Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører"

Transkript

1 Fagskolereglement

2 Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre aktuelle lover, forskrifter og andre reglementer som gjelder for andre statlige virksomheter. Fagskolen har utarbeidet egne retningslinjer som gjelder ved fagskolen. Alle aktuelle retningslinjer som har direkte eller indirekte kobling mot studentene ved fagskolen er samlet i dette dokumentet, kalt Fagskolereglement ved Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som Reglementet). Formålene med Reglementet er å sikre at studenter og ansatte får god informasjon og oversikt over rettigheter og plikter samt å bidra til at fagskolestudentene får tilfredsstillende vilkår, i tråd med lov ; Lov om fagskoleutdanning. Reglementet omfatter følgende forhold: - Kapittel 1 - Fagskolereglement - Kapittel 2 - Opptaksreglement - Kapittel 3 - Eksamensreglement - Kapittel 4 - Retningslinjer for behandling av klagesaker - Kapittel 5 - Retningslinjer for opphold i utlandet - Kapittel 6 - Etiske retningslinjer - Kapittel 7 - Realkompetansevurdering De nevnte retningslinjer og reglementer omhandler forholdet mellom to parter, herunder fagskolen og den enkelte fagskolestudent. Partenes ansvar og rettigheter er regulert gjennom disse. Den enkelte fagskolestudent plikter å sette seg inn i Reglementet. Studenten vil ved inngåelse av studiekontrakt bekrefte at han/hun vil plikte å etterleve alle forhold nevnt i skolens studiekontrakt, Reglementet for fagskolestudenter, og andre retningslinjer av lokal art gjeldende for hele skolen, herunder internatreglementet. Fagskolen er en sertifisert 1 miljøfyrtårnorganisasjon. Studentene forplikter seg dermed også å etterleve intensjonene i sertifiseringen og eventuelle utarbeidede retningslinjer gitt for dette. 1 Miljøfyrtårn; Første sertifisering gitt 2003, resertifisering 2006, 2010 og 2013 resertifisering gyldighetsperiode 23/ / Side 2

3 Alle studenter blir gitt kurs av fagskolens tekniske avdeling i forhold som knytter seg til retningslinjer gjennom miljøfyrtårnsertifikatet. Vedtatt av fagskolestyret ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører V V V V V Side 3

4 Innhold Forord... 2 Kapittel 1 - Reglementet v/ Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Formål og virkeområde Organisasjon og ledelse Studentens rettigheter Studentens plikter Ordensregler Adferd Rusmidler Skade på bygning og eiendeler Verneregler Internett Mislighold av inngåtte kontrakter Klagerett Forsøk på fusk Klagerett Disiplinære sanksjoner Brudd på ordensreglene, til Alvorlige brudd på ordensreglene, til Saksbehandling i disiplinærsaker Klagerett Studieavbrudd før avsluttet utdanning Fritak og innpassing Studentdemokrati Studentorgan Studentrepresentasjon i fagskolestyret Kapittel 2 - Opptaksreglement Generelt Opptakskrav fagskolestudier Opptakskrav Realkompetansevurdering Klage på realkompetansevurdering Betinget opptak Rangering og kvotering Ventelister Side 4

5 2-2.7 Opptakskomiteen Dokumentasjon Behandling av søknad Klagerett Kapittel 3 - Eksamensreglement Generelt Eksamensformer og definisjoner Oppmelding Avmelding Adgang til å avlegge eksamen Fritak fra eksamen Klagerett Ny prøve kontinuasjon Klagerett Satser Særskilt tilrettelegging av eksamen Klagerett Regler for eksamensdagen Ved skriftlige eksamener Ved muntlige og/eller praktiske eksamener Sykdom på eksamensdagen Hjelpemidler til eksamen Hjemmeeksamen og mappeeksamen Fusk eller forsøk på fusk under eksamen Klagerett Vurdering av arbeidskrav Klagerett Sensur Klagerett Formelle feil ved eksamen Klagerett Eksamensresultater Universitetets og høyskolerådets karakterskala Offentliggjøring Dokumentasjon på fagskoleutdanning Vitnemål Kompetansebevis Karakterutskrift Side 5

6 Kapittel 4 - Retningslinjer for behandling av klagesaker Generelt Klagerett på enkeltvedtak Klagefrist Fagskolens veiledningsplikt Klagenemnd Klagebehandling Mislighold av inngåtte kontrakter Disiplinære sanksjoner Fritak for fag Opptak på bakgrunn av formalkompetanse Realkompetansevurdering Opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering Fritak fra eksamen Ny prøve- kontinuasjon Særskilt tilrettelegging av eksamen Fusk eller forsøk på fusk under eksamen og arbeidskrav Underveisvurdering Sensur Formelle feil ved eksamen Kapittel 5 - Retningslinjer for opphold i utlandet: Ansvar og rettigheter Student-/elevkategorier Beredskapsplan A Studenter/elever på privat utenlandsopphold B Studenter/elever på datainnsamling, feltarbeid, kurs eller praksis Studentens/elevens ansvar Fagskolens-/ Avdelingsleders ansvar C Studenter/elever til vertsteder Studentens/elevens ansvar Fagskolens-/ Avdelingsleders ansvar A Student-/elevorganisert gruppereise Studentens/elevens ansvar Fagskolens-/ Avdelingsleders ansvar Kontaktpersonens ansvar B - Gruppereiser organisert av fagskolen Deltakernes ansvar Avdelingsleders ansvar Fagskolens ansvar Kontaktpersonens ansvar Side 6

7 Kapittel 6 Etiske retningslinjer Fagskolens verdier Tillit Trivsel og gjensidig respekt Lojalitet Ærlighet Fortrolighet Objektivitet Kapittel 7 Retningslinjer for realkompetansevurdering Generelt opptakskrav Realkompetanse Realkompetanse deles inn i Realkompetansevurdering Dokumentasjon av kompetanse Enkeltvedtak Opptaksprosessen Roller hvem gjør hva Rangering Vedtak Avslag Klagebehandling Side 7

8 Kapittel 1 - Reglementet v/ Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 1-1 Formål og virkeområde Reglementet gjelder for personer som etter søknad er tatt opp som student på fagskolen. Ved studentens undertegnelse av studiekontrakt mellom fagskolen og student forplikter vedkommende seg til å følge Reglementet. Formålet med Reglementet er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom godkjente fagskoleutdanninger Jf. Lov om fagskoleutdanning og å sikre at studenter ved fagskoleutdanningene får tilfredsstillende vilkår, herunder blant annet forhold som omhandler studentenes rettigheter, læringsmiljø, klagebehandling, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling av alle fagskolestudentene på Vea. 1-2 Organisasjon og ledelse Fagskolestyret er fagskolens øverste styringsorgan oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Fagskolestyret er også ansvarlig for at studentene får utdanning i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med studieplaner godkjent av NOKUT 2 jf. Lov om fagskoleutdanning 3. Fagskolestyret har eget reglement fastsatt av Kunnskapsdepartementet Studenter og ansatte har representanter i fagskolestyret jf. Reglementet Rektor står for den daglige driften av fagskolen i henhold til retningslinjer og fullmakt gitt av fagskolestyret Jf. Lov om fagskoleutdanning Studentens rettigheter Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de regler som til enhver tid er gjeldende. Jf. 4 LOV nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 2 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Side 8

9 1-4 Studentens plikter Studenten plikter å sette seg inn i og gjøre seg forstått med innholdet i alle kontrakter inngått mellom fagskolen og studenten. Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser samt annen informasjon som blir gitt av fagskolen. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglementer og instrukser som er fastsatt for fagskolens aktiviteter. Studenten må selv skaffe seg det undervisningsmateriell og lærerbøker som fagskolen ikke holder, men som kreves i opplæringen. Studenten må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt. En student som i studiesammenheng får kjennskap til noen personlige forhold, har taushetsplikt etter regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Fagskolen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 1-5 Ordensregler Fagskolen skal legge forholdene til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø. Det skal arbeides for å bedre studentvelferden. Jf. 4a LOV nr. 56: Lov om fagskoleutdanning Adferd Mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller annen krenkende adferd eller atferd som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid aksepteres ikke. Alle studenter plikter å hindre at dette forekommer Rusmidler Når det gjelder bruk av rusmidler i skoletiden, henvises det til Norsk lov. Studenter som må benytte rusmidler som behandlingsform må fremlegge legeerklæring om dette. Fagskolen kan gjøre særskilte vedtak basert på denne informasjonen. Side 9

10 1-5.3 Skade på bygning og eiendeler Oppstår det skade på bygninger, inventar, utstyr eller Veas eiendom for øvrig, må dette meldes til fagskolens personale umiddelbart. En student er ansvarlig for skolens økonomiske tap dersom det har oppstått en skade på grunn av studentens uaktsomme handlemåte Verneregler Studentene må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i aktuelle fag eller aktiviteter som fagskolen tilbyr, og skaffe det verneutstyret som er nødvendig og som fagskolen ikke holder. Alle skal opptre slik at krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas Internett Det er ikke tillatt å bruke fagskolens internett til å laste ned, spre eller lese materiell som er i strid med norsk lov Mislighold av inngåtte kontrakter Alle kontrakter inngått mellom fagskolen og den enkelte student, regulerer partenes ansvarsforhold. Ved mislighold av inngåtte kontrakter iverksettes tiltak i henhold til gjeldende kontrakt Klagerett Vedtak som omhandler mislighold av inngåtte kontrakter kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Fusk på arbeidskrav Et arbeidskrav kan annulleres dersom kandidaten har fusket eller forsøkt å fuske i besvarelsen. Ved avslørt fusk kan kandidaten få tilbud om å gjennomføre arbeidskravet på nytt. Fusk er når kandidaten bryter med forutsetningene som er lagt til grunn for det enkelte arbeidskrav Klagerett Vedtak som omhandler annullering av arbeidskrav grunnet fusk kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i fagskolereglementet kapittel 4. Side 10

11 1-6 Disiplinære sanksjoner Brudd på Reglementet, ordensreglene, til kan resultere i reaksjoner mot studenten i form av disiplinære sanksjoner. I de tilfeller det er hensiktsmessig vil det bli utstedt skriftlig advarsel før disiplinære sanksjoner iverksettes Brudd på ordensreglene, til Ved alvorlige brudd på Reglementet til 1-5.5, kan en student etter rektors vedtak utvises inntil 5 dager. Studenter har rett til å forklare seg før vedtak om utvisning fattes Alvorlige brudd på ordensreglene, til Ved særlig alvorlige brudd på Reglementet til 1-5.5, kan en student etter vedtak i fagskolestyret: Utvises inntil ett år Utvises resten av studietiden Med alvorlige brudd forstås: Gjentatte brudd jf En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for medstudenter, ansatte eller andre involverte i opplæringen, eller som gjør seg skyldig i grovt usømmelig opptreden Brudd på norsk lov Saksbehandling i disiplinærsaker Vedtak i 1-6.1, 1-6.2, er å anse som enkeltvedtak, og behandles i henhold til Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) med der tilhørende gjeldende forskrifter Klagerett Vedtak som omhandler disiplinærsanksjoner kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Studieavbrudd før avsluttet utdanning Dersom en student ønsker å slutte på fagskolen før hele utdanningen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolens administrasjon. De økonomiske forhold, samt Side 11

12 bestemmelser for tilbakelevering av utstyr og nøkler, reguleres av studiekontrakten og eventuelt husleiekontrakten inngått mellom studenten og fagskolen. 1-8 Fritak og innpassing En student kan søke om fritak for emner når det kan dokumenteres at tilsvarende, eller fag/emne på et høyere nivå er gjennomført og bestått. Fritak og innpassing søkes via eget skjema innen tre uker etter at utdanningen har startet. Det må vedlegges godkjent dokumentasjon av omfang og innhold, jf. eget søknadsskjema, i utdanningen/emnet det søkes fritak/innpassing for. Dersom en student har gjennomført deler av utdanningen ved annet studiested kan studenten søke innpassing ved Veas fagskolestudier. Utdanningen må oppfylle de faglige kravene for emnene det søkes om innpassing for. Utgangspunktet for vurdering av fritak og innpassing skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Læringsutbytte skal være sammenfallende med kompetansen det søkes fritak/innpassing med. Avdelingsleder på den aktuelle avdeling saksbehandler søknaden om fritak og innpassing. Rektor fatter vedtak om fritak og innpassing etter skriftlig redegjørelse fra avdelingsleder. Det vil fremgå på kompetansebeviset eller vitnemålet ved fritak fra emne Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om fritak og innpassing kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven og i Reglementets kapittel Studentdemokrati Alle klasser ved fagskolen skal velge en tillitsvalgt med personlig vara. Side 12

13 1-9.1 Studentorgan Fagskolen skal til enhver tid legge til rette for opprettelse av studentorgan for å ivareta studentenes interesser og samarbeid med ledelsen jf. Fagskoleloven 4. Studentorganet skal samarbeide med fagskolens styre om læringsmiljøet jf. Fagskolestyrets vedtekter 8. Rektor, eller den rektor har utnevnt, er studentorganets faste kontaktperson. Det er opp til studentorganet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på studentorganets møter. Studentorganet skal bestå av klassetillitsvalgt med vararepresentant fra hver fagskoleklasse, valgt inn av medstudenter i gjeldende klasse Studentrepresentasjon i fagskolestyret Studentene på fagskolen er representert i fagskolestyret med 2 to - representanter. Studentrepresentantenes rettigheter er gitt i Fagskolestyrets vedtekter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen og velges ved elektronisk urnevalg blant alle fagskolestudentene. Studentrepresentantene oppnevnes formelt av Kunnskapsdepartementet etter gjennomførte elektronisk urnevalg på skolen, og blant dem som har fått flest stemmer, dog under hensyn til likestillingslovens krav for sammensetning. Studentene vil bli oppnevnt etter gjennomført valg. De valgte studentrepresentanter velges for ett år av gangen eller fortsetter inntil nye kan oppnevnes. Side 13

14 Kapittel 2 - Opptaksreglement 2-1 Generelt Opptaksreglementet gir retningslinjer for opptak av studenter på fagskoleutdanningene ved fagskolen. Opptaksreglementet skal bidra til kvalitetssikring av opptaket ved alle fagskoleutdanningene ved fagskolen. Opptaksreglementet regulerer forhold som omfatter opptakskrav, behandling av søknad, opptak på bakgrunn av realkompetanse, dokumentasjon og klage på opptak. For gjeldende søknadsfrister til studiene henvises det til fagskolens hjemmeside. 2-2 Opptakskrav fagskolestudier Opptakskrav Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. Fagskoleloven 1. Opptakskravene til fagskolestudier er ett av følgende: A. Fullført og bestått videregående opplæring, jf. Fagskolelovens 1 2. ledd, med VG3/Fagbrev/Svennebrev i det aktuelle fagområdet, jf. studieplanen til det enkelte fagskolestudium. B. Tilsvarende realkompetanse, jf. Fagskolelovens 1 2. ledd. Søkere som ønsker realkompetansevurdering, se i Reglementet. Side 14

15 2-2.2 Realkompetansevurdering Dersom søker ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet til en fagskoleutdanning vil du kunne søke fagskolen om realkompetansevurdering jf. fagskolens retningslinjer for realkompetansevurdering. Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. Retningslinjene for realkompetansevurdering på fagskolen finner du i kapittel 7. Ved henvendelse fra søkere som ønsker realkompetansevurdering vil fagskolen veilede og hjelpe søker i søknadsprosessen frem til realkompetansevurdering Klage på realkompetansevurdering Vedtak som omhandler realkompetansevurdering er enkeltvedtak jf. forvaltningsloven og kan påklages. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet, kapittel Betinget opptak Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener/fagbrev jf som kreves for det aktuelle studiet, er avlagt/gjennomført. Disse søkerne kan tas opp under forbehold om at gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev jf , fremlegges. Først når søker fremviser gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev jf vil søker bli formelt opptatt til fagskolestudiet. Søker beholder plassen ved fortløpende opptak i tre uker fra søker skulle kunne gjort seg kjent med resultatene fra avlagt eksamen. Dersom skolen ikke mottar dokumentasjon på avlagt og bestått eksamen innen frister gitt i dette avsnitt går plassen til den første på venteliste Rangering og kvotering Kriterier for rangering etter formelt opptakskrav: 1. Søkere med relevant praksis går foran søkere uten. 2. Søkere som sidestilles etter pkt.1 blir innstilt etter karakterer. For rangering av realkompetansesøkere: 1. Søkere med lengst variert og relevant praksis går foran de andre. Kvotering: 30% av studieplassene ved fagskolestudiene er forbeholdt søkere med realkompetanse. Side 15

16 2-2.6 Ventelister Når studiet er fulltegnet, opprettes nummererte ventelister i tråd med fagskolens kriterier for rangering ved opptak Opptakskomiteen Opptakskomiteen har ansvaret for opptaket til alle fagskolens fagskoleutdanninger. Opptakskomiteen består av avdelingsleder gartnerfagene og avdelingsleder blomsterdekoratørfagene samt en representant fra studieadministrasjonen. Søknadene blir behandlet etter gitte opptaksrutiner og opptak blir gjort i henhold til definerte opptakskrav i dette dokumentet og gjeldende studieplan Dokumentasjon Dokumentasjon på utdanning skal være i form av attesterte kopier av vitnemål, kompetansebevis eller andre tilsvarende dokumenter. Disse skal leveres fagskolen sammen med søknaden eller så tidlig som mulig etter at søkeren har mottatt sine dokumenter fra annen utdanningsinstitusjon. Dokumentasjon på yrkespraksis skal være i form av attestert arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og sluttidspunkt, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned, samt en beskrivelse av arbeidsinnholdet eller yrkestittel. 2-3 Behandling av søknad Søknader vedrørende opptak til fagskolestudier mottas og registreres i studieadministrasjonen på fagskolen. Skriftlig bekreftelse på mottatt søknad sendes, fra fagskolens studieadministrasjon, til søkeren innen en uke fra mottatt søknad, før opptakskomiteen på Vea overtar søknaden for behandling. 2-4 Klagerett Vedtak som omhandler avslag på opptak kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel 4. Side 16

17 Kapittel 3 - Eksamensreglement 3-1 Generelt Eksamen ved fagskolen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende studieplaner og lov om fagskoleutdanning, herunder regler og retningslinjer gitt av NOKUT. Disse retningslinjene gjelder for alle eksamener ved fagskolestudiene og omfatter alle vurderinger som inngår i grunnlaget for en karakter. 3-2 Eksamensformer og definisjoner Fagskolen benytter ulike eksamensformer på de ulike fagskolestudiene, angitt i de enkelte studieplaner. Retningslinjene er gjeldende for samtlige eksamensformer. 3-3 Oppmelding Den enkelte student har selv ansvaret for å melde seg opp til eksamen. Dette gjøres ved registrering første skoleuke i studieadministrasjonen. Siste frist for oppmelding til ordinær eksamen er senest 2 uker før eksamen skal avlegges. Fagskolen har intet ansvar for oppmelding til kontinuasjonseksamen. Den enkelte kandidat må selv søke oppmelding til kontinuasjonseksamen til fagskolens studieadministrasjon poststemplet senest 10 uker før eksamen skal avholdes. Dersom søknad om kontinuasjonseksamen gjelder for tider utenfor ordinære eksamenstid har ikke fagskole plikt til å legge til rette for ønsket tidspunkt. Eksamen blir gjennomført på dato fastsatt av fagskolen. 3-4 Avmelding Dersom en kandidat velger å melde seg av allerede oppmeldt eksamen må dette gjøres minimum 6 uker før eksamen skal avlegges/påbegynnes. Ved avmelding etter denne tid, vil kandidaten miste retten til ny vederlagsfri eksamen om ikke legeerklæring foreligger. 3-5 Adgang til å avlegge eksamen For å kunne gå opp til eksamen må man være opptatt som student ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og ha betalt studieavgiften for studiet, eller som har betalt eksamensavgift ved kontinuasjon eller ny eksamen. Side 17

18 Arbeidskrav og studiekrav som fremgår av gjeldende planverk, må være gjennomført og bestått før en kandidat kan gå opp til eksamen. Kandidater som står i fare for og ikke å bestå obligatoriske arbeidskrav og studiekrav, skal varsles senest tre uker før den aktuelle eksamen og gis en endelig frist for å oppfylle kravene. Ved ikke bestått praksis, hvor praksis er en obligatorisk del av eksamen, kan studenten gjennomføre praksis på nytt. Dersom studenten for andre gang ikke består samme praksisperiode, kan vedkommende ikke fortsette studiene. I spesielle tilfeller (for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremlagt legeattest) kan ansvarlig avdelingsleder, etter søknad fra studenten, i samråd med faglærer, gi dispensasjon for ny(e) praksisperiode(r). 3-6 Fritak fra eksamen Fritak fra eksamen skal gis når det kan dokumenteres gjennomføring av tilsvarende eller en mer omfattende eksamen ved samme eller annen institusjon. Det kan også gis fritak på grunnlag av avlagt eksamen i tilsvarende emne på samme eller høyere nivå. Søknad om fritak skal rettes til fagskolens studieadministrasjon på eget skjema for søknad om fritak. Søknaden må være levert senest tre uker etter studiestart. Ansvarlig avdelingsleder fatter vedtak i forbindelse med søknader om fritak etter konsultasjon med berørt(e) faglærer(e). Fritak fra eksamen skal fremgå på vitnemål og karakterutskrift med angivelse av grunnlag for fritak Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om fritak fra eksamen kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Ny prøve kontinuasjon En student ved fagskolen har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i det samme pensum eller levere prosjektoppgave/obligatorisk oppgave i samme emne mer enn tre ganger. Større prosjektarbeider som forutsetter individuell eller gruppebasert veiledning, kan gjentas bare en gang. Avdelingsleder kan i særskilte tilfeller, som for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremleggelse av legeattest, fatte vedtak om fravikelser fra disse bestemmelsene. Side 18

19 Ny eksamen kan avlegges mot en avgift, regulert i studiekontrakten. Dersom kandidaten ved legeattest har dokumentert fravær fra eksamen, vil vedkommende få ny eksamen kostnadsfritt neste gang ordinær eksamen gjennomføres på skolen, dog ikke senere enn ett kalenderår etter sensur på avlagt ordinær eksamen. Studenter som ønsker å ta en ny eksamen, må søke om dette til fagskolen på et eget søknadsskjema innen 8 uker fra offentliggjort sensur på ordinær eksamen, som også er å anses som oppmelding til eksamen. Kontinuasjonseksamen legges samtidig med neste ordinære eksamen. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold vil det bli gitt anledning til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen en gang etter gammel ordning Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om ny prøve- kontinuasjon kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Satser Avgiftene for kontinuasjon og øvrige satser fremkommer av studiekontrakt. 3-8 Særskilt tilrettelegging av eksamen Kandidater som mener seg berettiget til utvidet tid på eksamen eller har behov for særskilte tilrettelegging i en eller annen form av medisinske eller andre årsaker, må levere søknad om dette til fagskolens studieadministrasjon, på eget skjema. Søknaden må foreligge minimum 8 uker før eksamen skal gjennomføres. Det skal legges ved legeattest ved en slik søknad. Studieadministrasjonen fatter vedtak om tilrettelegging. De eventuelle tiltakene må være tilpasset hver enkelt kandidat slik at man på best mulig måte kan utlikne problemene til kandidaten. Tiltakene må ikke føre til at kandidaten får fordeler fremfor andre som ikke går opp til en tilrettelagt eksamen Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel 4. Side 19

20 3-9 Regler for eksamensdagen Ved skriftlige eksamener Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før tidspunkt for eksamensstart ved skriftlige eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til en av eksamensvaktene. Dersom ingen andre kandidater har forlatt lokalet, skal kandidaten få utlevert eksamensoppgaven og begynne eksamen, dog ikke senere enn 45 minutter etter ordinær start for eksamenen. Eksamensvakten noterer tidspunktet for når kandidaten startet eksamen, kandidatnummer og årsak til for sent oppmøte, dette skal underskrives av både eksamensvakt og kandidat og leveres til studieadministrasjonen. Kandidater som møter for sent, må likevel levere besvarelsen seneste ved den ordinære eksamenstidens slutt. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. En kandidat som møter etter at en annen kandidat har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. En kandidat som nektes adgang til eksamen vil bli regnet som ikke møtt. Under eksamen forplikter kandidaten å rette seg etter eksamensvaktens anvisninger, både i og utenfor eksamenslokalet Ved muntlige og/eller praktiske eksamener Kandidaten skal være på plass på eksamensavviklingsstedet senest 15 minutter før tidspunkt for eksamensstart ved muntlige og/eller praktiske eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til fagskolens studieadministrasjon, som orienterer sensorpanelet. Ekstern sensor alene avgjør om kandidaten kan gå opp til eksamen senere på dagen, og under hvilke eventuelle forutsetninger. Kandidater som møter senere enn 45 minutter etter oppsatt tid skal vises bort fra eksamensavviklingsstedet av studieadministrasjonen. Dersom det medfører en fordel for en kandidat å komme for sent skal kandidaten uten unntak bortvises fra eksamensavviklingsstedet av studieadministrasjonen. Det er ekstern sensor alene som avgjør om forsinkelsen kan ha fordelaktig betydning. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. Det er fagskolens representant som er ansvarlig for at kandidatlisten fylles ut og overleveres studieadministrasjonen når alle kandidatene har avviklet sin eksamen. Side 20

21 3-9.3 Sykdom på eksamensdagen Kandidater som er forhindret i å møte til eksamen på grunn av sykdom, skal sende legeattest til fagskolen så snart forholdet er kjent, og senest poststemplet 5 virkedager etter eksamensdagen. Blir en kandidat syk under eksamen, må kandidaten sørge for at legeattest blir levert til fagskolen poststemplet innen 5 virkedager etter eksamensdagen. Kandidatene kan levere legeattest ved personlig oppmøte så snart forholdet er kjent, og senest 5 virkedager etter eksamensdagen Hjelpemidler til eksamen Eksamen kan organiseres med hjelpemidler. Faglærer fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt til hver eksamen. Eventuell bruk av hjelpemidler må gjøres kjent ovenfor kandidatene senest 3 uker før eksamen på læringsplattformen til fagskolen. Hvilke hjelpemidler som er tillatt skal være oppført på eksamensoppgaven. Kandidaten har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og medbringe tillatte hjelpemidler, dersom det ikke blir gitt beskjed om at fagskolen stiller med hjelpemidler Hjemmeeksamen og mappeeksamen Ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal besvarelsen leveres til fagskolen innen fastsatt tidspunkt for eksamenslevering. Eksamensbesvarelser som sendes med post, skal sendes rekommandert på kandidatens bekostning og være poststemplet senest innen fastsatt tidspunkt for eksamenslevering. Konvolutter som er poststemplet etter fristens utløp, og sendinger som ikke er sendt rekommandert, vil ikke bli vurdert. Eksamensbesvarelser ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal i de tilfeller det ikke er gitt annen beskjed, leveres i tre eksemplarer. Besvarelsen skal ikke påføres navn, men kandidatnummer som er utdelt i forbindelse med eksamensoppgaven. Ved levering av praktisk arbeid leveres dette i et eksemplar som en av sensorene dokumenterer ved hjelp av bilder og/eller video. Bilder og/eller video legges med som dokumentasjon ved en eventuell klage. I de tilfeller hvor eksamensbesvarelsen skal leveres elektronisk gjennom fagskolens læringsplattform, må besvarelsen være levert innen fastsatt tidsfrist. Etter angitt tidsfrist vil læringsplattformen være låst for mottak av besvarelser. Dokumentet som leveres skal ikke være merket med navn, men med kandidatnummer. Fagskolen står ikke ansvarlig for at innleveringer ikke har funnet sted innen angitt frist som følge av problemer med fagskolens infrastruktur for IKT (gjelder ikke nedetid med læringsplattform). Side 21

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Med Vea-student menes en registrert student med gyldig studierett ved Vea. Vea-studenter i utlandet deles inn i 5 kategorier med ulikt ansvar

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEREGLEMENT 2015 TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 2. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 3 3. HJEMLER... 3 4. UNDERSØKELSES- OG MELDEPLIKT... 3 4.1. PLIKT TIL Å GJØRE SEG KJENT MED

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer