Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/ ,, & knle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41. 033,, &29 18.06.2013 knle"

Transkript

1 Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/ ,, & knle Økonomi oppfølgingsspørsmål 1: AGENDA rapporten viste at det i 2012 skjedde en kostnadsøkning på ca. 10 % i Helse og Omsorg som ikke skyldes økning i aktivitet eller i priser og lønninger. Dette ga en uforklarlig kostnadsøkning på over 20 millioner. På mitt spørsmål om hva som var grunnen til denne økningen, svarte rådmannen at det arbeidet man med å finne ut. Spørsmål 1: Er årsaken til denne kostnadsøkningen nå oppdaget? Hva var det? Hva vil ordfører og administrasjon gjøre for å unngå at de samme kostnadene dukker opp i 2013? Anser ordfører og administrasjon det som god økonomistyring at en sånn økning kan foregå uten at noen kjenner årsaken til det før langt ut i neste år? Agenda Kaupangs rapport viser i avsnitt at utgiftene for pleie og omsorgsfunksjonene er økt med ca. 29,5 millioner kroner fra 2011 til Økningen fordeler seg med ca. 18,5 millioner kroner innenfor helse og omsorgsleders ansvar og ca. 11,5 millioner kroner innenfor fellesfunksjoner og andre ansvar enn HO leders områder. Økningen under andre ansvar enn HO sjefens, skyldes i alt vesentlig økte kostnader til pensjon, 10, 8 millioner kroner; slik rapporten sier. Økningen på 18,5 millioner kroner for de Kostrafunksjonene som ligger innenfor helse og omsorgsleders ansvar er gjennomgått sammen med Agenda Kaupang. Gjennomgangen viser at de viktigste endringene kommer som følge av ny, planlagt aktivitet i boligene i Nordre Ålsveg og i Haugsbakken, økt brukerbehov kjøpte plasser og BPA og planlagt ny og økt aktivitet for å løse utfordringene i samhandlingsreformen.

2 Saksnr:13/ Detaljene fra analysen viser at det bak Agenda Kaupangs tall ligger: Ca. 2,6 mkr er ny aktivitet under samhandlingsreformen (og finansiert gjennom samhandlingsmidlene): innsatsteam, betaling for utskrivningsklare («overliggere» på sykehusene) geriater og systemansvarlig. Ca. 2,7 mkr er strømforbruk, sentralt ført i 2012, men som i 2011 ble kostnadsført driftsenhetene. Ca. 3,1 mkr skyldes økt kjøp av ekstra plasser, økte kostnader til brukerstyrt personlig assistent (BPA) og økt utbetaling omsorgslønn. Ca. 0,5 mkr skyldes økte utgifter til hjemmetjeneste. Ca. 8, 9 mkr økning innenfor tjenesten boliger skyldes bl.a. ca. 1 mkr knyttet til personalsak, ny aktivitet i boligene i Nordre Ålsveg og Haugsbakken. Ca. 1,1 mkr økning på kjøkkendrift og vaskeri, bl.a. merkostnader lønn, økte kostnader til renholdsartikler, plast og papir. På den andre sida er utgifter til institusjonsdrift ca. 0,8 mkr lavere i 2012 enn i 2011, blant annet fordi Anna Ly, som var klassifisert som institusjon, ble lagt ned i Kostnader som skyldes økt brukerbehov (antall og tjenesteomfang) er vanskelig å styre. Agenda Kaupangs rapport peker på forbedringspunkter innenfor økonomirutinene som vil bli fulgt opp. Rådmannen har klart signalisert at styringssida av Vi i Gran SFI skal prioriteres i 2013, og da blant annet utvikle innhold og aktualitet i månedsrapporteringen til formannskapet. 2: To ganger tidligere (2012 og 2013) har jeg stilt spørsmål om hvilke kostnader det høge sjukefraværet i Helse og omsorg fører med seg. Begge gangene har jeg fått til svar at det er det omtrent umulig å finne ut. Men på nettet har jeg funnet mye litteratur om kostnadene ved sjukefravær. Blant annet har SINTEF gjort flere undersøkelser, og Kommunenes Sentralforbund har utviklet en egen kalkulator. Flere bedrifter har også lagt ut kalkulatorer som baserer seg på SINTEFs undersøkelser. Forskjellen på de to er at KS bare regner med direkte utbetalinger, mens SINTEF også tar hensyn til indirekte kostnader f eks produksjonstap, dårligere service og økte administrative kostnader. Jeg har brukt de to regnemodellene ved 12 % sjukefravær og 373 årsverk. SINTEFs modell gir en beregnet årlig kostnad på ca 24 millioner, mens KS' modell gir ca 15 millioner. Spørsmål 2a: Kan en av disse beregningsmodellene brukes, eller kan administrasjonen nå legge fram mer nøyaktige tall? Modellen fra KS tar utgangspunkt i en overføring av data fra det såkalte PAIregisteret. Dataene gjelder kommunen som helhet og ikke den enkelte sektor. For å gjøre et mest mulig korrekt anslag på kostnadene ved sykefravær i helse og omsorg må det følgelig foretas en manuell korreksjon. Det må korrigeres både for årsverk og for lønn og tillegg knyttet til de aktuelle årsverkene. Slike korreksjoner må gjøres for hver gang modellen brukes. Modellen anses derfor for tungvint til formålet, samtidig som denne typen manuelle korreksjoner er beheftet med usikkerhet. Administrasjonen har gjort et relativt enkelt forsøk på en beregning basert på KS modell og de samme forutsetninger som spørsmålsstiller. Resultatet av beregningen er en kostnad for kommunen på ca. 12 millioner kroner per år.

3 Saksnr:13/ Når det gjelder henvisningen til SINTEF er det uklart for administrasjonen hvilken modell det er snakk om. Derfor er det også vanskelig å bedømme hvorvidt denne vil kunne anvendes i Gran kommune. NAV har også en beregningsmodell. Denne er relativt enkel og oversiktlig. Med en gjennomsnittlig årslønn på kr (noe høyt) og samme forutsetninger for øvrig som spørsmålsstiller, gir denne også en anslått kostnad på 12 millioner kroner per år. Rådmannen ser at det kan være nyttig å bruke denne typen modeller for å gjøre anslag for kostnader knyttet til sykefravær, forutsatt at disse anslagene brukes med de nødvendige forbehold. Spørsmål 2b: Sjukefraværet i Helse og Omsorg i Gran ligger stabilt høgt, og godt over landsgjennomsnittet. Det betyr altså at Gran kommune har store kostnader som vi bør kunne unngå. I arbeidslivet er det en vanlig erkjennelse at høgt sjukefravær skyldes arbeidsmiljø, organisering eller ledelse oftest i en kombinasjon. Hva vil ordfører og administrasjon gjøre for å finne ut av årsakene, og gjøre noe med dem? Gran kommune har jobbet systematisk i flere år med å øke nærværet. Bl.a. har kommunen sammen med de ansattes organisasjoner gjennomført et eget nærværsprosjekt Frisk og Glad. NAV og KLP var også aktive deltakere i prosjektarbeidet som selvsagt også omfattet helse og omsorg. Det gjennomføres jevnlig medarbeiderundersøkelser i Gran kommune og resultatene følges opp i etterkant. Det skal gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse i Verken medarbeiderundersøkelsene eller innholdet i sykemeldingene gir noen klar indikasjon på at arbeidsmiljøet spiller noen stor rolle for nærværet i Gran kommune. Tvert i mot viser medarbeiderundersøkelsene at ansatte i Gran kommune gjennomgående trives på jobben. Bl.a. SINTEF peker på viktigheten av ledelse i arbeidet med økt nærvær. Ledelse har vært og er et satsingsområde. Til tross for alt arbeidet som er nedlagt er nærværet for lavt. Det er ikke tilfredsstillende, samtidig som det viser hvor vanskelig dette arbeidet er. Hapro har fått midler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et forprosjekt for å utrede grunnlaget for et hovedprosjekt med nærvær som tema. Målet er bl.a. å finne ut hvilke tiltak som virker i arbeidet med økt nærvær. Når forprosjektet er gjennomført er det forutsatt at Hapro skal sende ny søknad til Innovasjon Norge om midler til hovedprosjektet. Gran og Lunner kommuner er forutsatt å jobbe sammen med Hapro i prosjektet, og vi har stor tro på at vi kan få noe positivt ut av dette samarbeidet.

4 Saksnr:13/ Nærværsarbeid er langsiktig. Derfor må vi også fortsette med flere av de tiltakene som er igangsatt, selv om effektene så langt ikke har vært spesielt synlig. Samtidig må vi kontinuerlig jobbe for å finne fram til nye tiltak og innfallsvinkler. Samarbeidet med Hapro er et eksempel på dette. 3: Den vanligste grunnen til uventet kostnadsøkning er at noen bruker mer penger enn de har fått tildelt. I noen tilfeller er det helt nødvendig, men da skal det innhentes godkjennelse fra et høgere nivå i organisasjonen. Uansett vil kunnskap om overforbruk alltid finnes i organisasjonen det er ikke slik at noen utafor kommunen kan stå og tappe ut penger uten at noen merker det. Dette gjelder både kostnadsøkninger som har funnet sted og kostnadsøkninger som med sikkerhet kommer til å inntreffe. Presis delegering av ansvar samt rapportering av avvik skal sørge for at ledelsen har kontroll både over løpende kostnader og framtidige, forutsigbare kostnader. Spørsmål 3a: Hvorfor fungerer ikke dette i Gran? Ledere med økonomi og personalansvar i Gran kommune har lederavtaler der delegeringer framgår. Selv om det bestandig vil være mulig med forbedringer, er det derfor rådmannens oppfatning at lederne er seg bevisste hva som gjelder av delegeringer. Der vi først og fremst trenger å bli bedre er på systemer for driftsplanlegging og styring (se under). For øvrig viser rådmannen til svar til spørsmål til kommunestyret 15. mai 2013 der temaet var kontroll, budsjettdisiplin m.m. Det ble i svaret pekt på at den største utfordringen i Gran kommune er knyttet til store økninger i brukerbehov. Slike økninger kan være vanskelige (til dels umulige) å forutse. Derfor bør det være et mål å jobbe for å ha tilstrekkelige reserver i budsjettet til å kunne dekke opp slike behovsendringer. Spørsmål 3b: Hvilke organisatoriske tiltak vil ordfører og administrasjon gjøre for å sikre at delegering av ansvar og rapportering av avvik fungerer, slik at kommunestyret, som øverste organ i kommunen, får tilbake kontrollen over økonomien? Det er fra og med inneværende år gjort endringer i administrasjonens arbeid med budsjett og økonomiplan. Endringene innebærer bl.a. at det gjøres et grundigere forarbeid, og at det utarbeides et tilnærmet helhetlig budsjettforslag som overleveres som grunnlag for ordførers videre arbeid. Målet er at å legge bedre til rette for den politiske budsjettbehandlingen. Vi er i disse dager i ferd med å innføre et nytt system for administrativ mål og resultatstyring.

5 Saksnr:13/ Den nylig innførte ordningen med månedlige økonomirapportering til formannskapet må utvikles videre. Her er vil vi være takknemlige for innspill som kan gjøre denne bedre. Kommunestyret vil 20. juni 2013 få seg forelagt sak om igangsetting av prosjektet Vi Gran SFI. S en i SFI står for styring. Et viktig element i prosjektet vil derfor være å jobbe med forbedringer på styringssiden i Gran kommune. Med vennlig hilsen Ordfører Knut Magnar Lehre Ordfører Saksbehandlers telefon:

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer