MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT"

Transkript

1 MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

2 NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet for konsernet vil truleg ikkje syne seg for fullt før etter vi har passert år Til så lenge er eg overtydd om at den diversifiserte strategien er positiv for konsernet. Når eit område ikkje leverer så bra, vil andre hjelpe til. Kjerneverksemda Kraftproduksjon Både innafor kraftnett og kraftproduksjon har resultatutviklinga dei seinaste åra vore negativ. For kraftproduksjon er det forventa at prisane held seg på dagens (låge) nivå fram til 2020 for deretter å stige. Grunnen til denne utviklinga er at marknaden oppfattar situasjonen fram til 2020 som så stimulert for å få fram fornybar produksjon at det blir sett på som vi er i ein overproduksjonstilstand. Den globale klimautfordringa er truleg ikkje over, og det må reknast med at EU set nye ambisiøse mål som Noreg også blir bunden av. Etter 2020 er det forventa at stimulansane til ny fornybar produksjon vil avta og vridd meir mot større kostnader for utslepp av CO 2. Fleire kablar og linjer over landegrenser er også vedtekne og vil bli sett i drift rundt 2020, noko som vil gi meir like prisar i Nord-Europa. I sum trur difor marknaden at kraftprisane skal stige frå Kraftnett I utviklinga mot energiløysingar som er karbonnøytrale spår dei fleste at elektrisitet vil vere den aller viktigaste energiberaren. Det må difor reknast med at behovet for kapasitet i nettet vil auke, og ein må også tru at kravet til eit sikkert nett vil bli skjerpa, fordi samfunnet blir endå meir avhengig av denne energiberaren. Nettet er monopolregulert av styresmaktene, og det er lagt opp til at netteigarar som driv nettet effektivt, skal få ei normert avkastning av kapitalen som er investert. Med den nylege etableringa av Mørenett AS, saman med Tafjord Kraft AS, reknar vi med å oppnå den normerte avkastninga i Det inneber at eigne driftskostnader i 2018 må vere slik at Mørenett AS er 100 % effektiv i NVE si måling. Frå dagens situasjon i Mørenett AS forventar vi difor ei gradvis forbetring av resultata fram til Unntaket er året 2016, som vil gi eit spesielt godt resultat grunna eingongseffekt (harmoniinntekt) av Mørenettetableringa. Kraftomsetning Innanfor kraftomsetning er etableringsbarrierane for nykommarar små, og konkurransen om kundane er då hard. Av den grunn er det ekstra flott at det blir levert det beste resultatet sidan kraftomsetning vart etablert som eige forretningsområde. Framtida med automatisk målaravlesing og kraftleverandørar som kan fakturere nettleiga, vil truleg skjerpe konkurransen ytterlegare. Strategisk satsing Med desse på kort sikt heller labre forventningane innanfor kjerneverksemda vår, er det ekstra positivt at det i 2014 blir levert historisk gode resultat både innanfor installasjon og IKT. Grunnlaget for satsingane våre utanfor kjerneområda, er koplinga mot og synergiane med annan fysisk infrastruktur vi har i det geografiske nedslagsfeltet vårt. Vi har også ein organisasjon med kompetanse som kan brukast mellom forretningsområda våre. I 2014 er det klart og eintydig at denne diversifiserte satsinga har gitt gode bidrag til konsernet sine resultat. Eit naturleg spørsmål er om det kan forventast at områda vil gi gode resultatbidrag framover.

3 Anna verksemd Installasjon Eg trur at vegen mot det karbonnøytrale samfunnet og elektrisitet som den viktigaste energiberaren også er avgjerande for forretningsområda installasjon og IKT. Framtida vil mellom anna dreie seg om smarte måtar å bruke energien på, og for å få det til vil installasjonar i bygningar verte meir IKT-intensive. Det første store tiltaket er utbygginga av målarar for fjernavlesing av straumforbruk, som skal vere fullt operativt frå Nasjonalt er dette eit stort oppdrag som vil påverke installasjonsmarknaden, anten ein vel å vere direkte leverandør eller ikkje. Parallelt med dette vil internettoppkopla utstyr (IoT=Internett of Things) i bygningar truleg auke vesentleg og då ikkje berre til energirelatert utstyr. Tussa tek ikkje mål av seg å verte innhalds- eller systemleverandør av slike tenester, men vi skal tilby god internettkapasitet og kompetanse om installasjon. Fiber Frå fiberutbygginga starta i 2009 har vi følgt forretningsplanen som var grunnlaget for styret sitt vedtak. I løpet av dei 5 åra vi har drive på med utbygginga, har ingen konkurrentar vist seg. Vi reknar difor no med at vi skal få fleire kundar enn det som var lagt opp til i den opphavlege forretningsplanen. I reviderte kalkylar ser vi det som svært realistisk å oppnå ei betydeleg større avkastning på investeringar i fiber enn i kraftverk og kraftnett. I 2020 reknar vi med å ha ein marknadsdel på 65 % som internettleverandør i det geografiske nedslagsfeltet vårt, og der 85 % av kundane får levert god kapasitet med fiber. IT I 2014 investerte vi i eit toppmoderne datarom der det er lagt opp til å bruke så lite elektrisitet som mogeleg, samstundes som varmen frå kjølinga av datautstyret blir gjenbrukt til oppvarming av kontorbygget vårt. Den som skal vere ein truverdig leverandør av sentraliserte IT-tenester, må ha høg oppetid. Alle viktige system og støttesystem er difor dublerte og i nokre tilfelle triplerte. Den geografiske hovudmarknaden for denne satsinga er Nord-Vestlandet, og vi er overtydde om at «nærskyproduktet» vårt er eit attraktivt tilbod til kundar som har behov for sikker datakapasitet og som ønskjer å effektivisere IT-drifta si. Oppsummering Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet for konsernet vil truleg ikkje syne seg for fullt før etter vi har passert år Til så lenge er eg overtydd om at den diversifiserte strategien er positiv for konsernet. Når eit område ikkje leverer så bra, vil andre hjelpe til og erstatte delar av svikten. For å få god avkastning av aksjane, vil eg tilrå aksjonærane å vere tolmodige.

4 ÅRSMELDING, REKNESKAP OG NOTAR ORGANISASJON OG BAKGRUNN Tussa Kraft AS vart stifta i 1949 og har sidan det vore kraftleverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den store utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering generelt, og i kraftforsyninga spesielt, og i dag er Tussa Kraft AS morselskapet i eit leiande energiog kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet. Tussakonsernet tilbyr eit breitt produktspekter innan energi, IT, kommunikasjon og installasjon. Dyktige og framsynte medarbeidarar gjer dette mogleg. Visjon Tussa med kraft til å skape miljøvennlege og framtidsretta løysingar. Forretningsidé Tussa skal drive forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring og omsetning av energi- og kommunikasjonsprodukt. Varer og tenester skal vere basert på Tussa sin infrastruktur eller kjernekompetanse. Organisering Tussa er organisert som konsern med morselskapet Tussa Kraft AS som 100 % eigar av dotterselskapa Tussa Energi AS, Sunnmøre Energi AS, Tussa IKT AS, Tussa Installasjon AS, Tussa-24 AS og Enøk-senteret AS. I tillegg eig Tussa IKT AS 20 % av applikasjonsleverandørselskapet Merit Platform Partner AS. Administrative støttefunksjonar innan økonomi, finans, innkjøp, personal og informasjon er samla i morselskapet, som yter desse tenestene til dotterselskapa.

5 NØKKELTAL KONSERNET Resultat og balanse Energisal 289,4 320,7 288,3 335,3 358,9 272,8 344,9 Nettleige 204,8 280,1 175,0 167,2 273,0 193,0 171,5 Driftsinntekter 787,7 834,3 664,6 693,9 818,8 645,6 662,0 EBITDA 200,3 265,2 193,1 160,6 260,9 204,4 255,4 Driftsresultat 77,6 152,7 93,1 68,9 176,5 122,7 178,0 Årsresultat 12,8 60,0 10,4-16,2 75,4 61,8 44,0 Investeringar 183,3 203,3 262,8 258,0 205,5 88,5 104,5 Totalkapital 2 280, , , , , , ,9 Eigenkapital 765,1 801,3 504,3 522,4 538,4 508,7 474,1 Utbyte 16,7 21,2 6,2 0,0 45,6 36,1 32,2 Utbyte pr. aksje i kr , Lønsemd Totalkapitalrentabilitet 4,2 % 7,6 % 4,8 % 3,9 % 10,7 % 9,6 % 11,9 % Eigenkapitalrentabilitet før skatt 4,4 % 17,0 % 8,9 % 5,6 % 30,0 % 22,9 % 24,5 % Eigenkapitalrentabilitet etter 1,6 % 9,2 % 2,0 % -3,1 % 14,4 % 12,6 % 9,4 % skatt Resultatgrad 11,8 % 19,8 % 14,9 % 10,8 % 23,0 % 23,5 % 28,7 % Kapitalomløp 0,36 0,39 0,32 0,36 0,46 0,41 0,43 Kapitaltilhøve Eigenkapitalprosent 33,6 % 36,2 % 23,1 % 26,1 % 28,3 % 30,0 % 28,6 % Rentedekningsgrad 1,6 2,9 1,8 1,6 5,6 3,3 2,4 Likviditetsgrad 1 1,0 0,7 0,6 0,7 1,0 0,7 0,7 Utbyteprosent 130% 35% 60% 0% 60% 58% 73% Personal Fast tilsette Omsetning pr. tilsett 3,94 2,58 2,12 2,25 2,80 2,30 2,55 Driftsresultat pr. tilsett 0,39 0,47 0,30 0,22 0,60 0,44 0,68

6 Lønsemd EBITDA Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations (inntening før rente, skatt, avskriving og nedskriving) Totalkapitalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære postar + Finanskostnader) / Gjennomsnittleg

7 Lønsemd EBITDA Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations (inntening før rente, skatt, avskriving og nedskriving) Totalkapitalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære postar + Finanskostnader) / Gjennomsnittleg totalkapital Eigenkapitalrentabilitet Resultat før ekstraordinære postar / Gjennomsnittleg eigenkapital Resultatgrad (Resultat før ekstraordinære postar + Finanskostnader) / (Finansinntekter + Driftsinntekter) Kapitaltilhøve Eigenkapitalprosent Rentedekningsgrad Likviditetsgrad 1 Utbyteprosent Eigenkapital / Totalkapital (Resultat før skatt + Finanskostnader) / Finanskostnader Omløpsmidlar / Kortsiktig gjeld Utbyte / Årsresultat

8 ÅRSMELDING, REKNESKAP OG NOTAR ÅRSMELDING FRÅ KONSERNSTYRET Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet med hovudkontor i Ørsta kommune. Selskapa i konsernet driv forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring og omsetning av energi og kommunikasjon. Visjonen er å ha kraft til å skape miljøvennlege og framtidsretta løysingar. Leverte varer og tenester er baserte på Tussa sin kjernekompetanse og infrastruktur. God kvalitet, lokal forankring og samfunnsansvarlege og framtidsretta handlingar, skal gjere Tussa til kundane sitt førsteval. Vidare drift Eigenkapitalen til konsernet utgjorde 33,6 % av totalkapitalen ved årsskiftet. I samsvar med rekneskapslova 3-3a stadfestar styret at føresetnadene om framleis drift er til stades. HOVUDTREKK I 2014 Resultatet for 2014 er svakt. Det skuldast lågare kraftproduksjon enn i eit normalår samt lågare kraftprisar enn vi har hatt dei seinaste åra. Eksterne faktorane som styrer inntektsramma i kraftnettet har også gitt dårleg utteljing i Når desse hovudberebjelkane for Tussa leverer dårleg, er styret tilfredse med dei positive resultata og utviklinga i året for kraftomsetning, installasjon og IKT. FRAMTIDIG UTVIKLING Kraftproduksjon og engros-krafthandel Elektrisitet som energiberar er sentral i framtida sitt energisystem, og vasskraft som energikjelde er framleis den mest konkurransedyktige. Tussa med sine vasskraftverk er godt posisjonert for denne framtida. Styresmaktene har signalisert planar om å inkludere småkraftverk som vart bygd i perioden i el-sertifikatordninga og grensa i generatoryting for å betale grunnrenteskatt blir flytta frå 5,5 MVA til 10 MVA. Når desse endringane er på plass, vil fleire av kraftverka våre nyte godt av dei. Med stimulans av el-sertifikat og andre ordningar er vi truleg komne i ein situasjon der det er og blir eit nasjonalt og nordisk kraftoverskot nokre år.det kan medføre at kraftprisen til tider kan bli låg. Dette gir usikre investeringssignal. Kraftprisen har svinga mykje dei siste åra, og det må vi forvente at han gjer dei komande åra også. Sjølv om det er usikkert kva prisen vil bli i framtida, har vi ikkje noko betre grunnlag å halde oss til enn prisane på den transparente marknadsplassen til Nasdaq OMX. Medio februar 2015 var prisutsiktene for 2015 og dei fem etterfølgjande åra mellom 23 og 27 øre/kwh. Kraftsal Tussa har Nord-Vestlandet som regional forankring, og hovudfokuset vårt er dei lokale kundane. Mykje av veksten vår skal kome frå auka sal til eksisterande kundar. Vi skal vere tydelege på at vi har miljøvennlege og framtidsretta produkt og ei sterk lokal forankring. Kraftkundane er ein vesentleg del av kundane våre, og vi er difor svært opptekne av å ta vare på og handtere kraftsalet på ein god måte. Kraftnett Med verknad frå vart Tussa Nett AS slått saman med Tafjord Kraftnett AS til Mørenett AS.

9 Tussa har Nord-Vestlandet som regional forankring, og hovudfokuset vårt er dei lokale kundane. Mykje av veksten vår skal kome frå auka sal til eksisterande kundar. Vi skal vere tydelege på at vi har miljøvennlege og framtidsretta produkt og ei sterk lokal forankring. Kraftkundane er ein vesentleg del av kundane våre, og vi er difor svært opptekne av å ta vare på og handtere kraftsalet på ein god måte. Kraftnett Med verknad frå vart Tussa Nett AS slått saman med Tafjord Kraftnett AS til Mørenett AS. Tussa Kraft AS eig 46,34 % av aksjane i selskapet. Mørenett AS er etablert som eit felles-kontrollert føretak der eigarane skal ha lik makt. Sjølv om Tussa konsoliderer inn i rekneskapen sin del av Mørenett AS sine resultat, må etableringa likevel sjåast på som at Mørenett AS er eit sjølvstendig selskap. I storleik målt etter nettkapital er Mørenett AS mellom dei 10 største nettselskapa i Noreg. Storleiken gir eit godt grunnlag for å utvikle og drive ein organisasjon med profesjonalitet i alle ledd. For kundane skal det gi seg utslag i ein rettferdig tariff som på sikt skal vere lågare enn om ein heldt på med eige nettselskap. Det må også forventast at leveringstryggleiken blir betra. Større fagmiljø og profesjonalitet i organisasjonen gjer Mørenett meir attraktiv ved rekruttering av medarbeidarar. Det er vidare forventa at resultatet i Mørenett AS dei neste 10 åra i høve til å drive nettet gjennom eige selskap, skal utgjere i underkant av 80 mill. kr i større noverdi for Tussa. ANNA VERKSEMD Installasjon Forretningsområdet er prega av stor teknologisk utvikling, mellom anna innan ulike automasjons- og styringssystem. Vi er i dag den største elektrotekniske installasjonsverksemda i regionen, og har sterke fagmiljø innan dei aller fleste relevante fagområde. Målet vårt er å vere den føretrekte leverandøren både i privat- og bedriftsmarknaden. IKT Tussa skal dekkje kundane sine behov for framtidsretta, profesjonelle, miljøvenlege og sikre kommunikasjons- og IT-tenester heile døgnet. Gode kommunikasjonsløysingar blir viktigare og viktigare både i person- og bedriftsmarknaden. Tussa er inne i ei offensiv fibersatsing på Søre Sunnmøre. Dette er ei langsiktig satsing der vi forventar å investere vidare i løpet av åra som kjem. Å vere ein lokal og etablert breibandsleverandør gir oss gode føresetnader for å lykkast med den offensive fibersatsinga. Utfordringane med å drifte datautstyr aukar som følgje av høgare krav til spesialkompetanse, og dette gjer at stadig fleire bedrifter vel å setje ut heile eller delar av IT-drifta under føresetnad av at bedriftene har tilgang på gode kommunikasjons løysingar. Tussa ønskjer å dekkje dette behovet ved å vere ein lokal og ansvarleg leverandør av IT-driftstenester. I løpet av 2014 har vi bygd opp eit nytt datasenter som i første omgang omfattar 210 m 2. Etter kvart kan vi utvide dette arealet til 360m 2. UTGREIING AV ÅRSREKNESKAPEN Konsernet Rekneskapen for Tussakonsernet i 2014 viser samla driftsinntekter på 787,7 mill. kr (834,3) og eit driftsresultat på 77,6 mill. kr (152,7). Resultat før skatt er 34,3 mill. kr (111) og etter skatt er resultatet 12,8 mill. kr (60). Tilsvarande tal for 2013 står i parentes. Innanfor drifta har vi reduksjon i omsetninga med 46,6 mill. kr (5,6 %). Årsaka til reduksjonen er mellom anna knytt til reduksjon i nettinntekta, lågare kraftpris og lågare straumforbruk. I same periode viser samla driftskostnader ein auke på 28,6 mill. kr (4,2 %). Hovudårsaka til auken er høg aktivitet innanfor installasjonsverksemda. Konsernet sin eigenkapitalrentabilitet vart 4,4 % før skatt (17 %). Avkastninga på totalkapitalen vart 4,2 % (7,6 %). Soliditeten er 33,6 % (36,2 %). Finans Netto finanspostar i konsernet vart -43,3 mill. kr (-41,8). Skatt

10 installasjonsverksemda. Konsernet sin eigenkapitalrentabilitet vart 4,4 % før skatt (17 %). Avkastninga på totalkapitalen vart 4,2 % (7,6 %). Soliditeten er 33,6 % (36,2 %). Finans Netto finanspostar i konsernet vart -43,3 mill. kr (-41,8). Skatt Årsrekneskapen for 2014 viser ein skattekostnad på 21,5 mill. kr (51). Grunnrenteskatten utgjer 12,4 mill. kr (17,4) av den totale skattekostnaden for konsernet. Verdien av framtidig utsett skattefordel er -30,3 mill. kr (-25,3). Konsernet har minimalisert betalbar skatt ved å nytte seg av gjeldande ordningar med konsernbidrag og motrekning av underskot. Skatten som skal betalast for konsernet i inntektsåret 2014 utgjer 22,9 mill. kr (33,5). Gjeld Renteberande gjeld var ved utgangen av året på 1240,1 mill. kr (1146,1), av dette er 530 mill. kr rentesikra. Kortsiktig gjeld ved utgangen av året var 260 mill. kr (315,1), ein reduksjon på 17,5 % frå Rekneskapen viser at sum gjeld i konsernet utgjer 1515,2 mill. kr (1409,4), ein auke på 7,5 % frå Investering Samla investering i varige driftsmidlar var 183,3 mill. kr i 2014 (203,3). Dei største investeringane er gjort innanfor fiber, nettanlegg og kraftproduksjonsanlegg. Kontantstraum Tussakonsernet har gjennom året hatt ein kontantstraum frå driftsaktivitetar på 240,6 mill. kr (116,3). Konsernet har ein likviditetsreserve på 75 mill. kr (36) ved utgangen av året, og likviditetsgrad 1 er utrekna til 1. Kraftproduksjon og engros-krafthandel I 2014 vart driftsresultat for produksjons- og engrosverksemda 57,0 mill. kr (80,7), og resultat før skatt vart 41,4 mill. kr (66,9). Resultat frå 2013 står i parentes. Tussa produserte 567,5 GWh i 2014 (555,4). Gjennomsnittleg årsproduksjon er om lag 677 GWh. I 2014 var gjennomsnittleg spotpris i området vårt 26,4 øre/kwh (30,3). Året 2014 starta med magasinfylling over normalen og tilsiget var under normalen for året sett under eitt. Det medførte at magasinet vart redusert, men likevel slik at vi gjekk ut av året med magasinf ylling over normalen. Grunnen til det var produksjonsavgrensingar ved redusert linjekapasitet i samband med bygging av 420 kv-linja i andre halvår. Endring i magasininnhald utgjorde ein reduksjon på 15,3 GWh i løpet av året. Totalt for all produksjon har Tussa oppnådd 32,6 øre/kwh, som er om lag 6,2 øre/kwh meir enn gjennomsnittleg timevegd spotpris i innmatingsområdet. Dette inkluderer prissikring, valutasikring, meirverdien av magasinprodusert kraft og nedreguleringar grunna spesielle avgrensingar i linjekapasitet. Kraftsal I 2014 hadde forretningsområdet eit driftsresultat på 4,3 mill. kr (0,7) og eit resultat før skatt på 5,2 mill. kr (1,6). Resultat frå 2013 står i parentes. Både i bedrifts- og personmarknaden har det vore hard konkurranse om kundane og låge marginar. Vi ser at kundane i vårt eige område er meir lojale enn kundar vi har frå andre delar av landet. Vi har ei solid kundemasse i området vårt, noko som er eit godt grunnlag for vidare utvikling. Kraftnett Tussa sin part av Mørenett hadde eit driftsresultat på 18,9 mill. kr (81,2) i 2014 medan resultatet før skatt vart 6,3 mill. kr (67,0). Resultat frå 2013 står i parentes. Resultatet i 2013 var ekstra stort grunna høg inntektsramme som eingongseffekt etter orkanen Dagmar i Mørenett leverer eit svakt resultat i

11 Både i bedrifts- og personmarknaden har det vore hard konkurranse om kundane og låge marginar. Vi ser at kundane i vårt eige område er meir lojale enn kundar vi har frå andre delar av landet. Vi har ei solid kundemasse i området vårt, noko som er eit godt grunnlag for vidare utvikling. Renterisiko Ettersom Tussa er eksponert for renteendringar gjennom dei låneavtalane som er inngått, har vi vedteke Kraftnett Tussa sin part av Mørenett hadde eit driftsresultat på 18,9 mill. kr (81,2) i 2014 medan resultatet før skatt vart 6,3 mill. kr (67,0). Resultat frå 2013 står i parentes. Resultatet i 2013 var ekstra stort grunna høg inntektsramme som eingongseffekt etter orkanen Dagmar i Mørenett leverer eit svakt resultat i 2014, hovudsakleg som følgje av låg inntektsramme. Det nyoppretta selskapet har også hatt meirkostnader knytt til nyetableringa. Det økonomiske resultatet er vesentleg under det selskapet forventar å levere i framtida. ANNA VERKSEMD Installasjon Forretningsområdet hadde eit driftsresultat på 9,2 mill. kr i 2014 (1,7), medan resultatet før skatt vart på 9,0 mill. kr (1,4). Resultat frå 2013 står i parentes. Vi oppnådde ein omsetningsvekst på 40 % i Det har vore svært stor aktivitet i 2014, spesielt knytt til prosjektmarknaden. Fokus på effektiv gjennomføring av prosjekt, og utnytting av dei stordriftsfordelane selskapet har som ein stor aktør i marknaden har gitt ei positiv utvikling for årsresultatet. Ordreinngangen har vore normalt god og vi gjekk inn i 2015 med ein normal ordrereserve for bransjen å rekne. IKT Forretningsområdet hadde eit driftsresultat på 9,8 mill. kr i 2014 (3,1) medan resultatet før skatt vart på 2,7 mill. kr (-3,6). Resultata frå 2013 står i parentes. I lys av dei store investeringane knytt til fibersatsinga er vi godt nøgde med driftsresultatet i I 2014 fekk vi også eit positivt resultat før skatt. Totalt for kommunikasjonstenestene oppnådde vi ein omsetningsvekst på 26,5 % i Også utviklinga innanfor IT-tenester var god, med ein omsetningsvekst på 22,8 %. FINANSIELL RISIKO Marknadsrisiko Hovudverksemda til konsernet er kraftproduksjon og krafthandel. Marknaden har eit stort innslag av vasskraft og tilgang på vatn kan variere mykje frå år til år. Dette gir seg utslag på både kraftprisar og produksjonsmengde, og kan få store utslag på resultatet. Konsernet har ein risikostrategi i høve til marknadssituasjonen med målsetjing om å oppnå høgast mogleg inntening frå produksjonen sett i høve til selskapet sine risikorammer. Tussa nyttar mellom anna terminkontraktar og andre finansielle instrument for å prissikre delar av inntektene. Bakgrunnen for dette er den store usikkerheita knytt til produksjonsevna. I denne samanhengen er det ikkje forskjell mellom fysiske og finansielle kontraktar som blir handla bilateralt, og finansielle kontraktar i terminmarknaden. Prisen vil hovudsakleg vere den styrande faktoren når ein vel handelsform. Handlar via Nasdaq OMX-børsen kan likevel klarerast, slik at ein kjøper seg fri for motpartsrisiko. Resultat frå sikringsporteføljen i 2014 vart ein gevinst på 17 mill. kr. Sikringshorisonten er 1-3 år. Realiserte tap eller gevinstar blir resultatført i leveringsperioden. Valutarisiko Tussa er eksponert for valutarisiko fordi oppgjersvalutaen på finansielle kontraktar handla mot Nasdaq OMX er i Euro. Det er difor etablert ein valutasikringsstrategi som er klar på at finansielle kraftkontraktar notert i Euro med intensjon om enten å prissikre produksjon eller å dekkje inn sluttbrukarsal til fastprisproduktet, skal valutasikrast. Valutaterminkontraktar vert nytta som sikringsinstrument. Resultatet frå sikringsporteføljen i 2014 vart eit tap på 2,4 mill. kr. Sikringshorisonten er 1-3 år. Resultatet som følgje av verdiendringane på valutaterminar, og som ikkje er resultatført i 2014, er 6,8 mill. kr.

12 sluttbrukarsal til fastprisproduktet, skal valutasikrast. Valutaterminkontraktar vert nytta som sikringsinstrument. Resultatet frå sikringsporteføljen i 2014 vart eit tap på 2,4 mill. kr. Sikringshorisonten er 1-3 år. Resultatet som følgje av verdiendringane på valutaterminar, og som ikkje er resultatført i 2014, er 6,8 mill. kr. Renterisiko Ettersom Tussa er eksponert for renteendringar gjennom dei låneavtalane som er inngått, har vi vedteke ein rentesikringsstrategi der målsetjinga er å redusere konsernet sin rentesensitivitet. Konsernet har ein strategi som går på å sikre inntil 75 % av gjelda med fast rente. Samla durasjon skal liggje på mellom 2-4 år. Tussa nyttar rentebyte-avtale for å minimere renteeksponeringa. Kreditt risiko Risiko for at motparten ikkje har økonomisk evne til å oppfylle pliktene sine er å sjå på som låg, då det historisk sett har vore lite tap på fordringar. Som sikringsinstrument nyttar konsernet i all hovudsak standardiserte produkt som er klarerte via Nasdaq OMX. For 2014 har vi gjort avsetningar på eit nivå tilsvarande eit normalår. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikkje er samsvar mellom kontantstraumane frå verksemda og finansielle forpliktingar. Kontantstraumen frå krafthandel vil variere mellom anna i forhold til prisnivået i marknaden. Konsernet har difor etablert langsiktige, kommitterte trekkrettar for å sikre tilgjengeleg likviditet i periodar det kan vere vanskeleg å oppnå finansiering i marknaden. Unytta trekkrett pr utgjorde 325 mill. kr, fordelt på trekkfasilitet 250 mill. kr og kassakreditt 75 mill. kr. ORGANISASJON Aksjonærar Eigaroversynet pr går fram av note 17. Det er viktig for selskapet å ha interesserte og engasjerte aksjonærar. Dette skal Tussa oppnå mellom anna ved å skape verdiar for aksjonærane i form av utbyte og verdistigning av aksjane. Grunnlaget for verdistigninga av aksjane kjem frå investeringar av den delen av årsresultatet som ikkje blir betalt ut i utbyte. Desse investeringane skal gjerast med eit samfunnsansvarleg og langsiktig perspektiv. Eigarstyring og selskapsleiing Prinsippa for eigarstyring og selskapsleiing regulerer rolledelinga mellom eigar, styret og leiinga utover det som er gitt av føringar i aksjelova. Den norske tilrådinga om eigarstyring og selskapsleiing (corporate governance) av 30. oktober 2014 er lagt til grunn så langt som det er relevant for Tussakonsernet. I årsrapporten for konsernet blir ein samla status for eigarstyring og selskapsleiing presentert. Innanfor nokre område er det avvik, og hovudårsaka til avvika er at Tussa Kraft AS ikkje har børsnoterte aksjar og at selskapet har ein avgrensa aksjonærkrins. Styret Tussa Kraft AS er leia av eit styre på 11 medlemer, der dei tilsette har fire valde medlemer. På generalforsamlinga i april 2014 gjekk Petter Bjørn Bjørdal ut av styret. Han vart erstatta av Kjell Arne Aurstad. I april gjekk også tilsetterepresentantane Bjørn Berge og Ole Johann Rekkedal ut av styret og vart erstatta av høves vis Oddbjørn Nordang og Harald Klokk. Frå og med generalforsamlinga den hadde styret denne samansetjinga: Leiar: Gunnar Gjørtz Nestleiar: Hilde Marie Brungot Styremedlemer: Kjell Arne Aurstad Lars Erling Bjåstad Hovlid Harald Klokk (tilsetterepresentant) Håvard Marøy (tilsetterepresentant) Oddbjørn Nordang (tilsetterepresentant)

13 Både energi-, elektro- og IKT-bransjen er sterkt dominert av menn både på fagarbeidar- og ingeniørnivå, og det er få kvinnelege søkjarar til slike jobbar. Det er likevel i dag både kvinnelege fagarbeidarar og leiarar på alle nivå i organisasjonen. I Tussa er nesten kvar fjerde medarbeidar kvinne. Tussa arbeider medvete for å leggje til rette for at kvinner i sterkare grad søkjer leiarstillingar i Tussa. Hilde Marie Brungot Styremedlemer: Kjell Arne Aurstad Lars Erling Bjåstad Hovlid Harald Klokk (tilsetterepresentant) Håvard Marøy (tilsetterepresentant) Oddbjørn Nordang (tilsetterepresentant) Sindre Rotevatn Vivian Roppen (tilsetterepresentant) Inger Sandvik Sundnes Lena Nordal Vedeld Personal Etableringa av Mørenett inneber at Tussa Nett frå 2014 ikkje er med i Tussa sitt talmateriale. Dette påverkar både statistikk og tal tilsette. Tussakonsernet hadde 200 fast tilsette Sum tilsette inklusiv vikarar, engasjementstillingar og lærlingar var på 229. Gjennomsnittsalderen i Tussa er 42,25 år. Personalomsetninga var på 5 % i Det har vore færre tilsetjingar i 2014, men vi har hatt stor søknadsmasse til dei fleste stillingane vi lyste ut. Det har gjennom fleire år vore jobba medvete inn mot ungdomsskular og vidaregåande skular for å vere i betre posisjon når lærlingar skal velje lærebedrift. Det å stå fram som ein spanande og attraktiv arbeidsplass for ungdommar vil vere avgjerande for korleis vi lykkast i åra framover. Tussa vert sett på som ein attraktiv arbeidsplass. Tussa har ein gjennomtenkt livsfasepolitikk med fokus på å behalde eksisterande medarbeidarar og kompetansen deira, både i etablerarfasen, midtlivsfasen og seniorfasen. HMS Sjukefråværet i Tussa har hatt ein nedgang frå 4,0 % i 2013 til 3,5 % i Som IA-bedrift meiner vi å sjå resultat av god oppfølging av alle fråvær og tilrettelegging for å få folk raskt tilbake i arbeid igjen. Skadestatistikken for Tussa viser at vi i 2014 hadde ein reduksjon i innrapporterte skadar i høve Det er innrapportert 8 skadar i 2014, mot 22 skadar i I eitt av dei åtte tilfella medførte skaden fråvær. Tal fråværsdagar grunna skade er redusert frå 89 dagsverk i 2013 til 57 dagsverk i Sjølv om det er gledeleg med ein så stor reduksjon, må vi leggje til grunn at ein del av dette kan forklarast med at Tussa Nett ikkje lenger er med i statistikken. Målingar av det psykososiale arbeidsmiljøet stadfestar at Tussa har eit stabilt og godt arbeidsmiljø. Nøkkeltal for HMS-tilstanden H1-verdi 2,7 12,2 5,1 4,6 5,7 11,8 Registrerte arbeidsulykker Fråvær som følgje av arbeidsulykker (dagar) , ,5 Sjukefråvær (%) 3,5 4 4,4 4 5,2 4,8 Gjennomsnittsalder personale (år) 42,3 44,6 42, ,1 43,5 Personalomsetning (%) 5 3,4 4,5 5,5 4,8 2,5 H1-verdi = Ulukkesfrekvens = tal på skadar med fråvær/arbeidde timar totalt x 1 mill. Personalomsetning (%) = Tal tilsette som er tilsett som erstatning for arb.takarar som har slutta i løpet av 2014/totalt tal arb.takarar x 100 Likehandsaming Tussa har som utgangspunkt at personalpolitikken skal vere tilrettelagt slik at han stimulerer til ei aktiv likehandsaming både når det gjeld kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Tussa legg tilhøva til rette med fleksible arbeidstidsordningar og permisjonsvilkår. Dette gjer det mogleg både for kvinner og menn å kombinere jobb og familie på ein god måte.

14 Både energi-, elektro- og IKT-bransjen er sterkt dominert av menn både på fagarbeidar- og ingeniørnivå, og det er få kvinnelege søkjarar til slike jobbar. Det er likevel i dag både kvinnelege fagarbeidarar og leiarar på alle nivå i organisasjonen. I Tussa er nesten kvar fjerde medarbeidar kvinne. Tussa arbeider medvete for å leggje til rette for at kvinner i sterkare grad søkjer leiarstillingar i Tussa. Tal for likestilling i Tussa Samla tal Tal menn Tal kvinner Kvinnedel i % Styreverv i Tussakonsernet ,3 Konsernleiinga ,3 Leiargruppene i dei ulike selskapa ,3 Avdelingsleiarar ,2 Tal fast tilsette YTRE MILJØ Vasskraft er ei rein og vedvarande energikjelde som er svært miljøvennleg sett i forhold til dei fleste andre energikjelder. Likevel påverkar utbyggingar det ytre miljøet. Relevante ulemper og miljøpåverknader blir alltid vurderte opp mot nytteverdien av planlagde prosjekt og alternativ utbygging av ikkje fornybar energi. Energiproduksjon og -distribusjon som skjer i regi av Tussa må ta omsyn til både forsyningstryggleik, lønsemd og miljø. Desse omsyna er ofte i strid med kvarandre, og må difor heile tida vegast opp mot kvarandre. Tussa legg vekt på å dempe negative miljøverknader ved å utforme anlegga slik at dei skal gli godt inn i terrenget. I fleire regulerte vatn blir det sett ut fiskeyngel for å kompensere for eventuelle skadar. Sjølv om vasskraft er ein rein og vedvarande energiressurs, er det viktig å medverke til at energien blir brukt effektivt. Enøk-senteret vårt gir råd og rettleiing til effektiv energibruk, og vi reknar med at råda våre gir redusert behov for å ta meir av naturen i bruk til energiproduksjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGAR Årsrekneskapen syner eit overskot på 12,8 mill. kr. Utbytet som blir delt ut til eigarane skal vere forsvarleg i høve til det som er berekraftig for selskapet i eit langsiktig perspektiv. Aksjonæravtalen av 2013 gir føringar om at det skal betalast ut eit ordinært utbyte på 60 % av resultatet etter skatt. For å sikre stabilitet i utbytet, skal utrekninga av utbytet baserast på gjennomsnittet av dei tre siste åra sine resultat. Styret føreslår følgjande disponering av årsresultatet i Tussa Kraft AS: Utbyte Frå annan eigenkapital Totalt disponert årsresultat 16,7 mill. kr 3,9 mill. kr 12,8 mill. kr Utbytet utgjer kr pr. aksje og 130 % av årsresultat etter skatt. Etter styret si vurdering er disponeringa av årsresultatet og forslag til utbyte forsvarleg ut frå selskapet sin aktivitet, planar og risiko for verksemda.

15 RESULTATREKNESKAP (Tal i mill. kr) KONSERN TUSSA KRAFT AS Note DRIFTSINNTEKTER 288,3 320,7 289,4 Energisal 2,3,18 0,0 0,0 0,0 175,0 280,1 204,8 Nettinntekt 1,2,19 0,0 0,0 0,0 201,3 233,5 293,5 Andre inntekter 1,2 27,7 27,3 24,4 664,6 834,3 787,7 SUM DRIFTSINNTEKTER 27,7 27,3 24,4 DRIFTSKOSTNADER 68,2 77,4 92,7 Varekjøp 0,0 0,0 0,0 118,0 160,7 105,7 Energikjøp og overføringskostnad 2 0,0 0,0 0,0 181,0 195,8 221,6 Løns- og personalkostnad 4,5 26,4 25,7 25,2 100,0 112,5 122,8 Ordinære avskrivingar 2,8,9 3,1 3,1 3,2 101,5 122,4 156,6 Andre driftskostnader 6,20 14,7 12,8 12,9 0,0 10,0 10,0 Nedskriving anleggsmidlar 1, 8 0,0 0,0 0,0 2,7 2,8 0,9 Tap på fordringar 1, 23 0,0 0,0 0,0 571,5 681,6 710,2 SUM DRIFTSKOSTNADER 44,2 41,6 41,3 93,1 152,7 77,6 DRIFTSRESULTAT -16,5-14,3-16,9 FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER 0,0 0,0 0,0 Renteinntekt konsernselskap (netto) 22 26,6 49,3 41,5 0,7 1,3 0,0 Andre renteinntekter/konsernbidrag 22 50,6 56,7 64,3 5,9 13,9 17,3 Anna finansinntekt 22 2,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 Gev. verdiendring markn.b. 22 0,0 0,0 0,0 oml.middel 0,0 0,0 0,0 Tap verdiendring markn.b. oml.middel 22 0,0 0,0 0,0 52,1 55,2 60,5 Rentekostnader 22 47,9 58,3 62,7 2,0 1,8 0,2 Nedskriving finansielle anleggsmidlar 22 0,2 0,6 2,0-47,4-41,8-43,3 SUM FINANSPOSTAR 31,5 47,1 43,1 45,7 111,0 34,3 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 14,9 32,8 26,2 35,3 51,0 21,5 Skattekostnad 1,7 3,5 9,3 7,9 10,4 60,0 12,8 ÅRSOVERSKOT/-UNDERSKOT 11,4 23,5 18,3 OVERFØRINGAR 0,0 0,0 0,0 Konsernbidrag 0,0 0,0 0,0 4,2 38,8-3,9 Til/frå fond 16-5,3 2,3 12,1 6,2 21,2 16,7 Til utbyte 21 16,7 21,2 6,2 10,4 60,0 12,8. SUM OVERFØRINGAR 11,4 23,5 18,3

16 Note BALANSE (Tal i mill. kr) KONSERN EIGNELUTAR TUSSA KRAFT AS ANLEGGSMIDLAR Note Immaterielle eigedelar 18,1 17,9 22,8 Vassdragsrettar, varemerke, m.m 1,9 5,8 8,9 10,0 42,8 25,3 30,3 Utsett skattefordel 1,7 0,0 0,0 0,0 15,3 12,8 10,3 Goodwill 1,9 0,0 0,0 0,0 76,2 56,0 63,4 Sum immaterielle eigedelar 5,8 8,9 10,0 Varige driftsmidlar 101,9 95,5 109,9 Transport/maskinar/inventar 1,8 1,3 1,3 1,4 791,7 799,4 790,7 Kraftproduksjonsanlegg 1,8 0,0 0,0 0,0 690,3 757,1 823,9 Nettanlegg 1,8 0,0 0,0 0,0 125,5 133,3 131,8 Bygningar og bustader 1,8 0,0 0,0 0,3 97,2 90,8 59,3 Anlegg under arbeid 1,8 0,0 0,0 0, , , ,6 Sum varige driftsmidlar 1,3 1,4 1,7 Finansielle anleggsmidlar 0,0 0,0 0,0 Aksjar i dotterselskap 1,10 678,7 738,3 731,2 0,0 0,0 0,0 Lån til dotterselskap 13,14 373,4 550,1 550,1 35,6 36,1 39,6 Andre aksjar og liknande ,5 29,7 29,7 23,1 19,8 8,7 Pensjonsmidlar 5 1,7 4,0 5,0 58,7 55,9 48,3 Sum langsiktige plasseringar 1 240, , , , , ,4 SUM ANLEGGSMIDLAR 1 247, , ,6 OMLØPSMIDLAR 22,7 22,0 17,3 Sum lager driftsmateriell 1,24 0,0 0,0 0,0 Fordringar 102,7 102,4 112,7 Kundefordringar 14 0,1 0,7 0,0 61,2 49,0 62,7 Andre fordringar 12,14 388,9 616,3 518,6 163,9 151,4 175,5 Sum fordringar 389,0 617,0 518,6 Investeringar 0,9 1,0 1,0 Marknadsbaserte obligasjonar 1 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 Marknadsbaserte aksjar 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre markn.baserte fin. 1 0,0 0,0 0,0 instrument 0,9 1,0 1,0 Sum marknadsbasert investering 1,0 1,0 0,9 Betalingsmidlar 51,5 48,5 59,1 Kontantar, bankinnskot 15 1,3 1,4 1,4 51,5 48,5 59,1 Sum betalingsmidlar 1,3 1,4 1,4 239,0 222,8 252,9 SUM OMLØPSMIDLAR 391,3 619,5 520, , , ,3. SUM EIGNELUTAR 1 638, , ,5 KONSERN EIGENKAPITAL OG GJELD TUSSA KRAFT AS

17 239,0 222,8 252,9 SUM OMLØPSMIDLAR 391,3 619,5 520, , , ,3. SUM EIGNELUTAR 1 638, , ,5 KONSERN EIGENKAPITAL OG GJELD TUSSA KRAFT AS Note EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital 29,6 30,3 30,3 Aksjekapital 16 30,3 30,3 29,6-3,8 0,0 0,0 Eigne aksjar 16 0,0 0,0-3,8 323,4 501,2 510,8 Annan innskoten ,0 362,0 192,6 eigenkapital 349,2 531,5 541,1 Sum innskoten eigenkapital 392,3 392,3 218,4 Opptent eigenkapital 155,1 269,8 224,0 Sum anna eigenkapital ,1 241,4 155,7 504,3 801,3 765,1 SUM EIGENKAPITAL 628,4 633,7 374,1 GJELD Avsetning for forplikting 0,4 0,2 27,1 Pensjonsforpliktningar 5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 Utsett skatt 7 0,2 0,8 1,0 0,4 0,2 27,1 Sum avsetning for forplikting 0,2 0,9 1,2 Langsiktig gjeld 1 247, , ,0 Langsiktige lån , , ,1 0,0 0,0 0,0 Ansvarleg lån i dotterselskap 13,14 75,9 75,9 75,9 13,7 12,1 13,2 Anna langsiktig gjeld 12 0,2 0,0 0, , , ,2 Sum langsiktig gjeld 876, , ,0 Kortsiktig gjeld 78,8 64,1 25,1 Korts.konv.lån/gjeld 25,1 64,1 78,8 kredittinst. 55,4 37,8 42,3 Leverandørgjeld 14 1,1 2,7 3,0 51,9 33,5 22,9 Betalbar skatt 7 0,0 6,8 8,6 33,8 41,6 44,4 Skattetrekk, andre trekk, 15 0,8 1,7 1,2 off.avg. 6,2 21,2 16,7 Avsett utbyte 16,21 16,7 21,2 6,2 188,7 117,0 108,6 Anna korts. gjeld 14 90,4 64,6 52,3 415,0 315,1 260,0 Sum kortsiktig gjeld 134,1 161,2 150, , , ,2 SUM GJELD 1 010, , , , , ,3. SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 1 638, , ,5

18 NOTE 1. REKNESKAPSPRINSIPP NOTE 1. REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Rekneskapsprinsipp for aksjar i dotterselskap og tilknytte selskap Dotterselskap er selskap der morselskapet har kontroll og dermed avgjerande innverknad på selskapet sin finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eige meir enn 50% av stemmeberettiga kapital. Tilknytte selskap er selskap der Tussa har betydeleg innverknad og eig mellom 20% og 50% av stemmeberettiga kapital. Aksjar i dotterselskap og felleskontrollert verksemd er vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Aksjar i tilknytte selskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapen og eigenkapitalmetoden i konsernrekneskapen. Konsolideringsprinsipp I konsernrekneskapen er posten aksjar i dotterselskap erstatta med dotterselskapet sine eigedelar og gjeld. Konsernrekneskapen er utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminert. Kjøpte dotterselskap er rekneskapsført i konsernrekneskapen med basis i morselskapet sin kostpris. Kostpris er tilordna identifiserbare eigedelar og gjeld i dotterselskapet, som er ført opp i konsernrekneskapen til verkeleg verdi på kjøpstidspunktet. Eventuelle meirverdiar ut over det som kan verte vist til for identifiserbare eigedelar og gjeld er balanseført som goodwill. Goodwill er handsama som ein rest og er balanseført med den delen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Meir- (mindre-) verdiar i konsernrekneskapen er avskrive (inntektsført) over dei oppkjøpte eigedelane si forventa levetid. Felleskontrollert verksemd er verksemd der fleire deltakarar styrer i fellesskap og ingen har bestemmande innverknad på beslutningar. Deltaking i felleskontrollert verksemd vert rekneskapsført etter bruttometoden i konsernrekneskapen, dvs. at andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er inkludert i konsernrekneskapen i samsvar med eigardel. Konsernrekneskapen er utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskapa og felleskontrollert verksemd følgjer dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. Salsinntekter Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet (transaksjonstidspunktet). Inntektsføring av tenester skjer etter kvart som tenesta vert levert. Kraftproduksjon har fått godkjent elsertifikat basert på produksjon i 5 kraftverk. Inntekta frå elsertifikata er bokført på oppteningstidspunktet, dvs. produksjonsperioden. Opptent, ikkje fakturerte elsertifikat er verdsett til marknadspris. Ved fysisk og finansiell handel med kraft som er gjort opp med marginoppgjer, er gevinst eller tap på handelen bokført med nettobeløpet. Innanfor installasjonsverksemda er anleggskontraktar rekneskapsført etter løpande avrekning med påslag av forteneste, slik at inntekt er resultatført i takt med fullføring av prosjektet. Kontraktskostnadene er samanstilt med opptent inntekt. Fullføringsgraden på eit tidspunkt er målt som del påløpne kontraktskostnader av totale estimerte kontraktskostnader. Nettverksemda er regulert av styresmaktene, ved at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for kvart selskap. Konsernet inntektsfører inntektsramma inkludert ev. renter av mindreinntekt frå tidlegare år. Klassifisering og generelle reglar for vurdering av balansepostar Eigedelar bestemt til varig eige og bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar som er knytt til varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel viss dei skal betalast tilbake i løpet av eitt år etter tidspunktet for utbetaling. For gjeld er analoge kriterium lagt til grunn.

19 Nettverksemda er regulert av styresmaktene, ved at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for kvart selskap. Konsernet inntektsfører inntektsramma inkludert ev. renter av mindreinntekt frå tidlegare år. Klassifisering og generelle reglar for vurdering av balansepostar Eigedelar bestemt til varig eige og bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar som er knytt til varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel viss dei skal betalast tilbake i løpet av eitt år etter tidspunktet for utbetaling. For gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Omløpsmiddel er vurdert til lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Anleggsmiddel er vurdert til kostpris. Varige anleggsmidlar som har avgrensa levetid, vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Viss verkeleg verdi av anleggsmiddelet er lågare enn balanseført verdi, vert det gjort nedskriving til verkeleg verdi basert på prinsippa i rekneskapsstandarden om nedskriving. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er balanseført og avskrivne over driftsmiddelet si venta økonomiske levetid. Vedlikehald av driftsmidlar er kostnadsført under driftskostnader, medan påkostningar eller forbetringar er tillagt driftsmiddelet sin kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Byggjelånsrenter er aktivert. Anleggsbidrag er ført brutto i anleggsregisteret, og inntektsført i takt med avskrivinga på anleggsmiddelet som det er kravd anleggsbidrag for. Andre anleggsaksjar Andre anleggsaksjar er vurdert til lågaste av historisk kostpris og verkeleg verdi. Vassmagasin I samsvar med etablert praksis i bransjen, er magasinlagera ikkje tekne med i balansen. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av både generelle og individuelle vurderingar av fordringsmassen. For sluttbrukarkundefordringane er det avsett eit estimat basert på erfaringstal for tap. Meir-/mindreinntekt innanfor nettverksemda Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt (inntektsramme), utrekna i form av ei meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-/mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført anten som gjeld til eller fordring på nettkundane. Av akkumulert meir-/mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Marknadsbaserte investeringar Marknadsbaserte investeringar er vurderte til verkeleg verdi på balansedagen. Usikre forpliktingar Usikre forpliktingar er rekneskapsført dersom det er meir sannsynleg at dei kjem til oppgjer, enn at dei ikkje kjem til oppgjer. Beste estimat er nytta ved utrekning av oppgjersverdi. Pensjonar Ytingsbaserte pensjonsordningar blir vurdert til noverdien av framtidige pensjonsytingar som rekneskapsmessig er opptent på balansedagen. Pensjonsmidlar blir vurdert til verkeleg verdi. Endring i ytingsbaserte pensjonsforpliktingar som skuldast endringar i pensjonsplanar, blir fordelt over berekna gjennomsnittleg attståande oppteningstid. Ordningane blir bokført i samsvar med NRS 6. Perioden sin netto pensjonskostnad blir klassifisert som løns- og personalkostnader. Innskotsbasert pensjonsordning blir handtert i samsvar med lov om obligatorisk tenestepensjon. Konsernkontoordning Tussa Kraft AS inngår i konsernkontoordning saman med dotterselskapa. Innskotskonti og lånekonto er summert opp mot ein toppkonto som til ei kvar tid syner mellomverande mot banken. Til toppkontoen (som har negativ saldo) knyter det seg ein kassakreditt på 100 mill. kr. Rentekostnader til banken av negativ saldo på toppkontoen er klassifiserte som eksterne rentekostnader i mor og konsern. Renteinntekter eller rentekostnader i tilknyting til underkonti i konsernkontoordninga er klassifiserte som interne renteinntekter og interne rentekostnader i

20 oppteningstid. Ordningane blir bokført i samsvar med NRS 6. Perioden sin netto pensjonskostnad blir klassifisert som løns- og personalkostnader. Innskotsbasert pensjonsordning blir handtert i samsvar med lov om obligatorisk tenestepensjon. Konsernkontoordning Tussa Kraft AS inngår i konsernkontoordning saman med dotterselskapa. Innskotskonti og lånekonto er summert opp mot ein toppkonto som til ei kvar tid syner mellomverande mot banken. Til toppkontoen (som har negativ saldo) knyter det seg ein kassakreditt på 100 mill. kr. Rentekostnader til banken av negativ saldo på toppkontoen er klassifiserte som eksterne rentekostnader i mor og konsern. Renteinntekter eller rentekostnader i tilknyting til underkonti i konsernkontoordninga er klassifiserte som interne renteinntekter og interne rentekostnader i resultatrekneskapen til dei einskilde selskapa, og eliminerte i konsernet. Konsernkontoordninga er presentert netto i rekneskapen. Skattar Skatt på allmenn inntekt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt og endring i utsett skatt. Utsett skatt utgjer 27 % av mellombelse skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt skattemessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som reverserer i same periode, er utlikna. Netto utsett skattefordel er balanseført i den grad det er sannsynleg at denne kan bli nyttegjort. Utsett skatt og utsett skattefordel som kan balanseførast, er ført netto i balansen. Naturressursskatt For kraftverk med påstempla merkeyting på generator meir enn kva skal det svarast naturressursskatt. Naturressursskatten er utrekna for dei aktuelle kraftverka, og utgjer 1,3 øre/kwh basert på gjennomsnittleg produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten er avrekna mot ordinær inntektsskatt til staten. Grunnrenteskatt Kraftproduksjonen er også pålagt ein særskilt grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten er utrekna for kraftverk med merkeyting på generator over kva, og utgjer 31/30 % av normert resultat utover utrekna friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt kan framførast og motreknast mot seinare positiv grunnrenteinntekt i same kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt opptent i 2007 og seinare i eit kraftverk kan motreknast mot positiv grunnrenteinntekt opptent i eit anna kraftverk i same selskap eller konsern. Betalbar grunnrenteskatt for kraftverk med netto positiv grunnrenteinntekt er bokført som skattekostnad. Det er også endring i utsett skatt på grunnrente. For 2014 er det lagt til grunn 31/30 % utsett skatt på grunnrente. Viser elles til skattenoten der det er utarbeidd ein spesifikasjon av grunnrenteskatten i året. Finansielle instrument I rekneskapen er finansielle derivater handsama i samsvar med intensjonen i avtalane. Finansielle kraftkontraktar Konsernet nyttar finansielle bilaterale kontraktar, terminkontraktar (forward og futures) og opsjonar. Tussa inngår finansielle kontraktar hovudsakleg for å prissikre delar av kraftproduksjonen i Tussa Energi AS og prissikre delar av Tussa-24 AS sitt kraftkjøp som skal seljast vidare til sluttbrukarar. Dei finansielle kontraktane er hovudsakleg handla i terminmarknaden på Nasdaq OMX-børsen. Tap og gevinst på dei finansielle kontraktane er utrekna som differansen mellom kontraktspris og spotpris. Realiserte tap/gevinstar er resultatført i leveringsperioden. Tussa Energi AS har i tillegg ein eigen portefølje med finansielle kontraktar som er inngått med utgangspunkt i å tene på prissvingingar, altså trading. Både realiserte og urealiserte tap og gevinstar knytt til tradingporteføljen vert resultatført. Det er utarbeidd risikodokument som set rammer for den finansielle handelen og grense for risikoeksponeringa. Renteinstrument Rentebyteavtale er inngått for å tilpasse løpetid og rentesensitivitet i Tussa sin låneportefølje. Avtalen er inngått innanfor ramma av gjeldande rentesikringsstrategi. Rentebyteavtalar er styrt samla saman med konsernet sin totale innlånsportefølje. For nærare opplysningar om Tussa sin rentesikringsstrategi, sjå note 18 om risikostyring.

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284)

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284) TERTIALRAPPORT 2 2017 76 DRIFTSRESULTAT (115) KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) 71 RESULTAT FØR SKATT (86) TOTALKAPITAL (2 284) EIGENKAPITALPROSENT (35,9) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande tal

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2)

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) TERTIALRAPPORT 1 2014 40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) 24,4 RESULTAT FØR SKATT (55,2) TOTALKAPITAL (2 236,9) NETTO FINANS (-15,1) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT?

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? Finansiell eigendelar og gjeld - kontantar og bankinnskot - utlån og innlån - sertifikat og obligasjonar - aksjar, eigenkapitalbevis og andelar - verdipapirfond - derivat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NOKRE ORD OM 2013 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Kraftsektoren si betyding for utviklinga av det norske samfunnet har lenge vore stort, og det ser ikkje ut til at rolla blir mindre

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA)

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Risikostrategi 2013 Grimstad 14. desember 2012 Bjørgulv Sverdrup Lund, styreleiar OVERORDNA MÅLSETTING Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonal

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 MIN RAPPORT

ÅRSRAPPORT 2016 MIN RAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2016 SVÆRT GODT RESULTAT FOR TUSSA Økonomisk leverer Tussakonsernet i 2016 det beste årsresultatat i konsernet si historie. Med eit resultat på knappe 85 mill.

Detaljer

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 RISIKOSTRATEGI Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 Vedtatt styret 30.09.2016 BAKGRUNN OG MÅLSETTING Konsesjonskraft IKS (KIKS) er ein sjølvstendig deltakar i kraftmarknaden. Målsettinga

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Konst. daglig leiar SF-Revisjon IKS Leiar fagkomiteen GKRS Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar NKRF Sogn og Fjordane HISTORIKK

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling

REKNESKAP Generalforsamling REKNESKAP 2010 Generalforsamling 13.04.11 RESULTATREKNESKAP 2010 2009 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,03 2,24 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,35 1,44 Resultat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010 REKNESKAP 2009 Generalforsamling 14.april 2010 RESULTATREKNESKAP 2009 2008 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,24 2,41 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,44 1,04

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT MØRENETT. 164,3 mill. kr investert. 72 mill. kr driftsresultat. 1 879,4 mill. kr balanse

ÅRSRAPPORT MØRENETT. 164,3 mill. kr investert. 72 mill. kr driftsresultat. 1 879,4 mill. kr balanse 72 mill. kr driftsresultat 164,3 mill. kr investert 1 879,4 mill. kr balanse ÅRSRAPPORT MØRENETT ÅRSMELDING, RESULTAT OG SELSKAPSINFORMASJON #2015 / ÅRSRAPPORT INNHALD: 3 Direktøren har ordet 4 Organisasjon

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer