a. vært sjef for Arbetslivsinstitutets arbeidsrettområde. Sieps er et statlig institutt. Prosjektet Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden ble satt i gang i 2007, og forfatterne har sin oppmerksomhet rettet mot handlingsrommet for sosiale hensyn ved offentlige anskaffelser, Forfatterne av rapporten mener at et slikt rom er til stede, og at Lisboa-traktaten ytterligere har styrket den oppfatningen når det Side 5

6 gjelder å ta sosiale hensyn. I siste instans er det den nasjonale lovgiveren og den enkelte oppdragsgiveren som bestemmer hvilken kvalitet varene og tjenestene skal ha. EU forutsetter bare åpenhet, transparens og ikke-diskriminering, heter det. Kritikk Rapportforfatterne kritiserer de svenske myndigheter for å velge et radikalt forsiktighetsprinsipp kombinert med manglende politisk vilje, og således i liten grad åpner for å utnytte handlingsrommet for sosiale krav. De mener opinionen ville støtte en slik politikk, og at det er de mange åpne fortolkningsspørsmålene som er forklaringen på tilbakeholdenheten. Fortolkningsspørsmålene fører til uklar rettstilstand. Blant eksemplene i rapporten er at myndighetene i Danmark krever at leverandøren betaler lønn i pakt med tariffavtalen, og i Finland er kravet de minimumsvilkår som følger av lov og tariffavtale. I Sverige har det nettopp kommet forslag til nye lovregler i kjølvannet av den såkalte Laval-dommen, som dels gjaldt når og hvilke stridsmidler fagbevegelsen kan benytte for å drive gjennom lønnskrav, dels hvilke krav en oppdragsgiver kan stille til lønn- og arbeidsvilkår i en offentlig kontrakt. I den nye svenske loven berøres imidlertid ikke det sistnevnte forholdet, og rapportforfatterne skriver: Tør ikke - Myndigheter som vil legge opp til kontraktvilkår som berører lønninger og avtalevilkår i den grad det er forenlig med anskaffelsesreglene, tør kanskje ikke våge det så lenge det ikke fins noen veiledning om det. I sin konklusjon tar rapportforfatterne til orde for at tiden er inne til å tilbakeføre utgangspunktet for anskaffelsesreglene til samfunnsdebattens og politikkens nivå: -Ønsker man å drive sosiale målsettinger inklusive likestillingsmålsettinger ved bruk av skattebetalernes penger eller vil man ensidig betone økonomisk effektivitet på kort sikt? Vi tror at en akseptabel holdbar politikk for offentlige anskaffelser også må integrere sosiale og etiske perspektiver. Vi mener at også EU-reguleringen gir et rimelig handlingsrom for dette. Imot maksbeløp for straff ved forsvarskjøp Ulovlige direkteanskaffelser bør kunne straffes med opptil ti prosent av kontraktverdien uten den øvre grensen på ti millioner kroner som det sivile samfunnet får i Sverige. Det mener Konkurrensverket i en høringsuttalelse. Det er de tidvis omfattende kontraktverdiene som fins ved forsvarskjøp som er grunnen til at Konkurrensverket vil sløyfe den øvre beløpsgrensen. I tillegg ønsker de svenske konkurransemyndighetene at man også skal kunne straffe andre alvorlige overtredelser bør kunne straffes med slike sanksjoner, for eksempel i de tilfeller der en forsvarsoppdragsgiver ikke retter seg etter domstolenes avgjørelse. Dette blir i tilfelle Sveriges fjerde anskaffelseslov. Fra før har landet en lov for forvaltningens anskaffelser, så én for forsyningssektorene og én for valgfrihet i kommunene. Konkurrensverket skriver i sin høringsuttalelse at den nye loven som Side 6

7 gjelder forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, inneholder en rekke særdrag. En oppdragsgiver kan for eksempel stille langtrekkende krav til leverandørene når det gjelder informasjons- og forsyningssikkerhet. Likeledes kan den enkelte medlemsstaten eller oppdragsgiver forplikte leverandøren til å legge ut en del av oppdraget til en eller flere underleverandører. Den nye loven gjelder forsvarskjøp som ikke er helt ut sivile. Disse skal også i fremtiden kjøpes etter de vanelige reglene for offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for EUdirektivet som ligger bak forslaget om den nye svenske loven, er bl.a. et ønske om å åpne for økt konkurranse i de aktuelle markedene ved å sikre helt spesielle vilkår for dette. Det har vært en tilbøyelighet til å unndra anskaffelser som egentlig skulle følge det vanlige anskaffelsesregimet med den begrunnelse at spesielle sikkerhetsforanstaltninger kreves. Harmonisert Konkurrensverket legger vekt på at den nye loven er så harmonisert som mulig med de vanlige anskaffelsesreglene. Det gjelder for eksempel grensene for tillatte direkteanskaffelser, bruk av nye metoder som konkurransepreget dialog, innkjøpsentraler og e-auksjoner. På noen områder ønsker imidlertid Konkurrensverket seg en annerledes utforming enn de sivile regelverkene. Det ene gjelder den øvre grensen for økonomiske sanksjoner overfor oppdragsgivere som bryter kunngjøringsplikten. Her ber Konkurrensverket om en grense på ti prosent av kontraktens verdi, men uten taket på ti millioner korner, som innføres fort sivile kontrakter. Begrunnelsen er behovet for effektive sanksjonsmidler, og i forsvarsanskaffelser opereres det ofte med kontrakter av anselig størrelse, heter det. Konkurransemyndighetene påpeker dessuten at det ikke bare bør være ulovlig direkteanskaffelser som skal kunne rammes av økonomiske sanksjoner. Også andre alvorlige overtredelser bør kunne straffes slik, som for eksempel det å la være å rette seg etter hva domstolen avgjør. Miljø og samfunnsansvar Forsvarsanskaffelser bør omfattes av de samme krav til miljø og samfunnsansvar som øvrige anskaffelser i det offentlige, fremholder Konkurrensverket, men mener at bestemmelsene om miljømerking bør kunne utgå. Det bør være nok for forsvarsmyndighetene å imøtekomme de nødvendige miljø og samfunnsansvarshensynene gjennom tekniske spesifikasjoner. Miljømerking er i første rekke myntet på forbruksmarkedet, og det finnes heller ingen miljømerkingskriterier som spesielt gjelder for forsvarssektoren. Tall for konkurranseutsetting skaper spenning Da tallene for utviklingen i 2009 i den kommunale konkurranseutsettingen nylig ble offentliggjort, viste det seg at veksten bare var på 0,2 prosentpoeng mot 1,1 prosentpoeng året før. For å nå målet som regjeringen og kommunene sammen har satt for 2010, må veksten i år være på 1,5 prosentpoeng. Vi greier det, sier kommunene. Vi tviler på det sier, sier regjeringen, og fra næringslivshold jager man på kommunene: De kunne spart én Side 7

8 milliard kroner i fjor om de hadde holdt tempoet i veksten oppe, heter det. Hvert år inngår den danske regjeringen og Kommunernes Landsforening (KL), KS søsterorganisasjon, en avtale om visse økonomiske mål for den kommunale virksomheten. Ett av disse i den gjeldende avtalen er at omfanget av konkurranseutsettingen skal opp i 26,5 prosent av de aktuelle regnskapene i kommune- Danmark. Tallet for 2009 foreligger nå fra Dansk Statistik, og det viser at kommunene i fjor konkurranseutsatte for 25 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før. Fra 2007 til 2008 var økningen på 1,1 prosentpoeng. Målet er 26,5 prosent I KL er man i sine kommentarer trygge på at målet om 26,5 prosent blir nådd i år. På fire år, heter det, er omfanget av konkurranseutsatte oppgaver øket fra 20 til 25 prosent, og arbeidet som ønsket av regjeringen fortsetter, uttaler formannen i KL, Jan Trøjborg til pressen. Samtidig peker han på behovet for endringer reglene hvis man tenker seg å heve ambisjonene i senere år. På de såkalte bløte velferdsområder er det nemlig en utfordring å fastholde en vekst i bruken av konkurranseutsetting, poengterer KLformannen. På det tekniske området og innenfor rengjøring er det oppgaver som er identiske med tilsvarende oppgaver i det private markedet, mens det innenfor pleie, omsorg og barnepass er tale om spesialiteter som private i praksis har viset seg å stå noget famlende over for, som det heter fra KL. Sammen med Dansk Industri (DI) har KL tidligere tatt opp behovet for regelendringer for å få mer fart i konkurranseutsettingen på de mykere områdene, men foreløpig uten resultat. DI dansk NHO sier i sine kommentarer til konkurranseutsettingstallene at kommunene går glipp av store besparelser fordi de ikke konkurranseutsetter nok, Hvis kommunene, heter det, hadde greid å fastholde stigningen på 1,1 prosentpoeng hadde de kunnet sende ekstraoppgaver fro 3,6 milliarder kroner ut i konkurranse blant private. Det hadde gitt en besparelse på en milliard kroner, ifølge DI. Tvil fra regjeringen Fra regjeringshold i Danmark kommer tvil om kommunene når målet for konkurranseutsettingen. Det er indenrigsminister Bertel Haarder som ventilerer denne tvilen i lys av de ferske tallene fra Dansk Statistik. Samtidig er Socialdemokraterne og SF kommet med et utspill om at alle ansatte i private foretak som utfører oppdrag på kontrakt med kommunene, skal følge lønns- og arbeidsvilkårene til offentlige overenskomster. En bombe under konkurranseutsetting og offentlig-privat samarbeid, er reaksjonene fra Dansk Erhverv til dette utspillet. Kvar kommune må lage innkjøpsstrategi Kvar danske kommune skal innan 2010 ha laga sin innkjøpsstrategi, der det mellom anna skal gjerast greie for korleis kommunen skal auke bruken av tevlingsutsetjing. Ein slik strategi er lovfesta, og i kvart valår skal kommunane gje Side 8

9 rapport om korleis strategien er følgd opp. Det statlege kravet til kommunane kjem som følgje av den årlege avtalen mellom staten og Kommunernes Landsforening (KL) om mellom anna ein samla auke i den kommunale tevlingsutsetjinga. Det er udbudsportalen.dk som har laga rettleiinga, og dei har fått hjelp frå SKI (Statens og Kommunernes IndkøbsService). Rettleiinga er eit praktisk verktøy for kommunane som innan 2010 skal lage kvar sin innkjøpsstrategi. Nokre få kommunar har allereie gjort vedtak om strategi, og deira røynsler er med i rettleiinga, heiter det. Det går fram av rettleiinga at både innhald og prosess er med. Innkjøpsstrategien skal forankrast på ein god måte, både mellom dei tilsette og i dei politiske organa. Føremålet med å lage og følgje strategien er, slik Indenrigs- og Socialministeriet skriv, å få ei sams ramme for det framtidsretta arbeidet med innkjøp i kommunane. Kommunestyra skal få eit verktøy til å setje tevlingsutsetjing høgt på den politiske dagsordenen på eit meir tydeleg og systematisk vis. Lovfesta krav Kravet om å lage ein innkjøpsstrategi er lovfesta i Danmark, og kjem i stadne for det tidlegare kravet om å lage ein tenestestrategi, der kommunane òg skulle gjere greie for korleis dei hadde tenkt å nytte innkjøpsprosessar for å nå måla for tenesteytinga. Med det nye kravet er det ikkje nok med ei slik utgreiing åleine no må kvar kommune òg ta stilling til korleis bruk av tevlingsutsetjing skal aukast. Såleis kan, går det fram av rettleiinga, overgangen frå tenestestrategi til innkjøpsstrategi sjåast på som eit forsøk på å auke bruken av tevlingsutsetjing i samband med løysing av tenesteoppgåvene. Alle slag marknadsframstøytar og tevlingsutsetjing i kommunen skal med i strategien. Det gjeld òg på det såkalla fritt val -området dersom nokre av desse oppgåvene må kunngjerast etter lova. Dersom det ikkje er tenkt nokon tevlingsutsetjing på eitt eller fleire område, skal òg det nemnast i strategien, slik krava er. Strategien skal gjerast tilgjengeleg for innbyggarane i kommunen, kommunestyret kan til kvar tid revidere strategien, og innan utgangen av tredje kvartal i valåra skal kommunane kome med ei oppfølgingsutgreiing, som sentralstyresmaktene har laga retningsliner for. Dei same styresmaktene har dessutan kome med nokre idear til kommunane, til dømes at sentralisering av innkjøpskompetansen i kan vere ein god idé. Innkjøpspolitikk Då kommunane laga tenestestrategiar var det krav om tilhøyrande innkjøpspolitikk. Det er det ikkje no lenger, men sentralstyresmaktene råd til at kvar kommune anten held fram med å lage ein slik politikk eller at dei tek prinsipielt standpunkt til viktige utmaningar. Det kan vere krav til leverandørar innanfor miljø, bruk av sosiale klausular i kontraktar, om kommunen skal lage såkalla kontrolltilbod i tevlingane, eller korleis kommunen skal trekkje inn dei tilsette i innkjøpsprosessane. Side 9

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 500 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Etter at administrerende direktør sluttet på dagen ble det leid inn

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

AURLAND KOMMUNE ANBODSGRUNNLAG - KONSULENTOPPDRAG FOR GJENNOMGANG AV PLEIE OG OMSORG

AURLAND KOMMUNE ANBODSGRUNNLAG - KONSULENTOPPDRAG FOR GJENNOMGANG AV PLEIE OG OMSORG AURLAND KOMMUNE ANBODSGRUNNLAG - KONSULENTOPPDRAG FOR GJENNOMGANG AV PLEIE OG OMSORG Utarbeidd av: Aurland kommune 5745 Aurland Oppdatert 08.01.2016 side 1 Kontaktpersonar: Aurland kommune Norunn Haugen

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Asker kommune et gebyr på 77 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorde ca.

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

KOFAs prisliste for ulovlige direkteanskaffelser

KOFAs prisliste for ulovlige direkteanskaffelser Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2009 Fredag 20. november 1. KOFAs prisliste for ulovlige direkteanskaffelser 2. Ble

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav

Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2009 Fredag 30. januar 1. Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav 2. Justerer

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 1 of 8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Dato LOV-2016-06-17-73 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2017-04-21-18 Publisert I 2016 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2017

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 29. juni 2015 Det faglige hjørnet: Om en kontrakt kjennes uten virkning, kan dekningskjøp benyttes. Reglene for denne typen kjøp er strenge. De skal dekke umiddelbare og

Detaljer

Skjerper straffepraksis hever gebyrnivået

Skjerper straffepraksis hever gebyrnivået Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 7/2009 Fredag 19. februar 1. Skjerper straffepraksis hever gebyrnivået 2. Bedre på innkjøp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Må ut med seks mill. i straff for ulovlige kjøp

Må ut med seks mill. i straff for ulovlige kjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2011 Fredag 7. januar 1. Må ut med seks mill. i straff for ulovlige kjøp 2. Flertall

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Gjør endringer i «sosial dumping»-forskrift

Gjør endringer i «sosial dumping»-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2011 Fredag 2. desember 1. Gjør endringer i «sosial dumping»-forskrift 2. Leverandør-Norge

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram.

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. DATO: LOV-1987-05-15-21 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1454-3 IKRAFTTREDELSE: 1988-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-09-03-55 fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2011 Fredag 14. oktober 1. Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer