SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité Kommunestyret PLAN 1821 REGULERING STAKKEVOLLVEGEN 1.GANGSBEHANDLING Innstilling til vedtak: Forslag til detaljreguleringsplan 1821 Stakkevollvegen, med plankart og bestemmelser av , legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker. Vedtaket er gjort iht. plan- og bygningslovens Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Britt Hege Alvarstein Byråd for byutvikling

2 Saksutredning: Sammendrag Bakgrunn Mål med planen Byrådets vurdering Området nedenfor Stakkevollvegen står foran en betydelig omdanning til næringsaktivitet og boligutbygging. Kommunedelplan for Stakkevollvegen gir rammene for utviklingen av området, og det er mange større prosjekt under utvikling. Stortinget fattet i 2012 fattet vedtak om videreføring av ordningen med innkreving av lokal drivstoffavgift (Tromsøpakke 3, trinn 1) fra 2012 til Grunnlaget for detaljreguleringsplanen er en videreføring av Tromsøpakke 3. Prosjektet er finansiert med kr 92 mill. gjennom drivstoffavgiften og kr 20 mill. fra Tromsø kommune, samt gjennom utbyggingsavtaler knyttet til aktørene langs traséen. Formålet med reguleringen er å utbedre Stakkevollvegen for å oppnå en økt prioritering av kollektivtrafikken og en bedre trafikksikkerhet ved etablering av sykkelfelt, kollektivfelt og fortau langs hele strekningen. Målsettingen er å øke etableringen av boliger og næring, samt å styrke framkommelighet for kollektivtrafikken, fotgjengere og syklister. Planforslaget legger opp til at Stakkevollvegen skal utvikles som en effektiv transportåre, tilrettelagt for gående, syklende, kollektivtransport og biler. Stakkevollvegen er tenkt utviklet som en urban bygate langs et kontinuerlig utbyggings- og utviklingsområde på sjøsiden helt fra Hansjordnesbukta til Erlings Kjeldsens veg. Byrådet anbefaler at forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

3 01 Saksdokumenter Vedlagte saksdokument 01. Forslag til reguleringsplankart STV sør 02. Forslag til reguleringsplankart STV nord 03. Forslag til reguleringsbestemmelser 04. Planbeskrivelse 05. Kart - utdrag fra tegningshefte 06. Kart - grunnerverv 07. Kart - landskapsplan 08. Forprosjekt - Tromsøpakke Notat til revidert trafikkutredning 10. Stakkevollvegen 25A - drøfting av riving Dato: Berørte planer og planstrategiske dokument ikke vedlagt 01. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel (forslag) 03. Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka (2010) 04. Planprogram kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen (forslag) 05. Transportplan for Tromsø kommune

4 02Planfakta Planansvarlig Planområde Planansvarlig er Tromsø kommune på vegne av Tromsø kommune Eiendom. Prosjektledelse ved Faveo, med Asplan Viak som medarbeidende konsulenter. Planområdet strekker seg over ca. 2,2 km, mellom Hansjordnesbukta i sør og Erling Kjeldsens veg i nord. Planområdets utstrekning, fra Hansjordnesbukta til Erling Kjeldsens veg. Planområdet utgjør den viktigste forbindelsen mellom den sørlige og nordlige delen av Tromsøya. Stakkevollvegens vestre side domineres av frittliggende småhusbebyggelse. Den østlige siden er preget av eldre industribygg, lager- og entreprenørvirksomhet. Selve Stakkevollvegen er i kommuneplanens arealdel avsatt til vegformål. Resultatmål Konsekvensutredning Reguleringsformålene Planforslaget omfattes ikke av kravet om konsekvensvurdering. Anleggsarbeidet skal starte høsten Innen prosjektperiodens utgang høsten 2017 skal prosjektet ha resultert i følgende resultatmål: Egne sykkelfelt Kollektivfelt og venstresvingefelter Fortau på begge sider Utbedredning og lysregulering av de største kryssene Vegbelysning tilpasset den nye vegen Planen legger til rette for en generell vegbredde på 19,5 m. med unntak av områder hvor dette ikke er mulig. I planen er hele vegarealet avsatt til vegformål, uten underformål i form av fortau, gangvei, sykkelvei og rabatt. Dette for å gi planen en viss fleksibilitet. Planen omfatter nødvendig veiareal samt grøntarealer i tilknytning til veiareal. Planen legger til rette for 4-feltsvei med gjennomgående bussfelter i begge retninger. På østsiden er det lagt opp til fortau, mens det på vestsiden er lagt opp til en liten rabatt, sykkelfelt og fortau. Gjennomføring av planen forutsetter at fire bygg må rives. Disse er nærmere redegjort for i planbeskrivelsen.

5 Prinsippskisse vegkryss 03 Beskrivelse av planprosessen Planprosessens spesielle sider Forprosjekt Tromsøpakke 3 utvidelse av Stakkevollvegen Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) Dato: Høsten Komplett forslag til reguleringsplan Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) Sommer 2015 Naboskapsmøte Høsten 2015 Planutvalgets behandling (2.gangsbehandling) Høsten 2015 Planforslaget bygger på forprosjekt Tromsøpakke 3, som ble vedtatt i februar I forprosjektet ble det lagt til grunn en 3-felts kjøreveg med fortau på begge sider samt egen sykkelveg. Ønsket om gjennomgående kollektivfelt i begge retninger har resultert i et planforslag med 4-feltsveg med to kollektivfelt, samt egen sykkelveg. Planen omfatter i hovedsak kommunal grunn. Planforslaget redegjør i detalj for hvilke eiendommer som omfattes av erverv, jf. tabellen i planbeskrivelsen (side 17) og kartoversikten i vedlegg 5. Erverv anses ikke å være til hinder for gjennomføringen av planen. Detaljreguleringsplanene for de enkelte tilstøtende reguleringsplanene medtar deler av selve Stakkevollvegen. Der detaljreguleringsplaner for Stakkevollvegen mangler, eller framdrift for utbyggingsprosjekt stopper opp, vil kommunen selv forestå detaljregulering av Stakkevollvegen for å sikre plangrunnlaget for detaljprosjektering og opparbeiding av vegen. Planbeskrivelsen (side 12) redegjør for den nye planens forhold til gjeldende og nye planer. Parallelt med planarbeidet utarbeides det en egen Kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen (KDP). Rammene som detaljreguleringsplanen setter skal legges til grunn for KDP.

6 Tverrsnitt av Stakkevollvegen med 4-felts kjøreveg og sykkelveg (fra Trafikkutredningen til planforslaget) 04 Planvurdering Veg- og trafikkforhold. Grønnstruktur Støy, støv Grunnforhold, forurensning Kulturminner Øvrige forhold De trafikale forhold som følger av tilstøtende planers aktivitet er analysert i en helhetlig trafikkanalyse. Denne analysen peker på behov for trafikkreduserende tiltak tilsvarende % i tilstøtende planer, for at Stakkevollvegen ikke skal bli overbelastet. Planen legger ikke opp til bebyggelse og således ikke til økt behov for parkeringsarealer. Alt av parkeringsbehov som følger av de enkelte tilstøtende planer må løses internt i disse planene. Det legges opp til at avlastning av Stakkevollvegen i større grad enn i dag skal skje via tunnellanlegget Breivika Hansjordnesbukta. Planen inneholder 4 soner med grønnstruktur der det på kommunal grunn er mulig å etablere grønne soner med grønnstruktur med konsentrert vegetasjon som ikke er i konflikt med veg. For øvrig henvises det til vedlegg 6 - kartgrunnlaget for landskapsplan. Planområdet legger ikke opp til økte nivåer av støy eller støv, da fokuset er på tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende. Vegen ligger på landsiden av det som opprinnelig var strandsonen i området, dels på fjell og dels på utfyllinger. Det er gjennomført bæremålinger i eksisterende veg og disse viser generelt god bæreevne. Det eneste kjente området med forurensning er Esso-tomta. Noen bygg langs planområdet er avsatt til bevaring, i denne sammenheng er Stakkevollvegen 25A spesielt problematisk. Det legges i planforslaget opp til at bygget rives i sin helhet, jf. vedlegg 9. Planforslaget anses å ha små negative konsekvenser for universell utforming, barn og unges interesser og folkehelse. En bedre tilrettelegging for kollektivtransport og myke trafikanter langs denne hovedfartsåren vil derimot kunne anses som en forbedring for nevnte brukergrupper og temaområder.

7 05 Merknader til oppstart Til varsel om oppstart kom det inn 6 merknader. Troms fylkeskommune ( ): Oppfordrer til at Statens vegvesens handbøker følges. Kollektivplanlegging, inkludert optimal busstrasé og universelt utformete holdeplasser, inkludert gangatkomst, må være en del av planen, og må hensyntas tidlig i planarbeidet. Plassering og detaljutforming av holdeplass bør drøftes med samferdsels- og miljøetaten før bygging. Konseptvalgutredningen (KVU) skal være retningsgivende for overordnet utvikling og planlegging av areal og transport i Tromsø. Kommentar:Merknaden tas til etterretning. Miljørettet helsevern, Tromsø kommune ( ): Støyskjerming ved eksisterende boliger bør vurderes i planarbeidet, der hvor slike tiltak er mulige, jf. Kroken - Skjelnan. Kommentar: Planområdet legger ikke opp til økte nivåer av støy eller støv, da fokuset er på tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende. Statens vegvesen ( ): Etaten henviser til merknadene av , gitt ifm. forprosjekt Tromsøpakke 3. Disse er som følger: Understreker de nasjonale målene om at all vekst i persontransport i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Eget sykkelfelt vil gi god framkommelighet og sikkerhet. Alternativ til eget sykkelfelt kan vurderes på ulike deler av strekningen. Kriteriene for å etablere kollektivfelt er oppfylt, men veksling mellom kollektivfelt på øst- og vestsiden langs strekningen gir et noe mindre fullverdig tilbud. Ønske om ytterligere grep for å gi bussen større fortrinn framfor privatbilisme f.eks. ved bruk av avkjørsler og lysregulering i kryss. Div. merknader og anbefalinger knyttet til ordbruk, areal avsatt til bussholdeplasser, direkte avkjørsler, konfliktkartlegging mellom ulike trafikantgrupper, kryssløsninger i signalanleggene, fjernvarme i fortøy, trange partier på strekningen. Merknader til konkrete punkt på strekningen: videre kobling for syklende i sør (må synliggjøres hvordan dette tenkes løst), signalregulert kryss ved Borgtunvegen, parkeringsplasser ved Tyholdtvegen (anbefales tatt ut). Merknader til vurderingsskjemaet i forprosjektet: Konsekvensene bør vektes ift. flere trafikkgrupper enn syklistene. Transportsyklistene bør vurderes nærmere i skjemaet. Konsekvenser for eksisterende bygninger langs strekningen bør vurderes. Sykkelfelt blir erfaringsmessig benyttet som snøopplag. Vinterdrift bør gis spesiell oppmerksomhet i skjemaet.

8 Sammenheng og viderekobling i nord og sør på strekningen bør gis mer oppmerksomhet i skjemaet. Kollektivreisende ved av- og påstigning bør problematiseres som eget tema. Kommentar til 4-feltsveg med sammenhengende 2-sidig kollektivfelt: Plassforholdene innebærer at det ikke kan tilrettelegges for sykkel. Dette alternativet vil dermed prioritere kollektivtrafikken på bekostning av syklende og ikke være i tråd med nasjonal politikk. Trafikksignalreguleringen er en viktig del av sikkerheten, avviklingen og den totale løsningen for kjøretøy kollektiv, gående og syklende. Det må i en tidlig fase søkes om vedtak for oppsetting og ev. nedtak av signalanlegg. Kommentar: Merknaden tas til følge. Krav om søknad tas inn i planbestemmelsene. Kommentar til øvrige merknader: Den reviderte trafikkutredningen til planforslaget (notat - vedlegg 8) adresserer en rekke av de nevnte problemstillingene og oppfattes som tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for det videre prosjektarbeidet. Planbeskrivelsen og plankartet redegjør i øvrig for valg av trafikkregulering og vegkryss. Planen legger til grunn en 4-felts veg med gjennomgående kollektivfelt i begge retninger, og med sykkelveg. Planen legger videre til rette for en generell vegbredde på 19,5 m. med unntak av områder hvor dette ikke er mulig. I planen er hele vegarealet avsatt til vegformål, uten underformål i form av fortau, gangvei, sykkelvei og rabatt. Dette for å gi planen en viss fleksibilitet. Nærmere utforming av vegsystemet skjer ifm. detaljprosjektering og i anleggsfasen. Fylkesmannen i Troms ( ): Anmodning om at det gjøres en støyvurdering som avklarer støyforholdene for eksisterende bebyggelse langs Stakkevollvegen som berøres av planen. Kommentar: Planområdet legger ikke opp til økte nivåer av støy eller støv, da fokuset er på tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende. Troms Kraft ( ): Utvidelse av vegbane og fortau ned mot sjøkanten av Stakkevollvegen vil resultere i at en del høyspent kabelnett og nettstasjoner må flyttes eller ivaretas. Anmodning om å bli involvert i god til før utvidelsen, slik at prosjektering av det nye nettanlegget kan starte. Kommentar:Merknaden tas til følge. Kræmer brygge ( ): Anbefaling om at planarbeidet har fokus på Stakkevollvegen som urban bygate med boligkompatibel næringsaktivitet og boliger, og at alternative gjennomfartsårer forbedres. Trafikale flaskehalser på tilstøtende vegnett må reduseres eller fjernes. I den forbindelse anbefales det blant annet å se på tiltak i

9 kryssområdene i begge ender på Stakkevollvegen med tilstøtende vegnett. Kommentar: Planen legger til rette for Stakkevollvegen som urban bygate. Det vil etableres tydelige soner for gående, syklende, kollektivtrafikk og biler. Vestsiden beholder sine avkjørsler, på østsiden etableres det nye krys i tillegg til dagens avkjørsler. 07 Konklusjon Planforslaget innebærer en oppgradering av Stakkevollvegen til et vegsystem med høy standard, og med tydelige soner for gående, syklende, kollektivtransport og biler. Dette er et framtidsrettet grep, med vekt på sikkerhet, trafikkflyt og en økt andel kollektivt reisende. Planforslaget innholder få konflikter og vil kunne la seg realisere innenfor de gitte rammene. Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer