STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS"

Transkript

1 STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS

2 Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt Plikt til å gjøre seg kjent med reglement Melding om navne- og adresseendringer 4 5 Klagebehandling Hjemmel for klagebehandling Klagerett Begrunnelse Klageinstans Klagefrist Ny klagefrist Klagens form Administrasjonens undersøkelsesplikt Klagebehandling i Treider Fagskolers styre 6 6 Opptak Rullerende opptak Studiesamtaler Søknadsskjema Tilbud om studieplass Opptak med forbehold Oppsigelse av studiekontrakt Utmelding før studiestart Klage på vedtak om opptak eller avvisning av søknad Spesifikke opptakskrav Innpassing og fritak 8 Definisjoner 8 Ansvar og behandlingsprosess 9 Grunnlag for innpassing og fritak 9 Søknadsfrist 9 Søknad og dokumentasjon 9 Klageadgang 10 7 Formelle opptakskrav og realkompetansevurdering Opptak på grunnlag av formelle kvalifikasjoner Opptak på grunnlag av realkompetanse Krav til norskkunnskaper Minstealder realkompetanse Opptaksprøve Opptakskomité for vurdering av søknader med praktiske arbeider 11 8 Studiekontrakt og betaling Studiekontrakt og økonomi Betalingsplan Purring/for sen betaling Fritak for deler av utdanningstilbudet Fortest/forkurs 11 9 Gjennomgang av fagplan Litteraturlister Eksamen Generelle bestemmelser 12 Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 2

3 11.2 Adgang til å gå opp til eksamen Fremmøte på eksamen i skolens lokaler Eksamenstid Kandidater med spesielle behov Eksamensoppgaven og kandidatnummer Hjelpemidler ved eksamen i skolens lokaler Under eksamen i skolens lokaler Sykdom - eksamen Ny prøve kontinuasjon Sensor Gjennomføring av sensur Klage på eksamenskarakter og omsensur Formelle feil ved eksamen Spesielt for muntlig eksamen Spesielt for kombinasjonseksamen Spesielt for hjemmeeksamen Obligatoriske innleveringer Innleveringsfrist Innhold Sykdom obligatoriske innleveringer Innleveringssted Klage obligatoriske innleveringer Obligatoriske innleveringer - vitnemål Fusk - alle typer eksamen og obligatoriske innleveringer Annullering eller bortvisning Konsekvenser ved fusk Klage på vedtak om fusk Eksamensresultater Offentliggjøring av eksamensresultater Karakterskala Vitnemål Innhold i vitnemål Forutsetning for utstedelse av vitnemål Fremmøte Evalueringer Bruk av PC/Mac Regler for bruk av PC/Mac Brudd på regler for bruk av PC/Mac Disiplinærsaker Generelt om disiplinærsaker Bortvisning Grove tillitsbrudd Tillitsvalgte og Dialogforum for studenter Generelt om tillitsvalgt (klassekontakt) Instruks for tillitsvalgt Ikrafttredelse 22 Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 3

4 1 Formål Formålet med Treider Fagskolers studiereglement er å sikre at all undervisning foregår i tråd med gjeldende lover og regelverk, fagskolegodkjenninger, interne vedtak og retningslinjer. 2 Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for alle studenter ved Treider Fagskoler. En student er en person med en skriftlig, bindende og ikke har avsluttet kontrakt med Treider Fagskoler. Studiereglementet gjelder også for alle faglærere, veiledere og skolens administrasjon. 3 Grunnlag Lov om fagskoleutdanning og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, herunder regler om klagerett, habilitet og taushetsplikt er lagt til grunn for skolens interne reglement. I tillegg gjelder forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning samt forskriftens merknader til forvaltningslovens kapittel 5, NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Dette reglementet er godkjent av Treider Fagskolers styre den Undersøkelses- og meldeplikt 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement Studenter, faglærere og andre ansatte ved Treider Fagskoler plikter å sette seg inn i studiereglementet, herunder regler for gjennomføring av eksamen, sensur, behandling av fusk og disiplinærsaker. Studiereglementet er tilgjengelig på Treider Fagskolers hjemmeside og i studiehåndboken. Manglende kjennskap til studiereglementet er ikke å anse som gyldig grunn for regelbrudd. 4.2 Melding om navne- og adresseendringer Navne- og adresseendringer/kontaktdata og mobilnummer skal umiddelbart meldes til skolens administrasjon per e-post. Navneendringer må dokumenteres. Studenter som unnlater å melde fra om rett adresse til rett tid er selv ansvarlig dersom informasjon fra skolen ikke mottas i tide. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 4

5 5 Klagebehandling 5.1 Hjemmel for klagebehandling All klagebehandling av enkeltvedtak jf fagskoleloven 7 (2), gjennomføres med hjemmel i forvaltningslovens regler Kap VI. Om klage og omgjøring. 5.2 Klagerett En søker/student/kandidat kan klage på et vedtak fattet av skolen i saker som angår opptak, eksamensgjennomføring, eksamenskarakter og disiplinærsaker. Med unntak av klagesaker knyttet til eksamenskarakter oversendes alle klagesaker, hvor vedtaksorganet fastholder sitt vedtak, til klageorganet. Klage på eksamenskarakterer underlegges egen behandling, se pkt Når en søker/student/kandidat vurderer å klage eller ønsker å klage, skal administrasjonen veilede i prosessen. 5.3 Begrunnelse Alle enkeltvedtak skal være begrunnet. Unntatt er begrunnelse for eksamenskarakter når denne blir gjort kjent for kandidaten. Kandidaten kan imidlertid be om begrunnelse etter at eksamensresultatet er gjort kjent. Se regler vedrørende ny klagefrist, pkt Klageinstans Skolens klageinstans er Treider Fagskolers styre. 5.5 Klagefrist Fristen for å klage er 3 - tre - uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent for søkeren/studenten/kandidaten. Dersom denne ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. 5.6 Ny klagefrist I de tilfeller der kandidaten har bedt om begrunnelse for eksamenskarakter, avbrytes klagefristen. Ny klagefrist løper fra det tidspunktet begrunnelsen er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent. Selv om søkeren/studenten/kandidaten har oversittet klagefristen, kan skolen likevel behandle klagen dersom søkeren/studenten/kandidaten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller det er særlige grunner for likevel å behandle klagen. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 5

6 5.7 Klagens form Klager skal fremsettes skriftlig eller per e-post og stiles til Treider Fagskoler. Klagen skal: være undertegnet av klageren (part i saken) eller hans/hennes fullmektig inneholde det vedtak som det klages over, og eventuelt gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og om klagefrist er overholdt, inneholde den endring som ønskes i det vedtak det klages over inneholde begrunnelse for hvorfor klager mener at vedtaket er feil Inneholder klagen feil eller mangler, skal skolen gi en kort frist for rettelse eller utfylling. 5.8 Administrasjonens undersøkelsesplikt Den som har fattet vedtaket skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Administrasjonen kan oppheve eller endre vedtaket om den finner klagen begrunnet. Opprettholdes vedtaket sender administrasjonen klagen over til klageorganet, Treider Fagskolers styre, for klagebehandling. 5.9 Klagebehandling i Treider Fagskolers styre Treider Fagskolers styre skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge administrasjonen å foreta nærmere undersøkelser. Dersom klagen ikke er i samsvar med forvaltningslovens regler, kan klagen avvises. Tas klagen under behandling, skal styret prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til eventuelle nye omstendigheter. Styret skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Styret kan treffe nytt vedtak i saken, eventuelt oppheve tidligere vedtak og sende saken tilbake til administrasjonen til helt eller delvis ny behandling. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 6

7 6 Opptak 6.1 Rullerende opptak Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak. Rullerende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene er registrert. Regionsjef er ansvarlig for å fatte vedtak i sin region. Søkere kan klage på vedtak om opptak. Regionsjef kan, hvis det anses som nødvendig, opprette en opptakskomité for vurdering av søkere. Opptakskomiteen vil innstille søkere for opptak, og regionsjef tar endelig beslutning på grunnlag av komiteens dokumentasjon og begrunnelse. 6.2 Studiesamtaler Treider Fagskolers studiekonsulenter tilbyr studiesamtale til alle søkere/potensielle søkere som er usikre på sitt valg. Samtalen kan avklare forhold som kvalifikasjoner, kompetansenivå og motivasjon, men også sikre at studenten faktisk velger et utdanningsløp som stemmer med søkerens ønsker, bakgrunn og annet. 6.3 Søknadsskjema Søknaden sendes skolen på standardiserte søknadsskjemaer/innmeldingsblanketter. Disse er tilgjengelige på Treider Fagskolers hjemmeside, i studiekatalogen og ved henvendelse til Treider Fagskolers kontorer. Søkeren skal vedlegge kopi av vitnemål, eventuelle siste terminkarakterer, attester og annen dokumentasjon som er relevant for vurdering av søkeren. 6.4 Tilbud om studieplass Ved tilbud om studieplass vil søkeren få tilsendt brev om opptak, studiekontrakt og betalingsinformasjon vedrørende registreringsavgift. Innbetalt registreringsavgift og signert studiekontrakt er grunnlaget for bekreftet studieplass. 6.5 Opptak med forbehold Søkere som på søknadstidspunktet ikke oppfyller opptakskravene, for eksempel før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt, kan tas opp med forbehold om at tilstrekkelige kvalifikasjoner for opptak er oppnådd innen studiestart. Utdanningen kan ikke påbegynnes før tilstrekkelige kvalifikasjoner er dokumentert. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjoner må sendes skolen innen en angitt dokumentasjonsfrist. 6.6 Oppsigelse av studiekontrakt Begge parter har rett til å si opp studiekontrakten ved vesentlig mislighold av plikter som definert i kontrakten eller ved grove tillitsbrudd. Skolen vil likevel i noen tilfeller kunne kreve at studieavgiften betales i sin helhet. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 7

8 6.7 Utmelding før studiestart Det er anledning til å trekke seg/si opp studiekontrakt før studiestart. Melding om dette må gis innen de frister som fremgår av kontrakten. Utmeldingen skal være bekreftet av Treider Fagskoler. Studenten er da å anse som sluttet, og vil være fri fra betalingsforpliktelser. Dette med unntak av registreringsavgiften som på dette tidspunktet allerede skal være betalt, og som ikke refunderes. 6.8 Klage på vedtak om opptak eller avvisning av søknad En søker som har søkt, og fått avslag med begrunnelse på studieplass, har etter forvaltningsloven klagerett på vedtaket. 6.9 Spesifikke opptakskrav Spesifikke opptakskrav per utdanning finnes i fagplanene og er tilgjengelig for potensielle søkere på Treider Fagskolers hjemmeside Innpassing og fritak Definisjoner Innpassing Studenter som har bestått emner fra godkjent fagskoleutdanning innfor samme fagområdet, eller nært beslektede fagområder, har etter søknad krav på å få innpasset utdanningen med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning fullført fagskoleutdanning oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Det gis ikke dobbel uttelling for samme faginnhold. (Dette kan gjelde eksempelvis studenter som har bestått hele eller deler av fagskoleutdanninger som for eksempel avbryter en utdanning, eller som ønsker å bytte studiested. Tilsvarende for studenter som starter på ny fagskoleutdanning hvor de faglige krav til emnet/emnene det søkes om innpassing for dekkes av tidligere beståtte emner i tidligere fagskoleutdanning) Fritak Fritak kan etter søknad gis for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse eller dokumentere realkompetanse. Fritak skal bygge på en faglig vurdering fra den enkelte fagskole. Fritak på bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning. Annen relevant utdanning kan for eksempel være utenlandsk utdanning, folkehøyskole, voksenopplæring eller høyere utdanning på samme eller beslektet fagområde. Emne Med emne menes minste resultatbærende enhet som gir uttelling i form av fagskolepoeng, som det gis karakter for og som studenten må bestå for å få vitnemål. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 8

9 Ansvar og behandlingsprosess Regionsjef er ansvarlig for behandling av søknader og fatter vedtak i innpassing- og fritakssøknader. Søknad som helt eller delvis avslås skal begrunnes. Administrasjonen foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å se etter om søker har oppnådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldende utdanningsplan. Grunnlag for innpassing og fritak Innpassing/fritak i forbindelse med ekstern utdanning betyr at utdanningen kvalifiserer for innpassing/fritak for tilsvarende fag/emner ved fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. På denne måten kan studenten gå videre med utdanninger innenfor samme fagområde. Innpassing/fritak kan gis på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse herunder realkompetanse. Utgangspunktet for vurdering om innpassing/fritak skal være studieplan/fagplan, emnebeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser, pensumliste og fagskolepoeng og/eller annen dokumentasjon på omfang, nivå og arbeidsbelastning. Skolen kan innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Innpassing/fritak på grunnlag av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av søkerens bakgrunn mot utdanningens fagplan, emnebeskrivelser, læringsutbyttebeskrivelser og eventuelt pensumliste. Relevant bakgrunn kan være arbeidserfaring, frivillig arbeid, utdanning herunder formelle kvalifikasjoner, ikke-formell og uformell kompetanse osv, som samlet gir grunnlag for fritak for deler/emner i utdanningen. Ufullstendige søknader, dvs søknader der kravene til dokumentasjon ikke er tilfredsstilte, skal søker gis en kort frist for retting/komplettering. En student kan bytte studiested for samme utdanning innenfor Treider Fagskoler uten å søke innpassing. Det er ikke anledning til å ta opp fagskolestudenter som privatister. Søknadsfrist Søknadsfristen for fritak er ved studiestart. Søknad og dokumentasjon Skriftlig søknad sendes skolen på eget skjema. Følgende informasjon om utdanning og kompetanse for emne(r) vedlegges søknaden (avhengig av emnets art): Emnebeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelse eller fagplan Pensumlitteratur (nøyaktig angivelse av sider/kapitler) Vitnemål Karakterutskrift eller annen vurdering fra emnet det søkes fritak for Kursbevis Attester Portfolio/arbeidsmappe Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 9

10 Dokumentasjon må være bekreftet fra utdanningsinstitusjonen. Studenter som ønsker veiledning til utfylling av søknad bes kontakte administrasjonen ved Treider Fagskoler på eget studiested. Klageadgang Klagesaker i forbindelse med innpassing og fritak gjennomføres iht forvaltningsloven og studiereglementets Kap 5. 7 Formelle opptakskrav og realkompetansevurdering 7.1 Opptak på grunnlag av formelle kvalifikasjoner For opptak til utdanning ved skolen kreves fullført og bestått videregående opplæring innenfor det/de utdanningsprogrammene som er definert i respektive fagplan og på Treider Fagskolers hjemmeside. Vurdering av formelle kvalifikasjoner skjer ut ifra tidligere utdanning. Studenten dokumenterer dette ved innsending av vitnemål og/eller svennebrev/fagbrev. 7.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse Det er anledning til å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Regionsjef fatter vedtak, mens konkrete arbeidsoppgaver knyttet til realkompetansevurderingen kan være delegert. Realkompetansevurdering benyttes når søkeren ikke er direkte kvalifisert. Søkeren må da ha tilegnet seg tilsvarende nødvendige kunnskaper og ferdigheter gjennom andre utdanningsprogrammer, arbeidserfaring (ikke-formell- eller uformell kompetanse), eller kombinasjonen av disse. Realkompetansekravet kan variere fra en utdanning til en annen. Før enkeltvedtak kan fattes om opptak på grunnlag av realkompetanse, skal søkeren totalvurderes for å sikre at den kompetanse han/hun har er tilfredsstillende iht opptakskravene. 7.3 Krav til norskkunnskaper Søkere som vurderes etter realkompetanse må som utgangspunkt ha norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller tatt bestått test i norsk høyere nivå (Bergenstesten). Hvis skolen er i tvil om norskkunnskapene, skal studenten kalles inn til samtale før opptak for å kartlegge lese-, skrive- og lytteforståelse. Nærmere spesifisering av krav til norskkunnskaper, se opptakskrav i den enkelte fagplan. 7.4 Minstealder realkompetanse Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring. 7.5 Opptaksprøve I enkelte utdanninger kan det som en del av opptakskravet kreves at søkere leverer inn praktiske arbeider, motivasjonsbrev etc. for å dokumentere kompetanse for utdanningen. Dette materiale vil i så tilfelle være en del av den samlede vurderingen, og en opptakskomité vil bistå regionsjef i Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 10

11 dette arbeidet. Krav om innlevering av slikt materiale, samt hvordan materiale vektlegges i totalvurderingen, vil fremkomme i opptakskravene. 7.6 Opptakskomité for vurdering av søknader med praktiske arbeider En opptakskomité vil bestå av personer med spisskompetanse på de emneområder den enkelte utdanning omfatter. Komiteen vil gjennomgå søknader med vedlegg i den rekkefølge de kommer inn. Opptakskomiteen gjør etter en samlet vurdering om søkeren er kvalifisert for opptak, og utarbeider innstilling for opptak til regionsjef. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, vil disse bli satt på venteliste i den rekkefølge søknadene er kommet inn. 8 Studiekontrakt og betaling 8.1 Studiekontrakt og økonomi Alle forhold knyttet til økonomi og egenbetaling skal beskrives i studiekontrakten mellom Treider Fagskoler og studenten, jf mal for standardkontrakt. 8.2 Betalingsplan Det er etablert mulighet for betalingsplan. Eksamensavgifter er inkludert i beløpene som er oppgitt i gjeldene betalingsplaner. Registreringsavgift kommer i tillegg, og må betales innen forfall. 8.3 Purring/for sen betaling Ved for sen betaling påløper morarente. Ved purring påløper i tillegg et purregebyr. Treider Fagskoler forbeholder seg retten til å holde igjen vitnemål dersom studenten ikke er à jour med betaling. Ved betaling etter betalingsfrist er studenten ansvarlig for å informere og dokumentere betalingen overfor Treider Fagskoler. 8.4 Fritak for deler av utdanningstilbudet Det gis ikke fritak for deler av utdanningstilbudet. 8.5 Fortest/forkurs En del av Treider Fagskolers utdanninger har krav til grunnleggende IT-kompetanse ved utdanningens start. For å sikre at alle studenter har tilstrekkelig kunnskap på dette området, gjennomføres det en fortest i løpet av utdanningens første uker. Studenter som ikke har tilfredsstillende resultat på testen, skal gjennomføre et obligatorisk IT-kurs. Eventuelle fortester er beskrevet under de ulike studieplanene/fagplanene. Betaling for forkurs skal skje innen en gitt frist. Fortest må ikke forveksles med opptaksprøver som gjennomføres før vedtak om opptak. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 11

12 9 Gjennomgang av fagplan Umiddelbart etter studiestart skal faglærer gjennomgå planen for gjennomføring av faget, samt avklare kunnskaps-, ferdighets- og kompetansemål. 10 Litteraturlister Det utarbeides egne litteraturlister og læremiddeloversikter for hver utdanning. Oppdaterte litteraturlister foreligger senest 3 tre uker før studiestart. 11 Eksamen 11.1 Generelle bestemmelser Skolen skal sikre at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. Skolen benytter følgende eksamensordninger: skriftlig eksamen eksamen med bruk av PC muntlig eksamen hjemmeeksamen kombinasjoner av disse I tillegg vil obligatoriske innleveringer vurderes av faglærer/sensor. Studentene plikter å sette seg inn i eksamensreglene. Studentene får minst 3 - tre - uker i forveien skriftlig beskjed om hvor og når eksamen skal forgå. Utlevert/utsendt timeplan er å betrakte som skriftlig melding. Studenter som ikke har fulgt normalt studieopplegg får melding per e-post. Studentene plikter jevnlig å sjekke mailkontoen som de har oppgitt som e-postadresse til skolen Adgang til å gå opp til eksamen Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom de har signert studiekontrakten og har betalt forfalt studieavgift. Studenten må ha vært tilstede minst 75 % av undervisningstiden for å kunne få avlegge eksamen. Disiplinærsaker kan medføre utestenging fra eksamen. Skolen har anledning til å stille flere spesifiserte krav innenfor de forskjellige utdanningstilbudene, for eksempel knyttet til obligatoriske innleveringer Fremmøte på eksamen i skolens lokaler Kandidatene må møte senest 30 minutter før eksamen starter og kunne fremvise gyldig legitimasjon. Møter en kandidat etter at eksamen har startet, må vedkommende henvende seg til eksamensinspektøren. Eksamensinspektøren tar da kontakt med regionsjef som kan fatte vedtak om kandidaten skal nektes adgang eller likevel kan avlegge eksamen. Dette bare hvis Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 12

13 ingen andre kandidater har vært ute av eller forlatt lokalet. Nektes kandidaten adgang til å delta, regnes kandidaten som ikke møtt. Dersom kandidaten får avslag på å avlegge eksamen denne dagen, kan vedtaket påklages. Opprettholdes vedtaket skal administrasjonen oversende klagen til Treider Fagskolers styre. Dersom klagen blir tatt til følge, har studenten krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra kostnader. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Kandidater som møter for sent og likevel får avlegge eksamen, må levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. Kandidaten må signere på et oppmøteskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjon må framvises Eksamenstid Eksamenstiden i klokketimer, (eventuelt dager i forbindelse med hjemmeeksamen) er påført alle eksamensoppgaver. Ved alle skriftlige og PC-baserte eksamener i skolens lokaler får kandidatene i tillegg 15 minutter til sortering og innlevering Kandidater med spesielle behov Kandidater som av medisinske eller andre årsaker har behov får utvidet eksamenstid eller spesiell tilrettelegging av eksamen, må skriftlig søke om dette senest 8 - åtte - uker før eksamen. Legeattest eller annen relevant dokumentasjon skal vedlegges søknaden. Ved akutte skader som inntrer innen 8 åtte uker før eksamen, vurderes søknaden ut i fra medisinsk dokumentasjon. Regionsjef fatter vedtak om tilrettelegging av eksamen. Avslag om tilrettelegging av eksamen skal begrunnes, Kandidater kan klage på avslag. Klagebehandling skal sluttføres i god tid før eksamensdato Eksamensoppgaven og kandidatnummer Kandidaten skal kontrollere at han/hun har mottatt riktig eksamensoppgave, og at oppgaven består av det antall sider som er påført oppgavens forside. Skolen er likevel ansvarlig for at utleverte oppgaver er korrekte. Kandidatene noterer sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Kandidatene må ikke merke det innleverte materialet på en slik måte at sensor kan identifisere kandidaten Hjelpemidler ved eksamen i skolens lokaler Tillatte hjelpemidler kontrolleres av eksamensinspektøren. Kandidaten må selv sørge for å medbringe hjelpemidlene da skolen ikke har hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker, hjelpemidler eller annet direkte mellom kandidatene er ikke tillatt. Bøker, notater, mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr legges foran i lokalet. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 13

14 11.8 Under eksamen i skolens lokaler Det skal være fullstendig ro i eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Kandidatene må ikke snakke sammen eller ha annen forbindelse med hverandre eller utenforstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamensinspektøren hvis de har noe å spørre om. Kandidatene kan under eksamen forlate eksamenslokalet sammen med en eksamensinspektør. Eksamensinspektøren varsler når det er 1 - en - time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis også når det er 15 minutter igjen av eksamenstiden. Kladd blir ikke vurdert av sensor Sykdom - eksamen Hvis kandidaten blir syk før eksamensdagen eller eksamensperioden, krever skolen legeattest for perioden til og med eksamensdagen. Skulle kandidaten bli syk på eksamensdagen eller i eksamensperioden, må legeattest fremskaffes og leveres skolen senest 3 - tre - uker etter eksamen. Ny eksamen vil i disse tilfellene kunne avlegges uten at kandidaten ilegges kontinuasjonsgebyr. I motsatt fall anses denne eksamen som eksamensforsøk Ny prøve kontinuasjon Ny eksamen kan avlegges mot et gebyr. Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, vil kandidaten kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Oppmelding til ny eksamen må leveres til skolens administrasjon senest 3 - tre - uker før kontinuasjonsdato. Når kontinuasjon skal gjennomføres er studenten selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv). Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjon gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kontinuere 1 (en) gang etter gammel ordning Sensor Regionsjef oppnevner sensor(er). Sensorene vil være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse Gjennomføring av sensur Sensur gjennomføres ved at administrasjonen sender eksamensbesvarelser sammen med eksamensoppgaver, sensorveiledning/fasit og sensurskjema for sensors individuelle vurdering av den enkelte kandidat og for eksamen som helhet (sensorrapport), til sensor. Når det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. Normalt er det første oppnevnte sensor. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 14

15 Sensor skal dokumentere sin vurdering per oppgave, og begrunne eksamenskarakteren i sensurskjema. I tillegg skal sensor lage en samlet vurdering av eksamen i sensorrapport Klage på eksamenskarakter og omsensur Klage på karakter skal skje skriftlig eller per e-post til respektive region innen 3 - tre - uker etter at karakteren er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt denne burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakter. Ny klagefrist på 3 - tre - uker gjelder fra det tidspunkt begrunnelsen er fremsatt eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved klagebehandling oppnevner regionsjef ny(e) sensor(er). De(n) ny(e) sensoren(e) skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan opprettholdes eller justeres opp eller ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages Formelle feil ved eksamen Kandidater som har avlagt eksamen kan klage på formelle feil ved eksamensoppgaver, eksamensavvikling eller sensur. Klage på formelle feil ved eksamen må fremsettes senest innen 3 - tre - uker etter eksamen. Dersom klagen ikke tas til følge av administrasjonen, sender administrasjonen klagen til Treider Fagskolers styre for behandling. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens eller kandidatenes prestasjon eller bedømmelsen av denne, og klagen imøtekommes, skal sensuren oppheves og det skal foretas ny sensur. Eventuelt kan regionsjef eller styret vedta at det skal avholdes ny eksamen og kandidaten(e) kan avlegge ny eksamen uten ekstra kostnader. Ved ny sensur benyttes nye sensor(er). Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages Spesielt for muntlig eksamen Skolen bruker foredragsmodellen ved muntlig eksamen. Dette innebærer at kandidaten får tid til å forberede en presentasjon av et gitt tema. Kandidaten kan bruke alle hjelpemidler i forberedelsestiden. Det avsettes ca 30 minutter til eksaminasjonen. Kandidaten måles på: faglige kompetanse kommunikative evner sin helhetlige kompetanse Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 15

16 Følgende vurderingskriterier benyttes: Kunnskap: Kunne gjengi, relevans, faglig kvalitet Ferdigheter: Anvende kunnskap gjennom å vise at kandidaten kan forstå og fortolke, vurdere og reflektere Presentasjon: Oppbygging av foredraget, muntlig språk, form, struktur, originalitet, variasjon, tydelighet, ryddighet, saklighet, bruk av hjelpemidler, stemmebruk, engasjement, kreativitet, forhold til manus, øyekontakt, atferd Redegjøre for eventuell kildebruk Disponere tilgjengelig tid Kandidaten kan ha med seg et oppsummeringsnotat eller lignende til eksamen hvis annet ikke er avtalt. Kandidatene får beskjed om karakter senest to dager etter muntlig eksamen. Krav om begrunnelse for karakteren ved muntlig eksamen må fremsettes samme dag som karakteren blir offentliggjort. Karakteren etter muntlig eksamen kan ikke påklages. Det kan kun klages på om det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Administrasjonen vil ved slik klage innhente uttalelser fra eksaminator og sensor. Klagen samt administrasjonens egen uttalelse sendes styret til behandling. Kandidaten skal få kopi av disse uttalelsene. Dersom kandidaten får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Kandidaten kan da velge å gå opp til ny muntlig eksamen med ny sensor. Hvis klagen gjelder et fag med trukket tema, vil det bli trukket tema på nytt. I muntlige eksamener i språk skal studentenes spontane kommunikative kompetanse i fremmedspråk testes. Eksamen kan legges opp som en gruppesamtale med innlagte uforberedte kompetansetestende oppgaver med to til tre studenter og to sensorer tilstede, eller som en minipresentasjon med intervju/gruppesamtale etterpå. Varighet minutter. Ved minipresentasjon, vurderes kandidatens faglige kunnskaper om det valgte emnet, samt graden av kandidatens kommunikative evner på fremmedspråket Spesielt for kombinasjonseksamen Kombinasjonseksamen er praktisk oppgave + muntlig eksaminasjon. Veileder(e) og ekstern sensor skal før muntlig eksaminasjon ha vurdert innlevert materiale. Veileder(e) leder eksaminasjonen. Kandidaten kan ha med seg et oppsummeringsnotat eller lignende til eksamen hvis annet ikke er avtalt. Kandidaten eksamineres i innleveringens innhold og pensum som er relevant i forhold til tema for innleveringen. Kandidaten må få mulighet til å utdype svake partier, eventuelt kommentere tema som bør utredes ytterligere. Kandidaten skal ikke opplyses om foreløpig karakter før muntlig eksaminasjon. Oppjustering av karakter: Kandidaten tar initiativ til å rette opp svakheter, utdyper eller tilføyer vesentlige momenter. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 16

17 Foreløpig karakter består: Kandidaten svarer iht innholdet i sin besvarelse. Nedjustering av karakter: Kandidaten svarer lite utfyllende, unnlater å svare eller svarer feil. Dersom det ved muntlig eksamen kommer frem alvorlige mangler på kunnskap eller manglende innsikt, kan dette føre til karakteren F (stryk) Spesielt for hjemmeeksamen Hjemmeeksamen er karaktergivende på samme måte som andre eksamener. Innlevering etter fristen regnes som ikke levert og teller som eksamensforsøk. Hjemmeeksamensoppgavens første side er en erklæring som skal undertegnes av kandidaten. Kandidaten erklærer at han/hun har forstått eksamensreglene, og at det arbeid som leveres inn er et selvstendig arbeid. Innlevering/innsending må skje innen angitt frist (jf eksamensoppgavens forside). I den grad en kandidat har behov for spesiell tilrettelegging eller forlenget innleveringsfrist, gjelder reglene i pkt Oppgavebesvarelsens innhold og omfang skal holdes innenfor de regler som er satt opp for den enkelte eksamen med tillatt avvik på +/- 10 %. Ved større avvik kan sensor sette ned karakteren, og ved svært grove avvik kan innleveringen vurderes til ikke bestått. Alle innleveringer skal merkes med dato, eksamensnavn, kandidatnummer og eventuelt sidetall. Det skal oppgis nøyaktige kilder og henvisninger. 12 Obligatoriske innleveringer 12.1 Innleveringsfrist Obligatoriske innleveringer må leveres innen gitt frist for å kunne motta tilbakemelding og veiledning på oppgaven. Hvis ikke fullstendig obligatorisk innlevering er levert innen fristen, vurderes innleveringen som ikke bestått. Det gis normalt ikke forlenget tid ved obligatoriske innleveringer. Unntak kan være ved dokumentert sykdom eller spesielle behov Innhold Innhold og formelle krav om utforming av obligatoriske innleveringer spesifiseres i et eget informasjonsskriv tilknyttet den enkelte utdanningen Sykdom obligatoriske innleveringer Ved legeattest eller annen godkjent gyldig grunn, kan kandidaten kontinuere inntil 3 ganger. Hvis den obligatoriske innleveringen er vurdert til ikke bestått, eller kandidaten er vurdert som ikke møtt, kan kandidaten kontinuere inntil 2 ganger. Administrasjonen vil kunne gi nærmere informasjon om dette. Kontinuasjon gjennomføres mot en avgift. Avgift ilegges ikke ved Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 17

18 godkjent gyldig grunn fra forrige obligatoriske innlevering. Søknad om kontinuasjon sendes til administrasjonen snarest Innleveringssted Innlevering av fag- og prosjektoppgaver skal skje ved studentens studiested. Studenter som har store problemer med å få levert på studiestedet kan søke om å få levere på en annen av skolens kontorer. Søknad om å få levere til et annet kontor må være levert studiestedet senest 3 - tre - uker før innleveringsfristen Klage obligatoriske innleveringer Kandidaten kan be om begrunnelse for karakter. Ny klagefrist på 3 - tre - uker gjelder fra det tidspunkt begrunnelsen er fremsatt eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt denne burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Studenten kan klage på karakteren. Klagefristen er da 3 - tre - uker fra det tidspunkt karakteren er offentliggjort eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved klagebehandling oppnevner regionsjef ny(e) sensor(er). De(n) ny(e) sensoren(e) skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan opprettholdes eller justeres opp eller ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages Obligatoriske innleveringer - vitnemål For å få utstedt vitnemål, må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske innleveringer. Skolen beholder alle obligatoriske innleveringer. I enkelte fag vil kandidatene likevel ha behov for å beholde obligatoriske innleveringer, for eksempel til porteføljer eller søknader om autorisasjon. I disse tilfellene må materiellet hentes på skolen fra og med den datoen klagefristen har gått ut og innen 3 uker. Skolen kan destruere materiell som ikke er hentet innen 3 uker etter klagefristen. 13 Fusk - alle typer eksamen og obligatoriske innleveringer 13.1 Annullering eller bortvisning Annullering eller bortvisning fra eksamen på grunn av fusk, regnes som en disiplinærsanksjon. Som fusk regnes: Uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn Handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 18

19 13.2 Konsekvenser ved fusk I de tilfeller det oppdages fusk eller forsøk på fusk på eksamen i skolens lokaler, vil eksamensinspektøren ta kontakt med regionsjef som kan fatte vedtak om bortvising av kandidaten fra eksamen. Eksamensinspektøren skal også dokumentere hendelsen ved å levere inn en skriftlig rapport med begrunnelse til regionsjef som skal være grunnlaget for regionsjefens begrunnelse på det formelle vedtaket. Har en kandidat forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Kandidaten kan fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Regionsjef kan fatte vedtak om annullering. Vedtaket skal begrunnes. En slik annullering er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder også fusk ved hjemmeeksamen, muntlig eksamen og obligatoriske innleveringer Klage på vedtak om fusk Vedtaket kan påklages. Dersom klagen blir tatt til følge, har kandidaten krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra kostnader. Dersom klagen blir tatt til følge og kandidaten har fullført eksamen, skal besvarelsen sendes til sensur. 14 Eksamensresultater 14.1 Offentliggjøring av eksamensresultater Eksamenskarakterene vil bli offentliggjort senest 3 tre uker etter avholdt eksamen. Før eksamen vil skolen informere kandidatene om hvordan resultatene offentliggjøres. Vitnemål blir sendt kandidaten senest 3 tre uker etter siste sensur Karakterskala Skolen benytter en seks trinns karakterskala med følgende symboler: A B C D E F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått. Det gis ikke kommentarer til karakterene. Kandidaten har mulighet for å be om begrunnelse etter at karakteren er gjort kjent. Klagefrist løper fra begrunnelse er gjort kjent for kandidaten. Det benyttes følgende karakterskala: A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget godt Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 19

20 D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Skolen kan alternativt bestemme at i enkelte fag skal vurderingen bestått/ikke bestått benyttes dette i samsvar med NOKUT-godkjenning. Se spesifikasjon i de enkelte fagplaner. 15 Vitnemål 15.1 Innhold i vitnemål Studentene skal ved avsluttet og fullført utdanning få dokumentert karakterer, utdanningens innhold med eventuell praksis, hvilke kvalifikasjoner som er oppnådd og beskrivelse av karaktersystemet Forutsetning for utstedelse av vitnemål Utstedelse av vitnemål forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet, unntak fra dette er studenter som får utdanningen dekket gjennom skolens finansieringsordning. Ved bestilling av duplikat, påløper en avgift alle eksamener og obligatoriske innleveringer er godkjent og bestått 16 Fremmøte Alle studenter skal møte presis til timene. Dette hindrer at undervisningen blir forstyrret og sikrer at studentene ikke går glipp av vesentlig informasjon. For å kunne avlegge eksamen må studenten ha deltatt i minst 75 % av undervisningen. Hvis studenten er borte fra undervisningen, er det studentens eget ansvar å komme à jour. Faglærer tar fremmøte i alle timer. Administrasjonen vil jevnlig gjennomgå frammøtelistene. Studenter med høyt fravær vil bli innkalt til studentsamtale for å avklare årsak og eventuelt sette inn tiltak for å rette opp i situasjonen. Det vil tas referat fra samtalen hvor student og representant fra administrasjonen vil signere på referatet. Gjelder dette begrenset antall fag, vil faglærer bli informert og gitt ansvar for videre oppfølging. Dersom forholdene ikke bedrer seg, vil studenten få en skriftlig advarsel. Vedvarer forholdet vil studenten kunne utestenges fra eksamen og det skal gis melding til Statens Lånekasse for utdanning. Studenter kan tilbys å delta i undervisning med senere startede klasser mot betaling dersom de ikke tilfredsstiller krav til fremmøte. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 20

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEREGLEMENT 2015 TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 2. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 3 3. HJEMLER... 3 4. UNDERSØKELSES- OG MELDEPLIKT... 3 4.1. PLIKT TIL Å GJØRE SEG KJENT MED

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK MED STUDIEREGLEMENT HØST 2015 - OSLO TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEHÅNDBOK MED STUDIEREGLEMENT HØST 2015 - OSLO TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEHÅNDBOK MED STUDIEREGLEMENT HØST 2015 - OSLO TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE STUDIEHÅNDBOK 1 ÅPNINGSTIDER OG UNDERVISNINGSTID... 4 1.1 ADMINISTRASJON... 4 1.2 KAMERAOVERVÅKNING... 4 1.3

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership Studiereglement ved Emergence School of Leadership Sist endret 6. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser.. side 3 2. Opptaksreglement.. side 4 3. Fraværsreglement side 7 4. Eksamensreglement..

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er muntlig eksamen?... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Offentliggjøring av eksamenstrekk... 2 Forberedelsesdel...

Detaljer