Utvalg teknikk,landbruk og miljø. Møtedato: Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5. Sak 11/11 11/17 s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg teknikk,landbruk og miljø. Møtedato: 18.10.11. Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5. Sak 11/11 11/17 s. 172-204"

Transkript

1 Utvalg teknikk,landbruk og miljø Møtedato: Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5 Sak 11/11 11/17 s

2 ;19 Sirdal kommune s4, GNR 7, BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGPLAN FOR ÅSEN - GNR. 7, BNR. 2, NESSET - FORTETTING MED EN HYTTE. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: 12313/ /278 May Britt Ousdal DATO: UTV.SAKSNR: 1 1 /1 1 UTVALG: Utvalg for teknikk, landbruk og miljø MØTEDATO: Bakgrunn Sinneshyttå har på vegne av John Arild Ertvaag søkt om dispensasjon for eiendommen gnr. 7, bnr. 24 på Åsen, Nesset. Denne eiendommen ligger innenfor godkjent reguleringsplan for Åsen hyttefelt på gnr. 7, bnr. 2, Nesset Utsnitt av reguleringsplanen tomten vises her som 7/3/5. I søknaden heter det: "John Arild Ertvaag besitter ein eiendom gnr. 7, bnr. 24 som ligger inne i planen, denne tomta er på ca. 5 mål. Det er avsatt eit byggeområde i planen på denne tomta som er stort nok til å bygge ei hytte til. Imidlertid ligger byggeområdet uhensiktsmessig til på tomta. Dette 11 %.

3 byggeområdet ønskes flyttet opp på høydedraget og reguleringsbestemmelser for tomt ønskes endret slik at det åpnes for å bebygge byggeområdet med 1 hytte i tillegg til den eksisterende hytta." Det er foreslått en bestemmelse for gnr. 7, bnr. 24: "Det kan tillates to hovedbygg på tomten maksimal BYA for hovedbygg 200 m2 i tillegg kan det oppføres 2 bygg til hvert hovedbygg enneks inntil 20 m2 og garasje inntil 40 m2. Maksimal manehøyde for fritidsboligen er 7, 5 meter fra gjennomsnitt terreng og maksimal gesimshoyde er 5 meter." Vedlagt søknaden følger kopi av målebrev som viser at tomtens areal er 4597 m2. Det følger også med tinglyst avtale som omhandler bebyggelse, parkering, vannpost og båtplass. I hehold til denne avtalen disponerer Ertvaag 6 parkeringsplasser ved enden av sommerveg og på vinteren ved enden av brøytet veg. I søknaden mangler dokumentasjon på at naboene er varslet. Hjemmelsbakgrunn Kommunedelplan for Sinnes/Tjørhom Reguleringsplan for Åsen, gnr. 7, bnr. 2 plan ID PBL Vurdering I følge ny planlov av skal det ved søknad om dispensasjon gjøres vurderinger med bakgrunn i Det er fem punkter som skal vurderes ved dispensasjon, og ett av punktene kan aldri alene være nok grunn for å gi dispensasjon. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Det bør heller ikke gis dispensasjon fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Eiendommen gnr. 7, bnr. 24 ligger innenfor godkjent reguleringsplan for Åsen, gnr 7, bnr. 2, plan ID Det er nå varslet igangsatt arbeid med endring av denne reguleringsplanen. Som nevnt ovenfor skal dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra i dette tilfellet krav om reguleringsplan hvor tiltaket er innregulert blir vesentlig til sidesatt. Bakgrumen for krav om plan er blant annet at det skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vem av ressurser. Planlegging og vedtak skal også sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og

4 myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. I dette tilfellet foregår det for tiden arbeid med endring av reguleringsplanen for Åsen. Det bør derfor ikke være noe problem å få dette tiltaket vurdert gjennom reguleringsplanen. I Sirdal har en til nå vurdert fortetting av områder gjennom kommuneplan. Ved forrige rullering av kommuneplanen var det et krav at dersom en søkte om fortetting var det krav om min. 2,5 daa pr. enhet, eller at det ble laget reguleringsplan i samarbeid med omkringliggende eiendommer. Dersom en skulle gi en dispensasjon som omsøkt for eiendommen gnr. 7, bnr. 24 ville det også være i strid med dette kravet. Avtalen vedrørende tomten er inngått i 1993, og forholdene vedrørende veg og parkering er endret gjennom ny reguleringsplan for Åsen. Dette er sannsynligvis ivaretatt i ny reguleringsplan, men understreker viktigheten av vurdering av alle forhold gjennom planarbeid. Ved en fortetting og sannsynlig deling av eiendommen vil det oppstå nye forhold vedrørende atkomst, vann og avløp, eiendoms- og byggegrenser mv. Dette er forhold som bør avklares gjennom planarbeid, og få juridisk binding gjennom en reguleringsplan. I søknad om dispensasjon er det også foreslått bestemmelser for eiendommen gnr. 7, bnr. 24. Dette må også tas inn i reguleringsbestemmelsene for planen dersom de skal bli gjeldende for denne eiendommen. Etter vår vurdering vil hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i kommuneplanens arealdel og PBL, bli vesentlig tilsidesatt. Dersom kommunen vurderer å innvilge en dispensasjon skal det innhentes høringsuttalelser fra berørte parter. I dette tilfellet fremmer rådmannen saken med innstilling om å avslå søknaden, og det er derfor ikke gjennomført høring. En dispensasjonsvurdering skal forankres i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene. Arealbruken i et område fastsettes i et langsiktig perspektiv, mens eierforholdene til en eiendom kan være skiftende. Dette er bakgrunnen for at personlige forhold, som knytter seg til den enkelte tiltakshaver eller familie, normalt vil ha liten vekt i dispensasjonsvurderingen. Konklusjon Etter en samlet vurdering i forholdene har vi kommet frem til at det i denne saken vil hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra - krav om detaljreguleringsplan bli vesentlig satt til side ved å gi dispensasjon. Her vil fordelen ved å gi dispensasjon være mye mindre enn ulempene. Søker anbefales å be om at tiltaket vurderes gjennom endring av reguleringsplan for Åsen. Forslag til vedtak

5 Med hjemmel i PBL 19-2 avslås søknad om dispensasjon for gnr. 7, bnr. 24, fortetting med en hytte. 1"4-5

6 r119 Sirdal kommune KONSESJONSSØKNAD BREILOBEKKEN KRAFTVERK - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ SIRDAL KOMMUNE LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: 12320/ /713 Endre Bjelland DATO: UTV.SAKSNR: 11/12 UTVALG Utvalg for teknikk, landbruk og miljø MØTEDATO: Bakgrunn Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke søknad frå Skeie Småkraft, datert , om løyve til å bygge Breilobekken kraftverk i Sirdal kommune. NVE forventar fylgjande av Sirdal kommune som høyringsinstans: Grunngjevne synspunkt på om planane bør gjennomførast og i så høve grunngjevne synspunkt på val av alternativ. Informasjon om følgjer for kjente allmerme interesser, som for eksempel landskap, friluftsliv, fisk eller vilt. Informasjon dersom det er andre forhold som kan få fylgjer for gjennomføring av planen. Forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere eventuelle skader ved gjennomføring av planen. Omtale av forhold knytt til kommuneplanen og andre kommunale planar. Opplysningar om prosjektet Breilobekken er eit sidevasdrag til elva Sira, sør for grendene Skeie/Lunde. Kraftverket vil utnytte eit fall på 233 m med inntak i tjernet Paulan og kraftstasjon på eksisterande tømmeropplagringsplass vest for Fv468. Nedbørsfeltet som vert utnytta er 5,8 km2. Det skal installerast ein Pelton turbin med ein effekt på 1,3 MW. Den gjennomsnittlege årlege produksjonsevna er berekna å være 4,2 GWh. Utbyggingsprisen per kwh vert omlag 2,9 kroner. For å urmgå store terrenginngrep vert fyrste del av vassvegen lagt i ein 150 m lang fullprofilbora minitunell. Vidare går vassvegen i ei nedgrave rørgate på om lag 750 m. 114.

7 Eksisterande skogsveg må rustast opp og forlengast med om lag 400 m opp til startpunktet for boring av minitunell. Det vert ikkje bygd veg dei siste 150 m opp til Paulan. Materiale til bygging av dam vert frakta på snø eller med helikopter. Tjemet Paulan er omlag ein meter djupt. For å få tilfredsstillande tekniske vilkår for inntaket vert ein inntaksterskel nytta til å heve vasstanden i tjernet to meter. Topografien rundt vatnet gjer at det oppdemma arealet ikkje vert stort. Dersom ein går for alternativet som er lagt til grunn i konsesjonssøknaden vert det oppdemma vatnet ikkje nytta til regulering. Det føreligg ei altemativ utbyggingsløysing. Alternativet inneber at inntaksdammen vert bygd ein halv meter høgare og vasstanden i inntaksmagasinet vert regulert med om lag ein meter. Fordelane ved dette alternativet er meir stabile driftsvilkår og auka produksjon. Neddemma areal aukar lite som fylgje av topografien rundt tjernet. Kommunale planar Prosjektet ligg i LNF-området i Kommuneplanens arealdel, vedteke i mars Ei utbygging vil ikkje ha eigen reguleringsplan men vil måtte søkje om dispensasjon frå føremålet i Kommuneplanen. Prosjektet er skildra i Kommunedelplan for mikro-, mini, og småkraftverk, vedteke i april Gjennom planarbeidet har kommunen fått ein god oversikt over potensialet for utbygging av mindre kraftverk og konfliktgrada for dei ulike prosjekta. For å sikre at utbygginga ikkje går på kostnad av viktige verdiar knytt til landskap, naturmiljø, kulturmiljø friluftsliv og nærmiljø, har kommunen utarbeida eigne retningslinjer og vegleiande krav til avbøtande tiltak (vedlegg 1 og 2). Desse vil være retningsgjevande for vurderinga som fylgjer. Vurdering Sirdal kommunen set stor pris på næringsinitiativ som dette. Kommune ynskjer at ressursgrunnlaget for utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk skal utnyttast til å fremme lokal næringsutvikling, lokal busetjing og produksjon av fornybar energi. Kommunen meiner at ein ved hjelp av god planlegging kan klare å realisere store deler av potensialet utan at det går på kostnad av viktige verdiar knytt til landskap, naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv og nærmiljø. Vi legg til grunn ei positiv haldning til utbygging og snevrar vurderinga inn på dei verdiane med størst konfliktpotensial. Konsesjonssøknaden med vedlagt fagrapport om biologisk mangfald, fauna og verneinteresser og Kommunedelplanen for mikro-, mini, og småkraftverk med vedlagt fagrapport om natur og samfunn, viser etter kommunen sitt syn at konfliktnivået med omsyn til verdiar knytt til kulturmiljø, friluftsliv og nænniljø er lågt. Vi konsentrerer oss difor om verdiar knytt til naturmiljø og landskap. Landskap I Sirdal er vassdraga ein viktig del av landskapsopplevinga og dermed også ressursgrunnlaget for reiselivssatsinga. Etter retningslinjene for ivaretaking av miljøomsyn ved handsaming av søknader og utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk bør kommunen ikkje anbefale utbyggingar med stor negativ innverknad på landskapsbiletet. Kommunestyret handsamar prosjekt som kan være i konflikt med retningslinjene.

8 Før vi går vidare bør det nemnast at området Breilobekken kraftverk ligg i, ikkje er eit område med utprega reiselivssatsing. I dette området er det i større grad utbygging av småkraft som utgjer potensialet for næringsutvikling. Breilobekken kraftverk var eit av prosjekta som vart vurdert å ha stor negativ innverknad på landskapsbiletet i kommunedeiplan for mikro-, mini, og småkraftverk. Tiltakshavar har gjort fleire tilpassingar for å redusere negative landskapsverknader i prosjektet og argumenterer for at Breilobekken si tyding som landskapselement, knytt til reiseliv og kriterium for oppleving, er satt for høgt i kommunedelplanen. Når det gjeld tilpassingar har rørgate traseen vorte flytta til eit område mindre eksponert for ferdsel på Fv468, med tjukkare jordsmonn og vegetasjon som veks raskare. Den nye traseen gjer at ein kan ta utgangspunkt i ein eksisterande skogsbilveg og bygge kraftstasjonen i tilknyting til eksisterande tømmeropplagringsplass. Ved å profilbore minitunell i øvste del av røyrtraseen unngår ein sprenging av ei fjellgrøft i det eksponerte landskapet øvst mot tjernet. Ein får også eit dykka inntak utan synlege inntakskonstruksjonar. Når det gjeld tydinga som landskapselement vert det argumentert med at Breilobekken stort sett renn i skogkledd terreng i ei bekkekløft som er relativt skjult for innsyn. Det er kunn i eit svært avgrensa felt bekken er synleg for forbipasserande. Etter vår vurdering stemmer denne påstanden. Bileta nedanfor, henta frå google street view, illustrerar poenget godt. Passering av Breilobekken frå sør og nord langs Fv468. Kjelde: Google street view. Tiltakshavar argumenterer vidare med at det kunn er i flomperiodar vassføringa er av ein slik karakter at ein opplev det som eit viktig landskapselement. NVE, hydrologisk avdeling, har på oppdrag frå tiltakshavar gjort berekningar av naturlig vassføring og restvassføring i eit tørt, middels og vått år. Berekningane tydar å at den naturlige vassføringa i bekken vil være under kraftverket si største slukeevne (0.70 m /s) omlag % av dagane i året. Tiltakshavar har gjennom fotodokumentasjon synleggjort ei vassføring på 1 m3/s, noko som ligg nært opp til slukeevna. Det er også framlagt fotodokumentasjon som synleggjer ei høg vassføring på 3,4 m 3/s. Etter vår vurdering tydar fotodokumentasjon og berekningar på at Breilobekken, gjennom storparten av året, ikkje står fram som eit viktig landskaps element. I flomperiodar vil bekken få ei meir forsiktig og avdempa framtoning enn det den har i dag men, dess større vassføring er, dess mindre vert den relative forskjellen på naturlig vassføring og restvassføring.

9 Kommunen vurderer konsekvensane for landskapsbiletet som akseptable og ikkje i strid med retningslinjene for ivaretaking av miljøomsyn ved handsaming av søknader og utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk i Sirdal. Naturmiljø Tiltaksområdet ligg i eller i nærleiken av leveområde og hekkeområde for kongeorn. Utbyggar tek omsyn til dette ved å innstille anleggsarbeidet i etableringsperioden til kongeøm frå 1.mars 15.april. Tiltaksområdet er, i fylgje Fagrapport natur og samfunn, av stor verdi for fossekall. Det er registrert reir i området (2005), verdien som hekkelokalitet er vurdert som stor, verdien som mytelokalitet er vurdert som stor og verdien som overvintringslokalitet er vurdert som middels. Kommunen meiner at at fossekallen, som har eit sentralt fokus i kommunedelplanen, også burde omtalast i konsesjonssøknaden. Det kan godt være at den minstevassføringa som er planlagt (20 1/s) vil være tilstrekkelig til å oppretthalde næringsgrunnlaget til fossekallen, men inntil det er gjort konkrete vurderingar av dette vil det være hefta med ei viss usikkerheit. Det er i kommunedelplanen satt opp vegleiande krav til avbøtande tiltak. Kommunen vil konkret foreslå at ein støyper ei cm brei hylle ca 20 cm under golvet i tilknyting til utløpet frå kraftverket og lagar eit holrom i inntaksdammen som fossekallen kan bygge reir i. Dette er svært billige tiltak som kan ha ein markert positiv effekt for fossekallen. Alternativ utb in slø sin Den alternative utbyggingsløysinga med 0.5 m høgare inntaksdam og regulering av vasstanden i inntaksmagasinet med ca. lm. vert, slik vi les søknaden, presentert som ei betre løysing enn det søkte alternativet. Det er via lite plass til den alternative utbyggingsløysinga. Oppdemma areal vert litt større, elles står det at miljøkonsekvensane er tilnænna uforandra utan nærare utdjuping. Vi ser for oss at ein høgare inntaksterskel vert litt meir synleg i terrenget. Reguleringa vil kunne gi eit synleg felt i vegetasjonen rundt tjernet. Området har funksjon som trekkområde for hjortevilt. Usikker is i samband med regulering vil kunne utgjere ein risiko for viltet. Dersom utbyggar er interessert i å gjennomføre den altemative utbyggingsløysinga og det er riktig at den gjev betre rammevilkår for effektiv drift medan miljøkonsekvensane er tilnærma uendra, meiner kommunen at ein burde gå for dette alternativet. Forslag til vedtak Sirdal kommune anbefaler utbygging av Breilobekken kraftverk med dei avbøtande tiltaka som er foreslått av tiltakshavar. Kommunen vil i tillegg anbefale at det vert stilt vilkår om avbøtande tiltak som reduserer ulempene for fossekallen. Det bør dokumenterast at minstevassføringa er tilstrekkelig til å oppretthalde fossekallen sitt næringsgrunnlag. Ein bør støype ei cm brei hylle ca 20 cm under golvet i tilknyting til utløpet frå kraftverket og lage eit holrom i inntaksdammen som fossekallen kan bygge reir Sirdal kommune anbefaler den altemative utbyggingsløysinga med høgare inntaksdam og regulering av vasstanden i inntaksmagasinet. Alternativet gjev betre rammevilkår for effektiv drift medan miljøkonsekvensane er tilnærma uendra.

10 Kjell Arvid Berland Endre Bjellad Rådmann Kommunalsjef TLM Vedlegg 1 Retningslinjer 2 Veiledende krav

11 VEDLEGG TLM SAK 11/12 Vedlegg 1 I g I.

12 Sirdal kommune Kommunedelplan for mikro-, mini- og småkraftverk 10 Retningslinjer for å ivareta miljøhensyn ved søknadsbehandling og utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk i Sirdal kommune Planens formål er å bidra til at ressursgrunnlaget for utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk1 i kommunen kan utnyttes til fremme av lokal næringsutvikling og bosetting. Samtidig skal planen ha et helhetlig perspektiv og bidra til at utbygging ikke går på bekostning av viktige verdier knyttet til landskap, nærmiljø- og friluftsliv, kulturmiljø og naturmiljø. I det følgende beskrives de retningslinjer som kommunen vil legge til grunn for å ivareta dette. 1. Ved bygging av mikro-, mini- og småkraftverk bør Sirdal kommune som regel stille krav til minstevannføring hele året. 2. Kommunen bør ikke anbefale mikro-, mini- og småkraftutbygging som medfører reduksjon i inngrepsfrie naturområder (INON) sone 1 og villmarkspregede områder2. Fysiske inngrep som veier og kraftlinjer bør unngås i og i grenseområde mot snaufjell. 3. Kommune bør ikke anbefale mikro-, mini- og småkraftutbygging som medfører inngrep i villreinens leveområder3. 4. Kommunen bør ikke anbefale mikro-, mini- og småkraftutbygging som i stor grad vil kunne redusere verdifulle naturtyper A og B4 eller inngrep som vil medføre stor negativ innvirkning på viktige viltbiotoper5. 5. Kommunen bør ikke anbefale mikro-, mini- og småkraftutbygging med stor negativ innvirkning på landskapsbildet. 6. Kommunen bør ikke anbefale mikro- mini- og småkraftutbygging i Setesdal- Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsverneområder'. 7. Kommunen bør ikke anbefale utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk som på grunn av støy og inngrep vil være særlig sjenerende eller skjemmende for bolig og fritidsbebyggelse. 8. Sirdal kommune vil stille krav til reguleringsplan ved utbygging av kraftverk som medfører større bygge- og anleggsarbeider. Utvalg TLM avgjør om størrelsen på tiltaket tilsier krav om reguleringsplan. Prosjekter som får konsesjonsfritak skal byggesaksbehandles og følges opp av kommunen. 9. Søknader om tillatelse til utbygging skal fremmes overfor NVE. Hvorvidt tiltaket er konsesjonspliktig eller ikke avgjøres av NVE. For søknader som ikke er konsesjonspliktige ligger avgjørelsesmyndigheten hos kommunen. 10. For søknader som ikke har vært vurdert med hensyn til konsekvens for fagtemaene landskap, naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv og nærmiljø15 eller prosjekter som medfører vesentlige endringer i negativ retning, må dette gjøres før kommunen tar prosjektet opp til behandling. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å få gjennomført slike undersøkelser. Mikro- < I 00kw, mini kw og såkraftverk 1-10 MW. 2 Inngrepsfri sone I: 3-5 km fra tyngre tekniske inngrep. Villmarkspregede områder: > 5 km fra tyngre tekniske inngrep. 3 Punkt i kommuneplanens samfunnsdel, arealforvaltning. Vedtatt 15/ Biologisk mangfold i Sirdal - Kartlegging av naturtyper. Svein Haugen 2002 (A = Svært viktig, B = Viktig, C = registrert 1lokal verdi). 5 Med viltverdi 4 og 5 iht. Sirdal kommunes viltkart. 6 Nasjonale føringer for småkraftutbyggimz i verneornråder. 79

13 Sirdal kommune Kommunedelplan for mikro-, mini- og småkraftverk 11. Kommunen bør som hovedregel ikke tillate utbygging av prosjekter i strid med kommuneplanens samfunnsdel , vedtatt 15/6-06. Utbygging av kraftverk bør ikke komme i konflikt med målsetninger innenfor kommuneplanens hovedtemaer som kultur og frilufts!iv, næring og reiggv PliPr amalforvaitning 12. Hvis tiltaket blir synlig fra bolig- og fritidsbebyggelse, ferdselsveier- og turstier, bør det utarbeides visualiseringer av tiltaket ved hjelp av skisser og manipulerte foto. Situasjonen ved ulike grad av vannføringer bør dokumenteres med foto. Utvalg TLM avgjør om det skal stilles kav om visualisering og dokumentasjon av vannføring. 13. Mikro-, mini- og småkraftverk som fremmes i tråd med kommunens retningslinjer, vil bli gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av kraftverket. Utvalg TLM behandler prosjekter som er i tråd med kommunens retningslinjer. Kommunestyret behandler prosjekter som kan være i konflikt med retningslinjene. Kommunestyret vil ved behandlingen av prosjektet vektlegge samarbeid, næringsutvikling og prosjektets miljøkonsekvenser både i lokal og global sammenheng. 1 80

14 VEDLEGG TLM SAK 11/12 Vedlegg 2 1$34.

15 Sirdal kommune Kommunedelplan for mikro-, mini- og småkraftverk 11 Veiledende generelle krav og veiledende krav til avbøtende tiltak ved utbygging og drift av mikro-, miniog småkraftverk i Sirdal kommune. Inntaket: Store inntakskonstruksjoner bør unngås, inntakene ligger gjerne i åpnere terreng enn utløpet og er dermed mer synlig og sårbart. Med små muligheter for revegetering og å skjule inngrepet, bør man flytte inntaket. Som avbøtende tiltak i forhold til fossekall skal det lages et hulrom i inntaksdammen som fossekallen kan bygge reir i. dette må ligge så nær inntil overløpet som mulig, men slik at det ikke blir ødelagt ved flom. Dersom inntaket etableres i tilknytning til utløp av vann / innsjø og det er slake og grunne partier i utløpsområdet, er det gunstig for fossekallen (næringstilgang i strenge kuldeperioder om vinteren) dersom en inntaksdam plasseres nedenfor utløpet i stedet for ved selve utløpet. Rørgater I vannvei: A grave ned røret vil i de fleste tilfeller være det beste for landskapet, i hvert fall på lang sikt. Rør i dagen kan være bedre enn nedgraving i bratt og ulendt terreng og tett skogsterreng, hvor skadene etter anleggsarbeid kan bli store. Ved nedgraving bør rørgaten/traseen være så smal som mulig. Erfaringen har vist at rørgaten i mange tilfeller virker unødvendig stor i forhold til rørdiameter. Ved rør i dagen bør fargen på røret tilpasses omgivelsene. Mørke farger er ofte best. Traseen bør tilpasses terrenget, ikke omvendt. Inngrep skal arronderes og sårskader repareres. Veier: Skjæringer og fyllinger ved veibygging bør unngås så langt som mulig. Veitraseer bør følge terrenget. Skjæringer og fyllinger kan gjøres mindre synlig hvis terrenget blir arrondert og tilsådd. Bevaring av eksisterende trær er viktig. En aktiv etablering av vegetasjon kan fremskynde landskapstilpasningen. Alternativ til veibygging til inntak er bruk av helikopter i anleggsfasen. Veg fra og til stasjonen skal bygges med lav standard og med beskjedne masseforflytninger. Fiskeførende strekninger av elver / bekker skal krysse slik at fisken kan bevege seg uhindret forbi krysningspunktet. Kraftstasjonen: Det er viktig at kraftstasjonen tilpasses bygningsmiljøet i området og gis en enkel arkitektur som harmonerer med bruken av bygget. Kraftstasjonens plassering er viktig for det visuelle inntrykket og må derfor vurderes nøye. 81 1<i55

16 Sirdal kommune Kommunedelplan for mikro-, mini- og småkraftverk For å etablere mulighet for nye, sikre reirplasser og overnattingsplasser for fossekall, skal det støpes en cm bred hylle ca 20 cm under gulvet i tilknytning til utløpet fra kraftverket. Berørt elvestrekning (strekning som fraføres vann): I slake partier av vassdraget, herunder spesielt der elva renner eksponert mot mye brukte ferdselsveger, vil kommunen kunne kreve terskelbygging som avbøtende tiltak av biologisk og estetiske årsaker. Etter nærmere vurdering kan det som avbøtende tiltak være aktuelt å lede restvann inn mot og forbi det som tidligere har vært mye benyttede reirplasser for fossekall på strekningen. Fiskens "frie gang" skal ikke hindres. På fiskeførende strekninger kan det i noen tilfeller være aktuelt med fisketrapp eller annet som avbøtende tiltak. Nettilknytning: Jordkabel skal prioriteres ut i fra estetiske betraktninger. 82 Isk.

17 Sirdal kommune FRÅSEGN TIL FYLKESMANNEN ANGÅANDE NYTT ØVINGSOMRÅDE FOR SNØSKUTER LØPENR/SAKSNR: / /929 SAKSBEHANDLER: DATO: Sven Sandvik Bakgrunn Rovernes beredskapsgruppe søkjer Fylkesmannen i Vest-Agder om godkjenning av eit område på Ådneram for obligatorisk kjøretrening til førarkort klasse S (snøskuter). Roverne ber om ei anbefaling frå kommunen som kan leggjast ved søknaden. Det vart frå innført krav om særskild førarkort for snøskuter, førarkort klasse S. Det er i ettertid oppretta seks områder godkjente for obligatorisk kjøretrening, eit i kvar region. Sirdal ligg innanfor region fem, som omfattar Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. I region fem vart det oppretta eit område i Tokke kommune, vest i Telemark. Direktoratet for Naturforvaltning la som føresetnad at det berre skulle etablerast eit område for obligatorisk kjøretrening i kvar region. Fylkesmennene i kvar region måtte i samarbeid plukke ut eit eigna område. Arbeidet med å plukke ut områder tok utgangspunkt i ein reiseavstandsanalyse utført av Vegdirektoratet. I 2008 søkte Olavs Trafikkskole om å starte trafikkskule for førarkort klasse S i Ålsheia/Tjørhomfiellet alpinområde. I ei fråsegn frå Fylkesmannen i Vest-Agder vart det slått fast at Sirdal kommune ikkje har høve til å imøtekome søknaden. Fylkesmannen viste til det vedtekne område i Telemark. Vurdering Det kan virke som om Fylkesmannen i Vest Agder ikkje sjølv tok stilling til søknaden frå Olavs Trafikkskole sidan søknaden var adressert Sirdal kommune. Det er uklart om Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmennene gjev opning for fleire områder til obligatorisk kjøretrening. Det kunne vore greitt å få ei prinsipiell avklaring på dette frå Fylkesmannen. Eit nytt øvingsområde for obligatorisk kjøretrening i Sirdal kommune eller i ein nærliggjande kommune vil være i kommunen si interesse. Slik situasjonen er i dag må alle i regionen reise til

18 Tokke i Telemark for å ta den obligatoriske kjøretreninga. Eit kjøretreningsområde vil kunne generere ringverknader for lokalt næringsliv. Forslag til fråsegn Rovernes beredskapsgruppe søkjer om godkjenning av område på Ådneram for obligatorisk kjøretrening til førarkort klasse S. Det er, i region fem, frå før eit godkjent område i Tokke kommune i Telemark. Sirdal kommune ynskjer eit tilbod som ligg nærare geografisk og stiller seg positive til å være vertskommune for eit nytt øvingsområde dersom dette skulle verte aktuelt. Sirdal kommune ber Fylkesmannen i Vest-Agder vurdere om dei, på prinsipielt grunnlag, kan opne for eit område til i region fem. Kommunen ynskjer å få ei prinsipiell avklaring før det vert investert tid og arbeid i å vurdere konkrete områder. Dagens ordning, med berre eit område i kvar region, kan framstå som unødig rigid. Kommunen etterlyser ei meir brukarretta, praktisk tilnærming. Området vart, etter det kommunen kjenner til, lagt til Vest-Telemark på bakgrunn av ein reiseavstandsanalyse utført av Vegdirektoratet. Ein reiseavstandsanalyse gjev kunnskap om tilgjengelegheita til tenesta. Kunnskap om tilgjengelegheita er relevant, men ikkje tilstrekkjelig, som grunnlag for å finne ei god plassering/fordeling av eit tenestetilbod. Ein bør også undersøkje, og ta omsyn til, brukarane si etterspurnad etter tenesta. Etterspurnaden kan være differensiert innanfor ein region og konsentrerar seg gjerne rundt nokre geografisk tyngdepunkt. Aktivitetsnivået er stort i Sirdal om vinteren. For å kunne oppretthalde eit forsvarlig beredskapsnivå er Lensmannen avhengig av støtte frå frivillig redningsmannskap. Kommunen skjønar frustrasjonen til organisasjonane over å måtte bruke frivillig opptente midlar til å sende medlemar til Telemark for å ta opplæring. Ein første reaksjon på Rovernes søknad er at ei plassering i nærleiken av den nye beredskapsstasjonen på Ådneram kan være eit godt alternativ. Dette vil byggje opp under beredskapsstasjonen sin funksjon som regionalt kurs- og kompetansesenter for friluft og beredskap. Kommunen vil på noverande tidspunkt ikkje utelukke at andre områder kan være betre eigna til føremålet. Sirdal kommunen avventar ei prinsipiell vurdering frå Fylkesmannen. Kjell Arvid Berland Sven Sandvik Rådmann Plan- og miljøkonsulent 8%.

19 1;9 Sirdal kommune VAL AV REPRESENTANTAR TIL VILT- OG INNLANDSFISKENEMNDA (VIFI) LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: 11854/ /960 Sven Sandvik DATO: UTV.SAKSNR: 11/14 UTVALG: Utvalg for teknikk, landbruk og miljø MØTEDATO: Bakgrunn Vilt- og innlandsfiske nemnda (VIFI) er eit fagutval under sektorutval for teknikk landbruk og miljø. VIFI er ansvarlig for kommunen sine oppgåver etter viltlova med forskrifter og lov om lakse- og innlandsfiske og har ei ombodsrolle ovanfor storvald, grunneigarar og andre viltinteresser i kommunen. Nemnda fungerar som bindeledd mellom viltadministrasjonen og viltinteressene på grasrota. VIFI frontar også viltinteressene i Sirdal utadd gjennom å delta på/arrangere fellesmøte for viltnemndene i Lister regionen og gjennom fråsegn til overordna myndigheiter. VIFI er vidare ansvarleg for tildeling av jaktvalt, tildeling av fellingsløyve for hjortevilt, tildeling av viltfondsmidlar til arbeid for å fremme viltforvaltninga i kommunen og godkjenning av bestandsplanar. VIFI har ein avtale med Sirdal ettersøksring og utfører ikkje sjølv ettersøk av påskutt, påkjørt og skada/fallvilt, slik som tidlegare. Vurdering Storparten av sakskomplekset til fagutvalet VIFI ber meir preg av fag enn politikk. Nemndmedlemane bør ha god fagkunnskap om, og interesse for, viltforvaltning. For å kunne fungere godt i ombodsrolla bør nemndmedlemane ha god kjennskap til det lokale jakt og fiskemiljøet, ei brei kontaktflate samt vilje til å lytte og plukke opp signaler frå grasrota. Det må være minimum 40 % representasjon av kvart kjønn. Forslag til vedtak Sektorutval for teknikk landbruk og miljø innstiller til leiar for Vilt- og innlandsfiske nemnda. 89.

20 Sektorutval for teknikk landbruk og miljø innstiller til nestleiar for Vilt- og innlandsfiske nemnda. Sektorutval for teknikk landbruk og miljø innstiller til fast representant i Vilt- og innlandsfiske nemnda. Sektorutval for teknikk landbruk og miljø innstiller til I. vararepresentant i Vilt- og imlandsfiske nemnda. Sektorutval for teknikk landbruk og miljø innstiller til 2. vararepresentant i Vilt- og innlandsfiske nemnda. Kjell Arvid Berland Sven Sandvik Rådmann Plan- og miljøkonsulent (010.

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2007/320/8/ Tor

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet 11.03.2015 018/15 Kommunestyret 19.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/25-15/2343 K2 - S11, K3 - &13 Magnhild Aspevik

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Uttale Søknad om løyve til å byggje 4 småkraftverk, og opprusting og utviding av eit kraftverk i Fyresdal kommune i Telemark

Uttale Søknad om løyve til å byggje 4 småkraftverk, og opprusting og utviding av eit kraftverk i Fyresdal kommune i Telemark Sak 18/17 Utval Møtedato Sakshandsamar: Arbeidsutvalet i Villreinnemda 24.08.17 Jarle Lunde Uttale Søknad om løyve til å byggje 4 småkraftverk, og opprusting og utviding av eit kraftverk i Fyresdal kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2294-2/ FA-S11, HIST-10/1320 KAS 09.09.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppgradering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten 20140011 Plankontoret Hallvard Homme AS Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten Innhald INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 2 1.2 FØREARBEIDET

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet Miljødirektoratet Pb. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2015/11167 2015/597-3 Jørn Trygve Haug K01/&00 25.11.2015 Høyring av forslag til endring i motorferdsellova

Detaljer

Melding om vedtak F-sak 14/30

Melding om vedtak F-sak 14/30 Sirdal kommune Sirdal kommune Saksbehandler Melding om vedtak F-sak 14/30 DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2951/2014-2013/145 Marit Auset K01 28.02.2014 SÆRUTSKRIFT - FORSLAG TIL NY

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE NVE, Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Dykkar dato: 12.01.2015. Vår dato: 18/4.2015 FLEIRE SØKJARAR- SØKNADER OM LØYVE TIL Å BYGGJE 7 SMÅKRAFTVERK I AURLAND,VIK, HØYANGER OG BALESTRAND KOMMUNAR Merknad

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2166-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Saksframlegg Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Dispensasjon - plassering av avløpsreinseanlegg - Hodlekve * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev med heimel i plan- og bygningslova

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3920-13 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksutgreiing:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18):

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18): a) VEDLEGG 4 Figur 1. Oversikt over dei fem planlagde utbyggingane i Valldalen. Lysegrøn line syner grensa for Hardangervidda nasjonalpark. (Kjelde: Søknad om konsesjon for Holdøla kraftverk, Småkraft

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer