Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt og besøkstall 3. Tevling gjev auka kvalitet og arbeidsglede 4. Altfor forsiktige med sosiale krav? 5. Imot maksbeløp for straff ved forsvarskjøp 6. Tall for konkurranseutsetting skaper spenning 7. Kvar kommune må lage innkjøpsstrategi Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år For annen gang på tre måneder straffes Helse Stavanger med overtredelsesgebyr fra KOFA. Denne gang gjelder det en tjenestekontrakt som ikke var kunngjort, slik den etter reglene skulle. I begge tilfellene rammes helseforetaket strengt gebyrenes størrelse ligger på 12,3 12,5 prosent av kontraktsummen. Klagenemnda har ikke mulighet til å gå høyre enn 15 prosent. Til sammen har Helse Stavangers grove regelbrudd kostet foretaket kroner. I et KOFA-vedtak (sak 2009/120) fra februar i år ble det samme helseforetaket ilagt et overtredelsesgebyr på ca. 12,3 prosent for et ulovlig direktekjøp. Det var den første ileggelsen etter at klagenemnda hadde skjerpet sin gebyrpraksis. I rede penger var dette gebyret på kroner. Denne gangen (KOFA-sak 2010/24-21) er det ca. 12,5 pst. av kontraktsummen, dvs kroner i gebyr. I sistnevnte sak var det et politisk parti. Demokratene Hordaland, som hadde klaget Helse Stavanger inn for nemnda. Sakens kjerne er at administrerende direktør i foretaket sa opp sin stilling med øyeblikkelig virkning, og at det deretter ble engasjert en person midlertidig i stillingen. Dette engasjementet ble levert som en tjeneste gjennom et firma. Spørsmålet er ordningen var en vanlig ansettelsesavtale eller en tjenestekontrakt. I førstnevnte tilfelle gjelder ikke regelverket for offentlige anskaffelser. Tjenestekontrakt KOFA kom til at det dreide seg om en tjenestekontrakt. Det er imidlertid få kilder som sier noe om hvilke momenter som er relevante ved EU-rettslig tolkning av begrepet arbejdsaftaler, fremholder klagenemnda, som peker på at det er en EU-rettslig, ikke nasjonal tolkning som må legges til grunn. I sin vurdering peker nemnda bl.a. på at overskriften av avtalen var Avtale om kjøp av konsulenttjenester, og at oppgjør skulle

2 skje etter faktura der moms skulle spesifiseres og at for eksempel ferier og sykefravær ikke er nevnt. Mangel på kunngjøring av avtalen kan heler ikke forsvares ved den strenge unntaksbestemmelsen i regelverket, konstaterer nemnda. Her heter det bl.a. at en oppdragsgiver må sannsynliggjøre at overholdelse av de vanlige fristene er umulig for å kunne unnlate kunngjøring. Det gikk fire måneder fra stillingen som adm.dir. brått ble ledig til den midlertidige var på plass, og nemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort at det på disse månedene ville være umulig å benytte kunngjøring av konkurranse om konsulentoppdraget med ekstraordinært korte tidsfrister. Grovt uaktsom Dermed fastslår KOFA at Helse Stavanger har vært oppmerksom på betenkelighetene ved ikke å kunngjøre konkurranse om konsulentavtalen, men likevel valgt en direkte anskaffelse. Handlemåten anses som grovt uaktsom, heter det.- Anskaffelse uten forutgående kunngjøring innebærer et større avvik fra regelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet og gjennomsiktighet enn der det tidligere har vært kunngjøring, fremholder klagenemnda. Konsulentkontrakten varte i 16 måneder, og det trekker i skjerpende retning at avtalen varte i over 12 måneder selv om oppdragsgiveren selv vurderte behovet for å gjennomføre en ansettelsesprosess til bare seks måneder. I skjerpende retning er det også at Helse Stavanger forlenget kontrakten etter opprinnelig utløpsdato med nær ni måneder. Nemnda finner for øvrig ikke dokumentasjon for helseforetakets påstand om at tre mulige kandidater ble kontaktet og at der derfor har vært en viss konkurranse. I såfall burde dette ha fremkommet av anskaffelsesprotokollen, påpeker KOFA, som slår fast at det må legges til grunn at reell konkurranse om anskaffelsen ikke har funnet sted. Også det trekker i skjerpende retning. Ukens nyheter i kortform Sosial dumping, prestisjekontrakt og besøkstall Ukens kortnytt fra den offentlige innkjøpsarenaen: Norge i møte med ESA om omstridt sosial dumping -forskrift, bare åtte kommuner med i miljøordning for emballasjeretur, og Domus Medica ved Universitetet i Oslo skal utvides kontrakt er nå inngått. Rådgivningsfirmaer inngikk allianse og kapret prestisjekontrakt i Oslo, nettstedet anskaffelser.no viser fram solid besøksvekst, og i Danmark iverksetter Udbudsrådet flere tiltak for å fremme konkurranse i offentlige innkjøp. Svenskene har på sin side utviklet et prosesskart for IKT-støtte for minikonkurranse og vanlige avrop i rammeavtaler. I møte om sosial dumping -forskrift Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har hatt møte med ledelsen i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Tema var den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, melder den norske EU-delegasjonen. ESA åpnet i juli i fjor sak mot Norge fordi de mener at forskriften er i strid med EØS-avtalen. Arbeidsministeren tar opp saken med ESA fordi ESA og Norge er uenige om hvordan Norge har implementert ILO-konvensjonen, som Side 2

3 forplikter Norge til å sikre arbeidstakerne rettigheter i offentlige kontrakter. ESA mener at de norske reglene bryter med direktivet om utsendte arbeidstakere og EØS-retten for øvrig, og bestrider norske myndigheters adgang til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår som bare gjelder i offentlige kontrakter. Åtte kommuner med i miljøordning for emballasje - Regjeringen regner med at også alle kommuner og fylkeskommuner vil slutte seg til arbeidet med miljø- og samfunnsbevisste offentlige anskaffelser. Som en oppfølging av dette ble KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Det samme er åtte kommuner og en fylkeskommune blitt, skriver adm.dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge i en artikkel i tidsskriftet Forsyning, som utgis av KS Innkjøpsforum. Kommuner og fylkeskommuner kan gjennom kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge stille krav til leverandører, og på den måten følge opp regjeringens handlingsplan. Gjennom Grønt Punkt Norge tar medlemmene miljøansvar ved å delta i returordningene for brukt emballasje. Universitetsbygg skal utvides Statsbygg og entreprenøren Hent AS har undertegnet en avtale til 240 millioner kroner i forbindelse med utvidelsen av Domus Medica ved Universitetet i Oslo. Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å være byggherre når Domus Medica utvides med nærmere kvadratmeter. I tillegg skal drøye 700 kvadratmeter av den eksisterende bygningsmassen bygges om. Domus Medica ligger på Gaustad i Oslo og er i dag hovedsted for undervisning ved medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Cirka 1000 studenter og 350 ansatte er tilknyttet undervisningsstedet. Forventet byggestart er medio juni 2010, og utvidelsen er planlagt ferdigstilt høsten Solid besøksvekst på anskaffelser.no Siden lanseringen av nettstedet anskaffelser.no, 6. juli 2009, har det vært en solid vekst i antall brukere fra måned til måned. I april var det besøk av 5800 unike gjester, og de sto for mer enn besøk. Ambisjonen er å etablere portalen som det foretrukne møtestedet på nett for alle som ønsker å bli best mulig på innkjøp, det være seg ledere, innkjøpere, nettverk, knutepunkter eller leverandører, sier avdelijngsdirektør Dag Strømsnes i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i en kommentar. Laget allianse, vant prestisjekontrakt Rådgivningsfirmaene Multiconsult, Hjellnes Consult og Brekke Strand Akustikk inngikk alliansen KulturPlan Bjørvika, og vant en kontrakt som de selv karakteriserer som en prestisjekontrakt. Den gjelder tverrfaglige rådgivingstjenester for både Munch-museet og Deichmanske bibliotek. Total kontraktsverdi, inklusive opsjoner, er ca 68 millioner kroner eks mva.. Oppdragsgiveren, Oslo kommune, har store miljøambisjoner som vil utfordre rådgiverne i og med at det stilles krav om at Bjørvika skal være et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling, med særlig fokus på klimavennlige energikilder, energieffektiv bygningsmasse og miljøbevisst materialbruk. Den samlede kontraktverdi for de to prosjektene er ca. 2,7 milliarder kroner. Side 3

4 Tiltak for å fremme konkurranse Udbudsrådet i Danmark retter sin oppmerksomhet mot effekter, regelforenkling og rammeavtaler. Rådet har nylig besluttet å sette i gang flere tiltak for å fremme konkurransen om offentlige oppdrag. Blant annet gjelder det å evaluere mulighetene for forenklinger av tilbudsloven, som gjelder regler for offentlige anskaffeler under EU/EØStersklene. Rådet ønsker dessuten å identifisere beste praksis for rammeavtaler, og sette fokus på dokumentasjon av konkurransens effekter på dagtilbud til barn og unge utfra svenske erfaringer. Modell for IKT-støtte ved minikonkurranser I Sverige er det utviklet et prosesskart for IKT-støtte ved forrnyet konkurranseutsetting på rammeavtaler. Det er VHS Upphandling, IT-upphandlingen og Upphandlingsstöd ved Kamamrkollegiet, SKL Kommenturs og Ekonomistyrningsverket som sammen står bak tiltaket. De har gjennomført et prosjekt, og rapporten derfra foreligegr nå. I tillegg til prosesskarten er det bruksanvisninger og begrepsforkalringer i rapproten. Dersom en rammeavtale er inngått med flere leverandører samtidig med at alel vilkår ikke er angitt i rammeavtalen, skal minimkonkurranse gjennomføres. Prosesskartet kan også være en støtte ved kontrakttildeling på rammeavtale via vanlige avrop der alle vilkår er listet opp. Tevling gjev auka kvalitet og arbeidsglede Kvalitet og effektivitet aukar, og det same gjer arbeidsgleda til dei tilsette når den kommunale eigenregi er med i og vinn i tevlingar om å få vere med i valfridomssystemet. Dette er mellom resultata som vert lagde fram i ein ny, svensk rapport. Undersøkinga er gjort i fem kommunar som har lukkast med valfridomssystemet. Suksesskriteria er dei same som for svenske skolar som òg er tevlingsutsette, heiter det i ei samanlikning som er gjort i undersøkinga. Etter den svenske lova om valfridom må den offentlege oppdragsgjevaren som ønskjer å nytte lova, kunngjere i ein ny nasjonal database for valfridomssystemet. Det kan fremjast ei rekkje krav til dei leverandørane som vil vere med, under føresetnad av at krava held mål etter nasjonalt og internasjonalt regelverk. Alle desse krava skal finnast i tevlingsunderlaget og vere tilgjengelege i den nye databasen. Det skal ikkje vere ei pristevling, heiter det. Føre tevlinga vert sett i gang, skal oppdragsgjevaren ha fastsett ei prisramme, og den skal kunngjerast i tevlingsunderlaget saman med dei prinsippa som skal gjelde for tildeling av konktrakt. No har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som er systerorganisasjonen til KS her heime, latt ein konsulent gjere nokre intervju i fem av dei kommunane som har lukkast med eigenregien i valfridomssystemet. Konsulenten har intervjua på fleire nivå får toppleiinga til eininga som har kontakten med brukarane. To avgjerande faktorar Det går fram at det er to avgjerande faktorar som gjev suksess for eigenregien. Den eine er kundeorientering, det vil seie at det er brukarane som står i sentrum, og den andre er å vere seg viss på at det er ei form for forretning ein driv med. I rapporten frå intervjua går det fram at tevlingsstoda set press på eigenregien i kommunen. Tilhøva gjev at Side 4

5 kvalitet og effektivitet aukar, heiter det, og motivasjonen og arbeidsgleda til dei tilsette aukar like eins. Like vilkår mellom eksterne tilbydarar og den kommunale eigenregi kan det aldri bli, står det i rapporten, og såleis er det naudsynt med tydelege spelereglar og at desse vert tydelege for alle som er med i systemet. Det finst spenningar mellom dei som gjer tenestene og dei som tingar og lagar grunnlaget for tevlingane. Dei sistnemnde er ikkje tevlingsutsette, og dei står for eit gammaldags syn og gjer derfor ofte feil, slik utøvarane ser det. Dei burde vere samordnarar, men legg mest vekt på ansvaret til styresmaktene i slike saker. Skilnader Dei som er ute i felten og møter brukarane, står for nytenking, er opptekne av tenestene og at det er forretning dei held på med. Dei vert ikkje sedde så mykje av leiinga som dei som tingar tenestene, og dei opplev at kommunestyra ikkje får eit rett bilete av det dei driv på med. Medan dei som driv på med tenesteytinga gjer alt dei kan for å effektivisere, verkar det ikkje som om dei som tingar tenestene, kjenner at det økonomiske klimaet har vorte strengare. Samanlikna med dei eksterna tilbydarane i eit valfridomssystemet er marknadsføringa frå eigenregien om lag den same. Det personliga møtet er det viktigaste. Tilbakemeldingane frå brukarane tyder mykje for personalet og arbeidsgleda deira. Leiarane i ein kommunal eigenregi vert òg flinke til å gje tilbakemeldingar, heiter det, og dei som er med i eigenregien er visse på at når ein brukar vel det kommunale tilbodet, er det mellom anna fordi det er trygt, alltid tilgjengeleg, har eit godt rykte, er dugande og har folk som høyrer på dei. Altfor forsiktige med sosiale krav? Målet om at skattebetalernes penger skal brukes effektivt står på ingen måte i konflikt med etiske, sosiale eller miljømessige mål. Et krav om at man alltid må akseptere de billigste tilbudene uten å ta hensyn til sosiale eller etiske faktorer ikke kan utledes fra EU-retten, men uklar rettstilstand fører til tilbakeholdenhet. Dette skriver forfatterne av en fersk svensk rapport om sosiale hensyn og offentlige innkjøp. Sverige kritiseres for å føre et forsiktighetsprinsipp til det ytterste på dette området. I f.eks. Danmark og Finland stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. Det er Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) som har gitt ut rapporten, som er forfattet av professor Niklas Bruun ved Helsingfors universitet og forskningsredaktør Kerstin Ahlberg ved Stockholms universitets juridiske institutt. Bruun er professor i privatrett og mye benyttet i forbindelse med ekspertoppdrag for EU, ILO og FN. Ahlberg har tidligere bl.a. vært sjef for Arbetslivsinstitutets arbeidsrettområde. Sieps er et statlig institutt. Prosjektet Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden ble satt i gang i 2007, og forfatterne har sin oppmerksomhet rettet mot handlingsrommet for sosiale hensyn ved offentlige anskaffelser, Forfatterne av rapporten mener at et slikt rom er til stede, og at Lisboa-traktaten ytterligere har styrket den oppfatningen når det Side 5

6 gjelder å ta sosiale hensyn. I siste instans er det den nasjonale lovgiveren og den enkelte oppdragsgiveren som bestemmer hvilken kvalitet varene og tjenestene skal ha. EU forutsetter bare åpenhet, transparens og ikke-diskriminering, heter det. Kritikk Rapportforfatterne kritiserer de svenske myndigheter for å velge et radikalt forsiktighetsprinsipp kombinert med manglende politisk vilje, og således i liten grad åpner for å utnytte handlingsrommet for sosiale krav. De mener opinionen ville støtte en slik politikk, og at det er de mange åpne fortolkningsspørsmålene som er forklaringen på tilbakeholdenheten. Fortolkningsspørsmålene fører til uklar rettstilstand. Blant eksemplene i rapporten er at myndighetene i Danmark krever at leverandøren betaler lønn i pakt med tariffavtalen, og i Finland er kravet de minimumsvilkår som følger av lov og tariffavtale. I Sverige har det nettopp kommet forslag til nye lovregler i kjølvannet av den såkalte Laval-dommen, som dels gjaldt når og hvilke stridsmidler fagbevegelsen kan benytte for å drive gjennom lønnskrav, dels hvilke krav en oppdragsgiver kan stille til lønn- og arbeidsvilkår i en offentlig kontrakt. I den nye svenske loven berøres imidlertid ikke det sistnevnte forholdet, og rapportforfatterne skriver: Tør ikke - Myndigheter som vil legge opp til kontraktvilkår som berører lønninger og avtalevilkår i den grad det er forenlig med anskaffelsesreglene, tør kanskje ikke våge det så lenge det ikke fins noen veiledning om det. I sin konklusjon tar rapportforfatterne til orde for at tiden er inne til å tilbakeføre utgangspunktet for anskaffelsesreglene til samfunnsdebattens og politikkens nivå: -Ønsker man å drive sosiale målsettinger inklusive likestillingsmålsettinger ved bruk av skattebetalernes penger eller vil man ensidig betone økonomisk effektivitet på kort sikt? Vi tror at en akseptabel holdbar politikk for offentlige anskaffelser også må integrere sosiale og etiske perspektiver. Vi mener at også EU-reguleringen gir et rimelig handlingsrom for dette. Imot maksbeløp for straff ved forsvarskjøp Ulovlige direkteanskaffelser bør kunne straffes med opptil ti prosent av kontraktverdien uten den øvre grensen på ti millioner kroner som det sivile samfunnet får i Sverige. Det mener Konkurrensverket i en høringsuttalelse. Det er de tidvis omfattende kontraktverdiene som fins ved forsvarskjøp som er grunnen til at Konkurrensverket vil sløyfe den øvre beløpsgrensen. I tillegg ønsker de svenske konkurransemyndighetene at man også skal kunne straffe andre alvorlige overtredelser bør kunne straffes med slike sanksjoner, for eksempel i de tilfeller der en forsvarsoppdragsgiver ikke retter seg etter domstolenes avgjørelse. Dette blir i tilfelle Sveriges fjerde anskaffelseslov. Fra før har landet en lov for forvaltningens anskaffelser, så én for forsyningssektorene og én for valgfrihet i kommunene. Konkurrensverket skriver i sin høringsuttalelse at den nye loven som Side 6

7 gjelder forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, inneholder en rekke særdrag. En oppdragsgiver kan for eksempel stille langtrekkende krav til leverandørene når det gjelder informasjons- og forsyningssikkerhet. Likeledes kan den enkelte medlemsstaten eller oppdragsgiver forplikte leverandøren til å legge ut en del av oppdraget til en eller flere underleverandører. Den nye loven gjelder forsvarskjøp som ikke er helt ut sivile. Disse skal også i fremtiden kjøpes etter de vanelige reglene for offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for EUdirektivet som ligger bak forslaget om den nye svenske loven, er bl.a. et ønske om å åpne for økt konkurranse i de aktuelle markedene ved å sikre helt spesielle vilkår for dette. Det har vært en tilbøyelighet til å unndra anskaffelser som egentlig skulle følge det vanlige anskaffelsesregimet med den begrunnelse at spesielle sikkerhetsforanstaltninger kreves. Harmonisert Konkurrensverket legger vekt på at den nye loven er så harmonisert som mulig med de vanlige anskaffelsesreglene. Det gjelder for eksempel grensene for tillatte direkteanskaffelser, bruk av nye metoder som konkurransepreget dialog, innkjøpsentraler og e-auksjoner. På noen områder ønsker imidlertid Konkurrensverket seg en annerledes utforming enn de sivile regelverkene. Det ene gjelder den øvre grensen for økonomiske sanksjoner overfor oppdragsgivere som bryter kunngjøringsplikten. Her ber Konkurrensverket om en grense på ti prosent av kontraktens verdi, men uten taket på ti millioner korner, som innføres fort sivile kontrakter. Begrunnelsen er behovet for effektive sanksjonsmidler, og i forsvarsanskaffelser opereres det ofte med kontrakter av anselig størrelse, heter det. Konkurransemyndighetene påpeker dessuten at det ikke bare bør være ulovlig direkteanskaffelser som skal kunne rammes av økonomiske sanksjoner. Også andre alvorlige overtredelser bør kunne straffes slik, som for eksempel det å la være å rette seg etter hva domstolen avgjør. Miljø og samfunnsansvar Forsvarsanskaffelser bør omfattes av de samme krav til miljø og samfunnsansvar som øvrige anskaffelser i det offentlige, fremholder Konkurrensverket, men mener at bestemmelsene om miljømerking bør kunne utgå. Det bør være nok for forsvarsmyndighetene å imøtekomme de nødvendige miljø og samfunnsansvarshensynene gjennom tekniske spesifikasjoner. Miljømerking er i første rekke myntet på forbruksmarkedet, og det finnes heller ingen miljømerkingskriterier som spesielt gjelder for forsvarssektoren. Tall for konkurranseutsetting skaper spenning Da tallene for utviklingen i 2009 i den kommunale konkurranseutsettingen nylig ble offentliggjort, viste det seg at veksten bare var på 0,2 prosentpoeng mot 1,1 prosentpoeng året før. For å nå målet som regjeringen og kommunene sammen har satt for 2010, må veksten i år være på 1,5 prosentpoeng. Vi greier det, sier kommunene. Vi tviler på det sier, sier regjeringen, og fra næringslivshold jager man på kommunene: De kunne spart én Side 7

8 milliard kroner i fjor om de hadde holdt tempoet i veksten oppe, heter det. Hvert år inngår den danske regjeringen og Kommunernes Landsforening (KL), KS søsterorganisasjon, en avtale om visse økonomiske mål for den kommunale virksomheten. Ett av disse i den gjeldende avtalen er at omfanget av konkurranseutsettingen skal opp i 26,5 prosent av de aktuelle regnskapene i kommune- Danmark. Tallet for 2009 foreligger nå fra Dansk Statistik, og det viser at kommunene i fjor konkurranseutsatte for 25 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før. Fra 2007 til 2008 var økningen på 1,1 prosentpoeng. Målet er 26,5 prosent I KL er man i sine kommentarer trygge på at målet om 26,5 prosent blir nådd i år. På fire år, heter det, er omfanget av konkurranseutsatte oppgaver øket fra 20 til 25 prosent, og arbeidet som ønsket av regjeringen fortsetter, uttaler formannen i KL, Jan Trøjborg til pressen. Samtidig peker han på behovet for endringer reglene hvis man tenker seg å heve ambisjonene i senere år. På de såkalte bløte velferdsområder er det nemlig en utfordring å fastholde en vekst i bruken av konkurranseutsetting, poengterer KLformannen. På det tekniske området og innenfor rengjøring er det oppgaver som er identiske med tilsvarende oppgaver i det private markedet, mens det innenfor pleie, omsorg og barnepass er tale om spesialiteter som private i praksis har viset seg å stå noget famlende over for, som det heter fra KL. Sammen med Dansk Industri (DI) har KL tidligere tatt opp behovet for regelendringer for å få mer fart i konkurranseutsettingen på de mykere områdene, men foreløpig uten resultat. DI dansk NHO sier i sine kommentarer til konkurranseutsettingstallene at kommunene går glipp av store besparelser fordi de ikke konkurranseutsetter nok, Hvis kommunene, heter det, hadde greid å fastholde stigningen på 1,1 prosentpoeng hadde de kunnet sende ekstraoppgaver fro 3,6 milliarder kroner ut i konkurranse blant private. Det hadde gitt en besparelse på en milliard kroner, ifølge DI. Tvil fra regjeringen Fra regjeringshold i Danmark kommer tvil om kommunene når målet for konkurranseutsettingen. Det er indenrigsminister Bertel Haarder som ventilerer denne tvilen i lys av de ferske tallene fra Dansk Statistik. Samtidig er Socialdemokraterne og SF kommet med et utspill om at alle ansatte i private foretak som utfører oppdrag på kontrakt med kommunene, skal følge lønns- og arbeidsvilkårene til offentlige overenskomster. En bombe under konkurranseutsetting og offentlig-privat samarbeid, er reaksjonene fra Dansk Erhverv til dette utspillet. Kvar kommune må lage innkjøpsstrategi Kvar danske kommune skal innan 2010 ha laga sin innkjøpsstrategi, der det mellom anna skal gjerast greie for korleis kommunen skal auke bruken av tevlingsutsetjing. Ein slik strategi er lovfesta, og i kvart valår skal kommunane gje Side 8

9 rapport om korleis strategien er følgd opp. Det statlege kravet til kommunane kjem som følgje av den årlege avtalen mellom staten og Kommunernes Landsforening (KL) om mellom anna ein samla auke i den kommunale tevlingsutsetjinga. Det er udbudsportalen.dk som har laga rettleiinga, og dei har fått hjelp frå SKI (Statens og Kommunernes IndkøbsService). Rettleiinga er eit praktisk verktøy for kommunane som innan 2010 skal lage kvar sin innkjøpsstrategi. Nokre få kommunar har allereie gjort vedtak om strategi, og deira røynsler er med i rettleiinga, heiter det. Det går fram av rettleiinga at både innhald og prosess er med. Innkjøpsstrategien skal forankrast på ein god måte, både mellom dei tilsette og i dei politiske organa. Føremålet med å lage og følgje strategien er, slik Indenrigs- og Socialministeriet skriv, å få ei sams ramme for det framtidsretta arbeidet med innkjøp i kommunane. Kommunestyra skal få eit verktøy til å setje tevlingsutsetjing høgt på den politiske dagsordenen på eit meir tydeleg og systematisk vis. Lovfesta krav Kravet om å lage ein innkjøpsstrategi er lovfesta i Danmark, og kjem i stadne for det tidlegare kravet om å lage ein tenestestrategi, der kommunane òg skulle gjere greie for korleis dei hadde tenkt å nytte innkjøpsprosessar for å nå måla for tenesteytinga. Med det nye kravet er det ikkje nok med ei slik utgreiing åleine no må kvar kommune òg ta stilling til korleis bruk av tevlingsutsetjing skal aukast. Såleis kan, går det fram av rettleiinga, overgangen frå tenestestrategi til innkjøpsstrategi sjåast på som eit forsøk på å auke bruken av tevlingsutsetjing i samband med løysing av tenesteoppgåvene. Alle slag marknadsframstøytar og tevlingsutsetjing i kommunen skal med i strategien. Det gjeld òg på det såkalla fritt val -området dersom nokre av desse oppgåvene må kunngjerast etter lova. Dersom det ikkje er tenkt nokon tevlingsutsetjing på eitt eller fleire område, skal òg det nemnast i strategien, slik krava er. Strategien skal gjerast tilgjengeleg for innbyggarane i kommunen, kommunestyret kan til kvar tid revidere strategien, og innan utgangen av tredje kvartal i valåra skal kommunane kome med ei oppfølgingsutgreiing, som sentralstyresmaktene har laga retningsliner for. Dei same styresmaktene har dessutan kome med nokre idear til kommunane, til dømes at sentralisering av innkjøpskompetansen i kan vere ein god idé. Innkjøpspolitikk Då kommunane laga tenestestrategiar var det krav om tilhøyrande innkjøpspolitikk. Det er det ikkje no lenger, men sentralstyresmaktene råd til at kvar kommune anten held fram med å lage ein slik politikk eller at dei tek prinsipielt standpunkt til viktige utmaningar. Det kan vere krav til leverandørar innanfor miljø, bruk av sosiale klausular i kontraktar, om kommunen skal lage såkalla kontrolltilbod i tevlingane, eller korleis kommunen skal trekkje inn dei tilsette i innkjøpsprosessane. Side 9

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Forsyning Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Tema: Offentlighet Omdømme Nye e-verktøy Utvelgelseskriterier Tjenestedirektivet Kjøp under terskelverdier Med sine godt 1200 innbyggarar

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer