Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører"

Transkript

1 Fagskolereglement

2 Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre aktuelle lover, forskrifter og andre reglementer som gjelder for andre statlige virksomheter. Fagskolen har utarbeidet egne retningslinjer som gjelder ved fagskolen. Alle aktuelle retningslinjer som har direkte eller indirekte kobling mot studentene ved fagskolen er samlet i dette dokumentet, kalt Fagskolereglement ved Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som Reglementet). Formålene med Reglementet er å sikre at studenter og ansatte får god informasjon og oversikt over rettigheter og plikter samt å bidra til at fagskolestudentene får tilfredsstillende vilkår, i tråd med lov ; Lov om fagskoleutdanning. Reglementet omfatter følgende forhold: - Kapittel 1 - Fagskolereglement - Kapittel 2 - Opptaksreglement - Kapittel 3 - Eksamensreglement - Kapittel 4 - Retningslinjer for behandling av klagesaker - Kapittel 5 - Retningslinjer for opphold i utlandet - Kapittel 6 - Etiske retningslinjer - Kapittel 7 - Realkompetansevurdering De nevnte retningslinjer og reglementer omhandler forholdet mellom to parter, herunder fagskolen og den enkelte fagskolestudent. Partenes ansvar og rettigheter er regulert gjennom disse. Den enkelte fagskolestudent plikter å sette seg inn i Reglementet. Studenten vil ved inngåelse av studiekontrakt bekrefte at han/hun vil plikte å etterleve alle forhold nevnt i skolens studiekontrakt, Reglementet for fagskolestudenter, og andre retningslinjer av lokal art gjeldende for hele skolen, herunder internatreglementet. Fagskolen er en sertifisert 1 miljøfyrtårnorganisasjon. Studentene forplikter seg dermed også å etterleve intensjonene i sertifiseringen og eventuelle utarbeidede retningslinjer gitt for dette. 1 Miljøfyrtårn; Første sertifisering gitt 2003, resertifisering 2006, 2010 og 2013 resertifisering gyldighetsperiode 23/ / Side 2

3 Alle studenter blir gitt kurs av fagskolens tekniske avdeling i forhold som knytter seg til retningslinjer gjennom miljøfyrtårnsertifikatet. Vedtatt av fagskolestyret ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører V V V V V Side 3

4 Innhold Forord... 2 Kapittel 1 - Reglementet v/ Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Formål og virkeområde Organisasjon og ledelse Studentens rettigheter Studentens plikter Ordensregler Adferd Rusmidler Skade på bygning og eiendeler Verneregler Internett Mislighold av inngåtte kontrakter Klagerett Forsøk på fusk Klagerett Disiplinære sanksjoner Brudd på ordensreglene, til Alvorlige brudd på ordensreglene, til Saksbehandling i disiplinærsaker Klagerett Studieavbrudd før avsluttet utdanning Fritak og innpassing Studentdemokrati Studentorgan Studentrepresentasjon i fagskolestyret Kapittel 2 - Opptaksreglement Generelt Opptakskrav fagskolestudier Opptakskrav Realkompetansevurdering Klage på realkompetansevurdering Betinget opptak Rangering og kvotering Ventelister Side 4

5 2-2.7 Opptakskomiteen Dokumentasjon Behandling av søknad Klagerett Kapittel 3 - Eksamensreglement Generelt Eksamensformer og definisjoner Oppmelding Avmelding Adgang til å avlegge eksamen Fritak fra eksamen Klagerett Ny prøve kontinuasjon Klagerett Satser Særskilt tilrettelegging av eksamen Klagerett Regler for eksamensdagen Ved skriftlige eksamener Ved muntlige og/eller praktiske eksamener Sykdom på eksamensdagen Hjelpemidler til eksamen Hjemmeeksamen og mappeeksamen Fusk eller forsøk på fusk under eksamen Klagerett Vurdering av arbeidskrav Klagerett Sensur Klagerett Formelle feil ved eksamen Klagerett Eksamensresultater Universitetets og høyskolerådets karakterskala Offentliggjøring Dokumentasjon på fagskoleutdanning Vitnemål Kompetansebevis Karakterutskrift Side 5

6 Kapittel 4 - Retningslinjer for behandling av klagesaker Generelt Klagerett på enkeltvedtak Klagefrist Fagskolens veiledningsplikt Klagenemnd Klagebehandling Mislighold av inngåtte kontrakter Disiplinære sanksjoner Fritak for fag Opptak på bakgrunn av formalkompetanse Realkompetansevurdering Opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering Fritak fra eksamen Ny prøve- kontinuasjon Særskilt tilrettelegging av eksamen Fusk eller forsøk på fusk under eksamen og arbeidskrav Underveisvurdering Sensur Formelle feil ved eksamen Kapittel 5 - Retningslinjer for opphold i utlandet: Ansvar og rettigheter Student-/elevkategorier Beredskapsplan A Studenter/elever på privat utenlandsopphold B Studenter/elever på datainnsamling, feltarbeid, kurs eller praksis Studentens/elevens ansvar Fagskolens-/ Avdelingsleders ansvar C Studenter/elever til vertsteder Studentens/elevens ansvar Fagskolens-/ Avdelingsleders ansvar A Student-/elevorganisert gruppereise Studentens/elevens ansvar Fagskolens-/ Avdelingsleders ansvar Kontaktpersonens ansvar B - Gruppereiser organisert av fagskolen Deltakernes ansvar Avdelingsleders ansvar Fagskolens ansvar Kontaktpersonens ansvar Side 6

7 Kapittel 6 Etiske retningslinjer Fagskolens verdier Tillit Trivsel og gjensidig respekt Lojalitet Ærlighet Fortrolighet Objektivitet Kapittel 7 Retningslinjer for realkompetansevurdering Generelt opptakskrav Realkompetanse Realkompetanse deles inn i Realkompetansevurdering Dokumentasjon av kompetanse Enkeltvedtak Opptaksprosessen Roller hvem gjør hva Rangering Vedtak Avslag Klagebehandling Side 7

8 Kapittel 1 - Reglementet v/ Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 1-1 Formål og virkeområde Reglementet gjelder for personer som etter søknad er tatt opp som student på fagskolen. Ved studentens undertegnelse av studiekontrakt mellom fagskolen og student forplikter vedkommende seg til å følge Reglementet. Formålet med Reglementet er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom godkjente fagskoleutdanninger Jf. Lov om fagskoleutdanning og å sikre at studenter ved fagskoleutdanningene får tilfredsstillende vilkår, herunder blant annet forhold som omhandler studentenes rettigheter, læringsmiljø, klagebehandling, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling av alle fagskolestudentene på Vea. 1-2 Organisasjon og ledelse Fagskolestyret er fagskolens øverste styringsorgan oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Fagskolestyret er også ansvarlig for at studentene får utdanning i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med studieplaner godkjent av NOKUT 2 jf. Lov om fagskoleutdanning 3. Fagskolestyret har eget reglement fastsatt av Kunnskapsdepartementet Studenter og ansatte har representanter i fagskolestyret jf. Reglementet Rektor står for den daglige driften av fagskolen i henhold til retningslinjer og fullmakt gitt av fagskolestyret Jf. Lov om fagskoleutdanning Studentens rettigheter Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de regler som til enhver tid er gjeldende. Jf. 4 LOV nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 2 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Side 8

9 1-4 Studentens plikter Studenten plikter å sette seg inn i og gjøre seg forstått med innholdet i alle kontrakter inngått mellom fagskolen og studenten. Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser samt annen informasjon som blir gitt av fagskolen. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglementer og instrukser som er fastsatt for fagskolens aktiviteter. Studenten må selv skaffe seg det undervisningsmateriell og lærerbøker som fagskolen ikke holder, men som kreves i opplæringen. Studenten må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt. En student som i studiesammenheng får kjennskap til noen personlige forhold, har taushetsplikt etter regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Fagskolen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 1-5 Ordensregler Fagskolen skal legge forholdene til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø. Det skal arbeides for å bedre studentvelferden. Jf. 4a LOV nr. 56: Lov om fagskoleutdanning Adferd Mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller annen krenkende adferd eller atferd som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid aksepteres ikke. Alle studenter plikter å hindre at dette forekommer Rusmidler Når det gjelder bruk av rusmidler i skoletiden, henvises det til Norsk lov. Studenter som må benytte rusmidler som behandlingsform må fremlegge legeerklæring om dette. Fagskolen kan gjøre særskilte vedtak basert på denne informasjonen. Side 9

10 1-5.3 Skade på bygning og eiendeler Oppstår det skade på bygninger, inventar, utstyr eller Veas eiendom for øvrig, må dette meldes til fagskolens personale umiddelbart. En student er ansvarlig for skolens økonomiske tap dersom det har oppstått en skade på grunn av studentens uaktsomme handlemåte Verneregler Studentene må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i aktuelle fag eller aktiviteter som fagskolen tilbyr, og skaffe det verneutstyret som er nødvendig og som fagskolen ikke holder. Alle skal opptre slik at krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas Internett Det er ikke tillatt å bruke fagskolens internett til å laste ned, spre eller lese materiell som er i strid med norsk lov Mislighold av inngåtte kontrakter Alle kontrakter inngått mellom fagskolen og den enkelte student, regulerer partenes ansvarsforhold. Ved mislighold av inngåtte kontrakter iverksettes tiltak i henhold til gjeldende kontrakt Klagerett Vedtak som omhandler mislighold av inngåtte kontrakter kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Fusk på arbeidskrav Et arbeidskrav kan annulleres dersom kandidaten har fusket eller forsøkt å fuske i besvarelsen. Ved avslørt fusk kan kandidaten få tilbud om å gjennomføre arbeidskravet på nytt. Fusk er når kandidaten bryter med forutsetningene som er lagt til grunn for det enkelte arbeidskrav Klagerett Vedtak som omhandler annullering av arbeidskrav grunnet fusk kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i fagskolereglementet kapittel 4. Side 10

11 1-6 Disiplinære sanksjoner Brudd på Reglementet, ordensreglene, til kan resultere i reaksjoner mot studenten i form av disiplinære sanksjoner. I de tilfeller det er hensiktsmessig vil det bli utstedt skriftlig advarsel før disiplinære sanksjoner iverksettes Brudd på ordensreglene, til Ved alvorlige brudd på Reglementet til 1-5.5, kan en student etter rektors vedtak utvises inntil 5 dager. Studenter har rett til å forklare seg før vedtak om utvisning fattes Alvorlige brudd på ordensreglene, til Ved særlig alvorlige brudd på Reglementet til 1-5.5, kan en student etter vedtak i fagskolestyret: Utvises inntil ett år Utvises resten av studietiden Med alvorlige brudd forstås: Gjentatte brudd jf En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for medstudenter, ansatte eller andre involverte i opplæringen, eller som gjør seg skyldig i grovt usømmelig opptreden Brudd på norsk lov Saksbehandling i disiplinærsaker Vedtak i 1-6.1, 1-6.2, er å anse som enkeltvedtak, og behandles i henhold til Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) med der tilhørende gjeldende forskrifter Klagerett Vedtak som omhandler disiplinærsanksjoner kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Studieavbrudd før avsluttet utdanning Dersom en student ønsker å slutte på fagskolen før hele utdanningen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolens administrasjon. De økonomiske forhold, samt Side 11

12 bestemmelser for tilbakelevering av utstyr og nøkler, reguleres av studiekontrakten og eventuelt husleiekontrakten inngått mellom studenten og fagskolen. 1-8 Fritak og innpassing En student kan søke om fritak for emner når det kan dokumenteres at tilsvarende, eller fag/emne på et høyere nivå er gjennomført og bestått. Fritak og innpassing søkes via eget skjema innen tre uker etter at utdanningen har startet. Det må vedlegges godkjent dokumentasjon av omfang og innhold, jf. eget søknadsskjema, i utdanningen/emnet det søkes fritak/innpassing for. Dersom en student har gjennomført deler av utdanningen ved annet studiested kan studenten søke innpassing ved Veas fagskolestudier. Utdanningen må oppfylle de faglige kravene for emnene det søkes om innpassing for. Utgangspunktet for vurdering av fritak og innpassing skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Læringsutbytte skal være sammenfallende med kompetansen det søkes fritak/innpassing med. Avdelingsleder på den aktuelle avdeling saksbehandler søknaden om fritak og innpassing. Rektor fatter vedtak om fritak og innpassing etter skriftlig redegjørelse fra avdelingsleder. Det vil fremgå på kompetansebeviset eller vitnemålet ved fritak fra emne Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om fritak og innpassing kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven og i Reglementets kapittel Studentdemokrati Alle klasser ved fagskolen skal velge en tillitsvalgt med personlig vara. Side 12

13 1-9.1 Studentorgan Fagskolen skal til enhver tid legge til rette for opprettelse av studentorgan for å ivareta studentenes interesser og samarbeid med ledelsen jf. Fagskoleloven 4. Studentorganet skal samarbeide med fagskolens styre om læringsmiljøet jf. Fagskolestyrets vedtekter 8. Rektor, eller den rektor har utnevnt, er studentorganets faste kontaktperson. Det er opp til studentorganet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på studentorganets møter. Studentorganet skal bestå av klassetillitsvalgt med vararepresentant fra hver fagskoleklasse, valgt inn av medstudenter i gjeldende klasse Studentrepresentasjon i fagskolestyret Studentene på fagskolen er representert i fagskolestyret med 2 to - representanter. Studentrepresentantenes rettigheter er gitt i Fagskolestyrets vedtekter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen og velges ved elektronisk urnevalg blant alle fagskolestudentene. Studentrepresentantene oppnevnes formelt av Kunnskapsdepartementet etter gjennomførte elektronisk urnevalg på skolen, og blant dem som har fått flest stemmer, dog under hensyn til likestillingslovens krav for sammensetning. Studentene vil bli oppnevnt etter gjennomført valg. De valgte studentrepresentanter velges for ett år av gangen eller fortsetter inntil nye kan oppnevnes. Side 13

14 Kapittel 2 - Opptaksreglement 2-1 Generelt Opptaksreglementet gir retningslinjer for opptak av studenter på fagskoleutdanningene ved fagskolen. Opptaksreglementet skal bidra til kvalitetssikring av opptaket ved alle fagskoleutdanningene ved fagskolen. Opptaksreglementet regulerer forhold som omfatter opptakskrav, behandling av søknad, opptak på bakgrunn av realkompetanse, dokumentasjon og klage på opptak. For gjeldende søknadsfrister til studiene henvises det til fagskolens hjemmeside. 2-2 Opptakskrav fagskolestudier Opptakskrav Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. Fagskoleloven 1. Opptakskravene til fagskolestudier er ett av følgende: A. Fullført og bestått videregående opplæring, jf. Fagskolelovens 1 2. ledd, med VG3/Fagbrev/Svennebrev i det aktuelle fagområdet, jf. studieplanen til det enkelte fagskolestudium. B. Tilsvarende realkompetanse, jf. Fagskolelovens 1 2. ledd. Søkere som ønsker realkompetansevurdering, se i Reglementet. Side 14

15 2-2.2 Realkompetansevurdering Dersom søker ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet til en fagskoleutdanning vil du kunne søke fagskolen om realkompetansevurdering jf. fagskolens retningslinjer for realkompetansevurdering. Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. Retningslinjene for realkompetansevurdering på fagskolen finner du i kapittel 7. Ved henvendelse fra søkere som ønsker realkompetansevurdering vil fagskolen veilede og hjelpe søker i søknadsprosessen frem til realkompetansevurdering Klage på realkompetansevurdering Vedtak som omhandler realkompetansevurdering er enkeltvedtak jf. forvaltningsloven og kan påklages. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet, kapittel Betinget opptak Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener/fagbrev jf som kreves for det aktuelle studiet, er avlagt/gjennomført. Disse søkerne kan tas opp under forbehold om at gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev jf , fremlegges. Først når søker fremviser gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev jf vil søker bli formelt opptatt til fagskolestudiet. Søker beholder plassen ved fortløpende opptak i tre uker fra søker skulle kunne gjort seg kjent med resultatene fra avlagt eksamen. Dersom skolen ikke mottar dokumentasjon på avlagt og bestått eksamen innen frister gitt i dette avsnitt går plassen til den første på venteliste Rangering og kvotering Kriterier for rangering etter formelt opptakskrav: 1. Søkere med relevant praksis går foran søkere uten. 2. Søkere som sidestilles etter pkt.1 blir innstilt etter karakterer. For rangering av realkompetansesøkere: 1. Søkere med lengst variert og relevant praksis går foran de andre. Kvotering: 30% av studieplassene ved fagskolestudiene er forbeholdt søkere med realkompetanse. Side 15

16 2-2.6 Ventelister Når studiet er fulltegnet, opprettes nummererte ventelister i tråd med fagskolens kriterier for rangering ved opptak Opptakskomiteen Opptakskomiteen har ansvaret for opptaket til alle fagskolens fagskoleutdanninger. Opptakskomiteen består av avdelingsleder gartnerfagene og avdelingsleder blomsterdekoratørfagene samt en representant fra studieadministrasjonen. Søknadene blir behandlet etter gitte opptaksrutiner og opptak blir gjort i henhold til definerte opptakskrav i dette dokumentet og gjeldende studieplan Dokumentasjon Dokumentasjon på utdanning skal være i form av attesterte kopier av vitnemål, kompetansebevis eller andre tilsvarende dokumenter. Disse skal leveres fagskolen sammen med søknaden eller så tidlig som mulig etter at søkeren har mottatt sine dokumenter fra annen utdanningsinstitusjon. Dokumentasjon på yrkespraksis skal være i form av attestert arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og sluttidspunkt, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned, samt en beskrivelse av arbeidsinnholdet eller yrkestittel. 2-3 Behandling av søknad Søknader vedrørende opptak til fagskolestudier mottas og registreres i studieadministrasjonen på fagskolen. Skriftlig bekreftelse på mottatt søknad sendes, fra fagskolens studieadministrasjon, til søkeren innen en uke fra mottatt søknad, før opptakskomiteen på Vea overtar søknaden for behandling. 2-4 Klagerett Vedtak som omhandler avslag på opptak kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel 4. Side 16

17 Kapittel 3 - Eksamensreglement 3-1 Generelt Eksamen ved fagskolen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende studieplaner og lov om fagskoleutdanning, herunder regler og retningslinjer gitt av NOKUT. Disse retningslinjene gjelder for alle eksamener ved fagskolestudiene og omfatter alle vurderinger som inngår i grunnlaget for en karakter. 3-2 Eksamensformer og definisjoner Fagskolen benytter ulike eksamensformer på de ulike fagskolestudiene, angitt i de enkelte studieplaner. Retningslinjene er gjeldende for samtlige eksamensformer. 3-3 Oppmelding Den enkelte student har selv ansvaret for å melde seg opp til eksamen. Dette gjøres ved registrering første skoleuke i studieadministrasjonen. Siste frist for oppmelding til ordinær eksamen er senest 2 uker før eksamen skal avlegges. Fagskolen har intet ansvar for oppmelding til kontinuasjonseksamen. Den enkelte kandidat må selv søke oppmelding til kontinuasjonseksamen til fagskolens studieadministrasjon poststemplet senest 10 uker før eksamen skal avholdes. Dersom søknad om kontinuasjonseksamen gjelder for tider utenfor ordinære eksamenstid har ikke fagskole plikt til å legge til rette for ønsket tidspunkt. Eksamen blir gjennomført på dato fastsatt av fagskolen. 3-4 Avmelding Dersom en kandidat velger å melde seg av allerede oppmeldt eksamen må dette gjøres minimum 6 uker før eksamen skal avlegges/påbegynnes. Ved avmelding etter denne tid, vil kandidaten miste retten til ny vederlagsfri eksamen om ikke legeerklæring foreligger. 3-5 Adgang til å avlegge eksamen For å kunne gå opp til eksamen må man være opptatt som student ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og ha betalt studieavgiften for studiet, eller som har betalt eksamensavgift ved kontinuasjon eller ny eksamen. Side 17

18 Arbeidskrav og studiekrav som fremgår av gjeldende planverk, må være gjennomført og bestått før en kandidat kan gå opp til eksamen. Kandidater som står i fare for og ikke å bestå obligatoriske arbeidskrav og studiekrav, skal varsles senest tre uker før den aktuelle eksamen og gis en endelig frist for å oppfylle kravene. Ved ikke bestått praksis, hvor praksis er en obligatorisk del av eksamen, kan studenten gjennomføre praksis på nytt. Dersom studenten for andre gang ikke består samme praksisperiode, kan vedkommende ikke fortsette studiene. I spesielle tilfeller (for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremlagt legeattest) kan ansvarlig avdelingsleder, etter søknad fra studenten, i samråd med faglærer, gi dispensasjon for ny(e) praksisperiode(r). 3-6 Fritak fra eksamen Fritak fra eksamen skal gis når det kan dokumenteres gjennomføring av tilsvarende eller en mer omfattende eksamen ved samme eller annen institusjon. Det kan også gis fritak på grunnlag av avlagt eksamen i tilsvarende emne på samme eller høyere nivå. Søknad om fritak skal rettes til fagskolens studieadministrasjon på eget skjema for søknad om fritak. Søknaden må være levert senest tre uker etter studiestart. Ansvarlig avdelingsleder fatter vedtak i forbindelse med søknader om fritak etter konsultasjon med berørt(e) faglærer(e). Fritak fra eksamen skal fremgå på vitnemål og karakterutskrift med angivelse av grunnlag for fritak Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om fritak fra eksamen kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Ny prøve kontinuasjon En student ved fagskolen har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i det samme pensum eller levere prosjektoppgave/obligatorisk oppgave i samme emne mer enn tre ganger. Større prosjektarbeider som forutsetter individuell eller gruppebasert veiledning, kan gjentas bare en gang. Avdelingsleder kan i særskilte tilfeller, som for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremleggelse av legeattest, fatte vedtak om fravikelser fra disse bestemmelsene. Side 18

19 Ny eksamen kan avlegges mot en avgift, regulert i studiekontrakten. Dersom kandidaten ved legeattest har dokumentert fravær fra eksamen, vil vedkommende få ny eksamen kostnadsfritt neste gang ordinær eksamen gjennomføres på skolen, dog ikke senere enn ett kalenderår etter sensur på avlagt ordinær eksamen. Studenter som ønsker å ta en ny eksamen, må søke om dette til fagskolen på et eget søknadsskjema innen 8 uker fra offentliggjort sensur på ordinær eksamen, som også er å anses som oppmelding til eksamen. Kontinuasjonseksamen legges samtidig med neste ordinære eksamen. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold vil det bli gitt anledning til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen en gang etter gammel ordning Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om ny prøve- kontinuasjon kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Satser Avgiftene for kontinuasjon og øvrige satser fremkommer av studiekontrakt. 3-8 Særskilt tilrettelegging av eksamen Kandidater som mener seg berettiget til utvidet tid på eksamen eller har behov for særskilte tilrettelegging i en eller annen form av medisinske eller andre årsaker, må levere søknad om dette til fagskolens studieadministrasjon, på eget skjema. Søknaden må foreligge minimum 8 uker før eksamen skal gjennomføres. Det skal legges ved legeattest ved en slik søknad. Studieadministrasjonen fatter vedtak om tilrettelegging. De eventuelle tiltakene må være tilpasset hver enkelt kandidat slik at man på best mulig måte kan utlikne problemene til kandidaten. Tiltakene må ikke føre til at kandidaten får fordeler fremfor andre som ikke går opp til en tilrettelagt eksamen Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel 4. Side 19

20 3-9 Regler for eksamensdagen Ved skriftlige eksamener Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før tidspunkt for eksamensstart ved skriftlige eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til en av eksamensvaktene. Dersom ingen andre kandidater har forlatt lokalet, skal kandidaten få utlevert eksamensoppgaven og begynne eksamen, dog ikke senere enn 45 minutter etter ordinær start for eksamenen. Eksamensvakten noterer tidspunktet for når kandidaten startet eksamen, kandidatnummer og årsak til for sent oppmøte, dette skal underskrives av både eksamensvakt og kandidat og leveres til studieadministrasjonen. Kandidater som møter for sent, må likevel levere besvarelsen seneste ved den ordinære eksamenstidens slutt. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. En kandidat som møter etter at en annen kandidat har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. En kandidat som nektes adgang til eksamen vil bli regnet som ikke møtt. Under eksamen forplikter kandidaten å rette seg etter eksamensvaktens anvisninger, både i og utenfor eksamenslokalet Ved muntlige og/eller praktiske eksamener Kandidaten skal være på plass på eksamensavviklingsstedet senest 15 minutter før tidspunkt for eksamensstart ved muntlige og/eller praktiske eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til fagskolens studieadministrasjon, som orienterer sensorpanelet. Ekstern sensor alene avgjør om kandidaten kan gå opp til eksamen senere på dagen, og under hvilke eventuelle forutsetninger. Kandidater som møter senere enn 45 minutter etter oppsatt tid skal vises bort fra eksamensavviklingsstedet av studieadministrasjonen. Dersom det medfører en fordel for en kandidat å komme for sent skal kandidaten uten unntak bortvises fra eksamensavviklingsstedet av studieadministrasjonen. Det er ekstern sensor alene som avgjør om forsinkelsen kan ha fordelaktig betydning. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. Det er fagskolens representant som er ansvarlig for at kandidatlisten fylles ut og overleveres studieadministrasjonen når alle kandidatene har avviklet sin eksamen. Side 20

21 3-9.3 Sykdom på eksamensdagen Kandidater som er forhindret i å møte til eksamen på grunn av sykdom, skal sende legeattest til fagskolen så snart forholdet er kjent, og senest poststemplet 5 virkedager etter eksamensdagen. Blir en kandidat syk under eksamen, må kandidaten sørge for at legeattest blir levert til fagskolen poststemplet innen 5 virkedager etter eksamensdagen. Kandidatene kan levere legeattest ved personlig oppmøte så snart forholdet er kjent, og senest 5 virkedager etter eksamensdagen Hjelpemidler til eksamen Eksamen kan organiseres med hjelpemidler. Faglærer fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt til hver eksamen. Eventuell bruk av hjelpemidler må gjøres kjent ovenfor kandidatene senest 3 uker før eksamen på læringsplattformen til fagskolen. Hvilke hjelpemidler som er tillatt skal være oppført på eksamensoppgaven. Kandidaten har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og medbringe tillatte hjelpemidler, dersom det ikke blir gitt beskjed om at fagskolen stiller med hjelpemidler Hjemmeeksamen og mappeeksamen Ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal besvarelsen leveres til fagskolen innen fastsatt tidspunkt for eksamenslevering. Eksamensbesvarelser som sendes med post, skal sendes rekommandert på kandidatens bekostning og være poststemplet senest innen fastsatt tidspunkt for eksamenslevering. Konvolutter som er poststemplet etter fristens utløp, og sendinger som ikke er sendt rekommandert, vil ikke bli vurdert. Eksamensbesvarelser ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal i de tilfeller det ikke er gitt annen beskjed, leveres i tre eksemplarer. Besvarelsen skal ikke påføres navn, men kandidatnummer som er utdelt i forbindelse med eksamensoppgaven. Ved levering av praktisk arbeid leveres dette i et eksemplar som en av sensorene dokumenterer ved hjelp av bilder og/eller video. Bilder og/eller video legges med som dokumentasjon ved en eventuell klage. I de tilfeller hvor eksamensbesvarelsen skal leveres elektronisk gjennom fagskolens læringsplattform, må besvarelsen være levert innen fastsatt tidsfrist. Etter angitt tidsfrist vil læringsplattformen være låst for mottak av besvarelser. Dokumentet som leveres skal ikke være merket med navn, men med kandidatnummer. Fagskolen står ikke ansvarlig for at innleveringer ikke har funnet sted innen angitt frist som følge av problemer med fagskolens infrastruktur for IKT (gjelder ikke nedetid med læringsplattform). Side 21

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Med Vea-student menes en registrert student med gyldig studierett ved Vea. Vea-studenter i utlandet deles inn i 5 kategorier med ulikt ansvar

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fagskolestyret den 16. februar 2016 - Sak nr. 4/16 Innhold 1 Formål, lovgrunnlag og virkeområder 1.1 Formål

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Reglement for Norsk jernbaneskole. - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Norsk jernbaneskole. - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole Reglement for Norsk jernbaneskole - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole Versjon 1.0 01.04.2015 Innhold Kapittel 1 Generelt... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Spesifikke regler for kurs...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer