Endeleg innkalling til VT 08/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling til VT 08/10"

Transkript

1 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: :15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato. Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillingar frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende minst sju dagar før møtedato. Vedtakssakar må vere melde og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet settast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne gjere vedtak i slike saker. Nye saker eller spyrjesmål kan rettast til velferdsstyret på e-post: eller til konstituert leiar på tlf: Representantar som ikkje kan møte oppmodast om å melde frå til organisasjonssekretær, Hege Heltne Andersen, så snart som mogleg: eller tlf Orienteringssak berre mogleg å stilje oppklarande spyrjesmål. Drøftingssak mogleg å stilje spyrjesmål og å diskutere saka. Vedtakssak mogleg å stilje spyrjesmål, diskutere og gjere vedtak i saka. Framlegg til dagsorden: VT 84/10 Opprop. Vedtakssak. VT 85/10 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak. VT 86/10 Orienteringar - Velferdsstyret

2 - SiB-styret - Kulturstyret - BergenStudenten Andre VT 88/10 Reigjering for Studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim. Orienteringssak VT 93/10 Bustadreglementet, SiB. Drøftingssak VT 103/10 Høyring: Strategisk plan for SiB Drøftingssak VT 96/10 Prinsipprogramkomité for Velferdstinget. Vedtakssak VT 101/10 Fordeling av semesteravgiftspengar for 2011 Vedtakssak VT 102/10 Valsaker VT 98/10 Eventuelt Med Venleg Helsing Ole Fosse Fardal Konstituert leiar, Velferdsstyret Hege Heltne Andersen Organisasjonssekretær Sakspresentasjon: VT 84/10 Opprop. Vedtakssak Hensikt: for å avgjere om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Innmeldt: Standardsak.

3 VT 85/10 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak. Hensikt: Å samle eventuelle kommentarar til innkalling, protokoll eller dagsorden. Eventuelt godkjenne desse, og ta opp saker som blir meldt til eventuelt. Innmeldt: Standardsak. VT 86/10 Orienteringar Velferdsstyret: Orientering frå Velferdsstyret: Tida som har gått sidan forrige gong Velferdstinget avholdt eit vedtaksdyktig møte, VT 05/10 i mai, har vore prega av vanskar med å få samla eit vedtaksdyktig Velferdsting. Dette har diverre ført til at ein del satsingar har vore sett på vent, og ein del saker har blitt skubba fram i tid. Etter Velferdsstyrets syn, er ein del av årsaken til desse vanskane ein mangel på valprotokollar frå dei ulike institusjonane, sviktande kommunikasjon mellom VS og fleire av dei mindre institusjonane, samt mellom institusjonane og representantane frå desse, også mellom dei ulike representantane. Nokre av institusjonane har ikkje hatt Studentråd i drift dei siste åra, men det er noko som truleg er i ferd med å endre seg. Velferdsstyret ser at situasjonen ein er komen i er ein som ikkje er haldbar, om ein skal oppretthalde eit relevant Velferdsting. Ein har lagt opp til ein svært høg møtefrekvens samanlikna med statuttkrava om fire møter i året, samt praksisen frå tidlegare år, denne frekvensen fungerte før sommaren, men etter sommarferien har ikkje nok representantar dukka opp til å gjere Velferdstinget vedtaksdyktig, med unnatak av ekstraordinært VT 01/10 der eit redusert VT vedtok å bygge ny studenthyttte. Sidan innkallingen til forrige ordinære VT, VT 06/10, har det skjedd nokre ting. Mellom anna har VT i Trondheim teke kontakt med oss og spurt om lov til å nytte vår versjon av brosjyren VT Oslo laga for å medvitgjere rundt problemstillingen studentar og rus. Denne førespurnaden gav vi eit positivt svar på, forutsett att Oslo gjorde det samme. Budsjettkomiteen har i denne perioden avslutta arbeidet sitt, og lagt fram si innstilling til fordeling av Velferdstingets midlar (sjå eiga sak). Det har i etterkant av denne innstillingen vore fremja noko misnøye frå enkelte organisasjonar, som har opplevd til dels harde kutt i innstillingen i forhold til søknaden, og det har også blitt reist habilitetsspørsmål i etterkant av innstillingen, frå ein organisasjon som fekk søknaden sin kutta betrakteleg (meir om denne saka ifm sak 101/10). Dei nye familiebustadane på Fantoft vart opna den 27. oktober, her var Velferdsstyret representert gjennom opningsseremonien, namngjevinga til Kristian Ottosens plass og avdekkinga av utsmykkingen ved bybanestoppen under Fantoft

4 VT var representert ved Ole under møtet i Bergen kommunes kontaktutval. Her vart tomtespørsmålet for utvikling av nye studentbustadsprosjekt teke opp med Byrådsleiar Monica Mæland, som kunne fortelle at Bergen kommune ikkje ønskjer å setje av rimelege eller gratis tomter til studentbustadbygging, men heller regulere til ønskte føremål der dette er aktuelt. Dette heng saman med kommunens trange økonomiske situasjon. Velferdsstyret kan informere om at SiB og Bergen kommune no arbeidar for å få på plass ein fastlegeordning for studentar, plassert i tilknytning til Nygårdshøyden og Studentsenteret. Her er det snakk om tre heimlar, som trulleg ikkje vil dekke heile behovet, og det blir då eit spørsmål om kven som skal prioriterast. Grunna kort tidsfrist rakk ikkje Velferdsstyret å kome med høyringssvar på NSO sentralt si høyring angåande velferdspolitisk platform. Dette er slik VS har forstått det ein pågåande prosess, og vi vil soleis sende ut eit høyringssvar før konstituerande møte VT 01/11. Grunna ein nært foreståande avslutning av VT sesong 10, har VS diskutert om kor vidt det kan svare seg å setje nokre saker over til neste periode, som til dømes utpeiking av ein prinsipprogramkomite for Velferdstinget, noko som VS har sett som hensiktsmessig å behandle på koonstituerande møte, for at denne komiteen skal springe ut av dei medlemmene som sit i det VT som skal forholde seg til dette dokumentet. Jørgen og Edvin har i den siste perioden arbeida med ei annonse VS planleggjer å rykkje inn i Studvest i forkant av konstituerande møte der vi averterar for dei ledige verva interesserte studentar kan stille til. Grunna særs mange verv som skal fyllast ser VS det som hensiktsmessig å køyre annonsen i minst to veker i forkant av møtet, og annonsa skal vere klar om ikkje lenge. Vedlagt ligg orienteringar frå SiB-styret og endeleg rapport frå BergenStudenten 2010 VT 88/10 Reigjering for Studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim Orienteringssak. Innmeldt: SP-UiB v/ Synnøve Skaar Velferdsstyret vart kontakta av Studentparlamentet ved UiB og bedd å greie ut rundt studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim. Denne saka vart aktualisert etter sjøbodbrannen i Sandviken på nyåret og eit BA-oppslag der det vart gjort klart at studenten som hadde sovna frå ein pizza kunne bli gjort ansvarleg for ei erstatning på opptil 25 millionar kroner. Velferdsstyret vart soleis spurd om å ta kontakt med Trondheim og undersøke om ei ordning med ei felles studentansvarsforsikring er noko som er i ferd med å bli realitet i Trondheim, og kor realistisk det er å få organisert noko liknande i Bergen. Vi tok kontakt med Velferdstinget i Trondheim, og fikk som svar at det er ei sak dei arbeida9r med.

5 SiT har ein person som er ansvarleg for å mekle forsikringsavtalar, og det er gjennom denne personen dette arbeidet har gått. Dei har arbeidd med å utgreie prisar på individuelle avtalar, kollektive avtalar for Trondheimsstudentane, samt potensielle kostnadar ved ein nasjonal avtale i regi av NSO. Ei slik grunnpakke som dei snakka om, ville dekka dei viktigaste områda, som ansvar, ulykke, og uføreforsikring. Innbuforsikring ville då framleis vore kvar einskild student sitt ansvar å anskaffe, men tanken er at det skal vere mogleg å anskaffe slike påbyggingar, som innbu og reise og andre forsikringar frå den same leverandøren til ein sterkt rabattert pris, samanlikna med normalpris. Trondheim hadde i likskap med Bergen, ein kollektiv ansvarsforsikring for alle studentane som varte fram til 1996, men som vart avskaffa av di ein såg at kostnadane vart uhensiktsmessig store samanlikna med det opplevde behovet for ei slik ordning. Utan å spekulere i beløp eller kome med absolutte grenser, er signala frå Trondheim at ei kostnad på over 20 kroner per student per semester blir litt i overkant å kunne forsvare når pengange blir tekne frå semesteravgifta. Vi ventar framleis på tilbakemelding frå Trondheim kva angår kostnadane og tala dei har kome fram til, desse skulle vere klare i løpet av september månad, men per utgangen av oktober og byrjinga av november har vi framleis ikkje fått desse oversendt. VT 93/10 Bustadreglementet, SiB. Drøftingssak Innmeldt: Sindre Dueland, HiB SiB Bolig har lagt til tre nye bestemmelser i sitt boligreglement. To av disse fremstår som både fornuftige og gjennomtenkte. Den siste har det vært kraftige protester mot blant de av beboerne som vet om endringen. Den omstridte endringen er som følger: 2-4 nr. 3.: Dersom den eller de skyldige i regelbrudd ikke står frem er alle brukere av felleskjøkkenet solidarisk ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader som følger av brudd på boligreglementet. Jfr.: Denne regelen gjelder for bruk av felleskjøkken/bad i kollektivene til SiB. Grunnet SiBs form for utleie, der leietaker tegner individuelle kontrakter med SiB som utleier, menes det at denne regelen ikke bør implementeres i boligreglementet. Et annet moment er at en kan se for seg at et eventuelt kollektivt krav mot beboerne i et kollektiv kan bli vanskelig for SiB å kreve inn. I realiteten er det vanskelig å se for seg at SiB i det hele tatt vil kunne vinne frem med et slikt krav, dersom leietaker ikke ønsker å betale. Vedlegg: Bustadreglement for SiB Bolig -ligg i vedleggsdokumentet. VT 103/10 Høyring: Strategisk plan for SiB Drøftingssak Innmeldt: Edvin Forstrøm, SiB-styreleiar

6 På SiB-styremøtet i desember skal det handsamast og vedtakast ein strategi for SiB 2011 til Det er ønskjeleg at Velferdstinget får høve til å kome med innspel på denne planen, sidan den set fast ein del overordna politiske føringar, føringar som VT har interesse i å vere med å påverke. Utkast til plan vil bli framlagd for VT av Styreleiar i SiB, Edvin Forstrøm. Vedlegg: Utkast til Strategisk plan ligg i vedleggsdokumentet VT 96/10 Prinsipprogramkomité for Velferdstinget. Vedtakssak Innmeldt: Velferdsstyret, arbeidsprogrampunkt. Det vart i arbeidsprogrammet til Velferdstinget slått fast naudvendigheita av kjernedokument for Velferdstinget, som kan skape politisk stabilitet og engasjement rundt handsaminga av dokument som er meir langvarige enn andre dokument som blir utarbeidd av det enkelte Velferdstinget. Det er ønskjeleg frå VS si side at det blir etablert eit mandat for ein slik prinsipprogramkomité i forkaant av konstituerande møte, slik at det praktiske ligg til grunn for val til denne komiteen. Det har vore diskutert om denne komiteen burde nedsetjast i haust, men VS har trekt konklusjonen at det blir meir hensiktsmessig om at denne komiteen er vald av VT sesong 11. Foreslått mandat til prinsipprogramkomité: Velferdstinget nedsett på VT 01/11 ein prinsipprogramkomité beståande av 7 personar frå minst 4 institusjonar, samt ein representant frå Velferdsstyret med observatørstatus. Komiteen vel sjølv sin eigen leiar. Kvar representant i prinsipprogramkomiteen, skal om mogleg ha minst 1 personleg vara. Komiteen skal utarbeide eit prinsipprogram som skal vere eit fast grunndokument som kan endrast med 2/3 fleirtal. Dette dokumentet skal vere eit av Velferdstingets grunndokument, og skal vere gjeldande utover dei einskilde Velferdstingsperiodane. Komiteen sitt arbeid skal ferdigstillast på vårparten 2011, og leggjast fram til handsaming innan mai månad. Velferdsstyrets innstilling: -Vedtakast, med eventuelle endringar i VT. VT 101/10 Fordeling av semesteravgiftspengar for 2011 Vedtakssak Innmeldt av: Standardsak

7 Budsjettkomiteen la 1. november fram si innstilling til fordeling av Velferdstingets midlar for Dette skapte som venta noko debatt, og det er opp til Velferdstingets medlemmer å fatte dei endelege prioriteringane. Velferdstinget har rundt regna 4.5 millionar kroner til fordeling, og totalt fekk BK inn søknadar om 5.9 millionar kroner. Det følgjer då at fleire av søknadane har fått til dels omfattande kutt, enten relativt sett eller absolutt sett. Det er fremja krav frå ein studentorganisasjon om at habiliteten til eitt av medlemma i Budsjettkomiteen blir vurdert. Grunna at dette er å rekne som ei personalsak, vil Velferdsstyret informere Velferdstinget om denne saka og korleis Velferdsstyret forheld seg til den i møtet, og sakspapira rundt habilitetsspørsmålet vil ikkje bli distribuert elektronisk. Vidare ønskjer Velferdsstyret å takke Budsjettkomiteen for eit godt utført arbeid med innstillinga. Rammetala ein har hatt å gå etter når det gjeld fordeling av semesteravgifta er: SPH Studentrådgivningen Karrieresenteret Tannhelsetjenesten Helsefondet Legerefusjonsordningen Helsestasjon Avgift NSO Tilbakeføring Kvarteret Personal, opplæring og drift Studentaktiviteter Vedlegg: Budsjettkomiteens innstilling, kortversjon, i vedleggsdokumentet. Fullversjonen er tilgjengeleg på eller kan tilsendast på epost om ein ønskjer det. Grunna miljømessige, praktiske og økonomiske omsyn ser VS at færrast mogleg eksemplar av den komplette innnstillingen blir skrive ut, men Velferdsstyret vil i staden leggje til rette for større bruk av data, gjennom å anskaffe fleire forgreinarar til å forsyne VT med straum til eventuelle laptopar. Om det er nokon som ønskjer å få den fulllstendige innstillingen trykt opp av VS, ber vi om at dette blir meldt inn. VT 102/10 Valsaker Innmeldt av: Standardsak Fleire sentrale verv i Velferdstinget står framleis ubesett. Grunna kort tid til konstituerande møte reknar VS det som gunstig å få folk som har høve til å stille neste år til å stille til dei verva som no står ledig, slik at ein kan få eit overlapp frå noverande til framtidige representantar.

8 Ledige verv: Velferdsstyret: Leiar Kontrollkomiteen: 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Supplerte verv: Kulturstyret: Mathilde Smestad og Birger Bjørnstad Grotli. SiBs miljøgjennomgang: ingen per dags dato. VS settevara. VT 98/10 Eventuelt Innmeldt av: Standardsak

9 Studentsamskipnaden i Bergen Orientering til Velferdstinget i Bergen Til: Velferdstinget i Bergen Dato: Fra: Edwin Forstrøm Sak: Sak VT 86/10 Orientering fra styret i Studentsamskipnaden i Bergen S.34/2010: Boligforvaltning husleiejustering Til saken var fremlagt notat fra boligdirektør og saksutredning fra adm. Direktør. Under saksbehandlingen ble styret gjort oppmerksom på at Studentboligene nylig hadde sendt ut kontrakter til boligsøkerne for høsten 2010 uten prisjusteringer. Dette var ikke i tråd med verken det som hadde blitt kommunisert internt eller eksternt. Styret vedtok under møtet å utsette innføringen av de nye husleiesatsene med ett halvt år, men etter styremøtet tok styreleder initiativ til å endre vedtaket gjennom skriftlig vurdering, jfr Aksjelovens ledd. Styret vedtok å innføre de nye leiesatsene for alle kontrakter inngått etter Det nye vedtaket lyder slik: Styret vedtar økning i husleienivået på studentboligene for å sikre kostnadsbasert husleie som tar høyde for avsetning til fremtidig rehabilitering av boligmassen. Husleien økes varierende for det enkelte anlegg basert på oppstilling fra bolig. Gjennomsnittlig er husleieøkningen på 9,23 % med et tillegg for vanlig regulering i samsvar med KPI. Styret legger til grunn at det legges frem en egen sak knyttet til forvaltning av midlene fremover. Husleieøkning gjøres gjeldende for alle nye kontrakter fra For øvrig justeres de løpende husleier i samsvar med husleielovens regler eller etter hvert som nye kontrakter inngås. Styret legger til grunn at økningen kommuniseres til studentene for å sikre best mulig informasjon omkring saken. S.35/2010: Nytt aksjeselskap i Studia A/S Det vises til vedtak i S. 6/2010 i Studias styre. Studia A/S skal drive bokhandel på BI når det nye anlegget på Marineholmen åpner til semesterstart høsten Styret i Studia har lagt til grunn at denne enheten på BI skal drives gjennom et eget aksjeselskap. Styret i Studia har fattet vedtak om opprettelse av et selskap som skal etableres når arbeidet med innflytting og driftsplanlegging av den nye butikken skal starte, sannsynligvis våren Styret vedtok følgende: Styret tar etablering av datterselskap i Studia A/S til etterretning. - Styret legger til grunn at nyetablering på BI styres gjennom et eget A/S. - Styret ønsker en egen sak knyttet til den løpende finansiering mellom Studias datterselskap og Studia. - Før avtalen fornyes etter 3 år skal dette avklares i ny sak i SiB-styret.

10 S.36/2010: Retningslinjer valg av styrerepresentanter til Studias styre På generalforsamling for Studia i 2010 var det en diskusjon omkring valg av styrerepresentanter til styret i Studia A/S. Vedtektene for styresammensetning ble også endret. Styret ønsket å etablere et utvalg som får i oppgave å fremme forslag til sammensetning og styrerepresentanter. Forslag til retningslinjer var fremlagt til styret slik at utvalgets mandat kan avklares i god tid før neste valg. Styret vedtok følgende; Styret vedtar forslag til retningslinjer for valg av representanter til Studias styre. Retningslinjene tas i bruk i tilknytning til styreåret S.37/2010: Sommerfullmakt 2010 Styret vedtok følgende: Styrets leder og adm. direktør i fellesskap gis fullmakt til å handle på styrets vegne i saker som ellers ligger til styret frem til neste møte 25/ Styret orienteres om saker hvor sommerfullmakten har vært benyttet. S.38/2010: Lønnsoppgjøret 2010 Lønnsoppgjøret for 2010 er ennå ikke avsluttet. Det er gjennomført forhandlinger lokalt, men selve oppgjøret er ikke godkjent sentralt og noen organisasjoner skalogså gjennomføre avstemming blant sine medlemmer. Oppgjøret har en økonomisk ramme totalt for virksomheten på ca 3,5 %. Den endelige rammen vil først bli klar når alle enkeltsaker for uorganiserte er gjennomført. Styret vil bli orientert når oppgjøret er endelig avsluttet og totalrammen er klar. Styret ønsker også en sak om bransjesammenligning i løpet av høsten Styret tok saken til orientering. S.40/2010: Budsjettrammer for Vedtakssak Styret vedtok administrasjonen forslag for budsjettrammer 2011: Resultatkrav for virksomhetsområdene: Studentboligene: skal gå med minimum 3 pst. overskudd etter inntektsføring av statstilskudd og oppløsning av det tidligere vedlikeholdsfondet. Overskuddet skal også, nytt fra 2011, være eksklusiv ny avsetning til fremtidige investeringer. Denne avsetningen vil avsettes i fri egenkapital og følges separat i internregnskapet. Studentkafeene: skal ha et resultat på minimum 3 pst. Personalkantiner og kafeer som ikke primært betjener studenter skal ha et resultat på minimum 8 pst. Resultatkravet til cateringvirksomheten settes til minimum 8 pst. Studenthelse og veiledning: Etter inntektsføring av statstilskudd og semesteravgift skal driftsbudsjettet minimum gå i balanse. Et evt. overskudd for Studenthelse- og veiledning overføres til fri egenkapital i SiB til fremtidige studentvelferdstiltak. Studentbarnehagene: Etter inntektsføring av stats- og kommunale tilskudd skal driftsbudsjettet gi minimum et resultat på 1 pst.

11 Studentidretten: skal minimum gå med overskudd på 3 pst. For eksterne kunder settes resultatkravet til minimum 8 pst. Studia AS: skal ha et resultat på minimum 5 pst. Utkast til helhetlig budsjett vil bli lagt frem på møtet i november, slik at endelig budsjettvedtak kan fattes i styret på desembermøtet. Styret ønsker fremlagt en egen sak om likviditetsstyring. S.44/2010: Strategisk plan Til saken var fremlagt notat fra adm. direktør og strateginotat fra Hege Råkil, direktør Studenthelse og veiledning. På møtet i juni ble foretatt en enkel presentasjon av Studentkafeene. Da virksomhetsleder ikke var til stede ble det på dette møtet foretatt en ny gjennomgang av Studentkafeene ved Ørjan Vågstøl. Hege Råkil gjennomgikk strateginotat for Studenthelse og veiledning. Også dette virksomhetsområdet vil bli gjennomgått knyttet til aktivitet og ressursbruk. Diskusjonen i styret vil også gi et godt grunnlag og føringer for dette arbeidet. Styret har etter dette gjennomgått alle områder med unntak av Studentbarnehagene og stab, som vil bli tatt opp på neste møte. Det gjenstår også noen sentrale spørsmål knyttet til Studentboligene, men dette vil bli tatt i tilknytning til endelig planforslag, som fremlegges i novembermøtet. S.45/2010: Arbeidsmiljøundersøkelsen i SiB I løpet av våren gjennomførte SiB en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av STAMI. Denne var en oppfølging av tilsvarende undersøkelse gjort for 2 år siden. Undersøkelsen kartlegger arbeidsmiljøet i SiB, samlet for virksomheten og for det enkelte virksomhetsområde. Innenfor de områder som spørsmålene omfatter kommer SiB samlet godt ut både i forhold til referansedata og tilsvarende undersøkelser fra tidligere. Det kan konstanteres at medarbeiderne trives i SiB og får oppfølging fra sine ledere på en god måte, er motiverte, tilfredse med oppgaver, jobbmestring og utfordringer. Klimaet i virksomheten skårer godt. Styret tok saken til orientering. S.46/2010: Oppsummering styreseminar I notat fra adm. direktør var vist til styrets videre arbeid med strategisk plan under styreseminaret. I hovedsak ble de strategiske refleksjoner for Studentkafeene presentert, men dette virksomhetsområdet var også på dagsorden på dette møtet. Idrettssjef Bård Johansen presenterte strategiske føringer for Studentidretten for neste periode. Styret hadde få innspill til endring, og gjennomgangen fra idrettssjefen legges til grunn for den endelige utformingen av strategisk plan. Det ble ikke tid til ytterligere diskusjon om Studentboligene, men styret var tydelig på at det må utarbeides en markedsplan for bolig og i større grad synliggjøres hva bolig bruker pengene på. Det siste vil bli godt ivaretatt gjennom det arbeidet som pågår for å tydeliggjøre hvert anlegg som egen resultatenhet. Markedsplan vil bli utarbeidet som en del av mål- og resultatplan for 2011.

12 S.53/2010: Studia A/S strategiske valg S.54/2010: Strategisk plan S.55/2010: Til saken var fremlagt notat fra adm. direktør og notat til styret i Studia fra Anne S. Posner. Styret vedtok følgende: Styret i Studia A/S gis fullmakt til å arbeide videre etter de skisserte linjer. Konsekvenser av de forskjellige løsninger legges frem for styret før vedtak knyttet til endelig løsning. Arbeidet med strategisk plan videreføres i styret. Det legges opp til at planen skal vedtas på møtet i desember etter en førstegangsbehandling av planen på møtet i november. Studentbarnehagene Vedlagt saken var oppsummerende notat og strategiplan, samt rapport knyttet til gjennomgang av barnehagene og styringsgruppens avgjørelser. Barnehagesjef Rune Fitje presenterte tankene for barnehagene fremover. Styret ber om en evaluering angående plasser for ansattes barn i barnehagene. Konsernstab Notat med strategiplan fra ass. direktør Stig H. Bendiksen var fremlagt. Strategien for konsernstab i perioden er påvirket av gjennomgangen av konsernstab i I konsernstab dekkes aktivitetsområdene økonomi/regnskap, HR og IT. Gjennomgangen konkluderer med at konsernstab i større grad skal bistå virksomhetsområdene og Studia i strategiske spørsmål, og generelt fokusere ressursbruken på områder som gir SiB og Studia størst mulig verd. Styret ber om at det utarbeides et innkjøpsreglement for SiB. Kommunikasjon Kommunikasjonsleder Marita Monsen fremla forslag til strategisk plan for kommunikasjonsavdelingen. Styret ønsker mer synlighet i punktene knyttet til strategier i planen. Mål- og resultatplan må synliggjøre aktiviteter på området. Hovedmål og strategiske føringer I notat fra adm. direktør var kommentarer til sentrale forhold knyttet til hovedmål i planperioden. Disse har tidligere vært drøftet i styret og styret har gitt anvisning på at hovedoppgavene for SiB skal videreføres og at foreliggende hovedmål fortsatt synes dekkende. De strategiske føringene skal synliggjøre sentrale strategier som er overordnet for alle virksomhetsområdene i SiB. Føringene er justert og endret en del fra dagens plan. Studentbarnehagene utbygging Fantoft Gård Notat fra adm. direktør med henvisning til styrevedtak 17/2010 og notat fra barnehagesjef var fremlagt. Kostnadene med prosjektet blir betydelig dyrere enn antatt og det er i tillegg kommet innvendinger fra Byantikvaren under planprosessen. Dette innebærer behov for å se på nye løsninger for barnehagen.

13 Styret fattet følgende vedtak: Sak 65/2010 Driftsoppfølging Vedtak i sak 17/2010 utgår. Det arbeides videre med ny løsning/planer i Fantoft Gård. Styret slutter seg til et nytt forprosjekt som kommer tilbake til styret, innenfor en kostnadsramme på kr a) Økonomi Regnskapet pr 30. september 2010 viser et positivt resultat for SiB på 23,4 mill kroner mot et budsjettert resultat på 14,6 mill. Prognosen antyder et årsresultat på 15,6 millioner kroner. Studentboligene, Studenthelse- og veiledning, Studentbarnehagene og Studentidretten ligger alle foran sine budsjetter, mens situasjonen er motsatt for Studentkafeene. Aktivitetene i de ulike virksomhetsområdene er høyt, og det arbeides målrettet på alle plan med fokusering både på inntekts- og kostnadssiden. For Studentboligene har effekten av de økte husleiene bidratt til bedre resultat enn budsjettert, mens det fortsatt er viktig å overvåke og styre utviklingen av driftskostnadene.

14 Strategisk plan Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser

15 VISJON: Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser HOVEDMÅL: Velferdsperspektivet skal være overordnet i hele SiBs virksomhet. Gjennom et helhetlig og velfungerende velferdstilbud skal SiB bidra til at studentene trives og får en god og positiv studietid i Bergen. SiB skal ha en sunn og god økonomi som sikrer videreføring og utvikling av velferdstilbudene og god forvaltning av realverdiene. Velferdstilbudene skal tilrettelegges for økt satsing på internasjonalisering av studiene. SiB skal være en positiv arbeidsplass hvor dyktige og motiverte medarbeider trives. Våre medarbeidere setter studentenes behov i sentrum. SiB skal være i forkant på alle velferdsområder og videreutvikles gjennom entusiasme og kreativitet.

16 Strategiske føringer: 1. Organisatoriske forhold Virksomheten skal målstyres med fokus på kvalitet i prosess og resultat. Kjøp av tjenester og alternative driftsformer skal benyttes på områder hvor konkurranseevnen er svak eller der hvor slike løsninger gir økonomiske bidrag. Gode og aktive relasjoner til studentene, institusjonene og politiske myndigheter skal bidra til styrking og utvikling av velferdstilbudene. Virksomheten skal ha en flat struktur som sikrer resultatansvar på arbeidsledernivå. Beslutninger skal forankres i virksomheten gjennom aktiv involvering av medarbeiderne. 2. Kjerneverdier Ansatte i SiB skal være handlekraftige, entusiastiske, lyttende, ansvarlige og omsorgsfulle. 3. Personalforhold Ledelse skal prioriteres i SiB. Synlige ledere som følger opp medarbeiderne positivt skal sikre måloppnåelsen. Lederne skal stimulere til utvikling og kreativitet. Virksomheten skal til enhver tid ha en riktig og fleksibel bemanning der oppgavene som skal løses er avgjørende for disponering av personalet. Personalutvikling skal skje gjennom målstyrt opplæring og positiv dialog mellom ledelse og medarbeider. Mål - og utviklingssamtaler benyttes som aktive virkemidler. Målrettet rekruttering skal sikre nye impulser til virksomheten og bedre likestilling i ledende stillinger. Lønnssystemet skal benyttes som et personalpolitisk virkemiddel der innsats og initiativ vektlegges. Virksomheten skal ha en personalpolitikk som stimulerer til at medarbeiderne står lengre i arbeid som alternativ til AFP. 4. HMS Gjennom aktivt og målrettet HMS arbeid skal det legges til rette for et positivt arbeidsmiljø. Ansvar som IA bedrift må tilpasses i virksomheten. Virksomheten skal ha særlig fokus på årsaker til og muligheter for å redusere sykefraværet. Medarbeiderne skal holdes friske i arbeid lengre. 5. Miljø SiB skal ta samfunnsansvar i miljøspørsmål og benytte miljøvennlige løsninger i alle deler av virksomheten. 6. Kommunikasjon SiBs hovedkanal for å nå studentene er sib.no og bruk av sosiale medier med facebook som hovedsatsing. Alle ansatte i SiB er omdømmeambassadører og god kommunikasjon skal være nøkkelen for å bygge er godt omdømme. 7. IT Informasjonsteknologi skal benyttes som strategisk verktøy i alle deler av SiBs virksomhet der dette er kostnadseffektivt.

17 Kommunikasjon og relasjonsbygging MÅL: Alle studentene skal kjenne til SiB og alle SiBs tilbud. SiBs medarbeidere skal jobbe for et godt omdømme for hele SiB. SiB skal ha et velfungerende samarbeid med studiestedene, studentparlamentene og studentkulturen. SiB skal være anerkjent av lokale og sentrale myndigheter som et forbilde knyttet til velferd for studenter. Innbyggerne i Bergen skal kjenne til SiB og vite at vi jobber for studentene. STRATEGIER: SiB skal være synlig tilstede der studentene er, både på nett og campus. SiB skal ha et grafisk uttrykk som appellerer til studentene og som tydelig kommuniserer hvem vi er og hva vi står for. Kommunikasjonsavdelingen skal styrke medarbeiderne i SiB sin kommunikasjonsevne gjennom fokus på god kommunikasjon, kursing og opplæring. SiB skal være aktivt synlig i media og delta i samfunnsdebatten om studenter. SiB skal aktivt sikre kompetanseoverføring når nye studenter tar over tillitsverv. SiBs mål og strategier skal forankres hos institusjonene og studentene for å bygge gode strategiske partnerskap. SiB skal bygge robuste allianser lokalt og sentralt som bidrag til utvikling av velferdstilbudene.

18 Konsernstab MÅL: Konsernstab skal sikre at SiB har god økonomistyring Konsernstab skal sikre at SiB utvikler teknologi, personell og organisasjon slik at SiBs målsetninger nås Tjenester fra konsernstab skal være konkurransedyktige på pris og av god kvalitet. KTI skal være minimum 80. STRATEGIER: Konsernstab skal sikre at SiBs eiendomsmasse forvaltes på en god måte Konsernstab skal sikre at det settes bærekraftige økonomiske krav til resultatregnskapet, og bidra til at virksomhetsområdene når resultatene Konsernstab skal sikre at SiBs egenkapitalsituasjon og likviditet styrkes Konsernstab skal innføre et nytt system for innkjøp, med teknologi, rutiner og leverandøranalyser som sikrer effektive innkjøp Konsernstab skal sikre at SiB har hensiktsmessig IT- infrastruktur og hardware/software til å løse oppgavene Konsernstab skal bidra til organisasjonsgjennomganger Konsernstab skal bidra til god rekruttering og utvikling av medarbeiderne i SiB Konsernstab skal bidra til at SiB har et godt arbeidsmiljø med fornøyde medarbeidere Konsernstab skal årlig måle KTI for tjenester levert. Konsernstab skal ha årlige kostnadsanalyser for tjenester levert.

19 Studenthelse og veiledning MÅL: Virksomhetsområdet har et særlig ansvar for å gi helse og veiledningstilbud som bidrar til at studentene mestrer sin studiehverdag og gjennomfører sine studier Virksomhetsområdet skal ha et helhetlig tilbud på områder der det offentliges tilbud ikke er tilstrekkelig Tilbudene skal ha god tilgjengelighet gjennom lav terskel og ventetidsgaranti Kvalitet og høy faglig kompetanse skal prege alle tilbud og tjenester Virksomhetsområdet skal arbeide for at det offentlige tar et større økonomisk ansvar for helse og veiledningstilbudet til studenter Virksomhetsområdet skal minimum gå i økonomisk balanse Gjennomsnittlig KTI for virksomhetsområdet: 75 STRATEGIER: Virksomhetsområdet skal i strategiperioden etablere en egen legetjeneste for studenter Forebyggende arbeid skal ha en sentral plass, sammen med akutt hjelp og individuell behandling og oppfølging Kontakt og samarbeid med studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene skal prioriteres og utvikles Øke kunnskapen om studenters situasjon og behov gjennom undersøkelser og oppfølging av disse Satsing på informasjon og kommunikasjon både avdelingsvis og for virksomhetsområdet totalt sett Fokus på medarbeidere når det gjelder kompetanse, engasjement og motivasjon.

20 Studentbarnehagene MÅL: Studentbarnehagene skal bidra til at Bergen blir en attraktiv studieby for studenter med små barn. Studentbarnehagene skal gjøre det enklere for studenter med små barn å gjennomføre studier og studentaktiviteter. Studentbarnehagene skal drives minimum i økonomisk balanse. Studentbarnehagene skal ha høy kvalitet med KTI over 83. STRATEGIER: For å få full barnehagedekning der studenter bor og studerer fortsetter utbygging av barnehager i SiBs regi med 130 nye barnehageplasser i planperioden. Nybygg i områder der det bygges nye studentboliger. Konkrete prosjekter i planperioden; Fantoft Gård utvides, nybygg i Jekteviken. Ny barnehage på Krohnstad. Studentbarnehagene skal bidra til rekruttering av nøkkelpersonell ved lærestedene ved å tilby barnehageplasser for stipendiater og ansatte. Studentbarnehagene skal bidra til internasjonalisering ved å tilrettelegge for barn fra fremmedspråklige familier. Åpningstidene skal tilpasses studentenes behov, slik at studierelaterte aktiviteter kan gjennomføres. Studentbarnehagene skal videreføre og utvikle tilbud som særlig ivaretar studentens behov, (herunder eksamensbarnehager og eksamensgaranti.) Studentbarnehagenes tilbud skal være kjent og synlig for studenter med små barn. Barnehagene skal ha høy pedagogisk kvalitet og informere åpent og tydelig om målsettinger og arbeidsformer. Barnehagestruktur som fremmer kvalitet skal utredes. Nærvær og tilhørighet skal styrkes ved å gi ansatte ansvar og faglige utfordringer. Det skal utarbeides en sterk felles profil for å bedre synligheten. Det defineres et felles servicenivå på områder som; mattilbud, åpningstid, pedagogisk kvalitet. Samarbeidet med Bergen kommune videreutvikles. Sikre god kompetanse på økonomi og styringsverktøy hos ledere med økonomiansvar. Bedre forvaltning av realverdier, slik at bygg og anlegg fremstår som tidsriktige og innbydende lærings- og utviklingsarenaer.

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Kommuner og asylmottak Bofellesskap for enslige flyktninger Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innholdsfortegnelse Del 1:

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Referat Boligutvalgsmøtet 14. februar 2014 Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Fra SiB: Salg- og markedssjef

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer