Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø"

Transkript

1

2 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold hatt en sterk tradisjon for industrisamarbeid. Skaper innovasjonsevne og konkurransekraft Det tar mye tid og ressurser å bygge opp og å kommersialisere industrielt anvendbare satsinger basert på spisskompetanse, forskning og nyutviklet teknologi. Slik sett kan man kanskje si at anlegget for klyngesamarbeid og nettverk ligger i genene. Fra Vingtor Radio Electro startet opp i 1946 ble det bygget opp et sterkt elektronikkmiljø i området, med bedrifter som Simrad (1959), Norcontrol (1965) og Akers Electronic (1965) bedrifter som har vært lokomotiver i regionen og bidratt til etablering av nye, innovative virksomheter. Regionen har lenge vært regnet som senter i norsk elektronikkindustri. Det var derfor ikke unaturlig at man fikk dannet en lokal «næringsklynge» innen dette viktige området for omkring 30 år siden, gjennom interesseorganisasjonen, «Electronic Coast». Senere er denne organisasjonen blitt formalisert og revitalisert. Flere bedrifter innnenfor nettverket har en ordning for utveksling av arbeidskraft Avanse som gjør de mulig å låne ut ansatte til hverandre i takt med varierende aktivitet. Etter påtrykk fra industrien vedtok Høgskolen i Vestfold (HiVe) i 2001 å gjøre mikroteknologi til en strategisk prioritert satsing. Høgskolen har, gjennom NCE og i samarbeid med industrien, bygget opp et omfattende fagmiljø og utdanningsprogram innen mikroog nanoteknologi. Institutt for Mikro- og nanosystemteknologi (IMST) representerer i dag landets største akademiske miljø innen mikrosystemteknologi, og er et av de største forskningsmiljøene innen mikro- og nanosystemer. Med det tunge og varierte elektronikkmiljøet i regionen, et etablert samarbeidsklima og ikke minst bedrifter med internasjonal suksess innen mikroelektronikk, som Sensonor, Memscap og (Kongsberg) Norspace, falt det naturlig å etablere en formell NCE-klynge innen mikro- og nanoteknologi (MNT) nettopp her. NCE Micro- and Nanotechnology har siden 2006 fått på plass en infrastruktur og samarbeidsvilje det står respekt av nasjonalt og internasjonalt. Roger Dalseg, prosjektleder NCE Micro- and Nanotechnology Mange nasjoner har skapt utviklingsprogrammer for å understøtte og drive frem særlig viktige regionale næringsmiljøer, og gi disse forbedrede vekstvilkår. Det norske NCE-programmet er et slikt klyngeutviklingsprogram, som benyttes for så vel næringsklynger som kunnskaps- eller teknologiklynger. Dette programmets langsiktighet gjør det spesielt velegnet for å bygge opp og skape varige effekter for utvikling av en teknologiklynges innovasjonsevne og konkurransekraft. NCE MNT prosjektet bygger på en idé om å bruke en 10-årsplan med tre gjensidig forsterkende faser, som hver vil resultere i varige strukturer og virksomheter innrettet mot klyngebedriftenes behov. Prosjektets fokus er på innovasjon og anvendelse av mikro- og nanoteknologi for å skape produkter, applikasjoner og bedrifter med unik internasjonal konkurransekraft. Samhandling, utveksling og videreutvikling av spisskompetanse står som en felles utviklingsplattform for aktørene i klyngen. Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer, aktører og støttespillere har Forskningsparken Vestfold Innovation Park blitt realisert, en viktig milepæl for klyngens utvikling av en innovasjonsgryte. Med denne som base representerer NCE MNT et samlingspunkt for industri, forskning og offentlige miljøer og en tilrettelegger for samarbeidsprosjekter og synergier også etter 2016.

3 NCE MNT NCE MNT: NCE Micro- and Nanotechnology har det siste året gått inn i den tredje og endelige fase av 10 års programmet Temaet for denne fasen er nettverksbygging og kommersialisering. Det har i løpet av året vært gjennomført både interne og eksterne evalueringer av klyngen. Her har fokuset blant annet vært på erfaringer fra tidligere faser, som har hatt hovedfokus på FoU og infrastruktur, samt klyngens status som grunnlag for utvikling av strategien for siste fase. Mye arbeid er nedlagt det siste året i strategiutvikling og vi har fått på plass en meget god plan for siste fase. Samtidig er det gjennomført en rekke nye aktiviteter relatert til siste fases målsetting. Tilbakemeldingene vi har fått fra bedriftene er svært positive, og vi erfarer et godt engasjement i så måte. Nye medlemsbedrifter har kommet til, og vi vil jobbe for ytterligere å øke medlemsmassen i tiden som kommer. Samarbeid med andre klynger er et tema vi har identifisert som viktig, da NCE-MNT s medlemmers teknologi er relevant i de fleste bransjer. Dette tror vi vil gi økt attraktivitet for klyngens medlemmer. Det er allerede gjennomført relasjonsaktiviteter blant annet med NCE System Engineering, NCE Culinology, NCE Subsea og NCE Raufoss, samt vært en god dialog med andre klynger for å styrke samarbeide på tvers av miljøene. Dette ser vi på som positivt, og mener dette vil styrke klyngens attraktivitet. Det er videre etablert flere team som skal arbeide systematisk med definerte fagområder. Disse teamene er under ledelse av representanter fra medlemsbedriftene, som typisk har spesiell kompetanse på det respektive fagområdet. Vi har stor tro på at dette vil bidra mye i forhold til målsettingen for siste fase, og vil bidra til å utnytte potensielle synergier mellom bedriftene. Prosjektet har sendt inn en rekke søknader om støttemidler til planlagte utviklingsprosjekter. Dette er gjort i samarbeid med bedriftene, med en ambisjon om å få etablert gode samarbeidsprosjekter i tiden som kommer. Prosjektet har hatt en klar og bedriftsforankret strategi gjennom hele perioden fra 2006, og er nå i en meget god posisjon for styrkede samhandlingsaktiviteter i den tredje programperioden. Prosjektet har utvilsomt gått i riktig retning den siste tiden, med en klar dreining mot samhandlingsaktiviteter. NCE prosjektet vårt bygger videre på de flotte NCE MNT for økt konkurransekraft Kunnskapsutvikling Infrastruktur IMST: oppbygging av Institutt for Mikro- og nanosystemteknologi Forskerskolen: nasjonalt samarbeid om forskerutdanning NORFAB: nasjonalt samarbeid om mikro- og nanolaboratorier Applied R&D for new opportunities Vestfold Innovation Park Labs & renrom Internasjonalisering & nettverksbygging Kommersialisering Pilotering & testfasiliteter Miniaturization of smart systems Ståle Hope, Styringsgruppeleder. Foto: Ralph Norlund. resultatene som er oppnådd så langt, og med det forsterkede bedriftsengasjementet på plass, er vi overbevist om at vi skal oppnå målene som er satt også for siste periode av NCE programmet. Vi skal gjennom dette vise at en god klyngekultur kan bidra til økt verdiskapning i bedriftene, ny spennende teknologi og produkter, og til at både regionen, medlemsbedriftene og klyngesatsningen oppnår en større anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Nyskaping Bedriftsinvolvering, samarbeidsprosjekter & team Innovasjonssamarbeid Inkubatorutvikling Utnytte infrastruktur & FOU Surviving in harsh environments

4 4 Kompetanse i særklasse Som leverandør av høyteknologisk utstyr til handelsflåten, offshore og subsea, er Kongsberg Gruppen avhengig av et høyt kompetent miljø. Kongsberg Gruppen leverer hovedsakelig utstyr som benyttes under ekstreme forhold (fra havbunnen til verdensrommet) og der brukerne forventer en ytelse og en levetid opp mot det ekstreme. Dette stiller store krav til design, kvalifisering og kvalitet, sier Morten Hasås, direktør for Merchant Marine Division i Kongsberg Maritime. I dag foregår gjerne innovasjon og produktarbeid i Norge, mens prosjektering og igangkjøring finner sted ute i verden, sier Hasås. Samtidig møter man et prispress som følge av lavkonjunktur, kombinert med krav til å kunne levere en større bredde av produkter, for ikke å snakke om konkurranse fra lokale leverandører. Vi opplever også at teknologien får kortere omløpstid, hvilket setter større krav til innovasjonsevne. Fokus på funksjonalitet og kvalitet i henhold til «world class» er derfor essensielt, og vi må satse på teknologi som ligger i front, dvs. spissteknologi, fremholder han. Kongsberg Gruppen ser absolutt verdien i den lokale NCE MNT klyngen: NCE-klyngen har bl.a. som mål å legge forholdene til rette for lokal/regional nyetablering og vekst. Kongsberg Gruppen er vel etablert i regionen og bygger sin tilstedeværelse på tilgang til høyt utdannete medarbeidere og miljøer med spesiell kompetanse. Vår intensjon om ytterligere vekst kan bare realiseres gjennom at regionen er attraktiv for denne type mennesker, understreker Hasås. En ser et klart behov for ytterligere etablering av bedrifter som øker det teknologiske spennet i området og bedrifter som leverer komplementære produkter, legger han til. Når det gjelder kompetanse, vil flere av de nylig startede aktivitetene i regi av NCE-MNT og Electronic Coast forhåpentlig kunne tilføre øket realkompetanse. Nettverksbygging anses også som verdifullt: For å ivareta og utvikle en del kompetanseområder er det behov for Morten Hasås, Kongsberg Maritime. å etablere faglige nettverk på tvers av bedriftene og/eller mot forskningsmiljøene på Høgskolen i Vestfold. Dette gjelder spesielt områder der bedriftene er smale (spisskompetanse), mener Hasås. Kongsberg Gruppen har fra før positiv erfaring med samarbeid i regionen, og tror det kan påvirke konkurranseevnen i fremtiden. Kravet om øket innovasjonsevne medfører at en må fange opp nye teknologi-initiativer Kongsberg Gruppen leverer et stort spekter av produkter, fra sensorer til komplette løsninger. og trender langt raskere enn tidligere. Noe av dette behovet kan dekkes gjennom å etablere/videreutvikle nettverket som er etablert gjennom NCE/Electronic Coast. Hugin er Kongsberg Gruppens selvstyrte (autonome) undervannsfarkost. Hasås tror også Kongsberg Gruppen har mye

5 KONGSBERG MARITIME Kongsberg Gruppen produserer høyteknologisk utstyr til handelsflåten, offshore og subsea, inkludert brosystemer. å tilføre regionen: Kongsberg Gruppen er en av de større bedriftene i nettverket og besitter kompetanse på mange områder som er av interesse for nettverket. Dette gjelder ikke bare innen teknologi, men også ledelse, produksjon og markedsføring. Kongsberg Maritime er blant annet et stort programvarehus og er interessert i å se på et bredere samarbeid innen kompetanse- og nettverksutvikling innen dette området, fremholder han. Som en stor aktør både nasjonalt og internasjonalt, har Kongsberg Gruppen gjennom mange år bygget opp mye av den kompetanse og infrastruktur som nå er etablert gjennom NCE MNT. Dette kommer mange av de mindre bedriftene og bedrifter i etableringsfasen til gode. Samtidig som Kongsberg Gruppen anser nærhet til denne type tjenester som formålstjenlig. Radarbasert tankmåling.

6 6 Fokuserer på avanserte anvendelser Etter fristillelsen fra sin tyske eier i 2009 måtte Sensonor tenke nytt. Sensonor tok et strategisk valg da de skulle stå på egne ben igjen. De ville lenger opp i verdikjeden, og levere mer komplekse løsninger. Sensonor lager stabiliserings- og navigasjonsmoduler med ekstrem nøyaktighet noe som trengs i krevende anvendelser. I motsetning til å produsere millioner av et lite utvalg små mems-brikker (mems = mikromaskinerte elektromekaniske systemer) til airbager og dekktrykksensorer, kan Sensonor nå tilby mer komplekse, integrerte moduler De nye modulene medfører høy kompleksitet, og treffer markeder høyere i verdikjeden. bl.a. en IMU Inertia Measurement Unit, eller treghetsmåler) med ekstremt høy nøyaktighet. Anvendelsesområder er navigering og stabilisering til lands og til vanns (og undervanns), forteller adm. direktør Sverre Horntvedt, og viser frem den foreløpig nyeste modellen, en IMU med 9 frihetsgrader. Produktet inneholder videre tre gyroer, akselerometer og inklinometer. Den lille enheten veier kun 50 gram mens konkurrerende løsninger gjerne veier flere kilo. Det åpner også for bruk i helt nye markeder. Tilbakemeldingene fra potensielle kunder har vært over all forventning, produktytelsen er i samsvar med det vi lover, sier Horntvedt. Men det stopper ikke der. I løpet av 2013 lanserer Sensonor flere produkter basert på to store, tunge utviklingsprosjekter. For det første kommer en ny gyro på markedet, som det ikke finnes maken til i verden. Dette er en liten komponent på kun 7 gram, som skal kunne brukes til enda mer nøyaktige navigeringsformål. Den regnes som den første mems i sin klasse, og bruker bl.a. jordrotasjonen for å finne nord! Mange sier det ikke er mulig. Men vi har klart det. Og fordi enheten er så liten, åpner det seg nye produktmuligheter, fra instrumentering i borehull til pekeverktøy med høy nøyaktighet, fremholder Horntvedt. Til sammenligning veier det konkurrerende produktet med tilsvarende nøyaktighet hele 7 kg. Den andre teknologiske nyvinningen er et mikrobolometer, eller litt enklere fortalt, et svært lite varmekamera. Termisk bildebehandling blir viktig i stadig flere sammenhenger. Vi har pilotkunder som har brukt dette til nattsyn i bil og til overvåking, forteller Horntvedt. Sensonors fordel er at de hadde tilgang til en pikselteknologi (de enkelte punktene i sensorbrikken) som gir svært godt signal og lite støy. I tillegg hadde de produksjonsteknologien på plass. Disse produktene kan også gjøres så små at de kan integreres i f.eks. en brille, forklarer Horntvedt.

7 SENSONOR Å få til et utdannings- og forskningsmiljø innen mikro- og nanoteknologi (MNT) har vært viktig ikke bare for oss, men for å utdanne brukere som forstår og evner å utnytte teknologien, sier Sverre Horntvedt. Sensonor har vært en av pådrivere til å etablere mikro- og nanoelektronikkstudiet ved Høgskolen i Vestfold. Nå har vi det største miljøet innen MNT i hele Norge her i Horten. Det var også målsettingen i den første fasen av NCE Micro- and Nanotechnology, understreker Horntvedt, som er godt fornøyd med de mange prosjekter og aktiviteter som prosjektet har ført med seg. Vi ser også at Høgskolen i Vestfold tiltrekker seg mange utenlandske studenter, som har med seg verdifulle nettverk. Det er nyttig, sier han. Horntvedt er klar på at MNT er teknologi som er nødvendig for å løse industri- og miljøproblemer i fremtiden. Det er ikke bare snakk om «duppeditter». Faktisk er det en stor fordel at bedriftene i NCE-nettverket er så forskjellige. Like viktig er det at HiVe sitter i sentrum som et nav i det hele, sier Horntvedt. NCE MNT er en katalysator som gjør det mulig å få til noe mer enn de enkelte deltagerne kunne fått til alene. Slik jeg ser det, er det mer enn nok av relevante oppgaver for NCE MNT langt utover de neste 2 årene. I denne delen av industrien er det kun langsiktighet som gir mening, avslutter han. Photo: Sindre Lundvold INSPIRE US NORWEGIAN EXTREME ARTIST, ESKIL RONNINGSBAKKEN, ON A UNICYCLE AT TROLLVEGGEN, THE TALLEST VERTICAL ROCK FACE IN EUROPE. NORWAY, When size, performance and robustness matter

8 8 GE Vingmed Ultrasound best på sitt felt Med sine 3D ultralydapparater og avanserte håndholdte scannere er Vingmed Ultrasound helt i verdenstoppen. Når leger og kirurger skal kartlegge hjertefunksjonen til pasientene i detalj, kommer ultralydutstyret fra GE Vingmed Ultrasound godt med. Dette gjør det mulig å presentere et tredimensjonalt, levende bilde (ekkokardiografi) av hjertet noe som betyr mye for å diagnostisere hjertefunksjonen. Samtidig har selskapet utviklet en enklere, håndholdt ultralydscanner, som gjør det mulig å gjøre ultralydundersøkelser lenger ute i felten, som på akuttmottak, i ambulansen eller til og med hos primærlegen! AVHENGIG AV SAMARBEID For å oppnå disse resultatene er GE Vingmed Ultrasound avhengig av utstrakt samarbeid internasjonalt og lokalt. Ultralydmiljøet i Norge er blant de ledende i verden, med både solide tekniske og kliniske forskningsmiljø. Samtidig bidrar NCE-klyngen her i Horten til suksessen på flere måter, sier adm. direktør Dagfinn Sætre i GE Vingmed Ultrasound. GE Vingmed Ultrasound 3D ultralydutstyr er blant det ypperste i verden, her ved toppmodellen Vivid E9. Vi er helt avhengige av gode samarbeidsmodeller for å lykkes, sier adm. direktør Dagfinn Sætre.

9 VINGMED NETTVERK Det omfattende nettverket av elektronikkindustri og forsknings- og utdanningsinstitusjoner betyr god tilgang på ingeniører og fagfolk i regionen. Samtidig kan vi trekke inn samarbeidspartnere på områder der vi trenger det, forklarer Sætre, og nevner bedrifter som Techni, Norautron og Oswo. Selskapet har løpende forskningsprosjekter i samarbeid med HiVe, og trekker fordeler av Høgskolens kompetanse på flere områder. Sammen med Institutt for mikro- og nanosystemteknologi (IMST) er det anskaffet avansert laboratorieutstyr som brukes aktivt i utviklingen av nye produkter. FOKUSOMRÅDER I NCE-KLYNGEN Vi har definert noen spesifikke områder der vi kan utnytte NCE-klyngen. Forskning og utvikling på enkelte områder kan også gi gode synergieffekter, og komme andre til nytte. Å dele på laboratorie- og testfasiliteter kan være ett eksempel, mener Sætre. I mange tilfeller kan det være vanskelig og for dyrt for en enkelt bedrift å investere i dette. Nærheten til bedrifter og utdannings-/ forskningsmiljø i nettverket er også svært interessant, og kanskje unikt i Norge. KOMPETANSE GIR SUKSESS Skal vi overleve i Norge, må vi lage stadig bedre løsninger, understreker han. Gode ingeniører og en stabil arbeidsstokk har vært med på å gjøre det mulig. En god forankring i tekniske og kliniske forskningsmiljøer er helt essensielt for det vi driver med. Vi er bedre på å utnytte denne typen samarbeid enn noen andre deler av GE, hevder han. Avansert elektronikk og mikroteknologi er hjertet i GE Vingmed Ultrasounds produkter. Adm. direktør Dagfinn Sætre viser brikken som skal sitte i en probe som kan ta bilder av hjertet via spiserøret. Dagfinn Sætre Den bærbare ultralydscanneren Vscan åpnet et helt nytt marked for GE Vingmed, med en helt ny klasse av bærbarhet, oppløsning og pris. Produktet fikk TUs pris «Årets ingeniørbragd» i Drømmen er selvsagt at ultralyd skal bli en del av enhver leges verktøykasse. I så fall åpner det seg et marked med millioner av primærleger!

10 10 KONGSBERG NORSPACE Fra Horten til rommet Kongsberg Norspace leverer mikroelektronikk som brukes i kommunikasjons- og navigasjonssatellitter. Og setter pris på teknologifellesskapet i Horten. Kongsberg Norspace har, i tillegg til å delta i kurs og andre aktiviteter som tar opp felles problematikk, hatt konkrete utviklingsprosjekter sammen med HiVe, og flere er på vei. De bruker også laboratoriefasiliteter ved Høgskolen, blant annet for test og karakteristering av komponenter. Som høyteknologileverandør i Norge er vi avhengige av tilgang på god kompetanse. Våre løsninger må være bedre enn alle andre. Derfor er også samarbeidet med NCE MNT, i tillegg til andre høgskoler og teknologimiljø, vesentlig for å innhente kunnskap. NCE MNT har et miljø som fungerer, påpeker Andreassen. Som høyteknologileverandør i Norge er vi avhengige av tilgang på god kompetanse, mener Sigmund Bardal (t.v.) og Øyvind Andreassen. Det er et godt salgsargument at vi har et så sterkt MNT-miljø her, sier Andreassen. Samtidig skal vi huske på at resultatene av satsingen må sees i et langsiktig perspektiv. Kongsberg Norspace er en av hjørnestensbedriftene i NCE-nettverket i Horten, og var selv i sin tid resultat av forskning og utvikling ved et offentlig forskningsmiljø (daværende NTH). skolen og Forskningsparken på Bakkenteigen. Vi må få inn mer industri med nærhet til forsknings- og utdanningsmiljøene. Det tar tid. Men vi må ha mer enn bare forskning, mener de. Teknologifelleskapet i NCE-klyngen er nyttig for bedriften. I tillegg er det viktig at det finnes et nav i nettverket som alle bedriftene kan interagere med, samt å finne samarbeidspartnere der det er naturlig. I denne modellen er det også viktig at Høgskolen får etablert seg som et kjent referansemiljø, med status i MNT-miljøet, understreker teknisk direktør Sigmund Bardal, som også har vært styremedlem i MicroTech Innovation (MTI). og i NCE MNT. Derfor bidrar vi aktivt med å bygge opp kompetansen ved HiVe og laboratoriene der, fremholder han. Bardal og Andreassen ser også behovet for å bygge opp et større industrimiljø rundt Høg- Elektronikkboksen FGUU som leveres til Galileosat FOC-satellittene.

11 OSWO AS Produksjonskompetanse styrker nettverket Oswo AS er en produksjonsbedrift som produserer og monterer alt fra mikroskopiske komponenter til komplette systemer. I den tradisjonsrike bedriften sitter det omfattende kunnskaper om produksjon i et bredt spekter av tjenester. Dette er kunnskaper som adm. direktør Sjalg Mortvedt kan bidra med i et samarbeid med andre bedrifter i regionen. Vi ser at det er et stort behov for produksjonskompetanse, ikke minst ettersom det blir færre produksjonsbedrifter i Norge, sier han. Vi kan veien fra teori til praksis fra en idé på tegning til ferdig produkt. Det å kunne gå inn tidlig i utviklingsfasen og optimalisere et produkt for lønnsom produksjon såkalt industrialisering kan utgjøre forskjellen mellom tap og suksess, understreker han. mulighet til å presentere seg, samtidig som de knytter sterkere bånd. Dette er med på å øke samholdet i klyngen, mener han. Vi er også fornøyd med at det legges opp til seminarer med interessante og relevante temaer eller problematikk, legger han til. Samtidig mener vi at Bakkenteigen, med Høgskolen og Forskningsparken, er en viktig arena for næringen i området, og som gir bedrifter en unik mulighet for å samarbeide og sparre med, fremholder Mortvedt. Det er viktig å ha fokus på at samarbeid på tvers av fagområder kan bidra til vekst i regionen, og styrke konkurransegrunnlaget, poengterer han. Noe av produksjonen, blant annet av ultralyd prober til GE Vingmed Ultrasound, innebærer montering under mikroskop. Oswo AS er en kvalifisert leverandør til bransjer som stiller store krav til kvalitet, som maritim, forsvar, offshore og medisin. Bedriften er involvert i oppdrag fra mange av bedriftene i NCE MNT-klyngen, og er opptatt av å finne gode måter å samarbeide på. Derfor deltar de også i flere av faggruppene, eller teamene, i nettverket. Det å kunne samarbeide om kunnskaper der det er mulig vil genererer vinn-vinn situasjoner, påpeker Mortvedt. Mortvedt trekker også frem «frokostseminarene», der bedriftene får Oswo AS er en allsidig produksjonsbedrift med et bredt spekter innen mekanikk, overflatebehandling og elektronikk, fra forsvar til medisin: Samarbeid på tvers av fagområder kan bidra til vekst i regionen, mener administrerende direktør Sjalg Mortvedt.

12 12 NCE MNT i Horten er et spennende prosjekt, mener Erna Solberg. Foto: Vekstnæring for fremtiden Erna Solberg regnes som NCE-sentrenes «mor», etter at hun la grunnlaget for å innføre denne klyngemodellen i Tanken var å gjøre tiltak som kunne løfte innovasjonsevnen i Norge, og særlig med hensyn til behovet i næringsvirksomhetene, sier Solberg. Derfor ble det utviklet en norsk modell for såkalte Centres of Excellence, der hovedmålet var å stimulere til nyskaping gjennom lokalt samarbeid innenfor spesialiserte felter. Dengang ble det valgt ut tre pilotprosjekter i henholdsvis Ålesund (NCE Maritime), Raufoss (NCE Raufoss) og Horten (NCE Mikro- og nanoteknologi). Fellestrekket for samtlige er at de er basert på bedriftsdrevne miljø. Solberg mener det er kommet mye positivt ut av satsingen: Ut fra evalueringene ser det ut som bedriftene i klyngene er blitt mer aktive, og flinkere til å dele kunnskap. Erfaringene er gode på kort sikt, og jeg tror også NCE-modellen vil gi god virkning på lang sikt, sier hun. For myndighetene er NCE-satsingen relativt sett et billig tiltak, ettersom mange av prosjektene i hovedsak drives av bedriftenes egeninnsats og penger, sier Solberg, som imidlertid gjerne skulle sett enda litt større bidrag fra privat kapital. NCE MNT i Horten er et spennende prosjekt, mener Solberg. De andre miljøene kjente vi litt fra før, men det var en ahaopplevelse å se hvor sterkt Hortensmiljøet står innen mikro- og nanoteknologi, sier hun. Dette er absolutt en vekstnæring for fremtiden. Utfordringen ligger selvsagt i det høye kostnadsnivået i Norge. Derfor kreves det mer forskningsinnsats og samarbeid innen f.eks. nanoteknologi, for å kunne hevde seg i den sterke internasjonale konkurransen. Her spiller NCE-nettverket en viktig rolle for å utvikle bedriftene som er med, og gjøre dem mer innovative, påpeker Solberg. Det var en aha-opplevelse å se hvor sterkt mikro- og nanoteknologimiljø vi har i Horten-regionen, sier høyreleder Erna Solberg: Dette er en vekstnæring for fremtiden. Solberg er klar på at NCE-modellen bør videreføres. Og kanskje bør de klyngene som ligger lengst fremme få muligheten til å oppnå status som verdensledende», og knyttes opp mot tilsvarende miljø i andre land for å kunne utvikle seg videre. Hvorvidt mikro- og nanomiljøet faller innenfor denne kategorien vil hun overlate til fagfolkene å vurdere. Det er viktig at man finner måter å arbeide globalt på, avslutter hun.

13 Beinhard global konkurranse: Kunnskap gir konkurransekraft Forskningsrådet satser tungt på mikro- og nanoteknologi, og har støttet flere prosjekter på dette feltet i regionen gjennom sine forskningsprogrammer. KOMMENTARER Forskningsrådets regionale representant, spesialrådgiver Trine Steen, er klyngens døråpner og kontaktperson både for NCE MNT og for bedriftene i klyngens innsatsområde, og deltar i arbeidsprosesser både som diskusjonsparter og strategisk rådgiver. Mikro- og nanoteknologi er en kjerneteknologi det er knyttet stor forventing til i fremtiden, og som kan utnyttes i mange andre næringer: En ser for seg at mikro- og nanoteknologi anvendes inn i og forsterker ytelse, effektivitet og konkurranseposisjon i andre næringer. I regionen kan flere andre næringer som olje og gass, maritim, mat og f.eks vannbransjen har stor nytte av å anvende mikro- og nanoteknologi i neste generasjons produkter, tjenester og prosesser. Dette kan gi store muligheter for industrien som er tilknyttet NCE-nettverket, mener Steen. NCE nettverket omfatter flere bedrifter som er globalt ledende på sine områder og som innenfor sine områder har stort potensiale for vekst. Aktørene i klyngen vokser gjennom samarbeid med andre i den øverste divisjonen. Det er etablert flere viktige strategiske samarbeid mellom bedriftene i regionen og de ulike fagmiljøene på Høgskolen i Vestfold, noe som gjensidig styrker aktørene. Den globale konkurransen er beinhard, og en kunnskapsintensiv hjemmeregion gir konkurransefortrinn, både med tanke på rekruttering av ansatte og forskere, sier Steen, og understreker at dette er noe Forskningsrådet vil bidra til. Spesialrådgiver Trine Steen. Forskningsrådets nye NANO2021 program understøtter både fortsatt kunnskapsoppbygging og kommersialisering innenfor feltet mikro- og nanoteknologi. Ser økt engasjement NHO involverer seg sterkt i næringsklyngene i Vestfold, og ønsker fokus på verdiskaping. Vi er svært positive til utviklingen i Hortensmiljøet, som har tatt en solid posisjon innen mikro- og nanoteknologi, i tillegg til sin sterke posisjon innen mer tradisjonell IT og elektronikk, sier regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold. En klynge som NCE MNT er imidlertid helt avhengig av at medlemsbedriftene selv ønsker å samarbeide, i tillegg til at det finnes en god koordineringsfunksjon som fokuserer på praktisk samarbeid. Det ser ut som som dette engasjementet har økt nå, konkluderer Saga. Det er viktig å ha møteplasser som dette, fremholder Saga, som mener det er mulig å utnytte nettverkene enda bedre gjennom å tenke mer helhet i verdikjeden. NCE MNT er en av næringsklyngene vi støtter gjennom VRI Vestfold (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon). Det kan være naturlig å se på muligheten for å kombinere flere av disse f.eks. kan aktører i Mat- eller Vannrensenettverket dra nytte av teknologien fra NCE MNT, påpeker hun. Klyngene bidrar også til å skape et attraktivt arbeidsmarked i regionen. Norge har et kostnadsnivå som ligger 69 prosent høyere enn hos våre handelspartnere. Det betyr at vi må gjøre ting annerledes. Klyngene kan kanskje bidra til at vi kan jobbe smartere og lage smartere produkter. Produkter som er «uimotståelige» på markedet! Regiondirektør Kristin Saga i NHO mener næringsklyngene i Vestfold øke konkurransekraften gjennom helhetlig tenkning.

14 14 Gode idéer må omsettes i volum Øystein Bredal-Thorsen i Connect Norge har fått skryt fra oppstartsbedrifter han har hjulpet i gang. Vår jobb er å klargjøre dem for den virkelige verden, sier han. Gode idéer må omsettes i robuste forretningsplaner. Det kan Connect Norge og Øystein Bredal-Thorsen bidra med. Øystein Bredal-Thorsen er Connect Norges forlengede arm i Vestfold, og jobber i nært samarbeid med NCE MNT for å finne nye idéer og markeder. Connect Norge er en ideell, non-profit organisasjon med 500 medlemsbedrifter, som arbeider for å hjelpe nystartede bedrifter i gang, med sine omfattende ressurser, kunnskaper og nettverk. Et viktig tilbud er det såkalte Springbrettprogrammet, som skal fange opp bedrifter med innovativ høyde og inntjeningspotensiale. Gjennom Connect Norge får Springbrett-bedriftene hjelp til å velge (og forkaste) strategier og diskutere idéer i tverrfaglige panel. Dersom bedriftene tar til seg rådene de får, er de allerede langt på vei mot suksess, mener Bredal-Thorsen. Connect Norge er også fasilitator for en rekke møteplasser for de større aktørene, som diverse Investorforum, Telenor Partnerforum, Venture Arena by Deloitte and CONNECT, Innovasjonsdagen Maritimt Forum, Nor-Shipping Venture Forum, Verdiskapingsforum Vestfold osv. Å introdusere NCE-bedriftene i våre nettverk er en viktig oppgave. Det er viktig å informere om mulighetene innen mikroog nanoteknologi, og samtidig fokusere på industrimulighetene nasjonalt og internasjonalt: Et viktig fortrinn, og kanskje den viktigste forskjellen fra de andre mikroog nanoteknologimiljøene, er nettopp NCE MNTs nærhet til industrien i Vestfold. Løfter mikro- og nanoteknologibedriftene MTI skal være koblingsboks og inkubator for lovende bedrifter MicroTech Innovation (MTI) er et selskap som skal hjelpe til med å kommersialisere nye idéer basert først og fremst på mikro- og nanoteknologi, men også andre kvalifiserte teknologibedrifter er velkommen. Inkubatoren skal fungere som en koplingsboks for oppstartsbedrifter, og formidle kontakt til de rette miljøene innen bedriftsnettverket, Høgskolen, investerings- og støtteordninger og et utstrakt internasjonalt nettverk. MTI tar hånd om prosjekter som typisk er kommet til et stadium der man har en fungerende prototyp, og står overfor den vanskelige veien til marked og volumproduksjon. Det kan være snakk om en ny bedrift som har utviklet et produkt, eller en etablert bedrift som kan ha et spin-off produkt i skuffen. Nettverksbygging og markedsfokus Nettverksbygging og markedsorientering er viktige ingredienser for suksess, mener Tore Øystein Strømsodd i Innovasjon Norge. Mens NCE-programmet eies av Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge (IN), er det Innovasjon Norge som har det operative ansvaret. Det innebærer både at vi tilfører finansielle midler til prosjektet, og opptrer som en samarbeids-og utviklingspartner for klyngen, forklarer direktør Tore Øystein Strømsodd i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge bidrar derfor med å koble klyngen mot relevante fagmiljø og nettverk i Norge og internasjonalt, og følger opp konkrete utviklings- og markedsrettede prosjekter. Ett eksempel er prosjektet Navigate to Asia, som startet i Her ble Expo 2010 i Shanghai brukt som en ramme for deltagernes satsing mot nord-øst Asia. Strømsodd ser et godt grunnlag for nyskaping i regionen. Både innen elektronikk (mikro- og nanoteknologi), vannbehandling, olje & gass Nå kan MTI også tilby inkubatortjenester for nye og lovende bedrifter, gjennom den nye statlige inkubatorsatsingen til SIVA (Selskapet for Industrivekst). Det vil si at oppstartsbedrifter kan få støtte til kompetansebistand fra MTI i kommersialiseringsfasen, og rimelig tilgang til kontorer m.v. for å videreutvikle sitt konsept. Daglig leder Stein Ivar Hansen (t.h.) og porteføljeansvarlig Trond Herje, MTI. og næringsmiddelindustrien har vi internasjonalt nivå. Likevel ligger det et potensial for mer forskning, utvikling og innovasjon; ikke minst ved økt samarbeid, fremholder Strømsodd, som mener stort mangfold i et innovativt næringsmiljø, slik vi ser her, gir større muligheter for å ta frem ny kunnskap mer effektivt. Nyskapende bedrifter må også tenke markedsorientering. Sentrale spørsmål vil være hvilke kunder man retter seg mot og hvorfor de skal kjøpe, hvordan du distribuerer og hvordan du når frem i markedet. Om etablereren har en klar strategi for dette, vil han etter all erfaring raskere nå sine mål. Nettverksbygger: Tore Øystein Strømsodd.

15 Biosensor kan redde liv Basert på en norsk oppfinnelse har SensoCure utviklet en mikro-/biosensor som kan overvåke blodforsyningen i menneskelige organer. Biosensoren kan overvåke blodforsyningen i menneskelige organer. Denne vil forbedre diagnostikken betydelig i forbindelse med for eksempel hjertekirurgi, transplantasjoner, karkirurgi og rekonstruktiv kirurgi. Sensorern oppdager komplikasjoner slik at behandling kan igangsettes tidlig for å hindre skader og dødsfall som følge av utilstrekkelig blodtilførsel.teknologien er utviklet gjennom mange års forskning av professor Tor Inge Tønnessen og hans forskningsteam ved Rikshospitalet. I forskningsprosjektet Integrisc, støttet av Norsk Forskningsråd, skal IscAlert TM sensoren videreutvikles og kommersialiseres mot et verdensmarked. Neste generasjon sensor skal forbedres i forhold til stabilitet, levetid og produksjonsprosess. Etter planen skal det første produktet være klart etter en utviklingsperiode på et par år. For å lykkes med videreutvikling og kommersialisering av biosensoren er det viktig for SensoCure å være tilknyttet NCE MNT, med et nettverk av kompetanse, teknisk infrastruktur og industrielle samarbeidspartnere. Her er det tilrettelagt med tilgang til laboratoriefasiliteter og et forskningsmiljø, sier prosjektleder Berit Brosvik i SensoCure. Samarbeid med industripartnere i NCEnettverket er svært viktig for oss. Vi INKUBATOR For å lykkes med videreutvikling og kommersialisering av biosensoren er det viktig for SensoCure å være tilknyttet NCE MNT, mener Berit Brosvik. MTI har bidratt til etableringen av SensoCure og vil ha en sentral rolle videre i kommersialiseringsprosessen. samarbeider nå med Memscap for utvikling av produksjonsprosessen for biosensoren. Det er også aktuelt å etablere samarbeid med industripartnere for andre deler av sensor-systemet, understreker Brosvik. Analyserer hendelser Ny teknologi analyserer hendelser: Gjør det mulig å ta et bilde i det eksakt rette øyeblikk helt automatisk. Da den erfarne programmeringsingeniøren Stian Broen fikk en lur idé, satset han sparepengene og en trygg jobb, og startet Broentech. Enkelt fortalt har han utviklet programvare som kan analysere måledata fra ulike kilder, f.eks. en lys- eller temperatursensor. Her kan brukeren legge inn kriterier som maks- eller minimumsverdi for at noe skal skje; skru på lyset, senke temperaturen osv. Ideen er at teknologien vi utvikler skal være så generell at den kan brukes til alt mulig. Derfor kaller vi den også «generic event processing», eller en generell hendelsesprosessor om du vil, forteller Broen. Se for deg «big jump» bakken i Hemsedal: En sensor ved hoppet måler hvor hopperen befinner seg, og sender kontinuerlige måledata til hendelsesprosessoren. Idét hopperen befinner seg i det optimale øyeblikket øverst i svevet sørger systemet for å ta et superbilde. Dette er bare et eksempel. Jeg skal ikke bestemme anvendelsene bare muliggjøre dem, sier Broen. Eksempler kan være ulike typer sensorer, kamera, sikkerhet/overvåking, posisjonsdeteksjon, adgangskontroll mm. Systemet kan implementeres på alle slags plattformer. Broen skryter hemningsløst av støtten han fikk gjennom Springbrett-ordningen i regi av Connect Norge, og av mentor Øystein Bredal- Thorsen. Og er takknemlig for inkubatorplassen hos MTI. Det er viktig å kunne være i et godt teknisk miljø, der jeg kan mingle med likesinnede, poengterer han. Stian Broen trives i inkubatormiljøet sammen med likesinnede innovatorer.

16 16 Fremtiden er fantastisk Deltagelse i klyngeaktivitetene gir innblikk i nye muligheter. Frode Stensaa er adm. direktør i teknologibedriften 7Sense Technologies AS, et selskap som er involvert i design og utvikling av elektronikk- og programvareløsninger for bedrifter som utvikler produkter. Samarbeid gjør oss sterkere innen produktutvikling og innovasjon, sier teknisk sjef i Norautron, Tomm Erik Johannessen. Innovasjon, produktutvikling og kommersialisering Utvikling og produksjon i Norge er kostbart, og krever nytenking ikke bare på det tekniske plan. Norautron leverer komplette tjenester innen produksjon av elektronikk og -systemer, og er en naturlig bidragsyter i de tekniske foraene. Med et høyt kostnadsnivå i Norge trengs det kompetanse i alle faser av produktutviklingen, for å gjøre produktet bedre, rimeligere og få det raskere på markedet med rett kvalitet, poengterer teknisk sjef Tomm Erik Johannessen, som er opptatt av å finne fellesnevnere i NCE MNT-klyngen. Vi deltar i flere av foraene og samarbeidsaktivitetene i regi av NCE MNT, og for vår del har det vært utrolig nyttig, sier Stensaa, og nevner teamarbeid som «Innovasjon og Produktutvikling», «Test» samt «Elektronikk, Design og Utlegg». Frode Stensaa ser en lys fremtid for NCEklyngen. Å være del av en slik klynge er viktig for nettverksbygging og for å finne ut hva som skjer i regionen, og gjør dessuten at man synliggjøres på en arena som inngir tillit, understreker han. Ved å delta her får man innblikk i nye muligheter. NCE MNT spenner over en rekke ulike typer bedrifter, fra mikro- og nanoelektronikk til mekanikk, og det er viktig å få med alle på felles initiativ som passer dem, fremholder Stensaa. Selv om ikke alle er direkte involvert i mikro- og nanoteknologi, kan mangfoldet være viktig i utvikling av nye produkter og tjenester, sier han. Fremtiden for mikro- og nanoteknologi kan bli fantastisk. Industrien vil helt sikkert nyttiggjøre seg teknologien som finnes i miljøet rundt høgskolen. Norsk industri må basere seg på høyteknologi for å overleve! Som aktiv deltager i flere NCE-prosjekter, er Norautron AS opptatt av samarbeid også utover det rent teknologiske. Johannessen arbeider blant annet for å få på plass en seminarserie av internasjonalt kaliber. Bedriftene i Horten-regionen er i verdensklasse på de områdene vi opererer innenfor. Derfor må vi også hente inn aktører i tilsvarende klasse, som kan bidra med verdifull og matnyttig informasjon. Utvikling og produksjon i Norge er kostbart, og det krever nytenking, sier Johannessen. Og ikke minst kunnskap om hvordan bedriftene skal forvalte sine gode ideer på egen hånd eller gjennom andre bedrifter. Ett sentralt tema vil være innovasjonsledelse hvordan man samler innovative krefter og forvalter innovasjonskapitalen best. Intensjonen er at deltakere skal komme tilbake fra disse arrangementene med en bedre forståelse av hva som konkret mangler for å ta et steg videre. 7Sense Technologies AS er involvert i design og utvikling av elektronikk- og programvareløsninger for en lang rekke produkter.

17 TEAMARBEID Innsatsområder og team Bedriftene i Electronic Coast og NCE MNT samarbeider i en rekke team, hvor synergier bedriftene imellom bidrar til klyngens utvikling. Frokostmøtene i NCE MNT nettverket er en kjærkommen anledning til å møte aktører fra andre bedrifter, fra Høgskolen og fra finansinstitusjoner for å utforske ny teknologi og muligheter for samarbeid. Inspirasjon og kaffe En kaffefrisk start på dagen: Jevnlige frokostmøter binder medlemmene i NCE MNT tettere sammen. NCE MNT ivaretar en rekke faggrupper og fellesaktiviteter. De jevnlige frokostmøtene er kanskje blant de mer uformelle, men like fullt viktige, tiltakene. Etter tur inviterer medlemsbedriftene til frokostmøter, der de presenterer sin virksomhet, teknologi og marked. I tillegg til å gi litt innsikt i hverandres aktiviteter, er møtene en god anledning til å knytte sterkere bånd, og kanskje få noen aha-opplevelser. Mange bedrifter jobber med de samme, eller lignende, utfordringene. Her vil du finne deltagere fra utviklingsog produksjonsbedrifter, fra høgskole- og forskningsmiljø, fra MTI, inkubatorbedrifter og bank- og investeringselskaper. Kort sagt en arena som skapt for å utvikle samarbeid. I tillegg til det oppsatte programmet, får samtlige anledning til å fortelle litt om hva de driver med, og således øke bevisstheten om de ulike aktørene i NCE-nettverket. Aktuelle tema kan være målrettet produktutvikling, rekruttering av ansatte, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og aktiviteter i nettverket, som team, seminarer/kurs osv. Vertsbedriftene får anledning til å presentere seg og sin teknologi, samtidig som det er anledning til å ta opp felles tema. Innovasjon og konkurransekraft er nøkkelord når man skal skape et sterkt økosystem som legger tilrette for nyskaping, kommersialisering og fremtidig verdiskaping og ikke minst skape et attraktivt miljø for at internasjonalt ledende bedrifter ønsker å videreutvikle seg og vokse i regionen. Bedriftene i klyngen har vist tydelig engasjement for den gjenstående perioden i NCE-programmet, fra 2013 til Det er etablert en rekke fellesprosjekter og teamsamarbeid med deltakelse fra og mange også under ledelse av bedriftene: SAMHANDLING OG SYNERGIER Lederforum Rekruttering Møteforum (speed-dating) Leverandørutvikling (med NCE SE) Campusutvikling Bakkenteigen APPLIKASJONSDREVET TEKNOLOGIUTVIKLING Team FOU Team Pakketeknologi Test-team Elektronikk, design og utlegg Team subsea elektronikk Multi-dimensional data handling for ultrasound imaging INTERNASJONALISERING Team profilering og konferanser Team kommunikasjon og omdømme COMS 2013 i Nederland - norsk delegasjon og stand Klynge-til-klyngesamarbeid med Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Team IMAPS 2013 World Micro Machine Summit NYSKAPING OG KOMMERSIALISERING Team Innovasjon og produktutvikling Team Start-up-Inkubator Team Kommersialisering Team Norwegian Young Technology Award

18 18 Effektiv produktutvikling: Om fallgruber og samarbeid Når du utvikler et produkt, skal det helst ikke ramle fra hverandre når kunden tar det i bruk. Eller forstyrre naboens mobiltelefon. CE-merking og EMC, det vil si CE-kravenes innflytelse på konstruksjon av elektronikkprodukter, er også et viktig tema. Derfor fikk deltagerne gjennomgått direktiver og krav, og ikke minst prosessen der det aller viktigste er å tenke EMC (elektromagnetisk kompatibilitet, dvs. unngå at produkter påvirker hverandre elektromagnetisk) helt fra starten av. Du vil jo ikke at produktet ditt skal slå inn på naboens mobiltelefon, for eksempel. Hortensbedriften Techni har etter hvert lang erfaring med slike utviklingsprosjekter. Daglig leder Torun Degnes kom med flere gode eksempler på hva bedriften kan gjøre, ikke minst innen innovasjonsstrategi. Dette er et viktig punkt alle prosjekter bør inneholde, understreker Degnes. Samarbeidsprosjekter innen felles interesseområder, som produktutvikling, blir satt pris på av bedriftene i NCE MNT, som møter mannssterke opp på seminarer av denne typen. Rundt 40 deltakere var påmeldt til seminaret Effektiv produktutvikling i april, i regi av det danske test- og konsulentfirmaet Delta, Printline, Techni, Electronic Coast og NCE MNT. Seminaret er et godt eksempel på hvordan fokus på felles problemstillinger kommer mange av bedriftene i NCE MNT nettverket til gode. Det er flott å få Delta til å kjøre dette seminaret, og det kan være starten på et godt samarbeid, kommenterer Roger Dalseg fra NCE Micro- and Nanotechnology. Her fikk man en rekke innspill for hva man bør, og kanskje ikke bør gjøre under produktutvikling. Blant annet gjennom gikk Delta en rekke ulike måter å teste produkter på. For eksempel er såkalt aksellert testing, kort fortalt, å teste noe til det ryker! Torun Degnes, Techni: Alle prosjekter bør ha en innovasjonsstrategi. Produktene kan i slike tester utsettes for både temperatursvingninger, støt, vibrasjoner, salttåke osv. Delta har for eksempel temperaturkammere som på mindre enn en halvtime kan kjøre temperaturen fra -70 til +120 C. Det er viktig å finne svake punkter, understreker Kim Schmidt fra Delta. Det er viktig å finne de svake punktene i designet, understreker Kim Schmidt fra Delta.

19 COMS 2012/2013 Reiser til COMS 2013 NCE MNT følger opp med deltakelse på COMS 2013, som vil foregå i Nederland. Aktiviteten er dels en viderebygging av nettverk og kontakter etablert på COMS 2012 i Tønsberg og fra tidligere COMS. Det jobbes med et eget match-making opplegg for NCE MNTs delegasjon med bedriftsbesøk og møter med lokale aktører, skreddersydd for interesseområdene til deltakerne. Vinneren og runner-up fra Norwegian Young Technology Award får delta i den internasjonale finalen under konferansen. Ta kontakt for informasjon! Mer enn 200 ledere fra hele verden deltok på COMS 2012, i regi av Microtech Innovation (MTI). Konferansesuksess MTI tok på seg litt av en oppgave da de arrangerte den internasjonale konferansen COMS Det ble en stor suksess. Hele 27 norske bedrifter deltok, hvorav flere med bidrag til utstillingen og innlegg på konferansen. Temaet var surviving in harsh environments, og noe av hensikten var å vise at mikro- og nanoprodukter fungerer i slike miljø, enten det er på havbunnen eller i verdensrommet. COMS står for Kommersialisering av Mikro- og Nanosystemer, og er en årlig internasjonal workshop med deltakelse fra trendsettere og beslutningstakere på globalt nivå. COMS har blitt arrangert rundt om i verden siden 2000, og fant i 2012 sted i Tønsberg fra juni. Det var samlet mer enn 200 ledere fra hele verden, og fra alle deler av industrien et sterkt miljø fokusert på å akselerere kommersialiseringsaktiviteter blant etablerte og nystartede selskaper innen mikro- og nanoteknologi. gikk til IntelliMedical Technologies, for deres styrbare, robotiserte kateter for minimal invasive operasjoner, med bruk av mikro- og nanoteknologi. COMS2012 viste frem Vestfold og Norge fra sine beste sider, med lyse sommernetter og norsk kultur og natur. Tema for COMS 2012 var surviving in harsh environments og bruk av mikro- og nanoteknologi i disse miljøene. Konferansen inneholdt også en gründerkonkurranse; COMS Young Technology Award, der prisen gikk til norske One2touch AS. De har utviklet et unikt nytt tastatur for mobile enheter: verdens første trådløse og batteriløse tastatur. En publikumspris Norske One2touch AS vant COMS Young Technology Award.

20 20 Tilbyr kloke hoder Vestfold-bedriftene ligger midt i smørøyet for å kunne ansette folk med høy kompetanse innen mikro- og nanoteknologi, mener instituttleder Nils Høivik ved Institutt for mikro og nano system teknologi (IMST). Siden Høgskolen i Vestfold (HiVe) besluttet å satse på mikrosystemteknologi i 2001, har Institutt for mikro- og nanosystemteknologi (IMST), ikke minst ved hjelp av tyngden fra NCE MNT, bygget opp et kompetansemiljø som er på internasjonalt nivå innenfor såkalte biomems, mikro- og nanofabrikasjonsmetoder, elektronikk- og sensorteknologi, energi og optiske mikrosystemer, samt pakketeknologi. Oppbyggingen har skjedd gjennom en koordinert nasjonal satsing først innen mikroteknologi og i de senere årene nanoteknologi, hvor UiO, NTNU, SINTEF, UiB og Høgskolen i Vestfold er partnere på flere nivåer, forteller Nils Høivik. HiVe er den eneste høgskolen i landet som er inkludert i Forskningsrådets nye plan for «Nasjonal strategi for nanovitenskap og nano teknologi». NCE MNT har bidratt til at vi sammen med NTNU, SINTEF og UiO er med i den nasjonale infra- strukturen for mikro og nanofabrikasjon, NorFab (www.norfab.no). Dette gjør at vi samlet kan tilby stipendiater, forskere og industri i Norge tilgang på avansert utstyr og kjernekompetanse, sier Høivik. NCE MNTs første delprosjekt ble lagt til HiVe for ytterligere å styrke NCE-prosjektet er et fantastisk verktøy for å kunne kople sammen utdanning og næringsliv. EU-status arbeidet med å bygge opp forskningsmiljøet i regionen. Nært samarbeid med industrien, og dermed næringsrettet forskning, forblir det overordnede målet til IMST. Klyngerosjektet «Norsk senter for kompetanse Mikro- og Nanoteknologi» (NCE MNT) er derfor meget viktig, sier Høivik. Han mener industrien godt kan satse på å ansette flere med doktorgrad. Norske ingeniører med høyere utdannelse er godt på vei til å posisjonere seg til sterkt internasjonalt. Etterhvert som vi nå også utdanner doktorgradsstudenter med unik spisskompetanse IMST kan tilby renrom og laboratorier for forskning og utvikling innen mikro- og nanoteknologi. Nils Høivik igjennom forskerskolen gjør vi norsk industri mer konkurransedyktig. De kan tilføre bedriftene verdifull kompetanse, samtidig som de gjerne har nyttige kontakter både inn mot forskning og utdanning, og med internasjonale ressurser og kontakter, påpeker han. Således ligger Vestfold-bedriftene midt i smørøyet for å kunne plukke folk, sier Høivik. Samtidig er NCE-prosjektet et fantastisk verktøy for å kunne kople sammen utdanning og næringsliv, legger han til. EU tildelte sommeren 2012 «Erasmus Mundus»-status til HiVe for en felles mastergrad i «Smart System Integration», i samarbeid med to utenlandske universiteter; Heriot Watt University i Edinburgh og Budapest University of Technology and Economics. Dette er en svært prestisjefylt status, som innebærer at IMST «rykker opp» i europeisk elitedivisjon i utdanning, og får svært høy synlighet internasjonalt. HiVe deltar også i samarbeidsnettverket for PhDutdanning innen nanoteknologi, finansiert av Forskningsrådet, se

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Mikro og Nanoteknologi, hva er det? og hvordan kan dette skaffe Norge flere arbeidsplasser?

Mikro og Nanoteknologi, hva er det? og hvordan kan dette skaffe Norge flere arbeidsplasser? Mikro og Nanoteknologi, hva er det? og hvordan kan dette skaffe Norge flere arbeidsplasser? Ole Henrik Gusland, Lab sjef Institutt for mikro- og nanosystemteknologi, HBV (Horten) AME - SensoNor - Memscap

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark?

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Vrådalskonferansen 2007 30.-31. oktober Knut Kr. Osnes Hva er NCE? Norwegian Centres of Expertise er

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Vestfold Fylkeskommune Forskningsparken, 26. februar 2015 INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Viser til epost fra Magnar Simensen, VFK, mottatt 11. november 2014,

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Ledelse av nettverk og klynger

Ledelse av nettverk og klynger Ledelse av nettverk og klynger Erfaringer fra NCE Systems Engineering, Kongsberg VRI, Alta 16.3.2010 Daglig leder Torkil Bjørnson NCE Systems Engineering Kongsberg Disposisjon Kort om Kongsbergklyngen

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi.

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Detaljer

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Fra nasjonal til global konkurransearena 1 Næringskonferansen Kongsberg, 21.8.2015 Torkil Bjørnson Kongsbergs utvikling basert på omstilling og innovasjon Total forandring

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

RENT VANN. REN FREMTID.

RENT VANN. REN FREMTID. RENT VANN. REN FREMTID. Smart Water -I et regionalt perspektiv Hvem er vi? Hvilke mål har vi? Hva gjør vi i praksis Smart Water Communties Cluster en midtnorsk klynge innen vannbehandling 28 bedrifter

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT BAKGRUNN ARENA FOR NYSKAPING Hvordan ser fremtidens arena for nyskaping ut? Hvilken verdi skal arenaen tilby - for hvem? Hva er relevant innhold i arenaen? Oppgave:

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

NTNUS LEDERSAMLING. Alexandra Bech Gjørv

NTNUS LEDERSAMLING. Alexandra Bech Gjørv 1 NTNUS LEDERSAMLING Alexandra Bech Gjørv 2 Litt om ledelse i det komplekse samfunn Sette retning og avklare handlingsrom Informere, koordinere og skaffe nødvendige avklaringer Spille på styrker, gi fersk

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer