Rapport. Arbeidsprosesser for digital vurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Arbeidsprosesser for digital vurdering"

Transkript

1 Rapport Arbeidsprosesser for digital vurderi

2 Rapporttittel: Arbeidsprosesser for digital vurderi Forfattere: Anne R. Pedersen (UiN), Lena Knudsen (HiOF), Sven Erik Sivertsen (NTNU), Ketil Mathiassen (UiO), Kjersti Møller (HiST), Frode Næsje (HiN), Geir Vaen (FS), Aleksander Lorentzen (UiO), Kjersti Listhaug (NTNU), Freddy Barstad (ecampus, UNINETT) og Irid Melve (UNINETT) Dato: https://www.uninett.no/digital

3 1 Innhold Sammendrag 4 Introduksjon 5 1. Dokumentstruktur 5 2 Forutsetnier 6 3 Definisjoner Rolleforklari 6 4 Fire hovedfaser i prosessen 7 5 Deltakere i prosjektet 8 Dagens prosess 9 6 Dagens prosess Gjennomføre Sensurere besvarelser Sluttføre (behandle klage på sensurvedtak, oppbevare, arkivere) 11 7 Prosessdiagram for dagens prosess Gjennomføre Sensurere Sluttføre 15 Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess 16 8 Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess Gjennomføre Sensurere besvarelser Sluttføre sprosess 18 9 Prosessdiagrammer for transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess Gjennomføre Sensurere Sluttføre Oversikt over endrier 23 Framtidig prosess Framtidige prosesser Gjennomføre Sensurere besvarelser 32

4 11.4 Sluttføre Prosessdiagram for framtidig prosess Gjennomføre Sensurere Sluttføre 36 Videre arbeid Videre arbeid 37

5 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Sammendrag Dette dokumentet inneholder beskrivelser av arbeidsprosessene for digital vurderi, beskrevet med prosesstegnier og en tabell over endrier mellom dagens prosess og en framtidig digitalisert prosess. Arbeidsgruppa har tatt utgaspunkt i erfariene fra lokale prosjekter med digitaliseri av vurderisprosesser, samt erfarier med dagens savvikli i høgere utdanni. Arbeidsprosessene er delt i tre ulike modeller ut fra hvordan arbeidsgruppa for digital arbeidsflyt i prosjektet for digital har jobbet: 1. Dagens prosess Viser en sammenfatni av arbeidsflyten for ved ulike høgskoler og universiteter i dag 2. Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess Beskriver endrier som må gjøres i dagens prosess for å komme til framtidig prosess 3. Framtidig prosess Beskriver hvordan det er ønskelig å jobbe i framtida Dette dokumentet er et førsteutkast som oppsummerer arbeidet som er gjort i arbeidsgruppa for digital arbeidsflyt høsten Prosesstegniene vil bli brukt og utviklet videre av andre arbeidsgrupper, og muligens bli utdypet ytterligere i kravspesifikasjonsarbeid for ny(e) system(er). Hovedmålgruppa for denne versjonen av dokumentet er de høgskolene og universitetene som deltar i det nasjonale prosjektet for digital, leverandører som deltar i utviklisprosessen, samt arbeidsgruppene i prosjektet. Dette arbeidsnotatet vil bli oppdatert etter at system(er) er anskaffet og det er jobbet mer med behovsforståelse og løsnismuligheter. Da vil det kunne bli utarbeidet en fagspesifikasjon som er mer konkret, og som kommer med tydeligere anbefalier for arbeidsprosess for digital vurderi. En oppdatert versjon av dette dokumentet kan da inå i serien av dokumenter som anbefaler løsnier for avvikli av digitale er.

6 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 5 Introduksjon I UNINETT har i regi av ecampus-programmet etablert et prosjekt for digital. Prosjektet består av flere arbeidsgrupper og en styrisgruppe. Innholdet i dette dokumentet er produsert av arbeidsgruppa for digital arbeidsflyt. Prosesstegniene beskriver arbeidsflyten for digital vurderi. Det ble avholdt fire workshoper i arbeidsgruppa for å kartlegge og utarbeide prosesstegniene. I etterkant av workshopene ble prosesstegniene sendt ut på høri til referansegruppa. Det ble utarbeidet en generell, felles prosess for universitets- og høgskolesektoren. Prosesstegniene utgjør grunnlaget for arbeidet i IT-arkitekturgruppa, og er ment som innspill til en kravspesifikasjon til anskaffelse av ny(e) løsni(er) og system(er) for UH-sektoren. Det videre arbeidet med digitaliseri av i høgere utdanni legger disse prosessbeskrivelsene til grunn. 1. Dokumentstruktur Dokumentet har tre deler: Del I: Dagens prosess Beskriver nå-situasjonen for gjennomføri av vurderi. Prosesstegniene er en visuell og kortfattet framstilli av arbeidsflyten. Del II: Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess Prosessdiagrammene inneholder fargekodi og beskrivelse av endrier som bør gjøres i dagens prosess for å komme fram til framtidig prosess. Tabellen inneholder samme informasjon som i prosesstegniene, men har noen kommentarer og gir i tillegg mulighet for sorteri. Den kan også brukes videre til å legge inn flere detaljer. Del III: Ønsket prosess Beskriver framtidig, ønsket arbeidsprosess for gjennomføri av digital vurderi. Hovedinnholdet i dette dokumentet er prosessdiagrammer for savvikli. 5

7 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 6 2 Forutsetnier I forkant av workshopene ble følgende forutsetnier satt for arbeidsprosessen: Startpunkt for prosessen: "Ansatt oppretter vurderisenhet i FS". Vurderisenheten i FS kan betraktes som navet i sprosessen, og består av flere generiske informasjonsobjekter som er styrende for sprosessen. Sluttpunkt for prosessen: "Eksamenskandidaten har fått endelig karakter i Studentweb (klagefristen er gått ut, eventuell klage er ferdigstilt og klagesaken er arkivert)". Eksamensoppgave består av et oppgavesett som består av flere deloppgaver. Det vi skal kartlegge, er ulike delvurderier. (Eksamen i et emne kan bestå av ulike vurderiskombinasjoner). Det er de mest tradisjonelle vurderisordniene vi skal kartlegge slik som de er i dag. Framtidige former for vurderi er ikke en del av denne kartleggien. Vi skal ta hensyn til obligatoriske arbeidskrav (vilkår for å gå opp til ). Vi kan identifisere avvik eller forskjeller mellom institusjonene, men skal tegne en felles prosess. Eventuelle avvik skal beskrives. Vi skal kartlegge hvilke aktiviteter de ulike rollene utfører, uavheig av plasseri av disse i organisasjonen. Skole er utgaspunktet for prosessen, men tanken er at prosessen kan tilpasses andre vurderisordnier, som mappevurderi og hjemme. Arbeidsgruppa har tatt utgaspunkt i erfarier fra lokale prosjekter og det arbeidet som er gjort av ekspertgruppa for digital vurderi, inkludert rapporten om juridiske problemstillier knyttet til digital vurderi fra juni Vi legger hovedvekt på skriftlig skole, selv om prosessene ofte er de samme som for andre sformer. Arbeidsprosessen ble delt inn i fire hovedfaser: Gjennomføre 3. Sensurere 4. Sluttføre (klageprosesser, oppbevare, arkivere) 3 Definisjoner 3.1 Rolleforklari Eksamenskandidat: Personen som er kandidat til (student, privatist eller annet). : Administrativt ansatt som har administrative aktiviteter knyttet til ved institusjonen. Emneansvarlig: Personen som utfører fagrelaterte aktiviteter knyttet til (utarbeide soppgaver, sensurveiledni. Typisk faglærer i emnet, ansatt ved institusjonen). Sensor: Person som gir vurderi av kandidatens prestasjon. Kan være både intern og ekstern. Eksamensvakt: Person som er til stede fysisk under selve gjennomførien av, og påser at gjennomførien skjer i henhold til reglementet. IT-ansvarlig: IKT-støtte for hele arbeidsprosessen rundt. Inkluderer drift, brukerstøtte, infrastrukturbyggi, teknisk overvåki og håndteri av sikkerhet for IKT. 6

8 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 7 4 Fire hovedfaser i prosessen Arbeidsflyt for digital ble gruppert i følgende fire hovedfaser: 1. I forberedelsesfasen settes rammebetielsene for sgjennomføri. lsesfasen strekker seg fra prosessens starttidspunkt når vurderisenhet i FS opprettes og helt fram til selve savviklistidspunktet. I denne fasen melder kandidaten seg opp til, roller knyttet til savviklien defineres (sensorer, kandidater, kommisjoner, svakter), og soppgaver utarbeides. I tillegg må tid og sted for sgjennomføri på plass, og eventuelle tilretteleggistiltak planlegges. 2. Gjennomføre Gjennomførisfasen foregår på selve sdagen, og innebærer utleveri av oppgave og utarbeidelse og innleveri av besvarelse. 3. Sensurere Sensurerisfasen kommer etter gjennomførisfasen, og innebærer at sensorer får tilga til sbesvarelsene og vurderer disse. Denne delprosessen gjennomføres både i forbindelse med ordinær sensur og ved eventuell klage på sensurvedtak. 4. Sluttføre (behandle klage, oppbevare, arkivere) Den siste fasen innebærer at studenten får tilga til resultatet, og ved behov kan be om kan klage på karakteren. Ved klage skjer en ny sensurerisiterasjon. I tillegg innebærer denne fasen avlønni av sensorer og svakter, samt arkiveri av soppgaver og oppbevari av sbesvarelser i henhold til gjeldende regelverk. Det er utarbeidet prosesstegnier for hver av de fire fasene som beskrives i de neste kapitlene. 7

9 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 8 5 Deltakere i prosjektet Arbeidsgruppa som har jobbet med prosesstegniene og deltatt i workshoper har hatt følgende deltakere: Anne R. Pedersen (UiN) Lena Knudsen (HiOF) Sven Erik Sivertsen (NTNU) Ketil Mathiassen (UiO) Kjersti Møller (HiST) Frode Næsje (HiN) Geir Vaen (FS) Aleksander Lorentzen (UiO) Kjersti Listhaug (NTNU) Freddy Barstad (ecampus, UNINETT) Referansegruppa som har bidratt med innspill til arbeidsprosessene har hatt følgende deltakere: Nora Clarke (UiA) Judith Morland (UiB) Ivild Stock-Jørgensen (UiT) Stig Selmer-Andersen (UiS) Marthe Eikum Ta (HiOA) Guro Mjaer (NHH) Steinar Hov (HiL) Felipe Manriques (DMMH) Frode Arntsen (BIBSYS) Kjetil Dalseth (UiS) PwC har bistått med å fasilitere og dokumentere arbeidet. UNINETT har vært sekretariat for arbeidsgruppas notat. 8

10 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 9 Dagens prosess 6 Dagens prosess II Dette kapittelet gir en sammenfatni av hvordan ulike høgskoler og universiteter gjennomfører i dag. Prosesstegniene gir en grov oversikt over arbeidsflyten, men går ikke inn i detaljer på enkeltprosesser. Komplekse prosesser må detaljeres ytterligere i en kravspesifikasjonsfase. Gjennomgående er mae av aktivitetene i dagens prosesser manuelle. Når det gjelder enkelte aktiviteter, for eksempel å oppnevne sensor, utføres de på forskjellige tidspunkt av de ulike institusjonene. Arbeidsgruppa konkluderte med at rekkefølgen på enkeltaktiviteter ikke er avgjørende for det videre arbeidet med prosessene i IT-arkitekturgruppa, og at de derfor ikke trete å presiseres i den generelle prosesstegnien. Det viktigste er at alle prosessene er representert og tilknyttet riktig rolle. Fokuset har derfor ikke vært på å beskrive forskjeller mellom rekkefølgen på de ulike aktivitetene blant institusjonene, men heller på å framstille en overordnet, generell prosess som alle institusjonene som var representert i arbeidsgruppa støtter. Den helhetlige prosessen som beskriver arbeidsflyten i en digital vurderi ble gruppert i fire hovedfaser. De fire hovedfasene er vist i Figur 1, og framstilles i mer detalj på de påfølgende sidene. Gjennomføre Sensurere Sluttføre Figur 1 De fire hovedfasene 6.1 Som prosesstegnien i avsnitt 7.1 viser, består forberedelsesfasen av mae manuelle og papirbaserte aktiviteter. Generelt ligger mae aktiviteter hos smed og emneansvarlig. en forbereder det administrative med, og har aktiviteter som for eksempel å: - opprette vurderisenhet i FS og legge splan - registrere oppnevnte sensorer og sinformasjon - melde opp studenter som ikke gjør dette selv - saksbehandle og planlegge tilretteleggi av - sende oppgavesett til trykki og distribuere oppgavesett på sdagen - finne egnet rom 9

11 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 10 - sjekke infrastrukturen Emneansvarlig forbereder det faglige ved, og har aktiviteter som for eksempel å: - foreslå sensorer - utarbeide oppgavesett - kontrollere formalia knyttet til oppgavesett - utforme sensorveiledni - oversende liste over kandidater til smeden Eksamenskandidaten forbereder seg på ved å - melde seg opp til innen gitte frister - eventuelt trekke seg fra innen gitte frister - gjøre seg kjent med sløsnien Se også prosessdiagram kapittel 7 for visuell framstilli av dagens forberedelsesfase. 6.2 Gjennomføre I gjennomførisfasen ligger de fleste aktivitetene hos svakten. Noen ligger hos studenten som tar. Eksamensvaktens aktiviteter: - registrere studentens oppmøte - identitetskontrollere studenter - kontrollere eventuelle hjelpemidler og håndheve reglementet for avvikli - dele ut soppgavene - ajourføre lister over hvem som har levert besvarelser, trukket seg eller ikke møtt - samle inn og kontrollere besvarelser - levere sett av besvarelser til sentralt mottak Mae av disse aktivitetene er i dagens prosess manuelle og papirbaserte. Eksamenskandidaten: - utarbeide besvarelsen - kan velge å trekke seg fra underveis i gjennomførien - levere sbesvarelsen Disse aktivitetene er også manuelle og papirbaserte i dagens prosess. Se også prosessdiagram kapittel 7 for visuell framstilli av dagens gjennomførisfase. 6.3 Sensurere besvarelser I denne fasen distribuerer smeden sbesvarelsene til sensorene sammen med sensurprotokoll og sensurveiledni. Hver enkelt sensor: - gjennomføre en eventuell plagiatkontroll, avheig av institusjonens rutiner - sensurere sbesvarelsen - kommunisere eventuelt med andre sensorer - verifisere og levere sensur - signere sensurprotokollen 10

12 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 11 en: - sende sensurprotokoll til skontoret og registrere sensur i FS - utarbeide statistikk - publisere resultatene i Studentweb Selve sensurerien er i dagens prosess en manuell prosess som utføres på papir. Eksamensbesvarelsene og sensurprotokoller sendes mellom smeden og sensoren. Se også prosessdiagram i kapittel 7 for visuell framstilli av dagens sensurfase. 6.4 Sluttføre (behandle klage på sensurvedtak, oppbevare, arkivere) I den siste fasen får studenten tilga til resultatet. Studenten kan be om begrunnelse for sensurvedtak på sin sbesvarelse innen gitte frister. Studenten kan også klage på sensurvedtaket innen gitte frister. En student kan initiere en direkte klage uten forutgående krav om begrunnelse. Ved en begrunnelsessak: - smed mottar krav om registrerer dette i arkivsystemet - sensor avgir begrunnelsen enten muntlig eller skriftlig til studenten - smed registrerer saken som avsluttet i arkivsystemet Ved en klagesak vil smeden - motta klage og registrere dette i arkivsystemet - opprette ny kommisjon - oversende sbesvarelsen og sensurprotokoll til klagesensorer Sensureri speiler aktiviteter slik de er beskrevet i fasen sensureri. Til slutt blir det nye resultatet registrert i FS. Andre administrative aktiviteter som ligger hos smeden i den avsluttende fasen, er avlønni av sensorer og svakter, oppbevari av srelatert materiell, samt arkiveri av oppgavesett, og å påse at besvarelser arkiveres etter gjeldende reglement. Se jusrapporten for beskrivelse av reglement knyttet til disse prosessene. Se også prosessdiagram i kapittel 7 for visuell framstilli av dagens prosess rundt behandle klage, samt oppbevari. 7 Prosessdiagram for dagens prosess De følgende prosessdiagrammene dokumenter dagens praksis for savvikli i høgere utdanni i Norge. 11

13 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 7.1 Dagens prosess Eksamenskandidat Blir kjent med sløsni Melde seg opp til Trekke seg fra Søke om tilretteleggi Opprette vurderisenhet Opprette splan Registrere sensorer / kommisjoner Formidle info om Minne om frister Melde opp student til Registrere sinformasjon Undervisnisopptak og planlegge tilretteleggi Kvalitetssikre oppgave. Gi innspill til endrier Send oppgaver til trykk Forarbeid skontor Kandidatnummereri Vaske sløsni Finne egnet rom Sjekk infrastruktur Oversende til inspektørkontoret Dispensasjon etter frist, unntaksbehandli Emneansvarlig Foreslå sensorer og kommisjoner Lage oppgave Hente, (importere) oppgave Bestemme oppbyggi av oppgavesett Kvalitetssikre oppgavesett Ferdigstille oppgavesett Lagre oppgavesett Kontroll av formalia Utforme sensurveiledni Oversende liste over kandidater Sensor Gi innspill til oppgave IT-ansvarlig Eksamensvakt

14 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Gjennomføre Gjennomføre Dagens prosess Eksamenskandidat Utarbeide sbesvarelse Trekk under Levere besvarelse Registrere oppmøteprotokoll Aktivere oppgave/ Oppgave utleveres Oppdatere kommisjoner Oppdage fusk under Emneansvarlig Besøk av faglærer i lokale Oppdage fusk under Sensor Eksamensvakt Identifisere, godkjenne og registrere kandidat Kontroll av hjelpemidler Dele ut soppgave Oppdage fusk under Monitoreri Ajourføre liste over hvem som har besvart og levert Innsamli og kontroll av sbesvarelse Levere sett av besvarelser til sentralt mottak IT-ansvarlig Spesiell tilretteleggi Brukerstøtte (løpende) 13

15 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Sensurere Sensurere Dagens prosess IT-ansvarlig Eksamensvakt Emneansvarlig Eksamenskandidat Distribuere sbesv arelser Sende karakterskjema (til skontor) Utarbeide statistikk Publisere resultat Sensor Plagiatkontrol, avdekke fusk Rette besvarelse Sensurere med karakter Oppdage fusk Sensorkommunikasjon Verifisere og levere sensur Signere sensurprotokoll 14

16 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Sluttføre klage / oppbevari Dagens prosess Eksamenskandidat Få tilga til resultat Ønsker å klage Levere klage Ber om begrunnelse Motta sensurvedtak Ønsker begrunnelse Avlønne sensor, svakt Send meldi til lånekassen Registrer begrunnelsesvedtak Motta klage Sett saksbehandler på klagesak Registrer sak i sak/ arkivsystem Oppretter nye sensorer(klage kommisjon) Oversende besvarelse til klagesensor Oppdatere sak med resultat fra ny sensur Arkiveri Avlønn sensor, svakt Avslutt sak Oppbevari og lagri Sensor IT-ansvarlig Eksamensvakt Emneansvarlig Avgi begrunnelse muntlig eller skriftlig Varsle at begrunnelse er gitt Rette besvarelse Sensurere med karakter Sensorkommu nikasjon Verifisere og levere sensur Signere sensurprotokoll 15

17 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess III 8 Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess I transformasjonen fra dagens til framtidig prosess, blir en del aktiviteter digitalisert eller helautomatisert. Noen aktiviteter, som for eksempel å signere sensurprotokoll manuelt og sende soppgavesett til trykk, vil ikke leer inå som en del av prosessen, og blir fjernet. Som en del av workshopene så vi på forbedrier i arbeidsflyten, og enkelte aktiviteter er forenklet som en følge av dette. Noen aktiviteter, som for eksempel innloggi, sjekk av utstyr og loggi, kreves for gjennomføri av digital og ble lagt til som følge av at prosessen digitaliseres. En del aktiviteter beholdes slik de er i dag, enten fordi de må gjøres manuelt eller fordi de allerede utføres med digitale hjelpemidler. Aktivitetene i prosesstegnien har fått en fargekode ut fra hva som endres i dagens prosess for å komme fram til framtidig prosess. Fargekodene er som følger: Som i dag Endret (f.eks. digitalisert) Utgår (f.eks. automatisert) Ny aktivitet Generelt automatiseres en del av de framtidige administrative aktivitetene til smeden, emneansvarlig og sensor med bedre systemstøtte. I tillegg vil mae aktiviteter knyttet til utformi og sensur av sbesvarelsen som i dag gjøres på papir, gjennomføres digitalt i framtida. Endriene fra dagens prosess til framtidig prosess er framstilt visuelt på de påfølgende sidene. Prosessen er gruppert på samme måte som dagens prosess med de fire hovedfasene som vist i Figur 2. Gjennomføre Sensurere Sluttføre Figur 2 De fire hovedfasene

18 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Enkelte av stegene i dagens prosess beholdes slik de er i dag og har grønn farge i tegnien. Dette er fordi en del av aktivitetene har systemstøtte i dag og allerede utføres digitalt i dagens prosess. Disse aktivitetene er for eksempel: - opprette vurderisenhet - opprette splan - registrere oppnevnte sensorer og sinformasjon - melde seg opp til - trekke seg fra. En del av aktivitetene som ligger hos smeden tas ut, da disse er manuelle prosesser som vil bli overflødige i en framtidig digital prosess (merket røde i tegniene under). Dette er for eksempel å: - sende oppgavesett til trykk - finne egnet rom (ønskes gjort automatisk i nytt system ut fra antall oppmeldte, formen på m.m.) - oversende besvarelser til skontoret De fleste aktivitetene som ligger hos emneansvarlig og som var manuelle aktiviteter utført på papir, er markert gule og ønskes digitalisert i en framtidig prosess. Eksempler på dette er: - lage oppgavesett - hente (importere) oppgave(r) - bestemme oppbyggi av oppgavesett - kvalitetssikre oppgavesett - ferdigstille oppgavesett - kontrollere formalia - utarbeide sensurveiledni I tillegg er det kommet til to nye aktiviteter for IT-ansvarlig: - logge og forberede overvåki av sgjennomføri - brukerstøtte Dette er aktiviteter det vil bli større behov for ved en digital, og arbeidsgruppa har derfor valgt å synliggjøre disse i framtidig prosess. Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilli av transformasjonen til forberedelsesfase. 8.2 Gjennomføre Gjennomførisfasen har mae gule og røde bokser, noe som tyder på at det er stort potensial for digitaliseri og automatiseri av prosesser. En del manuelle aktiviteter i dagens prosess er røde og tas ut av en framtidig prosess, da de ikke leer er nødvendige. Dette er for eksempel: - dele ut soppgaver - samle inn sbesvarelser - oversende sbesvarelser I tillegg digitaliseres skandidaten prosess med å utarbeide sbesvarelsen ved at besvarelsen kan utformes på PC. 17

19 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 18 Noen nye prosesser er nødvendige for en digital gjennomføri: - innloggi til systemet - kvitteri og kopi av sbesvarelsen til skandidaten Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilli av transformasjonen til gjennomførisfasen. 8.3 Sensurere besvarelser Sensurfasen har også mae gule og røde bokser. Selve sensurerien blir støttet digitalt i en framtidig prosess, og manuell distribueri av besvarelser tas ut, da denne aktiviteten ikke leer er nødvendig. I den framtidige prosessen er det også ønskelig at sensor ikke treer å signere sensurprotokoll manuelt, da dette enten gjøres ved innloggi i systemet eller ved digital signatur. Prosessen rundt registreri av sensurvedtak bør også digitaliseres. Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilli av transformasjonen til sensurfasen. 8.4 Sluttføre sprosess I den siste fasen er mae av boksene gule, noe som betyr at de vil bli digitalisert. I en framtidig prosess blir det ikke nødvendig å sende sbesvarelser manuelt fra smeden til sensor og tilbake igjen, noe som vil spare mye tid. Selve sensurerien vil også foregå digitalt. Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilli av transformasjonen til fasen for å behandle klage, og oppbevari og arkiveri. 9 Prosessdiagrammer for transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess 18

20 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 9.1 Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess Eksamenskandidat Blir kjent med sløsni Melde seg opp til Trekke seg fra Søke om tilretteleggi Sjekke og tilpasse utstyr Opprette vurderisenhet Opprette splan Registrer sensorer / kommisjoner Formidle info om Minne om frister Melde opp student til Registrere sinformasjon Undervisnisopptak og planlegge tilretteleggi Kvalitetssikre oppgave. Gi innspill til endrier Send oppgaver til trykk Forarbeid skontor Kandidatnummereri Vaske sløsni Finne egnet rom Sjekk infrastruktur Oversende til inspektørkontoret Dispensasjon etter frist og unntaksbehandli Emneansvarlig Foreslå sensorer og kommisjoner Lage oppgave Hente, (importere) oppgave Bestemme oppbyggi av oppgavesett Kvalitetssikre oppgavesett Ferdigstille oppgavesett Lagre oppgavesett Kontroll av formalia Utforme sensurveiledni Oversende liste over kandidater Sensor Gi innspill til oppgave Eksamensvakt IT-ansvarlig Loggi og varsli Brukerstøtte (løpende) Sjekk infrastruktur Fargekoder: Som i dag Endret Utgår (f.eks. digitalisert) (f.eks. automatisert) Ny aktivitet

21 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Gjennomføre Gjennomføre Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess Eksamenskandidat Innloggi Utarbeide sbesvarelse Trekk under Levere oppgave Motta kvitteri og verifisert kopi Registrere oppmøteprotokoll Aktivere oppgave/ Oppgave utleveres Oppdatere kommisjoner Oppdage fusk under Spesiell tilretteleggi Emneansvarlig Besøk av faglærer i lokale Oppdage fusk under Eksamensvakt Sensor Identifisere, godkjenne og registrere kandidat Kontroll av hjelpemidler Dele ut soppgave Oppdage fusk under Monitoreri Ajourføre liste over hvem som har besvart og levert Innsamli og kontroll av sbesvarelse Levere sett av besvarelser til sentralt mottak IT-ansvarlig Loggi og varsli Brukerstøtte (løpende) Fargekoder: Som i dag Endret Utgår (f.eks. digitalisert) (f.eks. automatisert) Ny aktivitet 20

22 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Sensurere Sensurere Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess Eksamensvakt Emneansvarlig Eksamenskandidat Distribuere sbesv arelser Sende karakterskjema (til skontor) Utarbeide statistikk Publisere resultat Sensor Plagiatkontroll Rette soppgave Sensurere med karakter Oppdage fusk Sensorkommunikasjon Verifisere og levere sensur Signere sensurprotokoll IT-ansvarlig Loggi og varsli Brukerstøtte (løpende) Fargekoder: Som i dag Endret Utgår (f.eks. digitalisert) (f.eks. automatisert) Ny aktivitet 21

23 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital Sluttføre klage / oppbevari Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess Eksamenskandidat Få tilga til resultat Ønsker å klage Levere klage Ber om begrunnelse Motta sensurvedtak Ønsker begrunnelse Avlønne sensor, svakt Send meldi til lånekassen Registrer begrunnelsesvedtak Motta klage Sett saksbehandler på klagesak Registrer sak i sak/ arkivsystem Oppretter nye sensorer(klage kommisjon) Oversende besvarelse til klagesensor Oppdatere sak med resultat fra ny sensur Arkiveri Avlønn sensor, svakt Avslutt sak Oppbevari og lagri Eksamensvakt Sensor Emneansvarlig Avgi begrunnelse muntlig eller skriftlig Varsle at begrunnelse er gitt Rette Sensurere med karakter Sensorkommu nikasjon Verifisere og levere sensur Signere sensurprotokoll IT-ansvarlig Loggi og varsli Brukerstøtte (løpende) Fargekoder: Som i dag Endret Utgår (f.eks. digitalisert) (f.eks. automatisert) Ny aktivitet 22

24 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 10 Oversikt over endrier Under workshopen ble forklari på de ulike endriene skrevet ned i en tabell. Dette gjør det enklere å slå opp en enkelt aktivitet hvis man lurer på hvorfor den ble endret i framstillien av den framtidige prosessen. I tillegg har en representant fra arbeidsgruppa registrert hvilket system som benyttes for den aktuelle aktiviteten i dagens prosess. Tabellen gir en oppsummeri av alle aktiviteter, roller, systemer og faser, og gir forklari eller kommentar til endrier som ble gjort i transformasjonen fra dagens til framtidig prosess. Tabellen er bygd opp på samme måten som prosesstegniene, og inneholder den samme informasjonen. I tillegg har tabellen kommentarer i kolonnen til høyre. Tabellen er ment å gi en oversikt med mulighet for sorteri på faser og roller. Selve tabellen kan benyttes som utgaspunkt for kravspesifikasjonsarbeid. Fargekodene i tabellen er som i transformasjonsprosessene: Som i dag Endret (f.eks. digitalisert) Utgår (f.eks. automatisert) Ny aktivitet Aktivitet Rolle System Fase Kommentar Blir kjent med sløsni Eksamenskan didat Digitalt ssystem Melde seg opp til Eksamenskan didat Trekke seg fra Eksamenskan didat Studentweb Studentweb Søke om tilretteleggi Eksamenskan didat Papirskjema Sjekke og tilpasse utstyr Eksamenskan didat Opprette vurderisenhet FS Opprette splan Registrere sensor/kommisjonær Registrere sinformasjon FS, timeplansystem, word/excel, rombookisyste m FS, sak/arkiv Skal i framtida ikke innebære manuell overføri fra et system til et annet Dette innbefatter også tilgasstyri til (eksterne) sensorer og Eksamenskandidater

25 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 24 Aktivitet Rolle System Fase Kommentar Formidle informasjon om Dette gjøres automatisk Minne om frister e-post, nettsider Automatisert Melde opp (hvis utsatt m.m.) FS Alle unntakstilfeller med manuell behandli blir beholdt i framtidig prosess Undervisnisopptak FS og planlegge tilretteleggi FS, sak/arkiv Redusert omfa Kvalitetssikre oppgavesett, gi innspill til endrier Blir erstattet av system og at emneansvarlig går gjennom skjema etter utarbeidelse av oppgaver Sende oppgavesett til trykk Kun ved spesielle behov (fysisk tilretteleggi) Kandidatnummereri FS Automatisert Vaske sløsni og bekreft utskrift Automatisert Finne egnet rom Sjekke infrastruktur FS, rombookisyste m Automatisert Flyttet til IT-ansvarlig Forarbeid skontor (lokaler og vakter) FS Automatisert, eventuelt gi tilga til sinstans eller lignende ved digital Oversende til inspektørkontoret Automatisert Dispensasjon etter frist, unntaksbehandli FS Alle unntakstilfeller med manuell behandli blir beholdt i framtidig prosess Foreslå sensorer/kommisjoner Emneansvarli g FS, sak/arkiv Lage oppgavesett Emneansvarli g Word, LMS osv. Digitalisert, mulighet for digital arbeidsflyt og samarbeid Hente (importere) oppgavesett Emneansvarli g Digitalisert 24

26 Arbeidsnotat Prosesstegnier digital 25 Aktivitet Rolle System Fase Kommentar Bestemme oppbyggi (sammensetni) av Emneansvarli g Kvalitetssikre oppgavesett Emneansvarli g Ferdigstille oppgavesett Emneansvarli g Digitalisert Digitalisert, mulighet for digital arbeidsflyt og samarbeid Digitalisert Lagre oppgavesett Emneansvarli g Automatisert Kontrollere formalia med hensyn til oppgavesett Utforme sensurveiledni Emneansvarli g Emneansvarli g Word osv. Tid, hjelpemiddel, universell utformi, språk, tredjepartsverktøy, plagiatkontroll Digitalisert Oversende liste over godkjente kandidater Emneansvarli g FS Automatisert Gi innspill til soppgaver Sensor Digitalisert Loggi og varsli IT-ansvarlig Løpende brukerstøtte IT-ansvarlig Sjekk infrastruktur IT-ansvarlig Innloggi Eksamenskan didat Gjennomføre Ny aktivitet Ny aktivitet Endret rolle for IT-ansvarlig, kan f.eks innebære sjekk av BYOD NY AKTIVITET Digitalisert innloggi Utarbeide sbesvarelse Eksamenskan didat Papir, digitalt ssystem Gjennomføre Digitalisert Trekk under Eksamenskan didat Gjennomføre Digitalisert Levere besvarelse Eksamenskan didat Gjennomføre NY AKTIVITET Digitalisert, det er viktig at eleven får en kvitteri og en verifisert kopi av besvarelsen sin Motta kvitteri og verifisert kopi Eksamenskan didat Gjennomføre NY AKTIVITET. Automatisert Registrere oppmøteprotokoll FS Gjennomføre Automatisert. Ikke leer nødvendig, da kandidatene registreres digitalt. 25

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering Fagspesifikasjon IKT-arkitektur for digital vurdering Rapporttittel: UFS148 IKT-arkitektur for digital vurdering Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for arbeidsflyt i digital vurdering og Arbeidsgruppe for arkitektur

Detaljer

Digital arbeidsflyt for vurdering

Digital arbeidsflyt for vurdering Digital arbeidsflyt for vurdering Superbrukerkurs 17.01.2017 Kort om webinaret Mål for kurset Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen. Målgruppe Superbrukere som jobber med eksamensavvikling

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Tirsdag 13. desember 2016, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Tirsdag 13. desember 2016, kl 10:00 15:00. Møtested: Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no Referat Møte

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested: CERES CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Release notes. 29. April Innhold Introduksjon Flersensur Problemløsningsguider Arkivering av prøver Insident-ekstratid Skjule oppgavetitler

Release notes. 29. April Innhold Introduksjon Flersensur Problemløsningsguider Arkivering av prøver Insident-ekstratid Skjule oppgavetitler Release notes 29. April 2015 Innhold Introduksjon Flersensur Problemløsningsguider Arkivering av prøver Insident-ekstratid Skjule oppgavetitler Introduksjon Nyheter for eksamensadministrasjonen Inspera

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

Digital eksamen fusjon hva nå?

Digital eksamen fusjon hva nå? Digital eksamen fusjon hva nå? Kjersti Møller Prosjektleder digital eksamen, HiST Kjersti Faldet Listhaug Prosjektleder digital eksamen NTNU Nøkkeltall NTNU 135 000 kandidater pr år 101 000 kandidater

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 UHRs karaktersamling 28. oktober 2011 Inger-Åshild By, NIH Egil Gabrielsen, UiS Marianne Randen, UiO Eirik Uthus, NSO To hovedbehandlingsmåter

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Innledning... 3 Hva kan du klage på?... 3 Hvem kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klager... 3 Hvordan klager du?... 3 Hva

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

8. oktober Rektoratet: Digital eksamen

8. oktober Rektoratet: Digital eksamen 8. oktober 2015 Rektoratet: Digital eksamen UiOs mål Å gjøre eksamen papirløs for alle involverte: studenten, eksamensadministratoren og faglærer/sensor. Levere «tjenesten digital eksamen» til UiOs fakulteter.

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Høgskolen i Hedmark 26.11.2015 RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Denne rutinebeskrivelsen bygger på det mer formelle dokumentet Retningslinjer for hovedvakt ved digital

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2016/2017 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

Kandidatmonitor. Brukerveiledning. Sist oppdatert

Kandidatmonitor. Brukerveiledning. Sist oppdatert Sist oppdatert 03.05.17 Se kandidatene 1. 2. 3. Logg inn som gruppeansvarlig i pgsa.udir.no og velg Kandidatmonitor. Velg skole, fag og gruppe for å se kandidatene. Kanditatene vises med en status for

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

UNINETT Innkjøp. Leverandørutviklingsprogram, anskaffelse Digital eksamen. UH innkjøpsforum 3. juni 2015

UNINETT Innkjøp. Leverandørutviklingsprogram, anskaffelse Digital eksamen. UH innkjøpsforum 3. juni 2015 UNINETT Innkjøp Leverandørutviklingsprogram, anskaffelse Digital eksamen UH innkjøpsforum 3. juni 2015 Nye rammeavtaler for IKT Kort gjennomgang av nye rammeavtaler for IKT UNINETT tjenesteportefølje Anskaffelse

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

UiO digital eksamen. Utdanningskomiteen 29. januar 2015

UiO digital eksamen. Utdanningskomiteen 29. januar 2015 UiO digital eksamen Utdanningskomiteen 29. januar 2015 Mål Å gjøre eksamen papirløs for alle involverte: studenten, administratoren og faglærer/sensor Levere en digital arbeidsflyt med felles standarder

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Integrasjon av løsninger for digital eksamen

Integrasjon av løsninger for digital eksamen Integrasjon av løsninger for digital eksamen UFS nr.: 147 Versjon: 0.6 Status: Utkast Dato: 23. okt. 2015 Tittel: Integrasjon av løsninger for digital eksamen Arbeidsgruppe: ecampus digital eksamen, Integrasjoner

Detaljer

Digital eksamen for UH-sektoren

Digital eksamen for UH-sektoren Digital eksamen for UH-sektoren Innhold 1.0 Introduksjon... 3 2.0 Om prosjektet «Digital eksamen»... 3 2.1 Partene i prosjektet... 4 3.0 Nærmere om behovet og ønsket funksjonalitet... 4 3.1 Generelle krav...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Digital eksamen

Digital eksamen Digital eksamen 04.02.2015 Agenda Strategi Målsetning Fremdriftsplan Kort om hvordan det har gått Utfordringer Drivkraft i nord gjennomgående strategier Engasjerende og aktuelle utdanninger UiT skal tilby

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Rapport fra tilsynssensor Høst 2008

Rapport fra tilsynssensor Høst 2008 UNIVERSITETET FOR MILJØ - OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR PLANTE - OG MILJØVITENSKAP PROF. GUNNHILD RIISE DIREKTE TLF 64965580 E-POST gunnhild.riise@umb.no DATO: 16.02.2009 Institutt for geofag, Universitetet

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for Vurdering Tid: Onsdag 6. september 2017, kl 10:00 15:00. Ceres, Nansen, Callisto

Referat. Møte i ekspertgruppe for Vurdering Tid: Onsdag 6. september 2017, kl 10:00 15:00. Ceres, Nansen, Callisto Felles studentsystem Telefon: 22852738 CERES Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no Referat Møte i ekspertgruppe for Vurdering

Detaljer

28. mai MN allmøte om digital eksamen

28. mai MN allmøte om digital eksamen 28. mai 2015 MN allmøte om digital eksamen Prosjektets mål: Å gjøre eksamen papirløs for alle involverte: studenten, eksamensadministratoren og faglærer/sensor. Levere «tjenesten digital eksamen» til UiOs

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING OG ANALYSE AV ARBEIDSPROSESSER KNYTTET TIL SENSUR

RAPPORT KARTLEGGING OG ANALYSE AV ARBEIDSPROSESSER KNYTTET TIL SENSUR 21. OKTOBER 2016 RAPPORT KARTLEGGING OG ANALYSE AV ARBEIDSPROSESSER KNYTTET TIL SENSUR AV DIGITAL EKSAMEN (TRADISJONELL EKSAMEN I LUKKET ROM) HALLGEIR SKØIEN VARSI KARABIN AS Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes

Detaljer

Norges teknisk- Digital Eksamen ved NTNU naturvitenskapelige universitet NTNU Sluttrapport fra forstudie Rapporten er utarbeidet og skrevet av:

Norges teknisk- Digital Eksamen ved NTNU naturvitenskapelige universitet NTNU Sluttrapport fra forstudie Rapporten er utarbeidet og skrevet av: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU Digital Eksamen ved NTNU Sluttrapport fra forstudie Oppdragsgiver: Studieavdelingen Kontaktperson: Knut Veium Forfatter: Per Hovde Dato: 13.02.2013 Versjon:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 13. september 2017, kl 10:00 16:00

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 13. september 2017, kl 10:00 16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 CERES Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-17-037 Referat Møte i ekspertgruppe

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Digital eksamen ecampus - et nasjonalt koordineringsprosjekt

Digital eksamen ecampus - et nasjonalt koordineringsprosjekt Digital eksamen ecampus - et nasjonalt koordineringsprosjekt Freddy Barstad, Nasjonal koordinator, ecampus UNINETT Inspera Høstseminar 24. september 2015 Photo by sciencesque - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Detaljer

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: 2017/8399 Sak 55/17 Forsinkelser i sensur Notat fra Studieadministrativ avdeling Vedtakssak Notat Til: Universitetets Utdanningsutvalg Fra:

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 10. mai 2017, kl 09:30 16:00

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 10. mai 2017, kl 09:30 16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 CERES Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no Referat Møte i ekspertgruppe for Digital

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Rita Iren Olsen, Studieseksjonen. Gruppeleder for eksamen- og studentsaker tilknyttet profesjonsstudiet i medisin

Rita Iren Olsen, Studieseksjonen. Gruppeleder for eksamen- og studentsaker tilknyttet profesjonsstudiet i medisin Rita Iren Olsen, Studieseksjonen Gruppeleder for eksamen- og studentsaker tilknyttet profesjonsstudiet i medisin Klagebehandling karakterfastsetting og formelle feil Endret praksis i offentliggjøring av

Detaljer

Bakgrunn for møtet: Temaer:

Bakgrunn for møtet: Temaer: Referat fra samarbeidsmøter mellom Fagutvalget ved Hedda Greni og Grethe Aase og ISP ved instituttleder Berit Rognhaug og faglig studieleder Heidi Mjelve, februar - april 2016 Bakgrunn for møtet: Studentrepresentantene

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen: gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold gjennomføres etter gjeldende lover

Detaljer

Digitalisering av skoleeksamen en veiledning. Administrative og organisatoriske utfordringer

Digitalisering av skoleeksamen en veiledning. Administrative og organisatoriske utfordringer Digitalisering av skoleeksamen en veiledning Administrative og organisatoriske utfordringer Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen, juni 2014 Innhold Bakgrunn for dokumentet... 2 Beskrivelse av

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde. Klage på karakterer Veiledning og skjemaer for elever (foreldre/foresatte) ved klage på standpunktkarakter/manglende standpunktkarakter i fag, orden/atferd, muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert januar 2017 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet...

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, Ingrid Melve, Uninett

Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, Ingrid Melve, Uninett Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, 2012-11-06 Ingrid Melve, Uninett Bakgrunn Helhetsblikk: arkitektur og arbeidsflyt Status for digital eksamen Arbeidsgruppen: sjekkliste

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

igital eksamen asjonalt prosjekt

igital eksamen asjonalt prosjekt igital eksamen asjonalt prosjekt reddy Barstad, Administrasjonsutvalget UHR TNU, 2014-03-17 tfordringer: (Bergen nov.2013) Mange piloter + Mange institusjoner er igang mye erfaring - men på ulik sted i

Detaljer

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016 INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER Skoleåret 2015/2016 Fylkesmannen i Buskerud Informasjon om saksbehandlingen ved klager på karakterer 3 Innhold 1 Klage på standpunktkarakter

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05. RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge

Detaljer

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Kari Skjølberg Daglig leder i FOT Hva er FOT? Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner o Finnmark fylkeskommune o Nord-Trøndelag

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer