3.2 Opptaksgrunnlaget Utenlandsk utdanning Opptak Opptak på grunnlag av realkompetanse Individuell vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering"

Transkript

1 Student reglement

2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt Studieavgift Om opptak, ordensbestemmelser m.v Endringer Forbehold Eksamensreglement Generelle bestemmelser om eksamener Definisjoner Tidspunkt og påmelding for eksamener Vilkår for adgang til eksamen Forfall ved eksamen Utsatt eksamen og kontinuasjon Forbedring av bestått eksamen Sensur Karakterbetegnelse Fritak fra kurs og eksamener Annullering Søknad om særordninger Avvikling av eksamen Bestemmelser ved hjemmeeksamen Reglement for opptak av studenter Søknad om opptak

3 3.2 Opptaksgrunnlaget Utenlandsk utdanning Opptak Opptak på grunnlag av realkompetanse Individuell vurdering av realkompetanse Rullerende opptak Opptaksbehandling Melding om opptak Klager og klagenemnd Om klageadgang Oppnevning og oppgaver for særskilt klagenemnd Sammensetning Saksbehandling Utvisningssaker Etiske retningslinjer Etiske områder og etiske dilemma Holdninger Taushetsplikt Journalføring Oppgaveskriving Lover

4 1 Generelle bestemmelser Dette reglementet gjelder for alle studenter ved Norsk høgskole for helhetsterapi. Med student menes i denne forskriften en person med en skriftlig, bindende og ikke avsluttet avtale med Norsk høgskole for helhetsterapi, herunder deltakere på enkeltkurs. 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt a) Enhver student plikter å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende reglement om studier og eksamen ved skolen. Videre plikter studenten å sette seg inn i fagplaner, kursbeskrivelser, eksamensreglement, rutiner for eksamen, regler for behandling av fusk og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. De ovennevnte regler, planer og rutiner finnes i Fagutdanningens reglement, som studenten får når avtalen med skolen er underskrevet. b) Studenten plikter skriftlig å underrette skolen om navneendringer. Navneendring må dokumenteres. Adresse- og telefonendringer rettes av studenten selv via Venus portal. Unnlatt oppdatering av adresse- og telefon innebærer at studenten må bære risikoen for at underretninger fra skolen ikke mottas eller ikke mottas i tide. c) Alle studenter ved skolen blir tildelt eget passord til Forum (Skolens informasjonssted via internett), som bl.a. benyttes til viktig studentinformasjon fra skolen. Studenten plikter jevnlig å sjekke Forum. 1.2 Studieavgift a) Enhver student er forpliktet til å betale studieavgift for normert studietid for det aktuelle studium eller kurs. Det er mulig å melde seg ut underveis i studiet, se avtaleskriv. Studieavgiften betales i forhold til avtalen. Normert studietid for det enkelte studium fremgår av avtalen. b) Studenter som etter søknad innvilges fritak for eksamen på et av skolen studietilbud på grunnlag av eksamener avlagt ved andre institusjoner, innrømmes ikke uten videre reduksjon i studieavgiften. c) Etter fullføringsfrist må studenter som ønsker å forbedre karakterer/fullføre studiet, søke om nytt opptak ved nødvendige (enkelt)kurs eller hele studiet. Ved fullføring av et studium etter fullføringsfrist p.g.a. sykdom eller av andre personlige årsaker ønsker en pause, betales en egen avgift samt eksamensavgift etter gjeldende satser. e) Manglende betaling av studieavgift medfører tap av studiebevis, studieplass og ordinær rettslig inndrivelse. 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v. 4

5 a) Opptak til studier og inngåelse av avtale skjer ved at skolen etter søknad fra studenten gir tilbud om studieplass som studenten deretter aksepterer. b) Når det foreligger saklige grunner, kan skolen nekte å tilby studieplass til søkere som ellers oppfyller de faglige vilkårene for opptak. Saklig grunn kan blant annet være at søkeren ved andre læresteder er eller kunne vært bortvist eller utestengt. Som saklig grunn regnes også at søker tidligere har misligholdt betalingsforpliktelser overfor skolen eller andre læresteder. I slike tilfeller kan det i stedet som vilkår for opptak kreves at alle mellomværende gjøres opp og at studieavgift betales forskuddsvis. c) En søker som aksepterer tilbud om studieplass på et studium, må innen en nærmere angitt frist returnere en undertegnet avtale. Ved slik aksept er søkeren registrert som student ved skolen med de vilkår som fremgår av avtalen. Det er likevel anledning til å trekke seg fra studiet før studiestart. Skriftlig melding om dette gis rekommandert eller ved fremmøte innen de frister som fremgår av avtalen. d) Opptak som student ved (enkelt)kurs skjer ved påmelding når ikke annet er bestemt. Påmeldingen skal være fylt ut på fastsatt skjema og være mottatt innen den frist som fremgår av det aktuelle skjema. Påmeldingen er bindende og avtalevilkårene fremgår av påmeldingsskjemaet. Påmeldingen gjelder også som oppmelding til eksamen. e) Vedtak om avvisning av søknad eller avslag på søknad om opptak fattes av skolens administrasjon. Vedtak kan påklages til skolen. Dersom klagen ikke tas til følge fullt ut, skal skolen oversende saken til klagenemnda. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er datert. f) Ved bekreftelse av studieplass ved skolen gir studenten samtidig samtykke til at skolen kan oppbevare informasjon som er gitt i søknaden og annen nødvendig informasjon for å administrere vedkommende som student. Som student kan man senere få tilsendt studieinformasjon fra skolen på e-post eller til hjemmeadresse. Skolen kan ikke utlevere denne informasjonen til uvedkommende dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette. g) Studieavtalen kan fra begge sider sies opp ved vesentlig mislighold av plikter som springer ut av avtalen eller som innebærer et grovt tillitsbrudd. h) En student som medvirker til at en annen student fusker eller forsøker å fuske, kan utestenges fra skolen og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Om adgang til å klage, se reglementets punkt 4. i) Det gis anledning til bytte av studium/program.(ernæring/helhetsterapi) Mulighet for bytte av studium etter studiestart, kan i enkelte tilfeller være begrenset ut fra faglige hensyn. En slik endring må det søkes om, og det vil bli utstedt ny avtale ved innvilget endring av studium. 5

6 1.4 Endringer a) Skolen har rett til å iverksette endringer i bestemmelser som gjelder for institusjonen, og å fravike de ulike publikasjoner fra skolen, endre studieavgift m.m. Endringer i godkjent studieopplegg og undervisning kan bare skje etter godkjenning av NOKUT.,. Skolen står fritt til å avlyse studier der det ved studiestart ikke er nok søkere til å sikre en forsvarlig gjennomføring av studiet. b) Endring av studieavgift skal godkjennes av styret ved skolen. c) Styret fastsetter de reglementer og instrukser som gjelder ved skolen, og disse skal være i tråd med det som er lagt til grunn ved godkjenningsvedtak i NOKUT. d) Endringer i fagplaner skal behandles av Fagkritisk utvalg ved skolen og vedtas av styret. Endringer i godkjent fagplan kan bare iverksettes etter godkjenning av NOKUT. e) Endringer skal gjøres kjent for studentene så raskt som mulig og på en hensiktsmessig måte. 1.5 Forbehold Skolen tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, kursbeskrivelser, eksamensplan og annen dokumentasjon som gjelder for det enkelte studium. 6

7 2 Eksamensreglement Inneholder bl.a. hvordan klager fra studenter på sensur/vurdering og andre vedtak behandles, herunder frister som tilfredsstiller forvaltningslovens krav ( 7 i lov om fagskoleutdanning) hvordan prøving og vurdering foretas, og gjennomføres, og hvordan resultatet av prøving og vurdering dokumenteres ( 5 i lov om fagskoleutdanning) 2.1 Generelle bestemmelser om eksamener Eksamensfag, antall eksamener og tidsrammer for disse er angitt i fagplanen. Studentene vil bli gjort kjent med eksamensreglementet og bestemmelser om de spesifikke eksamener ved skolen samt skolens arbeids- og undervisningsformer. 2.2 Definisjoner Evaluering Ved Norsk høgskole for helhetsterapi forstås med evaluering en systematisk granskningsprosess som innebærer innsamling og bruk av informasjon i den hensikt å bedømme verdien av noe, i forhold til avklarte mål eller kriterier. Evaluering innebærer både prøver, eksamener, vurdering av praktisk dyktighet, skikkethet og skriftlige oppgaver. Prøve Prøve brukes ved interne vurderinger underveis i utdanningen, og kan tilrettelegges av faglærerne innenfor de ulike fagområdene. Prøve kan arrangeres individuelt eller som gruppearbeid i form av prosjekt- og oppgaveskriving eller gruppeprøve. Eksamen Betegnelsen eksamen brukes om prøving/oppgavebesvarelser der studentens prestasjoner gir karakter som føres på vitnemålet, eller hvor karakteren inngår i en gjennomsnittskarakter som føres på vitnemålet, eller om passeringseksamen hvor karakteren bestått er en betingelse for å avlegge eksamen i angjeldende fag/fagområde. Ekstern sensor Ved avsluttende vurdering/eksamen (dvs. eksamen hvor karakteren skal fremgå på vitnemålet) skal det i tillegg til faglærer oppnevnes ekstern(e) sensor(er) etter forslag fra faglærer, og disse skal godkjennes av skolens styre. Ekstern sensor må ikke være 7

8 tilknyttet skolen eller ha hatt undervisning i eksamensfaget eller emnet for det aktuelle studentkullet. Sensor må ha følgende kvalifikasjoner: - drive med tilsvarende undervisning - eller på annen måte ha dokumentert relevant vitenskapelig kompetanse på samme nivå som det undervises i ved Nhh - ha erfaring som sensor i vedkommende fag er en fordel, men ikke et krev. Faglærer Faglærer er en som har undervist i eksamensfaget i det aktuelle semester og er en del av det faglige undervisningspersonalet ved skolen. 2.3 Tidspunkt og påmelding for eksamener Kunngjøring av tid og sted for eksamen og påmeldingsfrister skjer i begynnelsen av et undervisningsår. Kandidater som har strøket eller har vært lovlig forhindret fra å møte opp til eksamen ved førstegangs eksamen, blir automatisk påmeldt til første kontinuasjonseksamen. Studenter som ønsker å forbedre karakteren, kan melde seg opp til aktuell eksamen, men må gi skriftlig melding om dette innen fire uker før den oppsatte eksamen. Studenten får ikke anledning til å avlegge eksamen dersom det ikke er levert påmelding til fastsatt tidsfrist for eksamen. Registrerte studenter må ha betalt semesteravgift for å kunne melde seg opp til eksamen. En student som er påmeldt til eksamen for å forbedre karakteren, har anledning til å trekke påmeldingen tilbake innen 14 dager før eksamen avholdes. Dette gjøres skriftlig og leveres skolens administrasjon innen fastsatt tid. Den som trekker seg etter fastsatt tid, eventuelt i eksamenslokalet og som ikke har gyldig grunn for dette, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner som skal være bekreftet ved attest. 2.4 Vilkår for adgang til eksamen For å få avlegge eksamen må studenten ha vært til stede ved minimum 90 % av undervisning hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Faglærer skal ha oversikt over fremmøte. For alle fag/undervisningsenheter gjelder det at studenten må ha fulgt det ordinære undervisningsprogrammet, deltatt i all obligatorisk undervisning og utført alle obligatoriske oppgaver i løpet av undervisningstiden samt deltatt på all praktisk og klinisk undervisning. 8

9 Student som har gjennomført kurs eller fagenheter innenfor skolens fraværsprosent (hvis ikke annet er avtalt)og fått godkjent de obligatoriske arbeidsoppgaver i denne forbindelse, får gå opp til eksamen i de aktuelle kurs eller fagenheter. Når studentens fravær nærmer seg 10 % av timeplanbelagt undervisning i et fag, skal faglærer i samarbeid med hovedlærer sende skriftlig melding til studenten. Dersom fraværet fortsetter og overskrider 10 %, kan studenten nektes å gå opp til eksamen i de aktuelle kurs eller fagenheter. Samtidig vil det være en individuell vurdering av den enkelte student og Nhh vil bidra til å innhente nødvendig kunnskap om den enkelte student for å bidra til å innhente nødvendig kunnskap. Unntak for overskridelse av tillatt fravær Deltagelse i råd og utvalg internt i skolen iht. intern styringsstruktur registreres ikke som fravær. Studentene kan få maksimalt 12 dager permisjon for å delta i eksternt arbeid, f.eks. som valgt tillitsmann i organisasjoner eller i offentlig regi. Styre avgjør ved hver eksamen hvorvidt betingelsene for adgang til å gå opp til eksamen er oppfylt. Betingelsene er: Studenten må ha deltatt ved undervisning innenfor de rammer skolen har satt for slik deltagelse. Dersom betingelsene ikke er oppfylt, må studenten gå hele eller deler av trinnet om igjen. Betalt semester- og eksamensavgift. Ved dokumentert gyldig grunn for mangelfullt oppfylte betingelser kan studenten søke skolen om å få gå opp til eksamen. Dette kan eventuelt innvilges etter en totalvurdering av studentens innsats og prestasjoner. Avslag kan påklages. Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd. 2.5 Forfall ved eksamen Ved sykdom må legeattest fremlegges på eksamensdagen eller snarest mulig og skal være datert for eksamensdagen. Dersom sykdom inntreffer under en eksamen, skal studenten omgående varsle en eksamensvakt i eksamenslokalet. Denne gir straks beskjed til skolens ledelse. Studenten må selv framskaffe legeattest datert samme dag som dokumentasjon for gyldig forfall. Dersom en student av annen saklig grunn enn sykdom ikke møter opp til eksamen eller fullfører denne, må dette attesteres av uhildet person. Dersom slik attest ikke foreligger gis studenten strykkarakter. Andre gyldige grunner til forfall fra eksamen er for eksempel sykdom eller dødsfall hos nære familiemedlemmer. 2.6 Utsatt eksamen og kontinuasjon Utsatt eksamen 9

10 En student som på grunn av gyldig forfall ikke avlegger eksamen til ordinær tid, har rett til å avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen for student som har gyldig forfall skal tilrettelegges innen utgangen av påfølgende semester, eller så snart skolen anser det for rimelig å avholde ny eksamen. Kontinuasjonseksamen En student som har strøket ved eksamen har adgang til å avlegge ny eksamen to ganger uten særskilt søknad. En student som har strøket ved førstegangs eksamen i et fag, må gå opp til ny eksamen ved første fastsatte eksamen for kontinuasjon i dette faget. Ny eksamen bør ikke arrangeres tidligere enn fire uker etter at sensur er falt. Studenten er derfor automatisk påmeldt til denne eksamen. Det er ikke anledning til å framstille seg til eksamen (inkl. ny eksamen) i samme fag mer enn tre ganger. I særlige tilfeller kan skolen etter søknad og med innstilling fra faglærer gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Ikke godkjent eksamen på grunn av sykdom, gjentatt stryk eller annet gyldig forfall En student som ikke har godkjent eksamen på grunn av gjentatt sykdom, gjentatt stryk eller annet gyldig forfall må ha avlagt eksamen i faget innen påfølgende semester etter aktuell årsenhet. Hvis ikke eksamen er avlagt og godkjent i tide, må studenten vente til det gis nytt ordinært eksamenstilbud. 2.7 Forbedring av bestått eksamen Studenter som ønsker å forbedre en karakter kan framstille seg til ny eksamen enten ved ny utsatt eksamen, dersom slik eksamen blir arrangert, eller ved neste ordinære eksamen. Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren, og bare denne føres opp på vitnemålet. 2.8 Sensur Skolen plikter i god tid før eksamen å informere sensorer og studenter om pensum, undervisningsopplegget eksamen bygger på, studieopplegget generelt og vurderingsformer. Eksamensbesvarelser skal sensureres i samarbeid med faglærer. En sensor skal normalt ikke være sensor sammenhengende ved mer enn tre ordinære eksamener i samme fag. Eksamensoppgaven skal forelegges sensor til godkjenning i god tid før eksamen. Sensor avgjør karaktersetting. Sensuren skal normalt foreligge fire uker etter eksamen, hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Offentliggjøring av sensurvedtak skal skje senest fire studieuker etter eksamen. Offentliggjøring av eksamensresultater skjer ved at nummerlisten påført karakterer legges ut i Venus portal for studentkullene. Offentliggjøring av hvem som er ekstern sensor, skal ikke skje før sensurvedtaket foreligger. 10

11 Sensor kan gi begrunnelse for sensurvedtaket når studenten ber om det. Frist for å be om begrunnelse er tre uker etter at sensuren er offentliggjort. Begrunnelsen kan gis skriftlig eller muntlig. Student som får strykekarakter skal ha skriftlig melding med begrunnelse for karakteren når sensurvedtaket bekjentgjøres. Sensuren kan påklages Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd. 2.9 Karakterbetegnelse Ved avsluttende vurdering/eksamen skal det normalt benyttes karakter etter en skala fra A til F med A som beste karakter og F som stryk Fritak fra kurs og eksamener Hvis studenten kan dokumentere tilsvarende kunnskaper som gis i obligatoriske kurs eller fagenheter, kan han/hun etter søknad og med innstilling fra ansvarlige faglærere få fritak fra deltagelse. Studentene kan etter søknad og med innstilling fra ansvarlige lærere søke fritak fra eksamen i et fag når tilsvarende krav er oppfylt ved en annen tilsvarende utdanningsinstitusjon. Søknaden behandles av skolens styre. Av slag kan påklages Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd Annullering Student som ved falskt vitnemål eller annen uredelig opptreden har skaffet seg adgang til eksamen eller har fusket eller forsøkt å fuske ved avleggelse av eksamen eller under gjennomføringen av kurs eller fagenheter, kan få annullert sin eksamen/prøve. Fusk medfører at studenten får strykkarakter. Det kan også føre til utvisning fra skolen for en periode. Slike saker behandles av styret, etter saksforberedelse i klagenemnd. Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd Søknad om særordninger Særordninger i forbindelse med eksamen (f.eks. forlenget tid på grunn av sykdom, språkvansker o.l.) må det søkes om innen fire uker før eksamen skal avvikles. Behovet må dokumenteres ved legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en vurdering av studentens nedsatte yteevne i eksamenssituasjonen. Søknaden behandles av skolens styre. Avslag kan påklages. Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd Avvikling av eksamen Studenten skal møte senest 15 minutter før eksamen begynner. Dørene stenges når eksamensoppgaven er delt ut. Kandidater som kommer inntil 30 min. for sent til eksamen, henvender seg til hovedvakten og kan få adgang til å gjennomføre eksamen uten ekstra tid dersom ingen andre eksamenskandidater i mellomtiden har forlatt lokalet. En av skolens lærere kontrollerer at de som er påmeldt til eksamen er til stede. De som ikke er påmeldt, har ikke adgang til eksamen. 11

12 Hjelpemidler Hjelpemidler som det ikke er skriftlig gitt tillatelse til å benytte ved eksamen, må innleveres før eksamensoppgaven utdeles. Bruk av hjelpemidler som det ikke er tillatt å bruke, betraktes som fusk. Studenter som ikke har norsk som morsmål, tillates bruk av ordbok. Denne innleveres til hovedlærer dagen før eksamen for inspeksjon og utleveres studenten kl på eksamensdagen. Studenten må ta den plass hun/han blir tilvist i eksamenslokalet. Ved alle eksamener tildeles hver student et eget eksamensnummer. Eksamensnummeret skrives på hvert ark av besvarelsene. Studentens navn skal ikke stå på eksamensbesvarelsen. Etter at eksamensoppgaven - er utdelt er lærer tilgjengelig i 15 minutter og avgjør om eventuelle spørsmål fra studentene skal besvares. Er studenten fortsatt i tvil om hvordan teksten skal forstås, bør han/hun gjøre rede for sin tvil i besvarelsen. Besvarelsen skal skrives med penn på ark utlevert fra skolen. Kun besvarelse skrevet på skolens godkjente eksamenspapir godkjennes. Under eksamen gis studentene tillatelse til å forlate eksamenslokalet i følge med en av eksamensvaktene. Det må ikke finne sted noen meddelelse mellom studentene under eksamen. Student som velger å avbryte eksamen uten å levere noen besvarelse og ikke har gyldig forfall, regnes for å ha fremstilt seg til eksamen. Eksamensbesvarelsen leveres eksamensinspektør. På forsiden skal det stå studentens eksamensnummer og antall ark som er levert. Dette blir kontrollert av eksamensinspektør. Eksamensbesvarelse som er innlevert kan ikke trekkes tilbake Bestemmelser ved hjemmeeksamen Ved hjemmeeksamen der studenten ikke selv velger tema, kan eksamensoppgaven bli tilsendt rekommandert. Det oppnevnes en ansvarlig person ved slike eksamener. Vedlagt eksamensoppgaven vil studenten få eget eksamensnummer. På eksamensbesvarelsens forside skrives eksamensnummeret, hvilken eksamen det gjelder og dato for eksamen. Studentens navn skal ikke føres på eksamensbesvarelsen. Hjemmeeksamen returneres rekommandert til skolens administrasjon innen en gitt tidsfrist. Det kan også avtales bruk av internett. Dersom studenten ikke leverer besvarelse til fastsatt tid, og ikke har gyldig grunn til forfall, gis studenten strykkarakter. Eksamensbesvarelse som er innlevert, kan ikke trekkes tilbake. Sitatfusk og kopi av bøker, oppgaver o.l. medfører at studenten gis strykkarakter. Dette kan også føre til utvisning fra skolen for en periode. Slike saker behandles i skolens styre. Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd. 12

13 3 Reglement for opptak av studenter Hvordan og hvem som gjennomfører opptak av studenter. Opptakskrav, eventuelle tidsfrister og regler for rangering av de kvalifiserte søkerne ( 1og 4 i lov om fagskoleutdanning) Det kan foretas rangeringsprøve, men den kan ikke inneholde elementer som forutsetter kvalifikasjoner utover det som fremgår av formelt opptakskrav. Hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres, herunder hvem som fatter vedtak( 1 og 4 i lov om fagskoleutdanning). Det må klart fremgå opp mot hvilke formelle faglige krav kunnskapskrav fra videregående opplæring - realkompetansevurderingen foretas. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minst er normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring. Opplæringsloven bruker begrepet voksne om dem som kan realkompetansevurderes. svennebrev 3.1 Søknad om opptak Søknad om opptak må skje innen utløpet av den frist som er kunngjort, og på det søknadsskjema som skolen har fastsatt. 3.2 Opptaksgrunnlaget Det generelle kravet for opptak til 4-årig deltidsstudium i helhetsterapi er fullført og bestått videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag, eller fagbrev, for eksempel for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og aktivitører. Søkere med relevant yrkespraksis blir foretrukket. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse, som vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 3.3 Utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene kan sammenliknes med Nhh s generelle krav for opptak. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha fullført og bestått likeverdig utdanning. Søkerne må inneha gode nok kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig til å følge undervisningen. 3.4 Opptak Søkere som oppfyller kravene i punkt 3.2, tas inn fortløpende til klassen er fylt opp. Søkere som blir tatt opp som student ved Nhh får tilsendt informasjon om dette, samt et påmeldings- og administrasjonsgebyr. Betales ikke dette innen den gitte fristen, bortfaller plassen. 13

14 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse Søkere som ikke oppfyller det generelle opptakskravet (fullført og bestått videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag) og som fyller minst 23 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkere som får godkjent sin realkompetanse blir i likhet med andre søkere tatt opp fortløpende fram til søknadsfrist eller til studiet er fylt opp. Dersom realkompetanse ikke tilkjennes, kan søkeren klage på vedtaket. De nærmere retningslinjer for klage og klagebehandling fremgår av skolens klagereglement. Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd. Generelle krav Som realkompetanse anses vanligvis minimum fem års relevant fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosialsektor eller tilsvarende, der søker har hatt pleie- eller omsorgsarbeid. Inntil to av disse fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, som omsorg for egne barn eller annet frivillig arbeid innenfor pleie- eller omsorgsarbeid. 3.6 Individuell vurdering av realkompetanse Opptak på grunnlag av realkompetanse kan skje når søkeren etter individuell vurdering er funnet å ha de kvalifikasjoner utdanningen krever. Vurdering av realkompetanse som grunnlag for opptak til fagutdanningen i helhetsterapi skjer på grunnlag av skriftlig dokumentasjon og en kartleggingssamtale. Skriftlig dokumentasjon Som søker fyller man ut et eget skjema så detaljert som mulig. Utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, dokumenteres så langt mulig med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Kartleggingssamtale Den udokumenterte kompetansen tilegnet i arbeid og fritid vil ofte være mer sammensatt og vanskeligere å spesifisere. Denne delen av søkerens kompetanse vil derfor bli søkt klarlagt og konkretisert gjennom en samtale, der også prøving av kunnskaper og ferdigheter som er sentrale i forhold til utdanningen, kan være aktuelt. På grunnlag av den skriftlige dokumentasjonen og kartleggingssamtalen foretar administrasjonenen en helhetlig vurdering av søkerens realkompetanse. Et vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i prinsippet bare i forhold til utdanningen slik den er på vurderingstidspunktet. Dersom realkompetanse ikke tilkjennes, kan søkeren klage på vedtaket. De nærmere retningslinjer for klage og klagebehandling fremgår av skolens klagereglement. Jfr. Skolens reglement punkt 4 klager og klagenemnd. 14

15 Søknad om vurdering av realkompetanse kan skje uavhengig av skolens ordinære søknadsfrister, og behandles fortløpende. 3.7 Rullerende opptak Opptaket skjer ved rullerende opptak i tidsrommet fra søknadsfrist til skolestart. Inntil 10 dager etter studiestart kan skolen tilby ledige studieplasser til kvalifiserte søkere. 3.8 Opptaksbehandling Skolens opptakskomité består av rektor og pedagogisk leder, og behandler alle søknader om opptak i henhold til nedfelte prosedyrer og opptakskrav. Vedtak kan påklages, jf, klagereglement (punkt 4). 3.9 Melding om opptak Søkerne skal få skriftlig melding om utfallet. Søkere skal normalt gis melding om opptak innen én måned etter at skolen har mottatt søknaden. Ved realkompetansevurdering kan det ta noe lengre tid, men ved søknad innen søknadsfristen skal søker få melding om opptak minst én måned før skolestart. 15

16 4 Klager og klagenemnd 4.1 Om klageadgang Studenter har rett til å klage på vedtak fra skolens administrasjon. Frist for å klage på vedtaket er senest 3 uker etter mottatt brev fra Nhh jfr. Forvaltningslovens 29. Klagen skal stiles til styret ved Norsk høgskole for helhetsterapi. Klagen må underskrives av den som klager eller den klager gir fullmakt. I klagen skal det oppgis hvilket vedtak det klages over, den endring som ønskes, og det bør oppgis hvilke grunner som legges til klagen, jfr. Forvaltningslovens 32 Dersom vedtaket opprettholdes, vil klagen oversendes klagenemnda ved skolen. 4.2 Oppnevning og oppgaver for særskilt klagenemnd Styret har oppnevnt en særskilt klagenemnd som skal behandle saker om utvisning fra skolen, og på vegne av styret avgjøre klager ved opptak, eksamen, samt øvrige saker etter retningslinjer fra styret. 4.3 Sammensetning Klagenemnden skal ha tre medlemmer. De tre medlemmene skal ikke være medlemmer av skolens styre og ikke være eiere av skolen. Lederen (og dennes vararepresentant) for klagenemnden skal fylle domstollovens bestemmelser for å være dommer. I tillegg til medlemmene kan studentrådet oppnevne en student som har møte-, tale- og forslagsrett i klagenemnden. 4.4 Saksbehandling Medlem av klagenemnden som medvirket ved saksbehandling og avgjørelse tidligere ved behandling av saken, kan ikke delta ved behandling av saken i klagenemnden. Klagenemnden er vedtaksført når lederen og ett annet medlem deltar. Klagenemndens vedtak kan ikke påklages. Skolestyret kan gi utfyllende regler om saksbehandlingen i klagenemnden. 4.5 Utvisningssaker Styret treffer avgjørelse i saker om utvisning. Til beslutning om utvisning kreves det 2/3 flertall. Klagenemnden forbereder saken for styret. Klagenemndens medlemmer bør møte i styremøte under behandling av utvisningssaker. 16

17 5 Etiske retningslinjer Emneoversikt; Etiske områder og etisk dilemma Holdninger Taushetsplikt Journalføring Oppgaveskriving Lover 5.1 Etiske områder og etisk dilemma a) Behovet for helsefremmende og forebyggende arbeid er generelt. b) Studenten plikter å behandle klienten med respekt og ivareta vedkommendes personlige integritet. c) Studenten forplikter seg til å gi klienten tydelig beskrivelse av behandlingens karakter og formål, slik som type behandling, antatt virkning og forløp, kostnader og eventuelle bivirkninger. d) Klienten skal tas mest mulig med i behandlingsforløpet og opplyses om sitt ansvar i dette. e) Studenten skal ikke gi klienten løfte om helbredelse, ei heller være til hinder for at vedkommende mottar hjelp fra andre behandlere eller fra det offentlige helsevesen. f) Studenten skal holde seg informert om klientens medisiner og eventuell fare ved seponering. Seponering av medisiner skal skje i samråd med lege. g) Studenten skal ta tilstrekkelig hensyn til eventuelle psykiske ubalanser hos klienter, som på grunn av sin sykdom eller livssituasjon kan være i en svært sårbar situasjon. 5.2 Holdninger a) I møte med klienten viser jeg respekt for hvert menneskes iboende verdighet. b) I arbeid gir jeg tjenester av god faglig kvalitet. Jeg er imøtekommende og fokuset på klientens interesser og ståsted. c) I arbeidet møter jeg klienten med vennlighet, respekt og omtanke. Jeg d) respekterer klientens privatsfære, slik at nødvendige grenser inn mot opprettholdes og vernes. e) I arbeidet gir jeg klienten nødvendig informasjon om min yrkesutøvelse, og støtter opp under brukerens rett til medvirkning og egne valg. Dersom min ikke strekker til, plikter jeg å sørge for bistand, slik at tjenesten utføres faglig forsvarlig. f) I arbeidet melder jeg alltid fra til administrasjonen/fagansvarlig, dersom jeg oppdager integritetskrenkende og uverdige forhold, og/eller faglig uforsvarlig tjenesteyting. 5.3 Taushetsplikt a) I arbeidet overholder studenten taushetsplikten og verner om opplysninger i møte med klienten 17

18 b) Taushetsplikten innebærer også plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt informasjon, og diskresjon ved telefonsamtaler, samtaler med medarbeidere, bruk av avtalebøker, etc. c) Taushetsplikten gjelder også etter at praksis opphører. d) Opplysninger kan brukes videre i undervisningssammenheng dersom klienten samtykker i dette. 5.4 Journalføring a) Studenten skal føre journal på skjema godkjent av skolen. Studenten skal i tillegg sørge for at klienten fyller ut og signerer helseopplysningsskjema godkjent av forbundet ved første konsultasjon. b) Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Skolen har sikkerhetsrutiner for behandling av personopplysninger. Ved utarbeiding av klientrapporter og oppgaver skal data oppbevares på forsvarlig måte, innelåst dvs. i forhold til pasientrettighetsloven c) Tilintetgjøring skal skje på forsvarlig måte slik at opplysninger ikke kan komme uvedkommende i hende. d) Klienten har, når denne ber om det, rett til innsyn i journal, rett til å vite hvem som har adgang til opplysningene, og rett til å kreve retting og/eller sletting av mangelfulle eller direkte feil i personopplysninger. Hvis Studenten innhenter opplysninger om klienten fra andre, må klienten informeres om dette. Det er ikke lov til å samle inn personopplysninger som ikke har et formål i behandlingen. e) Opplysninger som skal behandles med stor varsomhet: a. rase, politisk eller religiøs oppfatning b. mistanke, tiltale eller dom i straffesak, misbruk av rusmidler, seksuelle forhold c. andre opplysninger om familieforhold som gjelder slektskap eller d. familiestatus, formueordning mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde. e. I arbeid viser jeg respekt og omsorg for pårørende. 5.5 Oppgaveskriving a) Særarbeid i form av prosjekt- og fagoppgave skal være i overensstemmelse med de etiske retningslinjer. b) Studenten har ansvar for å bevare pasienters anonymitet ved oppgaveskriving. Dette innebærer: a. innhenting av tillatelse til å bruke opplysningene i oppgaveskriving b. klientens navn skal ikke brukes i oppgaven. c. Fødselsdato/alder og eventuelt personnummer skal skrives om. d. Alle opplysninger om pasienten skal ha saklig relevans. c) Personvern gjelder også ift bruk av eksempler og kasustikker. Opplysninger som kan føres tilbake til pasienten må omskrives og skal ikke være gjennkjennbare - d) for eksempel opplysninger om institusjon, hjemsted, distrikt, datoer og lignende. 18

19 e) Offentliggjøring av oppgaver Med offentliggjøring forstås at skriftlige oppgaver og utredninger utført ved skolen gjøres tilgjengelige for andre enn de som er direkte involvert i arbeidet, veilederne og de som gir vurderingen av oppgavene. Det kan være aktuelt å sette de skriftlige oppgaver gitt karakter Bestått inn i skolens bibliotek. Tillatelse til kopiering til medstudenter eller utgivelse med henblikk på bredere distribusjon og opptrykk i fagtidsskrifter kan godtas, men et samtykke til kopiering og opptrykk må da følge med oppgaven gitt i forhold til lovverket. f) Oppbevaring av oppgaver Skriftlige oppgaver/eksamensoppgaver skal oppbevares i minst ett år. Oppgavene skal være innelåst i arkiv. Skriftlige oppgaver som er over ett år gamle og som ikke har spesielt faglig eller historisk interesse, bør makuleres. g) Klientens rettigheter til innsyn i oppgaver Deltakere har adgang til å lese studentbesvarelser og skriftlige oppgaver som omhandler klienten selv. 5.6 Lover a) Helsepersonelloven Ot.prp. nr. 13( ) 39 b) Lov om personvern taushetsplikt: LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter c) Personvern i forbindelse med oppgaveskriving / taushetsplikt: LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter d) Datatilsynet LOV nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) e) personopplysningsloven 31. f) personopplysningsloven 13, 14 og 15. Jfr. forskrift om pasientjournal 16. g) pasientrettighetsloven kap. 5. Jfr. forskrift om pasientjournal 11, 12 og 13. h) forskrift om pasientjournal 14 og 15. Jfr. pasientrettighetsloven 5-3. i) Pasientrettighetsloven (Jfr. Lov om dataregistre m.m. av 9. juni 1978, nr. 49). j) LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter k) LOV Lov om alternativ behandling av sykdom mv Lov om alternativ behandling av sykdom mv. ( ) Følgende lover og forskrifter som studenten må lære seg til å forholde seg til: 19

20 20 l) Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. m) Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. n) Forskrift om frivilling registreringsordning for utøvere av alternativ behandling. o) Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven). p) Forskrift om pasientjournal. q) Lov om pasientrettigheter. (Pasientrettighetsloven). r) Lov om behandling av personopplysninger. (Personopplysningsloven). s) Forskrift om behandling av personopplysninger. (Personopplysningsforskriften). t) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår. (Markedsføringsloven). u) Lov om vern mot smittsomme sykdommer. (Smittevernloven). v) Studenten plikter å gjøre seg kjent med disse lover og forskrifter og de som er aktuelle å følge for den enkelte alternative utøver. Samtlige lover og forskrifter kan hentes fra w) Helsepersonell som også er alternativ utøvere, er først og fremst underlagt helsepersonelloven. Der hvor denne ikke regulerer virksomheten, er det lov om alternativ behandling som gjelder.

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Velkommen som ny kost og ernæringsstudent!

Velkommen som ny kost og ernæringsstudent! Velkommen som ny kost og ernæringsstudent! 2010 Norsk høgskole for helhetsterapi AS Innhold: Målsetting for kost og ernæringsstudiet ved Nhh Litteraturliste Lærerliste Tillitsvalgt Ordensregler Generelle

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er muntlig eksamen?... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Offentliggjøring av eksamenstrekk... 2 Forberedelsesdel...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH 1. BAKGRUNN Det følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler 3-9 at NHH skal sørge

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Vedlegg til høringsbrev av 18.11.13 Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer