Aker Drilling Verneombudskonferanse 1. desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aker Drilling Verneombudskonferanse 1. desember 2010"

Transkript

1 Aker Drilling Verneombudskonferanse 1. desember 2010 Halvor Erikstein Sertifisert yrkeshygieniker/ organisasjonssekretær SAFE

2 Australske arbeidstilsynets kampanje

3 Risikovurdering basert på tror på egen ferdighet Eksponering Øyne Luftveier Fordøyelse Hudopptak Annen påvirkning Er det alltid så sikkert det vi holder på med?

4 Risikovurdering basert på forhåpning (Norsok?, outsourcing, nye driftsmodeller, nedbemanning, effektivisering, gjøre ting likt) Hva blir en eksponert for? Hvor mye? Hvor lenge? Eksponering via innånding/ hudkontakt? Gasser ved varmt arbeid? Behov for verneutstyr? Hvor god er beskyttelsesfaktoren? Trykkluftforsynt åndedrettsvern? Kontroll med pusteluften? Kortvarig høy eksponering? Øyeblikkelig fare for liv og helse. (Bruk av IDLH)) Turbinoljer

5 Bruk av belønning og straff. Bonus for skadefrihet? Hvis parkeringsvaktene blir belønnet med en bonus når de klarer å få ned antall registrerte brudd på parkeringsbestemmelsene med 25%. Hva skjer da?

6 Hvor mange har unngått kyndig medisinsk behandling på grunn av denne tavlen?

7 Belønningssystemer Bonus knyttes til målbarhet, og det enkleste er kanskje oppfylling av sikkerhetsstatistikk Kan gi feil fokus, men feitere lønninger Framtvinger mindre fokus på arbeidsmiljøproblemer som ikke så enkelt gir uttelling i penger Foto; Life Laughs Last, 1989 ISBN

8 Det virkelige isfjellet Helseskader forårsaket av arbeidsmiljøet kan være invalidiserende eller nedsette livskvaliteten Belastnings- og slitasjeskader Kjemiske helseskader Astma, allergi og overfølsomhet Skader på sentralnervesystem Kreft og organskader Larmskader Nedsatt hørsel Tinnitus Psykisk belastning Effekter av skiftarbeid og mangel på søvn (fatigue)

9 Yrkessykdom

10 Mange har yrkessykdom, men vanskelig å få den godkjent LES DAGBLADSERIEN Oljemarerittet

11 Dårlig naturlig ventilasjon Ekofisktanken med barriere

12 20 års kamp for rettferdighet

13

14 Side If anker helikopterskade til Høyesterett

15 Epoxyallergi Astma Astma og allergi kan utvikles etter uhyre kort tids eksponering

16 Kjemikalier utvikles og framstilles under trygge kontrollerte forhold, men hvor ender de?

17 Ved vegs ende har kjemikaliene vært gjennom mange ukontrollerte ledd

18

19 Det er fort gjort og bli ufrivillig prøvekanin

20 Det er langt fra mistanke til sikker kunnskap. Forskningen og bevisene er alltid det som kommer sist. Foto; Life Smiles Back, 1987 ISBN

21 Kjemikalieforskriften 6 a-e Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til: a) kjemikalienes farlige egenskaper b) leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet c) forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer d) mengden og bruksmåten av kjemikalier e) om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig

22 Kjemikalieforskriften 6 f-k f) antall arbeidstakere som antas å bli eksponert g) eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier h) grenseverdier og administrative normer i) effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak j) konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser k) skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker. Ytterligere opplysninger som er nødvendig må innhentes. Nye arbeidsaktiviteter som omfatter farlige kjemikalier, skal ikke settes i gang før risiko er vurdert og nødvendige forebyggende tiltak er iverksatt. For midlertidige arbeidsplasser gjelder kravet om risikovurdering for alle nye arbeidssteder.

23 Arbeidsmiljøforurensning hvor mye kjemikalier i luften? Normene for forurensing i arbeidsatmosfæren er adminstrative normer som er satt for bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplassen der luften er forurenset av kjemiske stoffer. Normene er fastsatt utfra 40 timers arbeidsuke med 8 timers arbeidsdag 5 dager i uken. Normenen angis i parts pr. million (ppm) og/eller milligram/kubikkmeter (mg/m 3 ) avhengig av om forbindelsene er i gassform eller som aerosol. Kilde; Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003

24 Volumprosent parts pr. million (ppm) 1 m 3 = 1000 liter Administrativ norm oppgis i (ppm) parts pr million 1 ppm er en gassboble på 1 cm 3 (1 milliliter) tynnet ut i 1m 3. 1volum% = ppm Vekten angis i milligram pr. kubikkmeter (mg/m 3 )

25 Prosent% - parts pr. milliom (ppm) Brann og eksplosjon 100deler (% - prosent) Helserisiko deler (parts pr million - ppm)

26 Risikotrappen Konsentrasjon parts pr. million (ppm) Volum% Forbindelse ,1 0,01 0,001 Ref; Adm.norm Bestnr. 361, Eksplosjonsgrenser hentet fra NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (1990) og Sources of Ingition (J.Bond 1991) ,1 0,01 0,001 0,0001 0, , , UEL, LEL. Upper/Lower Expl. Level Karbonmonoksid (74 UEL) Metanol (36 UEL) Metan (15,0 UEL) Karbonmonoksid (12,5 LEL) Propan (9,5 UEL) Benzen (7,9 UEL) Xylen (7,0 UEL) Metanol (6,0 LEL) Metan (5,0 LEL) Propan (2,1 LEL) Benzen (1,3 LEL) Xylen (1,0 LEL) Administrativ norm Metanol (100 ppm) H Xylen (25 ppm) H Karbonmonoksid (25 ppm) Ammoniakk (25 ppm) Diklormetan (15 ppm) K H 2 S (10 ppm) T Maursyre (5 ppm) Blåsyre (5 ppm) HT Benzen (1,0 ppm) K Hydrogenfluorid (0,8 ppm) Nitrogendioksid (0,6 ppm) Ozon (0,1 ppm) Fosgen (0,05 ppm) T Diisocyanater (0,005 ppm) A

27 Gassmåling nok oksygen, men hva med forurensningen? Måler du 20,0% O 2 har du 0,9% (9000 ppm) av noe annet. Kan vi være sikre på at dette annet ikke er helsefarlig?

28 Kildestyrke

29 Kildestyrke Gasskonsentrasjonene i luft er avhengig av at et stoffs flyktighet, temperatur i stoff og omgivelser, luftbevegelse og avdampningsflatens areal. Areal=0,008 m 2 Overflaten (kildestyrken) økes 1250 ganger 1 liter Areal = 10 m mikrometer

30 Lodden flate. Betyr fordeling av kjemikaliet over et stort areal Hvert fiber gir økt fordampningsoverflate

31 Stor kildestyrke Store overflater som gir kraftig avdampning Foto: Halvor Erikstein

32 Aerosoler og kildestyrke Ved oppsplitting av en dråpe på 1cm 3 til dråper med radius 2 mikrometer øker overflaten ganger Baisbog i teknisk arbejdshygiejne, Thomas Schneider, 1986, side 32

33

34 Luktesansen

35 Luktesansen

36 Normalfordeling (nesten alle er normale) Normal luktesans Overfølsomme til lukt Ute av stand til å kjenne lukt 2% 96% definert som normale Normalområde 2%

37 Kjemikalie (Adm.norm ppm) Eksempler på luktdata Nedre grense Øvre grense Geometrisk middelverdi Diklormetan (15) Styren (25) Hydrogensulfid (H 2 S) 10 1,2 0,017 0, ,9 0, d 0,14 d 0,0094 d Xylen (25) Saltsyre (5) Maursyre (5) Toluen (25) 0,06 0,256 1,6 0, , d Ikke godkjent Ikke godkjent 1,6 Ammoniakk (25) Aceton (125) Toluendiisocyanat TDI (0,005ppm) Benzen (1) 0,04 3, d 62 d 0,2-0,4* 61 d Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards. American Industrial Hygiene Association, ISBN X *http://www.basf.com/businesses/polymers/urethanes/pdfs/chemicals/other/2000tdihandbook.pdf

38 Lukttrøtthet (odor fatigue) 3 minutter i lukten fører til at en persons oppfatning av lukt redusere med omkring 75%

39

40 Åndedrettsvern

41 Åndedrettsvern bruk og begrensninger Krav ved bruk av filtermasker Kjenne type og konsentrasjon av forurensningen Bruke riktige filter og filterkombinasjoner Kjenne lufttemperatur og luftfuktighet Være glattbarbert Ha helt klare rutiner for filterbytte Gjennomføre tilpasningstester Vedlikeholde utstyret Kjenne luktgrensene for stoffene Bestillingsnummer 539

42 Hva er mye og hva er lite av kjemisk eksponering? Et regneeksempel 20m x 10 m x 5m = 1000m 3 5 m 10 m 20 m Romvolum 1000 m 3

43 Hvilke konsentrasjoner får vi når 1 kg av løsningsmiddelet toluen blir fordampet? 1 kg = 1000 gram = milligram Vekten av 1 ppm = 3,83 mg/m 3 Dersom dette rommet var uten ventilasjon ville det være fordelt 1 gram toluen pr. kubikkmeter (1000 mg/m 3 ). Dette gir en konsentrasjon på 1000 mg/m 3 /3,83 mg/m 3 = 261 ppm Adm.norm toluen 25 ppm)

44 Hvor lenge varer et gassfilter?

45 Bruk av MSA program for beregning av gjennombruddtid for filtrerende åndedrettvern Nødvendige opplysninger: Brukskonsentrasjon Luftfuktighet, Luftforbruk Gjennombruddskonsentrasjon Kilde

46 Gjennombruddstid til 20 ppm ved 261 ppm toluen 40 %RH Gjennombruddstid 377 min

47 60 %RH Gjennombruddstid 303 min

48 80 %RH Gjennombruddstid 200 min

49 Høy luftfuktighet har dramatisk effekt på filterlevetiden. Relativ luftfuktighet % Gjennombrd.tid (min) Vinyltoluen administrativ norm 50 ppm Brukskonsentrasjon 400 ppm Gjennombruddskonsentrasjon 10 ppm (10% av PEL 100 ppm) Temp. 20 C Pustehastighet 60 l/min (halvmaske advantage 200 med GMA filter) Kilde

50 Høy temperatur, høy luftfuktighet. Hvor lenge varer filteret?. Foto: Halvor Erikstein

51 Kjemisk eksponering skal reduseres ved hjelp av tekniske tiltak Foto; Olesen Consult

52

53 Filtermasker og ansiktshår kan IKKE kombineres!

54 Uttesting av maskelekkasje i laboratorium. Resultat av måling av maskelekkasje bruk av skjegg eller være glattbarbert GLATTBARBERTE halvmasker, helmaske. GJENNOMSNITTLIG BESKYTTELSESFAKTOR 2950 > HELSKJEGG Halvmaske Helmaske (Tallene er gjennomsnitt og kunne være betydelig dårligere) Effect of Facial Hair on the Face Seal of Negative-Pressure Respirators. Am. Ind. Hug. Assoc. J. 45(1):63-66 (1984). O.T. Skredtvedt and J.G. Loschiavo

55 Støvfilter er ikke gassfilter gassfilter er ikke støvfilter Partikkelfilter stopper aerosoler mekanisk (gjelder ikke elektrostatiske filtre), mens gassfilter absorberer forurensningen (kjemiske og fysiske mekanismer). Gassfilter gir ikke beskyttelse mot aerosoler (partikler). Støvfilter gir ikke beskyttelse mot gass, Mekanisk partikkelfilter Elektrostatisk partikkelfilter Gassfilter

56 Mekanisk filter

57 Elektrostatisk filter Ladet overflate. Partiklene klistrer seg til overflaten. Ladningen forsvinner fort ved bruk eller pga luftfuktigheten

58 Gassfilter er ikke støvfilter Aktivt kull Gassfilter gir ikke beskyttelse mot aerosoler (partikler, sprøytetåke osv.)

59 Gassfilter Damp slipper igjennom. Dråpene er for store for membranen Gore-Tex

60 Aerosoler (partikler i luft)

61 Aerosoler

62 Aerosoler Asbestfiber

63 Aerosoler Kvartsstøv Glemt??.. men farlig Particle Atlas of World Trade Center Dust

64

65 Omkring 1950

66 Aerosoler 1980

67

68 Eksos

69 Eksos: et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem Magne Refsnes -

70 EKSOS Reduksjon av administrativ norm for nitrogendioksid NO 2 fra 2ppm til 0,6ppm og svoveldioksid SO 2 2ppm til 0,8? Arbeidstilsynets grunnlagsdokumenter SO2 og NO2

71 Eksosen består av både gass og partikler Info fra Folkehelseinstituttet: Svevestøv

72 Hjerte-karsykdommer I dyr har eksponering for dieseleksospartikler via lungene gitt effekter som økt levring av blodet og økt hjerterytme. Disse effektene, som også i mennesker er assosiert med eksponering for fine svevestøvspartikler, kan være med å forklare den observerte sammenhengen mellom dødsfall eller sykehusinnleggelser for hjerte-karsykdommer og økte konsentrasjoner av fine svevestøvspartikler. Info fra Folkehelseinstituttet: Dieseleksos

73

74

75 Eksempel på gassmåler

76 Arbeidstilsynet har utarbeidet en Orientering som beskriver hvordan en skal gå fram ved kartlegging av arbeidsmiljøet og hvordan målinger skal vurderes. BE ALLTID OM AT MÅLEDATA FRA ARBEIDSMILJØKART-LEGGINGER BLIR VURDERT ETTER ARBEIDSTILSYNETS STANDARD, OG AT DETTE KOMMER KLART FRAM I RAPPORTEN!!!!!!!

77 Pusteluft

78 Hvem trenger trykkluftforsynt åndedrettsvern? Sveisere Malere Mekanikere Ved arbeid i trange rom Ved arbeid i ukjent atmosfære Ved arbeid i dårlig ventilerte boreslamsområder Agricola, De Re Metallica 1556

79 Anbefaling 09/2003 Samarbeid for sikkerhet har utarbeidet retningslinjer for overvåkning av pustelutfkvalitet. Luftinntak Kompressor Kjøler Forfilter Kullfilter Partikkelfilter Tørker 9 Tank Kobling Slange for pusteluft Pusteluftfilter Online måler 8 Kilde; Samarbeid for sikkerhet. Anbefaling 09/2003 Gjennomgang av pusteluftsystemene Faremoment Anbefalt tiltak

80

81 m Praktisk beskyttelsesfaktor (Assigned Protection Factor) Praktisk beskyttelsesfaktor reflekterer beskyttelsen et åndedrettsvern kan gi når det fungerer og det benyttes av en gruppe hvor det er riktig tilpasset og brukerne er opplært. The assigned protection factor (APF) of a respirator reflects the level of protection that a properly functioning respirator would be expected to provide to a population of properly fitted and trained users. For example, an APF of 10 for a respirator means that a user could expect to inhale no more than one tenth of the airborne contaminant present. Air Purifying Respirator Class and Type OSHA Cadmium Std. Filtering Facepiece Half-Mask Halvmaske Full-Facepiece Helmaske Powered Air Purifying (VIFTE) Half-Mask Full-Facepiece Loose Fitting Facepiece Hood or Helmet Hette eller hjelm Supplied Air (Trykkluftforsynt) Half-Mask-Demand Half-Mask-Continuous NIOSH Half-Mask-Pressure Demand Full-Facepiece Demand Full-Facepiece Continuous Flow Full-Facepiece Pressure Demand Loose Fitting Facepiece Hood or Helmet Hette eller hjelm Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Demand Pressure Demand (Lungeautomat) > ,000

82 Vi har overdreven tror på verneutstyret 1959

83 Hudopptak

84 Hudopptak

85 Eksempel på hudopptak Styren brukes i framstilling av polyester, og er det som gir den karakteristiske plastlukten. Styren på hud fører til et kraftig hudopptak, og vil gi et veldig stort bidrag til den totale kjemiske belastningen. *En teskje (3 milliliter) styren sølt på huden, kan gi samme dose som å puste 8 timer i luft med en forurensing på 50 ppm. Administrativ norm for styren er 25 ppm.... "If you talk to 100 industrial hygienists, 95 percent of them will know what their plant's airborne exposures are," says dermal absorption expert Tom Klingner.... e/under-your-skin.html - 13k

86 Hudopptak Faktorer som påvirker hudopptak Ren og tørr hud gir mindre hudopptak enn avfettet og tynnskrubbet hud. Svette og varme øker hudopptaket. Kommer det kjemikalier inn i hanskene, kan varmen og fuktigheten femdoble hudopptaket. Bruk aldri hanskene flere ganger om du ikke er absolutt sikker på at hendene er rene.

87 Hudkontakt

88 Lån av noen lysark fra Allan Nyfors innlegg (noe endret layoutmessig) Konferansen Huden - stærk, men følsom Foredrag gitt av professor emeritus Allan Nyfors. SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes mai 2008

89 Irritativ kontakteksem Irritativ kontakteksem fremprovoseres av: 1.Vann: macerasjon (oppbløting av det øverste hudlaget) 2. Såper, løsemidler 3. Varme: varmere vann enn 32 o 4. Kontakt (mekanisk) 5. Vind (kald vind veldig uttørrende) Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

90 Irritativ kontakteksem Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

91 Irritativ kontakteksem Den optimale temperaturen på vann til håndvask er: 32 C o Allerede ved 5 C o over denne temperatur begynner varmen å smelte fettstoffene i hudbarrieren (overhuden). Det er litt av en dødssynd mot huden å dusje for varmt!! Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

92 Hudfettstoffenes smelting i dusjen Halvor Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

93 Hudfettstoffenes smelting i dusjen Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

94 Hudfettstoffenes smelting i dusjen Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

95 Krem mye vann, lite fettstoff Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

96 Salve mye fettstoff, lite vann Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

97 Irritativ kontakteksem De viktigste behandlingsprinsipper: 1. Tørr hud: behandles med salve 2. Fuktig hud: behandles med kremer Kremer med høyt innhold av vann: tørker huden. Salver bløtgjør huden: ved å tilføre fettstoff! Salver holder på fuktigheten i overhuden: ved å legge fettstoff over huden og forhindre fordampning Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

98 ALLERGISK KONTAKTEKSEM Definisjon: et kontakteksem, som utløses etter kontakt med stoffer, som personen har vært eksponert for og er blitt overfølsom for eller gjort allergisk overfor - over tid (måneder, oftere år). HUSK: allergi er livsvarigt! Primærefflorescenser: vesikler (småblemmer), finnes på pulpa, siden av fingrene, evnt. i håndflater Kilde: Allan Nyfors. Foredraget Huden - Sterk, men følsom

99 Kortvarig høy eksponering kan gi varig skade

100 Kortvarig høy eksponering kan gi varig skade Brannrøyk og branngass Kortvarig høy eksponering for kjemikalier Maling, sveising, kjemikalieuhelluhell, søl, hudkontakt, ulykker.. unormale driftsforhold, feil verneutstyr

101 Brann kan betraktes som ukontrollerte kjemikalieutslipp Den kjemiske sammensetningen av røyk og gass er avhengig av det som brenner. Kjemiske forbindelser fra termisk dekomponering av polymere materialer - sannsynligvis en av de største helsetruslene i arbeidsmiljøet

102 Hvor store fortynningsvolum til IDLH (1 kg toluen)? IDLH for toluen er 500 ppm 500 ppm x 3,83 = 1915 mg mg/ 1915 mg/m 3 = 522 m

103 Sammenlikning mellom IDLH, Adm.norm, UEL og LEL Immediately Dangerous to Life And Health (IDLH) ppm Administrativ norm ppm Eksplosjonsgrenser UEL/LEL Vol% Metanol Xylen 900 ppm Benzen TOLUEN25 Hydrogensulfid (100) Hydrogencyanid (50) Hydrogenklorid (50) MAURSYRE (30) Nitrogendioksid (20) Formaldehyd (20) Ozon (5) ,5 0,005 Metanol (100 ppm) H Xylen (25 ppm) H Karbonmonoksid (25 ppm) Ammoniakk (25 ppm) H 2 S (10 ppm) T Saltsyre (5 ppm) T Maursyre (5 ppm) Blåsyre (5 ppm) HT Benzen (1 ppm) K2 Hydrogenfluorid (0,8 ppm) Nitrogendioksid (0,6 ppm) Ozon (0,1 ppm) Fosgen (0,05 ppm) T Isocyanater (0,005 ppm) A Metylisocyanat (3) 0,05 Toluendiisocyanat (2,5) Fosgen (2) Karbonmonoksid (74 UEL) Metanol (36 UEL) Metan (15,0 UEL) Karbonmonoksid (12,5 LEL) Propan (9,5 UEL) Benzen (7,9 UEL) Xylen (7,0 UEL) Metanol (6,0 LEL) Metan (5,0 LEL) Propan (2,1 LEL) Benzen (1,3 LEL) Xylen (1,0% - LEL) Ref; Adm.norm Bestnr. 361 (1996), Eksp.grenser NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (1990) og Sources of Ingition (J.Bond 1991). NIOSH IDLH doc Halvor Erikstein des.1999

104 1300 regelen Enkel tommelfingerregel for bruk av damptrykk til å finne konsentrasjon over en væskeflate Toluen har et damptrykk på 20 mmhg. Hvor stor vil toluenkonsentrasjonen bli i ppm inne i en tank? Eksempel: 20 mmhg x 1300 = ppm

105 Varmt arbeid

106 Mange typer varmt arbeid Bilde; Extreme Ironing.

107 Varmt arbeid som sveising, sliping, brenning, skjæring og kutting utføres over alt, og kan medføre stor helsefare. Pust aldri inn røyken fra maling Les mer; Info fra Arbeidstilsynet; Arbeidstilsynets faktaside om isocyanater Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) Foto: Halvor Erikstein

108 Termisk dekomponering av maling Present knowledge regarding exposure and possible health effects of hot work in coated metal parts offshore

109 Blyholdig maling. Blykromat er benyttet som pigment i en rekke malinger. Oljeselskapene etablerte policy mot bruk av blyholdig maling etter pålegg fra Oljedirektoratet tidlig 90-tall. Skip og borerigger fortsatte bruken. Blykromatpigmentert toppstrøk (10-30 vektprosent bly)

110 Eksempel på oppbygging av malingssystemer 400 mikrometer Toppstrøk? Mellomstrøk Mellomstrøk Primer Stål Polyuretan, fluoruretan epoxy polyester, vinyl (pvc), akryl, alkyd, 400 mikrometer tilsvarer 0,4 liter på 1m 2

111 EKSEMPEL PÅ LUFTBEHOV VED TERMISK DEKOMPONERING (BRENNING) PÅ MDI-BASERT POLYURETANMALING; 0,10m 0,10m 100 mikro Tykkelse 100 mikrometer Tetthet =1 mg/m 3 0,10m x 0,10m x 0,000001m x1mg/m 3 = 1000 mg = 1 gram Tilbakedanningsgrad 1%. Administrativ norm MDI 0,05mg/m 3. Ved en tilbakedanningsgrad på 1% fra 1gram blir det dannet (1000mgx1%)=10mg. Luftfortynningsbehov blir 10mg/0,05mg/m 3 = 200 m 3

112 Eksempel på farlig og forfeilet substitusjon: Isocyanatbasert maling ble lenge markedsført som miljøvennlig pga lavt innhold av VOC. Isocyanater ble derimot ikke nevnt. 1990

113 Fra varmt til kaldt Safety Tools har utviklet utstyr som gjør varmt arbeid kaldt. Teknologisprang for bedre arbeidsmiljø Side

114

115 SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende. Hotel Residence, Sandnes og 8. mai 2008 Del 1 Kjemisk helsefare eksponering og tiltak Del 2 To sider av samme sak turbin- og hydraulikkoljer innen luftfart og petroleumsindustri Presentasjonene kan lasten ned her:

116 SAFE HMS konferansen mai 2009 Hvor går grensen? En konferanse om helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering. Presentasjonene kan lastes ned her;

117 Bilder og lenker til presentasjonene NORSK FLYGERFORBUND - Norwegian Airline Pilots Association - Konferansen FARLIG FREKVENS Om støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet Sandnes, Hotel Residence 5. og 6. mai Presentasjonene kan lastes ned her;

118 Fravær av bevis, er ikke bevis på fravær

SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Verneutstyr en overvurdert barriere

SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Verneutstyr en overvurdert barriere SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Verneutstyr en overvurdert barriere Halvor Erikstein sertifisert yrkeshygieniker / organisasjonssekretær 92810398 halvor@safe.no

Detaljer

SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Kjemisk eksponering hva er mye og hva er lite?

SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Kjemisk eksponering hva er mye og hva er lite? SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse Åpent lende Sandnes 6.-7. og 8. mai 2008 Kjemisk eksponering hva er mye og hva er lite? Halvor Erikstein sertifisert yrkeshygieniker / organisasjonssekretær 92810398

Detaljer

Eksponering ved varmt arbeid risikovurdering med mange ukjente

Eksponering ved varmt arbeid risikovurdering med mange ukjente OLF s industriseminar Varmt arbeid og åndedrettsvern Petroleumstilsynet 12. mars 2009 Halvor Erikstein, OLF industriseminar 12.03.09 Eksponering ved varmt arbeid risikovurdering med mange ukjente Halvor

Detaljer

Norsk Yrkeshygienisk Forenings Årskonferanse. Trondheim November 2007 På etterskudd kan vi redusere forspranget?

Norsk Yrkeshygienisk Forenings Årskonferanse. Trondheim November 2007 På etterskudd kan vi redusere forspranget? Norsk Yrkeshygienisk Forenings Årskonferanse. Trondheim 5.-7. November 2007 På etterskudd kan vi redusere forspranget? Halvor Erikstein Yrkeshygieniker SYH / organisasjonssekretær 92810398 halvor@safe.no

Detaljer

Møte mellom OFS og ASD. 7. Juni 2005 Oppfølging av bekymringsmelding

Møte mellom OFS og ASD. 7. Juni 2005 Oppfølging av bekymringsmelding Møte mellom OFS og ASD. 7. Juni 2005 Oppfølging av bekymringsmelding Brev av 7. Mars 2005 fra OFS til Arbeids- og sosialdepartementet. Bekymringsmelding om helsefarlig og livstruende arbeid innen fjerning,

Detaljer

Ptil seminar risikoutsatte grupper 29. Nov 2007 Halvor Erikstin Risikoutsatte grupper Ptil seminar 29. nov. 2007

Ptil seminar risikoutsatte grupper 29. Nov 2007 Halvor Erikstin Risikoutsatte grupper Ptil seminar 29. nov. 2007 Risikoutsatte grupper Ptil seminar 29. nov. 2007 Halvor Erikstein Sertifisert yrkeshygieniker / organisasjonssekretær Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. SAFE www.safe.no halvor@safe.no

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Innlegg i Sikkerhetsforum 07.06.06, Halvor Erikstein

Innlegg i Sikkerhetsforum 07.06.06, Halvor Erikstein Informasjon til Sikkerhetsforum BEKYMRINGSMELDING: HELSEFARLIG EKSPONERING FOR EKSOS SOM INNEHOLDER NITRØSE GASSER. Revisjon av normen for NO 2 fra 2 ppm til 0,6 ppm Sikkerhetsforum 7. september 2006 Halvor

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger Halvor Erikstein yrkeshygieniker /organisasjonssekretær

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Eksos: et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem. Magne Refsnes

Eksos: et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem. Magne Refsnes Eksos: et arbeidsmiljø- og folkehelseproblem Magne Refsnes - Hva ønsker jeg å belyse Hva eksos består av, og hvilke helserisiko ulike komponenter i eksosen kan representere Ta mer mest utgangspunkt i eksos

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Eksponering og toksikologi. Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Eksponering og toksikologi. Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Eksponering og toksikologi Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Frokostseminar 04.11.2010 Eksponering og toksikologi Eksponering og toksikologi Toksisk effekt av en eksponering hvis

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Kontrolltiltak og bruk av personlig verneutstyr ved eksponering for hydrokarboner

Kontrolltiltak og bruk av personlig verneutstyr ved eksponering for hydrokarboner Kontrolltiltak og bruk av personlig verneutstyr ved eksponering for hydrokarboner Eksponeringskategorier Personlig verneutstyr skal velges på grunnlag av potensial for eksponering samt forventet oppholdstid

Detaljer

Innlegg på kjemikaliedagene 2013. Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet

Innlegg på kjemikaliedagene 2013. Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet Innlegg på kjemikaliedagene 2013 Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet Tone Hegghammer, sjefingeniør 18.11.2013 2 ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø-

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

BASF Coatings Safety Week. Luftveier

BASF Coatings Safety Week. Luftveier Luftveier 1 Luft Hva puster vi inn? Luften består av 78 % Nitrogen 21 % Oksygen 1 % Andre gasser Kroppens begrensninger Forsvarsystemets svakheter Smittsomma eller giftige partiklar Giftige gasser Høy

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Å bli utsatt for dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Hva er dieseleksos? Dieseleksos består av forbrenningspartikler og eksosgasser. Flere av gassene og de organiske stoffene som slippes ut er vist

Detaljer

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi KOLS kronisk obstruktiv lungesykdom astma kreft silikose (steinlunger) Helseeffekter av kvartsstøv Det mest helseskadelige

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Direktoratet i Trondheim 7 Regioner

Direktoratet i Trondheim 7 Regioner 1 Direktoratet i Trondheim 7 Regioner Region Indre Østland Hedmark, Oppland og Buskerud Kontorsteder: Hamar (Regionkontor) Lillehammer Gjøvik Drammen 2 HMS og arbeidsmiljø VA-dagene for Innlandet 2007,

Detaljer

Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg. Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november

Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg. Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø ( 4-1) luftveisplager luftveisplager luftveisplager influensalignende

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Best.nr. 377. kan skade helsen din

Best.nr. 377. kan skade helsen din Best.nr. 377 Herdeplast kan skade helsen din maling lakk lim sparkel Innledning Herdeplast inngår i produkter som maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse m.m. Disse inneholder stoffer som kan være helseskadelige.

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen omhandler hudplager i fiskeindustrien. I den forbindelse snakker vi om: - hudens funksjon - hvordan

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 11.02.2009 Side: 1 av 8 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å ha et system som sikrer identifisering og regelmessig risikovurdering av risikoforhold som

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering 1 Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering Arbeidstilsynet Vestlandet ved senioring./inspektør Petter Flo Verksted og lakkering hva skal jeg si noe om: Kartlegging begreper lov og forskrift

Detaljer

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg?

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy Hva er hånd- og armvibrasjoner? Mekaniske

Detaljer

Notat fra SAFE om noen spesielle problemområder

Notat fra SAFE om noen spesielle problemområder Notat fra SAFE om noen spesielle problemområder Organofosfater i smøroljer Organofosfater benyttes som tilsetning i smøroljer både på grunn av tekniske egenskaper som smøremiddel og som brannhemmende middel.

Detaljer

Dokumentnummer : 10-7929-2 Utarbeidet dato : 09.01.01 Versjon : 3.01 Erstatter dato : 29.11.99 Dokumentstatus : Utgitt Format : 5

Dokumentnummer : 10-7929-2 Utarbeidet dato : 09.01.01 Versjon : 3.01 Erstatter dato : 29.11.99 Dokumentstatus : Utgitt Format : 5 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?wwwwwwq8paqkqa1&8j1jt1k7ogqgpa1wd0xwyci 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Helsefare: HELSESKADELIG (Xn) Farlig ved innånding. Kan irritere øynene og huden. Kan være farlig ved svelging.

Helsefare: HELSESKADELIG (Xn) Farlig ved innånding. Kan irritere øynene og huden. Kan være farlig ved svelging. 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Arbeider du med isocyanater? Sjekklister

Arbeider du med isocyanater? Sjekklister Arbeider du med isocyanater? Sjekklister Disse sjekklistene er laget for at du skal kunne finne ut om du blir utsatt for isocyanater gjennom arbeidet ditt. Det er én liste for å finne ut om kjemiske produkter

Detaljer

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.)

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.) Bio 453 Regulatorisk toksikologi Luftforurensninger over byområder -uteluft -inneklima Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet Luftforurensning ute og inne Hva inneholder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539. Orientering om. Åndedrettsvern

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539. Orientering om. Åndedrettsvern Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539 Orientering om Åndedrettsvern Utgitt mai 1996 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mai 2002 Orienteringen har fått ny tittel og er gjennomgående

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver?ppppppjrlu1bkuja6qxxvxdoh9j0i7xpyuqp6wb 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins. Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009 Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.no 1 Kjemisk eksponering og helsefare ved varmt arbeid Kartlegge

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen kan brukes i bedrifter hvor de benytter propantruck og/eller dieseltruck. Forelesningen tar for seg

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

HMS. farlige gasser & lukt i renseanlegg og pumpestasjoner! 12.04.2016 MT-Gruppen

HMS. farlige gasser & lukt i renseanlegg og pumpestasjoner! 12.04.2016 MT-Gruppen HMS farlige gasser & lukt i renseanlegg og pumpestasjoner! 2 Litt om oss Ledende spesialister på lukt/gass reduksjonssystemer i Skandinavia Konsulent / rådgivningstjenester Over 20 års erfaring! Service

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 1 ( 5 ) x Godkjent for bruk Godkjent kun for lab. bruk 1. Handelsnavn og ansvarlig firma Handelsnavn : Produs Tørr-Des Kjemisk navn : Leverandør

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler.

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. Arbeidsmiljø for driftsoperatøren Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. IVAR s vann- og avløpsanlegg Offentlig selskap (IKS) med ca. 175 årsverk Eiet av

Detaljer

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012 Lukt fra poller, etc Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås 20. 21. november 2012 Prøvetaking i avløpsrenseanlegg Et par små tips på veien. 1) Prøvetakingen skal omfatte hele renseprosessen, dvs

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge Våre fokusområder Avløpstilsyn 2009-2012 Gunhild Løvmo seniorinspektør i Nord-Norge Hovedmålet for s er at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres

Detaljer

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS)

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Program for opplæring i hht. Europeisk kvartsoverenskomst Utarbeidet av Jorunn Gundersen, 2008 NORCEM A.S, Brevik Innhold Europeisk avtale for respirabelt

Detaljer

HMS FOR AVLØP. Eiker Bedriftshelsetjeneste. Kompetansesenter for helse, miljø og sikkerhet

HMS FOR AVLØP. Eiker Bedriftshelsetjeneste. Kompetansesenter for helse, miljø og sikkerhet Eiker Bedriftshelsetjeneste Kompetansesenter for helse, miljø og sikkerhet Godkjent BHT Ca 200 medlemsbedrifter Nedre Buskerud Oddbjørg Viko Sertifisert Yrkeshygieniker www.eikerbht.no 2 HMS FOR AVLØP

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: GLASS CLEANER PRF AIR GLASS Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta?

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Formål Hva er Nano? Nanopartikler og nanomaterialer? Hvor finnes nanopartikler?

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

Møte med bedriftshelsetjenesten. Foredrag av Kenneth Wangen

Møte med bedriftshelsetjenesten. Foredrag av Kenneth Wangen Møte med bedriftshelsetjenesten Foredrag av Kenneth Wangen Kenneth Wangen Utrykningsleder/Brannmester Røykdykkerleder Høreapparatbruker og «Dævvhørt» Hva er støy? Støy er definert som uønsket lyd, og disse

Detaljer

Tre trinn for trygg. håndtering av nanomaterialer. Trinn 1 Kartlegg hvilke nanomaterialer som finnes i virksomheten

Tre trinn for trygg. håndtering av nanomaterialer. Trinn 1 Kartlegg hvilke nanomaterialer som finnes i virksomheten Tre trinn for trygg håndtering av nanomaterialer Nanomaterialer brukes i større og større grad i norske virksomheter. Her er tre trinn for å redusere risiko og sikre trygg håndtering av nanomaterialer.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer