Nye kapitalkrav for bankane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye kapitalkrav for bankane"

Transkript

1 Nye kapitalkrav for bankane I. Innleiing Takk for innbyding og høve til å koma til Bergen for å innleia om kapitalkrav og bankar. Eg har forstått det slik at eg i fyrste rekkje skal avgrensa meg til små bankar. Innlegget vert tredelt: Fyrst innleiande merknader, så ei grunngjeving for nye kapitalkrav (om nivå og tidleg innføring) og til sist: noko om fylgjer av nye kapitalkrav for små bankar. Kva er ein liten bank? Eitt svar kunne vera tredelt: 1) I eit internasjonalt, komparativt perspektiv er alle norske bankar på sett og vis små Bankstellet samla sett jamført med BNP er heller ikkje like stort som nærskylde land som t.d. Sverige og Storbritannia. Samfunnsøkonomisk sett bør ikkje banksektoren vera for stor. Då aukar både den latente systemrisikoen og faren for at sektoren utviklar parasittiske tendensar overfor realøkomien, d.e. trekkjer til seg for mykje humankapital som sannsynlegvis kunne ha vore brukt meir produktivt. 2) Små bankar er på sett og vis eit historisk fenomen i Noreg Eitt døme er Fjærland privatbank. Banken vart skipa i 1916 i den vestlandske periferien: mikrofinans på norsk, men samstundes eit spegelbilete av at ein bank bankfunksjonar er lik surstoff i sjølv små lokalsamfunn. Banken gjekk inn i Vestlandsbanken i 1972 som så gjekk opp i Fokus og endå seinare: Den danske bank. Her ser vi spor etter ein megatrend: Talrike og små bankar vert over tid til færre og større bankar. Denne utviklinga held fram. Den er fyrst og fremst desentralisert og sjølvvald; eit resultat av at bankar på eige initiativ søker seg saman. 3) Like fullt: Brorparten av bankane i Noreg er i dag er små eller mellomstore i tydinga at dei har relativt liten forvaltningskapital Størsteparten av bankane har ein forvaltningskapital som er mindre enn 10 mrd. kroner. Ein annan inngang til dette er marknadsdelar. DNB og Nordea er suverent størst med marknadsdelar på høvesvis 43 og 12 prosent. Så kjem dei tre filialane Danske Bank, Handelsbanken og SEB med marknadsdelar på 3-4 pst. Utanom dei to største er gjennomsnittleg marknadsandel på 0,3 prosent medan medianen ligg på 0,07 prosent. Det store gross bruker òg standardmetoden ved utrekning av risikovekta balanse. Eg har vitja mange av desse mindre bankane: køyrd bil til Setesdalen og Valle Sparebank, teke toget til Voss og dei to bankane der, kome med nattbussen til Lom og Lom & Skjåk Sparebank, gått over fjellet til Årdal til Indre Sogn Sparebank, reist med båt til Tysnes og sparebanken der, sykla Rallarvegen ned til Flåm og så vidare til Vik Sparebank pluss pluss i det heile: Eg har lese mykje

2 lokal, norsk banksoge, treft mange flinke og spanande menneske og ikkje minst som statssekretær for banksaker lagt stor vekt på vidsveimd dialog med bankane om dagens tema: nye kapitalkrav og fylgjer av desse. Den siste banken eg vitja var elles Melhus Sparebank sør for Trondheim. Frå byrjinga kring 1840 og fram til rett etter fyrste verdskrigen heldt banken hus på fastskulen på Søberg. Dinest fylgde strid om lokaliseringa til banken: Synpunktene var geografisk betinget, og Søbergfraksjonen prioriterte stedsvalget foran bankens samhold. I ettertid og på avstand er det lett å se at denne fraksjon kjempet en kamp som ikke hadde fremtiden på sin side. No går debatten om kapitalkrav overfor bankstellet, om kor stor eigenkapitaldel bankar skal ha. Tida vil visa kven som hadde framtida på si side. Fortida er lettare tilgjengeleg: Gjennom åra har eigenkapitalprosenten i bankar minka av mange årsaker. Eitt viktig omskifte er lett å merka seg: I stadig større grad er eigenkapitalprosent ein politisk parameter. Og kapitalkrav overfor bankar har vorte viktigare del av den økonomiske politikken i stort. Som meir enn før skal innrettast mot å leggja til rette og sikra finansiell stabilitet. Den synlege hand (bankregulering) går hand i hand med den usynlege hand: desentraliserte val av eigenkapitalprosent i bankane. Grunngjevinga med stor G er at bankane på eiga hand ser ut til å velja eigenkapitalprosentar som er lågare enn det sosialt optimale. Samstundes er det ikkje lett å finrekna på optimale kapitalkrav heller. I kvardagen er politikken styrt av tommelfingerreglar som langt på veg er målestokkar importerte frå Sveits via EU og inn i EØS-avtalen. II. Nye kapitalkrav: nivå og tidleg innføring Det store biletet i stutte drag: Dei nye kapitalkrava gjeld f.o.m. 1 juli i år og vert fyrst og fremst som kjent rekna i form av omfanget av rein kjernekapital i prosent av risikovekta balanse. Alle bankar må såleis ha 9 prosent eigenkapital i år og 10 prosent innan utgangen av juni neste år. Dinest skal systemviktige bankar ha minst 11 og 12 prosent kapitaldekning i høvesvis 2015 og I tillegg til dette kan altså det koma motsykliske kapitalkrav på opptil 2,5 prosentpoeng. Kvifor vart det slik? Eg kan bera til torgs eit todelt svar: 1) Tid Nye eigenkapitalkrav er i tida internasjonalt, jf. den regulatoriske responsen på den siste finanskrisa som leidde fram til Basel III-tilrådingane og den tilhøyrande og EØS-relevante CRD IV-prosessen i EU. Det er også gode økonomiske tider i Noreg. Dette er i seg sjølv eit argument for å liggja eit

3 hestehovud framføre andre av di det bør vera lettare for bankar å sjølvstyrkja seg når innteninga er høg, tapa låge og framtidsutsiktene etter måten gode. Eit anna moment er at det over lang tid har vore brei og djup fagleg semje om i Noreg om at auka og skjerpa eigenkapitalkrav er til bate for den finansielle stabiliteten i landet. I tillegg står det klårt for meg at mange i banknæringa både store, små og Finans Noreg aktivt har etterspurt regulatorisk sikkerheit: visse om kva slags rammevilkår stort sett som bankane skal operera innanfor i tida som kjem. Det høyrer med til soga at Finanstilsynet i desember 2011 fylgde opp Det europeiske banktilsynet (EBA) si tilråding om at bankar skulle ha ein kapitaldekning på minst 9 prosent rein kjernekapital innan utgangen av juni Stortinget si lovfesting av tilsvarande kapitalkrav f.o.m. 1. juli i år kan sjåast på som ei kodifisering av denne tilrådinga. 2) Politikk Eg vil òg seia at vi reint politisk i Finansdepartementet har ynskt og lagt stor vekt på snøgg framdrift. Det har beint fram vore ein politisk ambisjon å få på plass mest mogleg av den nye bankreguleringa på vår vakt. Vi sette fart for å setja spor etter oss. Dette innebar i praksis at vi nokså uavhengig av framdrifta med CRD IV i EU skreiv og la fram ein proposisjon om nye kapitalkrav m.v. for Stortinget før påske for å vera sikre på å ha dette på plass før stortingsvalet. Og før vi går av vil òg det institusjonelle rammeverket knytt til motsykliske kapitalkrav vera på stell. Det viktigaste som framleis heng vil vera særskilde kapitalkrav overfor systemviktige bankar, eller rettare: Kven som skal reknast som systemviktige. Denne prosessen fekk vi derimot initiert, og Finanstilsynet greier no ut dette med frist sett til 1. november. Eit viktig moment er at vi opnar for ulik grad av systemviktigheit med tilhøyrande forskjellige kapitalkrav. Det kan til dømes tenkjast at både DNB og Sparebanken Vest er systemviktige bankar, men ikkje like mykje eller på same måte. Politikk handlar om meir enn lov og forskrift. I dette tilfellet handlar det også om dialogar med relevante deltakarar og deltaking i offentlege ordskifte for å forklara, gjera greie for og skapa forståing for den nye politikken. Eg meiner vi har gjort vårt beste i så måte. I tillegg til talrike møte med bankar og bankmenn, har vi hatt møte med både kredittvurderingsbyrå og investormiljø der emnet har vore ny, norsk bankregulering frå a til å. Vi har vore til stades i avisene, fjernsyn og tidvis vore bokstavleg tala radioaktive òg. I det store og heile er inntrykket mitt at det i norsk ålmente er etablert semje om at meir og betre eigenkapital i bankstellet er klok politikk og for å låna eit kjent ord frå den amerikanske sjølvstendeerklæringa self-evident.

4 Men både handlingsregel og inflasjonsmål er kan henda lettare å gjera greie for diskutera enn nye kapitalkrav. Det heftar så å seia ei kommunikasjonsutfordring ved norsk bankregulering: Presis ordbruk krev ideelt sett eit eige og for folk flest framandgjerande ordtilfang. Samstundes er sikre og trygge bankar finansiell stabilitet noko som gjeld endå fleire enn folk flest. Kanskje kan meininga med politikken vår enklast samanfattast slik: Nye kapitalkrav skal gjera bankane like trauste og robuste som Dovrefjell. Dei skal syta for at bankane kjem seg opp på Dovre eit fjellstøtt platå. Der oppe er har dei små bankane vore lenge allereie (just dette kjem eg tilbake til). No er dei store òg på veg opp dit. Sett frå nullpunktet Trondheim har dei kome til Oppdal. Det som står att er den sjølvstyrkjande marsjen opp til Hjerkinn. Og dei har relativt godt med tid, og vêret er strålande sol. For bankane tener gode pengar og burde ha lett for å bruka av overskota til å byggja eigenkapital krone for krone, stein på stein. Det offentlege ordskiftet dei siste åra har òg vore prega av innseiingar, kritikk og motargument. Lat meg kort og essayistisk sjå på dei vektigaste: a) Dei nye kapitalkrava er òg ein konsekvens av at penge- og finanspolitikken kjem til kort Bakteppet her er den vedvarande og knappast berekraftige (brutto) gjeldsauken i Noreg. Ei side ved denne er den like sterke prisveksten på bustader; hus og heimar. I lag aukar denne utviklinga faren for bobler, kriser og krakk og dimed finansiell ustabilitet. Dette kan nye kapitalkrav for bankane bøta på og motverka, men i prinsippet kunne både penge- og finanspolitikken òg ha medverka her og redusert systemrisiko. Dette er eg personleg litt samd i. På papiret i teorien kunne rentesetjinga til Noregs Bank ha vore annleis og teke større omsyn til gjeldsutvikling og finansielle ubalansar i norsk økonomi. Finanspolitikken eg tenkjer særleg på skatte- og avgiftspolitikken kunne også ha vore annleis og motverka subsidiar av gjeld generelt og investeringar i fast eigedom spesielt. Når dét er sagt: Ein annan pengepolitikk ville ha ført til andre kostnader og ulemper. Og ein annleis finanspolitikk ville sannsynlegvis medført politiske kostnader som ingen parti på Stortinget i skrivande stund fullt ut ynskjer å ta. Men det går òg an å insistera på at bankregulering og makrotilsyn ein politikk for finansiell stabilitet så å seia er eit autonomt politikkfelt. At meininga er å redusera utsiktene for systemrisiko, og at dette kan gjerast ved å ta penge- og finanspolitikken for gjeve. b) Vektlegginga av systemrisiko i dei nye kapitalkrava er for tung Som sagt skal det gjelda særskilde kapitalkrav for systemviktige bankar, men alle bankar vert pålagde kapitalkrav som botnar i systemrisiko også dei mange små. Desse må også innfri eventuelle motsykliske kapitalkrav, som òg er tenkt som botemiddel for oppbygging av systemrisiko i

5 oppgangstider. Utfordringa for styresmaktene er med andre ord å sannsynleggjera eller godtgjera, for det fyrste, at systemrisiko krev så mange mottiltak og, dinest, at sparebankar som dei i Lom, Melhus, Valle, Vik, Årdal og liknande på noko meiningsfullt vis høyrer heime i systemrisikobiletet i det heile. Svaret på dette er kanskje eit spørsmål: Kva er optimale kapitalkrav overfor bankar? Fagleg sett: sannsynlegvis høgare enn dei Stortinget nyleg har vedteke. Årsaka er at sjølv med dei nye kapitalkrava vil bankar halda fram med å vera verksemder særmerkte av relativt låg eigenkapital, men med potensielt ovstore negative samfunnsøkonomiske kostnader i tilfelle nedgangstider og tap, kriser og krakk. Meir enn før kan også små bankfallittar spreia seg og smitta av di bankar meir og meir er samanvovne og avhengige av samarbeid, samhandel og gjensidig tillit. Uansett og det leier meg over til siste del av innlegget er ikkje dei nye kapitalkrava utan vidare bindande for dei små bankane i Noreg. III. Fylgjer av nye kapitalkrav for små bankar Kva vil konsekvensane vera for dei små bankane i Noreg? Svar: Eg er usikker. Lat oss gå gjennom ulike fakta, deltakarar og mekanismar i dette spelet i tur og orden, og så freista summera opp til sist. a) Faktisk kapitaldekning er høgare enn nye minstekrav Etter alle solemerke vil berre dei største bankane i Noreg IRB-bankane verta klassifiserte som systemviktige bankar av Finansdepartementet neste år. Dersom vi held oss til krav til rein kjernekapital delt på risikovekta balanse og attpåtil føreset maksimale motsykliske kapitalkrav, vil desse bankane stå overfor krav på maksimalt 14,5 prosent i For alle andre bankar vil det tilsvarande maksimale kapitalkravet vera 12,5 prosent. Av ulike årsaker tilfredsstiller størsteparten av dei små bankane dette kravet allereie: Den faktiske kapitaldekninga er såpass høg at nye minstekrav ikkje bind og såleis ikkje har nokon direkte fylgjer for det store gross av norske bankar i det heile. Metaforisk kommentar: Bankane driv verksemd på Dovreplatået og ventar på at dei store også skal koma opp dit. Med andre ord: Det regjeringa har gjort framlegg om og Stortinget har vedteke av pilar 1-krav kan isolert sett ikkje seiast å gjelda dei små bankane. b) Finanstilsynets reaksjonsmøster Finanstilsynet er underlagt Finansdepartementet, og vert overordna styrt gjennom årvisse tildelingsbrev og tidvise instruksjonar i einskildsaker. Fyrst og fremst driv tilsynet verksemda si i samhøve med relevant lovverk og gjeldande forskrifter. Sentralt i så måte er pilar 2-prosessane. Dei er

6 både unnatekne offentlegheit, bilaterale andsynes kvar einskild bank og i praksis avgjerande for kva kapitalkrav som samla sett faktisk gjeld i det norske bankstellet. Dette inneber at fylgjene for småbankane av nye og stortingsfastsette kapitalkrav òg avheng av Finanstilsynets reaksjonsmønster. Og dette er ikkje offentleg kjent. I basaren går det visstnok rykte om at minstekrava overfor dei systemviktige bankane kjem til å arta seg som eit golv dei mindre bankane kapitaldekningsmessig lyt liggja over. I så fall vil skjerpa pilar 1-krav openbert ha konsekvensar, nemleg endå meir solide små bankar. Samstundes er sjølvsagt (dei små) bankane ikkje åskodarar, men deltakarar i pilar 2-prosessane. Utfallet av desse plar vera tufta på semje, ikkje på formelle vedtak gjorde av Finanstilsynet. Like fullt kan desse sjølvsagt vera prega av legitim, mjuk makt frå tilsynet si side. Poenget mitt er uansett at både no og i framtida vert kapitalbehov, kapitalplanlegging - og gjennom pillar II i praksis også kapitalkrav - til i samarbeid og samhøve med lokale bankar. Men heller ikkje reaksjonsmønsteret til dei mindre bankane på nye pilar 1-krav er klårt som blekk. Eit stykke på veg kan det for somme vera påverka av eit tredje forhold, nemleg det upersonlege subjektet som lyder namnet marknaden: c) Marknadsfinansiering og kapitaldekning Passivasida i alle bankar inneheld som kjent både eigen- og framandkapital. Reguleringar og minstekrav set visse grenser for korleis passivasida kan sjå ut, men prisane i marknaden kan i praksis vera viktigare. Det interessante her og no er den delen av framandkapitalen som små bankar skaffar til vege frå andre enn vanlege innskotskundar, altså funding, d.e. finansiering i form av ymsande låneopptak i marknaden. Prisen som små bankar må betala for slike pengar ligg som kjent høgare enn det dei største bankane må ut med. Det kan i seg sjølv vera ei årsak til at mindre banker har høgare eigenkapitalprosent enn større bankar. Spørsmålet er kva som driv og forklarer dette påslaget rekna i basispunkt for dei minste. Omfanget av implisitt statsgaranti og sannsynet for eksplisitt statsgaranti er openberre forklaringsvariablar. I praksis vil dei mindre bankane kompensera for mindre tilgang på båe delar gjennom høgare kapitaldekning. Slik vert prispåslaget på marknadsfinansiering grovt sett ein negativ funksjon av kapitaldekninga. Men marknaden kan òg vurdera det som gunstig at banken har ein margin ned til minstekrava. I så fall vil fylgjene for dei små bankane av nye kapitalkrav oppstå i skjeringsfeltet mellom reine marknadsmekanismar og strategiske avgjerder og ta form som indirekte effektar av den nye bankreguleringa.

7 Alt i alt: Dei direkte effektane er venteleg minimale. Dei indirekte som fylgje av tilpassinga til Finanstilsynet, marknaden og bankane sjølve trekkjer meir i retning av høgare kapitalkrav enn det motsette. Faktisk tilpassing er uansett eit empirisk spørsmål på søk etter empiri. IV. Avrunding Neste år gjev eg ut ei bok om bankar både sentralbankar og mindre sentrale bankar og bankpolitikk på Det norske Samlaget. I boka skriv eg mykje om Alexander Hamilton: den fyrste finansministeren i USA og etter mitt skjønn ein av dei mest fascinerande menn gjennom både tid og rom. Hamilton var både nasjonal strateg, eit konstitusjonelt flogvit og bankmann med stor B, og omtalte ved eit høve bankar som happy engines. Ei lysande og positiv samfunnskraft. Det er sant, men like sant er det at bankar på sett og vis ber på ei nattside. Dei er diverre labile maskinar med to i seg til å skapa mykje økonomisk unhappiness. Difor bankpolitikk, difor regulering: Meininga med nye kapitalkrav er djupast sett å leggja til rette for at Hamiltons optimisme og synsmåte skal rå grunnen i praksis. Eg sluttar slik: Det var det: sikker som banken bank i bordet.

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden 2/2004 Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Skrifter fra Konkurransetilsynet 2/2004 Innhald Forord...........................................................3

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer