ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS"

Transkript

1 ØKOLOGISK HANDBOK Jordkultur og næringstilgang NORSØK og GAN Forlag AS

2 GAN Forlag AS, Oslo utgave, 1. opplag Boka er utgitt med støtte fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Omslagsfoto: Herwig Pommeresche Fagredaktør: Grete Lene Serikstad Forlagsredaktør: Thor W. Kristensen Omslaget og innmaten er printet hos GAN Grafisk, Oslo. ISBN Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: NORSØK og GAN Forlag AS Peter Møllers vei Oslo E-post:

3 I N N H O L D 1 Arealvalg og skjøtsel Debio-regler Relevante støtteordninger Biologisk mangfold Kulturlandskap Planlegging av arealbruk Forurensning Flerfunksjonelt landbruk 16 2 Vekstskifte Effekter av vekstskifte 19 Forbedra næringsforsyning og jordfruktbarhet 19 Bedre ugrasregulering 19 Mindre problem med sjukdom og skadedyr Hvordan planlegge et vekstskifte 20 Individuelle tilpasninger til garden 21 Vekstskifte på husdyrgarder 21 Vekstskifte på garder med få eller ingen husdyr 22 Vekstskifte i grønnsaker 22 3 Jordprøver og jordanalyser Utstyr for jordprøver og analyser Uttak av prøver Kart 25 Prøvepunkt Fysiske analyser Kjemiske analyser 30 ph-analyser 30 AL-løselige stoff og K-HNO 3 31 Mineralsk nitrogen 31 Mikronæringsstoff Organisk materiale Tolking av data Spadediagnose 33 4 Næringstilgang 35 5 Jordas eget lager av plantenæringsstoff Innhold og tilgjengelighet Mineralisering og forvitring 37 6 Biologisk nitrogenfiksering Hvor mye nitrogen blir tilgjengelig ved biologisk nitrogenfiksering? Inokulering av belgvekstfrø Beregning av belgvekstenes nitrogensamling 46 7 Grønngjødsel Næringsinnhold i noen grønngjødslingsvekster Frigjøring av næringsstoff fra grønngjødsel Bruksområder for grønngjødsel Dyrkingsteknikk spesielt for grønngjødselvekster Regler og tilskudd 64 8 Husdyrgjødsel og pressaft Næringsinnhold i husdyrgjødsla Husdyrgjødselhandtering Smittefare ved husdyrgjødsel Regelverk Pressaft fra surfôrsilo 79 9 Husholdningsavfall Regelverk Innhold av næringsstoff Behandlingsmetoder Smittefare ved bruk av husholdningskompost Tang og tare Regelverk Næringsinnhold i tang og tare Handtering Steinmjøl Steinmjøl i jord Steinmjøl tilsatt organisk materiale Råfosfater Gjødslingsplanlegging Hvor mye gjødsel er tilgjengelig? Næringsstoffregnskap Transport og spredning av husdyrgjødsel og kompost Spredere for fast gjødsel 106 Universalvogn 106 Kastehjulspreder (Gafnerspreder) Spredere for halvblaut gjødsel Blautgjødselspredere 108 Gjødseltankvogn 108 Høytrykkspumper 108 Jetvogn 108 Vogn med stripespreder 109 Nedfelling 109 Vakuumvogn Transport gjennom slanger og rør 110 Gjødslingsmaskin 110 Slangespreder Jordarbeiding og jordpakking Pløying 114 Pløyedybde 115

4 I N N H O L D 14.2 Alternativer til vanlig pløying Jordløsning med andre redskaper Ugrasharving og jordarbeiding i mørke Jordpakking 117 Tiltak mot jordpakking Tiltak mot erosjon Drenering Økonomi 123 Tilskudd Jordundersøkelser og valg av dreneringsløsninger Grøfting med lukka grøfter 124 Grøfteavstand 125 Dybde 125 Fall 125 Grøftelengde 126 Filter 126 Grøftemateriell 127 Sekundærgrøfting 128 Punktdrenering Profilering Omgraving/jordblanding 130 Omgraving i hellende terreng 131 Omgraving i flatt terreng Regler for økologisk landbruksproduksjon Mikronæringsstoffer Regelverk Kjemiske mineralanalyser 150 Tolking av jordanalyser 151 Tolking av planteanalyser 151 Valg av analyse Plantenes evne til å ta opp mikromineraler Kilder for mikromineraler 153 Stikkordregister Vanning Jordas vannhusholdning Fordampning 134 Hvordan redusere fordampningen av vann Valg av vanningsutstyr Tidspunkt for vanning 136 Vannregnskap 137 Mengde Ulike kulturers behov for vann Vannkvalitet Gjødsling gjennom vanningsutstyret Vanning og soppsjukdommer Vanning og rotutvikling Kalk og kalking ph og plantetrivsel 143 ph og plantesjukdommer Kalking i økologisk landbruk Kalkverdi og kalkmengder Kalkingsmidler 147 Kalkstein og dolomitt 147 Skjellsand 147 Brent kalk 148 Avfallskalk og kalkholdig slagg 148 Biokalk/mikrokalk 148

5 F O R O R D Forord Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) si Handbok økologisk landbruk framstår nå i ny drakt. Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang er en del av denne handboka. Ellers finnes det egne utgivelser om matvekster, fôrvekster og husdyr. Handboka foreligger også på Internett (www.agropub.no) og blir der oppdatert kontinuerlig. Leseren har tilgang til mer informasjon gjennom at beslektede artikler, rapporter og annen kunnskap er tilgjengelig her. Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang er skrevet av fagfolk med stor kunnskap om økologisk landbruk generelt og med særlig innsikt i jordlære og plantenæring. Fra NORSØK har Anne-Kristin Løes, Reidun Pommeresche, Svein Øivind Solberg, Sissel Hansen, Kirsty McKinnon, Grete Lene Serikstad, Ketil Valde og Liv Solemdal bidratt. Kapitlet om transport og spredning av husdyrgjødsel og kompost er skrevet av Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole. Kari Bysveen ved Forsøksring i biologisk jord- og hagebruk for Telemark, Vestfold og Buskerud har skrevet kapitlet om vanning, mens Anders Hovde hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har skrevet om drenering. Arbeidet med handboka har vært leda av Turid Strøm og Grete Lene Serikstad ved NORSØK. Personer fra ulike fagmiljø har bidratt med nyttige innspill underveis. Guro K. Barstad og Liv Birkeland (NORSØK) har bearbeidet stoffet for denne utgivelsen, som kombinerer publisering på papir og Internett. Dette vil erstatte den opprinnelige handboka, som bestod av to ringpermer og et løsarksystem. Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang tar utgangspunkt i jordas egne ressurser, tiltak for god jordstruktur og stimulering av livet i jorda. Resirkulering av næringsstoffer er ei forutsetning for den økologiske driftsforma, og boka tar også for seg hvordan tilgjengeligheten av plantenæringsstoffer kan bedres gjennom biologisk nitrogenfiksering, bruk av ulike gjødselslag og kulturmetoder. Handboka er som tidligere retta mot veiledere innenfor landbruket, men også gardbrukere, lærere og andre som søker inngående kunnskap om økologisk produksjon, vil ha nytte av handboka. Den egner seg godt som et oppslagsverk der en lett finner fram til konkret informasjon om stell av jorda og sikring av god næringstilgang i det økologiske landbruket. Vi vil takke alle som på forskjellig vis har deltatt i arbeidet med Økologisk handbok jordkultur og næringstilgang. En særlig takk til medarbeidere i GAN Forlag. Tingvoll, september 2003 Einar Lund

6

7 1 Arealvalg og skjøtsel Grete Lene Serikstad og Reidun Pommeresche, Norsk senter for økologisk landbruk Arealbruken på garden må planlegges godt, både for å få en vellykket og effektiv produksjon og av hensyn til natur, miljø og friluftsliv. Alle former for landbruk medfører inngrep i naturen ved at naturlige økosystemer erstattes av agroøkosystemer. Når man planlegger bruk av arealene på garden, er man derfor både agronom og bonde som skal benytte arealene til matproduksjon, men også landskapsforvalter. Arealvalg kan tilrettelegge for ei produktiv gardsdrift, men samtidig bør arealbruken resultere i et kulturlandskap som tar vare på og fremmer mangfoldet av planter og dyr og deres levesteder. AREALVALG OG SKJØTSEL Landbrukets kulturlandskap er et stadig viktigere produkt fra landbruket. Estetikk og biologisk mangfold i kulturlandskapet er synlige resultater av både driftsform og arealvalg. Ei utvikling mot et stadig mer effektivisert og industrialisert landbruk har blant annet bidratt til en ensretting av landskapet, forurensning, erosjon, gjengroing og lite biologisk mangfold. I økologisk landbruk er det et mål at landbruket drives slik at kulturlandskapet utgjør en positiv del av naturen. Det er dessuten et mål å sikre genetisk mangfold og artsrikdom. For å oppnå «et sjølbærende og vedvarende agro-økosystem i god balanse» er det nødvendig å samarbeide med naturen, ikke motarbeide den. Figur 1.1 Kulturlandskap på Vestlandet. Foto: Lise Grøva. Naturtyper som inngår i kulturlandskapet, kan fostre spesielle og til dels unike plante-, sopp- og dyresamfunn. Også i den mer intensive delen av produksjonen bør en ta hensyn til og spille på lag med den fauna og flora som trives i dyrkingspåvirkede systemer. De viktigste økologiske gratisytelsene som bonden kan få fra jordbrukets planter, dyr og

8 NORSØK Økologisk handbok mikroorganismer, er næringsstoffsirkulering og bedret jordstruktur, mindre angrep av plantesjukdommer, naturlig kontroll av skadedyr og økt biologisk mangfold. Ei langsiktig planlegging og tålmodighet legger til rette for disse økologiske «servicefunksjonene». 1.1 Debio-regler Debio-reglene har få minstekrav i form av konkrete regler for arealbruk. Under generelle avsnitt og anbefalinger blir imidlertid arealbruk nevnt flere ganger. Allsidig plantedyrking anbefales, og vekstskifte har en sentral betydning i økologisk landbruk. Randsoner mot konvensjonelt areal anbefales, slik som en naturlig åkerkant med busker og små trær, plantet hekk eller annen fysisk avgrensning. I punkt angis et minstekrav på 3 m med randsone mellom økologiske vekster og konvensjonelt dyrket areal. Her kan det dyrkes fôrvekster, grønngjødsel eller liknende. Matvekster bør ikke dyrkes nærmere enn 20 m fra sterkt trafikkerte veier. Punkt pålegger minst 3 m avstand mellom infiltrasjonsanlegg og areal med matvekster. I punkt står det om krav til aktiv kultivering. Under anbefalinger i punkt 3.9 Fôr fra utmarksområder pekes det på den store betydningen utmarksområder kan ha i gardsdrifta, både som ressursgrunnlag og for et allsidig plante- og dyreliv. I punkt 3.11 blir det anbefalt at produktiv matjord i størst mulig grad blir benyttet til mat- og fôrvekster. Alternative produksjoner, for eksempel blomster eller juletrær, kan være aktuelt for å styrke næringsgrunnlag og allsidighet. Om det generelle driftsopplegget i husdyrhold (punkt 4.1) nevnes de store beiteressursene i høyfjell og utmark. Husdyr i utmark bidrar til å vedlikeholde et kulturlandskap som fremmer biologisk mangfold. Uteareal for husdyra utenom beitesesong omtales i punkt 4.4. Gjødsla på utearealet skal ikke være en forurensningsfare. Arealet skal være tilrettelagt slik at det er uproblematisk for dyra å gå ut og inn. Dyra skal ha mulighet til å søke ly ute. I punkt 4.9 Bihold anbefales det å tilrettelegge for vekster rundt bigarden slik at behovet for kunstig vårfôring blir redusert. I punkt settes minstekrav for bienes trekkområde. 1.2 Relevante støtteordninger De generelle areal- og kulturlandskapstilleggene blir gitt med betingelser om at spesielle tiltak som blant annet bakkeplanering, fjerning av åkerholmer, oppdyrking av skogbryn, sprøyting av kantvegetasjon, kanalisering av elver og bekker og lukking av grøfter skal unngås. Fra 2003 er det obligatorisk med miljøplan for arealer det søkes om produksjonstilskudd for. Målet med miljøplanene er blant annet å forbedre

9 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 miljøet og å synliggjøre bondens jobb som matprodusent og arealforvalter. Tanken er å samordne tiltak som har en miljøeffekt, i et statlig miljøprogram. Kulturlandskapstiltak vil også inngå i dette programmet. Tilskudd til spesielle tiltak i kulturlandskapet Tilskuddet til spesielle tiltak i kulturlandskapet skal bidra til å ivareta miljøverdiene i kulturlandskap tilknyttet landbruksområder. Målet er å fremme tiltak i landskapet og på freda og verneverdige bygninger gjennom vedlikehold, skjøtsel og istandsetting. Tilskuddene kan blant annet innvilges for tiltak som tjener til å: 1 bevare og fremme biologisk mangfold i eller i tilknytning til jordbrukslandskapet 2 holde gammel kulturmark i inn- eller utmark i hevd 3 fremme tilgjengelighet, opplevelseskvalitet og landskapsbilde i eller i tilknytning til jordbrukslandskapet 4 bevare kulturminner og kulturmiljøer ved skjøtsel og vedlikehold Tilskudd til miljøretta omlegging i kornområder Tilskuddet til miljøretta omlegging i kornområder gis for å redusere erosjon på utsatte arealer. Målet med tilskuddet er å stimulere til utvikling av miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon. Ordningen gjelder for arealer som er utsatt for erosjon eller arealavrenning, og som har lav avkastningsevne i kornproduksjon. Den omfatter etablering og drift av beiter og arealer for produksjon av høy, frø, vekster for bioenergi eller andre vekster som gir god beskyttelse mot erosjon. Tilskudd til endra jordarbeiding med mer Tilskuddet til endra jordarbeiding med mer gis for å unngå eller redusere jordarbeiding om høsten og stimulere til etablering av vegetasjon for å redusere erosjon og arealavrenning fra jordbruksareal. Følgende driftsopplegg og jordarbeidingsmetoder kan godkjennes for tilskudd: 1 Korn- og oljevekstareal som ikke jordarbeides om høsten. Omfatter også erter, frøeng siste høstingsår og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand og der en bare høster overjordiske deler 2 Lett høstharving på arealer med vekster som nevnt under foregående punkt 3 Direktesådd høstkorn og høstkorn sådd etter lett høstharving 4 Fangvekster i åpen åker 5 Grasdekte vannveier eller grasdekte striper i åkerarealer og i ompløyd eng Tilskudd til erosjonsforebyggende tiltak Tilskuddet til erosjonsforebyggende tiltak gis for å hindre eller redusere erosjon og arealavrenning fra jordbruksareal. Investeringsstøtte til miljøtiltak Investeringsstøtte til miljøtiltak omfatter tiltak som fangdammer, leplanting og vegetasjonssoner.

10 NORSØK Økologisk handbok 1.3 Biologisk mangfold Økologisk forsvarlig bruk av jorda har betydning for alle jordorganismene som lever nede i selve jordsmonnet. De minste organismene kan ses på som jordas «plankton», som andre lever og styres av. Den rolla som organismene i jorda har, er det spesielt viktig å ta hensyn til ved økologisk drift, hvor flora og fauna i jorda er viktig for sirkulering av næringsstoff, omdanning av organisk materiale og oppbygging av humus og jordstruktur. Tilførsel av organisk materiale (husdyrgjødsel, planterester, grønngjødsel) fremmer omtrent alle jordlevende grupper betydelig. Godt drenert jord er viktig for at livet i jorda skal få «puste». Figur 1.2 Figuren viser gjennomsnittlig antall organismer per kvadratmeter åkerjord. Merk at aksen er brutt. Illustrasjon: Anne de Boer. Meitemark, løpebiller og edderkopper blir mest utsatt ved tradisjonell jordarbeiding, mens midd, spretthaler og mikroorganismer blir påvirka i mindre grad. At de største rammes hardest, skyldes at de har lengst livssyklus og trenger lengre tid for å oppnå samme populasjonsstørrelse som før jordarbeidingen. Hvilke planter man har på arealet, virker også inn på livet i jorda. Hvis det for eksempel bare dyrkes planter med grunt rotsystem, vil heller ikke organismene i jorda trenge særlig langt ned i jordprofilet. Jordpakking virker også negativt på livet i jorda.

11 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 Figur 1.3 Figuren viser de viktigste gruppene jordorganismer og hvordan gjennomsnittlig individstørrelse plassererer dem i mikro-, meso-, makro- og megafauna. Kantsoner som åkerkanter, leplantinger og skogkratt er viktige overvintringssteder og bosted for en rekke insekter og edderkopper. Slike kantsoner har ofte en rik botanisk sammensetning, og vil kunne fostre flere insekter: både nyttedyr og føde til fugler og amfibier. Et konkret tiltak for å stimulere det biologiske mangfoldet og samtidig oppnå nytteeffekt er å legge til rette for insektetende organismer, for eksempel ved å sette opp fuglekasser og lage skjulested for pinnsvin og spissmus. Mange pionerplanter opptrer gjerne som ugras, og kan ha viktige økologiske funksjoner ved at de er vertsplanter for ulike biller og andre insekter. For eksempel er flere biller og noen sommerfugler avhengig av brennesle. Likeledes har høymole, ryllik, tistler og erteblomster en artsrik billefauna. Bruk av husdyrgjødsel, kompost, grønngjødsel og vekstskifte virker inn på jordfaunaen, men også på faunaen i åkeren, åkerkanten og enga. Biologisk mangfold må sikres, og de økologiske «servicefunksjonene» bør fremmes gjennom planleggingen også på de mer intensivt drevne arealene. Ved å ha flere ulike plantearter i engblandinger, ulike kornsorter, kornslag, underkulturer og noen arealer som ikke blir gjødslet, kan man øke den botaniske sammensetningen på garden, bevare genetisk mangfold i produksjonen og få et mer allsidig fôr til dyra. Ved å ha striper med blomsterblanding sammen med grønnsakene, korn eller frukt kan man legge forholdene til rette for nytteinsekter og pollinerere av ulike slag, få en grønngjødseleffekt og redusere mengden ugras. Noe ugras (opp mot 15 %) er vist å ha en positiv betydning for insektfaunaen i åkeren.

12 NORSØK Økologisk handbok Huskeliste for jordas mikroorganismer og fauna Tilstrebe et allsidig vekstskifte med: vekster som fikserer nitrogen vekster som fremmer danning av mykorrhiza vekster med velutviklet og dyptgående rotsystem samdyrking flerårige vekster Bearbeide jorda etter behov, og redusere den der det er mulig Unngå jordpakking Ha plantedekke året rundt Tilføre organisk materiale i passende mengde 1.4 Kulturlandskap En rekke elementer i jordbrukslandskapet bør vernes og vedlikeholdes. Det gjelder for eksempel kantsoner, brønner, dammer og andre vannelementer, åkerholmer, restbiotoper, enkelttrær, leplanting, åpne grøfter og steingjerder. Effektiviseringa i landbruket de siste 50 åra har ført til at disse elementene mange steder er fjernet. Figur 1.4 Hveteåker. Foto: Svein Skøien. I en økologisk driftsform vil slike elementer bidra til å styrke grunnlaget for ei bærekraftig drift. Det kan derfor være aktuelt å tilbakeføre slike elementer

13 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 ved å gjenskape dammer, åpne lukka grøfter eller plante til erosjonsutsatte arealer i bakkeplanerte områder. Likeledes er bevaring og skjøtsel av eldre og nyere kulturminner viktig og krever aktsomhet av grunneier. Kunnskap om kulturminner blir fort glemt fra en generasjon til den neste. Notater om slike minner på garden, både eldre og nyere, er derfor viktig historisk materiale. Aktivt beitebruk er en viktig del av arealbruken på garder med husdyr. Beiting åpner landskapet og gir større variasjon både estetisk og biologisk. På garder som legger om til økologisk drift, kan det være aktuelt å ta i bruk gjengrodde beiteområder. Les mer om beiting i kapitlet Inn- og utmarksbeite i handboka Fôrvekster i samme serie. 1.5 Planlegging av arealbruk Omlegging til økologisk drift vil i varierende grad endre arealbruken på garden, avhengig av utgangspunktet og målene med den økologiske drifta. Behov for aktive skjøtseltiltak, forbedringer og eventuelle tiltak kan innarbeides i en egen driftsplan for skjøtsel på garden. En slik plan kan gi bedre oversikt over mål for tiltakene, arbeidsomfang, framdrift, tidsforbruk og praktiske resultater. I planen er det viktig å ikke bare fokusere på areal- og naturressurs-situasjonen. De menneskelige ressursene er minst like avgjørende for utviklingen på garden. Det er viktig å beskrive de kulturminnene som finnes, hvilken tilstand de er i, og om de trenger skjøtsel. Kulturminnene bør gjøres synlige og tilgjengelige gjennom for eksempel rydding og tynning av vegetasjon, vedlikehold av hus og gjerder, merking og enkel informasjon. Miljøplan i landbruket Miljøplanen er en påbygning av Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), og erstatter miljø- og ressursplan. Planen er ei «egenmelding» der en kan følge med miljøstatus på eget bruk, planlegge og dokumentere ulike tiltak en treffer for å forbedre miljøet ytterligere, og skjøtte kulturlandskapet på garden. I miljøplanen inngår det flere elementer som allerede finnes i gjødselplanen, slike som kart over innmarka og sprøytejournal. Nytt er blant annet et miljøplankart med inntegning av en del miljøverdier. Ei årlig sjekkliste må også fylles ut. Planen er delt i to deler, der den første delen er obligatorisk for alle som søker produksjonstilskudd. Trinn to er for dem som ønsker å gjøre en ekstra miljøinnsats. NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogbrukskartlegging) har utarbeidet et kartleggingsverktøy som med utgangspunkt i vegetasjonskart vurderer utmarkas verdi som beite. Slike beitebruksplaner gjør det mulig å innarbeide beiting i arealplanlegging på ulike nivå. Permakulturplan for gardsbruk Utarbeiding av en permakulturplan kan være praktisk ved økologisk planlegging. Det innebærer en bevisst utforming av miljøet ved at en tar

14 NORSØK Økologisk handbok i bruk en helhetlig planleggingsmetode og praktiske arbeidsprosesser. Målet er å skape stabile, sjølberga systemer. Som planleggingsredskap er planen godt tilpasset økologisk landbruk. Den som utarbeider en permakulturplan, arbeider på tvers av sektorer og ser blant annet på jord- og skogbruk, arkitektur, energi, klima og vannrensing i sammenheng. Det er et mål at hver del (for eksempel husdyr, hekker, hus) i systemet skal ha minst tre funksjoner, og hver funksjon skal ivaretas av flere deler. Ved valg av trær og busker til leplanting kan man for eksempel velge lokale treslag, med bær til fugl eller folk, som gir ly mot vinden og holder jorda på plass. Videre kan et lite skogholt ha funksjon som leplanting, være overvintringssted for insekter og edderkopper, gi ly for småvilt, gi materialer til gjerdepåler og øke det botaniske mangfoldet på garden. Kunnskap om klimaet er nødvendig for å utarbeide en permakulturplan. Store randsoner som gir positive kanteffekter, er viktige elementer i landskapet. Soneinndeling av landskapet, avhengig av avstand fra bygninger og bruksmåte, gir en nyttig organisering av arealene. Norsk Permakulturforening formidler kontakt til personer som utarbeider permakulturplaner for gardsbruk. Kantsoner Kantsoner er generelt sagt overgangssoner mellom ulike miljø. Disse er varierte og produktive og har stor verdi for dyrelivet i jordbrukslandskapet. De bør være minst 2 3 m brede og ha flere års varighet. Figur 1.5 Landskap med rug. Foto: Svein Skøien. I økologisk drift er grenser til konvensjonelle areal særlig viktige kantsoner. Disse må planlegges nøye, bruk gjerne flerårige vekster. Minsteavstand mellom økologisk og konvensjonell arealgrense er 3 m.

15 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 Arealer nær trafikkerte veger bør ikke brukes til matproduksjon. Her kan det dyrkes fôr eller grønngjødsel. Miljøplanting Miljøplantinger er varige plantetiltak for å bedre miljø, klima og grønnstruktur i kulturlandskapet, og omfatter fangplanting, leplanting og landskapsplantinger. Busker, trær, gras og urter kan brukes i slike plantinger, og artene må velges etter plassering og hensikt. Velg ikke arter som bidrar til å oppformere skadedyr til plantekulturen på stedet. Noen arter virker gunstig på bestanden av nyttedyr, for eksempel trær som fungerer som tilholdssted for fugler som beiter på skadeinsekter. Lokale planteskoler kan gi nyttige tips om plantevalg. Bestill gjerne plantene to til tre år på forhånd for å være sikker på at de er leveringsklare før planting. Fangplanting brukes for å armere markoverflata og redusere erosjon og avrenning. Plantene bør være rasktvoksende og ha stort vann- og næringsopptak. Leplanting brukes i værharde strøk for å bedre avdrått og trivsel for beitedyr, planteproduksjon i jordbruket og landskapsvern. Busker og trær som brukes, bør ha rask vekst, tett løvverk og dypt rotnett, være vindsterke, og salttolerante i kyststrøk. Plantingen kan bestå av én til ti rekker med busker og trær. Dette gir bedre levevilkår for både nytte- og skadeorganismer, blant annet ved at det forbedrer overvintringsmulighetene. Leplanting etableres på tvers av framherskende vindretning. Landskapsplantinger brukes for å forbedre landskapet og dyre- og plantelivet. Slik planting kan for eksempel brukes til å dele opp store skifter. Vellykket etablering vil gi klimaforbedringer og mindre fare for avrenning og erosjon. 1.6 Forurensning Forurensning er svært ofte næringsressurser på avveie. På en økologisk gard er næringsmengden som tilføres utenfra, mindre enn på en konvensjonell gard. Næringsmengden i omløp er derfor begrenset, og den økologiske bonden har ikke råd til å forurense. For å unngå forurensning eller erosjon må en ha et godt gjennomtenkt driftsopplegg og vedlikeholde silo og gjødselkjeller. Deponering eller brenning av fôrrester, treavfall, metallskrap eller liknende i egne fyllinger er ulovlig. Bare masser som jord, stein og grus hører hjemme slike steder. Punktutslipp er store eller små forurensende utslipp fra bygninger og anlegg. Slike utslipp inneholder ofte lett nedbrytbart organisk materiale, som silopressaft og avrenning fra gjødsellager. Når dette materialet kommer i vann under gunstige temperaturforhold, blir det en voldsom bakterie- og algevekst. Rutinemessig egenkontroll av bygg og anlegg kan avsløre slike problemer i en tidlig fase, før de blir uhandterlige.

16 NORSØK Økologisk handbok 1.7 Flerfunksjonelt landbruk Uansett tidsperspektiv for planlegging av arealbruk er det nødvendig å ta hensyn til eventuelle nye funksjoner som gardens arealer kan få. Bruken av arealene i forhold til andre verdier enn bare produksjonen blir tillagt økende vekt fra storsamfunnet. Dette får konsekvenser for bruken av arealene på garden. Å tenke flerfunksjonelt landbruk er derfor stadig viktigere, og i mange økologiske driftsopplegg vil det være en naturlig del av drifta. Gardsbutikk, videreforedling, gardsturisme, besøksgard, «grønn omsorg» og friluftsliv er aktuelle aktiviteter på noen garder. I slike sammenhenger må en kanskje ta hensyn til ulike typer bruk av arealet, slik som for eksempel behov for atkomst til jordbrukslandskapet i form av stier for allmennheten. Eksisterende ferdselsårer skal holdes åpne. Tilrettelegging for ferdsel er også aktuelt der eksisterende stier og turveier kan knyttes sammen i et sammenhengende nett. Dette kan bidra til å løse konflikter og bedre allmennhetens atkomstmuligheter. Utforming av tun og hus med naturlig avskjerming av privat bolig mot fellesareal er viktig for trivselen hos alle parter. Figur 1.6 Foredling av melka på egen gard er krevende, men resultatene kan bli svært vellykka. For mange gardbrukere er også den direkte kontakten med kunden verdifull. Bildet viser salg av ost på en markedsdag på Tingvoll. Foto: Anita Land.

17 AREALVALG OG SKJØTSEL KAPITTEL 1 Huskeliste for kulturlandskap og biologisk mangfold Lag skjøtselplan. Bruk beiting aktivt i landskapsskjøtselen. Unngå for store åkerteiger. Oppretthold kantvegetasjon. Unngå isolering av restbiotoper. Lag kantsoner, miljøplantinger og våtmarkselementer. Ta vare på verdifulle enkeltelementer. Legg til rette for dyrelivet, for eksempel med fuglekasser, skjulesteder eller viltåkrer. Tenk miljø ved bygging av nye tekniske anlegg. Unngå punktutslipp, erosjon og avrenning. Anbefalt litteratur Framstad, E. og I.B. Lid (red.). 1998: Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier. Universitetsforlaget Grue, U.D. 1997: Økologiske rensetiltak og miljøplantinger. Planter skaper bedre miljø. 1. Veileder. Forskningsparken i Ås Grue, U.D. 1997: Økologiske rensetiltak og miljøplantinger. Planter skaper bedre miljø. 2. Rådgiver. Forskningsparken i Ås Jacobsen, R. 2001: Tun, bygninger og økologi. Landbruksforlaget Landbrukets Forsøksringer 1999: Kulturlandskap og miljøtiltak. Studiehefte LFR og KSL. Landbruksforlaget Landbrukets Forsøksringer. 1999: Skjøtsel av kulturlandskap. Studieperm Landbruksdepartementet. 2000: Landbruksdepartementets miljøhandlingsplan Leisner, M. 1992: Permakultur 5 gardsbruk. Rapport nr. 12, 30- bruksprosjektet. Norsk senter for økologisk landbruk Mansvelt, J.D. van der og M.J. van der Lubbe. 1999: Checklist for sustainable Landscape Management. Elsevier Verlag Pommeresche, R. 2000: Fauna i landbruksjord mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll

18 NORSØK Økologisk handbok 2 Vekstskifte Ketil Valde, Norsk senter for økologisk landbruk Vekstskifte innebærer at ulike plantekulturer avløser hverandre på det samme skiftet. Dette har mange gunstige virkninger som gjør at vekstskifte har en sentral plass i økologisk landbruk. I vekstskiftet legges mye av grunnlaget for hvor vellykket planteproduksjonen blir, og for hvor stor arbeidsinnsats som blir nødvendig. Et vanlig vekstskifte er tre fire år med eng, etterfulgt av ett år med korn, potet eller grønnfôr. Deretter følger ett til tre år med grønnsaker og/eller korn før arealet igjen legges i eng, gjerne med korn eller grønnfôr som dekkvekst. I Norge er jord som er egnet til åkerkulturer, en begrenset ressurs. Et viktig utgangspunkt for en vekstskifteplan er derfor å utnytte dyrket jord mest mulig til direkte menneskemat, i stedet for å bruke den til produksjon av dyrefôr. På mange bruk er likevel de naturgitte forholdene slik at en bør begrense eller unngå åkerkulturer og heller satse på flerårige vekster som krever minimalt med jordarbeiding. Kulturveksten som sist var på et skifte, kalles forkulturen til den påfølgende veksten, og påvirker i stor grad vekstvilkårene til denne. Det er derfor viktig å ha en egnet forkultur. Eksempel på et vekstskifte fra en husdyrgard 1. år: grønnfôr med attlegg 2. år: 1. års eng 3. år: 2. års eng 4. år: 3. års eng 5. år: grønnfôr med raigras 6. år: radkulturer I det følgende beskrives kort de viktigste effektene av vekstskifte, og det gis tips om praktisk framgangsmåte ved planlegging og hva en bør ta hensyn til i planen. For å klarlegge plasseringa av de enkelte vekstene i vekstskiftet henvises det til dyrkingsbeskrivelser for den enkelte kultur i handbøkene Fôrvekster og Matvekster i samme serie.

19 VEKSTSKIFTE KAPITTEL Effekter av vekstskifte Vekstskifte virker inn på en lang rekke forhold, men de viktigste er næringsforsyning og jordfruktbarhet, ugrassituasjonen og forekomstene av sjukdommer og skadedyr. Forbedra næringsforsyning og jordfruktbarhet Vekstskiftet har stor innvirkning på næringsforsyningen og fruktbarheten i jorda. Et godt vekstskifte bygger opp en god og fruktbar jord som gir gode avlinger. Ved å veksle mellom nærende og tærende vekster kan en utnytte jordas produksjonskapasitet. Det er viktig at de nærende og jordforbedrende vekstene har en så stor plass i vekstskiftet at jordfruktbarheten ikke reduseres med tida. En forutsetning er å velge vekster som passer til naturgitte forhold som jordsmonn og klima, ellers vil en vanligvis få små og dårlige avlinger, samtidig som at arbeidsinnsatsen ofte blir unødvendig høy. Bruk av belgvekster gir økt nitrogentilgang i jorda. Belgvekstene kan inngå i eng og grønnfôr eller dyrkes alene eventuelt som grønngjødsel. Etter vekster som bidrar til å øke næringstilgangen i jorda, kan det dyrkes næringskrevende vekster. Kulturer som trenger mindre næring, plasseres seinere i vekstskiftet. Vekstskiftet bør inneholde både planter med grunne og dype røtter slik at næringen hentes fra de ulike sjikta i jorda. På grunn av at ulike plantearter har varierende evne til å ta opp ulike stoff i jorda, blir det i et godt vekstskifte ikke så lett mangel på enkelte mineraler og næringsstoff. For eksempel har rug, høsthvete, lupin og mange engvekster relativt dype røtter, mens erter og løk har grunne rotsystemer. Bedre ugrasregulering Samme vekst år etter år fører til økt innslag av enkelte ugrasarter. Motsatt vil jordarbeiding og ulike vekster med forskjellig dyrkingsteknikk virke hemmende på forskjellige ugrasarter. All erfaring og forskning viser at vekstskifte er ei nødvendig forutsetning for å få god kontroll med ugraset. Kulturer som konkurrerer godt med ugraset, og som gjør det mulig å drive effektiv ugrasregulering, bør komme før kulturer som konkurrerer dårlig med ugras, og der en ikke kan regulere ugraset effektivt. Gjentatte kulturer som har en undertrykkende virkning på ugraset, er en effektiv måte å få kontroll med et ugrasproblem på. I åkerkulturer kan eng ha en gunstig effekt i vekstskiftet, mens åkerkulturer som for eksempel potet kan ha en god virkning mot en del ugras i eng. Mindre problem med sjukdom og skadedyr Mange plantesjukdommer følger en bestemt planteart eller -slekt. Smittekilder kan overvintre på åkeren, og gi omfattende skade dersom samme kultur plasseres på det samme skiftet påfølgende år.

20 NORSØK Økologisk handbok Sjukdommer og skadedyr forebygges ved å holde tilstrekkelig avstand i tid og rom mellom hver gang en kultur opptrer i vekstskiftet. Unngå også nær beslektede arter. 2.2 Hvordan planlegge et vekstskifte Når en gard legger om til økologisk drift, må det lages en godt fundamentert plan for vekstskiftet. Faktorer du må ta hensyn til når du planlegger vekstskiftet: 1 Hvilke produksjoner skal det være på garden? Her må det blant annet tas hensyn til naturgitte forhold, bondens interesser, marked, maskiner, redskap og økonomi. 2 Hvor stor produksjon må det være av de enkelte produktene (for eksempel fôr til husdyra), og hvor mye areal går da med til de enkelte produksjonene? De arealene på garden som ikke skal med i et vekstskifte, plukkes ut. Garden deles så inn i praktiske, funksjonelle skifter som skal inngå i vekstskifteplanen. 3 Skal ulike deler av garden ha forskjellige vekstskifter? Skiftene som skal inngå i samme vekstskifteplan, grupperes. Eksempler på slike grupper er skifter der det bør være ekstensivt vekstskifte (på grunn av mye stein, erosjonsfare eller liknende), eller skifter der det er ønskelig å ha mye åpen åker og et mer intensivt vekstskifte. Dersom antall år i omløpet er likt med antall skifter, vil det forenkle planleggingen. Samme framgangsmåte kan være formålstjenlig ved forandring av vekstskiftet på en allerede omlagt gard. Da er det viktig å ha klart for seg hva som er årsaken til at det er behov for endring, og hva en ønsker å oppnå. Er det for eksempel problemer knyttet til ugras, sjukdom eller næringssvikt? Det er viktig å observere om det etablerte vekstskiftet fungerer bra. Avlingsnivå, jordprøvetaking og spadediagnose gir informasjon om tilstanden og utviklingen i jorda (se kapitlet Jordprøver og jordanalyser). Det kan også være smart å sette seg inn i hvordan vekstskiftet var på gardene i bygda før kunstgjødsel og sprøytemidler ble vanlige. Det lå mye erfaring bak vekstskiftet som ble drevet da. Unngå erosjon Åpen jord uten plantedekke gjennom vinteren, mye regn og bratte jorder er faktorer som hver for seg øker faren for erosjon. En god regel er å alltid forsøke å ha et mest mulig kontinuerlig plantedekke på jorda hele året rundt. I korn kan dette oppnås ved for eksempel å så en underkultur av hvitkløver som vokser fram etter at kornet er høstet, og som dekker jorda gjennom vinteren. Hvitkløver kan imidlertid bli et vanskelig ugras året etter, så igjen må opplegget passe inn i en total sammenheng. Et annet eksempel er å så inn fangvekster etter tidligkulturer. Der erosjonsfaren er stor, bør det uansett

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Gjødsling og jordsmonn

Gjødsling og jordsmonn Gjødsling og jordsmonn Innlegg for Ørsta-delegasjon på besøk hos Bioforsk Økologisk, Tingvoll 3.12.2009 Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@ bioforsk.no Innledning til en diskusjon om jord-kultur Økologisk

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften

Kommunens oppfølging av vannforskriften Kommunens oppfølging av vannforskriften Bodø 14. april 2016 Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Landbruket har gjort mye allerede Fjerning av punktutslipp Bedre oppfølging av gjødselplaner Mindre

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak 2011-2012

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Disposisjon Regelverk Vekstkrav til ulike korn- og belgvekster Jorda vår, jordas bidrag Vekstskifte

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Økologisk landbruk = miljøvennlig? Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Trondheim

Økologisk landbruk = miljøvennlig? Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Trondheim Økologisk landbruk = miljøvennlig? Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Trondheim 25.3.2009 Bioforsk i tall Sju sentre 15 avdelinger 460 ansatte (420 årsverk) Omsetning: NOK 400 millioner

Detaljer

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane, Vik kommune Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga

Detaljer

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Økologisk landbruk: Landbruk med definert driftsform som det er fastsatt detaljerte minstekrav til Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Forutsetninger for god plantevekst

Forutsetninger for god plantevekst Forutsetninger for god plantevekst Forutsetninger for god plantevekst Forum for kompetanseutvikling, Ås 10.02, 2015 Trond Trond Knapp Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Jord og miljø, Ås Forum

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre

Detaljer

Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig. Sissel Hansen

Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig. Sissel Hansen Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig Sissel Hansen Disposisjon Nitrogen og lystgass Husdyrgjødsel, bondens gull, men mulig utslippsbombe Drenering og utslipp av klimagasser

Detaljer

Livet i jorda. 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk. Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk

Livet i jorda. 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk. Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk Livet i jorda 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk J O R D Jord Inne i en meitemarkgang Hva består jord av? 2 10% Jordliv/m 2 70 milliarder bakterier/m 2 7 milliarder

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

God avlinger forutsetter god jordstruktur!

God avlinger forutsetter god jordstruktur! God avlinger forutsetter god jordstruktur! Norsk Landbruksrådgiving på Dyrsku`n 11-13.sept. 2015 Kari Bysveen, NLR Viken: Foto: K.Bysveen, om ikke annet er oppgitt Pakka jord gir bl.a misvekst og redusert

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen 2.9.2015 Forsiden Spadeprøve fra Steinssletta Nytt bilde i anledning

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer?

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer? POST 1 Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. Men vet du hva ordet økologi betyr? a. Læren om helse og miljø.

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at gjødslingsplan

Detaljer

Klimaeffekter økologisk landbruk utfordringer og tiltak Rådgiver Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk Molde

Klimaeffekter økologisk landbruk utfordringer og tiltak Rådgiver Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk Molde Klimaeffekter økologisk landbruk utfordringer og tiltak Rådgiver Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk Molde 12.3.2009 Klimagassutslipp i økologisk landbruk Klimagassutslipp ikke en del av regelverket

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Fra forskninga: Økologisk landbruk utfordringer og mulig utvikling

Fra forskninga: Økologisk landbruk utfordringer og mulig utvikling Fra forskninga: Økologisk landbruk utfordringer og mulig utvikling Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk, Tingvoll Melsom 2.12.2009 Bioforsk Forskningsinstitutt under Landbruks- og Matdepartementet

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

Dyrka mark er delt inn i klassene:

Dyrka mark er delt inn i klassene: Dyrka mark er delt inn i klassene: Fulldyrket jord: Jordbruksareal som er dyrket til vanlig pløyedybde. Arealet skal kunne fornyes ved pløying og tilnærmet steinfritt ned til 20 cm. Overflatedyrket: Jordbruksareal

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk 31.08.2016 Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at

Detaljer

Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor

Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor Kurs: Tiltak mot forurensning og klimautslipp i jordbruket, Tønsberg 7.-8. desember 2016 Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor Sigrun H. Kværnø, Anne-Grete Buseth Blankenberg Vegetasjonsdekkets

Detaljer

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Gjødselplan Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Det viktige mangfoldet «Både under og over jorda myldrer det av små og store organismer

Detaljer

Anleggsjord hva kjennetegner den gode jord? FAGUS vinterkonferanse, Oslo, 12.02.2015

Anleggsjord hva kjennetegner den gode jord? FAGUS vinterkonferanse, Oslo, 12.02.2015 Anleggsjord hva kjennetegner den gode jord? FAGUS vinterkonferanse, Oslo, 12.02.2015 Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø, Ås Ulike typer produsert jord Anleggsjord jord produsert i produksjonsanlegg

Detaljer

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus RegionaltMiljøProgram for landbruket i 2013-2016 Trond Løfsgaard Bærekraftig landbruk Bærekraft på flere nivåer, ikke bare miljø! Miljømessig bærekraft: Miljø- og ressursforvaltning Arealer, kulturlandskap,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås Hva har levende jord å gjøre med barn og læring? 3 Jorden i våre hender

Detaljer

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK Vassforvaltningsseminar på Skei 28.-29. mars 2017 Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga Kva utfordringar

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Bruk av Fangvekster Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Fangvekstbestand: Nær sammenheng mellom N i fangvekst og visuell bedømmelse av fangvekstens dekningsgrad Svensk anbefaling:

Detaljer

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl Optimal gjødselplan Kvinesdal 22.09. 2016 Svein Lysestøl Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Kystlynghei Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/kulturlandskap/kystlynghei/ Side 1 / 7 Kystlynghei Publisert 24.11.2015 av Miljødirektoratet Kystlyngheier er flere tusen år

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Miljøbelastninger i konvensjonelt og økologisk landbruk. Frokostmøte Naturviterne Arne Grønlund

Miljøbelastninger i konvensjonelt og økologisk landbruk. Frokostmøte Naturviterne Arne Grønlund Miljøbelastninger i konvensjonelt og økologisk landbruk Frokostmøte Naturviterne 29.9.2016 Arne Grønlund Jordbruk er et sterkt naturinngrep Fjerning av naturlig vegetasjon Drenering Jordarbeiding Arbeide

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Temamøte: Vassdrag i kulturlandskap Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Trude Knutzen Knagenhjelm Landbruksavdelinga Nasjonalt mål God økologisk tilstand

Detaljer

Næringsforsyning til korn. Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH

Næringsforsyning til korn. Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH Næringsforsyning til korn Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH Antall aks og avling Et resultat av såmengde, spiring, busking og ant.

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Kurs i omlegging til økologisk drift del 1. Einar Kiserud Forsøksringen SørØst

Kurs i omlegging til økologisk drift del 1. Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Kurs i omlegging til økologisk drift del 1 Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Program Onsdag 10. mars kl 18 00 kl 21 00 Hvorfor økologisk landbruk, hva er økologisk landbruk? Jordbiologi, jordarbeiding,

Detaljer

Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan. Helga Hellesø, 23. juni Kompetanse og innovasjon i landbruket

Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan. Helga Hellesø, 23. juni Kompetanse og innovasjon i landbruket Kunnskap må til! Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan Helga Hellesø, 23. juni 2015 Kompetanse og innovasjon i landbruket Dialogkonferanse 4.november 2010 Helga Hellesø Gjødslingsplanlegging Kort om

Detaljer

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Forebyggende plantevern Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken kari.bysveen@nlr.no På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Aktivitet i Foregangsfylket økogrønnsaker Litt forskjellig fra år

Detaljer

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess!

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess! Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016 Nøkler til økologisk suksess! Balanse, jord, fôr, dyr Nøkler til suksess i økologisk drift! God jordkultur. Tilpassede sorter, Jordstruktur ( pakking,

Detaljer

Krav til gjødslingsplanlegging. Fagsamling om gjødslingsplanlegging for kommuner og Norsk Landbruksrådgiving. 29. mars 2017

Krav til gjødslingsplanlegging. Fagsamling om gjødslingsplanlegging for kommuner og Norsk Landbruksrådgiving. 29. mars 2017 Krav til gjødslingsplanlegging Fagsamling om gjødslingsplanlegging for kommuner og Norsk Landbruksrådgiving 29. mars 2017 Lars Martin Hagen Fylkesmannen i Hedmark REGELVERK VEDR. GJØDSLINGSPLANLEGGING:

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Disposisjon Satsing for egenprodusert grovfôr Nitrogen (N) kvantitativt viktigste næringsstoff for plantevekst Naturens

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Nitrogenbalansen i landbruket Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Disposisjon Nitrogenbalanser Konsekvenser av store nitrogenoverskudd Hva er årsaken til dårlig utnytting av tilført nitrogen Mulige tiltak

Detaljer

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015.

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015. Kornskolen det agronomiske utgangspunktet Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015 Åsmund Langeland «Hvilken del av planta gir du mest fokus?» Bruker du nok tid på rota?

Detaljer

Vannressursloven Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet

Vannressursloven Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet Vannressursloven Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet Kommunen er myndighet etter 7 Vannets løp i vassdrag og infiltrasjon (i grunnen) Ingen må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 2... 1 Landbruk og skogbruk

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Blæstaddagen 2016, 18. august 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet www.nlrinnlandet.no 2 Klimagasser i landbruket

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR LÆREPLAN I ØKOLOGISK LANDBRUK 1 OG ØKOLOGISK LANDBRUK 2 VALFRIE PROGRAMFAG VG3.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR LÆREPLAN I ØKOLOGISK LANDBRUK 1 OG ØKOLOGISK LANDBRUK 2 VALFRIE PROGRAMFAG VG3. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR LÆREPLAN I ØKOLOGISK LANDBRUK 1 OG ØKOLOGISK LANDBRUK 2 VALFRIE PROGRAMFAG VG3. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Omtale av hovudområda Økologisk landbruk 1 Idégrunnlag og rammevilkår

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av Rundskriv 1/2016 17.06.2016 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av 01.07.2015 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

14.08.2014. Levende Matjord. Hva betyr dyrka jorda for oss? Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord

14.08.2014. Levende Matjord. Hva betyr dyrka jorda for oss? Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Hva betyr dyrka jorda for oss? Alta 20. august 2014 del 1 Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Penger fra Statens landbruksforvaltning 1,2 mill. + 100 000 fra BU Samarbeidspartnere: VitalAnalyse v. Berit Swensen,

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

Kantsonenes betydning i kulturlandskapet

Kantsonenes betydning i kulturlandskapet Kantsonenes betydning i kulturlandskapet Det vi kaller kulturlandskapet omfatter arealer som er tatt i bruk av mennesker, og der mennesket har satt tydelige spor. Vanligvis snakker vi om landskap som er

Detaljer

Forvaltning av SMIL. Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning. Hydroteknikk vs drenering. Bø Hotell 12. mai 2015

Forvaltning av SMIL. Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning. Hydroteknikk vs drenering. Bø Hotell 12. mai 2015 Forvaltning av SMIL Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning Hydroteknikk vs drenering Bø Hotell 12. mai 2015 Johan Kollerud Landbruksdirektoratet SMIL HOVEDFORMÅL 2014 3 % 3 % Kulturlandskap

Detaljer

Velkommen til fagdag dekk!

Velkommen til fagdag dekk! Velkommen til fagdag dekk! Kari Bysveen, 23.sept.2015 tekst og foto der ikke anna er nevnt Program: kl: 10- ca 14 00 Kort om jordstuktur v/kari Bysveen Kort om HMS v/aslaug Øverland Foredrag om dekk og

Detaljer

Levende Matjord. Kommunesamling Sogn- og Fjordane 5. november Alexandra Hotell, Loen

Levende Matjord. Kommunesamling Sogn- og Fjordane 5. november Alexandra Hotell, Loen Kommunesamling Sogn- og Fjordane 5. november 2015. Alexandra Hotell, Loen Du og jeg en del av Livsveven LIVSVEVEN Hvordan ser vi på matjorda? Mekanisk Organisk Det er beregnet at omlag 95 % av den maten

Detaljer

RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE. Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune. (og bonde)

RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE. Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune. (og bonde) RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune (og bonde) Ingen/utsatt jordarbeiding Foreløpige satser: Erosjonsklass e Akershus Østfold

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Slåttemark Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/slattemark/ Side 1 / 6 Slåttemark Publisert 20.11.2015 av Miljødirektoratet Slåttemarkene er ugjødsla enger

Detaljer

Karbon i jordbruksjord og potensialet for økt karbonlagring

Karbon i jordbruksjord og potensialet for økt karbonlagring Karbon i jordbruksjord og potensialet for økt karbonlagring Wendy Fjellstad og Ove Klakegg Foto: Ragnhild Sperstad Organisk karbon i jord - viktig for jordens kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper

Detaljer

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite Reidun Pommeresche, NORSØK og Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Februar 2017. Kort om hele prosjektet I prosjektet skal det lages en læringspakke

Detaljer

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr. Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.no Før du går i gang må følgende være på plass: Omsetting? Hvilken kundegruppe?

Detaljer

Virkning av mekanisk og biologisk jordløsning

Virkning av mekanisk og biologisk jordløsning Virkning av mekanisk og biologisk jordløsning Trond Børresen NLR Viken 03.11.14 Ettervirkning på avling pga jordpakking ved tresking med ulike treskerstørrelser og på ulikt vanninnhold i jorda Stiv leire

Detaljer

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Miljøplan Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon Mer miljøvennlig jordbruksproduksjon 2 Vannforskriften Mål om god økologisk

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Fagmøte Bondestua Rakkestad 21. januar 2010 Areal, % av totalt kornareal 100 90 80 70 60 50 40 30 Rughvete Høsthvete

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus

Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus Det beste instrumentet for å vurdere jorda di er deg selv. Dette fine instrumentet må selvfølgelig programmeres

Detaljer

Sissel Hansen. Økologisk landbruk, en del av løsningen for et bærekraftig samfunn?

Sissel Hansen. Økologisk landbruk, en del av løsningen for et bærekraftig samfunn? Økologisk landbruk, en del av løsningen for et bærekraftig samfunn? Sissel Hansen Takk til Grete Lene Serikstad, Anne Kristin Løes, Kirsty McKinnon, Marit Grinaker Wright for gode innspill Disposisjon

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

TRUSLER MOT JORDAS FRUKTBARHET: ENDRINGER I MOLDINNHOLD OVER TID. Hugh Riley (NIBIO Apelsvoll) Oikos-fagseminar Mennesket og molda - Ås

TRUSLER MOT JORDAS FRUKTBARHET: ENDRINGER I MOLDINNHOLD OVER TID. Hugh Riley (NIBIO Apelsvoll) Oikos-fagseminar Mennesket og molda - Ås TRUSLER MOT JORDAS FRUKTBARHET: ENDRINGER I MOLDINNHOLD OVER TID Hugh Riley (NIBIO Apelsvoll) Oikos-fagseminar Mennesket og molda - Ås 31.03.2017 Status for fruktbarhet i norsk åkerjord Gunstige forutsetninger:

Detaljer

Korn eller gras. Hva er riktig i klimasammenheng? Arne Grønlund Bioforsk jord og miljø

Korn eller gras. Hva er riktig i klimasammenheng? Arne Grønlund Bioforsk jord og miljø Korn eller gras Hva er riktig i klimasammenheng? Arne Grønlund Bioforsk jord og miljø Fordeler Kornåker Produksjon av konsentrert kraftfôr og mat som kan konsumeres direkte Grasmark Kulturlandskap, biologisk

Detaljer