Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen"

Transkript

1 Retningsliner for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret

2 Innhald 1. INNLEIING 3 2. SEMESTERVURDERINGAR GENERELT GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING KOMMISJON TREKK FRÅ VURDERING UTSATT VURDERING PÅ GRUNN AV SJUKDOM UTSATT VURDERING PÅ GRUNN AV UTVEKSLING GJENNOMFØRING AV UTSATT SEMESTERVURDERING STRYK KLAGE/NY SENSUR PROTOKOLL FAGLEG OPPSUMMERING 6 3. EKSAMEN GENERELT EKSAMENSSEMESTER TIDSPLAN KANDIDATEN OPPMELDING PROSJEKTUTGREIING INNLEVERING SPRÅK TREKK FRÅ EKSAMEN UTSATT EKSAMEN PÅ GRUNN AV SJUKDOM EKSAMENSUTSTILLING PÅ BA- OG MA-NIVÅ STRYK 8 1

3 KLAGE/NY SENSUR OPPNEVNING AV SENSORAR FORSLAG TIL EKSTERNE SENSORAR SAMANSETJING AV EKSAMENSKOMMISJON OPPNEMNING AV EKSAMENSKOMMISJON KONTAKT MED EKSTERN SENSOR UTSENDING AV SKRIFTLEG DEL ORIENTERING FOR SENSORAR SENSUR EKSAMENSKOMMISJON PRESENTASJON OG GJENNOMGANG AV EKSAMENSARBEIDET PRESENTASJON AV FELLESARBEID/FELLESPROSJEKT DOKUMENTERING AV PRESENTASJONEN VURDERING AV EKSAMENSARBEIDET SAMLA BRUK AV TID KONKLUSJON/DISSENS TILBAKEMELDING TIL KANDIDATEN OFFENTLEG GJENNOMGANG OVERORDNA EVALUERING EKSAMENSPROTOKOLL SKRIFTLEG RAPPORT VED IKKJE GREIDD. 14 2

4 1. INNLEIING Retningslinene for vurdering og eksamen ved Kunst- og designhøgskolens (KHiB) er basert på Gradsforskrifta, fastsatt av styret ved KHiB den , samt dei føringane som ligg i Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Retningslinene skal gje ei oversiktlig ramme for vurdering- og eksamensavvikling ved Avdeling for design og Avdeling for kunst, og klargjere faste rutinar for kandidat, sensor og tilsette ved KHiB. 2. SEMESTERVURDERINGAR 2.1. GENERELT Semestervurdering er den formelle, interne vurderinga av det faglege nivået og den faglege framgangen ein student har oppnådd ved bestemte stadium i studiet. Semestervurderinga vert avslutta med at studenten får ei strukturert tilbakemelding på eige arbeid og progresjon. Ved semestervurdering vert det nytta karakterane greidd og ikkje greidd. Ein student som oppnår karakteren greidd har oppnådd læringsmåla for det gjeldande semesteret, slik desse er definert med utgangspunkt i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Greidd semestervurdering er naudsynt for vidare studier i bachelorprogrammet/ masterprogrammet, og utløyser 30 studiepoeng. Vurderingskriteria og spesifikk informasjon om vurderingsgrunnlag fins i vedlegg til studieplanen for det einskilde studieprogram, og er tilgjengeleg på Kunst- og designhøgskolens heimeside GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING Kvart semester vert avslutta med ei formell vurdering. Studentane blir mot slutten av semesteret (BA: 1-5, MA: 1-3) vurderte på grunnlag av læringsmåla som er fastsatt for det einskilde semester og tilhøyrande vurderingskriterium. Tidspunkt for semestervurderinga vert bestemt av avdelinga når kalender for det aktuelle semesteret er fastsatt. Avviklinga av semestervurderinga skjer i samarbeid mellom BA/MA-koordinator og Eining for avdelingsstøtte (EFA). Tidsbruk for vurderinga er ein time per student både for BA og MA, helst ved studenten sin arbeidsplass. Vurderinga er ein strukturert samtale basert på studenten sin semesterrapport og utgreiing av eigen læring og arbeidsinnsats. Dersom annan stad og/eller utstyr er ønska frå 3

5 studenten si side, må dette meldast til hovudrettleiar minst to veker før semestervurderinga startar. Semesterrapporten skal føreligge tilgjengelig for kommisjonen, minst to veker før vurderinga startar, og skal innehalde minst fem bilete som syner arbeid studenten har gjort i semesteret. I særskilte tilfelle kan semestervurderinga bli gjennomført som videokonferanse. Dekanen kan etter søknad, godkjenne dette KOMMISJON Hovudrettleiar og ein annen fagleg tilsett ved avdelinga utpeikt av dekan gjennomfører vurderinga. Så langt som mogleg bør begge kjønn vere representerte. BA- og MA-koordinator er ansvarlege for den praktiske gjennomføringa TREKK FRÅ VURDERING Ein student kan trekke seg frå semestervurderinga inntil 2 veker før semestervurderinga finn stad. Trekk etter dette vert rekna som ikkje greidd og fører til eitt semester forseinking i studenten sin progresjon. Studenten kan sjølv trekke seg frå vurdering på studentveven, med skriftleg kopi til BA/MA-koordinator og EFA UTSATT VURDERING PÅ GRUNN AV SJUKDOM Utsatt vurdering kan godkjennast ved sjukdom i vurderingsperioden. Studenten må sende inn søknad med legeerklæring til BA/MA-koordinator med kopi til EFA. Semestervurderinga vil da bli halden så snart som mogleg, sjå pkt Ved lengre tids sjukdom i semesteret kan kandidaten søke om utsatt vurdering. Søknaden vert vurdert av dekanen på grunnlag av lengda på sjukdomsperioden, ønska tidspunkt for utsatt vurdering og institusjonen sin moglegheit for ei utsatt vurdering UTSATT VURDERING PÅ GRUNN AV UTVEKSLING Studentar som ikkje kan delta på ordinær semestervurdering på grunn av utvekslingsopphald, skal vurderast i starten av påfølgande semester. 4

6 2.7. GJENNOMFØRING AV UTSATT SEMESTERVURDERING Ved behov for utsatt semestervurdering, skal avdelinga organisere ny vurdering så raskt som mogleg etter den ordinære vurderinga, fortrinnsvis i byrjinga av påfølgande semester. BA/MAkoordinator har ansvar for å følgje opp og organisere utsatt semestervurdering STRYK Ein student har ikkje greidd semestervurderinga når kommisjonen har vurdert studenten til Ikkje greidd. Likestilt med stryk er det når ein student ikkje leverer inn sine arbeid til den fristen som er fastsett, eller ikkje møter opp til eit minimum av faglege kurs som er avtalt i utdanningsplanen. Ein student har heller ikkje greidd semesteret når han/ho ber om å ikkje å bli vurdert for det aktuelle semester. Studentar som skal bli semestervurderte og som av andre grunnar enn dokumentert sjukdom, eller utvekslingsopphald ved ein annan institusjon, ikkje gjennomfører vurderinga, får ikkje greidd. Ved fastsetting av ikkje greidd, må dette grunngjevast skriftleg frå kommisjonen. Skriftleg rapport skal og sendast til BA- eller MA-koordinator, og EFA for arkivering KLAGE/NY SENSUR 1 Ved kunngjering av Ikkje greidd skal institusjonen ved BA/MA-koordinator opplyse om studenten sin klagerett jf. Uhl. Frist for å klage på sensur er 3 veker frå kunngjeringa. Ei eventuell klage skal vere skriftleg og sendast til dekan ved avdelinga. Ved klage skal avdelinga organisere ny vurdering med ny kommisjon, sjå pkt Karakterfastsetting ved ny vurdering kan ikkje klagast på. 1 Handsaming av klage på eksamen som vert avlagt ved Kunst og designhøgskolen i Bergen er med heimel i Lov om universiteter og høgskular (Uhl.) Kap. 5, 5-2 og

7 2.10. PROTOKOLL EFA syter for at det føreligg ein protokoll før vurderinga startar. BA/MA-koordinator har ansvar for at protokollen vert fylt ut fortløpande og korrekt av både hovudrettleiar og kommisjonsmedlem FAGLEG OPPSUMMERING Etter at siste semestervurdering er gjennomført, har dekanen ansvar for å samle faglege tilsette på avdelinga for ein felles og overordna gjennomgang av vurderinga. Sentrale område som skal drøftast kan vere: tilbakemelding av fagleg nivå på kullet, aktuelle område som bør styrkast i den vidare utviklinga av studiet, samt generell tilbakemelding på gjennomføringa av semestervurderinga. 3. EKSAMEN 3.1. GENERELT EKSAMENSSEMESTER Bachelorgraden sin avsluttande eksamen er i sjette semester i studiet, normalt eit vårsemester. Mastergraden sin avsluttande eksamen er i fjerde semester i studiet, eit vårsemester TIDSPLAN Ved byrjinga av eksamenssemesteret utarbeider BA/MA-koordinator i samråd med Eining for avdelingsstøtte (EFA) ein framdriftsplan for eksamensavviklinga. Her vert ansvars- og arbeidsfordeling avklart mellom dei involverte. Planen skal godkjennast av dekanen. Eksamenskandidatane vert så snart som råd informerte om planen for eksamensavviklinga. 3.2 KANDIDATEN OPPMELDING Alle studentar vert melde til eksamen av EFA når vilkåra for dette er til stades: - Berre studentar som har fått godkjent dei fem første semester i Bachelorgraden, har rett til å melde seg til eksamen. 6

8 - Berre studentar som har fått godkjent dei tre første semester i mastergraden, har rett til å melde seg til eksamen. Her kan eksamen berre skje i eit vårsemester. Ved KHiB har ein kandidaten tre forsøk på å framstille seg for samme eksamen PROSJEKTUTGREIING Bachelorgrad: Ved innleiing til eksamensperioden skal kandidaten levere prosjektutgreiing for eksamensarbeidet til hovudrettleiar, etter frist fastsatt i tidsplan for eksamensavviklinga (punkt 2.2.). Mastergrad: Den vidareutvikla prosjektutgreiinga skal vere godkjent i samband med semestervurderinga i 1. semester INNLEVERING Arbeidet som vert lagt fram for sensur inneheld ein kunst-/designfagleg del og ein skriftleg del. Dekan kan dispensere frå kravet til skriftlegheit, jf. pkt. 2.2., kandidaten må da demonstrere tilsvarande kvalifikasjonar på ein annan måte. For meir informasjon om den skriftlege oppgåva vert det vist til gjeldande studieplanar og vurderingskriterier. Den skriftlige delen skal leverast som PDF (portable document format) til EFA til dei fristar som er fastsette, jf. pkt Dersom kandidaten ønskjer å levere tekst som papireksemplar må ein søke om dette til dekanen innan fastsatt frist. Dekanen kan dispensere frå kravet om digital innlevering, då gjeld følgjande: - Bachelorgraden: Fem papireksemplar skal leverast til EFA tre veker før sensur/eksaminering startar. - Mastergraden: Fem papireksemplar skal leverast til EFA tre veker før sensur/eksaminering startar. MA-kandidatar skal også levere ein digital versjon til KHiBs webarkiv i PDF-format SPRÅK Den skriftlige delen av eksamensarbeidet skal vere på norsk eller engelsk. Det same gjeld for presentasjonen av eksamensarbeidet, samt etterfølgjande eksaminering. Melding om språk for den enkelte kandidat skal sendast til EFA og BA/MA-koordinator seinast ved framlegging av prosjektutgreiing, sjå pkt

9 TREKK FRÅ EKSAMEN Ein kandidat kan trekke seg frå eksamen inntil 2 veker før innlevering av den skriftlege oppgåva. Trekk etter dette vert rekna som stryk. Trekk frå eksamen gjer kandidaten sjølv på studentveven, med skriftlig kopi til EFA og BA/MA-koordinator UTSATT EKSAMEN PÅ GRUNN AV SJUKDOM Dersom kandidat blir sjuk i eksamensperioden, kan det etter søknad med legeerklæring gjevast utsatt frist inntil tre veker for innlevering/ferdiggjering av eksamensarbeidet. Eksamen vil da bli avvikla så snart som mulig. Ved lengre tids sjukdom i eksamenssemesteret kan kandidaten søke om utsatt eksamen. Søknaden vert vurdert av dekanen på grunnlag av sjukdomens lengde, ønska tidspunkt for utsatt eksamen og institusjonens moglegheit for ei utsatt eksamensavvikling EKSAMENSUTSTILLING PÅ BA- OG MA-NIVÅ - Avdeling for design: Alle kandidatar som er vurderte til greidd, skal delta i ei felles avgangsutstilling som blir arrangert etter at sensur er kjent. Arbeida som er brukte i eksamensvurderinga, kan ikkje stillast ut i sin heilheit andre stader før avgangsutstillinga er avslutta, med mindre det føreligg skriftleg løyve om dette frå dekanen. - Avdeling for kunst: Alle kandidatar skal vise sitt kunstnarlege arbeid i ein felles avgangsutstilling. Arbeid som er del av eksamensvurderinga, kan ikkje stillast ut andre stader før avgangsutstillinga er avslutta, med mindre det føreligg skriftlig løyve om dette frå dekanen STRYK Ein kandidat har stroke til eksamen når eksamen er vurdert til ikkje greidd. Likestilt med stryk er det når ein kandidat ikkje leverer inn sine arbeid til den frist som er gitt. Ein kandidat har også stroke når han/ho ber om at dei innleverte arbeida ikkje skal sensurerast. Kandidatar som er melde opp til eksamen og som av andre grunner enn dokumentert sjukdom ikkje gjennomfører denne, vert rekna som ikkje greidd. 8

10 Ved fastsetjing av ikkje greidd, må dette grunngjevast skriftleg frå sensorane. Dekan skal informerast straks av sensorane om ein kandidat får resultatet ikkje greidd KLAGE/NY SENSUR 2 Ved kunngjering av Ikkje greidd skal institusjonen ved BA/MA-koordinatoren opplyse om reglar for klage. Frist for å klage på sensur er 3 veker frå kunngjeringa. Ei eventuell klage skal vere skriftleg og sendast til EFA (Eining for administrativ støtte). Ved eventuell klage skal avdelinga organisere ny sensurering med nye sensorar. To av sensorane skal vere eksterne, medan intern sensor fortsatt er hovudrettleiar. Ved eventuell klage skal kandidaten sitt arbeid bli vurdert på nytt. Kandidaten har ikkje lov til å endre på arbeidet i tida fram til ny vurdering er utført. Ny sensur bør vere klar så raskt at kandidaten får moglegheit til å gå vidare i sitt studium innan rimeleg tid. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikkje klagast på OPPNEVNING AV SENSORAR FORSLAG TIL EKSTERNE SENSORAR Avdelinga ved dekan hentar inn forslag på eksterne sensorar frå relevant fagstab. Dekanen undersøkjer med støtte frå EFA om mulige sensorar: - Har tilstrekkelege faglege kvalifikasjonar; - Egnar seg for oppgåva: - Har god kjennskap til samtidsuttrykk og tendensar innan fagområdet; - Er interesserte i utviklinga innan høgare kunst- og designutdanning; - Kan kommunisere på skandinavisk og engelsk med dei andre sensorane, og med studentane. - Er interesserte og tilgjengelege for oppgåva; 2 Retningsliner for klage på eksamen ved Kunst og designhøgskolen i Bergen finn ein i Lov om universitet og høgskular Kap. 5, 5-2 og

11 Ved førstegongs oppnemning av eksterne sensorar skal det som del av vurderinga av kvalifikasjonane leggjast fram CV for godkjenning. Det skal ikkje leggjast fram CV for tidligare godkjent sensor, med mindre det har gått meir enn fem år sidan sensoren sist har vore nytta som sensor ved KHiB. Det skal ikkje fremjast forslag på personar som har slutta i stilling ved KHiB i løpet av dei to siste åra. Det skal ikkje fremjast forslag på personer som har hatt engasjement over fire veker ved den aktuelle avdelinga dei to siste åra. Det skal ikkje fremjast forslag på personar frå ein annan avdeling ved KHiB SAMANSETJING AV EKSAMENSKOMMISJON Ved forslag til samansetjing av sensorgrupper skal følgjande leggjast til grunn: Fortrinnsvis bør to sensorar fungere saman for ei større gruppe kandidatar. Sensorgruppa skal setjast saman slik at den har ei god fagleg breidde. Minst ein av de eksterne sensorane bør ha erfaring med sensurering. Så langt som råd, bør kvar begge kjønn vere med i ei sensorgruppe. Intern sensor skal vere kandidatens hovudrettleiar. Dekanen kan, om det er naudsynt, oppnemne avløysar for hovudrettleiar OPPNEMNING AV EKSAMENSKOMMISJON Styrets ansvar for oppnemning av sensorar er delegert til rektor. For den einskilde eksamen fremjar dekanen forslag til oppnemning av eksamenskommisjon til rektor i samsvar med krava i punkt 4.2. Når kommisjonen er oppnemnd, må sensor sjekke og vurdere sin habilitet. Forslag til sensorgrupper for ordinær sensur skal vere klar seinast 10 veker før sensur. For utsatt sensur/eksaminering skal forslag vere klart så raskt som mogleg KONTAKT MED EKSTERN SENSOR Når oppnemninga er godkjent av rektor, skal all formell kommunikasjon mellom institusjon og eksterne sensorar gå gjennom EFA, som skriv oppdragsbrev til eksterne sensorar. Brevet skal innehalde informasjon om: - Framdriftsplan for eksamensavviklinga; - Oppgåvene knytt til oppdraget; - Habilitetsvurdering; - Honorar mm. 10

12 Vedlagt skal følgje: - Oversikt over eksamenskandidatar; - Aktuell studieplan og vurderingskriterier; - Retningsliner for sensor og for eksamensavvikling UTSENDING AV SKRIFTLEG DEL Innan avtalt frist sender EFA dei skriftlege delane av eksamensarbeidet til dei eksterne sensorane og hovudrettleiar. Det er eit krav at alle sensorane har sett seg inn i den skriftlige delen før kandidaten gjer sin presentasjon for sensorane ORIENTERING FOR SENSORAR Dekanen har ansvar for at dei eksterne sensorane og hovudrettleiar får ei orientering før sensureringa startar. Orienteringa skal innehalde: - Kven som skal bli vurdert (ny habilitetskontroll); - Prosedyren for eksamensavviklinga; - Hovudpunkt i studieplanen: o læringsmål o Hovudelement - Vurderingskriteria skal leggjast til grunn både for vurderinga av kandidaten, og som grunnlag for offentleg gjennomgang - Sluttoppgåvene: o Tilbakemelding/oppsummering o Ansvar for at protokoll vert signert o Rapport dersom ein kandidat får ikkje greidd (sjå punkt 3.10.) SENSUR EKSAMENSKOMMISJON Dei to eksterne sensorane og hovudrettleiar utgjer kommisjonen for den einskilde kandidat. Desse skal saman gå gjennom det framlagte materialet og vurdere kva for karakter som skal gjevast: greidd eller ikkje greidd. 11

13 PRESENTASJON OG GJENNOMGANG AV EKSAMENSARBEIDET Bachelorgrad: Vurderinga av kvar kandidat startar med intern førebuing mellom dei tre sensorane. Etter dette vert kandidaten kalla inn for ein presentasjon av sine arbeid. Så følgjer ein samtale mellom kandidat og sensorar. Disse delane er offentlege. 3 Mastergrad: Vurderinga av kvar kandidat vert innleia med intern førebuing mellom dei tre sensorane. Etter dette vert kandidaten kalla inn for ein presentasjon av sine arbeid. Så følgjer ein samtale mellom kandidat og sensorar. Disse delane er offentlige PRESENTASJON AV FELLESARBEID/FELLESPROSJEKT Dersom kandidaten sitt arbeid er del av eit fellesprosjekt, må dette gå fram av prosjektutgreiinga, jf. pkt og studieplanen. Det vil i slike tilfelle vere naudsynt at kandidaten gjer greie for kva for delar av prosjektet han eller ho har eit særskilt ansvar for. Eksamenskommisjonen må halde dette opp mot den utgreiinga som dei andre deltakarane/kandidatane i prosjektet gjev. Dersom prosjektet inneheld vesentlege bidrag frå eksterne deltakarar, må dekanen på førehand, i samråd med hovudrettleiar, vurdere om det må hentast inn uttale frå, eller kallast inn til samtale med desse, i samband med kandidaten sin presentasjon. Det vil vere eit krav for å gje kandidaten greidd at sensorane kan danne seg eit klårt bilete av kandidaten sitt sjølvstendige bidrag i eit fellesprosjekt DOKUMENTERING AV PRESENTASJONEN Det er ikkje tillat å bruke opptaksutstyr, som kamera, lydband eller anna for å ta opp presentasjonen av eksamensarbeidet. Kandidaten kan velje å nytte referent. 3 For rettleiing i gjennomføring, vert det vist til dokumentet «Modeller for eksamensgjennomføring og anbefalt tidsbruk» datert For rettleiing i gjennomføring, vert det vist til dokumentet «Modeller for eksamensgjennomføring og anbefalt tidsbruk» datert

14 VURDERING AV EKSAMENSARBEIDET Kommisjonen gjer ei drøfting/vurdering av alle delar av dei innleverte arbeida, og denne vurderinga skal soleis omfatte både den kunst- eller designfaglege delen og den skriftlege delen. Drøftinga skal ta for seg kandidaten sine resultat opp mot læringsmåla og dei gjeldande vurderingskriteria. Hovudrettleiar har eit særskilt ansvar for at alle delar av eksamensarbeidet blir vurderte i denne gjennomgangen. Denne gjennomgangen er ikkje offentleg. Dersom det er behov for meir informasjon, kan kandidaten bli kalla inn til ein oppklaringsrunde SAMLA BRUK AV TID Tida som kommisjonen samla sett nyttar på gjennomgang og vurdering av den einskilde Kandidat sitt arbeid, skal ikkje overstige 2 timar for bachelorgraden og 3 timar for mastergraden. Lesing av den skriftlege delen kjem i tillegg til dette KONKLUSJON/DISSENS Avgjer om karakter skal fattast før kommisjonen går frå kvarandre. Dersom det ikkje vert oppnådd semje om karakter, vert denne fastsett ved røysting. Ingen av medlemmene i kommisjonen kan avhalde seg frå å røyste, eller røyste blankt TILBAKEMELDING TIL KANDIDATEN Kommisjonen vil gjere kjent for kandidatane individuelt kva for ein karakter dei har oppnådd. Dette vil skje etter at alle kandidatane har vorte sensurerte OFFENTLEG GJENNOMGANG Dei eksterne sensorane skal etter avslutninga av eksamensvurderinga halde ein offentleg gjennomgang av fagleg nivå av kandidatane i dei aktuelle fagområda. Dekanen har ansvar for at denne oppsummeringa vert gjennomført, og at det vert skrive eit referat frå denne. Dekanen avgjer i samråd med EFA om dette skal skje ved avslutninga av kvar dag eller samla etter avslutning av heile eksamensvurderinga. Dekan ved avdelinga avgjer kva form gjennomgangen skal ha OVERORDNA EVALUERING Etter at siste offentlege oppsummering er gjennomført, har dekan på kvar avdeling ansvar for å samle kommisjonane for evaluering av årets sensurering. Sentrale områder som bør leggjast vekt 13

15 på i samtalen bør vere: styrker og svakheter ved sjølve gjennomføringa av sensureringa, tilbakemelding på fagleg nivå på eksamenskullet, samt aktuelle område som kan styrkast i den vidare utviklinga av faget EKSAMENSPROTOKOLL EFA sørgjer for at det ligg før ein eksamensprotokoll for alle sensorgruppene før vurderinga startar. BA/MA-koordinator har ansvar for at protokollen vert fylt inn straks og korrekt og vert levert til EFA. Protokollen skal signerast av alle medlem i sensorgruppa før desse går frå kvarandre SKRIFTLEG RAPPORT VED IKKJE GREIDD. Det skal skrivast ein rapport for kandidatar som får ikkje greidd. Sensorane har ansvar for å gjennomføre dette. Denne rapporten skal kort omtale både den kunst-/designfaglege delen og den skriftlege delen, og kandidaten sitt resultat i forhold til dei gjeldande vurderingskriteria. Rapporten skal sendast til EFA seinast tre dagar etter at sensuren vart gjort offentleg. EFA har ansvar for å sende rapporten vidare til dekanen for godkjenning. Godkjent rapport vert så sendt til kandidaten. Avdelinga vurderer sjølv om kandidatar med greidd eksamen, skal få skriftlege tilbakemeldingar. Vedlegg: Mal for eksamensgjennomføring og anbefalt tidsforbruk 14

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 Vedrørende: RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte Retningslinjer for vurdering og eksamen, og ber om

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Leiing og personalutvikling

Leiing og personalutvikling Leiing og personalutvikling INFORMASJON OM OPPTAK, EKSAMEN OG RETTLEING 2013-14 Ta eksamen og oppgrader kurset til eit verdifullt høgskulestudium. Dette er kompetanse som i aukande grad vert etterspurt!

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN, KHiBs MASTERPROGRAM I KURATORPRAKSIS 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater

Detaljer

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET.

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET. Saksframlegg Dato Referanse 08.12.2009 2009/145-5244/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/68 Høgskulestyret 17.12.2009 REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01.

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01. PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier Roland Jonsson 01. juni, 2015 Det medisinsk-odontologiske fakultet Basalforskning, klinisk forskning,

Detaljer

Gjennomføringsplan for fagprøve MOTORSYKKELFAGET

Gjennomføringsplan for fagprøve MOTORSYKKELFAGET Gjennomføringsplan for fagprøve MOTORSYKKELFAGET Innhaldsliste: Planleggingsdelen... 2 Skriftleg plan over korleis du vil løyse oppgåvene... 3 Gjennomføringsdelen... 4 Dokumentasjonsdelen... 5 Skriftleg

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer