Endeleg innkalling til VT 08/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling til VT 08/10"

Transkript

1 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: :15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato. Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillingar frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende minst sju dagar før møtedato. Vedtakssakar må vere melde og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet settast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne gjere vedtak i slike saker. Nye saker eller spyrjesmål kan rettast til velferdsstyret på e-post: eller til konstituert leiar på tlf: Representantar som ikkje kan møte oppmodast om å melde frå til organisasjonssekretær, Hege Heltne Andersen, så snart som mogleg: eller tlf Orienteringssak berre mogleg å stilje oppklarande spyrjesmål. Drøftingssak mogleg å stilje spyrjesmål og å diskutere saka. Vedtakssak mogleg å stilje spyrjesmål, diskutere og gjere vedtak i saka. Framlegg til dagsorden: VT 84/10 Opprop. Vedtakssak. VT 85/10 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak. VT 86/10 Orienteringar - Velferdsstyret

2 - SiB-styret - Kulturstyret - BergenStudenten Andre VT 88/10 Reigjering for Studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim. Orienteringssak VT 93/10 Bustadreglementet, SiB. Drøftingssak VT 103/10 Høyring: Strategisk plan for SiB Drøftingssak VT 96/10 Prinsipprogramkomité for Velferdstinget. Vedtakssak VT 101/10 Fordeling av semesteravgiftspengar for 2011 Vedtakssak VT 102/10 Valsaker VT 98/10 Eventuelt Med Venleg Helsing Ole Fosse Fardal Konstituert leiar, Velferdsstyret Hege Heltne Andersen Organisasjonssekretær Sakspresentasjon: VT 84/10 Opprop. Vedtakssak Hensikt: for å avgjere om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Innmeldt: Standardsak.

3 VT 85/10 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak. Hensikt: Å samle eventuelle kommentarar til innkalling, protokoll eller dagsorden. Eventuelt godkjenne desse, og ta opp saker som blir meldt til eventuelt. Innmeldt: Standardsak. VT 86/10 Orienteringar Velferdsstyret: Orientering frå Velferdsstyret: Tida som har gått sidan forrige gong Velferdstinget avholdt eit vedtaksdyktig møte, VT 05/10 i mai, har vore prega av vanskar med å få samla eit vedtaksdyktig Velferdsting. Dette har diverre ført til at ein del satsingar har vore sett på vent, og ein del saker har blitt skubba fram i tid. Etter Velferdsstyrets syn, er ein del av årsaken til desse vanskane ein mangel på valprotokollar frå dei ulike institusjonane, sviktande kommunikasjon mellom VS og fleire av dei mindre institusjonane, samt mellom institusjonane og representantane frå desse, også mellom dei ulike representantane. Nokre av institusjonane har ikkje hatt Studentråd i drift dei siste åra, men det er noko som truleg er i ferd med å endre seg. Velferdsstyret ser at situasjonen ein er komen i er ein som ikkje er haldbar, om ein skal oppretthalde eit relevant Velferdsting. Ein har lagt opp til ein svært høg møtefrekvens samanlikna med statuttkrava om fire møter i året, samt praksisen frå tidlegare år, denne frekvensen fungerte før sommaren, men etter sommarferien har ikkje nok representantar dukka opp til å gjere Velferdstinget vedtaksdyktig, med unnatak av ekstraordinært VT 01/10 der eit redusert VT vedtok å bygge ny studenthyttte. Sidan innkallingen til forrige ordinære VT, VT 06/10, har det skjedd nokre ting. Mellom anna har VT i Trondheim teke kontakt med oss og spurt om lov til å nytte vår versjon av brosjyren VT Oslo laga for å medvitgjere rundt problemstillingen studentar og rus. Denne førespurnaden gav vi eit positivt svar på, forutsett att Oslo gjorde det samme. Budsjettkomiteen har i denne perioden avslutta arbeidet sitt, og lagt fram si innstilling til fordeling av Velferdstingets midlar (sjå eiga sak). Det har i etterkant av denne innstillingen vore fremja noko misnøye frå enkelte organisasjonar, som har opplevd til dels harde kutt i innstillingen i forhold til søknaden, og det har også blitt reist habilitetsspørsmål i etterkant av innstillingen, frå ein organisasjon som fekk søknaden sin kutta betrakteleg (meir om denne saka ifm sak 101/10). Dei nye familiebustadane på Fantoft vart opna den 27. oktober, her var Velferdsstyret representert gjennom opningsseremonien, namngjevinga til Kristian Ottosens plass og avdekkinga av utsmykkingen ved bybanestoppen under Fantoft

4 VT var representert ved Ole under møtet i Bergen kommunes kontaktutval. Her vart tomtespørsmålet for utvikling av nye studentbustadsprosjekt teke opp med Byrådsleiar Monica Mæland, som kunne fortelle at Bergen kommune ikkje ønskjer å setje av rimelege eller gratis tomter til studentbustadbygging, men heller regulere til ønskte føremål der dette er aktuelt. Dette heng saman med kommunens trange økonomiske situasjon. Velferdsstyret kan informere om at SiB og Bergen kommune no arbeidar for å få på plass ein fastlegeordning for studentar, plassert i tilknytning til Nygårdshøyden og Studentsenteret. Her er det snakk om tre heimlar, som trulleg ikkje vil dekke heile behovet, og det blir då eit spørsmål om kven som skal prioriterast. Grunna kort tidsfrist rakk ikkje Velferdsstyret å kome med høyringssvar på NSO sentralt si høyring angåande velferdspolitisk platform. Dette er slik VS har forstått det ein pågåande prosess, og vi vil soleis sende ut eit høyringssvar før konstituerande møte VT 01/11. Grunna ein nært foreståande avslutning av VT sesong 10, har VS diskutert om kor vidt det kan svare seg å setje nokre saker over til neste periode, som til dømes utpeiking av ein prinsipprogramkomite for Velferdstinget, noko som VS har sett som hensiktsmessig å behandle på koonstituerande møte, for at denne komiteen skal springe ut av dei medlemmene som sit i det VT som skal forholde seg til dette dokumentet. Jørgen og Edvin har i den siste perioden arbeida med ei annonse VS planleggjer å rykkje inn i Studvest i forkant av konstituerande møte der vi averterar for dei ledige verva interesserte studentar kan stille til. Grunna særs mange verv som skal fyllast ser VS det som hensiktsmessig å køyre annonsen i minst to veker i forkant av møtet, og annonsa skal vere klar om ikkje lenge. Vedlagt ligg orienteringar frå SiB-styret og endeleg rapport frå BergenStudenten 2010 VT 88/10 Reigjering for Studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim Orienteringssak. Innmeldt: SP-UiB v/ Synnøve Skaar Velferdsstyret vart kontakta av Studentparlamentet ved UiB og bedd å greie ut rundt studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim. Denne saka vart aktualisert etter sjøbodbrannen i Sandviken på nyåret og eit BA-oppslag der det vart gjort klart at studenten som hadde sovna frå ein pizza kunne bli gjort ansvarleg for ei erstatning på opptil 25 millionar kroner. Velferdsstyret vart soleis spurd om å ta kontakt med Trondheim og undersøke om ei ordning med ei felles studentansvarsforsikring er noko som er i ferd med å bli realitet i Trondheim, og kor realistisk det er å få organisert noko liknande i Bergen. Vi tok kontakt med Velferdstinget i Trondheim, og fikk som svar at det er ei sak dei arbeida9r med.

5 SiT har ein person som er ansvarleg for å mekle forsikringsavtalar, og det er gjennom denne personen dette arbeidet har gått. Dei har arbeidd med å utgreie prisar på individuelle avtalar, kollektive avtalar for Trondheimsstudentane, samt potensielle kostnadar ved ein nasjonal avtale i regi av NSO. Ei slik grunnpakke som dei snakka om, ville dekka dei viktigaste områda, som ansvar, ulykke, og uføreforsikring. Innbuforsikring ville då framleis vore kvar einskild student sitt ansvar å anskaffe, men tanken er at det skal vere mogleg å anskaffe slike påbyggingar, som innbu og reise og andre forsikringar frå den same leverandøren til ein sterkt rabattert pris, samanlikna med normalpris. Trondheim hadde i likskap med Bergen, ein kollektiv ansvarsforsikring for alle studentane som varte fram til 1996, men som vart avskaffa av di ein såg at kostnadane vart uhensiktsmessig store samanlikna med det opplevde behovet for ei slik ordning. Utan å spekulere i beløp eller kome med absolutte grenser, er signala frå Trondheim at ei kostnad på over 20 kroner per student per semester blir litt i overkant å kunne forsvare når pengange blir tekne frå semesteravgifta. Vi ventar framleis på tilbakemelding frå Trondheim kva angår kostnadane og tala dei har kome fram til, desse skulle vere klare i løpet av september månad, men per utgangen av oktober og byrjinga av november har vi framleis ikkje fått desse oversendt. VT 93/10 Bustadreglementet, SiB. Drøftingssak Innmeldt: Sindre Dueland, HiB SiB Bolig har lagt til tre nye bestemmelser i sitt boligreglement. To av disse fremstår som både fornuftige og gjennomtenkte. Den siste har det vært kraftige protester mot blant de av beboerne som vet om endringen. Den omstridte endringen er som følger: 2-4 nr. 3.: Dersom den eller de skyldige i regelbrudd ikke står frem er alle brukere av felleskjøkkenet solidarisk ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader som følger av brudd på boligreglementet. Jfr.: Denne regelen gjelder for bruk av felleskjøkken/bad i kollektivene til SiB. Grunnet SiBs form for utleie, der leietaker tegner individuelle kontrakter med SiB som utleier, menes det at denne regelen ikke bør implementeres i boligreglementet. Et annet moment er at en kan se for seg at et eventuelt kollektivt krav mot beboerne i et kollektiv kan bli vanskelig for SiB å kreve inn. I realiteten er det vanskelig å se for seg at SiB i det hele tatt vil kunne vinne frem med et slikt krav, dersom leietaker ikke ønsker å betale. Vedlegg: Bustadreglement for SiB Bolig -ligg i vedleggsdokumentet. VT 103/10 Høyring: Strategisk plan for SiB Drøftingssak Innmeldt: Edvin Forstrøm, SiB-styreleiar

6 På SiB-styremøtet i desember skal det handsamast og vedtakast ein strategi for SiB 2011 til Det er ønskjeleg at Velferdstinget får høve til å kome med innspel på denne planen, sidan den set fast ein del overordna politiske føringar, føringar som VT har interesse i å vere med å påverke. Utkast til plan vil bli framlagd for VT av Styreleiar i SiB, Edvin Forstrøm. Vedlegg: Utkast til Strategisk plan ligg i vedleggsdokumentet VT 96/10 Prinsipprogramkomité for Velferdstinget. Vedtakssak Innmeldt: Velferdsstyret, arbeidsprogrampunkt. Det vart i arbeidsprogrammet til Velferdstinget slått fast naudvendigheita av kjernedokument for Velferdstinget, som kan skape politisk stabilitet og engasjement rundt handsaminga av dokument som er meir langvarige enn andre dokument som blir utarbeidd av det enkelte Velferdstinget. Det er ønskjeleg frå VS si side at det blir etablert eit mandat for ein slik prinsipprogramkomité i forkaant av konstituerande møte, slik at det praktiske ligg til grunn for val til denne komiteen. Det har vore diskutert om denne komiteen burde nedsetjast i haust, men VS har trekt konklusjonen at det blir meir hensiktsmessig om at denne komiteen er vald av VT sesong 11. Foreslått mandat til prinsipprogramkomité: Velferdstinget nedsett på VT 01/11 ein prinsipprogramkomité beståande av 7 personar frå minst 4 institusjonar, samt ein representant frå Velferdsstyret med observatørstatus. Komiteen vel sjølv sin eigen leiar. Kvar representant i prinsipprogramkomiteen, skal om mogleg ha minst 1 personleg vara. Komiteen skal utarbeide eit prinsipprogram som skal vere eit fast grunndokument som kan endrast med 2/3 fleirtal. Dette dokumentet skal vere eit av Velferdstingets grunndokument, og skal vere gjeldande utover dei einskilde Velferdstingsperiodane. Komiteen sitt arbeid skal ferdigstillast på vårparten 2011, og leggjast fram til handsaming innan mai månad. Velferdsstyrets innstilling: -Vedtakast, med eventuelle endringar i VT. VT 101/10 Fordeling av semesteravgiftspengar for 2011 Vedtakssak Innmeldt av: Standardsak

7 Budsjettkomiteen la 1. november fram si innstilling til fordeling av Velferdstingets midlar for Dette skapte som venta noko debatt, og det er opp til Velferdstingets medlemmer å fatte dei endelege prioriteringane. Velferdstinget har rundt regna 4.5 millionar kroner til fordeling, og totalt fekk BK inn søknadar om 5.9 millionar kroner. Det følgjer då at fleire av søknadane har fått til dels omfattande kutt, enten relativt sett eller absolutt sett. Det er fremja krav frå ein studentorganisasjon om at habiliteten til eitt av medlemma i Budsjettkomiteen blir vurdert. Grunna at dette er å rekne som ei personalsak, vil Velferdsstyret informere Velferdstinget om denne saka og korleis Velferdsstyret forheld seg til den i møtet, og sakspapira rundt habilitetsspørsmålet vil ikkje bli distribuert elektronisk. Vidare ønskjer Velferdsstyret å takke Budsjettkomiteen for eit godt utført arbeid med innstillinga. Rammetala ein har hatt å gå etter når det gjeld fordeling av semesteravgifta er: SPH Studentrådgivningen Karrieresenteret Tannhelsetjenesten Helsefondet Legerefusjonsordningen Helsestasjon Avgift NSO Tilbakeføring Kvarteret Personal, opplæring og drift Studentaktiviteter Vedlegg: Budsjettkomiteens innstilling, kortversjon, i vedleggsdokumentet. Fullversjonen er tilgjengeleg på eller kan tilsendast på epost om ein ønskjer det. Grunna miljømessige, praktiske og økonomiske omsyn ser VS at færrast mogleg eksemplar av den komplette innnstillingen blir skrive ut, men Velferdsstyret vil i staden leggje til rette for større bruk av data, gjennom å anskaffe fleire forgreinarar til å forsyne VT med straum til eventuelle laptopar. Om det er nokon som ønskjer å få den fulllstendige innstillingen trykt opp av VS, ber vi om at dette blir meldt inn. VT 102/10 Valsaker Innmeldt av: Standardsak Fleire sentrale verv i Velferdstinget står framleis ubesett. Grunna kort tid til konstituerande møte reknar VS det som gunstig å få folk som har høve til å stille neste år til å stille til dei verva som no står ledig, slik at ein kan få eit overlapp frå noverande til framtidige representantar.

8 Ledige verv: Velferdsstyret: Leiar Kontrollkomiteen: 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Supplerte verv: Kulturstyret: Mathilde Smestad og Birger Bjørnstad Grotli. SiBs miljøgjennomgang: ingen per dags dato. VS settevara. VT 98/10 Eventuelt Innmeldt av: Standardsak

9 Studentsamskipnaden i Bergen Orientering til Velferdstinget i Bergen Til: Velferdstinget i Bergen Dato: Fra: Edwin Forstrøm Sak: Sak VT 86/10 Orientering fra styret i Studentsamskipnaden i Bergen S.34/2010: Boligforvaltning husleiejustering Til saken var fremlagt notat fra boligdirektør og saksutredning fra adm. Direktør. Under saksbehandlingen ble styret gjort oppmerksom på at Studentboligene nylig hadde sendt ut kontrakter til boligsøkerne for høsten 2010 uten prisjusteringer. Dette var ikke i tråd med verken det som hadde blitt kommunisert internt eller eksternt. Styret vedtok under møtet å utsette innføringen av de nye husleiesatsene med ett halvt år, men etter styremøtet tok styreleder initiativ til å endre vedtaket gjennom skriftlig vurdering, jfr Aksjelovens ledd. Styret vedtok å innføre de nye leiesatsene for alle kontrakter inngått etter Det nye vedtaket lyder slik: Styret vedtar økning i husleienivået på studentboligene for å sikre kostnadsbasert husleie som tar høyde for avsetning til fremtidig rehabilitering av boligmassen. Husleien økes varierende for det enkelte anlegg basert på oppstilling fra bolig. Gjennomsnittlig er husleieøkningen på 9,23 % med et tillegg for vanlig regulering i samsvar med KPI. Styret legger til grunn at det legges frem en egen sak knyttet til forvaltning av midlene fremover. Husleieøkning gjøres gjeldende for alle nye kontrakter fra For øvrig justeres de løpende husleier i samsvar med husleielovens regler eller etter hvert som nye kontrakter inngås. Styret legger til grunn at økningen kommuniseres til studentene for å sikre best mulig informasjon omkring saken. S.35/2010: Nytt aksjeselskap i Studia A/S Det vises til vedtak i S. 6/2010 i Studias styre. Studia A/S skal drive bokhandel på BI når det nye anlegget på Marineholmen åpner til semesterstart høsten Styret i Studia har lagt til grunn at denne enheten på BI skal drives gjennom et eget aksjeselskap. Styret i Studia har fattet vedtak om opprettelse av et selskap som skal etableres når arbeidet med innflytting og driftsplanlegging av den nye butikken skal starte, sannsynligvis våren Styret vedtok følgende: Styret tar etablering av datterselskap i Studia A/S til etterretning. - Styret legger til grunn at nyetablering på BI styres gjennom et eget A/S. - Styret ønsker en egen sak knyttet til den løpende finansiering mellom Studias datterselskap og Studia. - Før avtalen fornyes etter 3 år skal dette avklares i ny sak i SiB-styret.

10 S.36/2010: Retningslinjer valg av styrerepresentanter til Studias styre På generalforsamling for Studia i 2010 var det en diskusjon omkring valg av styrerepresentanter til styret i Studia A/S. Vedtektene for styresammensetning ble også endret. Styret ønsket å etablere et utvalg som får i oppgave å fremme forslag til sammensetning og styrerepresentanter. Forslag til retningslinjer var fremlagt til styret slik at utvalgets mandat kan avklares i god tid før neste valg. Styret vedtok følgende; Styret vedtar forslag til retningslinjer for valg av representanter til Studias styre. Retningslinjene tas i bruk i tilknytning til styreåret S.37/2010: Sommerfullmakt 2010 Styret vedtok følgende: Styrets leder og adm. direktør i fellesskap gis fullmakt til å handle på styrets vegne i saker som ellers ligger til styret frem til neste møte 25/ Styret orienteres om saker hvor sommerfullmakten har vært benyttet. S.38/2010: Lønnsoppgjøret 2010 Lønnsoppgjøret for 2010 er ennå ikke avsluttet. Det er gjennomført forhandlinger lokalt, men selve oppgjøret er ikke godkjent sentralt og noen organisasjoner skalogså gjennomføre avstemming blant sine medlemmer. Oppgjøret har en økonomisk ramme totalt for virksomheten på ca 3,5 %. Den endelige rammen vil først bli klar når alle enkeltsaker for uorganiserte er gjennomført. Styret vil bli orientert når oppgjøret er endelig avsluttet og totalrammen er klar. Styret ønsker også en sak om bransjesammenligning i løpet av høsten Styret tok saken til orientering. S.40/2010: Budsjettrammer for Vedtakssak Styret vedtok administrasjonen forslag for budsjettrammer 2011: Resultatkrav for virksomhetsområdene: Studentboligene: skal gå med minimum 3 pst. overskudd etter inntektsføring av statstilskudd og oppløsning av det tidligere vedlikeholdsfondet. Overskuddet skal også, nytt fra 2011, være eksklusiv ny avsetning til fremtidige investeringer. Denne avsetningen vil avsettes i fri egenkapital og følges separat i internregnskapet. Studentkafeene: skal ha et resultat på minimum 3 pst. Personalkantiner og kafeer som ikke primært betjener studenter skal ha et resultat på minimum 8 pst. Resultatkravet til cateringvirksomheten settes til minimum 8 pst. Studenthelse og veiledning: Etter inntektsføring av statstilskudd og semesteravgift skal driftsbudsjettet minimum gå i balanse. Et evt. overskudd for Studenthelse- og veiledning overføres til fri egenkapital i SiB til fremtidige studentvelferdstiltak. Studentbarnehagene: Etter inntektsføring av stats- og kommunale tilskudd skal driftsbudsjettet gi minimum et resultat på 1 pst.

11 Studentidretten: skal minimum gå med overskudd på 3 pst. For eksterne kunder settes resultatkravet til minimum 8 pst. Studia AS: skal ha et resultat på minimum 5 pst. Utkast til helhetlig budsjett vil bli lagt frem på møtet i november, slik at endelig budsjettvedtak kan fattes i styret på desembermøtet. Styret ønsker fremlagt en egen sak om likviditetsstyring. S.44/2010: Strategisk plan Til saken var fremlagt notat fra adm. direktør og strateginotat fra Hege Råkil, direktør Studenthelse og veiledning. På møtet i juni ble foretatt en enkel presentasjon av Studentkafeene. Da virksomhetsleder ikke var til stede ble det på dette møtet foretatt en ny gjennomgang av Studentkafeene ved Ørjan Vågstøl. Hege Råkil gjennomgikk strateginotat for Studenthelse og veiledning. Også dette virksomhetsområdet vil bli gjennomgått knyttet til aktivitet og ressursbruk. Diskusjonen i styret vil også gi et godt grunnlag og føringer for dette arbeidet. Styret har etter dette gjennomgått alle områder med unntak av Studentbarnehagene og stab, som vil bli tatt opp på neste møte. Det gjenstår også noen sentrale spørsmål knyttet til Studentboligene, men dette vil bli tatt i tilknytning til endelig planforslag, som fremlegges i novembermøtet. S.45/2010: Arbeidsmiljøundersøkelsen i SiB I løpet av våren gjennomførte SiB en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av STAMI. Denne var en oppfølging av tilsvarende undersøkelse gjort for 2 år siden. Undersøkelsen kartlegger arbeidsmiljøet i SiB, samlet for virksomheten og for det enkelte virksomhetsområde. Innenfor de områder som spørsmålene omfatter kommer SiB samlet godt ut både i forhold til referansedata og tilsvarende undersøkelser fra tidligere. Det kan konstanteres at medarbeiderne trives i SiB og får oppfølging fra sine ledere på en god måte, er motiverte, tilfredse med oppgaver, jobbmestring og utfordringer. Klimaet i virksomheten skårer godt. Styret tok saken til orientering. S.46/2010: Oppsummering styreseminar I notat fra adm. direktør var vist til styrets videre arbeid med strategisk plan under styreseminaret. I hovedsak ble de strategiske refleksjoner for Studentkafeene presentert, men dette virksomhetsområdet var også på dagsorden på dette møtet. Idrettssjef Bård Johansen presenterte strategiske føringer for Studentidretten for neste periode. Styret hadde få innspill til endring, og gjennomgangen fra idrettssjefen legges til grunn for den endelige utformingen av strategisk plan. Det ble ikke tid til ytterligere diskusjon om Studentboligene, men styret var tydelig på at det må utarbeides en markedsplan for bolig og i større grad synliggjøres hva bolig bruker pengene på. Det siste vil bli godt ivaretatt gjennom det arbeidet som pågår for å tydeliggjøre hvert anlegg som egen resultatenhet. Markedsplan vil bli utarbeidet som en del av mål- og resultatplan for 2011.

12 S.53/2010: Studia A/S strategiske valg S.54/2010: Strategisk plan S.55/2010: Til saken var fremlagt notat fra adm. direktør og notat til styret i Studia fra Anne S. Posner. Styret vedtok følgende: Styret i Studia A/S gis fullmakt til å arbeide videre etter de skisserte linjer. Konsekvenser av de forskjellige løsninger legges frem for styret før vedtak knyttet til endelig løsning. Arbeidet med strategisk plan videreføres i styret. Det legges opp til at planen skal vedtas på møtet i desember etter en førstegangsbehandling av planen på møtet i november. Studentbarnehagene Vedlagt saken var oppsummerende notat og strategiplan, samt rapport knyttet til gjennomgang av barnehagene og styringsgruppens avgjørelser. Barnehagesjef Rune Fitje presenterte tankene for barnehagene fremover. Styret ber om en evaluering angående plasser for ansattes barn i barnehagene. Konsernstab Notat med strategiplan fra ass. direktør Stig H. Bendiksen var fremlagt. Strategien for konsernstab i perioden er påvirket av gjennomgangen av konsernstab i I konsernstab dekkes aktivitetsområdene økonomi/regnskap, HR og IT. Gjennomgangen konkluderer med at konsernstab i større grad skal bistå virksomhetsområdene og Studia i strategiske spørsmål, og generelt fokusere ressursbruken på områder som gir SiB og Studia størst mulig verd. Styret ber om at det utarbeides et innkjøpsreglement for SiB. Kommunikasjon Kommunikasjonsleder Marita Monsen fremla forslag til strategisk plan for kommunikasjonsavdelingen. Styret ønsker mer synlighet i punktene knyttet til strategier i planen. Mål- og resultatplan må synliggjøre aktiviteter på området. Hovedmål og strategiske føringer I notat fra adm. direktør var kommentarer til sentrale forhold knyttet til hovedmål i planperioden. Disse har tidligere vært drøftet i styret og styret har gitt anvisning på at hovedoppgavene for SiB skal videreføres og at foreliggende hovedmål fortsatt synes dekkende. De strategiske føringene skal synliggjøre sentrale strategier som er overordnet for alle virksomhetsområdene i SiB. Føringene er justert og endret en del fra dagens plan. Studentbarnehagene utbygging Fantoft Gård Notat fra adm. direktør med henvisning til styrevedtak 17/2010 og notat fra barnehagesjef var fremlagt. Kostnadene med prosjektet blir betydelig dyrere enn antatt og det er i tillegg kommet innvendinger fra Byantikvaren under planprosessen. Dette innebærer behov for å se på nye løsninger for barnehagen.

13 Styret fattet følgende vedtak: Sak 65/2010 Driftsoppfølging Vedtak i sak 17/2010 utgår. Det arbeides videre med ny løsning/planer i Fantoft Gård. Styret slutter seg til et nytt forprosjekt som kommer tilbake til styret, innenfor en kostnadsramme på kr a) Økonomi Regnskapet pr 30. september 2010 viser et positivt resultat for SiB på 23,4 mill kroner mot et budsjettert resultat på 14,6 mill. Prognosen antyder et årsresultat på 15,6 millioner kroner. Studentboligene, Studenthelse- og veiledning, Studentbarnehagene og Studentidretten ligger alle foran sine budsjetter, mens situasjonen er motsatt for Studentkafeene. Aktivitetene i de ulike virksomhetsområdene er høyt, og det arbeides målrettet på alle plan med fokusering både på inntekts- og kostnadssiden. For Studentboligene har effekten av de økte husleiene bidratt til bedre resultat enn budsjettert, mens det fortsatt er viktig å overvåke og styre utviklingen av driftskostnadene.

14 Strategisk plan Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser

15 VISJON: Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser HOVEDMÅL: Velferdsperspektivet skal være overordnet i hele SiBs virksomhet. Gjennom et helhetlig og velfungerende velferdstilbud skal SiB bidra til at studentene trives og får en god og positiv studietid i Bergen. SiB skal ha en sunn og god økonomi som sikrer videreføring og utvikling av velferdstilbudene og god forvaltning av realverdiene. Velferdstilbudene skal tilrettelegges for økt satsing på internasjonalisering av studiene. SiB skal være en positiv arbeidsplass hvor dyktige og motiverte medarbeider trives. Våre medarbeidere setter studentenes behov i sentrum. SiB skal være i forkant på alle velferdsområder og videreutvikles gjennom entusiasme og kreativitet.

16 Strategiske føringer: 1. Organisatoriske forhold Virksomheten skal målstyres med fokus på kvalitet i prosess og resultat. Kjøp av tjenester og alternative driftsformer skal benyttes på områder hvor konkurranseevnen er svak eller der hvor slike løsninger gir økonomiske bidrag. Gode og aktive relasjoner til studentene, institusjonene og politiske myndigheter skal bidra til styrking og utvikling av velferdstilbudene. Virksomheten skal ha en flat struktur som sikrer resultatansvar på arbeidsledernivå. Beslutninger skal forankres i virksomheten gjennom aktiv involvering av medarbeiderne. 2. Kjerneverdier Ansatte i SiB skal være handlekraftige, entusiastiske, lyttende, ansvarlige og omsorgsfulle. 3. Personalforhold Ledelse skal prioriteres i SiB. Synlige ledere som følger opp medarbeiderne positivt skal sikre måloppnåelsen. Lederne skal stimulere til utvikling og kreativitet. Virksomheten skal til enhver tid ha en riktig og fleksibel bemanning der oppgavene som skal løses er avgjørende for disponering av personalet. Personalutvikling skal skje gjennom målstyrt opplæring og positiv dialog mellom ledelse og medarbeider. Mål - og utviklingssamtaler benyttes som aktive virkemidler. Målrettet rekruttering skal sikre nye impulser til virksomheten og bedre likestilling i ledende stillinger. Lønnssystemet skal benyttes som et personalpolitisk virkemiddel der innsats og initiativ vektlegges. Virksomheten skal ha en personalpolitikk som stimulerer til at medarbeiderne står lengre i arbeid som alternativ til AFP. 4. HMS Gjennom aktivt og målrettet HMS arbeid skal det legges til rette for et positivt arbeidsmiljø. Ansvar som IA bedrift må tilpasses i virksomheten. Virksomheten skal ha særlig fokus på årsaker til og muligheter for å redusere sykefraværet. Medarbeiderne skal holdes friske i arbeid lengre. 5. Miljø SiB skal ta samfunnsansvar i miljøspørsmål og benytte miljøvennlige løsninger i alle deler av virksomheten. 6. Kommunikasjon SiBs hovedkanal for å nå studentene er sib.no og bruk av sosiale medier med facebook som hovedsatsing. Alle ansatte i SiB er omdømmeambassadører og god kommunikasjon skal være nøkkelen for å bygge er godt omdømme. 7. IT Informasjonsteknologi skal benyttes som strategisk verktøy i alle deler av SiBs virksomhet der dette er kostnadseffektivt.

17 Kommunikasjon og relasjonsbygging MÅL: Alle studentene skal kjenne til SiB og alle SiBs tilbud. SiBs medarbeidere skal jobbe for et godt omdømme for hele SiB. SiB skal ha et velfungerende samarbeid med studiestedene, studentparlamentene og studentkulturen. SiB skal være anerkjent av lokale og sentrale myndigheter som et forbilde knyttet til velferd for studenter. Innbyggerne i Bergen skal kjenne til SiB og vite at vi jobber for studentene. STRATEGIER: SiB skal være synlig tilstede der studentene er, både på nett og campus. SiB skal ha et grafisk uttrykk som appellerer til studentene og som tydelig kommuniserer hvem vi er og hva vi står for. Kommunikasjonsavdelingen skal styrke medarbeiderne i SiB sin kommunikasjonsevne gjennom fokus på god kommunikasjon, kursing og opplæring. SiB skal være aktivt synlig i media og delta i samfunnsdebatten om studenter. SiB skal aktivt sikre kompetanseoverføring når nye studenter tar over tillitsverv. SiBs mål og strategier skal forankres hos institusjonene og studentene for å bygge gode strategiske partnerskap. SiB skal bygge robuste allianser lokalt og sentralt som bidrag til utvikling av velferdstilbudene.

18 Konsernstab MÅL: Konsernstab skal sikre at SiB har god økonomistyring Konsernstab skal sikre at SiB utvikler teknologi, personell og organisasjon slik at SiBs målsetninger nås Tjenester fra konsernstab skal være konkurransedyktige på pris og av god kvalitet. KTI skal være minimum 80. STRATEGIER: Konsernstab skal sikre at SiBs eiendomsmasse forvaltes på en god måte Konsernstab skal sikre at det settes bærekraftige økonomiske krav til resultatregnskapet, og bidra til at virksomhetsområdene når resultatene Konsernstab skal sikre at SiBs egenkapitalsituasjon og likviditet styrkes Konsernstab skal innføre et nytt system for innkjøp, med teknologi, rutiner og leverandøranalyser som sikrer effektive innkjøp Konsernstab skal sikre at SiB har hensiktsmessig IT- infrastruktur og hardware/software til å løse oppgavene Konsernstab skal bidra til organisasjonsgjennomganger Konsernstab skal bidra til god rekruttering og utvikling av medarbeiderne i SiB Konsernstab skal bidra til at SiB har et godt arbeidsmiljø med fornøyde medarbeidere Konsernstab skal årlig måle KTI for tjenester levert. Konsernstab skal ha årlige kostnadsanalyser for tjenester levert.

19 Studenthelse og veiledning MÅL: Virksomhetsområdet har et særlig ansvar for å gi helse og veiledningstilbud som bidrar til at studentene mestrer sin studiehverdag og gjennomfører sine studier Virksomhetsområdet skal ha et helhetlig tilbud på områder der det offentliges tilbud ikke er tilstrekkelig Tilbudene skal ha god tilgjengelighet gjennom lav terskel og ventetidsgaranti Kvalitet og høy faglig kompetanse skal prege alle tilbud og tjenester Virksomhetsområdet skal arbeide for at det offentlige tar et større økonomisk ansvar for helse og veiledningstilbudet til studenter Virksomhetsområdet skal minimum gå i økonomisk balanse Gjennomsnittlig KTI for virksomhetsområdet: 75 STRATEGIER: Virksomhetsområdet skal i strategiperioden etablere en egen legetjeneste for studenter Forebyggende arbeid skal ha en sentral plass, sammen med akutt hjelp og individuell behandling og oppfølging Kontakt og samarbeid med studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene skal prioriteres og utvikles Øke kunnskapen om studenters situasjon og behov gjennom undersøkelser og oppfølging av disse Satsing på informasjon og kommunikasjon både avdelingsvis og for virksomhetsområdet totalt sett Fokus på medarbeidere når det gjelder kompetanse, engasjement og motivasjon.

20 Studentbarnehagene MÅL: Studentbarnehagene skal bidra til at Bergen blir en attraktiv studieby for studenter med små barn. Studentbarnehagene skal gjøre det enklere for studenter med små barn å gjennomføre studier og studentaktiviteter. Studentbarnehagene skal drives minimum i økonomisk balanse. Studentbarnehagene skal ha høy kvalitet med KTI over 83. STRATEGIER: For å få full barnehagedekning der studenter bor og studerer fortsetter utbygging av barnehager i SiBs regi med 130 nye barnehageplasser i planperioden. Nybygg i områder der det bygges nye studentboliger. Konkrete prosjekter i planperioden; Fantoft Gård utvides, nybygg i Jekteviken. Ny barnehage på Krohnstad. Studentbarnehagene skal bidra til rekruttering av nøkkelpersonell ved lærestedene ved å tilby barnehageplasser for stipendiater og ansatte. Studentbarnehagene skal bidra til internasjonalisering ved å tilrettelegge for barn fra fremmedspråklige familier. Åpningstidene skal tilpasses studentenes behov, slik at studierelaterte aktiviteter kan gjennomføres. Studentbarnehagene skal videreføre og utvikle tilbud som særlig ivaretar studentens behov, (herunder eksamensbarnehager og eksamensgaranti.) Studentbarnehagenes tilbud skal være kjent og synlig for studenter med små barn. Barnehagene skal ha høy pedagogisk kvalitet og informere åpent og tydelig om målsettinger og arbeidsformer. Barnehagestruktur som fremmer kvalitet skal utredes. Nærvær og tilhørighet skal styrkes ved å gi ansatte ansvar og faglige utfordringer. Det skal utarbeides en sterk felles profil for å bedre synligheten. Det defineres et felles servicenivå på områder som; mattilbud, åpningstid, pedagogisk kvalitet. Samarbeidet med Bergen kommune videreutvikles. Sikre god kompetanse på økonomi og styringsverktøy hos ledere med økonomiansvar. Bedre forvaltning av realverdier, slik at bygg og anlegg fremstår som tidsriktige og innbydende lærings- og utviklingsarenaer.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer