Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo"

Transkript

1 Side 0 Kriseplan for Kunsthøgskolen i Oslo Kriseplanen er godkjent av arbeidsmiljøutvalget 30. mars 2006 ajourført januar 2008 og mars 2009 Ta vare på dette heftet - og husk at det alltid skal være med på studieturer og ekskursjoner med studenter!

2 Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. De tre sentrale aspektene av krisehåndtering Organisering Informasjon Omsorg 6 3. Sjekkliste Informasjonsskjema for student på reise Informasjonsskjema for ansatt på reise Varslingsliste 12

3 1. Innledning Når det skjer en krise kastes vi ut i en strøm av utfordringer og avgjørelser der det meste skjer fort. Den viktigste, og noen ganger avgjørende fasen, vil som regel være over i løpet av et par timer. Dessuten en krise kommer alltid upassende. I en slik situasjon vil det ikke være anledning til å diskutere kriseberedskap - det må gjøres på forhånd. I Kunsthøgskolens HMS-håndbok vil man finne høgskolens sikkerhetsopplegg. Side 2 Kriseplanen er en veiledning i hvordan Kunsthøgskolen i Oslo ønsker å håndtere større ulykker der politi og redningsapparat er koplet inn. Noe av dette kan være relevant også i andre situasjoner, der studenter eller ansatte rammes av ulykke, dødsfall eller en alvorlig hendelse som rammer flere i Kunsthøgskolens miljø. Veiledningen er knyttet til tre sentrale aspekter ved all krisehåndtering: organisering informasjon omsorg Hva er en krise? Ifølge Direktoratet for sivilt beredskap er en krise noe som kan oppstå plutselig * enten som følge av naturfenomener, * menneskelige handlinger * eller teknologisk svikt. En del kjennetegn er felles for de fleste kriser: * krisen kommer overraskende * mangel på kontroll * vitale interesser står på spill * mange aktører * tidspress * sammenbrudd i den vanlige beslutningsprosessen * fokus på kortsiktige løsninger * usikkerhet * desinformasjon og mangel på informasjon * intens interesse fra utenforstående * bred mediedekning

4 Side 3 Hva som egentlig er en krise kan vi nok i hvert enkelt tilfelle oppleve noe forskjellig. Men en aktuell krise vil som regel være annerledes enn det vi tidligere har opplevd. Og selv om mye er likt, vil vi aldri kunne forutse alle eventualiteter. Alle kriser er "spesielle". Derfor er det også begrenset hva vi konkret kan forberede oss på. Men noe kan vi gjøre vi kan utarbeide varslingsrutiner og sjekkliste for hva som må gjennomtenkes eller gjennomføres. Det viktigste er likevel at vi rent mentalt forbereder oss på at det utenkelige kan skje. Da må vi vite hvem som gjør hva. Et hovedpunkt i god kriseberedskap er derfor riktig ansvarsfordeling. Det betyr først og fremst ansvar for å ta beslutninger og sørge for at disse blir fulgt opp ikke den praktiske gjennomføring som kan delegeres til andre. Det kreves altså god organisering - dette gjelder både beredskapsarbeidet og under en akutt krisesituasjon. Media har en legitim oppgave i å gi informasjon om det som skjer, og høgskolen må signalisere åpenhet og vilje til å informere. For å unngå rykter og unødvendig uro må all informasjon være troverdig og tillitvekkende. Hendelsen "gis et ansikt" ved at en bestemt person uttaler seg til pressen. Informasjonen må oppdateres og jevnlig gjentas. Det er viktig at studenter og ansatte som rammes eller berøres av ulykke eller krise kan oppleve nærhet, oppmerksomhet og omsorg. Særlig viktig er det at medstudenter og kollegaer viser innlevelse og tar ansvar. Men glem ikke at det i en akutt krisesituasjon er flere aktører også utenom høgskolen - bl.a. politi, redningsapparat og helsevesen. Disse har overordnet myndighet til å håndtere ulike sider ved den akutte krisen. KHiO s bedriftshelsetjeneste, Bedriftshelse Norge AS, kan være en god medspiller i høgskolens oppfølging. Det siste gjelder også for eksempel kirken. Hvert år ved studiestart skal planen gjennomgås med de ansatte innenfor vedkommende HMSenhet (fakultet/administrasjonen). I den anledning er det ønskelig også å foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse. Hjelp til dette finnes i HMS-håndboken - Risiko og sårbarhetsanalyse. Vær også oppmerksom på høgskolens rutiner for ekskursjoner og utenlandsopphold bl.a. at skjema med informasjon om den enkelte skal fylles ut før avreise, se pkt. 3, side 10 og 11. Husk også at dette heftet alltid skal tas med på alle reiser i KHIOs regi.

5 Side 4 2. De tre sentrale aspektene av krisehåndtering 2.1 Organisering OVERORDNET ANSVAR: HØGSKOLEDIREKTØR Høgskoledirektøren eller den han/hun bemyndiger, har ansvar for organisering og tilrettelegging som er nødvendig i den aktuelle situasjon. I høgskoledirektørens fravær trer seksjonssjef for studier og etterutdanning inn. Når en ulykke eller krisesituasjon er et faktum, bør følgende organiseres umiddelbart eller i de påfølgende dager: Opprette krisetelefon Organisere nødvendig rom/lokaler til bruk for bl.a. møter, pauser og pressekonferanser Samling for kollegaer og studenter som ønsker å snakke om det som har hendt. Informasjon om de faktiske forhold og hva som videre vil skje til ansatte og studenter. Eventuelle tiltak for de som kanskje kan ha unngått fysisk skade, men likevel kjenner seg sterkt involvert i eller berørt av det som har skjedd, og andre aktuelle tiltak ut over hva det ordinære hjelpeapparatet vil kunne tilby. Kondolansehilsen til pårørende. Minnestund organiseres. Blomster til skadde og pårørende og til forulykkedes begravelse. Kontaktpersoner - riktige og tilstrekkelig mange kontaktpersoner for de pårørende. Begravelse - avklaring av hvordan høgskolen eventuelt skal være representert. Registre og adresselister eventuell fjerning av navn for avdøde ansatte og/eller studenter. Løpende tilbakemelding på utført arbeid fra høgskolens ledelse til dem som har et særlig ansvar i forbindelse med høgskolens krisehåndtering. Debriefing etter at den mest intense fasen er over, for de som sterkest har vært involvert i selve ulykken og/eller håndteringen av den disse må få anledning til å snakke om sine personlige opplevelser eventuelt med profesjonell bistand. Evaluering når det hele er kommet på avstand dvs. at de sterkest involverte sammen med sentrale eksterne aktører går nøye gjennom høgskolens generelle håndtering og

6 Side 5 praktiske tiltak. Siktepunktet må være å lære med tanke på senere krisesituasjoner og å ajourføre høgskolens kriseplan. 2.2 Informasjon OVERORDNET ANSVAR: REKTOR Rektor eller den hun/han bemyndiger, har i samråd med politiet ansvar for informasjon internt og eksternt. Alle henviser til rektor. I rektors fravær trer prorektor inn. All erfaring viser at informasjon er et avgjørende moment ved god krisehåndtering. Hvis ikke høgskolen selv tar regi, gjør mediene det - på sine premisser. De sentrale spørsmål når det gjelder informasjon om en ulykke eller krisesituasjon er følgende: Hva informerer vi om? Hva informerer vi ikke om? Hvem gjør hva? Det er ikke høgskolens oppgave å informere utad om at en ulykke har skjedd. Men rektor eller hennes/hans stedfortreder må holde seg orientert om at politiet gjør det. I samråd med politiet vurderer rektor når og hvordan informasjon skal gis internt. Bortsett fra umiddelbare kommentarer om bekymring eller sorg over det som har skjedd, bør rektor i første omgang overlate til politiet å informere media. Ingen ansatte eller studenter skal oppgi navn på kolleger eller medstudenter som er forulykket - heller ikke formidle opplysninger om eller fotografier av de forulykkede. Kollegaer og medstudenter som uttaler seg til pressen må regne med sterkt påtrykk. Ofte vil disse være for dårlig orientert om de faktiske forhold. Politiet uttaler seg om: Eventuelle omkomne. Tilstanden til eventuelle skadde - eller henviser til vedkommende sykehus. Navn på omkomne eller skadde. Årsaken til og omstendighetene rundt selve ulykken. Redningsarbeidet. Rektor kan når politiets arbeid er ferdig på høgskolens vegne uttale seg om: I hvilken sammenheng ulykken skjedde. Hvilke konsekvenser ulykken eventuelt kan tenkes å få for høgskolen. NB! Om ikke annet er uttrykkelig avtalt, skal media henvises til rektor! Rektor eller den hun/han delegerer ansvaret til har i samråd med politiet ansvar for informasjon internt og eksternt. Kommunikasjonsenheten er rektors rådgiver i pressearbeidet under og etter

7 Side 6 krisen. Alle meldinger avsluttes med opplysning om hvor - eventuelt når - en kan få mer informasjon. 2.3 Omsorg OVERORDNET ANSVAR: REKTOR OG HØGSKOLEDIREKTØR Rektor og høgskoledirektør har i fellesskap et overordnet ansvar for de særlige omsorgstiltak som både i selve krisesituasjonen og i løpet av de påfølgende dager skal settes i verk på høgskolens vegne. I deres fravær trer prorektor og studiesjef inn. Hva bør gjøres for dem som rammes eller i ulik grad berøres? Her finnes det ingen fasitsvar. Men det kan være klokt å tenke over hva som erfaringsvis kan skje eller komme til uttrykk i en krisesituasjon - sjokk og fortvilelse, frykt og sinne, sorg og savn, forvirring og usikkerhet, anklager og mistenkeliggjøring. Det kan også være kritiske kommentarer til selve håndteringen av krisen. Eller det kan være personlige behov og problemer som den enkelte trenger hjelp til å løse. I en krisesituasjon bør KHiO prøve å ta alle typer følelsesmessige reaksjoner og praktiske behov på alvor. Både ansatte og studenter som direkte rammes så vel som pårørende, venner, kollegaer og medstudenter må vises omtanke og omsorg. Dette er et fellesansvar for hele høgskolemiljøet! En del profesjonelle hjelpere og ledere må i kraft av sine funksjoner og stillinger gå inn i krisen. Dette kan imidlertid ikke gjøre overflødig den støtte og forståelse vi som medmennesker kan gi hverandre i en tung og vanskelig situasjon. Noen står likevel tilbake med et særlig ansvar. ANSVAR FOR DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN Høgskolens faglige ledere og HMS-ansvarlige har sammen ansvar for den praktiske gjennomføring av omsorgstiltak. Når det gjelder ansatte bør dette skje i samråd med seksjonssjef for personal og forvaltning og når det gjelder studenter i samråd med seksjonssjef for studier og etterutdanning. Lederne bør før de setter i verk eventuelle tiltak, avklare hva som kan gjøres gjennom det profesjonelle hjelpeapparat utenfor KHiO. Bedriftshelsetjenesten kan være en god samarbeidspartner.

8 Side 7 AKTUELLE TILTAK I HØGSKOLENS REGI Sorggruppe Sorg er en naturlig del av menneskelivet - det er ingen sykdom som skal kureres, men en normal reaksjon som skal gjennomleves. Sorgprosessen kan være ulik, men de fleste vil gjennomleve visse velkjente faser - sjokk, reaksjon, bearbeiding og nyorientering. Et trygt nettverk av familie, venner og kollegaer kan forhindre at den sørgende blir ensom i sorgen. Noen ganger kan dødsfall utløse behov for en særskilt sorggruppe med profesjonell støtte og veiledning. Dette kan være særlig aktuelt når flere deler felles sorg og savn. Prest Studentpresten er en tilgjengelig omsorgsperson og samtalepartner for studenter. Presten kan bl.a.: - tilkalles når en ulykke eller et dødsfall er skjedd - informere pårørende og venner om dødsfallet - være i kontakt med studentenes pårørende - bidra ved minnesamvær - være tilgjengelig for oppfølgende sjelesorg - organisere sorggruppe for studenter Krisehjelp I forbindelse med alvorlige ulykker kan det være nødvendig med profesjonell krisehjelp. Politi og redningsapparat kan bistå med opplysninger om dette. Erfaringsvis er det begrenset hva som kan utrettes i den aller første tiden etter at en ulykke har skjedd. Etter hvert som de berørte selv ber om det eller viser åpenhet for det, er det imidlertid positivt å kunne ha profesjonelle og erfarne personer til å bistå seg. I en krisesituasjon er det ikke noe å vinne på at KHiO overtar det offentliges ansvar. Så langt som mulig bør en tvert om nyttiggjøre seg og samarbeide med det ordinære, profesjonelle hjelpeapparatet - for eksempel lege eller annen representant for det lokale helsevesen, prest eller annen fagperson i lokalmenigheten, studentpresten, studentsamskipnadens psykologtjeneste eller andre naturlige medspillere.

9 Side 8 3. Sjekkliste En ulykke eller krise kan oppstå både innenfor og utenfor høgskolens område - og også utenlands. Hva som vil kunne skje, hvem som befinner seg på ulykkesstedet eller hvor dette er, er umulig å forutsi. Men det er mulig å forberede seg på hva som under alle omstendigheter bør gjøres. PÅ ULYKKESSTEDET Den som er der - og som er i stand til det - må bidra til å redde liv og begrense skade - om nødvendig sikre skadestedet varsle brannvesen / politi / helsepersonell (110, 112 eller 113) skaffe nødvendig transport varsle høgskolens ledelse hjelpe involverte til å kontakte sine nærmeste være kontakt på ulykkesstedet og tilgjengelig på telefon. Vær nøye med - at all informasjon du gir, er konsis og korrekt - at du vet hvem du gir informasjon til - og hvorfor - at du om mulig fører en form for logg PÅ STUDIESTEDET Høgskoledirektør og rektor - eventuelt andre i deres sted - må raskest mulig skaffe klarhet i den aktuelle situasjon og om nødvendig legge til rette for følgende tiltak: Varsle høgskolens ledere og andre i henhold til varslingsliste Innkalle andre nødvendige grupper - f.eks. driftstjenesten eller IT-tjenesten Fjerne eventuell hjemmeside for ansatte eller studenter som er forulykket. Bemanne sentralbordet eller viderekoble telefonen til et annet kontor som vil være hensiktsmessig Intern informasjon til ansatte og studenter via e-post eller på annen måte NB: Pårørende til forulykkede og skadede varsles av politi, sykehus eller prest - ingen navn oppgis av høgskolen! Opplegg for pressekonferanse i samråd med politi / redningstjeneste

10 Side 9 Samlingssted for aktuelle ansatte, studenter og pårørende - for eksempel i kantine og med mulighet for forfriskninger og servering. Informasjonssamling for aktuelle ansatte, studenter og pårørende - eventuelt med bistand fra politi, prest eller andre - f eks. i et auditorium. Ved dødsfall vurdere flagging på halv stang på ett eller flere virksomhetssteder. VED ULYKKER I UTLANDET I utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvar for norske borgere som involveres i en ulykke. Norsk utenrikstjeneste og Kriminalpolitisentralen i Oslo har kontakt med de utenlandske myndigheter, og kontakt med disse igjen etableres gjennom lokalt politi hjemme. Utenriksdepartementet telefon: Kriminalpolitisentralen telefon: Ved ulykker i utlandet stilles det særlig store krav til KHiOs egen kriseberedskap - både når det gjelder organisering, informasjon og omsorg. Det kan også være avgjørende hvorvidt det er blitt gjort et tilfredsstillende forarbeid Ved tjenestereise og studieopphold i utlandet skal den som skal reiser og den personalansvarlige leder/studentreiseansvarlig fylle ut og underskrive skjemaet nedenfor og oversende hhv til fakultet eller studieadministrasjonen før avreise. Sjekkliste for studentreiseansvarlig før dere reiser: Avklar at studentene har reiseforsikring Dersom reisen betales av KHIO skal den merkes studiereise for at de studentene som reiser skal bli dekket av bankens studentreiseforsikring Sørg for at informasjonsskjema fylles ut for alle som skal reise Orienter studentene om hva KHIO er ansvarlig for og hva den enkelte har eget ansvar for Sørg for at fakultet og studieadministrasjon er orientert om reisen Hvis noe skulle skje under reisen skal studentreiseansvarlig: Ta kontakt med lokal lege og/eller politi, UD og/eller KRIPOS og KHIOs rektor eller direktør Du som er studentreiseansvarlig skal IKKE i noen tilfeller ta kontakt med pårørende

11 Side 10 STUDIEREISE - Student Studentens navn: Adresse hjemme: Mobiltelefon: E-post: Reise til: Bosted/hotell (navn og tlf): Nærmeste konsulat/ambassade (navn og tlf): I tidsrommet: Formål: Kontaktperson hjemme: Adresse: Telefon: Reiseforsikring i: Polisenummer:. (sted/dato og studentens underskrift) NB: Vi minner om at helsekort fra NAV skal være med på reiser utenlands! Helsekort får du ved å kontakte

12 Side 11 TJENESTEREISE OG STUDIEOPPHOLD I UTLANDET - Ansatt Tilsattes navn: Adresse hjemme: Mobiltelefon: E-post: Reise til: Bosted/hotell (navn og tlf): Nærmeste konsulat/ambassade (navn og tlf): I tidsrommet: Formål: Kontaktperson hjemme: Adresse: Telefon: Reiseforsikring i: Polisenummer: Tilsatte dekkes av yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse.. (sted/dato og den ansattes underskrift) NB: Vi minner om helsekort fra NAV skal være med på reiser utenlands! Helsekort får du ved å kontakte

13 Side Varslingsliste Vitner til en alvorlig ulykke må først varsle en av de offisielle krisetelefonene - det er nok å ringe ett av disse numrene (gjelder bare for Norge): Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Deretter varsles KHiOs ledelse fortrinnsvis rektor eller høgskoledirektør. Når du varsler, husk å si: - hvem du er - hvor du er (adresse / telefon) - hva som har skjedd - hvem som er involvert FAGLIGE LEDERE Rektor Cecilie Broch Knudsen Prorektor Ingjerd Hanevold ADMINISTRATIVE LEDERE Høgskoledirektør Erling W. Wist Seksjonssjef plan og økonomi Geir Arve Rogstad Seksjonssjef studier og etterutdanning Torben Lai Seksjonssjef personal Bente Mørck Krogdahl Seksjonssjef teknisk produksjon Arvid Andresen Seksjonssjef bygningsdrift, innkjøp og IT Jan Myhr Kommunikasjonsleder Birgitte Bye Alle som er nevnt foran skal etter hvert varsles. Dersom ansatte eller studenter ved et eller flere fakulteter er innblandet, varsles også vedkommende dekaner og fakultetskoordinator. Ledelsen vurderer hvem det ellers kan være nødvendig å varsle eller innkalle.

14 Side 13 DEKANER OG FAKULTETSKOORDINATORER Fakultet for Scenekunst Dekan Einar Solbu Fakultetskoordinator Britt Wold Fakultet for Visuell kunst - Billedkunst: Dekan George Morgenstern Fakultetskoordinator Thomas Johnsen Fakultet for Visuell kunst Kunstfag Dekan Sonja Helen Wiik Fakultetskoordinator Bodil Kårvatn Fakultet for Design: Fung dekan Ingjerd Hanevold Fakultetskoordinator Jon Ivar Strømmen ANDRE SOM KAN VARSLES ELLER INNKALLES IT-koordinator Sami Navid Fung seksjonssjef bibliotek Hanne S Ofteland Internasj koordinator Anne-Cathrine Andersen STUDIELEDERE Aktuelle studieledere kan varsles gjennom fakultetsledelsen eller dekanen for det aktuelle fakultetet. EKSTERNE MEDSPILLERE Foruten brannvesen, politi og medisinsk nødhjelp kan du eventuelt kontakte: - Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 (Lena Blomdahl) Nødtelefon, døgnvakt studentsamskipnadens psykologtjeneste studentpresten studentrådgivningen

15 Side 14 KHIOs BRANNANSVARLIGE Brannvernansvarlig for hele KHIO: Vidar Gundersen Seilduken: Brannvernansvarlig: Vidar Gundersen Stedfortreder: Yngve Muri Sameiet Jensen Eiendom (eier av Seilduken): Driftsleder/brannvernleder Jan Svendsen Stedfortreder: Ullevålsveien (Kunstfag og Design): Brannansvarlig Vidar Gundersen Stedfortreder: Kai Sundin Gjessing St. Olavs gate 32 (Kunstfag/Billedkunst): Brannvernleder: Oddvar Røsten Stedfortreder: Steinar Bang Statsbygg (Eier av St.Olavsgt 32) Driftsleder/Brannvernansvarlig: Lars Abelgaard Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf (+47) Faks (+47) Epost:

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker Fastsatt av rektor og direktør 06.11.01 sist oppdatert 02.03.12 Ledere som er listet opp i varslingslisten skal ha ett eksemplar av planen lett tilgjengelig på kontoret

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Forsknings- og høyere utdanningsministeren Universiteter og høyskoler Fagskolerådet Deres ref Vår ref Dato 02.08.11 Oppfølging etter terrorangrepene Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! Jeg vil

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte TIL DE ETTERLATTE Tak ikkje gleda frå meg! Kle meg i kvite klede! Som steinar av gull på vegen, slik vil eg finne mi glede. Tak ikkje kjærleiken frå meg! Elskhug er livsens kjelde. Så godt å finne ei anna

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit.

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit. Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator Uønskede hendelser: Hendelser som kan true / skade studenter og ansatte (både mentalt og fysisk) ved UiT Hendelser som kan true bygninger, eiendeler

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Psykososial krisehåndtering

Psykososial krisehåndtering Psykososial krisehåndtering Redningskonferansen 2015 Gardermoen 21. september 2015 Spesialrådgiver Grete Kvalheim Definisjon av krise Selv om hver krise er unik, vil det all@d finnes fellestrekk: Katastrofen

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Informasjonsarbeid - og strategier rundt det

Informasjonsarbeid - og strategier rundt det Informasjonsarbeid - og strategier rundt det Informasjonsberedskap noen erfaringer og mulige strategier Kurs i samfunnsmedisin, 15. september 2010 Anne Cathrine Haugland Informasjonsrådgiver, Arendal kommune

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer