STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS"

Transkript

1 STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS

2 Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt Plikt til å gjøre seg kjent med reglement Melding om navne- og adresseendringer 4 5 Klagebehandling Hjemmel for klagebehandling Klagerett Begrunnelse Klageinstans Klagefrist Ny klagefrist Klagens form Administrasjonens undersøkelsesplikt Klagebehandling i Treider Fagskolers styre 6 6 Opptak Rullerende opptak Studiesamtaler Søknadsskjema Tilbud om studieplass Opptak med forbehold Oppsigelse av studiekontrakt Utmelding før studiestart Klage på vedtak om opptak eller avvisning av søknad Spesifikke opptakskrav Innpassing og fritak 8 Definisjoner 8 Ansvar og behandlingsprosess 9 Grunnlag for innpassing og fritak 9 Søknadsfrist 9 Søknad og dokumentasjon 9 Klageadgang 10 7 Formelle opptakskrav og realkompetansevurdering Opptak på grunnlag av formelle kvalifikasjoner Opptak på grunnlag av realkompetanse Krav til norskkunnskaper Minstealder realkompetanse Opptaksprøve Opptakskomité for vurdering av søknader med praktiske arbeider 11 8 Studiekontrakt og betaling Studiekontrakt og økonomi Betalingsplan Purring/for sen betaling Fritak for deler av utdanningstilbudet Fortest/forkurs 11 9 Gjennomgang av fagplan Litteraturlister Eksamen Generelle bestemmelser 12 Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 2

3 11.2 Adgang til å gå opp til eksamen Fremmøte på eksamen i skolens lokaler Eksamenstid Kandidater med spesielle behov Eksamensoppgaven og kandidatnummer Hjelpemidler ved eksamen i skolens lokaler Under eksamen i skolens lokaler Sykdom - eksamen Ny prøve kontinuasjon Sensor Gjennomføring av sensur Klage på eksamenskarakter og omsensur Formelle feil ved eksamen Spesielt for muntlig eksamen Spesielt for kombinasjonseksamen Spesielt for hjemmeeksamen Obligatoriske innleveringer Innleveringsfrist Innhold Sykdom obligatoriske innleveringer Innleveringssted Klage obligatoriske innleveringer Obligatoriske innleveringer - vitnemål Fusk - alle typer eksamen og obligatoriske innleveringer Annullering eller bortvisning Konsekvenser ved fusk Klage på vedtak om fusk Eksamensresultater Offentliggjøring av eksamensresultater Karakterskala Vitnemål Innhold i vitnemål Forutsetning for utstedelse av vitnemål Fremmøte Evalueringer Bruk av PC/Mac Regler for bruk av PC/Mac Brudd på regler for bruk av PC/Mac Disiplinærsaker Generelt om disiplinærsaker Bortvisning Grove tillitsbrudd Tillitsvalgte og Dialogforum for studenter Generelt om tillitsvalgt (klassekontakt) Instruks for tillitsvalgt Ikrafttredelse 22 Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 3

4 1 Formål Formålet med Treider Fagskolers studiereglement er å sikre at all undervisning foregår i tråd med gjeldende lover og regelverk, fagskolegodkjenninger, interne vedtak og retningslinjer. 2 Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for alle studenter ved Treider Fagskoler. En student er en person med en skriftlig, bindende og ikke har avsluttet kontrakt med Treider Fagskoler. Studiereglementet gjelder også for alle faglærere, veiledere og skolens administrasjon. 3 Grunnlag Lov om fagskoleutdanning og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, herunder regler om klagerett, habilitet og taushetsplikt er lagt til grunn for skolens interne reglement. I tillegg gjelder forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning samt forskriftens merknader til forvaltningslovens kapittel 5, NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Dette reglementet er godkjent av Treider Fagskolers styre den Undersøkelses- og meldeplikt 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement Studenter, faglærere og andre ansatte ved Treider Fagskoler plikter å sette seg inn i studiereglementet, herunder regler for gjennomføring av eksamen, sensur, behandling av fusk og disiplinærsaker. Studiereglementet er tilgjengelig på Treider Fagskolers hjemmeside og i studiehåndboken. Manglende kjennskap til studiereglementet er ikke å anse som gyldig grunn for regelbrudd. 4.2 Melding om navne- og adresseendringer Navne- og adresseendringer/kontaktdata og mobilnummer skal umiddelbart meldes til skolens administrasjon per e-post. Navneendringer må dokumenteres. Studenter som unnlater å melde fra om rett adresse til rett tid er selv ansvarlig dersom informasjon fra skolen ikke mottas i tide. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 4

5 5 Klagebehandling 5.1 Hjemmel for klagebehandling All klagebehandling av enkeltvedtak jf fagskoleloven 7 (2), gjennomføres med hjemmel i forvaltningslovens regler Kap VI. Om klage og omgjøring. 5.2 Klagerett En søker/student/kandidat kan klage på et vedtak fattet av skolen i saker som angår opptak, eksamensgjennomføring, eksamenskarakter og disiplinærsaker. Med unntak av klagesaker knyttet til eksamenskarakter oversendes alle klagesaker, hvor vedtaksorganet fastholder sitt vedtak, til klageorganet. Klage på eksamenskarakterer underlegges egen behandling, se pkt Når en søker/student/kandidat vurderer å klage eller ønsker å klage, skal administrasjonen veilede i prosessen. 5.3 Begrunnelse Alle enkeltvedtak skal være begrunnet. Unntatt er begrunnelse for eksamenskarakter når denne blir gjort kjent for kandidaten. Kandidaten kan imidlertid be om begrunnelse etter at eksamensresultatet er gjort kjent. Se regler vedrørende ny klagefrist, pkt Klageinstans Skolens klageinstans er Treider Fagskolers styre. 5.5 Klagefrist Fristen for å klage er 3 - tre - uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent for søkeren/studenten/kandidaten. Dersom denne ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. 5.6 Ny klagefrist I de tilfeller der kandidaten har bedt om begrunnelse for eksamenskarakter, avbrytes klagefristen. Ny klagefrist løper fra det tidspunktet begrunnelsen er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent. Selv om søkeren/studenten/kandidaten har oversittet klagefristen, kan skolen likevel behandle klagen dersom søkeren/studenten/kandidaten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller det er særlige grunner for likevel å behandle klagen. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 5

6 5.7 Klagens form Klager skal fremsettes skriftlig eller per e-post og stiles til Treider Fagskoler. Klagen skal: være undertegnet av klageren (part i saken) eller hans/hennes fullmektig inneholde det vedtak som det klages over, og eventuelt gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og om klagefrist er overholdt, inneholde den endring som ønskes i det vedtak det klages over inneholde begrunnelse for hvorfor klager mener at vedtaket er feil Inneholder klagen feil eller mangler, skal skolen gi en kort frist for rettelse eller utfylling. 5.8 Administrasjonens undersøkelsesplikt Den som har fattet vedtaket skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Administrasjonen kan oppheve eller endre vedtaket om den finner klagen begrunnet. Opprettholdes vedtaket sender administrasjonen klagen over til klageorganet, Treider Fagskolers styre, for klagebehandling. 5.9 Klagebehandling i Treider Fagskolers styre Treider Fagskolers styre skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge administrasjonen å foreta nærmere undersøkelser. Dersom klagen ikke er i samsvar med forvaltningslovens regler, kan klagen avvises. Tas klagen under behandling, skal styret prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til eventuelle nye omstendigheter. Styret skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Styret kan treffe nytt vedtak i saken, eventuelt oppheve tidligere vedtak og sende saken tilbake til administrasjonen til helt eller delvis ny behandling. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 6

7 6 Opptak 6.1 Rullerende opptak Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak. Rullerende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene er registrert. Regionsjef er ansvarlig for å fatte vedtak i sin region. Søkere kan klage på vedtak om opptak. Regionsjef kan, hvis det anses som nødvendig, opprette en opptakskomité for vurdering av søkere. Opptakskomiteen vil innstille søkere for opptak, og regionsjef tar endelig beslutning på grunnlag av komiteens dokumentasjon og begrunnelse. 6.2 Studiesamtaler Treider Fagskolers studiekonsulenter tilbyr studiesamtale til alle søkere/potensielle søkere som er usikre på sitt valg. Samtalen kan avklare forhold som kvalifikasjoner, kompetansenivå og motivasjon, men også sikre at studenten faktisk velger et utdanningsløp som stemmer med søkerens ønsker, bakgrunn og annet. 6.3 Søknadsskjema Søknaden sendes skolen på standardiserte søknadsskjemaer/innmeldingsblanketter. Disse er tilgjengelige på Treider Fagskolers hjemmeside, i studiekatalogen og ved henvendelse til Treider Fagskolers kontorer. Søkeren skal vedlegge kopi av vitnemål, eventuelle siste terminkarakterer, attester og annen dokumentasjon som er relevant for vurdering av søkeren. 6.4 Tilbud om studieplass Ved tilbud om studieplass vil søkeren få tilsendt brev om opptak, studiekontrakt og betalingsinformasjon vedrørende registreringsavgift. Innbetalt registreringsavgift og signert studiekontrakt er grunnlaget for bekreftet studieplass. 6.5 Opptak med forbehold Søkere som på søknadstidspunktet ikke oppfyller opptakskravene, for eksempel før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt, kan tas opp med forbehold om at tilstrekkelige kvalifikasjoner for opptak er oppnådd innen studiestart. Utdanningen kan ikke påbegynnes før tilstrekkelige kvalifikasjoner er dokumentert. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjoner må sendes skolen innen en angitt dokumentasjonsfrist. 6.6 Oppsigelse av studiekontrakt Begge parter har rett til å si opp studiekontrakten ved vesentlig mislighold av plikter som definert i kontrakten eller ved grove tillitsbrudd. Skolen vil likevel i noen tilfeller kunne kreve at studieavgiften betales i sin helhet. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 7

8 6.7 Utmelding før studiestart Det er anledning til å trekke seg/si opp studiekontrakt før studiestart. Melding om dette må gis innen de frister som fremgår av kontrakten. Utmeldingen skal være bekreftet av Treider Fagskoler. Studenten er da å anse som sluttet, og vil være fri fra betalingsforpliktelser. Dette med unntak av registreringsavgiften som på dette tidspunktet allerede skal være betalt, og som ikke refunderes. 6.8 Klage på vedtak om opptak eller avvisning av søknad En søker som har søkt, og fått avslag med begrunnelse på studieplass, har etter forvaltningsloven klagerett på vedtaket. 6.9 Spesifikke opptakskrav Spesifikke opptakskrav per utdanning finnes i fagplanene og er tilgjengelig for potensielle søkere på Treider Fagskolers hjemmeside Innpassing og fritak Definisjoner Innpassing Studenter som har bestått emner fra godkjent fagskoleutdanning innfor samme fagområdet, eller nært beslektede fagområder, har etter søknad krav på å få innpasset utdanningen med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning fullført fagskoleutdanning oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Det gis ikke dobbel uttelling for samme faginnhold. (Dette kan gjelde eksempelvis studenter som har bestått hele eller deler av fagskoleutdanninger som for eksempel avbryter en utdanning, eller som ønsker å bytte studiested. Tilsvarende for studenter som starter på ny fagskoleutdanning hvor de faglige krav til emnet/emnene det søkes om innpassing for dekkes av tidligere beståtte emner i tidligere fagskoleutdanning) Fritak Fritak kan etter søknad gis for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse eller dokumentere realkompetanse. Fritak skal bygge på en faglig vurdering fra den enkelte fagskole. Fritak på bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning. Annen relevant utdanning kan for eksempel være utenlandsk utdanning, folkehøyskole, voksenopplæring eller høyere utdanning på samme eller beslektet fagområde. Emne Med emne menes minste resultatbærende enhet som gir uttelling i form av fagskolepoeng, som det gis karakter for og som studenten må bestå for å få vitnemål. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 8

9 Ansvar og behandlingsprosess Regionsjef er ansvarlig for behandling av søknader og fatter vedtak i innpassing- og fritakssøknader. Søknad som helt eller delvis avslås skal begrunnes. Administrasjonen foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å se etter om søker har oppnådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldende utdanningsplan. Grunnlag for innpassing og fritak Innpassing/fritak i forbindelse med ekstern utdanning betyr at utdanningen kvalifiserer for innpassing/fritak for tilsvarende fag/emner ved fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. På denne måten kan studenten gå videre med utdanninger innenfor samme fagområde. Innpassing/fritak kan gis på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse herunder realkompetanse. Utgangspunktet for vurdering om innpassing/fritak skal være studieplan/fagplan, emnebeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser, pensumliste og fagskolepoeng og/eller annen dokumentasjon på omfang, nivå og arbeidsbelastning. Skolen kan innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Innpassing/fritak på grunnlag av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av søkerens bakgrunn mot utdanningens fagplan, emnebeskrivelser, læringsutbyttebeskrivelser og eventuelt pensumliste. Relevant bakgrunn kan være arbeidserfaring, frivillig arbeid, utdanning herunder formelle kvalifikasjoner, ikke-formell og uformell kompetanse osv, som samlet gir grunnlag for fritak for deler/emner i utdanningen. Ufullstendige søknader, dvs søknader der kravene til dokumentasjon ikke er tilfredsstilte, skal søker gis en kort frist for retting/komplettering. En student kan bytte studiested for samme utdanning innenfor Treider Fagskoler uten å søke innpassing. Det er ikke anledning til å ta opp fagskolestudenter som privatister. Søknadsfrist Søknadsfristen for fritak er ved studiestart. Søknad og dokumentasjon Skriftlig søknad sendes skolen på eget skjema. Følgende informasjon om utdanning og kompetanse for emne(r) vedlegges søknaden (avhengig av emnets art): Emnebeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelse eller fagplan Pensumlitteratur (nøyaktig angivelse av sider/kapitler) Vitnemål Karakterutskrift eller annen vurdering fra emnet det søkes fritak for Kursbevis Attester Portfolio/arbeidsmappe Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 9

10 Dokumentasjon må være bekreftet fra utdanningsinstitusjonen. Studenter som ønsker veiledning til utfylling av søknad bes kontakte administrasjonen ved Treider Fagskoler på eget studiested. Klageadgang Klagesaker i forbindelse med innpassing og fritak gjennomføres iht forvaltningsloven og studiereglementets Kap 5. 7 Formelle opptakskrav og realkompetansevurdering 7.1 Opptak på grunnlag av formelle kvalifikasjoner For opptak til utdanning ved skolen kreves fullført og bestått videregående opplæring innenfor det/de utdanningsprogrammene som er definert i respektive fagplan og på Treider Fagskolers hjemmeside. Vurdering av formelle kvalifikasjoner skjer ut ifra tidligere utdanning. Studenten dokumenterer dette ved innsending av vitnemål og/eller svennebrev/fagbrev. 7.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse Det er anledning til å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Regionsjef fatter vedtak, mens konkrete arbeidsoppgaver knyttet til realkompetansevurderingen kan være delegert. Realkompetansevurdering benyttes når søkeren ikke er direkte kvalifisert. Søkeren må da ha tilegnet seg tilsvarende nødvendige kunnskaper og ferdigheter gjennom andre utdanningsprogrammer, arbeidserfaring (ikke-formell- eller uformell kompetanse), eller kombinasjonen av disse. Realkompetansekravet kan variere fra en utdanning til en annen. Før enkeltvedtak kan fattes om opptak på grunnlag av realkompetanse, skal søkeren totalvurderes for å sikre at den kompetanse han/hun har er tilfredsstillende iht opptakskravene. 7.3 Krav til norskkunnskaper Søkere som vurderes etter realkompetanse må som utgangspunkt ha norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller tatt bestått test i norsk høyere nivå (Bergenstesten). Hvis skolen er i tvil om norskkunnskapene, skal studenten kalles inn til samtale før opptak for å kartlegge lese-, skrive- og lytteforståelse. Nærmere spesifisering av krav til norskkunnskaper, se opptakskrav i den enkelte fagplan. 7.4 Minstealder realkompetanse Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring. 7.5 Opptaksprøve I enkelte utdanninger kan det som en del av opptakskravet kreves at søkere leverer inn praktiske arbeider, motivasjonsbrev etc. for å dokumentere kompetanse for utdanningen. Dette materiale vil i så tilfelle være en del av den samlede vurderingen, og en opptakskomité vil bistå regionsjef i Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 10

11 dette arbeidet. Krav om innlevering av slikt materiale, samt hvordan materiale vektlegges i totalvurderingen, vil fremkomme i opptakskravene. 7.6 Opptakskomité for vurdering av søknader med praktiske arbeider En opptakskomité vil bestå av personer med spisskompetanse på de emneområder den enkelte utdanning omfatter. Komiteen vil gjennomgå søknader med vedlegg i den rekkefølge de kommer inn. Opptakskomiteen gjør etter en samlet vurdering om søkeren er kvalifisert for opptak, og utarbeider innstilling for opptak til regionsjef. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, vil disse bli satt på venteliste i den rekkefølge søknadene er kommet inn. 8 Studiekontrakt og betaling 8.1 Studiekontrakt og økonomi Alle forhold knyttet til økonomi og egenbetaling skal beskrives i studiekontrakten mellom Treider Fagskoler og studenten, jf mal for standardkontrakt. 8.2 Betalingsplan Det er etablert mulighet for betalingsplan. Eksamensavgifter er inkludert i beløpene som er oppgitt i gjeldene betalingsplaner. Registreringsavgift kommer i tillegg, og må betales innen forfall. 8.3 Purring/for sen betaling Ved for sen betaling påløper morarente. Ved purring påløper i tillegg et purregebyr. Treider Fagskoler forbeholder seg retten til å holde igjen vitnemål dersom studenten ikke er à jour med betaling. Ved betaling etter betalingsfrist er studenten ansvarlig for å informere og dokumentere betalingen overfor Treider Fagskoler. 8.4 Fritak for deler av utdanningstilbudet Det gis ikke fritak for deler av utdanningstilbudet. 8.5 Fortest/forkurs En del av Treider Fagskolers utdanninger har krav til grunnleggende IT-kompetanse ved utdanningens start. For å sikre at alle studenter har tilstrekkelig kunnskap på dette området, gjennomføres det en fortest i løpet av utdanningens første uker. Studenter som ikke har tilfredsstillende resultat på testen, skal gjennomføre et obligatorisk IT-kurs. Eventuelle fortester er beskrevet under de ulike studieplanene/fagplanene. Betaling for forkurs skal skje innen en gitt frist. Fortest må ikke forveksles med opptaksprøver som gjennomføres før vedtak om opptak. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 11

12 9 Gjennomgang av fagplan Umiddelbart etter studiestart skal faglærer gjennomgå planen for gjennomføring av faget, samt avklare kunnskaps-, ferdighets- og kompetansemål. 10 Litteraturlister Det utarbeides egne litteraturlister og læremiddeloversikter for hver utdanning. Oppdaterte litteraturlister foreligger senest 3 tre uker før studiestart. 11 Eksamen 11.1 Generelle bestemmelser Skolen skal sikre at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. Skolen benytter følgende eksamensordninger: skriftlig eksamen eksamen med bruk av PC muntlig eksamen hjemmeeksamen kombinasjoner av disse I tillegg vil obligatoriske innleveringer vurderes av faglærer/sensor. Studentene plikter å sette seg inn i eksamensreglene. Studentene får minst 3 - tre - uker i forveien skriftlig beskjed om hvor og når eksamen skal forgå. Utlevert/utsendt timeplan er å betrakte som skriftlig melding. Studenter som ikke har fulgt normalt studieopplegg får melding per e-post. Studentene plikter jevnlig å sjekke mailkontoen som de har oppgitt som e-postadresse til skolen Adgang til å gå opp til eksamen Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom de har signert studiekontrakten og har betalt forfalt studieavgift. Studenten må ha vært tilstede minst 75 % av undervisningstiden for å kunne få avlegge eksamen. Disiplinærsaker kan medføre utestenging fra eksamen. Skolen har anledning til å stille flere spesifiserte krav innenfor de forskjellige utdanningstilbudene, for eksempel knyttet til obligatoriske innleveringer Fremmøte på eksamen i skolens lokaler Kandidatene må møte senest 30 minutter før eksamen starter og kunne fremvise gyldig legitimasjon. Møter en kandidat etter at eksamen har startet, må vedkommende henvende seg til eksamensinspektøren. Eksamensinspektøren tar da kontakt med regionsjef som kan fatte vedtak om kandidaten skal nektes adgang eller likevel kan avlegge eksamen. Dette bare hvis Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 12

13 ingen andre kandidater har vært ute av eller forlatt lokalet. Nektes kandidaten adgang til å delta, regnes kandidaten som ikke møtt. Dersom kandidaten får avslag på å avlegge eksamen denne dagen, kan vedtaket påklages. Opprettholdes vedtaket skal administrasjonen oversende klagen til Treider Fagskolers styre. Dersom klagen blir tatt til følge, har studenten krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra kostnader. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Kandidater som møter for sent og likevel får avlegge eksamen, må levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. Kandidaten må signere på et oppmøteskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjon må framvises Eksamenstid Eksamenstiden i klokketimer, (eventuelt dager i forbindelse med hjemmeeksamen) er påført alle eksamensoppgaver. Ved alle skriftlige og PC-baserte eksamener i skolens lokaler får kandidatene i tillegg 15 minutter til sortering og innlevering Kandidater med spesielle behov Kandidater som av medisinske eller andre årsaker har behov får utvidet eksamenstid eller spesiell tilrettelegging av eksamen, må skriftlig søke om dette senest 8 - åtte - uker før eksamen. Legeattest eller annen relevant dokumentasjon skal vedlegges søknaden. Ved akutte skader som inntrer innen 8 åtte uker før eksamen, vurderes søknaden ut i fra medisinsk dokumentasjon. Regionsjef fatter vedtak om tilrettelegging av eksamen. Avslag om tilrettelegging av eksamen skal begrunnes, Kandidater kan klage på avslag. Klagebehandling skal sluttføres i god tid før eksamensdato Eksamensoppgaven og kandidatnummer Kandidaten skal kontrollere at han/hun har mottatt riktig eksamensoppgave, og at oppgaven består av det antall sider som er påført oppgavens forside. Skolen er likevel ansvarlig for at utleverte oppgaver er korrekte. Kandidatene noterer sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Kandidatene må ikke merke det innleverte materialet på en slik måte at sensor kan identifisere kandidaten Hjelpemidler ved eksamen i skolens lokaler Tillatte hjelpemidler kontrolleres av eksamensinspektøren. Kandidaten må selv sørge for å medbringe hjelpemidlene da skolen ikke har hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker, hjelpemidler eller annet direkte mellom kandidatene er ikke tillatt. Bøker, notater, mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr legges foran i lokalet. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 13

14 11.8 Under eksamen i skolens lokaler Det skal være fullstendig ro i eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Kandidatene må ikke snakke sammen eller ha annen forbindelse med hverandre eller utenforstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamensinspektøren hvis de har noe å spørre om. Kandidatene kan under eksamen forlate eksamenslokalet sammen med en eksamensinspektør. Eksamensinspektøren varsler når det er 1 - en - time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis også når det er 15 minutter igjen av eksamenstiden. Kladd blir ikke vurdert av sensor Sykdom - eksamen Hvis kandidaten blir syk før eksamensdagen eller eksamensperioden, krever skolen legeattest for perioden til og med eksamensdagen. Skulle kandidaten bli syk på eksamensdagen eller i eksamensperioden, må legeattest fremskaffes og leveres skolen senest 3 - tre - uker etter eksamen. Ny eksamen vil i disse tilfellene kunne avlegges uten at kandidaten ilegges kontinuasjonsgebyr. I motsatt fall anses denne eksamen som eksamensforsøk Ny prøve kontinuasjon Ny eksamen kan avlegges mot et gebyr. Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, vil kandidaten kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Oppmelding til ny eksamen må leveres til skolens administrasjon senest 3 - tre - uker før kontinuasjonsdato. Når kontinuasjon skal gjennomføres er studenten selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv). Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjon gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kontinuere 1 (en) gang etter gammel ordning Sensor Regionsjef oppnevner sensor(er). Sensorene vil være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse Gjennomføring av sensur Sensur gjennomføres ved at administrasjonen sender eksamensbesvarelser sammen med eksamensoppgaver, sensorveiledning/fasit og sensurskjema for sensors individuelle vurdering av den enkelte kandidat og for eksamen som helhet (sensorrapport), til sensor. Når det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. Normalt er det første oppnevnte sensor. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 14

15 Sensor skal dokumentere sin vurdering per oppgave, og begrunne eksamenskarakteren i sensurskjema. I tillegg skal sensor lage en samlet vurdering av eksamen i sensorrapport Klage på eksamenskarakter og omsensur Klage på karakter skal skje skriftlig eller per e-post til respektive region innen 3 - tre - uker etter at karakteren er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt denne burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakter. Ny klagefrist på 3 - tre - uker gjelder fra det tidspunkt begrunnelsen er fremsatt eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved klagebehandling oppnevner regionsjef ny(e) sensor(er). De(n) ny(e) sensoren(e) skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan opprettholdes eller justeres opp eller ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages Formelle feil ved eksamen Kandidater som har avlagt eksamen kan klage på formelle feil ved eksamensoppgaver, eksamensavvikling eller sensur. Klage på formelle feil ved eksamen må fremsettes senest innen 3 - tre - uker etter eksamen. Dersom klagen ikke tas til følge av administrasjonen, sender administrasjonen klagen til Treider Fagskolers styre for behandling. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens eller kandidatenes prestasjon eller bedømmelsen av denne, og klagen imøtekommes, skal sensuren oppheves og det skal foretas ny sensur. Eventuelt kan regionsjef eller styret vedta at det skal avholdes ny eksamen og kandidaten(e) kan avlegge ny eksamen uten ekstra kostnader. Ved ny sensur benyttes nye sensor(er). Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages Spesielt for muntlig eksamen Skolen bruker foredragsmodellen ved muntlig eksamen. Dette innebærer at kandidaten får tid til å forberede en presentasjon av et gitt tema. Kandidaten kan bruke alle hjelpemidler i forberedelsestiden. Det avsettes ca 30 minutter til eksaminasjonen. Kandidaten måles på: faglige kompetanse kommunikative evner sin helhetlige kompetanse Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 15

16 Følgende vurderingskriterier benyttes: Kunnskap: Kunne gjengi, relevans, faglig kvalitet Ferdigheter: Anvende kunnskap gjennom å vise at kandidaten kan forstå og fortolke, vurdere og reflektere Presentasjon: Oppbygging av foredraget, muntlig språk, form, struktur, originalitet, variasjon, tydelighet, ryddighet, saklighet, bruk av hjelpemidler, stemmebruk, engasjement, kreativitet, forhold til manus, øyekontakt, atferd Redegjøre for eventuell kildebruk Disponere tilgjengelig tid Kandidaten kan ha med seg et oppsummeringsnotat eller lignende til eksamen hvis annet ikke er avtalt. Kandidatene får beskjed om karakter senest to dager etter muntlig eksamen. Krav om begrunnelse for karakteren ved muntlig eksamen må fremsettes samme dag som karakteren blir offentliggjort. Karakteren etter muntlig eksamen kan ikke påklages. Det kan kun klages på om det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Administrasjonen vil ved slik klage innhente uttalelser fra eksaminator og sensor. Klagen samt administrasjonens egen uttalelse sendes styret til behandling. Kandidaten skal få kopi av disse uttalelsene. Dersom kandidaten får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Kandidaten kan da velge å gå opp til ny muntlig eksamen med ny sensor. Hvis klagen gjelder et fag med trukket tema, vil det bli trukket tema på nytt. I muntlige eksamener i språk skal studentenes spontane kommunikative kompetanse i fremmedspråk testes. Eksamen kan legges opp som en gruppesamtale med innlagte uforberedte kompetansetestende oppgaver med to til tre studenter og to sensorer tilstede, eller som en minipresentasjon med intervju/gruppesamtale etterpå. Varighet minutter. Ved minipresentasjon, vurderes kandidatens faglige kunnskaper om det valgte emnet, samt graden av kandidatens kommunikative evner på fremmedspråket Spesielt for kombinasjonseksamen Kombinasjonseksamen er praktisk oppgave + muntlig eksaminasjon. Veileder(e) og ekstern sensor skal før muntlig eksaminasjon ha vurdert innlevert materiale. Veileder(e) leder eksaminasjonen. Kandidaten kan ha med seg et oppsummeringsnotat eller lignende til eksamen hvis annet ikke er avtalt. Kandidaten eksamineres i innleveringens innhold og pensum som er relevant i forhold til tema for innleveringen. Kandidaten må få mulighet til å utdype svake partier, eventuelt kommentere tema som bør utredes ytterligere. Kandidaten skal ikke opplyses om foreløpig karakter før muntlig eksaminasjon. Oppjustering av karakter: Kandidaten tar initiativ til å rette opp svakheter, utdyper eller tilføyer vesentlige momenter. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 16

17 Foreløpig karakter består: Kandidaten svarer iht innholdet i sin besvarelse. Nedjustering av karakter: Kandidaten svarer lite utfyllende, unnlater å svare eller svarer feil. Dersom det ved muntlig eksamen kommer frem alvorlige mangler på kunnskap eller manglende innsikt, kan dette føre til karakteren F (stryk) Spesielt for hjemmeeksamen Hjemmeeksamen er karaktergivende på samme måte som andre eksamener. Innlevering etter fristen regnes som ikke levert og teller som eksamensforsøk. Hjemmeeksamensoppgavens første side er en erklæring som skal undertegnes av kandidaten. Kandidaten erklærer at han/hun har forstått eksamensreglene, og at det arbeid som leveres inn er et selvstendig arbeid. Innlevering/innsending må skje innen angitt frist (jf eksamensoppgavens forside). I den grad en kandidat har behov for spesiell tilrettelegging eller forlenget innleveringsfrist, gjelder reglene i pkt Oppgavebesvarelsens innhold og omfang skal holdes innenfor de regler som er satt opp for den enkelte eksamen med tillatt avvik på +/- 10 %. Ved større avvik kan sensor sette ned karakteren, og ved svært grove avvik kan innleveringen vurderes til ikke bestått. Alle innleveringer skal merkes med dato, eksamensnavn, kandidatnummer og eventuelt sidetall. Det skal oppgis nøyaktige kilder og henvisninger. 12 Obligatoriske innleveringer 12.1 Innleveringsfrist Obligatoriske innleveringer må leveres innen gitt frist for å kunne motta tilbakemelding og veiledning på oppgaven. Hvis ikke fullstendig obligatorisk innlevering er levert innen fristen, vurderes innleveringen som ikke bestått. Det gis normalt ikke forlenget tid ved obligatoriske innleveringer. Unntak kan være ved dokumentert sykdom eller spesielle behov Innhold Innhold og formelle krav om utforming av obligatoriske innleveringer spesifiseres i et eget informasjonsskriv tilknyttet den enkelte utdanningen Sykdom obligatoriske innleveringer Ved legeattest eller annen godkjent gyldig grunn, kan kandidaten kontinuere inntil 3 ganger. Hvis den obligatoriske innleveringen er vurdert til ikke bestått, eller kandidaten er vurdert som ikke møtt, kan kandidaten kontinuere inntil 2 ganger. Administrasjonen vil kunne gi nærmere informasjon om dette. Kontinuasjon gjennomføres mot en avgift. Avgift ilegges ikke ved Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 17

18 godkjent gyldig grunn fra forrige obligatoriske innlevering. Søknad om kontinuasjon sendes til administrasjonen snarest Innleveringssted Innlevering av fag- og prosjektoppgaver skal skje ved studentens studiested. Studenter som har store problemer med å få levert på studiestedet kan søke om å få levere på en annen av skolens kontorer. Søknad om å få levere til et annet kontor må være levert studiestedet senest 3 - tre - uker før innleveringsfristen Klage obligatoriske innleveringer Kandidaten kan be om begrunnelse for karakter. Ny klagefrist på 3 - tre - uker gjelder fra det tidspunkt begrunnelsen er fremsatt eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt denne burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Studenten kan klage på karakteren. Klagefristen er da 3 - tre - uker fra det tidspunkt karakteren er offentliggjort eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved klagebehandling oppnevner regionsjef ny(e) sensor(er). De(n) ny(e) sensoren(e) skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan opprettholdes eller justeres opp eller ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages Obligatoriske innleveringer - vitnemål For å få utstedt vitnemål, må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske innleveringer. Skolen beholder alle obligatoriske innleveringer. I enkelte fag vil kandidatene likevel ha behov for å beholde obligatoriske innleveringer, for eksempel til porteføljer eller søknader om autorisasjon. I disse tilfellene må materiellet hentes på skolen fra og med den datoen klagefristen har gått ut og innen 3 uker. Skolen kan destruere materiell som ikke er hentet innen 3 uker etter klagefristen. 13 Fusk - alle typer eksamen og obligatoriske innleveringer 13.1 Annullering eller bortvisning Annullering eller bortvisning fra eksamen på grunn av fusk, regnes som en disiplinærsanksjon. Som fusk regnes: Uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn Handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 18

19 13.2 Konsekvenser ved fusk I de tilfeller det oppdages fusk eller forsøk på fusk på eksamen i skolens lokaler, vil eksamensinspektøren ta kontakt med regionsjef som kan fatte vedtak om bortvising av kandidaten fra eksamen. Eksamensinspektøren skal også dokumentere hendelsen ved å levere inn en skriftlig rapport med begrunnelse til regionsjef som skal være grunnlaget for regionsjefens begrunnelse på det formelle vedtaket. Har en kandidat forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Kandidaten kan fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Regionsjef kan fatte vedtak om annullering. Vedtaket skal begrunnes. En slik annullering er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder også fusk ved hjemmeeksamen, muntlig eksamen og obligatoriske innleveringer Klage på vedtak om fusk Vedtaket kan påklages. Dersom klagen blir tatt til følge, har kandidaten krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra kostnader. Dersom klagen blir tatt til følge og kandidaten har fullført eksamen, skal besvarelsen sendes til sensur. 14 Eksamensresultater 14.1 Offentliggjøring av eksamensresultater Eksamenskarakterene vil bli offentliggjort senest 3 tre uker etter avholdt eksamen. Før eksamen vil skolen informere kandidatene om hvordan resultatene offentliggjøres. Vitnemål blir sendt kandidaten senest 3 tre uker etter siste sensur Karakterskala Skolen benytter en seks trinns karakterskala med følgende symboler: A B C D E F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått. Det gis ikke kommentarer til karakterene. Kandidaten har mulighet for å be om begrunnelse etter at karakteren er gjort kjent. Klagefrist løper fra begrunnelse er gjort kjent for kandidaten. Det benyttes følgende karakterskala: A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget godt Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 19

20 D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Skolen kan alternativt bestemme at i enkelte fag skal vurderingen bestått/ikke bestått benyttes dette i samsvar med NOKUT-godkjenning. Se spesifikasjon i de enkelte fagplaner. 15 Vitnemål 15.1 Innhold i vitnemål Studentene skal ved avsluttet og fullført utdanning få dokumentert karakterer, utdanningens innhold med eventuell praksis, hvilke kvalifikasjoner som er oppnådd og beskrivelse av karaktersystemet Forutsetning for utstedelse av vitnemål Utstedelse av vitnemål forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet, unntak fra dette er studenter som får utdanningen dekket gjennom skolens finansieringsordning. Ved bestilling av duplikat, påløper en avgift alle eksamener og obligatoriske innleveringer er godkjent og bestått 16 Fremmøte Alle studenter skal møte presis til timene. Dette hindrer at undervisningen blir forstyrret og sikrer at studentene ikke går glipp av vesentlig informasjon. For å kunne avlegge eksamen må studenten ha deltatt i minst 75 % av undervisningen. Hvis studenten er borte fra undervisningen, er det studentens eget ansvar å komme à jour. Faglærer tar fremmøte i alle timer. Administrasjonen vil jevnlig gjennomgå frammøtelistene. Studenter med høyt fravær vil bli innkalt til studentsamtale for å avklare årsak og eventuelt sette inn tiltak for å rette opp i situasjonen. Det vil tas referat fra samtalen hvor student og representant fra administrasjonen vil signere på referatet. Gjelder dette begrenset antall fag, vil faglærer bli informert og gitt ansvar for videre oppfølging. Dersom forholdene ikke bedrer seg, vil studenten få en skriftlig advarsel. Vedvarer forholdet vil studenten kunne utestenges fra eksamen og det skal gis melding til Statens Lånekasse for utdanning. Studenter kan tilbys å delta i undervisning med senere startede klasser mot betaling dersom de ikke tilfredsstiller krav til fremmøte. Ajourført januar 2014, erstatter høsten 2012 Side 20

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer