INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse 25 Kontantstrøm 26 Noter 27 Revisjonsberetning 31

3 LEDEREN ORGANISASJONEN SAMARBEID Vi legger vekt på samarbeidet med kommunene. Det er etablert et faglig VA-forum som inngangsportal til koordinering av kunnskap og ressurser for temaer og oppgaver av felles interesse. Aktuelle temaer er lekkasjesøking, overvannsproblematikk og ledningskartverk. Det eksisterer tilsvarende nettverk for renovasjon. Kommunene Rennesøy og Kvitsøy har inngått bilaterale avtaler med IVAR, hvor vi har overtatt de kommunale VAR-tjenestene. Kompetanse, kapasitet og reduserte kostnader er stikkord. I tillegg tilføres kompetanse og ressurser til flere kommuner basert på deres ønsker. Samarbeidet med kommunene skal videreutvikles. ADM. DIREKTØR K. Ø. PEDERSEN DRIFT E. G. HOVLAND GJENVINNING E. R. DANIELSEN KILDER OG VANN- BEHANDLING J. BAKKE FELLES VEDLIKEHOLD J. H. HOFF OMSTILLING Deponiforskriften setter forbud mot deponering av nedbrytbart avfall SAMARBEID, EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING etter 1. juli 29. IVAR må finne andre behandlingsformer for dette avfallet. Det krever stor grad av omstilling. En alternativ behandlingsform vil være forbrenning av fraksjoner som ikke økonomisk kan materialgjenvinnes. Det planlegges et nytt forbrenningsanlegg på Forus for å sikre regionen rimelig kapasitet og lokal utnyttelse av generert fornybar energi. Basert på planprosessen blir det byggestart høsten 29. Myndighetene åpner for unntaksordninger fra deponiforbudet i påvente av ferdigstillelse av anlegg under etablering. IVAR må for denne mellomfasen inngå avtaler med deponier som har konsesjon for videre drift. Stenging av IVAR avfallsplass Sele vil redusere inntektene og påføre IVAR ekstra kostnader. PLAN OG UTBYGGING T. I. KJELLESVIK TJENESTEUTVIKLING S. O. YNDESTAD KOMPOSTERING I. SYVERTSEN TRANSPORT VA L. T. ØVERNES 28 ER GJENNOMFØRT I LYS AV HOVEDMÅLSETNINGENE: Utvikle og utvide tjenesteleveransene i regionen Være garantist for utvikling, kvalitet og miljø Gjennom teknologisk og organisatorisk utvikling ha en prisutvikling lavere enn KPI Være en sterk merkevare med et godt omdømme Være en aktiv medspiller for regional utvikling Være en attraktiv og utfordrende arbeidsplass basert på kompetanse Være basert på sunne etiske prinsipper Være i fremste rekke når det gjelder HMS EFFEKTIVISERING Vi har arbeidet bevisst med systemer, prosedyrer og holdninger i organisasjonen for å gjøre den best mulig rustet til å nå målene. Arbeidet med sertifisering i henhold til ISO 91 og ISO 141 er kommet langt. Verdiene åpne, pålitelige og engasjerte innarbeides som basis for effektivitet og gode holdninger til kunder, eiere og oppgaver. Vi retter oppmerksomhet mot kostnader, logistikk, materialgjenvinning og krav til renhet av hver fraksjon etter sortering. Det utarbeides derfor en regional avfallsplan. Mulighet for etablering av et sentralt sorteringsanlegg for restavfall studeres. Om et sorteringsanlegg viser seg økonomisk gunstig, teknologisk robust og gjennomførbart, vil det kunne påvirke både innsamlingsordninger og hjemmehåndtering. Vi vil ytterligere posisjonere oss som miljøenergibedrift. IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren skal utstyres med forbehandlingsanlegg for organisk avfall slik at biogassproduksjonen kan økes. Gassen selges til Lyse. Anlegget vil få utstyr for å rense gassen for CO2 og tilsetting av propan. Den foredlede gassen, som får samme brennverdi som naturgass vil bli matet inn på naturgassnettet til Lyse. I 29 vil IVAR fortsette arbeidet med bedring i forsyningssikkerhet gjennom oppgradering av anlegg og transportsystemer for vann og avløp. Store utfordringer ligger foran oss, men det kan også gi gode muligheter. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON T. GJERDE AVFALLSDEPONI OG GJENVINNINGSSTASJONER T. M. HOPE AVLØPSRENSING T. J. VISTNES REGIONALE AVLØPSANLEGG O. R. ASKE Kjell Øyvind Pedersen Adm. direktør 4

4 I VA R 2 8 [ Nyheter ] NYTT BIOLOGISK AV L Ø P S R E N S E A N L E G G I H Å BY T T E B U A - E N N Y MULIGHET FOR GJENBRUK 16. mai åpnet IVAR et nytt avløpsrenseanlegg på Grødaland. Dette 1. oktober ble byttebua på IVAR gjenvinningsstasjon Forus åpnet. anlegget bygger på SBR-prosessen og er det største av sitt slag i Norge. Byttebua er et miljøvennlig alternativ til å kaste brukbare ting i containerne og å la dem gå direkte til materialgjenvinning. Mye av det som hav- Anlegget skal først og fremst rense avløpsvann fra Kviamarka industri- ner på gjenvinningsstasjonen er bra nok til å brukes om igjen slik det er, område, men vil også ta imot kommunalt avløpsvann fra Varhaug. og byttebua gir kundene våre en mulighet til å glede andre og samtidig gjøre en innsats for miljøet. Kviamarka er satt av til industriformål og flere næringsmiddelbedrifter VEKST har etablert seg her. Det fører til at det er mye organisk stoff i industri- Allerede fra åpningsdagen har byttebua vært populær. Gjenstandene avløpet, og derfor er det valgt en biologisk renseprosess. Prosessen I løpet av 28 har IVAR ansatt 18 nye fagfolk fordelt på flere avdelinger. foregår i store tanker, såkalte sequenced batch reactors (SBR), der alle Ved årsskiftet hadde bedriften 13 fast ansatte, sju lærlinger og omlag prosessene foregår i den samme tanken. 3 ekstrahjelper blant annet på IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Idet vi Det rensede vannet blir sluppet ut i sjøen utenfor anlegget. Slammet gikk inn i 29 hadde vi også lyst ut tre ledige stillinger. blir transportert til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik for videre behandling der. som blir satt inn der, blir sjelden stående lenge før de får nye eiere. Byttebua er hele tida betjent, slik at det som blir satt inn holder en viss N Y R Å VA N N S L E D N I N G OG VENTILKAMMER ÅPNET I AUGUST standard, og kundene får hjelp til å sette fra seg gjenstander. IVAR kontrollerer likevel ikke kvaliteten på det som blir formidlet gjennom byttebua, slik at all videre bruk av gjenstander herfra skjer på eget ansvar. Eksempler på ting som kan finnes i byttebua er verktøy, leker, husholdningsartikler, elektrisk og elektronisk utstyr, bøker, møbler, sportsutstyr, I 28 ble Storevatn tatt inn i den ordinære vannforsyninga da den nye hobbyartikler, hageutstyr og pyntegjenstander. råvannsledningen derfra ble koblet på hovedvannledningen ved Konseptet med byttebu er nytt i vårt distrikt, men er prøvd ut andre Auestad i Gjesdal. steder i inn- og utland. IVAR ønsker å teste ut ordningen før vi avgjør Ventilkammeret på Auestad og den nye råvannsledningen fra Storevatn om byttebua skal bli permanent. ned til hovedledningen ved Auestad er, sammen med rehabiliteringa av dammen på Storevatn, den siste delen av den store drikkevannsutbygginga IVAR har gjennomført. Hovedplanen ble laget i Siden 1996 har IVAR bygget nytt og rehabilitert hovedvannledning, renseanlegg, NY OVN VED FORUS ENERGIGJENVINNING ventilkammer, basseng og dammer. Dessuten er nedbørsfeltene sikra og vi har fått Stølsvann som ny inntakskilde. Arbeidet har holdt på i 12 år og kostet totalt en milliard kroner. Den nye ledningen fra Storevatn til Auestad er totalt tre kilometer lang og diameteren på ledningen varierer mellom 1 mm og 12 mm. STRENGERE RUTINER F O R FA R L I G AV FA L L B A K T E R I E F U N N I VA N N E T PÅ RENNESØY OG FINNØY Tidlig på morgenen 3. januar 28 ble det funnet ei flaske med ukjent I august ble det funnet små mengder koliforme bakterier og spor av innhold på IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Flaska var levert av en E.coli-bakterier i drikkevannet på Rennesøy og Finnøy. Det ble innført PRIS FOR GODT ARBEID uidentifisert kunde, og det var mistanke om at den kunne inneholde kokepåbud for drikkevann i de områdene som var berørt, og vannet ble Bransjeorganisasjonen Norsk Vann hedret nitroglyserin. Politiet ble varslet og valgte å stenge og evakuere gjenvin- dessuten tilsatt større doser klor for å uskadeliggjøre bakteriene. Oddvar Tornes, IVARs fagansvarlig innenfor ningsstasjonen til politiets sprengningseksperter kunne komme fra Oslo IVAR sporet kilden til bakteriene til en privat brønn som hadde en slam og gass, med en pris på sin årskonferanse for å uskadeliggjøre stoffet. I ettertid viste det seg at det sannsynligvis kopling til ledningsnettet uten tilbakeslagsventil. I tilfeller der brønnen i 28. Tornes fikk prisen fordi han har vært den ikke var sprengstoff i flaska, men hendelsen førte til at IVAR skjerpet hadde høyere trykk enn trykket på ledningsnettet, rant det vann fra mest aktive i Norsk Vanns nettverk de to siste Den nye ovnen skal skal kunne ta unna 4-6 tonn avfall i året kontrollen med det publikum setter fra seg på stasjonen. Mottaket for brønnen inn på den offentlige forsyningen. Forurensingskilden ble åra og har vært sentral i etablering og drift av og vil plasseres i en egen bygning ved siden av den som huser den farlig avfall på gjenvinningsstasjonen på Forus er nå alltid bemannet av koblet fra. I ettertid har IVAR kartlagt tilsvarende koplinger i det samarbeidsfora innen fagfeltene slam og biogass. eksisterende forbrenningslinja ved Forus Energigjenvinning. De to en driftsoperatør. kommunale rørsystemet på Rennesøy slik at vi kan unngå lignende Oddvar Tornes har også ei brei internasjonal kontaktflate som har ovnene vil ha lager og tømmehall felles. Det nyoppretta selskapet tar hendelser i framtida. kommet det norske fagmiljøet til gode. sikte på at det kan gjøres en byggebeslutning i juni neste år. 6 Kapasiteten er 25 liter i sekundet, og totalkostnaden for ledning og ventilkammer er 34 milloner kroner. 18. desember ble selskapet Forus Energigjenvinning 2 AS etablert med det formålet å bygge og eie forbrenningslinje 2 ved Forus Energi gjenvinning. Selskapet eies av IVAR, Lyse, Ryfylke Miljøverk (Rymi), Dalane Miljøverk (DIM), Interkommunalt Renovasjonsselskap (IRS i Flekkefjord) og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL).

5 VERDIVAR [ Åpne, pålitelige, engasjerte ] Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om et år. Det som du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Henrik Ibsen ÅPNE PÅLITELIGE ENGASJERTE Ordene over beskriver IVARs verdier. De skal kjennetegne bedriften i alt vi planlegger, sier og gjør. De skal være IVARs personlighet. I 27 gjennomførte vi en undersøkelse både internt og eksternt der vi kartla omdømmet vårt. Resultatet var ikke dårlig, men vi hadde potensiale til å forbedre oss. IVARs framtid avhenger av omdømmet vårt. Eierkommunene våre ønsker å bruke oss som hovedleverandør for VARtjenester. For at dette ønsket skal vare i framtida, må vi levere en totalpakke som kundene våre er fornøyde med. Vi må levere gode og kostnadseffektive VAR-tjenester, samtidig som vi framstår som en åpen, pålitelig og engasjert bedrift. Når vi gjør dette, beholder vi et godt omdømme, og IVAR vil fortsette å være det foretrukne alternativet. Arbeidet for et godt omdømme må starte internt i bedriften, deretter må fokuset flyttes utover. IVAR kan ikke kommunisere noe til kunder og samarbeidspartnere uten at vi vet at vi kan stå for det. Her var Henrik Ibsen inne på noe sentralt; vi må ikke være stykkevis og delt men fullt og helt. Når vi valgte å starte internt med omdømmeprosessen, var det naturlig å se på IVARs personlighetstrekk. Altså IVARs verdier. Prosessen med å definere verdiene våre begynte alt i 27. Ledergruppa i IVAR møttes for å kartlegge hvilke holdninger vi hadde og hvordan vi ønsket å framstå. Det var en ryddeprosess der vi kastet det vi ikke ville ha lenger og sørget for å ta godt vare på det vi ville beholde. Til slutt satt vi igjen med et grunnlag vi kunne ta med oss, oppsummert av de tre ordene åpen, pålitelig og engasjert. Dette er tre flotte ord som kan bety så mangt. Derfor måtte ordene fylles med konkret og forståelig innhold. Alle ansatte har vært med på å definere ordene og gjøre disse verdiene konkrete gjennom assosiasjoner. Alt materialet er gjennomgått, og vi har funnet et minste felles multiplum av alles meninger om hva verdiene våre betyr for oss i det daglige arbeidet. Det er viktig at alle ansatte engasjerer seg og får eierforhold til begrepene. Neste steg i prosessen blir å integrere verdiene i hodet og hjertet til hver enkelt som arbeider i IVAR. De abstrakte verdiene skal konkretiseres og bli til adferd. Til slutt, når alle drar i samme retning, kan vi få en felles kultur. Verdiarbeidet så langt har vært en teoretisk øvelse, nå skal vi vise i praksis at vi mener det vi sier. Omgivelsene skal oppfatte IVAR-ansatte som åpne, pålitelige og engasjerte. 8

6 E N E R G I VA R [ Kraft, styrke, driftighet ] P R O D U K S J O N O G B R U K AV B I O G A S S GENERELT 29. IVAR kjøper tilbake gass fra nettet etter behov. Prosjektet finansieres IVARs biogasstrategi er et viktig virkemiddel i gjennomføringen av den av IVAR og Lyse med støtte fra Enova. regionale satsingen på fornybar energi. IVAR har som mål å etablere regionale behandlingstilbud for våtorganisk avfall i biogassanlegg når HÅ BIOPARK deponeringsforbudet iverksettes juli 29. Dette gir også store muligheter På Grødaland i Hå kommune arbeides det nå med planene for et biogass- for å dekke den økende etterspørselen fra industri og næringsliv når det anlegg for husdyrgjødsel og matavfall. Anlegget vil kunne gi ca 65 GWh gjelder behandlingstilbud for animalsk avfall eller annet egnet organisk oppgradert biogass til nettet. Dette innebærer at de to anleggene vil avfall som genereres i og utenfor IVARs medlemskommuner. kunne gi over 1 GWh til naturgassnettet, noe som utgjør ca 25 % av den naturgassmengden som Lyse omsetter i dag. Den totale biomassen i regionen tilsvarer en energimengde som er anslått til nærmere 7 GWh. Husdyrgjødsel utgjør en vesentlig andel. Det plan- Parallelt med planleggingen av anlegget er det utarbeidet et klimagass- lagte biogassanlegget for husdyrgjødsel i Hå kommune vil kunne gi store regnskap som viser at det kan oppnås en klimagassgevinst på mellom miljøgevinster for landbruket i form av frigjøring av spredearealer og CO2 ekvivalenter per år. Totalt representer dette en reduserte utslipp av næringsalter og klimagasser. samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 5-1 millioner kroner per år. Klimagassgevinsten er basert på en modell hvor biogassen erstatter natur- I Norge er Jærregionen foreløpig alene om å ha en infrastruktur for natur- gass i nettet, gjødselen behandles i biogassanlegget og biorestene fra gass. Dette gir store muligheter for utnyttelse av tilgjengelig biomasse, anlegget erstatter produksjonen av importert kunstgjødsel. Modellen er fleksibel og kostnadseffektiv bruk av gassen samt mulighet for omsetting utarbeidet av UMB og Bioforsk på oppdrag fra IVAR og Lyse og med støtte av klimanøytral gass direkte fra gassnettet. I prinsipp innebærer dette at fra Statens Landbruksforvaltning. klimanøytral gass kan fordeles til markedet avhengig av behov og rammebetingelser. Gassen kan brukes enten til oppvarming via fjernvarmesentraler, Det er imidlertid knyttet store utfordringer til behandling og bruk av som drivstoff eller til industriformål. biorestene og returstrømmene fra anlegget. Økende priser på nitrogen og nye krav til gjødsling med fosfor har medført behov for en nærmere 1 På Mekjarvik bygges nå det første anlegget for oppgradering av biogass til vurdering av markedet for alternative gjødselprodukter. I samarbeid med naturgasskvalitet i Norge. Dette innebærer at CO2 fjernes ved hjelp av landbruket og gjødselprodusentene arbeides det derfor med å undersøke kjemisk absorpsjon og stripping, og at biometanen deretter tilsettes pro- markeder og produksjonsmuligheter for aktuelle gjødseltyper. Dette vil pan for at gassen skal få samme brennverdi som naturgass. Anlegget har være en avgjørende del av beslutningsgrunnlaget for realisering av kapasitet til å produsere ca 35 GWh til nettet og skal stå ferdig innen mai anlegget.

7 LØSNIVAR [ Forklaringer, konklusjoner, konsekvenser] NYE SAMARBEIDSLØSNINGER GIR NYE MULIGHETER Vannforsyning, avløpshåndtering og renovasjon er basistjenester i samfunnet og en forutsetning for utvikling og verdiskaping. IVAR har vært regionens garantist for sikre og framtidsrettede løsninger i mer enn 5 år. 13 medarbeidere har ett fokus: Å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps- og renovasjonstjenester. FAGLIG INTEGRASJON Vi ønsker å gjøre den samlede kompetansen i regionen mest mulig tilgjengelig. I den forbindelse har kommunene og IVAR opprettet faggrupper innen interessante områder med tanke på erfaringsoverføring og faglig oppdatering. IVAR kan VAR. Vi leverer drikkevann til 27 mennesker. Det er investert mer enn en milliard kroner i det nye forsyningssystemet. Det siste store tiltaket var installasjon av UV i behandlingsanlegget på Langevatn. Avløpsvannet behandles i avanserte kjemiske, biologiske og mekaniske renseanlegg. Avløpslammet utnyttes i miljøvennlig pelletsproduksjon til jordforbedring. Vi levererer 89 prosent av det innsamlede avfallet til gjenvinningsordninger. Gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele har godt over 13 besøk i året. Vi driver Nordens største reaktorkomposteringsanlegg på Hogstad og planlegger utvidelse av forbrenningsanlegget på Forus. Vi samarbeider med kommuner, regionalt næringsliv og kompetansemiljøer om utvikling av ny virksomhet. Utredning og tilrettelegging for næringsetablering skjer i samarbeid med store aktører som Lyse Energi, UiS, IRIS, Felleskjøpet og selskap i petroleumsbransjen. IVARs priser er blant de laveste i landet og er ytterligere redusert de senere årene. Målet er å ha en prisutvikling lavere enn konsumprisindeksen. IVARs tjenesteleveranser bygger på: Offentlig eierskap og styring Regional tilnærming til oppgavene Solid kompetanse i alle ledd Lokalkunnskap Tillitsfullt samarbeid med kommunene VI TILBYR KOMMUNENE NYE SAMARBEIDSLØSNINGER Basistjenestene, behandling og levering av vann, mottak og behandling av avløpsvann og mottak og behandling av husholdningsavfall, er fellestjenester for alle eierkommunene og grunnlag for beregning av felleskostnadene. I tillegg tilbyr IVAR samarbeid tilpasset den enkelte kommunes behov. Dette gjøres som bilaterale avtaler. Avtalene spenner fra rent prosjektarbeid til totalansvar for kommunenes tjenester innen vann, avløp og renovasjon. PROSJEKTSAMARBEID Omfattende erfaring innen planlegging, prosjektering og drift gjør at IVAR framstår som en interessant leverandør av prosjektarbeid til kommunene. Under hensyn til konkurranselovgivningen kan vi levere prosjektarbeid til selvkostpris til eierkommunene. KOMMUNEKONTAKT Vi tilbyr kommunene som ønsker det faglig kontakt og kompetanse gjennom bemanning av et lokalt kontor. Kontoret bemannes med fast IVAR-personell med gode forutsetninger til å samarbeide effektivt med kommunen. Kommunekontakten er IVAR-ansatt, men yter tjenester til kommunen etter kommunens behov og i den administrative sammenheng kommunen måtte ønske. Kommunekontakten supplerer egeninnsats med passende kompetanse fra IVAR. RENNESØYMODELLEN Siden 27 har IVAR drevet VAR-tjenestene i Rennesøy og Kvitsøy kommuner. Det bærende prinsippet for modellen er at kommunen beholder kontrollen og styringen over VAR-tjenestene, mens IVAR utfører tjenestene på vegne av kommunen og gjør alt som er nødvendig for å sikre tjenesteleveransene. IVAR leverer underlag for kommunens strategiske beslutninger så som hovedplan, innspill til økonomiplan og virksomhetsplaner. På Rennesøy har IVAR ansatt VAR-personellet etter deres eget ønske. KOMMUNEN IVAR IKS Eierskap Daglig drift Strategiske beslutninger Vedlikehold Investeringer Kundeservice Gebyr og tjenestekvalitet Rapportering Kontroll av leverandøren Saksbehandling Investeringsplanlegging Utførelse 12

8 RENOVASJON MÅL Sammen med eierkommunene behandler IVAR husholdningsavfallet slik at mest mulig blir materialgjenvunnet. Restavfallet blir energigjenvunnet, og minst mulig avfall blir deponert på avfallsplassen. AVFALLSMENGDER TIL IVAR AVFALLSPLASS SELE DE 1 SISTE ÅR 7 6 GJENVINNINGSORDNINGER FRA HUSHOLDNINGER TOTALE MENGDER resultert i en økning i innsamlet mengde i forhold til når kommunene kun hadde bringeording til returpunkter. I 28 ble det levert inn tonn plast fra husholdningene. Det er omlag 28 % mer enn året før. 5 I 28 kastet private husholdninger i IVAR-regionen tonn avfall. 4 Dette er 48 kg per innbygger, om lag samme mengde som i 27. ANDRE GJENVINNINGSORDNINGER IVAR har mottak for gjenvinning av en rekke andre avfallstyper fra hus- 3 Av husholdningsavfallet ble tonn materialgjenvunnet (64 %) fordi holdningene. I 28 ble det samlet inn tonn glass- og metall Husholdningsavfall Næringsavfall Slam det ble levert som råstoff til ulike gjenvinningsbedrifter tonn restavfall ble levert til energigjenvinning (25%) hos Forus Energigjenvinning. Totalt ble tonn restavfall fra gjenvinningsstasjonene og fra husholdningene deponert på IVAR avfallsplass Sele (11 %). emballasje, 2 2 tonn metaller, tonn trevirke, 1 19 tonn impregnert trevirke og tonn tekstiler. IVAR GJENVINNINGSSTASJON FORUS OG IVAR GJENVINNINGSSTASJON SELE HUSHOLDNINGSAVFALL 28 KG PER INNBYGGER 1 Restavfall til energi 12,2 2 Restavfall til deponi 45,1 3 Papir / papp / kartong 75,8 4 Våtorganisk avfall 14, 5 Trevirke 26,6 6 Impregnert trevirke 4,4 7 Glass- og metallemballasje 1,2 MAT- OG HAGEAVFALL tonn mat- og hageavfall ble sortert ut. Dette utgjør 14 kg per innbygger og ble kompostert på IVAR komposteringsanlegg Hogstad. IVAR komposteringsanlegg Hogstad produserte næringsrik kompost av innsamlet mat- og hageavfall, mens IVAR gjenvinningsstasjon Sele produserte kompost av innlevert hageavfall. All komposten som ble produsert, er levert til hageeiere og til jordbruksformål. Gjenvinningsstasjonene har blitt meget populære. I 28 besøkte betalende kunder IVAR gjenvinningsstasjon Forus, mens IVAR gjenvinningsstasjon Sele hadde besøk av betalende kunder. Gjenvinningsstasjonene mottok tonn avfall i % av dette avfallet ble sendt videre til gjenvinning, mens 29 % var restavfall som ble deponert på IVAR avfallsplass Sele. IVAR AVFALLSPLASS SELE EE-avfall 16,7 9 Plast 6,8 1 Tøy 6,7 11 Farlig avfall 2,3 12 Metaller 7,4 SUM 48,2 PAPIR Det er mer miljøvennlig og billigere å materialgjenvinne papir enn å brenne eller deponere det. Innbyggerne er flinke til å kildesortere papir. I 28 leverte hver innbygger gjennomsnittlig 75,8 kg papp, papir og drikkekartong til gjenvinning. Fretex Vest-Norge AS behandlet tonn for videre forsendelse. Deponiet mottok tonn avfall fra husholdninger og næringsliv i 28. Avfallsplassen tok også imot 3 99 tonn septikslam og slam fra renseanleggene. I Stavanger kommune blir deler av gamle avfallsfyllinger gravd opp fordi arealene utnyttes til utbyggingsområder. I 28 mottok Sele avfallsplass tonn gammelt husholdningsavfall for redeponering. Det er også AVFALL FRA HUSHOLDNINGER (I TONN) DRIFTSINNTEKTER Restavfall til energi Restavfall til deponi Papir / papp / kartong Våtorganisk avfall Trevirke Glass- og metallemballasje EE-avfall Plast Tøy Farlig avfall Impregnert trevirke Komplekst metall Sum % ENDRING ,2-1 9,7 1,4-1,8 9,4-5,1 27,8 4,7 53,5 12,5 1,8,2 EE-AVFALL Den nasjonale returordningen for EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) innebærer at forbrukerne kan levere EE-avfall gratis til alle forhandlere, til de kommunale mottakene på gjenvinningsstasjonene og i rød beholder. EE-avfall kan inneholde miljøgifter som det er viktig å behandle forsvarlig. I tillegg inneholder EE-avfallet råvareressurser som kan brukes i ny produksjon. I IVAR-regionen ble det samlet inn tonn EE-avfall i 28. FARLIG AVFALL Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette blir samlet inn via kommunale mottak på brannstasjonene og gjenvinningsstasjonene til IVAR på Sele og Forus. I tillegg har Stavanger og Sandnes kommuner egen henteordning via rød beholder. I 28 mottok IVAR 63 tonn farlig avfall fra husholdningene. Etter en kraftig nedgang i 27, satte IVAR fokus på deponert tonn aske fra forbrenningsanlegg og tonn sandvann fra rengjøring av gatesluk. Sele avfallsplass skal avsluttes og legges ned 3. juni 29. GJENVINNINGSORDNINGER FRA NÆRINGSLIVET SMITTEAVFALL IVAR har avtale med Universitetssjukehuset i Stavanger om destruksjon av smitteavfall som bandasjer, kompresser, sprøytespisser, kanyler, skalpeller, blod og lignende fra helseinstitusjoner, lege- og tannlegekontorer. Smitteavfallet desinfiseres ved autoklavering og deponeres deretter på Sele avfallsplass. I 28 mottok IVAR esker med smitteavfall. FRAKSJON Avfall til materialgjenvinning Avfall til energigjenvinning Avfall til deponi Sum % andel i 8 63,6 25,1 11,3 1 farlig avfall i 28. Innsamlet mengde er nå økt i forhold til tidligere år. PLAST Flere kommuner har startet henteordninger for utsortert plast. Det har TREVIRKE IVAR tok imot tonn trevirke fra næring og tonn trevirke fra husholdninger på gjenvinningsstasjonene. Trevirket ble malt opp og sendt videre til flisfyringsanlegg i Sverige og Finland. 14

9 AV LØP MÅL IVARs overordnede mål er å motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene, slik at miljøet i vassdrag og sjøområder sikres. AVLØPSMENGDE I 28 behandlet IVAR 52 millioner m 3 avløpsvann. Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg som drives av IVAR, behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett vil 1 person bidra med 1 pe. RENSEEFFEKTER IVAR SENTRALRENSEANLEGG NORD-JÆREN IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er et kjemisk renseanlegg som mottar avløpsvann fra kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Gjesdal og Sola. Anlegget ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune. Resipienten for utslippet fra SNJ, Håsteinfjorden, ligger i et område som er definert som mindre følsomt av Statens Forurensningstilsyn. Resipientundersøkelser viser at Håsteinfjorden ikke er påvirket av utslippet fra anlegget. IVAR sendte derfor sommeren 26 søknad om unntak for sekundærrensekravet til EFTA Surveillance Authority (ESA). Søknaden er ikke ferdigbehandlet. Avløpsvannets sammensetning og den organiske belastningen ved renseanlegget vil bli betydelig endret når stormeieriet på Kviamarka er etablert. IVAR har derfor utarbeidet handlingsplaner angående renseprosess, utslippskrav og utslippsramme. Fylkesmannen har godkjent handlingsplanene. IVAR RENSEANLEGG SIREVÅG IVAR renseanlegg Sirevåg i Hå kommune er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge utslippstillatelsen skal renseanlegget oppfylle EU sitt krav til primærrensing, men på grunn av den store og varierende industribelastningen har Fylkesmannen godkjent en teoretisk beregning av belastningen ved renseanlegget. Rensekravet for anlegget er dermed 2% reduksjon av suspendert stoff. Dette kravet ble overholdt i 28. ANLEGG IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) IVAR renseanlegg Grødaland IVAR renseanlegg Bore IVAR renseanlegg Vik IVAR renseanlegg Sirevåg IVAR renseanlegg Oltedal RENSEMETODE Kjemisk (primærfellingsanlegg) Biologisk Mekanisk (sil) Biologisk Mekanisk (sil) Biologisk/kjemisk ORGANISK BELASTNING (SNITT), PE RESIPIENT HÅSTEINFJORDEN NORDSJØEN NORDSJØEN NORDSJØEN NORDSJØEN OLTEDALSÅNA IVAR RENSEANLEGG GRØDALAND Renseanlegget ble satt i drift og behandler avløpsvann fra Varhaug, Norsk Protein AS og industriområdet på Kviamarka. I oppstartsperioden var det diverse tekniske og prosessmessige problemer ved anlegget, men fra slutten av september har det vært en god renseprosess ved anlegget. KONTROLLAKSJON I 28 gjennomførte Fylkesmannen i samarbeid med Statens Forurensningstilsyn kontroll av avløpsanlegg. Kontrollaksjonen var rettet mot anlegg der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og skulle påse at avløpsanleggene drives i tråd med gjeldende krav og at nye krav til rensing blir tilstrekkelig fulgt opp. IVAR RENSEANLEGG VIK Fylkesmannen i Rogaland var på inspeksjon og kontrollerte renseanleg- IVAR renseanlegg Vik i Klepp kommune mottar avløpet fra Time kommune gene på Bore, Vik, Grødaland, Nærbø og i Mekjarvik. samt en mindre del fra Klepp kommune. Anlegget ble opprinnelig bygget som et biologisk fosforfjerningsanlegg, men i henhold til ny konsesjon har AKKREDITERT PRØVETAKING ikke anlegget lenger fosforkrav. IVAR renseanlegg Vik oppfylte EUs Ifølge forurensingsforskriften er det krav om at virksomheter som utfører sekundærrensekrav i 28. prøvetakingen skal være akkreditert. Sommeren 28 sendte IVAR søknad om akkreditering for prøvetaking av avløpsvann til Norsk Akkreditering (NA). TILFØRTE VANNMENGDER TIL IVARS AVLØPSANLEGG Figuren nedenfor viser tilførte vannmengder til anlegg som eies og drives av IVAR. Stavanger kommune var den største leverandøren med 29 millioner m 3 i 28. m 3 3 IVAR RENSEANLEGG OLTEDAL IVAR renseanlegg Oltedal i Gjesdal kommune er et biologisk og kjemisk renseanlegg. Anlegget mottar kommunalt avløpsvann og prosessvann fra ullvareindustri. Renset vann ledes ut via Oltedalsåna til Ragstjørna. IVAR renseanlegg Oltedal oppfylte rensekravene i 28. I desember 28 var det formøte hos NA, og vi forventer akkreditering i løpet av 29. SLAM OG PELLETS Slam fra avløpsrenseanleggene på Vik og i Oltedal transporteres til IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) for viderebehandling. SNJ mottar 25 IVAR RENSEANLEGG BORE IVAR renseanlegg Bore er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge utslipps- også slam fra andre renseanlegg, organisk avfall fra industri/næringsliv samt septikslam som behandles sammen med SNJ sitt eget slam. 2 tillatelsen er utslippskravet relatert til suspendert stoff (SS). Ved SNJ blir slammet stabilisert, hygienisert, tørket og pelletert. Målet er 15 Konsesjonskravene ble overholdt i 28. å tørke alt slammet til biopellets. Det ble i 28 produsert tonn biopellets. 86 % av slamproduksjonen ble tørket og pelletert. 1 Ifølge forurensningsforskriften er utslippskravet relatert til biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) og kjemisk oksygenforbruk (KOF), dvs. sekundær- I 28 tilfredsstilte 2 av 41 prøver kravene til jordbrukskvalitet (klasse II). 5 rensing. Dette kravet erstatter utslipptillatelsens krav til rensing fra 29 av 41 overholdt kravene til bruk på grøntarealer (klasse III). Biopellets- Stavanger Sandnes Sola Hå Time Klepp Randaberg Gjesdal Eksisterende anlegg klarer ikke sekundærrensekravet. IVAR renseanlegg Bore mottar bl.a. avløpsvann fra Tine-meieriene på Voll og Kleppe. Det nye meieriet på Kviamarka skal erstatte disse anleggene. produksjonen ble i 28 benyttet til grøntanlegg, torvtak, gjødsel på jordbruksjord og toppdekke på IVAR avfallsplass Sele. Pellets som overskred kravet til bruk på grøntanlegg (klasse III) ble deponert på avfallsplassen. 16

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 www.frevar.no Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer