ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS"

Transkript

1 ØKOLOGISK HANDBOK Jordkultur og næringstilgang NORSØK og GAN Forlag AS

2 GAN Forlag AS, Oslo utgave, 1. opplag Boka er utgitt med støtte fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Omslagsfoto: Herwig Pommeresche Fagredaktør: Grete Lene Serikstad Forlagsredaktør: Thor W. Kristensen Omslaget og innmaten er printet hos GAN Grafisk, Oslo. ISBN Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: NORSØK og GAN Forlag AS Peter Møllers vei Oslo E-post:

3 I N N H O L D 1 Arealvalg og skjøtsel Debio-regler Relevante støtteordninger Biologisk mangfold Kulturlandskap Planlegging av arealbruk Forurensning Flerfunksjonelt landbruk 16 2 Vekstskifte Effekter av vekstskifte 19 Forbedra næringsforsyning og jordfruktbarhet 19 Bedre ugrasregulering 19 Mindre problem med sjukdom og skadedyr Hvordan planlegge et vekstskifte 20 Individuelle tilpasninger til garden 21 Vekstskifte på husdyrgarder 21 Vekstskifte på garder med få eller ingen husdyr 22 Vekstskifte i grønnsaker 22 3 Jordprøver og jordanalyser Utstyr for jordprøver og analyser Uttak av prøver Kart 25 Prøvepunkt Fysiske analyser Kjemiske analyser 30 ph-analyser 30 AL-løselige stoff og K-HNO 3 31 Mineralsk nitrogen 31 Mikronæringsstoff Organisk materiale Tolking av data Spadediagnose 33 4 Næringstilgang 35 5 Jordas eget lager av plantenæringsstoff Innhold og tilgjengelighet Mineralisering og forvitring 37 6 Biologisk nitrogenfiksering Hvor mye nitrogen blir tilgjengelig ved biologisk nitrogenfiksering? Inokulering av belgvekstfrø Beregning av belgvekstenes nitrogensamling 46 7 Grønngjødsel Næringsinnhold i noen grønngjødslingsvekster Frigjøring av næringsstoff fra grønngjødsel Bruksområder for grønngjødsel Dyrkingsteknikk spesielt for grønngjødselvekster Regler og tilskudd 64 8 Husdyrgjødsel og pressaft Næringsinnhold i husdyrgjødsla Husdyrgjødselhandtering Smittefare ved husdyrgjødsel Regelverk Pressaft fra surfôrsilo 79 9 Husholdningsavfall Regelverk Innhold av næringsstoff Behandlingsmetoder Smittefare ved bruk av husholdningskompost Tang og tare Regelverk Næringsinnhold i tang og tare Handtering Steinmjøl Steinmjøl i jord Steinmjøl tilsatt organisk materiale Råfosfater Gjødslingsplanlegging Hvor mye gjødsel er tilgjengelig? Næringsstoffregnskap Transport og spredning av husdyrgjødsel og kompost Spredere for fast gjødsel 106 Universalvogn 106 Kastehjulspreder (Gafnerspreder) Spredere for halvblaut gjødsel Blautgjødselspredere 108 Gjødseltankvogn 108 Høytrykkspumper 108 Jetvogn 108 Vogn med stripespreder 109 Nedfelling 109 Vakuumvogn Transport gjennom slanger og rør 110 Gjødslingsmaskin 110 Slangespreder Jordarbeiding og jordpakking Pløying 114 Pløyedybde 115

4 I N N H O L D 14.2 Alternativer til vanlig pløying Jordløsning med andre redskaper Ugrasharving og jordarbeiding i mørke Jordpakking 117 Tiltak mot jordpakking Tiltak mot erosjon Drenering Økonomi 123 Tilskudd Jordundersøkelser og valg av dreneringsløsninger Grøfting med lukka grøfter 124 Grøfteavstand 125 Dybde 125 Fall 125 Grøftelengde 126 Filter 126 Grøftemateriell 127 Sekundærgrøfting 128 Punktdrenering Profilering Omgraving/jordblanding 130 Omgraving i hellende terreng 131 Omgraving i flatt terreng Regler for økologisk landbruksproduksjon Mikronæringsstoffer Regelverk Kjemiske mineralanalyser 150 Tolking av jordanalyser 151 Tolking av planteanalyser 151 Valg av analyse Plantenes evne til å ta opp mikromineraler Kilder for mikromineraler 153 Stikkordregister Vanning Jordas vannhusholdning Fordampning 134 Hvordan redusere fordampningen av vann Valg av vanningsutstyr Tidspunkt for vanning 136 Vannregnskap 137 Mengde Ulike kulturers behov for vann Vannkvalitet Gjødsling gjennom vanningsutstyret Vanning og soppsjukdommer Vanning og rotutvikling Kalk og kalking ph og plantetrivsel 143 ph og plantesjukdommer Kalking i økologisk landbruk Kalkverdi og kalkmengder Kalkingsmidler 147 Kalkstein og dolomitt 147 Skjellsand 147 Brent kalk 148 Avfallskalk og kalkholdig slagg 148 Biokalk/mikrokalk 148

5 F O R O R D Forord Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) si Handbok økologisk landbruk framstår nå i ny drakt. Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang er en del av denne handboka. Ellers finnes det egne utgivelser om matvekster, fôrvekster og husdyr. Handboka foreligger også på Internett (www.agropub.no) og blir der oppdatert kontinuerlig. Leseren har tilgang til mer informasjon gjennom at beslektede artikler, rapporter og annen kunnskap er tilgjengelig her. Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang er skrevet av fagfolk med stor kunnskap om økologisk landbruk generelt og med særlig innsikt i jordlære og plantenæring. Fra NORSØK har Anne-Kristin Løes, Reidun Pommeresche, Svein Øivind Solberg, Sissel Hansen, Kirsty McKinnon, Grete Lene Serikstad, Ketil Valde og Liv Solemdal bidratt. Kapitlet om transport og spredning av husdyrgjødsel og kompost er skrevet av Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole. Kari Bysveen ved Forsøksring i biologisk jord- og hagebruk for Telemark, Vestfold og Buskerud har skrevet kapitlet om vanning, mens Anders Hovde hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har skrevet om drenering. Arbeidet med handboka har vært leda av Turid Strøm og Grete Lene Serikstad ved NORSØK. Personer fra ulike fagmiljø har bidratt med nyttige innspill underveis. Guro K. Barstad og Liv Birkeland (NORSØK) har bearbeidet stoffet for denne utgivelsen, som kombinerer publisering på papir og Internett. Dette vil erstatte den opprinnelige handboka, som bestod av to ringpermer og et løsarksystem. Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang tar utgangspunkt i jordas egne ressurser, tiltak for god jordstruktur og stimulering av livet i jorda. Resirkulering av næringsstoffer er ei forutsetning for den økologiske driftsforma, og boka tar også for seg hvordan tilgjengeligheten av plantenæringsstoffer kan bedres gjennom biologisk nitrogenfiksering, bruk av ulike gjødselslag og kulturmetoder. Handboka er som tidligere retta mot veiledere innenfor landbruket, men også gardbrukere, lærere og andre som søker inngående kunnskap om økologisk produksjon, vil ha nytte av handboka. Den egner seg godt som et oppslagsverk der en lett finner fram til konkret informasjon om stell av jorda og sikring av god næringstilgang i det økologiske landbruket. Vi vil takke alle som på forskjellig vis har deltatt i arbeidet med Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang. En særlig takk til medarbeidere i GAN Forlag. Tingvoll, september 2003 Einar Lund

6

7 1 Arealvalg og skjøtsel Grete Lene Serikstad og Reidun Pommeresche, Norsk senter for økologisk landbruk Arealbruken på garden må planlegges godt, både for å få en vellykket og effektiv produksjon og av hensyn til natur, miljø og friluftsliv. Alle former for landbruk medfører inngrep i naturen ved at naturlige økosystemer erstattes av agroøkosystemer. Når man planlegger bruk av arealene på garden, er man derfor både agronom og bonde som skal benytte arealene til matproduksjon, men også landskapsforvalter. Arealvalg kan tilrettelegge for ei produktiv gardsdrift, men samtidig bør arealbruken resultere i et kulturlandskap som tar vare på og fremmer mangfoldet av planter og dyr og deres levesteder. AREALVALG OG SKJØTSEL Landbrukets kulturlandskap er et stadig viktigere produkt fra landbruket. Estetikk og biologisk mangfold i kulturlandskapet er synlige resultater av både driftsform og arealvalg. Ei utvikling mot et stadig mer effektivisert og industrialisert landbruk har blant annet bidratt til en ensretting av landskapet, forurensning, erosjon, gjengroing og lite biologisk mangfold. I økologisk landbruk er det et mål at landbruket drives slik at kulturlandskapet utgjør en positiv del av naturen. Det er dessuten et mål å sikre genetisk mangfold og artsrikdom. For å oppnå «et sjølbærende og vedvarende agro-økosystem i god balanse» er det nødvendig å samarbeide med naturen, ikke motarbeide den. Figur 1.1 Kulturlandskap på Vestlandet. Foto: Lise Grøva. Naturtyper som inngår i kulturlandskapet, kan fostre spesielle og til dels unike plante-, sopp- og dyresamfunn. Også i den mer intensive delen av produksjonen bør en ta hensyn til og spille på lag med den fauna og flora som trives i dyrkingspåvirkede systemer. De viktigste økologiske gratisytelsene som bonden kan få fra jordbrukets planter, dyr og

8 NORSØK Økologisk handbok mikroorganismer, er næringsstoffsirkulering og bedret jordstruktur, mindre angrep av plantesjukdommer, naturlig kontroll av skadedyr og økt biologisk mangfold. Ei langsiktig planlegging og tålmodighet legger til rette for disse økologiske «servicefunksjonene». 1.1 Debio-regler Debio-reglene har få minstekrav i form av konkrete regler for arealbruk. Under generelle avsnitt og anbefalinger blir imidlertid arealbruk nevnt flere ganger. Allsidig plantedyrking anbefales, og vekstskifte har en sentral betydning i økologisk landbruk. Randsoner mot konvensjonelt areal anbefales, slik som en naturlig åkerkant med busker og små trær, plantet hekk eller annen fysisk avgrensning. I punkt angis et minstekrav på 3 m med randsone mellom økologiske vekster og konvensjonelt dyrket areal. Her kan det dyrkes fôrvekster, grønngjødsel eller liknende. Matvekster bør ikke dyrkes nærmere enn 20 m fra sterkt trafikkerte veier. Punkt pålegger minst 3 m avstand mellom infiltrasjonsanlegg og areal med matvekster. I punkt står det om krav til aktiv kultivering. Under anbefalinger i punkt 3.9 Fôr fra utmarksområder pekes det på den store betydningen utmarksområder kan ha i gardsdrifta, både som ressursgrunnlag og for et allsidig plante- og dyreliv. I punkt 3.11 blir det anbefalt at produktiv matjord i størst mulig grad blir benyttet til mat- og fôrvekster. Alternative produksjoner, for eksempel blomster eller juletrær, kan være aktuelt for å styrke næringsgrunnlag og allsidighet. Om det generelle driftsopplegget i husdyrhold (punkt 4.1) nevnes de store beiteressursene i høyfjell og utmark. Husdyr i utmark bidrar til å vedlikeholde et kulturlandskap som fremmer biologisk mangfold. Uteareal for husdyra utenom beitesesong omtales i punkt 4.4. Gjødsla på utearealet skal ikke være en forurensningsfare. Arealet skal være tilrettelagt slik at det er uproblematisk for dyra å gå ut og inn. Dyra skal ha mulighet til å søke ly ute. I punkt 4.9 Bihold anbefales det å tilrettelegge for vekster rundt bigarden slik at behovet for kunstig vårfôring blir redusert. I punkt settes minstekrav for bienes trekkområde. 1.2 Relevante støtteordninger De generelle areal- og kulturlandskapstilleggene blir gitt med betingelser om at spesielle tiltak som blant annet bakkeplanering, fjerning av åkerholmer, oppdyrking av skogbryn, sprøyting av kantvegetasjon, kanalisering av elver og bekker og lukking av grøfter skal unngås. Fra 2003 er det obligatorisk med miljøplan for arealer det søkes om produksjonstilskudd for. Målet med miljøplanene er blant annet å forbedre

9 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 miljøet og å synliggjøre bondens jobb som matprodusent og arealforvalter. Tanken er å samordne tiltak som har en miljøeffekt, i et statlig miljøprogram. Kulturlandskapstiltak vil også inngå i dette programmet. Tilskudd til spesielle tiltak i kulturlandskapet Tilskuddet til spesielle tiltak i kulturlandskapet skal bidra til å ivareta miljøverdiene i kulturlandskap tilknyttet landbruksområder. Målet er å fremme tiltak i landskapet og på freda og verneverdige bygninger gjennom vedlikehold, skjøtsel og istandsetting. Tilskuddene kan blant annet innvilges for tiltak som tjener til å: 1 bevare og fremme biologisk mangfold i eller i tilknytning til jordbrukslandskapet 2 holde gammel kulturmark i inn- eller utmark i hevd 3 fremme tilgjengelighet, opplevelseskvalitet og landskapsbilde i eller i tilknytning til jordbrukslandskapet 4 bevare kulturminner og kulturmiljøer ved skjøtsel og vedlikehold Tilskudd til miljøretta omlegging i kornområder Tilskuddet til miljøretta omlegging i kornområder gis for å redusere erosjon på utsatte arealer. Målet med tilskuddet er å stimulere til utvikling av miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon. Ordningen gjelder for arealer som er utsatt for erosjon eller arealavrenning, og som har lav avkastningsevne i kornproduksjon. Den omfatter etablering og drift av beiter og arealer for produksjon av høy, frø, vekster for bioenergi eller andre vekster som gir god beskyttelse mot erosjon. Tilskudd til endra jordarbeiding med mer Tilskuddet til endra jordarbeiding med mer gis for å unngå eller redusere jordarbeiding om høsten og stimulere til etablering av vegetasjon for å redusere erosjon og arealavrenning fra jordbruksareal. Følgende driftsopplegg og jordarbeidingsmetoder kan godkjennes for tilskudd: 1 Korn- og oljevekstareal som ikke jordarbeides om høsten. Omfatter også erter, frøeng siste høstingsår og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand og der en bare høster overjordiske deler 2 Lett høstharving på arealer med vekster som nevnt under foregående punkt 3 Direktesådd høstkorn og høstkorn sådd etter lett høstharving 4 Fangvekster i åpen åker 5 Grasdekte vannveier eller grasdekte striper i åkerarealer og i ompløyd eng Tilskudd til erosjonsforebyggende tiltak Tilskuddet til erosjonsforebyggende tiltak gis for å hindre eller redusere erosjon og arealavrenning fra jordbruksareal. Investeringsstøtte til miljøtiltak Investeringsstøtte til miljøtiltak omfatter tiltak som fangdammer, leplanting og vegetasjonssoner.

10 NORSØK Økologisk handbok 1.3 Biologisk mangfold Økologisk forsvarlig bruk av jorda har betydning for alle jordorganismene som lever nede i selve jordsmonnet. De minste organismene kan ses på som jordas «plankton», som andre lever og styres av. Den rolla som organismene i jorda har, er det spesielt viktig å ta hensyn til ved økologisk drift, hvor flora og fauna i jorda er viktig for sirkulering av næringsstoff, omdanning av organisk materiale og oppbygging av humus og jordstruktur. Tilførsel av organisk materiale (husdyrgjødsel, planterester, grønngjødsel) fremmer omtrent alle jordlevende grupper betydelig. Godt drenert jord er viktig for at livet i jorda skal få «puste». Figur 1.2 Figuren viser gjennomsnittlig antall organismer per kvadratmeter åkerjord. Merk at aksen er brutt. Illustrasjon: Anne de Boer. Meitemark, løpebiller og edderkopper blir mest utsatt ved tradisjonell jordarbeiding, mens midd, spretthaler og mikroorganismer blir påvirka i mindre grad. At de største rammes hardest, skyldes at de har lengst livssyklus og trenger lengre tid for å oppnå samme populasjonsstørrelse som før jordarbeidingen. Hvilke planter man har på arealet, virker også inn på livet i jorda. Hvis det for eksempel bare dyrkes planter med grunt rotsystem, vil heller ikke organismene i jorda trenge særlig langt ned i jordprofilet. Jordpakking virker også negativt på livet i jorda.

11 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 Figur 1.3 Figuren viser de viktigste gruppene jordorganismer og hvordan gjennomsnittlig individstørrelse plassererer dem i mikro-, meso-, makro- og megafauna. Kantsoner som åkerkanter, leplantinger og skogkratt er viktige overvintringssteder og bosted for en rekke insekter og edderkopper. Slike kantsoner har ofte en rik botanisk sammensetning, og vil kunne fostre flere insekter: både nyttedyr og føde til fugler og amfibier. Et konkret tiltak for å stimulere det biologiske mangfoldet og samtidig oppnå nytteeffekt er å legge til rette for insektetende organismer, for eksempel ved å sette opp fuglekasser og lage skjulested for pinnsvin og spissmus. Mange pionerplanter opptrer gjerne som ugras, og kan ha viktige økologiske funksjoner ved at de er vertsplanter for ulike biller og andre insekter. For eksempel er flere biller og noen sommerfugler avhengig av brennesle. Likeledes har høymole, ryllik, tistler og erteblomster en artsrik billefauna. Bruk av husdyrgjødsel, kompost, grønngjødsel og vekstskifte virker inn på jordfaunaen, men også på faunaen i åkeren, åkerkanten og enga. Biologisk mangfold må sikres, og de økologiske «servicefunksjonene» bør fremmes gjennom planleggingen også på de mer intensivt drevne arealene. Ved å ha flere ulike plantearter i engblandinger, ulike kornsorter, kornslag, underkulturer og noen arealer som ikke blir gjødslet, kan man øke den botaniske sammensetningen på garden, bevare genetisk mangfold i produksjonen og få et mer allsidig fôr til dyra. Ved å ha striper med blomsterblanding sammen med grønnsakene, korn eller frukt kan man legge forholdene til rette for nytteinsekter og pollinerere av ulike slag, få en grønngjødseleffekt og redusere mengden ugras. Noe ugras (opp mot 15 %) er vist å ha en positiv betydning for insektfaunaen i åkeren.

12 NORSØK Økologisk handbok Huskeliste for jordas mikroorganismer og fauna Tilstrebe et allsidig vekstskifte med: vekster som fikserer nitrogen vekster som fremmer danning av mykorrhiza vekster med velutviklet og dyptgående rotsystem samdyrking flerårige vekster Bearbeide jorda etter behov, og redusere den der det er mulig Unngå jordpakking Ha plantedekke året rundt Tilføre organisk materiale i passende mengde 1.4 Kulturlandskap En rekke elementer i jordbrukslandskapet bør vernes og vedlikeholdes. Det gjelder for eksempel kantsoner, brønner, dammer og andre vannelementer, åkerholmer, restbiotoper, enkelttrær, leplanting, åpne grøfter og steingjerder. Effektiviseringa i landbruket de siste 50 åra har ført til at disse elementene mange steder er fjernet. Figur 1.4 Hveteåker. Foto: Svein Skøien. I en økologisk driftsform vil slike elementer bidra til å styrke grunnlaget for ei bærekraftig drift. Det kan derfor være aktuelt å tilbakeføre slike elementer

13 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 ved å gjenskape dammer, åpne lukka grøfter eller plante til erosjonsutsatte arealer i bakkeplanerte områder. Likeledes er bevaring og skjøtsel av eldre og nyere kulturminner viktig og krever aktsomhet av grunneier. Kunnskap om kulturminner blir fort glemt fra en generasjon til den neste. Notater om slike minner på garden, både eldre og nyere, er derfor viktig historisk materiale. Aktivt beitebruk er en viktig del av arealbruken på garder med husdyr. Beiting åpner landskapet og gir større variasjon både estetisk og biologisk. På garder som legger om til økologisk drift, kan det være aktuelt å ta i bruk gjengrodde beiteområder. Les mer om beiting i kapitlet Inn- og utmarksbeite i handboka Fôrvekster i samme serie. 1.5 Planlegging av arealbruk Omlegging til økologisk drift vil i varierende grad endre arealbruken på garden, avhengig av utgangspunktet og målene med den økologiske drifta. Behov for aktive skjøtseltiltak, forbedringer og eventuelle tiltak kan innarbeides i en egen driftsplan for skjøtsel på garden. En slik plan kan gi bedre oversikt over mål for tiltakene, arbeidsomfang, framdrift, tidsforbruk og praktiske resultater. I planen er det viktig å ikke bare fokusere på areal- og naturressurs-situasjonen. De menneskelige ressursene er minst like avgjørende for utviklingen på garden. Det er viktig å beskrive de kulturminnene som finnes, hvilken tilstand de er i, og om de trenger skjøtsel. Kulturminnene bør gjøres synlige og tilgjengelige gjennom for eksempel rydding og tynning av vegetasjon, vedlikehold av hus og gjerder, merking og enkel informasjon. Miljøplan i landbruket Miljøplanen er en påbygning av Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), og erstatter miljø- og ressursplan. Planen er ei «egenmelding» der en kan følge med miljøstatus på eget bruk, planlegge og dokumentere ulike tiltak en treffer for å forbedre miljøet ytterligere, og skjøtte kulturlandskapet på garden. I miljøplanen inngår det flere elementer som allerede finnes i gjødselplanen, slike som kart over innmarka og sprøytejournal. Nytt er blant annet et miljøplankart med inntegning av en del miljøverdier. Ei årlig sjekkliste må også fylles ut. Planen er delt i to deler, der den første delen er obligatorisk for alle som søker produksjonstilskudd. Trinn to er for dem som ønsker å gjøre en ekstra miljøinnsats. NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogbrukskartlegging) har utarbeidet et kartleggingsverktøy som med utgangspunkt i vegetasjonskart vurderer utmarkas verdi som beite. Slike beitebruksplaner gjør det mulig å innarbeide beiting i arealplanlegging på ulike nivå. Permakulturplan for gardsbruk Utarbeiding av en permakulturplan kan være praktisk ved økologisk planlegging. Det innebærer en bevisst utforming av miljøet ved at en tar

14 NORSØK Økologisk handbok i bruk en helhetlig planleggingsmetode og praktiske arbeidsprosesser. Målet er å skape stabile, sjølberga systemer. Som planleggingsredskap er planen godt tilpasset økologisk landbruk. Den som utarbeider en permakulturplan, arbeider på tvers av sektorer og ser blant annet på jord- og skogbruk, arkitektur, energi, klima og vannrensing i sammenheng. Det er et mål at hver del (for eksempel husdyr, hekker, hus) i systemet skal ha minst tre funksjoner, og hver funksjon skal ivaretas av flere deler. Ved valg av trær og busker til leplanting kan man for eksempel velge lokale treslag, med bær til fugl eller folk, som gir ly mot vinden og holder jorda på plass. Videre kan et lite skogholt ha funksjon som leplanting, være overvintringssted for insekter og edderkopper, gi ly for småvilt, gi materialer til gjerdepåler og øke det botaniske mangfoldet på garden. Kunnskap om klimaet er nødvendig for å utarbeide en permakulturplan. Store randsoner som gir positive kanteffekter, er viktige elementer i landskapet. Soneinndeling av landskapet, avhengig av avstand fra bygninger og bruksmåte, gir en nyttig organisering av arealene. Norsk Permakulturforening formidler kontakt til personer som utarbeider permakulturplaner for gardsbruk. Kantsoner Kantsoner er generelt sagt overgangssoner mellom ulike miljø. Disse er varierte og produktive og har stor verdi for dyrelivet i jordbrukslandskapet. De bør være minst 2 3 m brede og ha flere års varighet. Figur 1.5 Landskap med rug. Foto: Svein Skøien. I økologisk drift er grenser til konvensjonelle areal særlig viktige kantsoner. Disse må planlegges nøye, bruk gjerne flerårige vekster. Minsteavstand mellom økologisk og konvensjonell arealgrense er 3 m.

15 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 Arealer nær trafikkerte veger bør ikke brukes til matproduksjon. Her kan det dyrkes fôr eller grønngjødsel. Miljøplanting Miljøplantinger er varige plantetiltak for å bedre miljø, klima og grønnstruktur i kulturlandskapet, og omfatter fangplanting, leplanting og landskapsplantinger. Busker, trær, gras og urter kan brukes i slike plantinger, og artene må velges etter plassering og hensikt. Velg ikke arter som bidrar til å oppformere skadedyr til plantekulturen på stedet. Noen arter virker gunstig på bestanden av nyttedyr, for eksempel trær som fungerer som tilholdssted for fugler som beiter på skadeinsekter. Lokale planteskoler kan gi nyttige tips om plantevalg. Bestill gjerne plantene to til tre år på forhånd for å være sikker på at de er leveringsklare før planting. Fangplanting brukes for å armere markoverflata og redusere erosjon og avrenning. Plantene bør være rasktvoksende og ha stort vann- og næringsopptak. Leplanting brukes i værharde strøk for å bedre avdrått og trivsel for beitedyr, planteproduksjon i jordbruket og landskapsvern. Busker og trær som brukes, bør ha rask vekst, tett løvverk og dypt rotnett, være vindsterke, og salttolerante i kyststrøk. Plantingen kan bestå av én til ti rekker med busker og trær. Dette gir bedre levevilkår for både nytte- og skadeorganismer, blant annet ved at det forbedrer overvintringsmulighetene. Leplanting etableres på tvers av framherskende vindretning. Landskapsplantinger brukes for å forbedre landskapet og dyre- og plantelivet. Slik planting kan for eksempel brukes til å dele opp store skifter. Vellykket etablering vil gi klimaforbedringer og mindre fare for avrenning og erosjon. 1.6 Forurensning Forurensning er svært ofte næringsressurser på avveie. På en økologisk gard er næringsmengden som tilføres utenfra, mindre enn på en konvensjonell gard. Næringsmengden i omløp er derfor begrenset, og den økologiske bonden har ikke råd til å forurense. For å unngå forurensning eller erosjon må en ha et godt gjennomtenkt driftsopplegg og vedlikeholde silo og gjødselkjeller. Deponering eller brenning av fôrrester, treavfall, metallskrap eller liknende i egne fyllinger er ulovlig. Bare masser som jord, stein og grus hører hjemme slike steder. Punktutslipp er store eller små forurensende utslipp fra bygninger og anlegg. Slike utslipp inneholder ofte lett nedbrytbart organisk materiale, som silopressaft og avrenning fra gjødsellager. Når dette materialet kommer i vann under gunstige temperaturforhold, blir det en voldsom bakterie- og algevekst. Rutinemessig egenkontroll av bygg og anlegg kan avsløre slike problemer i en tidlig fase, før de blir uhandterlige.

16 NORSØK Økologisk handbok 1.7 Flerfunksjonelt landbruk Uansett tidsperspektiv for planlegging av arealbruk er det nødvendig å ta hensyn til eventuelle nye funksjoner som gardens arealer kan få. Bruken av arealene i forhold til andre verdier enn bare produksjonen blir tillagt økende vekt fra storsamfunnet. Dette får konsekvenser for bruken av arealene på garden. Å tenke flerfunksjonelt landbruk er derfor stadig viktigere, og i mange økologiske driftsopplegg vil det være en naturlig del av drifta. Gardsbutikk, videreforedling, gardsturisme, besøksgard, «grønn omsorg» og friluftsliv er aktuelle aktiviteter på noen garder. I slike sammenhenger må en kanskje ta hensyn til ulike typer bruk av arealet, slik som for eksempel behov for atkomst til jordbrukslandskapet i form av stier for allmennheten. Eksisterende ferdselsårer skal holdes åpne. Tilrettelegging for ferdsel er også aktuelt der eksisterende stier og turveier kan knyttes sammen i et sammenhengende nett. Dette kan bidra til å løse konflikter og bedre allmennhetens atkomstmuligheter. Utforming av tun og hus med naturlig avskjerming av privat bolig mot fellesareal er viktig for trivselen hos alle parter. Figur 1.6 Foredling av melka på egen gard er krevende, men resultatene kan bli svært vellykka. For mange gardbrukere er også den direkte kontakten med kunden verdifull. Bildet viser salg av ost på en markedsdag på Tingvoll. Foto: Anita Land.

17 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 Huskeliste for kulturlandskap og biologisk mangfold Lag skjøtselplan. Bruk beiting aktivt i landskapsskjøtselen. Unngå for store åkerteiger. Oppretthold kantvegetasjon. Unngå isolering av restbiotoper. Lag kantsoner, miljøplantinger og våtmarkselementer. Ta vare på verdifulle enkeltelementer. Legg til rette for dyrelivet, for eksempel med fuglekasser, skjulesteder eller viltåkrer. Tenk miljø ved bygging av nye tekniske anlegg. Unngå punktutslipp, erosjon og avrenning. Anbefalt litteratur Framstad, E. og I.B. Lid (red.). 1998: Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier. Universitetsforlaget Grue, U.D. 1997: Økologiske rensetiltak og miljøplantinger. Planter skaper bedre miljø. 1. Veileder. Forskningsparken i Ås Grue, U.D. 1997: Økologiske rensetiltak og miljøplantinger. Planter skaper bedre miljø. 2. Rådgiver. Forskningsparken i Ås Jacobsen, R. 2001: Tun, bygninger og økologi. Landbruksforlaget Landbrukets Forsøksringer 1999: Kulturlandskap og miljøtiltak. Studiehefte LFR og KSL. Landbruksforlaget Landbrukets Forsøksringer. 1999: Skjøtsel av kulturlandskap. Studieperm Landbruksdepartementet. 2000: Landbruksdepartementets miljøhandlingsplan Leisner, M. 1992: Permakultur 5 gardsbruk. Rapport nr. 12, 30- bruksprosjektet. Norsk senter for økologisk landbruk Mansvelt, J.D. van der og M.J. van der Lubbe. 1999: Checklist for sustainable Landscape Management. Elsevier Verlag Pommeresche, R. 2000: Fauna i landbruksjord mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll

18 NORSØK Økologisk handbok 2 Vekstskifte Ketil Valde, Norsk senter for økologisk landbruk Vekstskifte innebærer at ulike plantekulturer avløser hverandre på det samme skiftet. Dette har mange gunstige virkninger som gjør at vekstskifte har en sentral plass i økologisk landbruk. I vekstskiftet legges mye av grunnlaget for hvor vellykket planteproduksjonen blir, og for hvor stor arbeidsinnsats som blir nødvendig. Et vanlig vekstskifte er tre fire år med eng, etterfulgt av ett år med korn, potet eller grønnfôr. Deretter følger ett til tre år med grønnsaker og/eller korn før arealet igjen legges i eng, gjerne med korn eller grønnfôr som dekkvekst. I Norge er jord som er egnet til åkerkulturer, en begrenset ressurs. Et viktig utgangspunkt for en vekstskifteplan er derfor å utnytte dyrket jord mest mulig til direkte menneskemat, i stedet for å bruke den til produksjon av dyrefôr. På mange bruk er likevel de naturgitte forholdene slik at en bør begrense eller unngå åkerkulturer og heller satse på flerårige vekster som krever minimalt med jordarbeiding. Kulturveksten som sist var på et skifte, kalles forkulturen til den påfølgende veksten, og påvirker i stor grad vekstvilkårene til denne. Det er derfor viktig å ha en egnet forkultur. Eksempel på et vekstskifte fra en husdyrgard 1. år: grønnfôr med attlegg 2. år: 1. års eng 3. år: 2. års eng 4. år: 3. års eng 5. år: grønnfôr med raigras 6. år: radkulturer I det følgende beskrives kort de viktigste effektene av vekstskifte, og det gis tips om praktisk framgangsmåte ved planlegging og hva en bør ta hensyn til i planen. For å klarlegge plasseringa av de enkelte vekstene i vekstskiftet henvises det til dyrkingsbeskrivelser for den enkelte kultur i handbøkene Fôrvekster og Matvekster i samme serie.

19 VEKSTSKIFTE KAPITTEL Effekter av vekstskifte Vekstskifte virker inn på en lang rekke forhold, men de viktigste er næringsforsyning og jordfruktbarhet, ugrassituasjonen og forekomstene av sjukdommer og skadedyr. Forbedra næringsforsyning og jordfruktbarhet Vekstskiftet har stor innvirkning på næringsforsyningen og fruktbarheten i jorda. Et godt vekstskifte bygger opp en god og fruktbar jord som gir gode avlinger. Ved å veksle mellom nærende og tærende vekster kan en utnytte jordas produksjonskapasitet. Det er viktig at de nærende og jordforbedrende vekstene har en så stor plass i vekstskiftet at jordfruktbarheten ikke reduseres med tida. En forutsetning er å velge vekster som passer til naturgitte forhold som jordsmonn og klima, ellers vil en vanligvis få små og dårlige avlinger, samtidig som at arbeidsinnsatsen ofte blir unødvendig høy. Bruk av belgvekster gir økt nitrogentilgang i jorda. Belgvekstene kan inngå i eng og grønnfôr eller dyrkes alene eventuelt som grønngjødsel. Etter vekster som bidrar til å øke næringstilgangen i jorda, kan det dyrkes næringskrevende vekster. Kulturer som trenger mindre næring, plasseres seinere i vekstskiftet. Vekstskiftet bør inneholde både planter med grunne og dype røtter slik at næringen hentes fra de ulike sjikta i jorda. På grunn av at ulike plantearter har varierende evne til å ta opp ulike stoff i jorda, blir det i et godt vekstskifte ikke så lett mangel på enkelte mineraler og næringsstoff. For eksempel har rug, høsthvete, lupin og mange engvekster relativt dype røtter, mens erter og løk har grunne rotsystemer. Bedre ugrasregulering Samme vekst år etter år fører til økt innslag av enkelte ugrasarter. Motsatt vil jordarbeiding og ulike vekster med forskjellig dyrkingsteknikk virke hemmende på forskjellige ugrasarter. All erfaring og forskning viser at vekstskifte er ei nødvendig forutsetning for å få god kontroll med ugraset. Kulturer som konkurrerer godt med ugraset, og som gjør det mulig å drive effektiv ugrasregulering, bør komme før kulturer som konkurrerer dårlig med ugras, og der en ikke kan regulere ugraset effektivt. Gjentatte kulturer som har en undertrykkende virkning på ugraset, er en effektiv måte å få kontroll med et ugrasproblem på. I åkerkulturer kan eng ha en gunstig effekt i vekstskiftet, mens åkerkulturer som for eksempel potet kan ha en god virkning mot en del ugras i eng. Mindre problem med sjukdom og skadedyr Mange plantesjukdommer følger en bestemt planteart eller -slekt. Smittekilder kan overvintre på åkeren, og gi omfattende skade dersom samme kultur plasseres på det samme skiftet påfølgende år.

20 NORSØK Økologisk handbok Sjukdommer og skadedyr forebygges ved å holde tilstrekkelig avstand i tid og rom mellom hver gang en kultur opptrer i vekstskiftet. Unngå også nær beslektede arter. 2.2 Hvordan planlegge et vekstskifte Når en gard legger om til økologisk drift, må det lages en godt fundamentert plan for vekstskiftet. Faktorer du må ta hensyn til når du planlegger vekstskiftet: 1 Hvilke produksjoner skal det være på garden? Her må det blant annet tas hensyn til naturgitte forhold, bondens interesser, marked, maskiner, redskap og økonomi. 2 Hvor stor produksjon må det være av de enkelte produktene (for eksempel fôr til husdyra), og hvor mye areal går da med til de enkelte produksjonene? De arealene på garden som ikke skal med i et vekstskifte, plukkes ut. Garden deles så inn i praktiske, funksjonelle skifter som skal inngå i vekstskifteplanen. 3 Skal ulike deler av garden ha forskjellige vekstskifter? Skiftene som skal inngå i samme vekstskifteplan, grupperes. Eksempler på slike grupper er skifter der det bør være ekstensivt vekstskifte (på grunn av mye stein, erosjonsfare eller liknende), eller skifter der det er ønskelig å ha mye åpen åker og et mer intensivt vekstskifte. Dersom antall år i omløpet er likt med antall skifter, vil det forenkle planleggingen. Samme framgangsmåte kan være formålstjenlig ved forandring av vekstskiftet på en allerede omlagt gard. Da er det viktig å ha klart for seg hva som er årsaken til at det er behov for endring, og hva en ønsker å oppnå. Er det for eksempel problemer knyttet til ugras, sjukdom eller næringssvikt? Det er viktig å observere om det etablerte vekstskiftet fungerer bra. Avlingsnivå, jordprøvetaking og spadediagnose gir informasjon om tilstanden og utviklingen i jorda (se kapitlet Jordprøver og jordanalyser). Det kan også være smart å sette seg inn i hvordan vekstskiftet var på gardene i bygda før kunstgjødsel og sprøytemidler ble vanlige. Det lå mye erfaring bak vekstskiftet som ble drevet da. Unngå erosjon Åpen jord uten plantedekke gjennom vinteren, mye regn og bratte jorder er faktorer som hver for seg øker faren for erosjon. En god regel er å alltid forsøke å ha et mest mulig kontinuerlig plantedekke på jorda hele året rundt. I korn kan dette oppnås ved for eksempel å så en underkultur av hvitkløver som vokser fram etter at kornet er høstet, og som dekker jorda gjennom vinteren. Hvitkløver kan imidlertid bli et vanskelig ugras året etter, så igjen må opplegget passe inn i en total sammenheng. Et annet eksempel er å så inn fangvekster etter tidligkulturer. Der erosjonsfaren er stor, bør det uansett

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 4 I 2009 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster Redaksjon: Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Økologisk småskrift NR 1 2007 SMÅSKRIFT Meitemark og jordforbedring Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Andre småskrifter fra Bioforsk Økologisk landbruk - Planter som jorddekke

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Ansvarlig utgiver: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Utgivelsesår 2012 Bidrag tekst: Hans Gaffke og Animalia v/torbjørn Refsund Foto: Fylkesmannen

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

Nytt liv til landbruket

Nytt liv til landbruket Nytt liv til landbruket lokal økologisk mat i felleskap Verdier og mål i Øverland Andelslandbruk BA 2010 Øverland Andelslandbruk BA Gamle Ringeriksvei 123 1356 Bekkestua www.overlandel.no Beskriver verdier,

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede Veiledningshefte Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Forfattere: Lena Lie Bergheim, ernæringsfysiolog, Bioforsk Økologisk Liv Solemdal,

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

Årsmelding 2009. Grønt regnskap

Årsmelding 2009. Grønt regnskap Årsmelding 29 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl Layout: Øivind Sørensen Trykk: Follotrykk AS Takk til alle som

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap Ski kommune Årsmelding 211 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl, senior miljørådgiver, Sweco Norge AS Layout: Øivind

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Ski kommune. Årsmelding 2012. Grønt regnskap

Ski kommune. Årsmelding 2012. Grønt regnskap Ski kommune Årsmelding 2012 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 3010, 1402 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 00 Redaktør: Linn Marie Heimberg, klima- og miljøvernrådgiver Layout:

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer