MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT"

Transkript

1 MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

2 NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet for konsernet vil truleg ikkje syne seg for fullt før etter vi har passert år Til så lenge er eg overtydd om at den diversifiserte strategien er positiv for konsernet. Når eit område ikkje leverer så bra, vil andre hjelpe til. Kjerneverksemda Kraftproduksjon Både innafor kraftnett og kraftproduksjon har resultatutviklinga dei seinaste åra vore negativ. For kraftproduksjon er det forventa at prisane held seg på dagens (låge) nivå fram til 2020 for deretter å stige. Grunnen til denne utviklinga er at marknaden oppfattar situasjonen fram til 2020 som så stimulert for å få fram fornybar produksjon at det blir sett på som vi er i ein overproduksjonstilstand. Den globale klimautfordringa er truleg ikkje over, og det må reknast med at EU set nye ambisiøse mål som Noreg også blir bunden av. Etter 2020 er det forventa at stimulansane til ny fornybar produksjon vil avta og vridd meir mot større kostnader for utslepp av CO 2. Fleire kablar og linjer over landegrenser er også vedtekne og vil bli sett i drift rundt 2020, noko som vil gi meir like prisar i Nord-Europa. I sum trur difor marknaden at kraftprisane skal stige frå Kraftnett I utviklinga mot energiløysingar som er karbonnøytrale spår dei fleste at elektrisitet vil vere den aller viktigaste energiberaren. Det må difor reknast med at behovet for kapasitet i nettet vil auke, og ein må også tru at kravet til eit sikkert nett vil bli skjerpa, fordi samfunnet blir endå meir avhengig av denne energiberaren. Nettet er monopolregulert av styresmaktene, og det er lagt opp til at netteigarar som driv nettet effektivt, skal få ei normert avkastning av kapitalen som er investert. Med den nylege etableringa av Mørenett AS, saman med Tafjord Kraft AS, reknar vi med å oppnå den normerte avkastninga i Det inneber at eigne driftskostnader i 2018 må vere slik at Mørenett AS er 100 % effektiv i NVE si måling. Frå dagens situasjon i Mørenett AS forventar vi difor ei gradvis forbetring av resultata fram til Unntaket er året 2016, som vil gi eit spesielt godt resultat grunna eingongseffekt (harmoniinntekt) av Mørenettetableringa. Kraftomsetning Innanfor kraftomsetning er etableringsbarrierane for nykommarar små, og konkurransen om kundane er då hard. Av den grunn er det ekstra flott at det blir levert det beste resultatet sidan kraftomsetning vart etablert som eige forretningsområde. Framtida med automatisk målaravlesing og kraftleverandørar som kan fakturere nettleiga, vil truleg skjerpe konkurransen ytterlegare. Strategisk satsing Med desse på kort sikt heller labre forventningane innanfor kjerneverksemda vår, er det ekstra positivt at det i 2014 blir levert historisk gode resultat både innanfor installasjon og IKT. Grunnlaget for satsingane våre utanfor kjerneområda, er koplinga mot og synergiane med annan fysisk infrastruktur vi har i det geografiske nedslagsfeltet vårt. Vi har også ein organisasjon med kompetanse som kan brukast mellom forretningsområda våre. I 2014 er det klart og eintydig at denne diversifiserte satsinga har gitt gode bidrag til konsernet sine resultat. Eit naturleg spørsmål er om det kan forventast at områda vil gi gode resultatbidrag framover.

3 Anna verksemd Installasjon Eg trur at vegen mot det karbonnøytrale samfunnet og elektrisitet som den viktigaste energiberaren også er avgjerande for forretningsområda installasjon og IKT. Framtida vil mellom anna dreie seg om smarte måtar å bruke energien på, og for å få det til vil installasjonar i bygningar verte meir IKT-intensive. Det første store tiltaket er utbygginga av målarar for fjernavlesing av straumforbruk, som skal vere fullt operativt frå Nasjonalt er dette eit stort oppdrag som vil påverke installasjonsmarknaden, anten ein vel å vere direkte leverandør eller ikkje. Parallelt med dette vil internettoppkopla utstyr (IoT=Internett of Things) i bygningar truleg auke vesentleg og då ikkje berre til energirelatert utstyr. Tussa tek ikkje mål av seg å verte innhalds- eller systemleverandør av slike tenester, men vi skal tilby god internettkapasitet og kompetanse om installasjon. Fiber Frå fiberutbygginga starta i 2009 har vi følgt forretningsplanen som var grunnlaget for styret sitt vedtak. I løpet av dei 5 åra vi har drive på med utbygginga, har ingen konkurrentar vist seg. Vi reknar difor no med at vi skal få fleire kundar enn det som var lagt opp til i den opphavlege forretningsplanen. I reviderte kalkylar ser vi det som svært realistisk å oppnå ei betydeleg større avkastning på investeringar i fiber enn i kraftverk og kraftnett. I 2020 reknar vi med å ha ein marknadsdel på 65 % som internettleverandør i det geografiske nedslagsfeltet vårt, og der 85 % av kundane får levert god kapasitet med fiber. IT I 2014 investerte vi i eit toppmoderne datarom der det er lagt opp til å bruke så lite elektrisitet som mogeleg, samstundes som varmen frå kjølinga av datautstyret blir gjenbrukt til oppvarming av kontorbygget vårt. Den som skal vere ein truverdig leverandør av sentraliserte IT-tenester, må ha høg oppetid. Alle viktige system og støttesystem er difor dublerte og i nokre tilfelle triplerte. Den geografiske hovudmarknaden for denne satsinga er Nord-Vestlandet, og vi er overtydde om at «nærskyproduktet» vårt er eit attraktivt tilbod til kundar som har behov for sikker datakapasitet og som ønskjer å effektivisere IT-drifta si. Oppsummering Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet for konsernet vil truleg ikkje syne seg for fullt før etter vi har passert år Til så lenge er eg overtydd om at den diversifiserte strategien er positiv for konsernet. Når eit område ikkje leverer så bra, vil andre hjelpe til og erstatte delar av svikten. For å få god avkastning av aksjane, vil eg tilrå aksjonærane å vere tolmodige.

4 ÅRSMELDING, REKNESKAP OG NOTAR ORGANISASJON OG BAKGRUNN Tussa Kraft AS vart stifta i 1949 og har sidan det vore kraftleverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den store utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering generelt, og i kraftforsyninga spesielt, og i dag er Tussa Kraft AS morselskapet i eit leiande energiog kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet. Tussakonsernet tilbyr eit breitt produktspekter innan energi, IT, kommunikasjon og installasjon. Dyktige og framsynte medarbeidarar gjer dette mogleg. Visjon Tussa med kraft til å skape miljøvennlege og framtidsretta løysingar. Forretningsidé Tussa skal drive forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring og omsetning av energi- og kommunikasjonsprodukt. Varer og tenester skal vere basert på Tussa sin infrastruktur eller kjernekompetanse. Organisering Tussa er organisert som konsern med morselskapet Tussa Kraft AS som 100 % eigar av dotterselskapa Tussa Energi AS, Sunnmøre Energi AS, Tussa IKT AS, Tussa Installasjon AS, Tussa-24 AS og Enøk-senteret AS. I tillegg eig Tussa IKT AS 20 % av applikasjonsleverandørselskapet Merit Platform Partner AS. Administrative støttefunksjonar innan økonomi, finans, innkjøp, personal og informasjon er samla i morselskapet, som yter desse tenestene til dotterselskapa.

5 NØKKELTAL KONSERNET Resultat og balanse Energisal 289,4 320,7 288,3 335,3 358,9 272,8 344,9 Nettleige 204,8 280,1 175,0 167,2 273,0 193,0 171,5 Driftsinntekter 787,7 834,3 664,6 693,9 818,8 645,6 662,0 EBITDA 200,3 265,2 193,1 160,6 260,9 204,4 255,4 Driftsresultat 77,6 152,7 93,1 68,9 176,5 122,7 178,0 Årsresultat 12,8 60,0 10,4-16,2 75,4 61,8 44,0 Investeringar 183,3 203,3 262,8 258,0 205,5 88,5 104,5 Totalkapital 2 280, , , , , , ,9 Eigenkapital 765,1 801,3 504,3 522,4 538,4 508,7 474,1 Utbyte 16,7 21,2 6,2 0,0 45,6 36,1 32,2 Utbyte pr. aksje i kr , Lønsemd Totalkapitalrentabilitet 4,2 % 7,6 % 4,8 % 3,9 % 10,7 % 9,6 % 11,9 % Eigenkapitalrentabilitet før skatt 4,4 % 17,0 % 8,9 % 5,6 % 30,0 % 22,9 % 24,5 % Eigenkapitalrentabilitet etter 1,6 % 9,2 % 2,0 % -3,1 % 14,4 % 12,6 % 9,4 % skatt Resultatgrad 11,8 % 19,8 % 14,9 % 10,8 % 23,0 % 23,5 % 28,7 % Kapitalomløp 0,36 0,39 0,32 0,36 0,46 0,41 0,43 Kapitaltilhøve Eigenkapitalprosent 33,6 % 36,2 % 23,1 % 26,1 % 28,3 % 30,0 % 28,6 % Rentedekningsgrad 1,6 2,9 1,8 1,6 5,6 3,3 2,4 Likviditetsgrad 1 1,0 0,7 0,6 0,7 1,0 0,7 0,7 Utbyteprosent 130% 35% 60% 0% 60% 58% 73% Personal Fast tilsette Omsetning pr. tilsett 3,94 2,58 2,12 2,25 2,80 2,30 2,55 Driftsresultat pr. tilsett 0,39 0,47 0,30 0,22 0,60 0,44 0,68

6 Lønsemd EBITDA Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations (inntening før rente, skatt, avskriving og nedskriving) Totalkapitalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære postar + Finanskostnader) / Gjennomsnittleg

7 Lønsemd EBITDA Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations (inntening før rente, skatt, avskriving og nedskriving) Totalkapitalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære postar + Finanskostnader) / Gjennomsnittleg totalkapital Eigenkapitalrentabilitet Resultat før ekstraordinære postar / Gjennomsnittleg eigenkapital Resultatgrad (Resultat før ekstraordinære postar + Finanskostnader) / (Finansinntekter + Driftsinntekter) Kapitaltilhøve Eigenkapitalprosent Rentedekningsgrad Likviditetsgrad 1 Utbyteprosent Eigenkapital / Totalkapital (Resultat før skatt + Finanskostnader) / Finanskostnader Omløpsmidlar / Kortsiktig gjeld Utbyte / Årsresultat

8 ÅRSMELDING, REKNESKAP OG NOTAR ÅRSMELDING FRÅ KONSERNSTYRET Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet med hovudkontor i Ørsta kommune. Selskapa i konsernet driv forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring og omsetning av energi og kommunikasjon. Visjonen er å ha kraft til å skape miljøvennlege og framtidsretta løysingar. Leverte varer og tenester er baserte på Tussa sin kjernekompetanse og infrastruktur. God kvalitet, lokal forankring og samfunnsansvarlege og framtidsretta handlingar, skal gjere Tussa til kundane sitt førsteval. Vidare drift Eigenkapitalen til konsernet utgjorde 33,6 % av totalkapitalen ved årsskiftet. I samsvar med rekneskapslova 3-3a stadfestar styret at føresetnadene om framleis drift er til stades. HOVUDTREKK I 2014 Resultatet for 2014 er svakt. Det skuldast lågare kraftproduksjon enn i eit normalår samt lågare kraftprisar enn vi har hatt dei seinaste åra. Eksterne faktorane som styrer inntektsramma i kraftnettet har også gitt dårleg utteljing i Når desse hovudberebjelkane for Tussa leverer dårleg, er styret tilfredse med dei positive resultata og utviklinga i året for kraftomsetning, installasjon og IKT. FRAMTIDIG UTVIKLING Kraftproduksjon og engros-krafthandel Elektrisitet som energiberar er sentral i framtida sitt energisystem, og vasskraft som energikjelde er framleis den mest konkurransedyktige. Tussa med sine vasskraftverk er godt posisjonert for denne framtida. Styresmaktene har signalisert planar om å inkludere småkraftverk som vart bygd i perioden i el-sertifikatordninga og grensa i generatoryting for å betale grunnrenteskatt blir flytta frå 5,5 MVA til 10 MVA. Når desse endringane er på plass, vil fleire av kraftverka våre nyte godt av dei. Med stimulans av el-sertifikat og andre ordningar er vi truleg komne i ein situasjon der det er og blir eit nasjonalt og nordisk kraftoverskot nokre år.det kan medføre at kraftprisen til tider kan bli låg. Dette gir usikre investeringssignal. Kraftprisen har svinga mykje dei siste åra, og det må vi forvente at han gjer dei komande åra også. Sjølv om det er usikkert kva prisen vil bli i framtida, har vi ikkje noko betre grunnlag å halde oss til enn prisane på den transparente marknadsplassen til Nasdaq OMX. Medio februar 2015 var prisutsiktene for 2015 og dei fem etterfølgjande åra mellom 23 og 27 øre/kwh. Kraftsal Tussa har Nord-Vestlandet som regional forankring, og hovudfokuset vårt er dei lokale kundane. Mykje av veksten vår skal kome frå auka sal til eksisterande kundar. Vi skal vere tydelege på at vi har miljøvennlege og framtidsretta produkt og ei sterk lokal forankring. Kraftkundane er ein vesentleg del av kundane våre, og vi er difor svært opptekne av å ta vare på og handtere kraftsalet på ein god måte. Kraftnett Med verknad frå vart Tussa Nett AS slått saman med Tafjord Kraftnett AS til Mørenett AS.

9 Tussa har Nord-Vestlandet som regional forankring, og hovudfokuset vårt er dei lokale kundane. Mykje av veksten vår skal kome frå auka sal til eksisterande kundar. Vi skal vere tydelege på at vi har miljøvennlege og framtidsretta produkt og ei sterk lokal forankring. Kraftkundane er ein vesentleg del av kundane våre, og vi er difor svært opptekne av å ta vare på og handtere kraftsalet på ein god måte. Kraftnett Med verknad frå vart Tussa Nett AS slått saman med Tafjord Kraftnett AS til Mørenett AS. Tussa Kraft AS eig 46,34 % av aksjane i selskapet. Mørenett AS er etablert som eit felles-kontrollert føretak der eigarane skal ha lik makt. Sjølv om Tussa konsoliderer inn i rekneskapen sin del av Mørenett AS sine resultat, må etableringa likevel sjåast på som at Mørenett AS er eit sjølvstendig selskap. I storleik målt etter nettkapital er Mørenett AS mellom dei 10 største nettselskapa i Noreg. Storleiken gir eit godt grunnlag for å utvikle og drive ein organisasjon med profesjonalitet i alle ledd. For kundane skal det gi seg utslag i ein rettferdig tariff som på sikt skal vere lågare enn om ein heldt på med eige nettselskap. Det må også forventast at leveringstryggleiken blir betra. Større fagmiljø og profesjonalitet i organisasjonen gjer Mørenett meir attraktiv ved rekruttering av medarbeidarar. Det er vidare forventa at resultatet i Mørenett AS dei neste 10 åra i høve til å drive nettet gjennom eige selskap, skal utgjere i underkant av 80 mill. kr i større noverdi for Tussa. ANNA VERKSEMD Installasjon Forretningsområdet er prega av stor teknologisk utvikling, mellom anna innan ulike automasjons- og styringssystem. Vi er i dag den største elektrotekniske installasjonsverksemda i regionen, og har sterke fagmiljø innan dei aller fleste relevante fagområde. Målet vårt er å vere den føretrekte leverandøren både i privat- og bedriftsmarknaden. IKT Tussa skal dekkje kundane sine behov for framtidsretta, profesjonelle, miljøvenlege og sikre kommunikasjons- og IT-tenester heile døgnet. Gode kommunikasjonsløysingar blir viktigare og viktigare både i person- og bedriftsmarknaden. Tussa er inne i ei offensiv fibersatsing på Søre Sunnmøre. Dette er ei langsiktig satsing der vi forventar å investere vidare i løpet av åra som kjem. Å vere ein lokal og etablert breibandsleverandør gir oss gode føresetnader for å lykkast med den offensive fibersatsinga. Utfordringane med å drifte datautstyr aukar som følgje av høgare krav til spesialkompetanse, og dette gjer at stadig fleire bedrifter vel å setje ut heile eller delar av IT-drifta under føresetnad av at bedriftene har tilgang på gode kommunikasjons løysingar. Tussa ønskjer å dekkje dette behovet ved å vere ein lokal og ansvarleg leverandør av IT-driftstenester. I løpet av 2014 har vi bygd opp eit nytt datasenter som i første omgang omfattar 210 m 2. Etter kvart kan vi utvide dette arealet til 360m 2. UTGREIING AV ÅRSREKNESKAPEN Konsernet Rekneskapen for Tussakonsernet i 2014 viser samla driftsinntekter på 787,7 mill. kr (834,3) og eit driftsresultat på 77,6 mill. kr (152,7). Resultat før skatt er 34,3 mill. kr (111) og etter skatt er resultatet 12,8 mill. kr (60). Tilsvarande tal for 2013 står i parentes. Innanfor drifta har vi reduksjon i omsetninga med 46,6 mill. kr (5,6 %). Årsaka til reduksjonen er mellom anna knytt til reduksjon i nettinntekta, lågare kraftpris og lågare straumforbruk. I same periode viser samla driftskostnader ein auke på 28,6 mill. kr (4,2 %). Hovudårsaka til auken er høg aktivitet innanfor installasjonsverksemda. Konsernet sin eigenkapitalrentabilitet vart 4,4 % før skatt (17 %). Avkastninga på totalkapitalen vart 4,2 % (7,6 %). Soliditeten er 33,6 % (36,2 %). Finans Netto finanspostar i konsernet vart -43,3 mill. kr (-41,8). Skatt

10 installasjonsverksemda. Konsernet sin eigenkapitalrentabilitet vart 4,4 % før skatt (17 %). Avkastninga på totalkapitalen vart 4,2 % (7,6 %). Soliditeten er 33,6 % (36,2 %). Finans Netto finanspostar i konsernet vart -43,3 mill. kr (-41,8). Skatt Årsrekneskapen for 2014 viser ein skattekostnad på 21,5 mill. kr (51). Grunnrenteskatten utgjer 12,4 mill. kr (17,4) av den totale skattekostnaden for konsernet. Verdien av framtidig utsett skattefordel er -30,3 mill. kr (-25,3). Konsernet har minimalisert betalbar skatt ved å nytte seg av gjeldande ordningar med konsernbidrag og motrekning av underskot. Skatten som skal betalast for konsernet i inntektsåret 2014 utgjer 22,9 mill. kr (33,5). Gjeld Renteberande gjeld var ved utgangen av året på 1240,1 mill. kr (1146,1), av dette er 530 mill. kr rentesikra. Kortsiktig gjeld ved utgangen av året var 260 mill. kr (315,1), ein reduksjon på 17,5 % frå Rekneskapen viser at sum gjeld i konsernet utgjer 1515,2 mill. kr (1409,4), ein auke på 7,5 % frå Investering Samla investering i varige driftsmidlar var 183,3 mill. kr i 2014 (203,3). Dei største investeringane er gjort innanfor fiber, nettanlegg og kraftproduksjonsanlegg. Kontantstraum Tussakonsernet har gjennom året hatt ein kontantstraum frå driftsaktivitetar på 240,6 mill. kr (116,3). Konsernet har ein likviditetsreserve på 75 mill. kr (36) ved utgangen av året, og likviditetsgrad 1 er utrekna til 1. Kraftproduksjon og engros-krafthandel I 2014 vart driftsresultat for produksjons- og engrosverksemda 57,0 mill. kr (80,7), og resultat før skatt vart 41,4 mill. kr (66,9). Resultat frå 2013 står i parentes. Tussa produserte 567,5 GWh i 2014 (555,4). Gjennomsnittleg årsproduksjon er om lag 677 GWh. I 2014 var gjennomsnittleg spotpris i området vårt 26,4 øre/kwh (30,3). Året 2014 starta med magasinfylling over normalen og tilsiget var under normalen for året sett under eitt. Det medførte at magasinet vart redusert, men likevel slik at vi gjekk ut av året med magasinf ylling over normalen. Grunnen til det var produksjonsavgrensingar ved redusert linjekapasitet i samband med bygging av 420 kv-linja i andre halvår. Endring i magasininnhald utgjorde ein reduksjon på 15,3 GWh i løpet av året. Totalt for all produksjon har Tussa oppnådd 32,6 øre/kwh, som er om lag 6,2 øre/kwh meir enn gjennomsnittleg timevegd spotpris i innmatingsområdet. Dette inkluderer prissikring, valutasikring, meirverdien av magasinprodusert kraft og nedreguleringar grunna spesielle avgrensingar i linjekapasitet. Kraftsal I 2014 hadde forretningsområdet eit driftsresultat på 4,3 mill. kr (0,7) og eit resultat før skatt på 5,2 mill. kr (1,6). Resultat frå 2013 står i parentes. Både i bedrifts- og personmarknaden har det vore hard konkurranse om kundane og låge marginar. Vi ser at kundane i vårt eige område er meir lojale enn kundar vi har frå andre delar av landet. Vi har ei solid kundemasse i området vårt, noko som er eit godt grunnlag for vidare utvikling. Kraftnett Tussa sin part av Mørenett hadde eit driftsresultat på 18,9 mill. kr (81,2) i 2014 medan resultatet før skatt vart 6,3 mill. kr (67,0). Resultat frå 2013 står i parentes. Resultatet i 2013 var ekstra stort grunna høg inntektsramme som eingongseffekt etter orkanen Dagmar i Mørenett leverer eit svakt resultat i

11 Både i bedrifts- og personmarknaden har det vore hard konkurranse om kundane og låge marginar. Vi ser at kundane i vårt eige område er meir lojale enn kundar vi har frå andre delar av landet. Vi har ei solid kundemasse i området vårt, noko som er eit godt grunnlag for vidare utvikling. Renterisiko Ettersom Tussa er eksponert for renteendringar gjennom dei låneavtalane som er inngått, har vi vedteke Kraftnett Tussa sin part av Mørenett hadde eit driftsresultat på 18,9 mill. kr (81,2) i 2014 medan resultatet før skatt vart 6,3 mill. kr (67,0). Resultat frå 2013 står i parentes. Resultatet i 2013 var ekstra stort grunna høg inntektsramme som eingongseffekt etter orkanen Dagmar i Mørenett leverer eit svakt resultat i 2014, hovudsakleg som følgje av låg inntektsramme. Det nyoppretta selskapet har også hatt meirkostnader knytt til nyetableringa. Det økonomiske resultatet er vesentleg under det selskapet forventar å levere i framtida. ANNA VERKSEMD Installasjon Forretningsområdet hadde eit driftsresultat på 9,2 mill. kr i 2014 (1,7), medan resultatet før skatt vart på 9,0 mill. kr (1,4). Resultat frå 2013 står i parentes. Vi oppnådde ein omsetningsvekst på 40 % i Det har vore svært stor aktivitet i 2014, spesielt knytt til prosjektmarknaden. Fokus på effektiv gjennomføring av prosjekt, og utnytting av dei stordriftsfordelane selskapet har som ein stor aktør i marknaden har gitt ei positiv utvikling for årsresultatet. Ordreinngangen har vore normalt god og vi gjekk inn i 2015 med ein normal ordrereserve for bransjen å rekne. IKT Forretningsområdet hadde eit driftsresultat på 9,8 mill. kr i 2014 (3,1) medan resultatet før skatt vart på 2,7 mill. kr (-3,6). Resultata frå 2013 står i parentes. I lys av dei store investeringane knytt til fibersatsinga er vi godt nøgde med driftsresultatet i I 2014 fekk vi også eit positivt resultat før skatt. Totalt for kommunikasjonstenestene oppnådde vi ein omsetningsvekst på 26,5 % i Også utviklinga innanfor IT-tenester var god, med ein omsetningsvekst på 22,8 %. FINANSIELL RISIKO Marknadsrisiko Hovudverksemda til konsernet er kraftproduksjon og krafthandel. Marknaden har eit stort innslag av vasskraft og tilgang på vatn kan variere mykje frå år til år. Dette gir seg utslag på både kraftprisar og produksjonsmengde, og kan få store utslag på resultatet. Konsernet har ein risikostrategi i høve til marknadssituasjonen med målsetjing om å oppnå høgast mogleg inntening frå produksjonen sett i høve til selskapet sine risikorammer. Tussa nyttar mellom anna terminkontraktar og andre finansielle instrument for å prissikre delar av inntektene. Bakgrunnen for dette er den store usikkerheita knytt til produksjonsevna. I denne samanhengen er det ikkje forskjell mellom fysiske og finansielle kontraktar som blir handla bilateralt, og finansielle kontraktar i terminmarknaden. Prisen vil hovudsakleg vere den styrande faktoren når ein vel handelsform. Handlar via Nasdaq OMX-børsen kan likevel klarerast, slik at ein kjøper seg fri for motpartsrisiko. Resultat frå sikringsporteføljen i 2014 vart ein gevinst på 17 mill. kr. Sikringshorisonten er 1-3 år. Realiserte tap eller gevinstar blir resultatført i leveringsperioden. Valutarisiko Tussa er eksponert for valutarisiko fordi oppgjersvalutaen på finansielle kontraktar handla mot Nasdaq OMX er i Euro. Det er difor etablert ein valutasikringsstrategi som er klar på at finansielle kraftkontraktar notert i Euro med intensjon om enten å prissikre produksjon eller å dekkje inn sluttbrukarsal til fastprisproduktet, skal valutasikrast. Valutaterminkontraktar vert nytta som sikringsinstrument. Resultatet frå sikringsporteføljen i 2014 vart eit tap på 2,4 mill. kr. Sikringshorisonten er 1-3 år. Resultatet som følgje av verdiendringane på valutaterminar, og som ikkje er resultatført i 2014, er 6,8 mill. kr.

12 sluttbrukarsal til fastprisproduktet, skal valutasikrast. Valutaterminkontraktar vert nytta som sikringsinstrument. Resultatet frå sikringsporteføljen i 2014 vart eit tap på 2,4 mill. kr. Sikringshorisonten er 1-3 år. Resultatet som følgje av verdiendringane på valutaterminar, og som ikkje er resultatført i 2014, er 6,8 mill. kr. Renterisiko Ettersom Tussa er eksponert for renteendringar gjennom dei låneavtalane som er inngått, har vi vedteke ein rentesikringsstrategi der målsetjinga er å redusere konsernet sin rentesensitivitet. Konsernet har ein strategi som går på å sikre inntil 75 % av gjelda med fast rente. Samla durasjon skal liggje på mellom 2-4 år. Tussa nyttar rentebyte-avtale for å minimere renteeksponeringa. Kreditt risiko Risiko for at motparten ikkje har økonomisk evne til å oppfylle pliktene sine er å sjå på som låg, då det historisk sett har vore lite tap på fordringar. Som sikringsinstrument nyttar konsernet i all hovudsak standardiserte produkt som er klarerte via Nasdaq OMX. For 2014 har vi gjort avsetningar på eit nivå tilsvarande eit normalår. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikkje er samsvar mellom kontantstraumane frå verksemda og finansielle forpliktingar. Kontantstraumen frå krafthandel vil variere mellom anna i forhold til prisnivået i marknaden. Konsernet har difor etablert langsiktige, kommitterte trekkrettar for å sikre tilgjengeleg likviditet i periodar det kan vere vanskeleg å oppnå finansiering i marknaden. Unytta trekkrett pr utgjorde 325 mill. kr, fordelt på trekkfasilitet 250 mill. kr og kassakreditt 75 mill. kr. ORGANISASJON Aksjonærar Eigaroversynet pr går fram av note 17. Det er viktig for selskapet å ha interesserte og engasjerte aksjonærar. Dette skal Tussa oppnå mellom anna ved å skape verdiar for aksjonærane i form av utbyte og verdistigning av aksjane. Grunnlaget for verdistigninga av aksjane kjem frå investeringar av den delen av årsresultatet som ikkje blir betalt ut i utbyte. Desse investeringane skal gjerast med eit samfunnsansvarleg og langsiktig perspektiv. Eigarstyring og selskapsleiing Prinsippa for eigarstyring og selskapsleiing regulerer rolledelinga mellom eigar, styret og leiinga utover det som er gitt av føringar i aksjelova. Den norske tilrådinga om eigarstyring og selskapsleiing (corporate governance) av 30. oktober 2014 er lagt til grunn så langt som det er relevant for Tussakonsernet. I årsrapporten for konsernet blir ein samla status for eigarstyring og selskapsleiing presentert. Innanfor nokre område er det avvik, og hovudårsaka til avvika er at Tussa Kraft AS ikkje har børsnoterte aksjar og at selskapet har ein avgrensa aksjonærkrins. Styret Tussa Kraft AS er leia av eit styre på 11 medlemer, der dei tilsette har fire valde medlemer. På generalforsamlinga i april 2014 gjekk Petter Bjørn Bjørdal ut av styret. Han vart erstatta av Kjell Arne Aurstad. I april gjekk også tilsetterepresentantane Bjørn Berge og Ole Johann Rekkedal ut av styret og vart erstatta av høves vis Oddbjørn Nordang og Harald Klokk. Frå og med generalforsamlinga den hadde styret denne samansetjinga: Leiar: Gunnar Gjørtz Nestleiar: Hilde Marie Brungot Styremedlemer: Kjell Arne Aurstad Lars Erling Bjåstad Hovlid Harald Klokk (tilsetterepresentant) Håvard Marøy (tilsetterepresentant) Oddbjørn Nordang (tilsetterepresentant)

13 Både energi-, elektro- og IKT-bransjen er sterkt dominert av menn både på fagarbeidar- og ingeniørnivå, og det er få kvinnelege søkjarar til slike jobbar. Det er likevel i dag både kvinnelege fagarbeidarar og leiarar på alle nivå i organisasjonen. I Tussa er nesten kvar fjerde medarbeidar kvinne. Tussa arbeider medvete for å leggje til rette for at kvinner i sterkare grad søkjer leiarstillingar i Tussa. Hilde Marie Brungot Styremedlemer: Kjell Arne Aurstad Lars Erling Bjåstad Hovlid Harald Klokk (tilsetterepresentant) Håvard Marøy (tilsetterepresentant) Oddbjørn Nordang (tilsetterepresentant) Sindre Rotevatn Vivian Roppen (tilsetterepresentant) Inger Sandvik Sundnes Lena Nordal Vedeld Personal Etableringa av Mørenett inneber at Tussa Nett frå 2014 ikkje er med i Tussa sitt talmateriale. Dette påverkar både statistikk og tal tilsette. Tussakonsernet hadde 200 fast tilsette Sum tilsette inklusiv vikarar, engasjementstillingar og lærlingar var på 229. Gjennomsnittsalderen i Tussa er 42,25 år. Personalomsetninga var på 5 % i Det har vore færre tilsetjingar i 2014, men vi har hatt stor søknadsmasse til dei fleste stillingane vi lyste ut. Det har gjennom fleire år vore jobba medvete inn mot ungdomsskular og vidaregåande skular for å vere i betre posisjon når lærlingar skal velje lærebedrift. Det å stå fram som ein spanande og attraktiv arbeidsplass for ungdommar vil vere avgjerande for korleis vi lykkast i åra framover. Tussa vert sett på som ein attraktiv arbeidsplass. Tussa har ein gjennomtenkt livsfasepolitikk med fokus på å behalde eksisterande medarbeidarar og kompetansen deira, både i etablerarfasen, midtlivsfasen og seniorfasen. HMS Sjukefråværet i Tussa har hatt ein nedgang frå 4,0 % i 2013 til 3,5 % i Som IA-bedrift meiner vi å sjå resultat av god oppfølging av alle fråvær og tilrettelegging for å få folk raskt tilbake i arbeid igjen. Skadestatistikken for Tussa viser at vi i 2014 hadde ein reduksjon i innrapporterte skadar i høve Det er innrapportert 8 skadar i 2014, mot 22 skadar i I eitt av dei åtte tilfella medførte skaden fråvær. Tal fråværsdagar grunna skade er redusert frå 89 dagsverk i 2013 til 57 dagsverk i Sjølv om det er gledeleg med ein så stor reduksjon, må vi leggje til grunn at ein del av dette kan forklarast med at Tussa Nett ikkje lenger er med i statistikken. Målingar av det psykososiale arbeidsmiljøet stadfestar at Tussa har eit stabilt og godt arbeidsmiljø. Nøkkeltal for HMS-tilstanden H1-verdi 2,7 12,2 5,1 4,6 5,7 11,8 Registrerte arbeidsulykker Fråvær som følgje av arbeidsulykker (dagar) , ,5 Sjukefråvær (%) 3,5 4 4,4 4 5,2 4,8 Gjennomsnittsalder personale (år) 42,3 44,6 42, ,1 43,5 Personalomsetning (%) 5 3,4 4,5 5,5 4,8 2,5 H1-verdi = Ulukkesfrekvens = tal på skadar med fråvær/arbeidde timar totalt x 1 mill. Personalomsetning (%) = Tal tilsette som er tilsett som erstatning for arb.takarar som har slutta i løpet av 2014/totalt tal arb.takarar x 100 Likehandsaming Tussa har som utgangspunkt at personalpolitikken skal vere tilrettelagt slik at han stimulerer til ei aktiv likehandsaming både når det gjeld kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Tussa legg tilhøva til rette med fleksible arbeidstidsordningar og permisjonsvilkår. Dette gjer det mogleg både for kvinner og menn å kombinere jobb og familie på ein god måte.

14 Både energi-, elektro- og IKT-bransjen er sterkt dominert av menn både på fagarbeidar- og ingeniørnivå, og det er få kvinnelege søkjarar til slike jobbar. Det er likevel i dag både kvinnelege fagarbeidarar og leiarar på alle nivå i organisasjonen. I Tussa er nesten kvar fjerde medarbeidar kvinne. Tussa arbeider medvete for å leggje til rette for at kvinner i sterkare grad søkjer leiarstillingar i Tussa. Tal for likestilling i Tussa Samla tal Tal menn Tal kvinner Kvinnedel i % Styreverv i Tussakonsernet ,3 Konsernleiinga ,3 Leiargruppene i dei ulike selskapa ,3 Avdelingsleiarar ,2 Tal fast tilsette YTRE MILJØ Vasskraft er ei rein og vedvarande energikjelde som er svært miljøvennleg sett i forhold til dei fleste andre energikjelder. Likevel påverkar utbyggingar det ytre miljøet. Relevante ulemper og miljøpåverknader blir alltid vurderte opp mot nytteverdien av planlagde prosjekt og alternativ utbygging av ikkje fornybar energi. Energiproduksjon og -distribusjon som skjer i regi av Tussa må ta omsyn til både forsyningstryggleik, lønsemd og miljø. Desse omsyna er ofte i strid med kvarandre, og må difor heile tida vegast opp mot kvarandre. Tussa legg vekt på å dempe negative miljøverknader ved å utforme anlegga slik at dei skal gli godt inn i terrenget. I fleire regulerte vatn blir det sett ut fiskeyngel for å kompensere for eventuelle skadar. Sjølv om vasskraft er ein rein og vedvarande energiressurs, er det viktig å medverke til at energien blir brukt effektivt. Enøk-senteret vårt gir råd og rettleiing til effektiv energibruk, og vi reknar med at råda våre gir redusert behov for å ta meir av naturen i bruk til energiproduksjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGAR Årsrekneskapen syner eit overskot på 12,8 mill. kr. Utbytet som blir delt ut til eigarane skal vere forsvarleg i høve til det som er berekraftig for selskapet i eit langsiktig perspektiv. Aksjonæravtalen av 2013 gir føringar om at det skal betalast ut eit ordinært utbyte på 60 % av resultatet etter skatt. For å sikre stabilitet i utbytet, skal utrekninga av utbytet baserast på gjennomsnittet av dei tre siste åra sine resultat. Styret føreslår følgjande disponering av årsresultatet i Tussa Kraft AS: Utbyte Frå annan eigenkapital Totalt disponert årsresultat 16,7 mill. kr 3,9 mill. kr 12,8 mill. kr Utbytet utgjer kr pr. aksje og 130 % av årsresultat etter skatt. Etter styret si vurdering er disponeringa av årsresultatet og forslag til utbyte forsvarleg ut frå selskapet sin aktivitet, planar og risiko for verksemda.

15 RESULTATREKNESKAP (Tal i mill. kr) KONSERN TUSSA KRAFT AS Note DRIFTSINNTEKTER 288,3 320,7 289,4 Energisal 2,3,18 0,0 0,0 0,0 175,0 280,1 204,8 Nettinntekt 1,2,19 0,0 0,0 0,0 201,3 233,5 293,5 Andre inntekter 1,2 27,7 27,3 24,4 664,6 834,3 787,7 SUM DRIFTSINNTEKTER 27,7 27,3 24,4 DRIFTSKOSTNADER 68,2 77,4 92,7 Varekjøp 0,0 0,0 0,0 118,0 160,7 105,7 Energikjøp og overføringskostnad 2 0,0 0,0 0,0 181,0 195,8 221,6 Løns- og personalkostnad 4,5 26,4 25,7 25,2 100,0 112,5 122,8 Ordinære avskrivingar 2,8,9 3,1 3,1 3,2 101,5 122,4 156,6 Andre driftskostnader 6,20 14,7 12,8 12,9 0,0 10,0 10,0 Nedskriving anleggsmidlar 1, 8 0,0 0,0 0,0 2,7 2,8 0,9 Tap på fordringar 1, 23 0,0 0,0 0,0 571,5 681,6 710,2 SUM DRIFTSKOSTNADER 44,2 41,6 41,3 93,1 152,7 77,6 DRIFTSRESULTAT -16,5-14,3-16,9 FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER 0,0 0,0 0,0 Renteinntekt konsernselskap (netto) 22 26,6 49,3 41,5 0,7 1,3 0,0 Andre renteinntekter/konsernbidrag 22 50,6 56,7 64,3 5,9 13,9 17,3 Anna finansinntekt 22 2,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 Gev. verdiendring markn.b. 22 0,0 0,0 0,0 oml.middel 0,0 0,0 0,0 Tap verdiendring markn.b. oml.middel 22 0,0 0,0 0,0 52,1 55,2 60,5 Rentekostnader 22 47,9 58,3 62,7 2,0 1,8 0,2 Nedskriving finansielle anleggsmidlar 22 0,2 0,6 2,0-47,4-41,8-43,3 SUM FINANSPOSTAR 31,5 47,1 43,1 45,7 111,0 34,3 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 14,9 32,8 26,2 35,3 51,0 21,5 Skattekostnad 1,7 3,5 9,3 7,9 10,4 60,0 12,8 ÅRSOVERSKOT/-UNDERSKOT 11,4 23,5 18,3 OVERFØRINGAR 0,0 0,0 0,0 Konsernbidrag 0,0 0,0 0,0 4,2 38,8-3,9 Til/frå fond 16-5,3 2,3 12,1 6,2 21,2 16,7 Til utbyte 21 16,7 21,2 6,2 10,4 60,0 12,8. SUM OVERFØRINGAR 11,4 23,5 18,3

16 Note BALANSE (Tal i mill. kr) KONSERN EIGNELUTAR TUSSA KRAFT AS ANLEGGSMIDLAR Note Immaterielle eigedelar 18,1 17,9 22,8 Vassdragsrettar, varemerke, m.m 1,9 5,8 8,9 10,0 42,8 25,3 30,3 Utsett skattefordel 1,7 0,0 0,0 0,0 15,3 12,8 10,3 Goodwill 1,9 0,0 0,0 0,0 76,2 56,0 63,4 Sum immaterielle eigedelar 5,8 8,9 10,0 Varige driftsmidlar 101,9 95,5 109,9 Transport/maskinar/inventar 1,8 1,3 1,3 1,4 791,7 799,4 790,7 Kraftproduksjonsanlegg 1,8 0,0 0,0 0,0 690,3 757,1 823,9 Nettanlegg 1,8 0,0 0,0 0,0 125,5 133,3 131,8 Bygningar og bustader 1,8 0,0 0,0 0,3 97,2 90,8 59,3 Anlegg under arbeid 1,8 0,0 0,0 0, , , ,6 Sum varige driftsmidlar 1,3 1,4 1,7 Finansielle anleggsmidlar 0,0 0,0 0,0 Aksjar i dotterselskap 1,10 678,7 738,3 731,2 0,0 0,0 0,0 Lån til dotterselskap 13,14 373,4 550,1 550,1 35,6 36,1 39,6 Andre aksjar og liknande ,5 29,7 29,7 23,1 19,8 8,7 Pensjonsmidlar 5 1,7 4,0 5,0 58,7 55,9 48,3 Sum langsiktige plasseringar 1 240, , , , , ,4 SUM ANLEGGSMIDLAR 1 247, , ,6 OMLØPSMIDLAR 22,7 22,0 17,3 Sum lager driftsmateriell 1,24 0,0 0,0 0,0 Fordringar 102,7 102,4 112,7 Kundefordringar 14 0,1 0,7 0,0 61,2 49,0 62,7 Andre fordringar 12,14 388,9 616,3 518,6 163,9 151,4 175,5 Sum fordringar 389,0 617,0 518,6 Investeringar 0,9 1,0 1,0 Marknadsbaserte obligasjonar 1 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 Marknadsbaserte aksjar 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre markn.baserte fin. 1 0,0 0,0 0,0 instrument 0,9 1,0 1,0 Sum marknadsbasert investering 1,0 1,0 0,9 Betalingsmidlar 51,5 48,5 59,1 Kontantar, bankinnskot 15 1,3 1,4 1,4 51,5 48,5 59,1 Sum betalingsmidlar 1,3 1,4 1,4 239,0 222,8 252,9 SUM OMLØPSMIDLAR 391,3 619,5 520, , , ,3. SUM EIGNELUTAR 1 638, , ,5 KONSERN EIGENKAPITAL OG GJELD TUSSA KRAFT AS

17 239,0 222,8 252,9 SUM OMLØPSMIDLAR 391,3 619,5 520, , , ,3. SUM EIGNELUTAR 1 638, , ,5 KONSERN EIGENKAPITAL OG GJELD TUSSA KRAFT AS Note EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital 29,6 30,3 30,3 Aksjekapital 16 30,3 30,3 29,6-3,8 0,0 0,0 Eigne aksjar 16 0,0 0,0-3,8 323,4 501,2 510,8 Annan innskoten ,0 362,0 192,6 eigenkapital 349,2 531,5 541,1 Sum innskoten eigenkapital 392,3 392,3 218,4 Opptent eigenkapital 155,1 269,8 224,0 Sum anna eigenkapital ,1 241,4 155,7 504,3 801,3 765,1 SUM EIGENKAPITAL 628,4 633,7 374,1 GJELD Avsetning for forplikting 0,4 0,2 27,1 Pensjonsforpliktningar 5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 Utsett skatt 7 0,2 0,8 1,0 0,4 0,2 27,1 Sum avsetning for forplikting 0,2 0,9 1,2 Langsiktig gjeld 1 247, , ,0 Langsiktige lån , , ,1 0,0 0,0 0,0 Ansvarleg lån i dotterselskap 13,14 75,9 75,9 75,9 13,7 12,1 13,2 Anna langsiktig gjeld 12 0,2 0,0 0, , , ,2 Sum langsiktig gjeld 876, , ,0 Kortsiktig gjeld 78,8 64,1 25,1 Korts.konv.lån/gjeld 25,1 64,1 78,8 kredittinst. 55,4 37,8 42,3 Leverandørgjeld 14 1,1 2,7 3,0 51,9 33,5 22,9 Betalbar skatt 7 0,0 6,8 8,6 33,8 41,6 44,4 Skattetrekk, andre trekk, 15 0,8 1,7 1,2 off.avg. 6,2 21,2 16,7 Avsett utbyte 16,21 16,7 21,2 6,2 188,7 117,0 108,6 Anna korts. gjeld 14 90,4 64,6 52,3 415,0 315,1 260,0 Sum kortsiktig gjeld 134,1 161,2 150, , , ,2 SUM GJELD 1 010, , , , , ,3. SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 1 638, , ,5

18 NOTE 1. REKNESKAPSPRINSIPP NOTE 1. REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Rekneskapsprinsipp for aksjar i dotterselskap og tilknytte selskap Dotterselskap er selskap der morselskapet har kontroll og dermed avgjerande innverknad på selskapet sin finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eige meir enn 50% av stemmeberettiga kapital. Tilknytte selskap er selskap der Tussa har betydeleg innverknad og eig mellom 20% og 50% av stemmeberettiga kapital. Aksjar i dotterselskap og felleskontrollert verksemd er vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Aksjar i tilknytte selskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapen og eigenkapitalmetoden i konsernrekneskapen. Konsolideringsprinsipp I konsernrekneskapen er posten aksjar i dotterselskap erstatta med dotterselskapet sine eigedelar og gjeld. Konsernrekneskapen er utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminert. Kjøpte dotterselskap er rekneskapsført i konsernrekneskapen med basis i morselskapet sin kostpris. Kostpris er tilordna identifiserbare eigedelar og gjeld i dotterselskapet, som er ført opp i konsernrekneskapen til verkeleg verdi på kjøpstidspunktet. Eventuelle meirverdiar ut over det som kan verte vist til for identifiserbare eigedelar og gjeld er balanseført som goodwill. Goodwill er handsama som ein rest og er balanseført med den delen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Meir- (mindre-) verdiar i konsernrekneskapen er avskrive (inntektsført) over dei oppkjøpte eigedelane si forventa levetid. Felleskontrollert verksemd er verksemd der fleire deltakarar styrer i fellesskap og ingen har bestemmande innverknad på beslutningar. Deltaking i felleskontrollert verksemd vert rekneskapsført etter bruttometoden i konsernrekneskapen, dvs. at andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er inkludert i konsernrekneskapen i samsvar med eigardel. Konsernrekneskapen er utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskapa og felleskontrollert verksemd følgjer dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. Salsinntekter Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet (transaksjonstidspunktet). Inntektsføring av tenester skjer etter kvart som tenesta vert levert. Kraftproduksjon har fått godkjent elsertifikat basert på produksjon i 5 kraftverk. Inntekta frå elsertifikata er bokført på oppteningstidspunktet, dvs. produksjonsperioden. Opptent, ikkje fakturerte elsertifikat er verdsett til marknadspris. Ved fysisk og finansiell handel med kraft som er gjort opp med marginoppgjer, er gevinst eller tap på handelen bokført med nettobeløpet. Innanfor installasjonsverksemda er anleggskontraktar rekneskapsført etter løpande avrekning med påslag av forteneste, slik at inntekt er resultatført i takt med fullføring av prosjektet. Kontraktskostnadene er samanstilt med opptent inntekt. Fullføringsgraden på eit tidspunkt er målt som del påløpne kontraktskostnader av totale estimerte kontraktskostnader. Nettverksemda er regulert av styresmaktene, ved at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for kvart selskap. Konsernet inntektsfører inntektsramma inkludert ev. renter av mindreinntekt frå tidlegare år. Klassifisering og generelle reglar for vurdering av balansepostar Eigedelar bestemt til varig eige og bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar som er knytt til varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel viss dei skal betalast tilbake i løpet av eitt år etter tidspunktet for utbetaling. For gjeld er analoge kriterium lagt til grunn.

19 Nettverksemda er regulert av styresmaktene, ved at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for kvart selskap. Konsernet inntektsfører inntektsramma inkludert ev. renter av mindreinntekt frå tidlegare år. Klassifisering og generelle reglar for vurdering av balansepostar Eigedelar bestemt til varig eige og bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar som er knytt til varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel viss dei skal betalast tilbake i løpet av eitt år etter tidspunktet for utbetaling. For gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Omløpsmiddel er vurdert til lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Anleggsmiddel er vurdert til kostpris. Varige anleggsmidlar som har avgrensa levetid, vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Viss verkeleg verdi av anleggsmiddelet er lågare enn balanseført verdi, vert det gjort nedskriving til verkeleg verdi basert på prinsippa i rekneskapsstandarden om nedskriving. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er balanseført og avskrivne over driftsmiddelet si venta økonomiske levetid. Vedlikehald av driftsmidlar er kostnadsført under driftskostnader, medan påkostningar eller forbetringar er tillagt driftsmiddelet sin kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Byggjelånsrenter er aktivert. Anleggsbidrag er ført brutto i anleggsregisteret, og inntektsført i takt med avskrivinga på anleggsmiddelet som det er kravd anleggsbidrag for. Andre anleggsaksjar Andre anleggsaksjar er vurdert til lågaste av historisk kostpris og verkeleg verdi. Vassmagasin I samsvar med etablert praksis i bransjen, er magasinlagera ikkje tekne med i balansen. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av både generelle og individuelle vurderingar av fordringsmassen. For sluttbrukarkundefordringane er det avsett eit estimat basert på erfaringstal for tap. Meir-/mindreinntekt innanfor nettverksemda Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt (inntektsramme), utrekna i form av ei meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-/mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført anten som gjeld til eller fordring på nettkundane. Av akkumulert meir-/mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Marknadsbaserte investeringar Marknadsbaserte investeringar er vurderte til verkeleg verdi på balansedagen. Usikre forpliktingar Usikre forpliktingar er rekneskapsført dersom det er meir sannsynleg at dei kjem til oppgjer, enn at dei ikkje kjem til oppgjer. Beste estimat er nytta ved utrekning av oppgjersverdi. Pensjonar Ytingsbaserte pensjonsordningar blir vurdert til noverdien av framtidige pensjonsytingar som rekneskapsmessig er opptent på balansedagen. Pensjonsmidlar blir vurdert til verkeleg verdi. Endring i ytingsbaserte pensjonsforpliktingar som skuldast endringar i pensjonsplanar, blir fordelt over berekna gjennomsnittleg attståande oppteningstid. Ordningane blir bokført i samsvar med NRS 6. Perioden sin netto pensjonskostnad blir klassifisert som løns- og personalkostnader. Innskotsbasert pensjonsordning blir handtert i samsvar med lov om obligatorisk tenestepensjon. Konsernkontoordning Tussa Kraft AS inngår i konsernkontoordning saman med dotterselskapa. Innskotskonti og lånekonto er summert opp mot ein toppkonto som til ei kvar tid syner mellomverande mot banken. Til toppkontoen (som har negativ saldo) knyter det seg ein kassakreditt på 100 mill. kr. Rentekostnader til banken av negativ saldo på toppkontoen er klassifiserte som eksterne rentekostnader i mor og konsern. Renteinntekter eller rentekostnader i tilknyting til underkonti i konsernkontoordninga er klassifiserte som interne renteinntekter og interne rentekostnader i

20 oppteningstid. Ordningane blir bokført i samsvar med NRS 6. Perioden sin netto pensjonskostnad blir klassifisert som løns- og personalkostnader. Innskotsbasert pensjonsordning blir handtert i samsvar med lov om obligatorisk tenestepensjon. Konsernkontoordning Tussa Kraft AS inngår i konsernkontoordning saman med dotterselskapa. Innskotskonti og lånekonto er summert opp mot ein toppkonto som til ei kvar tid syner mellomverande mot banken. Til toppkontoen (som har negativ saldo) knyter det seg ein kassakreditt på 100 mill. kr. Rentekostnader til banken av negativ saldo på toppkontoen er klassifiserte som eksterne rentekostnader i mor og konsern. Renteinntekter eller rentekostnader i tilknyting til underkonti i konsernkontoordninga er klassifiserte som interne renteinntekter og interne rentekostnader i resultatrekneskapen til dei einskilde selskapa, og eliminerte i konsernet. Konsernkontoordninga er presentert netto i rekneskapen. Skattar Skatt på allmenn inntekt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt og endring i utsett skatt. Utsett skatt utgjer 27 % av mellombelse skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt skattemessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som reverserer i same periode, er utlikna. Netto utsett skattefordel er balanseført i den grad det er sannsynleg at denne kan bli nyttegjort. Utsett skatt og utsett skattefordel som kan balanseførast, er ført netto i balansen. Naturressursskatt For kraftverk med påstempla merkeyting på generator meir enn kva skal det svarast naturressursskatt. Naturressursskatten er utrekna for dei aktuelle kraftverka, og utgjer 1,3 øre/kwh basert på gjennomsnittleg produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten er avrekna mot ordinær inntektsskatt til staten. Grunnrenteskatt Kraftproduksjonen er også pålagt ein særskilt grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten er utrekna for kraftverk med merkeyting på generator over kva, og utgjer 31/30 % av normert resultat utover utrekna friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt kan framførast og motreknast mot seinare positiv grunnrenteinntekt i same kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt opptent i 2007 og seinare i eit kraftverk kan motreknast mot positiv grunnrenteinntekt opptent i eit anna kraftverk i same selskap eller konsern. Betalbar grunnrenteskatt for kraftverk med netto positiv grunnrenteinntekt er bokført som skattekostnad. Det er også endring i utsett skatt på grunnrente. For 2014 er det lagt til grunn 31/30 % utsett skatt på grunnrente. Viser elles til skattenoten der det er utarbeidd ein spesifikasjon av grunnrenteskatten i året. Finansielle instrument I rekneskapen er finansielle derivater handsama i samsvar med intensjonen i avtalane. Finansielle kraftkontraktar Konsernet nyttar finansielle bilaterale kontraktar, terminkontraktar (forward og futures) og opsjonar. Tussa inngår finansielle kontraktar hovudsakleg for å prissikre delar av kraftproduksjonen i Tussa Energi AS og prissikre delar av Tussa-24 AS sitt kraftkjøp som skal seljast vidare til sluttbrukarar. Dei finansielle kontraktane er hovudsakleg handla i terminmarknaden på Nasdaq OMX-børsen. Tap og gevinst på dei finansielle kontraktane er utrekna som differansen mellom kontraktspris og spotpris. Realiserte tap/gevinstar er resultatført i leveringsperioden. Tussa Energi AS har i tillegg ein eigen portefølje med finansielle kontraktar som er inngått med utgangspunkt i å tene på prissvingingar, altså trading. Både realiserte og urealiserte tap og gevinstar knytt til tradingporteføljen vert resultatført. Det er utarbeidd risikodokument som set rammer for den finansielle handelen og grense for risikoeksponeringa. Renteinstrument Rentebyteavtale er inngått for å tilpasse løpetid og rentesensitivitet i Tussa sin låneportefølje. Avtalen er inngått innanfor ramma av gjeldande rentesikringsstrategi. Rentebyteavtalar er styrt samla saman med konsernet sin totale innlånsportefølje. For nærare opplysningar om Tussa sin rentesikringsstrategi, sjå note 18 om risikostyring.

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer